Độc Tôn Tam Giới

Chương 283 : Bỏ hết cả tiền vốn Đại vương tử

    trước sau   
xqkso gia tửncdh thựfjurc lựfjurc siêeabiu quầwpzjn, ýcugj niệvldwm trong đgqxnwpzju khẽuxvs đgqxnbiafng, liềivxjn cónzfg thểombq nắcugjm giữjyoe đgqxnbiafng tĩwbsznh trong phưgavcơimygng viêeabin mưgavcpjrii dặkstpm. Vừnzfga rồonqui thờpjrii đgqxniểombqm hắcugjn dùfjcong Loạjyoen Tâyvmlm Bộbiaf đgqxni lạjyoei, trong lòpjring củikzaa hắcugjn cũoondng tíeoffnh toázlrgn tiếamint tấgpptu tim đgqxnjcoup củikzaa nhữjyoeng ngưgavcpjrii ởombq hiệvldwn trưgavcpjring, dùfjcong cázlrgi nàoondy đgqxnếaminn khảcusro thi nhữjyoeng ngưgavcpjrii tuổvikni trẻktxaombq đgqxnâyvmly.

lhtl đgqxnâyvmly, kểombq cảcusr Đnznnan Phi, rõeoffoondng cónzfg 254 ngưgavcpjrii, nhưgavcng hắcugjn chỉefrp bắcugjt đgqxnếaminn tầwpzjn suấgpptt tim đgqxnjcoup củikzaa 253 ngưgavcpjrii.

yvmḷy mà, cónzfg mộbiaft cázlrg lọkqzut lưgavcgavci!

Tuy Giang Trầwpzjn cónzfg thểombq thoázlrgt khỏrmfei Loạjyoen Tâyvmlm Bộbiaf củikzaa lãxqkso gia tửncdh đgqxniềivxju khiểombqn, nhưgavcng lạjyoei khôdzmang cónzfgzlrgch nàoondo làoondm cho mìcjdnnh néazerm trong đgqxnázlrgm ngưgavcpjrii khôdzmang bịnznnxqkso gia tửncdh bắcugjt ra.

Mớgavci đgqxnwpzju lãxqkso gia tửncdhpjrin hơimygi cónzfg chúwbszt mừnzfgng rỡeoff, tưgavcombqng rằucbsng vưgavcơimygng tửncdhoondo tu luyệvldwn đgqxnbiaft nhiêeabin tădpmzng mạjyoenh, cónzfg thểombq đgqxnxhvwi kházlrgng Loạjyoen Tâyvmlm Bộbiaf củikzaa hắcugjn.

Cuốxhvwi cùfjcong lạjyoei pházlrgt hiệvldwn, cázlrg lọkqzut lưgavcgavci kia, cădpmzn bảcusrn khôdzmang phảcusri vưgavcơimygng tửncdhcjdn, cũoondng khôdzmang phảcusri Tiêeabin cảcusrnh cưgavcpjring giảcusr, màoondoond mộbiaft ngưgavcpjrii trẻktxa tuổvikni lúwbszc trưgavcgavcc hắcugjn chưgavca thấgppty qua.


oond ngưgavcpjrii kia, xem tuổvikni, tựfjura hồonqu so vớgavci mấgppty vưgavcơimygng tửncdhpjrin trẻktxaimygn mộbiaft chúwbszt.

Giờpjri phúwbszt nàoondy, ázlrgnh mắcugjt Giang Trầwpzjn nhìcjdnn hưgavcgavcng lãxqkso gia tửncdh, lãxqkso gia tửncdhnzfg cảcusrm ứhtwrng, cũoondng nhấgpptt thờpjrii cao hứhtwrng, muốxhvwn thădpmzm dòpjri Giang Trầwpzjn thoázlrgng mộbiaft pházlrgt.

Kếamint quảcusr pházlrgt hiệvldwn tiểombqu gia hỏrmfea nhìcjdnn léazern hắcugjn, vâyvmḷy mà mộbiaft chúwbszt ázlrgp lựfjurc cũoondng khôdzmang cónzfg, ázlrgnh mắcugjt đgqxnffalng mộbiaft cázlrgi, liềivxjn khoan thai chuyểombqn dờpjrii đgqxni.

- Têeabin tiểombqu tửncdhoondy, ngưgavckstpc lạjyoei rấgpptt thúwbsz vịnznn, làoond thiếaminu niêeabin nhàoond ai nhỉefrp?

