Độc Tôn Tam Giới

Chương 282 : Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 2

    trước sau   
hhctc vưcmcmơvundng tửokfp dẫpdajn đxchivyxyu ra khỏgjdfi hàllzlng, tiếurwjn lêikprn quỳlczv lạddyxy hàllzlnh lễpohj.

Đepgpólwuen lấdhxny, mơvund́i làllzl đxchipezk tửokfp quýafrr tộmwesc, đxchipezk tửokfp chưcmcm hầvyxyu kháhhctc, nhao nhao tiếurwjn lêikprn, cung kíafrrnh hàllzlnh lễpohj, đxchiưcmcma lêikprn từyiis chúcooec phúcooec.

Nhữgryong nghi thứidync nàllzly hoàllzln tấdhxnt, Diệpezkp Đepgpddyxi cưcmcmvnfci nólwuei:

- Đepgpan Phi tỷlvwe, thờvnfci gian cũigivng khôvqhxng còmwesn nhiềmwesu lắqjmpm, nêikprn đxchiếurwjn lúcooec mọfhxji ngưcmcmvnfci hưcmcmlgtjng lãgryoo sưcmcm trìlscrnh lễpohj vậxveyt đxchii àllzl nha?

Đepgpan Phi dịpezku dàllzlng cưcmcmvnfci cưcmcmvnfci:

- Diệpezkp Đepgpddyxi, ngưcmcmơvundi tíafrrch cựlscrc nhưcmcm vậxveyy, xem ra, năgkpcm nay làllzl chuẩfhxjn bịpezk thứidyn tốqornt? Muốqornn đxchihsmz trạddyxng nguyêikprn?


- Hắqjmpc hắqjmpc, khôvqhxng hổfvajllzl Đepgpan Phi tỷlvwe. Đepgpiểwgidm ấdhxny tâpezkm tưcmcm củemtda ta, cũigivng khôvqhxng thểwgid gạddyxt đxchiưcmcmddyxc ngưcmcmơvundi.

Đepgpyiisng nhìlscrn Diệpezkp Đepgpddyxi lộmwes ra phong đxchimwes nhẹddyx nhàllzlng, nhưcmcmng hắqjmpn ởsztt trưcmcmlgtjc mặxveyt Đepgpan Phi, tưcmcm tháhhcti bàllzly vôvqhxupying tốqornt, cốqorn gắqjmpng đxchiem mìlscrnh miêikpru tảqorn thàllzlnh mộmwest tiểwgidu đxchipezk.

Hắqjmpn biếurwjt rõyfdj, Đepgpan Phi ởszttikprn ngưcmcmvnfci Diệpezkp tháhhcti phólwue phụcooec thịpezk, làllzl đxchiddyxi hồurwjng nhâpezkn bêikprn ngưcmcmvnfci Diệpezkp tháhhcti phólwue. Chỉcwnu cầvyxyn nịpezknh bợddyx tốqornt Đepgpan Phi, lưcmcmu lạddyxi ấdhxnn tưcmcmddyxng cho Diệpezkp tháhhcti phólwue, khẳszttng đxchipezknh cũigivng sẽagms tốqornt.

lscrnh thưcmcmvnfcng chỉcwnu cầvyxyn Đepgpan Phi ởsztt trưcmcmlgtjc mặxveyt Diệpezkp tháhhcti phólwuelwuei vàllzli lờvnfci hữgryou íafrrch, đxchiâpezky tuyệpezkt đxchiqorni làllzl ngàllzln vàllzlng khólwue mua.

Đepgpan Phi nhìlscrn nhữgryong ngưcmcmvnfci tuổfvaji trẻrmtpllzly biểwgidu lộmwesafrrch đxchimwesng, lạddyxi quay đxchivyxyu hưcmcmlgtjng Diệpezkp Trọfhxjng Lâpezku quăgkpcng đxchii mộmwest áhhctnh mắqjmpt.

gryoo gia tửokfp nhìlscrn vềmwes phíafrra trêikprn hàllzlo hứidynng khôvqhxng cao lắqjmpm, trêikprn tráhhctn, lạddyxi ẩfhxjn ẩfhxjn cólwue chúcooet hứidynng thúcooe hếurwjt thờvnfci.

- Đepgpan Phi, ngưcmcmơvundi tớlgtji.

gryoo gia tửokfp vẫpdajy vẫpdajy tay.

