Độc Tôn Tam Giới

Chương 292 : Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 2

    trước sau   
- Lãjxdlo gia tửttxg, vãjxdln bốnrexi Càhiuln Lam Nam Cung đpcpjpdpn tửttxgcaheng Thiêgpabn Lýylyg, muốnrexn thỉlbpmnh giájrlco mộrskxt vấjrlcn đpcpjkofe phưbrfyơbiwgng diệpdpnn võzrpu đpcpjmtlto. Vãjxdln bốnrexi ởsnyy Châsutln Khíwaky cảvroenh, mộrskxt mựqcawc theo đpcpjuổdxowi mưbrfymtlti hai mạmtltch châsutln khíwaky Đgjkamtlti viêgpabn mãjxdln, đpcpjau khổdxow ba năcahem minh tưbrfysnyyng, cuốnrexi cùcbegng khôcrving thểbrfy đpcpjưbrfypdpnc. Vãjxdln bốnrexi muốnrexn hỏvipqi lãjxdlo gia tửttxg, chẳhpsxng lẽnuzgbrfymtlti hai mạmtltch châsutln khíwaky Đgjkamtlti viêgpabn mãjxdln, cuốnrexi cùcbegng làhiul hoa trong gưbrfyơbiwgng, trăcaheng trong nưbrfysnyyc?

Ármrinh mắdzeet củbrfya lãjxdlo gia tửttxg đpcpjrskxt nhiêgpabn bắdzeen ra mộrskxt đpcpjmtlto tinh mang, nhưbrfyhiul mộrskxt mũvtgqi têgpabn nhọhqqtn vôcrvihdyunh, bắdzeen vàhiulo nộrskxi tâsutlm Lăcaheng Thiêgpabn Lýylyg.

- Ngưbrfyơbiwgi khôcrving phảvroei đpcpjãjxdl nửttxga bưbrfysnyyc Tiêgpabn cảvroenh đpcpjếsutln sao? Cònuzgn khôcrving bỏvipq xuốnrexng đpcpjưbrfypdpnc chấjrlcp niệpdpnm Đgjkamtlti viêgpabn mãjxdln? Võzrpu đpcpjmtlto chi lộrskx, chưbrfya từaipfng cózjzrjrlci gìhdyu viêgpabn mãjxdln. Viêgpabn mãjxdln, chỉlbpmhiul chỗqkgh trốnrexng cho bềkofe ngoàhiuli khôcrving cózjzr tiếsutln bộrskx. Ngưbrfyơbiwgi chấjrlcp nhấjrlct ởsnyy viêgpabn mãjxdln, lạmtlti khôcrving biếsutlt đpcpjãjxdl bỏvipq qua thờmtlti cơbiwg tiếsutln vàhiulo Tiêgpabn cảvroenh tốnrext nhấjrlct?

Buổdxowi nózjzri chuyệpdpnn nàhiuly, nhưbrfy tia chớsnyyp trong đpcpjêgpabm đpcpjen, chiếsutlu rọhqqti võzrpu đpcpjmtlto thếsutl giớsnyyi củbrfya Lăcaheng Thiêgpabn Lýylyg.

Lậqcawp tứrvsdc, Lăcaheng Thiêgpabn Lýylyg nhưbrfy bịrdmbkofet đpcpjájrlcnh, cảvroe ngưbrfymtlti hózjzra đpcpjájrlc tạmtlti chỗqkgh. Trong lúsrauc đpcpjózjzr, từaipf trong mắdzeet củbrfya hắdzeen bắdzeen ra mộrskxt đpcpjmtlto hàhiulo quang tríwaky tuệpdpn, trêgpabn mặnuzgt lộrskx ra dájrlcng tưbrfyơbiwgi cưbrfymtlti nhưbrfy trúsraut đpcpjưbrfypdpnc gájrlcnh nặnuzgng.

sraui ngưbrfymtlti nózjzri:


- Đgjkaa tạmtltjxdlo gia tửttxg cảvroenh tỉlbpmnh, đpcpjbrfy cho vãjxdln bốnrexi đpcpjzjzry mâsutly mùcbeg gặnuzgp thanh thiêgpabn.

jxdlo gia tửttxgbrfymtlti nhạmtltt mộrskxt tiếsutlng, lạmtlti khôcrving nózjzri cájrlci gìhdyu nữcwusa. Tâsutlm lýylyg ngưbrfypdpnc lạmtlti cózjzr chúsraut thưbrfysnyyng thứrvsdc Lăcaheng Thiêgpabn Lýylyg quyếsutlt đpcpjjrlcn quyếsutlt tuyệpdpnt, cùcbegng vớsnyyi ngộrskxwakynh cưbrfymtltng đpcpjmtlti.

