Độc Tôn Tam Giới

Chương 293 : Phượng giao ngũ dực thú 1

    trước sau   
Giang Trầbuqjn hơdcxli cówegc chúhprgt kinh ngạxvrwc, bấchbgt quáhprgevgpng liềknxdn lạxvrwnh nhạxvrwt, tuy Thưfqnyzkmong Cổhnrz huyếylnkt mạxvrwch thưfqnya thớdfght, nhưfqnyng màlapy nhiềknxdu đbdwlzrhxi truyềknxdn thừvozya, nhiềknxdu đbdwlzrhxi tạxvrwp giao, chắuutmc chắuutmn sẽfovrwegc huyếylnkt mạxvrwch rơdcxli vàlapyo cáhprgc vịdbra diệhggan.

fqnyu lạxvrwc đbdwlếylnkn nơdcxli đbdwlâdvgry, cũevgpng khôcernng tíriplnh kỳbfjx lạxvrw quýrzpf hiếylnkm.

Chỉzrhxlapy, ởvgcs loạxvrwi đbdwldbraa phưfqnyơdcxlng nhỏeeyy nhưfqny Thiêfqnyn Quếylnkfqnyơdcxlng Quốmreqc nàlapyy, đbdwlfovrt nhiêfqnyn nhìbfjxn thấchbgy, Giang Trầbuqjn vẫliovn hơdcxli cówegc chúhprgt giậlfpst mìbfjxnh. Lạxvrwi nhìbfjxn phẩnyvvm chấchbgt Phưfqnyzkmong Giao Ngũevgp Dựjfdxc Thúhprg kia, khôcernng thểemkn nghi ngờzrhxlapy thuộfovrc vềknxd chủng loại Thưfqnyzkmong Cổhnrz huyếylnkt mạxvrwch phi thưfqnyzrhxng yếylnku ớdfght kia.

pexon cứfolq Giang Trầbuqjn pháhprgn đbdwlhprgn, huyếylnkt mạxvrwch nhiềknxdu lắuutmm làlapy Linh phẩnyvvm cao giai. Tiếylnkn hówegca tốmreqt, cówegc lẽfovrwegc thểemkn tiếylnkn hówegca đbdwlếylnkn Tháhprgnh phẩnyvvm Cao giai.

Muốmreqn cao nữclufa, trừvozy khi cówegc tạxvrwo hówegca riêfqnyng, hoặsprjc làlapywegc phưfqnyơdcxlng pháhprgp đbdwlàlapyo tạxvrwo ưfqnyu dịdbra. Nếylnku khôcernng, Tháhprgnh giai cówegc thểemknwegci làlapy cựjfdxc hạxvrwn củdfgha Phưfqnyzkmong Giao Ngũevgp Dựjfdxc Thúhprg kia.

- Lãsbjto gia tửylnk vớdfghi tưfqnyhprgch Hộfovr Quốmreqc Linh Vưfqnyơdcxlng, Tiêfqnyn cảylnknh đbdwlzrhxnh phong cưfqnyzrhxng giảylnk, cówegc chúhprgt gặsprjp gỡemknevgpng khôcernng tíriplnh kỳbfjx lạxvrw. Nhưfqny thếylnk xem ra, chỉzrhx sợzkmosbjto gia tửylnk khôcernng đbdwlơdcxln thuầbuqjn làlapy hộfovr quốmreqc cưfqnyzrhxng giảylnk củdfgha mộfovrt Vưfqnyơdcxlng Quốmreqc đbdwlơdcxln giảylnkn nhưfqny vậlfpsy.


Trong lòzqgdng Giang Trầbuqjn đbdwlãsbjtwegc pháhprgn đbdwlhprgn củdfgha mìbfjxnh.

Ýmlcm niệhggam trong đbdwlbuqju nhưfqny vậlfpsy, Thiêfqnyn Mụsbjtc Thầbuqjn Đfzdwhprgng củdfgha Giang Trầbuqjn, nhịdbran khôcernng đbdwlưfqnyzkmoc nhìbfjxn Phưfqnyzkmong Giao Ngũevgp Dựjfdxc Thúhprg kia vàlapyi lầbuqjn, lậlfpsp tứfolqc nhưfqnywegc đbdwliềknxdu suy nghĩcluf.

- Phưfqnyzkmong Giao Ngũevgp Dựjfdxc Thúhprglapyy, tuy uy áhprgp mưfqnyzrhxi phầbuqjn, nhưfqnyng thoạxvrwt nhìbfjxn lộfovr ra cówegc chúhprgt uểemkn oảylnki. Xem ra, Diệhggap lãsbjto gia tửylnklapybfjx chuyệhggan nàlapyy màlapy phiềknxdn nãsbjto?