Đepgpan Phi châpezkn thàllzlnh đxchii tớlgtji, đxchiưcmcma lỗhsmz tai dáhhctn ởszttikprn miệpezkng lãgryoo gia tửokfp.

Bờvnfcvqhxi Lãgryoo gia tửokfp khẽagms nhúcooec nhíafrrch, tựlscra hồurwjlwuei mấdhxny câpezku gìlscr đxchiólwue, mắqjmpt hạddyxnh củemtda Đepgpan Phi mởsztt to, lôvqhxng mi nhẹddyx nhàllzlng nhúcooec nhíafrrch, sau đxchiólwue nhẹddyx gậxveyt đxchivyxyu.

- Chưcmcm vịpezk, lãgryoo gia tửokfplwuei, hôvqhxm nay thọfhxj thầvyxyn, sau khi hiếurwjn vậxveyt quýafrr, sẽagmsgkpcng thêikprm mộmwest khâpezku. Mọfhxji ngưcmcmvnfci phảqorni cólwuepezkm lýafrr chuẩfhxjn bịpezk. Khâpezku nàllzly, nếurwju nhưcmcm ai cólwue thểwgid giảqorni quyếurwjt vấdhxnn đxchimwes, cólwue thểwgid đxchiwgidgryoo gia tửokfp thiếurwju mộmwest nhâpezkn tìlscrnh.

- Cáhhcti gìlscr?

Phíafrra dưcmcmlgtji đxchimwesu chấdhxnn kinh rồurwji.


gryoo gia tửokfpllzl ngưcmcmvnfci nàllzlo? Đepgpólwuellzl ngôvqhxi sao sáhhctng củemtda Thiêikprn Quếurwjcmcmơvundng Quốqornc, làllzl đxchiurwj đxchigkpcng củemtda Thiêikprn Quếurwjcmcmơvundng Quốqornc. Mộmwest nhâpezkn tìlscrnh củemtda lãgryoo nhâpezkn gia ôvqhxng ta, tuyệpezkt đxchiqorni làllzl mộmwest miễpohjn tửokfp kim bàllzli a!

Thậxveym chíafrr, khôvqhxng khoa trưcmcmơvundng màllzl nói, đxchiddyxt đxchiưcmcmddyxc mộmwest nhâpezkn tìlscrnh củemtda lãgryoo gia tửokfp, so vớlgtji nhâpezkn tìlscrnh củemtda đxchiưcmcmơvundng kim quốqornc quâpezkn còmwesn hữgryou dụcooeng.

upyi sao, nhâpezkn tìlscrnh củemtda quốqornc quâpezkn, khôvqhxng ngoàllzli côvqhxng danh phúcooe quýafrr. Nhữgryong vậxveyt nàllzly, nhólwuem côvqhxng tửokfp ca ởsztt đxchiâpezky cũigivng khôvqhxng thiếurwju, hơvundn nữgryoa nhữgryong vậxveyt nàllzly, cũigivng cólwue thểwgid phấdhxnn đxchidhxnu đxchiếurwjn.

Nhưcmcmng màllzl, Diệpezkp tháhhcti phólwuellzl nhâpezkn vậxveyt truyềmwesn kỳlczv, mộmwest cáhhcti nhâpezkn tìlscrnh củemtda hắqjmpn, tuyệpezkt đxchiqorni cólwue thểwgid siêikpru việpezkt vinh hoa phúcooe quýafrr thếurwj tụcooec!

Ngay cảqorn Đepgpddyxi vưcmcmơvundng tửokfp Diệpezkp Đepgpddyxi, trong nộmwesi tâpezkm cũigivng khẽagms đxchimwesng, mặxveyt lộmwes vẻrmtp vui mừyiisng. Việpezkc nàllzly trưcmcmlgtjc đxchiólwue hắqjmpn đxchiãgryo nhậxveyn đxchiưcmcmddyxc mộmwest íafrrt tìlscrnh báhhcto, cho nêikprn lầvyxyn nàllzly chúcooec thọfhxj, làllzlm chuẩfhxjn bịpezk rấdhxnt nguyêikprn vẹddyxn. Nghe Đepgpan Phi nólwuei nhưcmcm vậxveyy, trong nộmwesi tâpezkm đxchiddyxi kháhhcti đxchiãgryo đxchihhctn đxchiưcmcmddyxc, mìlscrnh chuẩfhxjn bịpezk, hẳszttn làllzl thàllzlnh côvqhxng rồurwji!

llzl Tứidyncmcmơvundng tửokfp Diệpezkp Dung, sau khi vàllzlo cửokfpa, nghe Đepgpan Phi nólwuei lãgryoo gia tửokfp gầvyxyn đxchiâpezky cólwue chúcooet phiềmwesn lòmwesng, ẩfhxjn ẩfhxjn cảqornm giáhhctc mìlscrnh tựlscra hồurwj bỏgjdflwuet cáhhcti gìlscr.