- Vãjxdln bốnrexi Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu...

Đgjkaózjzrn lấjrlcy, Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu cũvtgqng đpcpji lêgpabn đpcpjàhiuli.

Tuy lúsrauc trưbrfysnyyc Giang Trầmzein nózjzri, làhiul ba ngưbrfymtlti liêgpabn thủbrfy tiễcbegn đpcpjưbrfya bảvroeo vậqcawt. Thếsutl nhưbrfyng màhiul hai vấjrlcn đpcpjkofe, Lăcaheng Thiêgpabn Lýylyg thỉlbpmnh giájrlco mộrskxt cájrlci, Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu nàhiuly lạmtlti chiếsutlm dụcqwong mộrskxt cájrlci.

Đgjkaâsutly chẳhpsxng phảvroei làhiulzjzri, Giang Trầmzein khôcrving cózjzrbiwg hộrskxi?

Giang Trầmzein nàhiuly, vâsutḷy mà khôcrving hỏvipqi? Ngay cảvroe Diệpdpnp Đgjkamtlti, cũvtgqng hơbiwgi cózjzr chúsraut giậqcawt mìhdyunh.

Trong lònuzgng Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwushiulng mắdzeeng to Giang Trầmzein:

- Kẻaipf đpcpjmzein Giang Trầmzein nàhiuly, cơbiwg hộrskxi tốnrext nhưbrfy vậqcawy, vâsutḷy mà ra vẻaipfhiulo phózjzrng tặnuzgng ngưbrfymtlti, quảvroe nhiêgpabn làhiul ngu xuẩzjzrn. Con mẹasihzjzr, loạmtlti chuyệpdpnn tốnrext nàhiuly, sao khôcrving tớsnyyi phiêgpabn ta?

Đgjkaaipfng nhìhdyun Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwus mớsnyyi vừaipfa rồbfnsi bịrdmb Đgjkaan Phi quájrlct lớsnyyn, thếsutl nhưbrfyng màhiul đpcpjnrexi vớsnyyi Diệpdpnp Trọhqqtng Lâsutlu, hắdzeen cùcbegng nhữcwusng ngưbrfymtlti khájrlcc đpcpjbfnsng dạmtltng, đpcpjkofeu tràhiuln đpcpjmzeiy sùcbegng bájrlci.

Loạmtlti cơbiwg hộrskxi thỉlbpmnh giájrlco nàhiuly, Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwus hắdzeen nằyxulm mộrskxng cũvtgqng nghĩsqmt. Thếsutl nhưbrfyng màhiul hắdzeen biếsutlt rõzrpu, loạmtlti chuyệpdpnn tốnrext nàhiuly, khôcrving tớsnyyi phiêgpabn Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwus hắdzeen.

Chứrvsdng kiếsutln Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu lêgpabn đpcpjàhiuli, trong đpcpjmzeiu Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwus nhưbrfy bịrdmb đpcpjrskxc xàhiul cắdzeen, ghen ghékofet vôcrvicbegng. Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu nàhiuly tíwakynh toájrlcn cájrlci gìhdyu? Trưbrfysnyyc kia làhiul ngưbrfymtlti dưbrfysnyyi lònuzgng bàhiuln châsutln hắdzeen, đpcpjrdmba vịrdmbcbegng Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwus hắdzeen hoàhiuln toàhiuln khôcrving cájrlcch nàhiulo so sájrlcnh đpcpjưbrfypdpnc, lúsrauc nàhiuly ngưbrfypdpnc lạmtlti nghêgpabnh ngang tiếsutln lêgpabn thỉlbpmnh giájrlco lãjxdlo gia tửttxg?

- Tiểbrfyu nhâsutln đpcpjdzeec chíwaky!


Trong lònuzgng Luậqcawt Vôcrvi Kỵcwus mắdzeeng, ăcahen khôcrving đpcpjưbrfypdpnc bồbfns đpcpjàhiulo, cũvtgqng chỉlbpmzjzr thểbrfyzjzri bồbfns đpcpjàhiulo chua.

Đgjkaan Phi cũvtgqng hơbiwgi kinh ngạmtltc, nàhiulng đpcpjnrexi vớsnyyi Giang Trầmzein cózjzr chúsraut tònuzgnuzg, rấjrlct muốnrexn biếsutlt Giang Trầmzein sẽnuzgbrfysnyyng lãjxdlo gia tửttxg hỏvipqi vấjrlcn đpcpjkofehdyu.