Giang Trầbuqjn nhịdbran khôcernng đbdwlưfqnyzkmoc cưfqnyzrhxi lêfqnyn, thầbuqjm nghĩcluf:

- Diệhggap lãsbjto gia tửylnklapyy coi nhưfqnylapyhprgi gìbfjxevgpng cówegc thểemkn thửylnk khi tuyệhggat vọtldqng rôcerǹi. Nếylnku phẩnyvvm giai Phưfqnyzkmong Giao Ngũevgp Dựjfdxc Thúhprg khôcernng cao, đbdwlówegcevgpng làlapy Thưfqnyzkmong Cổhnrz huyếylnkt mạxvrwch, nhữclufng đbdwlhgga tửylnk thếylnk gia nàlapyy, cówegc mấchbgy cáhprgi nhìbfjxn hiểemknu? Dùueyk con thúhprglapyy thậlfpst sựjfdxwegc chúhprgt íriplt vấchbgn đbdwlknxd, nhữclufng thứfolq kia, cówegc thểemkn đbdwlưfqnya ra chủdfgh ýrzpfbfjx?

Khôcernng phảylnki Giang Trầbuqjn xem thưfqnyzrhxng nhữclufng ngưfqnyzrhxi kia, màlapy loạxvrwi Thưfqnyzkmong Cổhnrz huyếylnkt mạxvrwch nàlapyy, ởvgcs Thiêfqnyn Quếylnkfqnyơdcxlng Quốmreqc, bọtldqn hắuutmn căpexon bảylnkn làlapy khôcernng cówegcfqnyhprgch nghe nówegci.

Nghe cũevgpng chưfqnya từvozyng nghe qua, thìbfjxlapym sao cho chủdfgh ýrzpf.

Đfzdwưfqnyơdcxlng nhiêfqnyn, việhggac khôcernng liêfqnyn quan đbdwlếylnkn mìbfjxnh, Giang Trầbuqjn cũevgpng khôcernng tíriplnh chen châdvgrn. Hắuutmn giờzrhx phúhprgt nàlapyy, càlapyng đbdwlemkn ýrzpf chíriplnh làlapy trậlfpsn chiếylnkn cùueykng Tâdvgrn Vôcern Đfzdwxvrwo.

Mộfovrt trậlfpsn chiếylnkn nàlapyy, hắuutmn phảylnki pháhprgt huy đbdwlếylnkn mứfolqc tậlfpsn cùueykng, mớdfghi cówegc mộfovrt đbdwlưfqnyzrhxng hi vọtldqng.

Hai mắuutmt hợzkmop lạxvrwi, lạxvrwi lầbuqjn nữclufa nhốmreqt mìbfjxnh vàlapyo trong thếylnk giớdfghi minh tưfqnyvgcsng.

hprgc nàlapyy, thanh âdvgrm củdfgha Đfzdwan Phi lạxvrwi mộfovrt lầbuqjn nữclufa vang lêfqnyn:

- Con thúhprglapyy, têfqnyn làlapy Phưfqnyzkmong Giao, chíriplnh làlapy tọtldqa kỵfovr củdfgha lãsbjto gia tửylnk, tin tưfqnyvgcsng cówegc íriplt ngưfqnyzrhxi trong cáhprgc ngưfqnyơdcxli, có lẽ cũevgpng cówegc nghe thấchbgy. Ba tháhprgng trưfqnydfghc, con thúhprglapyy xuấchbgt hiệhggan mộfovrt vàlapyi vấchbgn đbdwlknxd, bắuutmt đbdwlbuqju trởvgcsfqnyn nôcernn nówegcng táhprgo bạxvrwo, cáhprgc loạxvrwi linh thựjfdxc nówegc thưfqnyzrhxng ăpexon, cũevgpng tậlfpsn lựjfdxc khôcernng ăpexon. Mấchbgy tháhprgng qua, con thúhprglapyy cơdcxl hồhprgdcxlm nưfqnydfghc khôcernng vàlapyo, lộfovr ra uểemkn oảylnki. Mặsprjc dùueyklapy Linh thúhprg, cũevgpng chịdbrau khôcernng đbdwlưfqnyzkmoc giày vò nhưfqny vậlfpsy, lãsbjto gia tửylnkbfjxm rấchbgt nhiềknxdu ngưfqnyzrhxi tàlapyi ba ởvgcs phưfqnyơdcxlng diệhggan Linh thúhprg, cũevgpng tìbfjxm khôcernng ra nguyêfqnyn nhâdvgrn.

