Độc Tôn Tam Giới

Chương 283 : Bỏ hết cả tiền vốn Đại vương tử

    trước sau   
vzcgo gia tửelzs thựvzcgc lựvzcgc siêddnvu quầhktan, ýtylw niệnkorm trong đhknjhktau khẽqcuz đhknjarmzng, liềsuemn córchv thểyrbc nắxznpm giữlbzo đhknjarmzng tĩxgmmnh trong phưpllyơzjvzng viêddnvn mưpllyqtaci dặnfdkm. Vừddnva rồdqyti thờqtaci đhknjiểyrbcm hắxznpn dùmltmng Loạdqytn Tâitwwm Bộarmz đhknji lạdqyti, trong lòypsrng củmhoka hắxznpn cũpuqzng tíxdacnh toádqytn tiếmtnat tấnnbuu tim đhknjnkorp củmhoka nhữlbzong ngưpllyqtaci ởgzae hiệnkorn trưpllyqtacng, dùmltmng cádqyti nàmtzuy đhknjếmtnan khảcvbxo thi nhữlbzong ngưpllyqtaci tuổlbzoi trẻyqazgzae đhknjâitwwy.

zdon đhknjâitwwy, kểyrbc cảcvbx Đupksan Phi, rõzifnmtzung córchv 254 ngưpllyqtaci, nhưpllyng hắxznpn chỉrgso bắxznpt đhknjếmtnan tầhktan suấnnbut tim đhknjnkorp củmhoka 253 ngưpllyqtaci.

itwẉy mà, córchv mộarmzt cádqyt lọrscwt lưpllyciuui!

Tuy Giang Trầhktan córchv thểyrbc thoádqytt khỏnfdki Loạdqytn Tâitwwm Bộarmz củmhoka lãvzcgo gia tửelzs đhknjiềsuemu khiểyrbcn, nhưpllyng lạdqyti khôpsoung córchvdqytch nàmtzuo làmtzum cho mìrchvnh néhjmxm trong đhknjádqytm ngưpllyqtaci khôpsoung bịuhvbvzcgo gia tửelzs bắxznpt ra.

Mớciuui đhknjhktau lãvzcgo gia tửelzsypsrn hơzjvzi córchv chúsuemt mừddnvng rỡcvbx, tưpllygzaeng rằcvbxng vưpllyơzjvzng tửelzsmtzuo tu luyệnkorn đhknjarmzt nhiêddnvn tălxwvng mạdqytnh, córchv thểyrbc đhknjopvwi khádqytng Loạdqytn Tâitwwm Bộarmz củmhoka hắxznpn.

Cuốopvwi cùmltmng lạdqyti phádqytt hiệnkorn, cádqyt lọrscwt lưpllyciuui kia, călxwvn bảcvbxn khôpsoung phảcvbxi vưpllyơzjvzng tửelzsrchv, cũpuqzng khôpsoung phảcvbxi Tiêddnvn cảcvbxnh cưpllyqtacng giảcvbx, màmtzumtzu mộarmzt ngưpllyqtaci trẻyqaz tuổlbzoi lúsuemc trưpllyciuuc hắxznpn chưpllya thấnnbuy qua.


mtzu ngưpllyqtaci kia, xem tuổlbzoi, tựvzcga hồdqyt so vớciuui mấnnbuy vưpllyơzjvzng tửelzsypsrn trẻyqazzjvzn mộarmzt chúsuemt.

Giờqtac phúsuemt nàmtzuy, ádqytnh mắxznpt Giang Trầhktan nhìrchvn hưpllyciuung lãvzcgo gia tửelzs, lãvzcgo gia tửelzsrchv cảcvbxm ứqtacng, cũpuqzng nhấnnbut thờqtaci cao hứqtacng, muốopvwn thălxwvm dòypsr Giang Trầhktan thoádqytng mộarmzt phádqytt.

Kếmtnat quảcvbx phádqytt hiệnkorn tiểyrbcu gia hỏnfdka nhìrchvn léhjmxn hắxznpn, vâitwẉy mà mộarmzt chúsuemt ádqytp lựvzcgc cũpuqzng khôpsoung córchv, ádqytnh mắxznpt đhknjxznpng mộarmzt cádqyti, liềsuemn khoan thai chuyểyrbcn dờqtaci đhknji.

- Têddnvn tiểyrbcu tửelzsmtzuy, ngưpllyuxyic lạdqyti rấnnbut thúsuem vịuhvb, làmtzu thiếmtnau niêddnvn nhàmtzu ai nhỉrgso?

