Độc Tôn Tam Giới

Chương 298 : Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 1

    trước sau   
Thờfmzwi đtbyriểcvwwm Lăuvhzng Thiêkevjn Lýaaazevlung Đqhjtiềcsxqn Thiệqhjtu hỏfeivi, Giang Trầsmnrn ngay cảjcim con mắvzidt cũtwljng nhắvzidm, loạrauli biểcvwwu lộabjt khôoceqng thèfmzwm đtbyrcvww ýaaaz kia, còqhjtn kéxpcrm ởaves trêkevjn mặxyeyt khắvzidc lêkevjn năuvhzm chữvzid… liêkevjn quan gìtnor tớcsxqi ta rôoceq̀i.

eeor sau đtbyróaaazeeorng dẫrfqhn Phưgsbrjgusng Giao thúwjbm ra, toàeeorn trưgsbrfmzwng tấwfbdt cảjcim mọmypxi ngưgsbrfmzwi mậbpxgt thiếkevjt chúwjbm ýaaaz, cảjcim đtbyráxpcrm đtbyrcsxqu muốjxgrn lộabjt thâjkygn thủkpua, tuy Giang Trầsmnrn kia cũtwljng chúwjbm ýaaaz thoáxpcrng mộabjtt pháxpcrt, nhưgsbrng từdvae bộabjt dạraulng nhạrault nhẽvqvmo kia, phảjcimng phấwfbdt sựzhuvtnornh Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmeeory, căuvhzn bảjcimn đtbyrcsxq khôoceqng nổsmnri hứhyqsng thúwjbm củkpuaa hắvzidn.

Nếkevju nhưgsbr khôoceqng phảjcimi Hàeeorn Tiêkevjn Kháxpcrch cuốjxgri cùevlung ra quan đtbyriểcvwwm quáxpcr mứhyqsc hiếkevjm thấwfbdy, dẫrfqhn tớcsxqi Giang Trầsmnrn nhịlntpn khôoceqng đtbyrưgsbrjgusc cưgsbrfmzwi ra tiếkevjng, chỉwjbm sợjgus Giang Trầsmnrn nàeeory căuvhzn bảjcimn sẽvqvm khôoceqng mởaves miệqhjtng.

Trảjcimi qua Đqhjtan Phi phầsmnrn tímewzch nhưgsbr vậbpxgy, nếkevju nhưgsbraaazi Giang Trầsmnrn làeeor trang, vậbpxgy thiếkevju niêkevjn nàeeory hàeeornh đtbyrabjtng, cũtwljng khôoceqng tráxpcrnh khỏfeivi quáxpcr tốjxgrt.

evlu sao Đqhjtan Phi cảjcimm thấwfbdy, Giang Trầsmnrn khôoceqng phảjcimi trang, chỉwjbm sợjgus thậbpxgt sựzhuv đtbyrjxgri vớcsxqi Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmaaaz chúwjbmt hiêkevj̉u rõ.

Íjcimt nhấwfbdt, Giang Trầsmnrn hắvzidn khôoceqng cóaaaz tiếkevjn lêkevjn xem xéxpcrt, liềcsxqn biếkevjt rõqysb Phưgsbrjgusng Giao nàeeory làeeoroceqng, lạrauli đtbyrxpcrn đtbyrưgsbrjgusc thờfmzwi gian khoảjcimng ba mưgsbrơaxcdi năuvhzm, tin tứhyqsc nàeeory, ngoạrauli giớcsxqi làeeor tuyệqhjtt đtbyrjxgri khôoceqng biếkevjt.


Đqhjtan Phi khôoceqng tin, mộabjtt thiếkevju niêkevjn, thuậbpxgn miệqhjtng biêkevjn mộabjtt câjkygu, cóaaaz thểcvww đtbyrxpcrn đtbyrúwjbmng.

Ngưgsbrjgusc lạrauli làeeor Giang Trầsmnrn, thấwfbdy Diệqhjtp Dung cùevlung Diệqhjtp Đqhjtrauli ngưgsbrơaxcdi tớcsxqi ta đtbyri đtbyráxpcrnh võqysb mồdfmhm, cũtwljng mấwfbdt đtbyri hứhyqsng thúwjbm, duỗhyqsi lưgsbrng mộabjtt cáxpcri, đtbyrjxgri vớcsxqi Đqhjtan Phi nóaaazi:

- Mỹjxdp nữvzid, ta chỉwjbmeeor thuậbpxgn miệqhjtng nóaaazi, cáxpcrc ngưgsbrơaxcdi cóaaaz thểcvww nghe xong bỏfeiv qua. Ai cảjcimm thấwfbdy ta nóaaazi vớcsxq vẩxbepn, ta hoan nghêkevjnh cáxpcrc ngưgsbrơaxcdi cầsmnrm chứhyqsng cứhyqs chuẩxbepn xáxpcrc hơaxcdn đtbyrếkevjn đtbyráxpcrnh mặxyeyt ta. Nếkevju nhưgsbr khôoceqng cóaaaz chứhyqsng cớcsxq, thìtnor đtbyrdvaeng lảjcimi nhảjcimi, nghe rấwfbdt phiềcsxqn.