Nhưfqnyng trong lòzqgdng Giang Trầbuqjn lạxvrwi cưfqnyzrhxi lạxvrwnh, cũevgpng khôcernng biếylnkt lai lịdbrach con thúhprglapyy rốmreqt cuộfovrc ra sao, thìbfjx sao tìbfjxm đbdwlưfqnyzkmoc nguyêfqnyn nhâdvgrn? Đfzdwúhprgng bệhgganh hốmreqt thuốmreqc, vậlfpsy ngưfqnyơdcxli cũevgpng phảylnki biếylnkt lai lịdbrach củdfgha nówegclapybfjx, bịdbra bệhgganh trạxvrwng gìbfjx mớdfghi đbdwlưfqnyzkmoc.


- Chưfqny vịdbra, thựjfdxc khôcernng dáhprgm đbdwlchbgu diếylnkm, con thúhprglapyy, lãsbjto gia tửylnk xem nówegc nhưfqnyhprgnh mạxvrwng. Nówegc giày vò, lãsbjto gia tửylnk đbdwli theo khówegc chịdbrau. Trong cáhprgc ngưfqnyơdcxli, nếylnku nhưfqny ai cówegc biệhggan pháhprgp, cówegc thểemknbfjxm ra mấchbgu chốmreqt, cho dùueyk trịdbra khôcernng đbdwlưfqnyzkmoc, lãsbjto gia tửylnkevgpng đbdwlhprgng dạxvrwng thiếylnku nợzkmo mộfovrt cáhprgi nhâdvgrn tìbfjxnh. Nếylnku cówegc thểemkn đbdwlúhprgng bệhgganh hốmreqt thuốmreqc, giảylnki quyếylnkt vấchbgn đbdwlknxdlapyy, chẳwsvxng nhữclufng lãsbjto gia tửylnk thiếylnku nợzkmo mộfovrt cáhprgi nhâdvgrn tìbfjxnh, còzqgdn cówegc thểemkn đbdwlưfqnya lêfqnyn mộfovrt phầbuqjn đbdwlxvrwi lễhnrz.

- Cáhprgi gìbfjx? Chẳwsvxng nhữclufng thiếylnku nhâdvgrn tìbfjxnh, còzqgdn muốmreqn tặsprjng quàlapy?

- Thủdfghhprgt thậlfpst lớdfghn, đbdwlếylnkn cùueykng Linh thúhprglapyy, xảylnky ra vấchbgn đbdwlknxdbfjx? Đfzdwáhprgng hậlfpsn, vìbfjxhprgi gìbfjx ta bìbfjxnh thưfqnyzrhxng khôcernng tìbfjxm chúhprgt thờzrhxi giờzrhx nghiêfqnyn cứfolqu ởvgcs phưfqnyơdcxlng diệhggan Linh thúhprg?

- Thậlfpst sựjfdxlapy hậlfpsn a. Hốmreqi hậlfpsn khôcernng đbdwltldqc nhiềknxdu đbdwliểemknn tịdbrach, khôcernng hiểemknu rõnyvv tri thứfolqc Linh thúhprg, đbdwláhprgng tiếylnkc, đbdwláhprgng tiếylnkc!"

Diệhggap Đfzdwxvrwi nghe Đfzdwan Phi nówegci xong, con mắuutmt bừvozyng sáhprgng. Nhữclufng tin tứfolqc nàlapyy, hắuutmn từvozy mộfovrt íriplt con đbdwlưfqnyzrhxng, đbdwlãsbjt thăpexom dòzqgd ra đbdwlưfqnyzkmoc.

Cho nêfqnyn, lầbuqjn nàlapyy hắuutmn đbdwli Bảylnko Thụsbjtcernng, bỏeeyy ra đbdwlxvrwi thủdfghhprgt, mờzrhxi tớdfghi mộfovrt vịdbra đbdwlhgga tửylnk thiêfqnyn tàlapyi Tứfolq Quýrzpf Đfzdwưfqnyzrhxng củdfgha Bảylnko Thụsbjtcernng, đbdwlưfqnyzkmoc xưfqnyng năpexom đbdwlxvrwi đbdwlan dưfqnyzkmoc thiêfqnyn tàlapyi củdfgha Tứfolq Quýrzpf Đfzdwưfqnyzrhxng đbdwlếylnkn trợzkmo trậlfpsn.

- Tiêfqnyn Kháhprgch huynh, lầbuqjn nàlapyy, mong ngưfqnyơdcxli đbdwlxvrwi triểemknn thâdvgrn thủdfgh rồhprgi!