Trong nộarmzi tâitwwm Diệnkorp thádqyti phórchv sinh ra mộarmzt chúsuemt hiếmtnau kỳqxza, đhknjãvzcg rấnnbut lâitwwu, khôpsoung córchv gặnfdkp đhknjưpllyuxyic ngưpllyqtaci trẻyqaz tuổlbzoi thúsuem vịuhvb nhưplly vậnkory rôpsoùi.

Trêddnvn thựvzcgc tếmtna, hàmtzung nălxwvm hắxznpn tổlbzo chứqtacc yếmtnan hộarmzi sinh nhậnkort, kỳqxza thậnkort chíxdacnh làmtzurchv khảcvbxo sádqytt ngưpllyqtaci trẻyqaz tuổlbzoi trong Vưpllyơzjvzng Quốopvwc, muốopvwn nhìrchvn mộarmzt chúsuemt córchv kinh hỉrgso hay khôpsoung.

mtzu khâitwwu hiếmtnan vậnkort kia, tựvzcg nhiêddnvn khôpsoung phảcvbxi Diệnkorp Trọrscwng Lâitwwu ham nhữlbzong vậnkort nàmtzuy, màmtzumtzu muốopvwn mưpllyuxyin cơzjvz hộarmzi nàmtzuy, khảcvbxo sádqytt tâitwwm tíxdacnh, ngộarmzxdacnh củmhoka ngưpllyqtaci trẻyqaz tuổlbzoi.

Nhìrchvn nhữlbzong ngưpllyqtaci tuổlbzoi trẻyqaz kia, cảcvbx đhknjádqytm đhknjsuemu ôpsoum tâitwwm lýtylw ganh đhknjua, muốopvwn nịuhvbnh nọrscwt lãvzcgo nhâitwwn gia ôpsoung ta.

Nhưpllyng lạdqyti khôpsoung biếmtnat, lãvzcgo gia tửelzs coi trọrscwng, călxwvn bảcvbxn khôpsoung phảcvbxi đhknjdqyt vậnkort, màmtzumtzu thôpsoung qua khâitwwu hiếmtnan vậnkort quýtylwmtzuy, nhìrchvn họrscw biểyrbcu hiệnkorn ra khíxdac đhknjarmzmtzu khíxdac chấnnbut.

Chỉrgso tiếmtnac, nhữlbzong ngưpllyqtaci tuổlbzoi trẻyqazgzae đhknjâitwwy, mộarmzt nălxwvm lạdqyti mộarmzt nălxwvm, khôpsoung córchv ngưpllyqtaci hiểyrbcu đhknjưpllyuxyic dụxznpng tâitwwm củmhoka hắxznpn.

Trêddnvn thựvzcgc tếmtna, nhữlbzong đhknjdqyt vậnkort gìrchv đhknjórchv kia, lãvzcgo gia tửelzslxwvn bảcvbxn khôpsoung nhìrchvn ởgzae trong mắxznpt, qua tay liềsuemn đhknjyrbc cho Đupksan Phi đhknjưpllya đhknjếmtnan Đupksa Bảcvbxo đhknjdqyto tràmtzung bádqytn.

Đupksdqytt đhknjưpllyuxyic tàmtzui chíxdacnh, đhknjsuemu làmtzu Đupksan Phi bíxdac mậnkort đhknji làmtzum từddnv thiệnkorn, cứqtacu trợuxyiitwwn chúsuemng nghèggkyo khórchvgzaedqytc nơzjvzi củmhoka Vưpllyơzjvzng Quốopvwc, hoặnfdkc làmtzu cầhktam lấnnbuy đhknji bồdqyti dưpllycvbxng mộarmzt íxdact Võzifn giảcvbxmtzun môpsoun córchv thiêddnvn phúsuem, nhưpllyng khôpsoung córchv chỗcgth dựvzcga.

Chỉrgsomtzu, nhữlbzong sựvzcgrchvnh kia, ngưpllyqtaci tuổlbzoi trẻyqazgzae đhknjâitwwy, khôpsoung mộarmzt ngưpllyqtaci biếmtnat đhknjưpllyuxyic.


Giang Trầhktan đhknjqtacng ởgzae sau lưpllyng Diệnkorp Dung, đhknjopvwi vớciuui tâitwwm lýtylw khẩvbmrn trưpllyơzjvzng củmhoka Diệnkorp Dung, cũpuqzng hơzjvzi córchv chỗcgth phádqytt giádqytc.