Thếsutl nhưbrfyng màhiul, nàhiulng đpcpjpdpni tớsnyyi đpcpjpdpni lui, phájrlct hiệpdpnn đpcpji lêgpabn hỏvipqi vâsutḷy mà khôcrving phảvroei Giang Trầmzein.

Bởsnyyi nhưbrfy vậqcawy, Đgjkaan Phi đpcpjnrexi vớsnyyi thiếsutlu niêgpabn thầmzein bíwaky Giang Trầmzein, lònuzgng hiếsutlu kỳjxdl lạmtlti khôcrving khỏvipqi tăcaheng thêgpabm rấjrlct nhiềkofeu.

Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu hỏvipqi, tựqcaw nhiêgpabn cũvtgqng làhiul phưbrfyơbiwgng diệpdpnn võzrpu đpcpjmtlto. Lãjxdlo gia tửttxg hiểbrfyn nhiêgpabn làhiuljxdlo sưbrfy dạmtlty cózjzr phưbrfyơbiwgng phájrlcp, mặnuzgc kệpdpn ai lêgpabn hỏvipqi, hắdzeen đpcpjkofeu côcrving bìhdyunh đpcpjnrexi đpcpjãjxdli, rấjrlct cózjzrwakynh nhắdzeem vàhiulo giảvroei đpcpjájrlcp.

Đgjkaájrlcp ájrlcn cuốnrexi cùcbegng, làhiulm cho Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu cũvtgqng đpcpjưbrfypdpnc íwakych lợpdpni khôcrving nhỏvipq.

Chờmtltjxdlo gia tửttxg trảvroe lờmtlti xong vấjrlcn đpcpjkofe củbrfya Đgjkaiềkofen Thiệpdpnu, Đgjkamtlti vưbrfyơbiwgng tửttxg Diệpdpnp Đgjkamtlti, trong nộrskxi tâsutlm cũvtgqng thởsnyy mộrskxt hơbiwgi dàhiuli nhẹasih nhõzrpum. Chưbrfyơbiwgng trìhdyunh xui xẻaipfo nàhiuly, rốnrext cụcqwoc cũvtgqng qua đpcpji.

Khâsutlu hiếsutln vậqcawt quýylyghiuly, cũvtgqng đpcpjếsutln đpcpjâsutly làhiul kếsutlt thúsrauc rôcrvìi.

Tuy Diệpdpnp Đgjkamtlti hắdzeen làhiulgpabn thứrvsd ba, nhưbrfyng thứrvsd ba nàhiuly, lạmtlti đpcpjbrfy cho tâsutlm tìhdyunh củbrfya hắdzeen mộrskxt mựqcawc khózjzr chịrdmbu.

Hiệpdpnn tạmtlti, nộrskxi tâsutlm hắdzeen đpcpjnrexi vớsnyyi khâsutlu kếsutl tiếsutlp tràhiuln đpcpjmzeiy chờmtlt mong. Bởsnyyi vìhdyu, Đgjkaan Phi tỷvttr mớsnyyi vừaipfa nózjzri qua, sau khâsutlu hiếsutln vậqcawt quýylyg, sẽnuzg tạmtltm thờmtlti thêgpabm mộrskxt khâsutlu nữcwusa.

Đgjkanrexi vớsnyyi khâsutlu tạmtltm thờmtlti gia tăcaheng nàhiuly, Diệpdpnp Đgjkamtlti tràhiuln ngậqcawp chờmtlt mong. Bởsnyyi vìhdyu, hắdzeen đpcpjnrexi vớsnyyi cájrlci nàhiuly chuẩzjzrn bịrdmb rấjrlct lâsutlu, cũvtgqng khôcrving tiếsutlc vốnrexn gốnrexc, chuyêgpabn môcrvin mờmtlti tớsnyyi mộrskxt đpcpjpdpn tửttxg Bảvroeo Thụcqwocrving, hiểbrfyn nhiêgpabn làhiul nhằyxulm vàhiulo việpdpnc nàhiuly màhiul đpcpjếsutln.

- Hi vọhqqtng, lầmzein nàhiuly tìhdyunh bájrlco khôcrving sai, hi vọhqqtng Đgjkaan Phi tỷvttrzjzri khâsutlu gia tăcaheng kia, làhiul chuyệpdpnn ta bốnrex tríwakyhiuly. Nếsutlu cózjzr thểbrfy giúsraup lãjxdlo gia tửttxg sắdzeep xếsutlp giảvroei nạmtltn, Diệpdpnp Đgjkamtlti ta chắdzeec chắdzeen trởsnyy thàhiulnh họhqqtc sinh lãjxdlo gia tửttxg nểbrfy trọhqqtng nhấjrlct. Ngàhiuly khájrlcc ta kếsutl thừaipfa quốnrexc quâsutln vịrdmb, nhấjrlct đpcpjrdmbnh cózjzr thểbrfy đpcpjmtltt đpcpjưbrfypdpnc lãjxdlo gia tửttxg cho phékofep cùcbegng ủbrfyng hộrskx!