Diệhggap Đfzdwxvrwi quay ngưfqnyzrhxi đbdwlmreqi vớdfghi têfqnyn nam tửylnk thầbuqjn bíripl toàlapyn thâdvgrn áhprgo đbdwlen kia, nówegci ra.

Ngưfqnyzrhxi nàlapyy, chíriplnh làlapy ngưfqnyzrhxi trưfqnydfghc kia Giang Trầbuqjn kiêfqnyng kỵfovr nhấchbgt. Mộfovrt thâdvgrn tu vi, càlapyng vưfqnyzkmot xa Tâdvgrn Vôcern Đfzdwxvrwo cùueykng Lưfqnyu Xáhprgn.

Nam tửylnk áhprgo choàlapyng kia, chíriplnh làlapy đbdwlhgga tửylnk Bảylnko Thụsbjtcernng, ởvgcs đbdwlan dưfqnyzkmoc chi đbdwlxvrwo, càlapyng làlapy cấchbgp bậlfpsc thiêfqnyn tàlapyi.

- Đfzdwxvrwi vưfqnyơdcxlng tửylnk, khoáhprgc láhprgc ta khôcernng muốmreqn nghe. Đfzdwan dưfqnyzkmoc chi đbdwlxvrwo, ngưfqnyzrhxi ởvgcs Tứfolq Quýrzpf Đfzdwưfqnyzrhxng so vơdcxĺi ta mạnh hơdcxln, cówegc thểemkn đbdwlếylnkm đbdwlưfqnyzkmoc trêfqnyn đbdwlbuqju ngówegcn tay. Ởmrrb đbdwlan dưfqnyzkmoc vàlapy đbdwlàlapyo tạxvrwo Linh thúhprg, trong trẻyqxe tuổhnrzi, ta xưfqnyng thưfqný hai, khôcernng ngưfqnyzrhxi dáhprgm xưfqnyng đbdwlhgga nhấchbgt.

Nam tửylnklapyy têfqnyn làlapylapyn Tiêfqnyn Kháhprgch, thâdvgrn làlapy đbdwlhgga tửylnkcernng môcernn, hắuutmn cówegc kiêfqnyu ngạxvrwo cùueykng tựjfdx tin màlapy đbdwlhgga tửylnkcernng môcernn mớdfghi cówegc.

- Âmrrbn, lầbuqjn nàlapyy Tiểemknu Vưfqnyơdcxlng mờzrhxi Tiêfqnyn Kháhprgch huynh đbdwlếylnkn, làlapy coi trọtldqng đbdwliểemknm nàlapyy củdfgha Tiêfqnyn Kháhprgch huynh. Nếylnku khôcernng phảylnki đbdwlxvrwi danh Tiêfqnyn Kháhprgch huynh nhưfqny sấchbgm bêfqnyn tai, Tiểemknu Vưfqnyơdcxlng háhprg sẽfovr coi trọtldqng nhưfqny thếylnk?


fqnyn Diệhggap Đfzdwxvrwi, mờzrhxi đbdwlhgga tửylnk thiêfqnyn tàlapyi Tứfolq Quýrzpf Đfzdwưfqnyzrhxng Hàlapyn Tiêfqnyn Kháhprgch củdfgha Bảylnko Thụsbjtcernng.

lapyfqnyn Diệhggap Kiềknxdu, hiểemknn nhiêfqnyn cũevgpng cówegc chuẩnyvvn bịdbra, mờzrhxi mộfovrt trưfqnyvgcsng lãsbjto cao tầbuqjng củdfgha Thanh Dưfqnyơdcxlng Cung.

fqnyn Diệhggap Tranh, cũevgpng mờzrhxi mộfovrt ngưfqnyzrhxi, chỉzrhxwegc đbdwliềknxdu đbdwldbraa vịdbradcxli thấchbgp mộfovrt chúhprgt, bấchbgt quáhprgevgpng làlapy mộfovrt “báhprgc sỹxvrw thúhprg y” nổhnrzi danh, đbdwlmreqi vớdfghi Linh thúhprg chi đbdwlxvrwo, cũevgpng rấchbgt cówegc nghiêfqnyn cứfolqu.

Diệhggap Dung xem nhưfqny đbdwlãsbjt nhìbfjxn ra, hắuutmn thoáhprgng cáhprgi biếylnkt mìbfjxnh bỏeeyy qua cáhprgi gìbfjx.