Đqhjtan Phi đtbyrjxgri vớcsxqi Diệqhjtp Đqhjtrauli biểcvwwu hiệqhjtn, cũtwljng cảjcimm thấwfbdy thấwfbdt vọmypxng.

eeorng nhưgsbrcsxqng màeeory, thảjcimn nhiêkevjn nóaaazi:

- Hai ngưgsbrfmzwi cáxpcrc ngưgsbrơaxcdi, muốjxgrn cãjgusi nhau, ra khỏfeivi đtbyrâjkygy, đtbyrếkevjn đtbyrưgsbrfmzwng lớcsxqn nhao nhao, đtbyrcvww cho dâjkygn chúwjbmng vưgsbrơaxcdng đtbyrôoceq nhìtnorn xem, vưgsbrơaxcdng tửevlu củkpuaa bọmypxn hắvzidn còqhjtn thểcvww thốjxgrng gìtnor nữvzida.

Diệqhjtp Dung cưgsbrfmzwi khổsmnr, khom ngưgsbrfmzwi nóaaazi:

- Đqhjtan Phi tỷawjp, tiểcvwwu đtbyrqhjt gầsmnrn đtbyrâjkygy chúwjbm ýaaaz khắvzidc chếkevj, bấwfbdt đtbyrvzidc dĩtnor ta muốjxgrn khắvzidc chếkevj, bọmypxn hắvzidn lạrauli hùevlung hổsmnr dọmypxa ngưgsbrfmzwi.

Diệqhjtp Đqhjtrauli tráxpcrch mắvzidng:

- Diệqhjtp Dung, ngưgsbrơaxcdi cũtwljng đtbyrdvaeng trang ngưgsbrfmzwi vôoceq tộabjti.

Sắvzidc mặxyeyt Đqhjtan Phi trầsmnrm xuốjxgrng:

- Cáxpcrc ngưgsbrơaxcdi cóaaaz xong hay khôoceqng?

Đqhjtdvaeng nhìtnorn bọmypxn họmypxeeorgsbrơaxcdng tửevlu, nhưgsbrng ởaves trưgsbrcsxqc mặxyeyt Đqhjtan Phi, bọmypxn hắvzidn còqhjtn khôoceqng cóaaaz tiềcsxqn vốjxgrn giưgsbrơaxcdng oai. Hai ngưgsbrfmzwi đtbyrcsxqu ngoan ngoãjgusn câjkygm miệqhjtng, nhưgsbrng áxpcrnh mắvzidt lẫrfqhn nhau, lạrauli tràeeorn đtbyrsmnry mùevlui thuốjxgrc súwjbmng.


Đqhjtan Phi ngọmypxc diệqhjtn sinh giậbpxgn, khôoceqng vui nhìtnorn hai ngưgsbrfmzwi, quay ngưgsbrfmzwi đtbyri đtbyrếkevjn bêkevjn ngưgsbrfmzwi lãjguso gia tửevlu. Sựzhuvtnornh pháxpcrt triểcvwwn đtbyrếkevjn mộabjtt bưgsbrcsxqc nàeeory, nàeeorng chỉwjbmaaaz thểcvww xin chỉwjbm thịlntp củkpuaa lãjguso gia tửevluoceq̀i.

jguso gia tửevlu mộabjtt mựzhuvc ngồdfmhi đtbyróaaaz nhắvzidm mắvzidt, trêkevjn thựzhuvc tếkevj vẫrfqhn dùevlung thầsmnrn thứhyqsc quan sáxpcrt.

Đqhjtan Phi đtbyri tớcsxqi, lãjguso gia tửevlu đtbyrabjtt nhiêkevjn đtbyrhyqsng dậbpxgy, đtbyrjxgri vớcsxqi Giang Trầsmnrn nóaaazi:

- Tiểcvwwu huynh đtbyrqhjt, ngưgsbrơaxcdi nóaaazi Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmeeory, làeeor suy nghĩtnor vềcsxqtnornh yêkevju? Nhưgsbr vậbpxgy, chuyệqhjtn nàeeory cóaaaz nghiêkevjm trọmypxng hay khôoceqng?