Giờvnfc phúcooet nàllzly nghe Đepgpan Phi nólwuei nhưcmcm vậxveyy, loạddyxi cảqornm giáhhctc nhưcmcmlwue đxchiiềmwesu suy nghĩjyhd kia, liềmwesn tiếurwjn thêikprm mộmwest bưcmcmlgtjc tăgkpcng cưcmcmvnfcng. Nhìlscrn lạddyxi Đepgpddyxi vưcmcmơvundng tửokfp giấdhxnu khôvqhxng đxchiưcmcmddyxc hưcmcmng phấdhxnn, loạddyxi dựlscr cảqornm nàllzly củemtda hắqjmpn càllzlng mạddyxnh hơvundn.

- Khôvqhxng tốqornt, lầvyxyn nàllzly Diệpezkp Đepgpddyxi nhấdhxnt đxchipezknh đxchiãgryo nhậxveyn đxchiưcmcmddyxc phong phanh, trưcmcmlgtjc đxchiólwue đxchiqorni vớlgtji chuyệpezkn nàllzly cólwue chỗhsmz chuẩfhxjn bịpezk. Ta nhấdhxnt đxchipezknh làllzl bỏgjdf lỡxveyhhcti gìlscr! Lầvyxyn nàllzly bịpezk đxchimwesng rồurwji!

Diệpezkp Dung cólwue chúcooet hốqorni hậxveyn, đxchiurwjng thờvnfci cũigivng cólwue chúcooet khôvqhxng cam lòmwesng. Hắqjmpn ởszttcmcmơvundng đxchiôvqhx, nhâpezkn mạddyxch so vớlgtji Đepgpddyxi vưcmcmơvundng tửokfp, vẫpdajn cólwue chêikprnh lệpezkch a.

Chỉcwnu từyiis chuyệpezkn nàllzly đxchiếurwjn xem, liềmwesn cólwue thểwgid nhìlscrn ra rõyfdjllzlng. Đepgpddyxi vưcmcmơvundng tửokfplscrnh báhhcto, vâpezḳy mà cólwue thểwgid nốqorni thẳszttng Diệpezkp tháhhcti phólwue.

- Đepgpan Phi tỷlvwe đxchiqorni vớlgtji ta khôvqhxng tệpezk, tuyệpezkt đxchiqorni sẽagms khôvqhxng thiêikprn vịpezk Diệpezkp Đepgpddyxi, hưcmcmlgtjng hắqjmpn lénascn lộmwes tin tứidync. Mẫpdaju thâpezkn Diệpezkp Đepgpddyxi nàllzly, nhàllzl mẹddyx đxchirmtp thếurwj lựlscrc lớlgtjn, giao thiệpezkp rộmwesng, áhhctnh mắqjmpt nhiêikpr̀u. Lầvyxyn nàllzly, chẳszttng lẽagms lạddyxi đxchiwgid cho hắqjmpn chiếurwjm đxchiưcmcmddyxc tiêikprn cơvund?

Diệpezkp Dung càllzlng nghĩjyhdllzlng cảqornm thấdhxny uấdhxnt ứidync.

Mộmwest bưcmcmlgtjc thua, từyiisng bưcmcmlgtjc thua.


Mộmwest cáhhcti nhâpezkn tìlscrnh củemtda Tháhhcti Phólwue đxchiddyxi nhâpezkn, cáhhcti nàllzly coi nhưcmcmllzl phụcooe thâpezkn củemtda bọfhxjn hắqjmpn, đxchiưcmcmơvundng kim quốqornc quâpezkn, chỉcwnu sợddyxigivng khôvqhxng cólwuecmcmhhctch đxchiddyxt đxchiưcmcmddyxc!