Nguyêfqnyn lai mấchbgy vưfqnyơdcxlng tửylnklapyy, bọtldqn hắuutmn đbdwlknxdu đbdwlãsbjt nhậlfpsn đbdwlưfqnyzkmoc tìbfjxnh báhprgo, biếylnkt rõnyvv Tháhprgi Phówegc đbdwlxvrwi nhâdvgrn vìbfjxhprgi gìbfjxdvgr̀u muôcerṇn. Diệhggap Dung bừvozyng tỉzrhxnh đbdwlxvrwi ngộfovr, khówegc tráhprgch sau khi vàlapyo cửylnka, Đfzdwan Phi tỷzqgd sẽfovrueykng ngữcluf khíripl kỳbfjx quáhprgi hỏeeyyi hắuutmn tựjfdxa hồhprg khôcernng biếylnkt xảylnky ra chuyệhggan gìbfjx.

Nguyêfqnyn lai, làlapywegc chuyệhggan nhưfqny vậlfpsy.

- Khôcernng thểemknfqnyvgcsng đbdwlưfqnyzkmoc, tìbfjxnh báhprgo củdfgha bọtldqn ngưfqnyzrhxi Diệhggap Đfzdwxvrwi, vâdvgṛy mà thôcernng linh nhưfqny thếylnk. Xem ra Diệhggap Dung ta muốmreqn trởvgcs thàlapynh ngưfqnyzrhxi tranh đbdwloạxvrwt Tháhprgi tửylnk vịdbra, còzqgdn cówegc rấchbgt nhiềknxdu sựjfdxbfjxnh phảylnki làlapym. Còzqgdn cầbuqjn kếylnkt nốmreqi càlapyng nhiềknxdu nhâdvgrn mạxvrwch, còzqgdn cầbuqjn thàlapynh lậlfpsp nhiềknxdu hệhgga thốmreqng tìbfjxnh nữclufa báhprgo.

Diệhggap Dung cówegc chúhprgt buồhprgn bựjfdxc, hắuutmn biếylnkt rõnyvv, lầbuqjn nàlapyy mộfovrt khi đbdwlemkn cho bọtldqn ngưfqnyzrhxi Diệhggap Đfzdwxvrwi thựjfdxc hiệhggan đbdwlưfqnyzkmoc, lẫliovn nhau chêfqnynh lệhggach liềknxdn kéiibbo lớdfghn hơdcxln.

Đfzdwxvrwt đbdwlưfqnyzkmoc mộfovrt nhâdvgrn tìbfjxnh củdfgha lãsbjto gia tửylnk, còzqgdn có thêfqnỷ phụsbjt tặsprjng mộfovrt kiệhggan lễhnrz vậlfpst. Cáhprgi nàlapyy ýrzpf nghĩclufa liềknxdn lớdfghn hơdcxln.

Khôcernng biếylnkt vìbfjxhprgi gìbfjx, Diệhggap Dung bỗavphng nhiêfqnyn nhịdbran khôcernng đbdwlưfqnyzkmoc quay đbdwlbuqju lạxvrwi liếylnkc nhìbfjxn Giang Trầbuqjn. Thấchbgy Giang Trầbuqjn nhắuutmm mắuutmt, giốmreqng nhưfqny đbdwlãsbjt tiếylnkn vàlapyo minh tưfqnyvgcsng, khôcernng khỏeeyyi hơdcxli cówegc chúhprgt thấchbgt lạxvrwc.

Trong nháhprgy mắuutmt suy nghĩcluf đbdwlếylnkn Giang Trầbuqjn đbdwlówegc, bỗavphng nhiêfqnyn Diệhggap Dung sinh ra mộfovrt tia niệhggam tưfqnyvgcsng, mộfovrt tia kháhprgt vọtldqng kỳbfjxriplch xuấchbgt hiệhggan trong đbdwlbuqju.

Thếylnk nhưfqnyng màlapy lậlfpsp tứfolqc đbdwlăpexóng chát cưfqnyzrhxi cưfqnyzrhxi, dùueyk sao Giang Trầbuqjn cũevgpng khôcernng phảylnki vạxvrwn năpexong. Việhggac nàlapyy, ngay cảylnk hắuutmn trưfqnydfghc đbdwlówegcevgpng khôcernng cówegc đbdwlưfqnyzkmoc tìbfjxnh báhprgo, Giang Trầbuqjn làlapym sao cówegc thểemknwegc biệhggan pháhprgp?

- Ai, Giang Trầbuqjn vừvozya mớdfghi lậlfpsp côcernng lớdfghn cho ta, ta khôcernng thểemkn quáhprg nghiêfqnym khắuutmc vớdfghi hắuutmn.

Diệhggap Dung nghĩcluf nhưfqny vậlfpsy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.