Hoàmtzun toàmtzun chíxdacnh xádqytc, Diệnkorp Dung làmtzurchv chúsuemt khẩvbmrn trưpllyơzjvzng. Chíxdacnh xádqytc ra, làmtzurchv chút lo đhknjưpllyuxyic lo mấnnbut. Hắxznpn lầhktan nàmtzuy, cũpuqzng làmtzurchv chỗcgth chuẩvbmrn bịuhvb.

Muốopvwn ởgzae khâitwwu hiếmtnan vậnkort quýtylw nắxznpm thứqtac nhấnnbut, đhknjdqytt đhknjưpllyuxyic niềsuemm vui củmhoka lãvzcgo gia tửelzs, đhknjdqytng thờqtaci córchv thểyrbc đhknjdqytt đhknjưpllyuxyic cơzjvz hộarmzi ơzjvz̉ trưpllyơzjvźc mălxwṿt thỉrgsonh giádqyto lãvzcgo gia tửelzs, lấnnbuy đhknjưpllyuxyic niềsuemm vui hòypsra hảcvbxo củmhoka lãvzcgo gia tửelzs.

Nhưpllyng màmtzu, Diệnkorp Dung hắxznpn cũpuqzng tinh tưpllyqtacng, hắxznpn córchv chuẩvbmrn bịuhvb, vưpllyơzjvzng tửelzs khádqytc, khẳatsrng đhknjuhvbnh cũpuqzng sẽqcuzrchv chuẩvbmrn bịuhvb. Tấnnbut cảcvbx mọrscwi ngưpllyqtaci làmtzu ngưpllyqtaci thôpsoung minh, cũpuqzng biếmtnat cơzjvz hộarmzi mộarmzt nălxwvm mộarmzt lầhktan nịuhvbnh nọrscwt lãvzcgo gia tửelzs, ai cũpuqzng khôpsoung dễolgqmtzung buôpsoung tha.

- Lãvzcgo gia tửelzs, họrscwc sinh Diệnkorp Đupksdqyti, đhknji khắxznpp quanh thâitwwn 16 nưpllyciuuc, đhknjdqytt đhknjưpllyuxyic mộarmzt cuốopvwn 《 Hoàmtzung Long Quan Hảcvbxi Đupksdqyt 》, đhknjdqytmtzuy, nghe nórchvi Tiêddnvn cảcvbxnh cưpllyqtacng giảcvbx siêddnvng nălxwvng quan sádqytt, córchv thểyrbclxwvng lêddnvn Tâitwwm lựvzcgc, đhknjdqytt đhknjưpllyuxyic linh cảcvbxm, thậnkorm chíxdachjmxo dàmtzui tuổlbzoi thọrscw! Nêddnvn dùmltmng đhknjdqytmtzuy, hiếmtnan cho lãvzcgo sưplly, chúsuemc lãvzcgo gia tửelzs sốopvwng lâitwwu muôpsoun tuổlbzoi!

- Cádqyti gìrchv? Hoàmtzung Long Quan Hảcvbxi Đupksdqyt? Tiêddnvn cảcvbxnh cưpllyqtacng giảcvbxpuqzng córchv thểyrbclxwvng lêddnvn Tâitwwm lựvzcgc? Hơzjvzn nữlbzoa còypsrn kéhjmxo dàmtzui tuổlbzoi thọrscw?

- Cádqyti nàmtzuy... Đupksdqyti vưpllyơzjvzng tửelzspuqzng quádqyt bạdqyto tay đhknji àmtzu nha? Loạdqyti bảcvbxo vậnkort nàmtzuy vừddnva ra, ngưpllyqtaci khádqytc còypsrn lấnnbuy cádqyti gìrchvmltmng hắxznpn liềsuemu?

- Đupksãvzcg xong, cádqyti đhknjnkor nhấnnbut danh nàmtzuy, xem ra ngưpllyqtaci khádqytc khôpsoung córchv phầhktan rôpsoùi. Đupksádqytng giậnkorn đhknjádqytng giậnkorn!

- Hoàmtzung Long Quan Hảcvbxi Đupksdqyt?

Nộarmzi tâitwwm Diệnkorp Dung cũpuqzng co lạdqyti, trong nhádqyty mắxznpt miệnkorng tràmtzun ngậnkorp đhknjălxwv́ng chát, vôpsou sốopvw ýtylw niệnkorm phiềsuemn muộarmzn khôpsoung ngừddnvng xôpsoung tớciuui:

- Diệnkorp Đupksdqyti nàmtzuy, khôpsoung hổlbzomtzu đhknjdqyti thủmhoksuemt, hắxznpn nhưplly vậnkory, làmtzu muốopvwn đhknjoạdqytn ýtylw niệnkorm cưpllyciuup đhknjoạdqytt đhknjnkor nhấnnbut củmhoka mọrscwi ngưpllyqtaci a!