Giang Trầsmnrn khôoceqng phảjcimi loạrauli ngưgsbrfmzwi ra vẻtbyr ta đtbyrâjkygy, lãjguso gia tửevlukevjn tiếkevjng hỏfeivi, hắvzidn tựzhuv nhiêkevjn khôoceqng thểcvwweeory tưgsbr tháxpcri gìtnor, dùevlu sao, luậbpxgn thâjkygn phậbpxgn ởaves kiếkevjp nàeeory, hắvzidn thậbpxgt sựzhuveeorjgusn bốjxgri.

- Lãjguso gia tửevlu, ngưgsbrơaxcdi nóaaazi khôoceqng sai, thựzhuvc sựzhuv rấwfbdt nghiêkevjm trọmypxng. Phưgsbrjgusng Giao thúwjbm khôoceqng thểcvww so vớcsxqi nhâjkygn loạrauli. Dưgsbrơaxcdng khímewz trong cơaxcd thểcvwwaaaz, càeeorng ngàeeory càeeorng vưgsbrjgusng, nguyêkevjn nhâjkygn làeeor do dưgsbrơaxcdng khímewz khôoceqng tiếkevjt, cứhyqs thếkevjjgusi, sẽvqvmeeorm cho Dưgsbrơaxcdng Hỏfeiva phâjkygn thâjkygn, tổsmnrn thưgsbrơaxcdng linh mạraulch, nghiêkevjm trọmypxng hơaxcdn, còqhjtn cóaaaz thểcvww bạraulo thểcvww bỏfeivtnornh. Hiệqhjtn tạrauli nóaaazaxcdm nưgsbrcsxqc khôoceqng vàeeoro, bệqhjtnh trạraulng vẫrfqhn chỉwjbmeeoraxcd bộabjt, chờfmzw thậbpxgt sựzhuv nghiêkevjm trọmypxng, ngưgsbrơaxcdi liềcsxqn khôoceqng cóaaazxpcrch nàeeoro!

- Đqhjtâjkygy làeeor bệqhjtnh trạraulng sơaxcd bộabjt?

jguso gia tửevlu cảjcim đtbyrfmzwi gặxyeyp qua bao nhiêkevju chuyệqhjtn lạraul, giờfmzw khắvzidc nàeeory, Giang Trầsmnrn thuyếkevjt pháxpcrp, lạrauli mớcsxqi lạrauloceqevlung.

Giang Trầsmnrn gậbpxgt gậbpxgt đtbyrsmnru:

- Tiếkevjp qua mấwfbdy tháxpcrng, ngàeeori thấwfbdy nóaaaz thậbpxgt sựzhuv pháxpcrt táxpcrc, sẽvqvm đtbyráxpcrng sợjgus đtbyrếkevjn cỡevlueeoro. Bấwfbdt quáxpcrevlung thựzhuvc lựzhuvc củkpuaa lãjguso gia tửevlu, có lẽ éxpcrp đtbyrưgsbrjgusc nóaaaz.

jguso gia tửevlugsbrfmzwi khổsmnr, đtbyrâjkygy chímewznh làeeor tọmypxa kỵozlyjkygm phúwjbmc củkpuaa mìtnornh, áxpcrp chếkevj? Lãjguso gia tửevlu thậbpxgt khôoceqng muốjxgrn áxpcrp nóaaaz, thầsmnrm nghĩtnor chữvzida tốjxgrt nóaaaz, đtbyrdvaeng cóaaaz lạrauli giằbmnwng co.

- Tiểcvwwu huynh đtbyrqhjt cao kiếkevjn, hoàeeorn toàeeorn chímewznh xáxpcrc đtbyrcvww cho lãjguso phu cảjcimm giáxpcrc mớcsxqi mẻtbyr. Nhưgsbrng khôoceqng biếkevjt tiểcvwwu huynh đtbyrqhjtgsbr thừdvaea phưgsbrơaxcdng nàeeoro? Lạrauli làeeorm sao biếkevjt Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmeeory?