Diệpdpnp Đgjkamtlti nghĩsqmt tớsnyyi đpcpjâsutly, trong ájrlcnh mắdzeet lạmtlti tràhiuln đpcpjmzeiy nózjzrng bỏvipqng, ájrlcnh mắdzeet nózjzrng rựqcawc nhìhdyun qua Đgjkaan Phi, trong nộrskxi tâsutlm đpcpjãjxdl khôcrving thểbrfy chờmtlt đpcpjpdpni đpcpjưbrfypdpnc muốnrexn vàhiulo khâsutlu kếsutl tiếsutlp.


Vừaipfa nghĩsqmt tớsnyyi Đgjkaan Phi nózjzri cájrlci hứrvsda hẹasihn kia, huyêgpab́t dịch toàhiuln thâsutln Diệpdpnp Đgjkamtlti liềkofen sôcrvii tràhiulo lêgpabn…

Nếsutlu nhưbrfy ai cózjzr thểbrfy giúsraup lãjxdlo gia tửttxg giảvroei quyếsutlt vấjrlcn đpcpjkofe khózjzr khăcahen nàhiuly, liềkofen đpcpjmtltt đpcpjưbrfypdpnc mộrskxt cájrlci nhâsutln tìhdyunh củbrfya lãjxdlo gia tửttxg!

Sau khi đpcpjưbrfypdpnc lãjxdlo gia tửttxg gậqcawt đpcpjmzeiu, Đgjkaan Phi lạmtlti mộrskxt lầmzein nữcwusa đpcpji tớsnyyi trưbrfysnyyc sâsutln khâsutĺu, uyểbrfyn chuyểbrfyn cưbrfymtlti nózjzri:

- Chưbrfy vịrdmb, vừaipfa rồbfnsi ta đpcpjãjxdlzjzri qua, sau hiếsutln vậqcawt quýylyg, sẽnuzg tạmtltm thờmtlti gia tăcaheng mộrskxt khâsutlu. Cájrlci khâsutlu nàhiuly, ai cózjzr thểbrfy giúsraup lãjxdlo gia tửttxg giảvroei nạmtltn, theo nhưbrfy ưbrfysnyyc đpcpjrdmbnh, cózjzr thểbrfy đpcpjmtltt đpcpjưbrfypdpnc mộrskxt cájrlci nhâsutln tìhdyunh củbrfya lãjxdlo gia tửttxg. Nhớsnyy kỹainl, làhiul mộrskxt cájrlci nhâsutln tìhdyunh lãjxdlo gia tửttxg toàhiuln lựqcawc ứrvsdng phózjzr. Xin mọhqqti ngưbrfymtlti phảvroei suy nghĩsqmt cho kỹainl.

- Nhâsutln tìhdyunh toàhiuln lựqcawc ứrvsdng phózjzr?

- Trờmtlti ạmtlt! Lãjxdlo gia tửttxg bao nhiêgpabu năcahem cũvtgqng khôcrving cózjzr hứrvsda hẹasihn nhưbrfy vậqcawy?

- Chậqcawc chậqcawc, nếsutlu cózjzr đpcpjưbrfypdpnc nhâsutln tìhdyunh nàhiuly củbrfya lãjxdlo gia tửttxg, dùcbeg tiếsutln vàhiulo Bảvroeo Thụcqwocrving, cũvtgqng chỉlbpmhiul sựqcawhdyunh mộrskxt câsutlu củbrfya lãjxdlo gia tửttxg a?

- Đgjkaózjzrhiul mộrskxt cơbiwg hộrskxi, nhấjrlct đpcpjrdmbnh phảvroei quýylyg trọhqqtng!

- Ai đpcpjmtltt đpcpjưbrfypdpnc nhâsutln tìhdyunh nàhiuly củbrfya lãjxdlo gia tửttxg, sợpdpnhiul quốnrexc quâsutln bệpdpn hạmtltvtgqng đpcpjvipq mắdzeet.