Trong nộbiafi tâyvmlm Diệvldwp tházlrgi phónzfg sinh ra mộbiaft chúwbszt hiếaminu kỳxqks, đgqxnãxqks rấgpptt lâyvmlu, khôdzmang cónzfg gặkstpp đgqxnưgavckstpc ngưgavcpjrii trẻktxa tuổvikni thúwbsz vịnznn nhưgavc vậjcouy rôdzmài.

Trêeabin thựfjurc tếamin, hàoondng nădpmzm hắcugjn tổvikn chứhtwrc yếaminn hộbiafi sinh nhậjcout, kỳxqks thậjcout chíeoffnh làoondcjdn khảcusro sázlrgt ngưgavcpjrii trẻktxa tuổvikni trong Vưgavcơimygng Quốxhvwc, muốxhvwn nhìcjdnn mộbiaft chúwbszt cónzfg kinh hỉefrp hay khôdzmang.

oond khâyvmlu hiếaminn vậjcout kia, tựfjur nhiêeabin khôdzmang phảcusri Diệvldwp Trọkqzung Lâyvmlu ham nhữjyoeng vậjcout nàoondy, màoondoond muốxhvwn mưgavckstpn cơimyg hộbiafi nàoondy, khảcusro sázlrgt tâyvmlm tíeoffnh, ngộbiafeoffnh củikzaa ngưgavcpjrii trẻktxa tuổvikni.

Nhìcjdnn nhữjyoeng ngưgavcpjrii tuổvikni trẻktxa kia, cảcusr đgqxnázlrgm đgqxnivxju ôdzmam tâyvmlm lýcugj ganh đgqxnua, muốxhvwn nịnznnnh nọkqzut lãxqkso nhâyvmln gia ôdzmang ta.

Nhưgavcng lạjyoei khôdzmang biếamint, lãxqkso gia tửncdh coi trọkqzung, cădpmzn bảcusrn khôdzmang phảcusri đgqxnonqu vậjcout, màoondoond thôdzmang qua khâyvmlu hiếaminn vậjcout quýcugjoondy, nhìcjdnn họkqzu biểombqu hiệvldwn ra khíeoff đgqxnbiafoond khíeoff chấgpptt.

Chỉefrp tiếaminc, nhữjyoeng ngưgavcpjrii tuổvikni trẻktxaombq đgqxnâyvmly, mộbiaft nădpmzm lạjyoei mộbiaft nădpmzm, khôdzmang cónzfg ngưgavcpjrii hiểombqu đgqxnưgavckstpc dụffalng tâyvmlm củikzaa hắcugjn.

Trêeabin thựfjurc tếamin, nhữjyoeng đgqxnonqu vậjcout gìcjdn đgqxnónzfg kia, lãxqkso gia tửncdhdpmzn bảcusrn khôdzmang nhìcjdnn ởombq trong mắcugjt, qua tay liềivxjn đgqxnombq cho Đnznnan Phi đgqxnưgavca đgqxnếaminn Đnznna Bảcusro đgqxnjyoeo tràoondng bázlrgn.

Đnznnjyoet đgqxnưgavckstpc tàoondi chíeoffnh, đgqxnivxju làoond Đnznnan Phi bíeoff mậjcout đgqxni làoondm từnzfg thiệvldwn, cứhtwru trợkstpyvmln chúwbszng nghèsbtzo khónzfgombqzlrgc nơimygi củikzaa Vưgavcơimygng Quốxhvwc, hoặkstpc làoond cầwpzjm lấgppty đgqxni bồonqui dưgavceoffng mộbiaft íeofft Võeoff giảcusroondn môdzman cónzfg thiêeabin phúwbsz, nhưgavcng khôdzmang cónzfg chỗbiaf dựfjura.

Chỉefrpoond, nhữjyoeng sựfjurcjdnnh kia, ngưgavcpjrii tuổvikni trẻktxaombq đgqxnâyvmly, khôdzmang mộbiaft ngưgavcpjrii biếamint đgqxnưgavckstpc.


Giang Trầwpzjn đgqxnhtwrng ởombq sau lưgavcng Diệvldwp Dung, đgqxnxhvwi vớgavci tâyvmlm lýcugj khẩviknn trưgavcơimygng củikzaa Diệvldwp Dung, cũoondng hơimygi cónzfg chỗbiaf pházlrgt giázlrgc.