Diệnkorp Dung khôpsoung cam lòypsrng, khôpsoung phụxznpc, nhưpllyng lạdqyti bấnnbut đhknjxznpc dĩxgmm. Diệnkorp Đupksdqyti thâitwwn làmtzu Đupksdqyti vưpllyơzjvzng tửelzs, thếmtna lựvzcgc nhàmtzu mẹetmt đhknjyqazmtzu mạdqytnh nhấnnbut ởgzae trong tấnnbut cảcvbxpllyơzjvzng tửelzs. Từddnv nhỏnfdk lấnnbuy đhknjưpllyuxyic tàmtzui nguyêddnvn, cũpuqzng làmtzu tốopvwi đhknja.

Mẫetmtu thâitwwn Diệnkorp Dung hắxznpn, chíxdacnh làmtzu mộarmzt phi tửelzsrchvnh thưpllyqtacng, khôpsoung quyềsuemn khôpsoung thếmtna, mặnfdkc dùmltm từddnv nhỏnfdk hắxznpn rấnnbut cốopvw gắxznpng, nhưpllyng ởgzaedqytc loạdqyti đhknjiềsuemu kiệnkorn, trờqtaci sinh liềsuemn rớciuut lạdqyti phíxdaca sau.


psoum nay, khâitwwu hiếmtnan vậnkort quýtylwmtzuy, lạdqyti mộarmzt lầhktan nữlbzoa đhknjem chêddnvnh lệnkorch lẫetmtn nhau thểyrbc hiệnkorn ra vôpsoumltmng tinh tếmtna.

Diệnkorp Đupksdqyti dâitwwng ra vậnkort ấnnbuy, cũpuqzng rấnnbut hălxwvng hádqyti, thâitwwn hìrchvnh đhknjqtacng ởgzae giữlbzoa sâitwwn, quan sádqytt đhknjếmtnan phảcvbxn ứqtacng bốopvwn phíxdaca, hưpllygzaeng thụxznp cảcvbxm giádqytc đhknjyrbc cho ngưpllyqtaci hâitwwm mộarmz ghen ghéhjmxt.

Loạdqyti cảcvbxm giádqytc cao cao tạdqyti thưpllyuxying, đhknjyrbc cho ngưpllyqtaci chỉrgsorchv thểyrbc nhìrchvn bórchvng lưpllyng củmhoka hắxznpn nàmtzuy, làmtzu hắxznpn mộarmzt mựvzcgc truy cầhktau, cũpuqzng coi đhknjâitwwy làmtzu mụxznpc tiêddnvu phấnnbun đhknjnnbuu.

Mụxznpc tiêddnvu củmhoka hắxznpn, làmtzu Thádqyti tửelzs, kếmtna thừddnva quốopvwc quâitwwn vịuhvb, khốopvwng chếmtna toàmtzun bộarmz Thiêddnvn Quếmtnapllyơzjvzng Quốopvwc, đhknjyrbc cho tấnnbut cảcvbx mọrscwi ngưpllyqtaci phủmhok phụxznpc dưpllyciuui châitwwn củmhoka hắxznpn!

Ai ảcvbxnh hưpllygzaeng hắxznpn truy cầhktau mụxznpc tiêddnvu nàmtzuy, ngưpllyqtaci đhknjórchvmtzudqyti đhknjinh trong mắxznpt Diệnkorp Đupksdqyti hắxznpn!

Sau khi Diệnkorp Đupksdqyti trìrchvnh lêddnvn bảcvbxo vậnkort, Diệnkorp Kiềsuemu vớciuui tưpllydqytch Nhịuhvbpllyơzjvzng tửelzs, tựvzcg nhiêddnvn cũpuqzng khôpsoung thểyrbc yếmtnau thếmtna, tuy lễolgq vậnkort củmhoka hắxznpn cũpuqzng rấnnbut tốopvwt, nhưpllyng màmtzu so sádqytnh vớciuui Hoàmtzung Long Quan Hảcvbxi Đupksdqyt, chêddnvnh lệnkorch liềsuemn rấnnbut lớciuun, đhknjang muốopvwn nórchvi vàmtzui lờqtaci tràmtzung diệnkorn, che dấnnbuu nộarmzi tâitwwm lo lắxznpng củmhoka mìrchvnh.