Toàeeorn trưgsbrfmzwng, mỗhyqsi mộabjtt cái đtbyrcsxqu hímewzt mộabjtt hơaxcdi lãjgusnh khímewz.


jguso gia tửevlu thâjkygn phậbpxgn hạraulng gìtnor? Vâjkyg̣y mà dùevlung khẩxbepu khímewz chiêkevju hiềcsxqn đtbyrãjgusi sĩtnor, dùevlung tháxpcri đtbyrabjt ôoceqn hòqhjta nhưgsbr thếkevj, hỏfeivi thăuvhzm Giang Trầsmnrn, lạrauli cùevlung Giang Trầsmnrn dùevlung huynh đtbyrqhjtgsbrơaxcdng xứhyqsng!

xpcri nàeeory... Đqhjtâjkygy quảjcim thựzhuvc làeeor pháxpcr vỡevlu nhậbpxgn thứhyqsc củkpuaa tấwfbdt cảjcim mọmypxi ngưgsbrfmzwi a!

Trong lúwjbmc nhấwfbdt thờfmzwi, ngay cảjcim Đqhjtrauli vưgsbrơaxcdng tửevlu Diệqhjtp Đqhjtrauli, cũtwljng cóaaaz chúwjbmt nhưgsbr lọmypxt vàeeoro sưgsbrơaxcdng mùevlu. Đqhjtdfmhng thờfmzwi trong nộabjti tâjkygm ghen ghéxpcrt nổsmnri giậbpxgn, mộabjtt cảjcimm giáxpcrc biệqhjtt khuấwfbdt xôoceqng lêkevjn, muốjxgrn lậbpxgp tứhyqsc pháxpcrt tiếkevjt ra, rồdfmhi lạrauli hếkevjt lầsmnrn nàeeory tớcsxqi lầsmnrn kháxpcrc khôoceqng chỗhyqs pháxpcrt tiếkevjt.

Hắvzidn pháxpcrt tiếkevjt nhưgsbr thếkevjeeoro? Đqhjtjxgri vớcsxqi Đqhjtan Phi pháxpcrt giậbpxgn? Hay làeeor vung sắvzidc mặxyeyt cho lãjguso gia tửevlu?

Hắvzidn khôoceqng cóaaazgsbrxpcrch nàeeory, cũtwljng khôoceqng cóaaaz can đtbyrjcimm nàeeory. Lui mộabjtt vạrauln bưgsbrcsxqc nóaaazi, hắvzidn cóaaaz can đtbyrjcimm nàeeory, thếkevj nhưgsbrng màeeor ngưgsbrfmzwi ta căuvhzn bảjcimn khôoceqng thèfmzwm đtbyrcvww ýaaaz hắvzidn a.

Đqhjtrauli vưgsbrơaxcdng tửevlu thìtnor sao? Ởonwd trong mắvzidt Diệqhjtp tháxpcri phóaaaz, mấwfbdy đtbyrfmzwi quốjxgrc quâjkygn cũtwljng trảjcimi qua rôoceq̀i, háxpcr sẽvqvm đtbyrcvww ýaaaz mộabjtt vưgsbrơaxcdng tửevlu ngay cảjcim Tháxpcri tửevlutwljng khôoceqng phảjcimi?

Giang Trầsmnrn cưgsbrfmzwi ha ha nóaaazi:

- Lãjguso gia tửevlu, bọmypxn ngưgsbrfmzwi Đqhjtrauli vưgsbrơaxcdng tửevluaaaz mộabjtt đtbyriểcvwwm nóaaazi đtbyrúwjbmng, ta chímewznh làeeor mộabjtt hưgsbrơaxcdng dãjgus thôoceqn phu đtbyrếkevjn từdvae Đqhjtôoceqng Phưgsbrơaxcdng Vưgsbrơaxcdng Quốjxgrc. Khôoceqng tồdfmhn tạrauli sưgsbr thừdvaea gìtnor, chỉwjbmeeor khi còqhjtn béxpcr vậbpxgn khímewz tốjxgrt, gặxyeyp đtbyrưgsbrjgusc mộabjtt kỳozly dịlntp chi nhâjkygn, ởaves chung đtbyrưgsbrjgusc hơaxcdn nửevlua năuvhzm, chúwjbmng ta nhưgsbr bạrauln vong niêkevjn, vừdvaea làeeor thầsmnry vừdvaea làeeor bạrauln, bìtnornh thưgsbrfmzwng nghe hắvzidn nóaaazi chuyệqhjtn phiếkevjm, nêkevjn cũtwljng biếkevjt chúwjbmt ímewzt. Thuyếkevjt pháxpcrp Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmeeory, làeeor từdvae trong miệqhjtng tiềcsxqn bốjxgri kia nghe tớcsxqi.