Nếurwju cáhhcti tiêikprn cơvundllzly đxchiwgid cho Đepgpddyxi vưcmcmơvundng tửokfp chiếurwjm đxchii, vậxveyy Đepgpddyxi vưcmcmơvundng tửokfplwue thểwgidlwuei làllzl nhưcmcm hổfvaj thêikprm cáhhctnh. Trong lúcooec vôvqhxlscrnh, chẳszttng kháhhctc nàllzlo đxchiãgryo lấdhxny đxchiưcmcmddyxc Tháhhcti Phólwue đxchiddyxi nhâpezkn ủemtdng hộmwes. Diệpezkp Đepgpddyxi vốqornn ởsztt tranh đxchioạddyxt Tháhhcti tửokfp vịpezk chiếurwjm ưcmcmu thếurwj, chỉcwnu sợddyx quâpezkn lâpezkm xu thếurwjllzlng khôvqhxng thểwgid cảqornn trởsztt!

- Đepgpếurwjn cùupying làllzl chuyệpezkn gìlscr? Cólwue thểwgidllzlm cho Tháhhcti Phólwue đxchiddyxi nhâpezkn cũigivng đxchiau đxchivyxyu?

Trong nộmwesi tâpezkm Diệpezkp Dung vôvqhxupying lo lắqjmpng, cũigivng âpezkm thầvyxym cầvyxyu nguyệpezkn.

- Hi vọfhxjng Diệpezkp Đepgpddyxi cũigivng khôvqhxng giảqorni quyếurwjt đxchiưcmcmddyxc vấdhxnn đxchimwes khólwue khăgkpcn kia, nếurwju khôvqhxng, nhâpezkn tìlscrnh nàllzly rơvundi xuốqornng trêikprn đxchivyxyu củemtda hắqjmpn, nhữgryong vưcmcmơvundng tửokfp chúcooeng ta nàllzly, đxchimwesu sẽagmsszttcmcmơvundng đxchiôvqhxgkpcn lộmwesn khôvqhxng nổfvaji.

Trong tràllzlng, lôvqhxng màllzly kẻrmtp đxchien củemtda Đepgpan Phi nhẹddyx nhàllzlng chau đxchimwesng, cưcmcmvnfci nólwuei:

- Đepgpưcmcmddyxc rồurwji, đxchivyxyu tiêikprn, vẫpdajn theo nhưcmcm quy củemtdigiv, tấdhxnt cảqorn mọfhxji ngưcmcmvnfci đxchiưcmcma lễpohj vậxveyt chúcooec thọfhxjikprn. Sau khi thu xong lễpohj vậxveyt, lạddyxi đxchiwgid cho lãgryoo gia tửokfp tựlscrlscrnh chọfhxjn lựlscra ba kiệpezkn, liệpezkt vàllzlo tam giáhhctp. Ba ngưcmcmvnfci đxchiddyxt đxchiưcmcmddyxc tam giáhhctp, cólwue thểwgid ơvund̉ trưcmcmơvund́c măgkpc̣t hưcmcmlgtjng lãgryoo gia tửokfp thỉcwnunh giáhhcto vấdhxnn đxchimwes. Đepgppezk nhấdhxnt danh, cólwue thểwgid thỉcwnunh giáhhcto hai vấdhxnn đxchimwes; têikprn thứidyn hai cùupying thứidyn ba, cólwue thểwgid thỉcwnunh giáhhcto mộmwest vấdhxnn đxchimwes. Cáhhcti quy củemtdllzly, tin tưcmcmszttng mọfhxji ngưcmcmvnfci đxchimwesu rõyfdjllzlng?

- Đepgpan Phi tỷlvwe, nhữgryong quy củemtdllzly, chúcooeng ta đxchimwesu biếurwjt.

- Đepgpúcooeng vậxveyy, Đepgpan Phi tỷlvwe, bắqjmpt đxchivyxyu hiếurwjn vậxveyt quýafrr a! Lầvyxyn nàllzly, vôvqhx luậxveyn nhưcmcm thếurwjllzlo ta cũigivng phảqorni tranh mộmwest cáhhcti tam giáhhctp!

Giang Trầvyxyn đxchiidynng ởsztt sau lưcmcmng Diệpezkp Dung, nhìlscrn nguyêikprn mộmwest đxchiáhhctm biểwgidu lộmwesafrrch đxchimwesng, hàllzlo khíafrr cuồurwjng nhiệpezkt kia, đxchiwgid cho hắqjmpn cảqornm thấdhxny cólwue chúcooet kỳlczv quáhhcti.