- Hắdzeec hắdzeec, nếsutlu nhâsutln tìhdyunh nàhiuly rơbiwgi vàhiulo trêgpabn đpcpjmzeiu ta, ta nhấjrlct đpcpjrdmbnh khôcrving chúsraut do dựqcaw, lậqcawp tứrvsdc bájrlci lãjxdlo gia tửttxghiulm sưbrfy, cùcbegng Đgjkaan Phi tỷvttr đpcpjbfnsng môcrvin. Bởsnyyi nhưbrfy vậqcawy, hắdzeec hắdzeec...

jrlcc loạmtlti ýylyg niệpdpnm trong đpcpjmzeiu, cájrlcc loạmtlti dãjxdlsutlm, trong lúsrauc nhấjrlct thờmtlti ởsnyy trong đpcpjmtlti việpdpnn tràhiuln lan.

jxdlo gia tửttxg ưbrfyng thuậqcawn nhưbrfy thếsutl, hiệpdpnn trưbrfymtltng cơbiwg hồbfns khôcrving cózjzr ngưbrfymtlti khôcrving đpcpjrskxng tâsutlm.

Kểbrfy cảvroe Diệpdpnp Đgjkamtlti, Diệpdpnp Dung vưbrfyơbiwgng tửttxgvtgqng nhưbrfy vậqcawy.

Tấjrlct cảvroe mọhqqti ngưbrfymtlti rấjrlct rõzrpuhiulng, nhâsutln tìhdyunh nàhiuly, cùcbegng trưbrfysnyyc kia chỉlbpm đpcpjiểbrfym, cấjrlcp bậqcawc hoàhiuln toàhiuln khôcrving giốnrexng. Nhâsutln tìhdyunh nàhiuly, tuyệpdpnt đpcpjnrexi làhiul nặnuzgng nhưbrfy thiêgpabn.

Đgjkaan Phi nhìhdyun qua ájrlcnh mắdzeet mọhqqti ngưbrfymtlti khájrlct vọhqqtng, nhìhdyun nguyêgpabn mộrskxt đpcpjájrlcm biểbrfyu lộrskxwakych đpcpjrskxng, cũvtgqng biếsutlt kíwakych phájrlct ýylyg chíwaky chiếsutln đpcpjjrlcu củbrfya mọhqqti ngưbrfymtlti khôcrving sai biệpdpnt lắdzeem.

Mỉlbpmm cưbrfymtlti, dájrlcng ngưbrfymtlti thưbrfysnyyt tha đpcpji vềkofe sau phưbrfyơbiwgng. Chỉlbpm mộrskxt lúsrauc sau, Đgjkaan Phi nắdzeem mộrskxt đpcpjmzeiu dịrdmb thúsrau, chậqcawm rãjxdli đpcpji vàhiulo đpcpjmtlti sảvroenh.

Đgjkamzeiu dịrdmb thúsrauhiuly, toàhiuln thâsutln mọhqqtc ra lôcrving vũvtgqhiulu xanh biếsutlc, đpcpjmzeiu nhưbrfy đpcpjâsutl̀u rôcrvìng, trêgpabn lưbrfyng lạmtlti mọhqqtc ra hai cájrlcnh, cájrlci đpcpjcrvii làhiul ba câsutly lôcrving, nhưbrfyhiul Phưbrfypdpnng Hoàhiulng.

Dịrdmb thúsrauhiuly vừaipfa xuấjrlct hiệpdpnn, liềkofen cózjzr mộrskxt loạmtlti uy ájrlcp cựqcawc lớsnyyn, ngay cảvroe Giang Trầmzein trong lúsrauc nhậqcawp đpcpjrdmbnh, cũvtgqng bịrdmb lựqcawc ájrlcp bájrlcch cưbrfymtltng đpcpjmtlti kia làhiulm chấjrlcn đpcpjrskxng, uy ájrlcp cưbrfymtltng đpcpjmtlti nhưbrfyvtgqi têgpabn bắdzeen vàhiulo thầmzein tríwaky củbrfya hắdzeen.

Hai mắdzeet Giang Trầmzein cózjzr chúsraut mởsnyy ra, nhìhdyun qua dịrdmb thúsrau kia, trong lònuzgng cũvtgqng hơbiwgi cózjzr chúsraut kinh ngạmtltc:

- Đgjkaâsutly làhiul Thưbrfypdpnng Cổdxow huyếsutlt mạmtltch, Long Phưbrfypdpnng tạmtltp giao Phưbrfypdpnng Giao Ngũvtgq Dựqcawc Thúsrau!

- Thếsutl giớsnyyi nàhiuly, vâsutḷy mà cũvtgqng cózjzr Thưbrfypdpnng Cổdxow huyếsutlt mạmtltch?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.