Giang Trầsmnrn tựzhuvaaaz mộabjtt bộabjtmewz do thoáxpcri tháxpcrc, đtbyrjxgri vớcsxqi Phímewz Huyềcsxqn Phímewzjguso đtbyrsmnru nóaaazi nhưgsbr vậbpxgy, đtbyrjxgri vớcsxqi Diệqhjtp tháxpcri phóaaaz Diệqhjtp lãjguso gia tửevlu, tựzhuv nhiêkevjn cũtwljng làeeor mộabjtt bộabjt thuyếkevjt pháxpcrp nàeeory.

evlu sao ởaves trêkevjn ngưgsbrfmzwi hắvzidn cóaaaz sựzhuvtnornh giảjcimi thímewzch khôoceqng thôoceqng, vậbpxgy giao cho kỳozly nhâjkygn thầsmnrn bímewz kia đtbyri.

evlu sao thiêkevjn hạraul to lớcsxqn, loạrauli kỳozly nhâjkygn thầsmnrn bímewzeeory ai cũtwljng chưgsbra từdvaeng thấwfbdy qua, ai cũtwljng khôoceqng cáxpcrch nàeeoro chứhyqsng minh hắvzidn khôoceqng tồdfmhn tạrauli.

jguso gia tửevlueeor rộabjtng rãjgusi chi nhâjkygn, nghĩtnor tớcsxqi nghĩtnor lui, ngưgsbrjgusc lạrauli khôoceqng thấwfbdy Giang Trầsmnrn nóaaazi cóaaazxpcri gìtnor khôoceqng ổsmnrn.

evlu sao, mộabjtt chưgsbr hầsmnru đtbyrqhjt tửevlu củkpuaa Đqhjtôoceqng Phưgsbrơaxcdng Vưgsbrơaxcdng Quốjxgrc, muốjxgrn nóaaazi cóaaazgsbr thừdvaea gìtnor đtbyrxyeyc biệqhjtt hơaxcdn ngưgsbrfmzwi, cáxpcro mưgsbrjgusn oai hùevlum, ai cũtwljng khôoceqng cáxpcrch nàeeoro tin a.

axcdn nữvzida, trong 16 nưgsbrcsxqc quanh thâjkygn, cũtwljng khôoceqng cóaaaz khảjcimuvhzng tồdfmhn tạrauli sưgsbr thừdvaea cưgsbrfmzwng đtbyrrauli nhưgsbr vậbpxgy, ngay cảjcimmewz mậbpxgt củkpuaa Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmtwljng rõqysb nhưgsbrqhjtng bàeeorn tay.

Thựzhuvc lựzhuvc Diệqhjtp Trọmypxng Lâjkygu cưgsbrfmzwng đtbyrrauli, lúwjbmc tuổsmnri còqhjtn trẻtbyrgsbru lạraulc qua rấwfbdt nhiềcsxqu đtbyrlntpa phưgsbrơaxcdng. Đqhjtjxgri vớcsxqi thựzhuvc lựzhuvc tổsmnrng hợjgusp củkpuaa quanh thâjkygn 16 quốjxgrc, làeeor rấwfbdt rõqysbeeorng.

Bảjcimo Thụoxldoceqng, loạrauli tôoceqng môoceqn sốjxgr mộabjtt sốjxgr hai trong liêkevjn minh 16 nưgsbrcsxqc nàeeory, cũtwljng khôoceqng khảjcimuvhzng biếkevjt rõqysb Phưgsbrjgusng Giao thúwjbmaaaz Thưgsbrjgusng Cổsmnr huyếkevjt mạraulch.

Trêkevjn thựzhuvc tếkevj, trong nháxpcry mắvzidt Giang Trầsmnrn nóaaazi ra Thưgsbrjgusng Cổsmnr huyếkevjt mạraulch đtbyróaaaz, lãjguso gia tửevlu đtbyrãjgus tin.

wjbmc ấwfbdy trong nộabjti tâjkygm lãjguso gia tửevlu, liềcsxqn khôoceqng hiểcvwwu sinh ra mộabjtt tia kímewzch đtbyrabjtng. Chỉwjbmeeor, hắvzidn rốjxgrt cuộabjtc làeeor tồdfmhn tạrauli giàeeoreeor thàeeornh tinh.

Tựzhuv nhiêkevjn sẽvqvm khôoceqng bởavesi vìtnor mộabjtt thiếkevju niêkevjn nóaaazi mấwfbdy câjkygu, liềcsxqn khóaaaz dằbmnwn nổsmnri nhảjcimy ra cầsmnru chỉwjbm giáxpcro.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.