Hoàoondn toàoondn chíeoffnh xázlrgc, Diệvldwp Dung làoondnzfg chúwbszt khẩviknn trưgavcơimygng. Chíeoffnh xázlrgc ra, làoondnzfg chút lo đgqxnưgavckstpc lo mấgpptt. Hắcugjn lầwpzjn nàoondy, cũoondng làoondnzfg chỗbiaf chuẩviknn bịnznn.

Muốxhvwn ởombq khâyvmlu hiếaminn vậjcout quýcugj nắcugjm thứhtwr nhấgpptt, đgqxnjyoet đgqxnưgavckstpc niềivxjm vui củikzaa lãxqkso gia tửncdh, đgqxnonqung thờpjrii cónzfg thểombq đgqxnjyoet đgqxnưgavckstpc cơimyg hộbiafi ơimyg̉ trưgavcơimyǵc mădpmẓt thỉefrpnh giázlrgo lãxqkso gia tửncdh, lấgppty đgqxnưgavckstpc niềivxjm vui hòpjria hảcusro củikzaa lãxqkso gia tửncdh.

Nhưgavcng màoond, Diệvldwp Dung hắcugjn cũoondng tinh tưgavcpjring, hắcugjn cónzfg chuẩviknn bịnznn, vưgavcơimygng tửncdh kházlrgc, khẳpnsdng đgqxnnznnnh cũoondng sẽuxvsnzfg chuẩviknn bịnznn. Tấgpptt cảcusr mọkqzui ngưgavcpjrii làoond ngưgavcpjrii thôdzmang minh, cũoondng biếamint cơimyg hộbiafi mộbiaft nădpmzm mộbiaft lầwpzjn nịnznnnh nọkqzut lãxqkso gia tửncdh, ai cũoondng khôdzmang dễkxhyoondng buôdzmang tha.

- Lãxqkso gia tửncdh, họkqzuc sinh Diệvldwp Đnznnjyoei, đgqxni khắcugjp quanh thâyvmln 16 nưgavcgavcc, đgqxnjyoet đgqxnưgavckstpc mộbiaft cuốxhvwn 《 Hoàoondng Long Quan Hảcusri Đnznnonqu 》, đgqxnonquoondy, nghe nónzfgi Tiêeabin cảcusrnh cưgavcpjring giảcusr siêeabing nădpmzng quan sázlrgt, cónzfg thểombqdpmzng lêeabin Tâyvmlm lựfjurc, đgqxnjyoet đgqxnưgavckstpc linh cảcusrm, thậjcoum chíeoffazero dàoondi tuổvikni thọkqzu! Nêeabin dùfjcong đgqxnonquoondy, hiếaminn cho lãxqkso sưgavc, chúwbszc lãxqkso gia tửncdh sốxhvwng lâyvmlu muôdzman tuổvikni!

- Cázlrgi gìcjdn? Hoàoondng Long Quan Hảcusri Đnznnonqu? Tiêeabin cảcusrnh cưgavcpjring giảcusroondng cónzfg thểombqdpmzng lêeabin Tâyvmlm lựfjurc? Hơimygn nữjyoea còpjrin kéazero dàoondi tuổvikni thọkqzu?

- Cázlrgi nàoondy... Đnznnjyoei vưgavcơimygng tửncdhoondng quázlrg bạjyoeo tay đgqxni àoond nha? Loạjyoei bảcusro vậjcout nàoondy vừnzfga ra, ngưgavcpjrii kházlrgc còpjrin lấgppty cázlrgi gìcjdnfjcong hắcugjn liềivxju?

- Đnznnãxqks xong, cázlrgi đgqxnvldw nhấgpptt danh nàoondy, xem ra ngưgavcpjrii kházlrgc khôdzmang cónzfg phầwpzjn rôdzmài. Đnznnázlrgng giậjcoun đgqxnázlrgng giậjcoun!

- Hoàoondng Long Quan Hảcusri Đnznnonqu?

Nộbiafi tâyvmlm Diệvldwp Dung cũoondng co lạjyoei, trong nházlrgy mắcugjt miệvldwng tràoondn ngậjcoup đgqxnădpmźng chát, vôdzma sốxhvw ýcugj niệvldwm phiềivxjn muộbiafn khôdzmang ngừnzfgng xôdzmang tớgavci:

- Diệvldwp Đnznnjyoei nàoondy, khôdzmang hổviknoond đgqxnjyoei thủikzawbszt, hắcugjn nhưgavc vậjcouy, làoond muốxhvwn đgqxnoạjyoen ýcugj niệvldwm cưgavcgavcp đgqxnoạjyoet đgqxnvldw nhấgpptt củikzaa mọkqzui ngưgavcpjrii a!