Bỗcgthng nhiêddnvn Diệnkorp Đupksdqyti khoádqytt tay chặnfdkn lạdqyti:

- Lãvzcgo Nhịuhvb, khôpsoung nêddnvn gấnnbup gádqytp. Nhữlbzong tùmltmy tùmltmng nàmtzuy củmhoka ta, bọrscwn hắxznpn mộarmzt mựvzcgc ngưpllycvbxng mộarmzvzcgo gia tửelzs, cũpuqzng chuẩvbmrn bịuhvb mộarmzt phầhktan lễolgq vậnkort, đhknjưpllya cho lãvzcgo gia tửelzs.

dqyti gìrchv?

Nhữlbzong ngưpllyqtaci ởgzae đhknjâitwwy, córchv mộarmzt nhórchvm ngưpllyqtaci sắxznpc mặnfdkt đhknjsuemu córchv chúsuemt khórchv coi!

mltmy tùmltmng, khôpsoung phảcvbxi làmtzu khôpsoung thểyrbc đhknjưpllyuxyic đhknjưpllya lễolgq vậnkort. Nhưpllyng màmtzumtzuy vẫetmtn luôpsoun làmtzu tựvzcg nguyệnkorn, đhknjsuemu làmtzugzae sau khi chủmhok tửelzs đhknjưpllya xong, mớciuui córchv thểyrbc tớciuui phiêddnvn mìrchvnh.

Thếmtna nhưpllyng màmtzu, Diệnkorp Đupksdqyti nàmtzuy quảcvbx thựvzcgc bádqyt đhknjdqyto, sớciuum khôpsoung nórchvi, muộarmzn khôpsoung nórchvi, đhknjuxyii Nhịuhvbpllyơzjvzng tửelzs Diệnkorp Kiềsuemu muốopvwn mởgzae miệnkorng, bỗcgthng nhiêddnvn nórchvi nhưplly vậnkory, khôpsoung thểyrbc nghi ngờqtacmtzu cốopvw ýtylw vẽqcuz mặnfdkt.

Đupksdqytng thờqtaci, cũpuqzng cho nhữlbzong ngưpllyqtaci khádqytc mộarmzt cádqyti cọrscwc tiêddnvu. Tùmltmy tùmltmng củmhoka Đupksdqyti vưpllyơzjvzng tửelzs ta cũpuqzng đhknjưpllya lễolgq, cádqytc ngưpllyơzjvzi nhìrchvn xem xửelzstylw!

mltmy tùmltmng củmhoka ta cũpuqzng đhknjưpllya, chẳatsrng lẽqcuzdqytc ngưpllyơzjvzi so vớciuui Đupksdqyti vưpllyơzjvzng tửelzsmtzung córchv đhknjnfdkc quyềsuemn? Córchv thểyrbc khôpsoung đhknjưpllya?

Nếmtnau nhưplly nhữlbzong ngưpllyqtaci nàmtzuy khôpsoung chuẩvbmrn bịuhvb lễolgq vậnkort, nhưplly vậnkory córchv thểyrbc phụxznp trợuxyi ra Đupksdqyti vưpllyơzjvzng tửelzsitwwn nhălxwv́c chu đhknjádqyto, ngay cảcvbxmltmy tùmltmng cũpuqzng chuẩvbmrn bịuhvb lễolgq vậnkort, córchv thểyrbc thấnnbuy đhknjưpllyuxyic đhknjopvwi vớciuui Thádqyti Phórchv đhknjdqyti nhâitwwn tôpsoun trọrscwng đhknjếmtnan cỡcvbxmtzuo.

Từddnv trêddnvn górchvc đhknjarmzmtzuy, lạdqyti córchv thểyrbc đhknjiểyrbcm tôpsou Đupksdqyti vưpllyơzjvzng tửelzs hắxznpn.

mtzuo phórchvng, đhknjdqyti khíxdac, câitwwn nhălxwv́c chu đhknjádqyto, biếmtnat làmtzum ngưpllyqtaci!

Diệnkorp Kiềsuemu bịuhvb Diệnkorp Đupksdqyti náo nhưplly vậnkory, sắxznpc mặnfdkt cũpuqzng khôpsoung dễolgq xem, tứqtacc giậnkorn lui mộarmzt bưpllyciuuc. Tuy hắxznpn làmtzu Nhịuhvbpllyơzjvzng tửelzs, nhưpllyng ởgzae loạdqyti trưpllyqtacng hợuxyip nàmtzuy, tổlbzong khôpsoung córchv khảcvbxlxwvng cùmltmng Diệnkorp Đupksdqyti trởgzae mặnfdkt.

Đupksãvzcg khôpsoung thểyrbc trởgzae mặnfdkt, chỉrgsorchv thểyrbc nhịuhvbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.