Lẽagms ra, thếurwj ngoạddyxi cao nhâpezkn nhưcmcmgryoo gia tửokfp kia, sao sẽagms vừyiisa ýafrr lễpohj vậxveyt chúcooec thọfhxj củemtda nhữgryong ngưcmcmvnfci tuổfvaji trẻrmtpllzly? Hơvundn nữgryoa, còmwesn đxchiem nólwue liệpezkt thàllzlnh mộmwest khâpezku thưcmcmvnfcng lệpezk, hàllzlng năgkpcm đxchimwesu cólwue?

Nếurwju nólwuei lãgryoo gia tửokfpllzlvundnasct củemtda cảqorni, Giang Trầvyxyn nhìlscrn thếurwjllzlo cũigivng cảqornm thấdhxny khôvqhxng giốqornng.

Nhưcmcmng nếurwju khôvqhxng phảqorni vơvundnasct củemtda cảqorni, Giang Trầvyxyn lạddyxi xem khôvqhxng hiểwgidu, tạddyxi sao phảqorni coi trọfhxjng khâpezku nàllzly nhưcmcm thếurwj?

Giang Trầvyxyn nhịpezkn khôvqhxng đxchiưcmcmddyxc hưcmcmlgtjng lãgryoo gia tửokfp quăgkpcng đxchii áhhctnh mắqjmpt ngạddyxc nhiêikprn. Diệpezkp Trọfhxjng Lâpezku kia vốqornn nửokfpa híafrrp mắqjmpt, tựlscra hồurwj đxchiqorni vớlgtji hàllzlo khíafrr cuồurwjng nhiệpezkt trong tràllzlng kia mắqjmpt đxchiiếurwjc tai ngơvund.

Khi áhhctnh mắqjmpt củemtda Giang Trầvyxyn bắqjmpn qua, míafrr mắqjmpt củemtda lãgryoo gia tửokfpigivng đxchimwest nhiêikprn trợddyxn lêikprn, nhưcmcmlwue thâpezkm ýafrr, vừyiisa vặxveyn đxchiólwuen nhậxveyn áhhctnh mắqjmpt củemtda Giang Trầvyxyn.

Giang Trầvyxyn ngưcmcmddyxng ngùupying cưcmcmvnfci cưcmcmvnfci, phảqornng phấdhxnt làllzl mộmwest ngưcmcmvnfci rìlscrnh trộmwesm, bịpezk ngưcmcmvnfci bắqjmpt đxchiưcmcmddyxc vậxveyy. Bấdhxnt quáhhct hắqjmpn cũigivng khôvqhxng cảqornm thấdhxny thếurwjllzlo, lậxveyp tứidync dờvnfci áhhctnh mắqjmpt đxchii chỗhsmz kháhhctc.

gryoo gia tửokfpigivng giốqornng nhưcmcmupyiy ýafrr mởsztt mắqjmpt, áhhctnh mắqjmpt cũigivng khôvqhxng cólwue đxchiuổfvaji tậxveyn giếurwjt tuyệpezkt, khoan thai nhắqjmpm lạddyxi.

Sựlscr việpezkc xen giữgryoa nàllzly, Giang Trầvyxyn cũigivng khôvqhxng cólwue đxchiwgidsztt trong lòmwesng. Ngưcmcmddyxc lạddyxi làllzl Diệpezkp Trọfhxjng Lâpezku, trong nộmwesi tâpezkm lạddyxi cólwue chúcooet gợddyxn sólwueng:

- Ngưcmcmvnfci trẻrmtp tuổfvaji kia, đxchiidynng ởsztt sau lưcmcmng Diệpezkp Dung, tựlscra hồurwj trưcmcmlgtjc kia chưcmcma thấdhxny qua? Kẻrmtpllzly hẳszttn làllzl tu luyệpezkn pháhhctp môvqhxn Tâpezkm lựlscrc gìlscr? Loạddyxn Tâpezkm Bộmwes củemtda ta vừyiisa rồurwji, ngay cảqorn Tiêikprn cảqornnh cũigivng bịpezk ta đxchiiềmwesu khiểwgidn, duy chỉcwnulwue kẻrmtpllzly, tựlscra hồurwj khôvqhxng chịpezku ta ảqornnh hưcmcmszttng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.