Diệvldwp Dung khôdzmang cam lòpjring, khôdzmang phụffalc, nhưgavcng lạjyoei bấgpptt đgqxncugjc dĩwbsz. Diệvldwp Đnznnjyoei thâyvmln làoond Đnznnjyoei vưgavcơimygng tửncdh, thếamin lựfjurc nhàoond mẹfjco đgqxnktxaoond mạjyoenh nhấgpptt ởombq trong tấgpptt cảcusrgavcơimygng tửncdh. Từnzfg nhỏrmfe lấgppty đgqxnưgavckstpc tàoondi nguyêeabin, cũoondng làoond tốxhvwi đgqxna.

Mẫefrpu thâyvmln Diệvldwp Dung hắcugjn, chíeoffnh làoond mộbiaft phi tửncdhcjdnnh thưgavcpjring, khôdzmang quyềivxjn khôdzmang thếamin, mặkstpc dùfjco từnzfg nhỏrmfe hắcugjn rấgpptt cốxhvw gắcugjng, nhưgavcng ởombqzlrgc loạjyoei đgqxniềivxju kiệvldwn, trờpjrii sinh liềivxjn rớgavct lạjyoei phíeoffa sau.


dzmam nay, khâyvmlu hiếaminn vậjcout quýcugjoondy, lạjyoei mộbiaft lầwpzjn nữjyoea đgqxnem chêeabinh lệvldwch lẫefrpn nhau thểombq hiệvldwn ra vôdzmafjcong tinh tếamin.

Diệvldwp Đnznnjyoei dâyvmlng ra vậjcout ấgppty, cũoondng rấgpptt hădpmzng házlrgi, thâyvmln hìcjdnnh đgqxnhtwrng ởombq giữjyoea sâyvmln, quan sázlrgt đgqxnếaminn phảcusrn ứhtwrng bốxhvwn phíeoffa, hưgavcombqng thụffal cảcusrm giázlrgc đgqxnombq cho ngưgavcpjrii hâyvmlm mộbiaf ghen ghéazert.

Loạjyoei cảcusrm giázlrgc cao cao tạjyoei thưgavckstpng, đgqxnombq cho ngưgavcpjrii chỉefrpnzfg thểombq nhìcjdnn bónzfgng lưgavcng củikzaa hắcugjn nàoondy, làoond hắcugjn mộbiaft mựfjurc truy cầwpzju, cũoondng coi đgqxnâyvmly làoond mụffalc tiêeabiu phấgpptn đgqxngpptu.

Mụffalc tiêeabiu củikzaa hắcugjn, làoond Tházlrgi tửncdh, kếamin thừnzfga quốxhvwc quâyvmln vịnznn, khốxhvwng chếamin toàoondn bộbiaf Thiêeabin Quếamingavcơimygng Quốxhvwc, đgqxnombq cho tấgpptt cảcusr mọkqzui ngưgavcpjrii phủikza phụffalc dưgavcgavci châyvmln củikzaa hắcugjn!

Ai ảcusrnh hưgavcombqng hắcugjn truy cầwpzju mụffalc tiêeabiu nàoondy, ngưgavcpjrii đgqxnónzfgoondzlrgi đgqxninh trong mắcugjt Diệvldwp Đnznnjyoei hắcugjn!

Sau khi Diệvldwp Đnznnjyoei trìcjdnnh lêeabin bảcusro vậjcout, Diệvldwp Kiềivxju vớgavci tưgavczlrgch Nhịnznngavcơimygng tửncdh, tựfjur nhiêeabin cũoondng khôdzmang thểombq yếaminu thếamin, tuy lễkxhy vậjcout củikzaa hắcugjn cũoondng rấgpptt tốxhvwt, nhưgavcng màoond so sázlrgnh vớgavci Hoàoondng Long Quan Hảcusri Đnznnonqu, chêeabinh lệvldwch liềivxjn rấgpptt lớgavcn, đgqxnang muốxhvwn nónzfgi vàoondi lờpjrii tràoondng diệvldwn, che dấgpptu nộbiafi tâyvmlm lo lắcugjng củikzaa mìcjdnnh.

Bỗbiafng nhiêeabin Diệvldwp Đnznnjyoei khoázlrgt tay chặkstpn lạjyoei:

- Lãxqkso Nhịnznn, khôdzmang nêeabin gấgpptp gázlrgp. Nhữjyoeng tùfjcoy tùfjcong nàoondy củikzaa ta, bọkqzun hắcugjn mộbiaft mựfjurc ngưgavceoffng mộbiafxqkso gia tửncdh, cũoondng chuẩviknn bịnznn mộbiaft phầwpzjn lễkxhy vậjcout, đgqxnưgavca cho lãxqkso gia tửncdh.

zlrgi gìcjdn?

Nhữjyoeng ngưgavcpjrii ởombq đgqxnâyvmly, cónzfg mộbiaft nhónzfgm ngưgavcpjrii sắcugjc mặkstpt đgqxnivxju cónzfg chúwbszt khónzfg coi!

fjcoy tùfjcong, khôdzmang phảcusri làoond khôdzmang thểombq đgqxnưgavckstpc đgqxnưgavca lễkxhy vậjcout. Nhưgavcng màoondoondy vẫefrpn luôdzman làoond tựfjur nguyệvldwn, đgqxnivxju làoondombq sau khi chủikza tửncdh đgqxnưgavca xong, mớgavci cónzfg thểombq tớgavci phiêeabin mìcjdnnh.

Thếamin nhưgavcng màoond, Diệvldwp Đnznnjyoei nàoondy quảcusr thựfjurc bázlrg đgqxnjyoeo, sớgavcm khôdzmang nónzfgi, muộbiafn khôdzmang nónzfgi, đgqxnkstpi Nhịnznngavcơimygng tửncdh Diệvldwp Kiềivxju muốxhvwn mởombq miệvldwng, bỗbiafng nhiêeabin nónzfgi nhưgavc vậjcouy, khôdzmang thểombq nghi ngờpjrioond cốxhvw ýcugj vẽuxvs mặkstpt.

Đnznnonqung thờpjrii, cũoondng cho nhữjyoeng ngưgavcpjrii kházlrgc mộbiaft cázlrgi cọkqzuc tiêeabiu. Tùfjcoy tùfjcong củikzaa Đnznnjyoei vưgavcơimygng tửncdh ta cũoondng đgqxnưgavca lễkxhy, cázlrgc ngưgavcơimygi nhìcjdnn xem xửncdhcugj!

fjcoy tùfjcong củikzaa ta cũoondng đgqxnưgavca, chẳpnsdng lẽuxvszlrgc ngưgavcơimygi so vớgavci Đnznnjyoei vưgavcơimygng tửncdhoondng cónzfg đgqxnkstpc quyềivxjn? Cónzfg thểombq khôdzmang đgqxnưgavca?

Nếaminu nhưgavc nhữjyoeng ngưgavcpjrii nàoondy khôdzmang chuẩviknn bịnznn lễkxhy vậjcout, nhưgavc vậjcouy cónzfg thểombq phụffal trợkstp ra Đnznnjyoei vưgavcơimygng tửncdhyvmln nhădpmźc chu đgqxnázlrgo, ngay cảcusrfjcoy tùfjcong cũoondng chuẩviknn bịnznn lễkxhy vậjcout, cónzfg thểombq thấgppty đgqxnưgavckstpc đgqxnxhvwi vớgavci Tházlrgi Phónzfg đgqxnjyoei nhâyvmln tôdzman trọkqzung đgqxnếaminn cỡeoffoondo.

Từnzfg trêeabin gónzfgc đgqxnbiafoondy, lạjyoei cónzfg thểombq đgqxniểombqm tôdzma Đnznnjyoei vưgavcơimygng tửncdh hắcugjn.

oondo phónzfgng, đgqxnjyoei khíeoff, câyvmln nhădpmźc chu đgqxnázlrgo, biếamint làoondm ngưgavcpjrii!

Diệvldwp Kiềivxju bịnznn Diệvldwp Đnznnjyoei náo nhưgavc vậjcouy, sắcugjc mặkstpt cũoondng khôdzmang dễkxhy xem, tứhtwrc giậjcoun lui mộbiaft bưgavcgavcc. Tuy hắcugjn làoond Nhịnznngavcơimygng tửncdh, nhưgavcng ởombq loạjyoei trưgavcpjring hợkstpp nàoondy, tổviknng khôdzmang cónzfg khảcusrdpmzng cùfjcong Diệvldwp Đnznnjyoei trởombq mặkstpt.

Đnznnãxqks khôdzmang thểombq trởombq mặkstpt, chỉefrpnzfg thểombq nhịnznnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.