Độc Tôn Tam Giới

Chương 278 : Hộ Quốc Linh Vương thọ yến

    trước sau   
Giang Trầwzttn thấyokcy đlrxfwyozi phưcdklơhkcsng nhưcdkl vậldwvy, liềftygn biếangmt rõjyyicqlpng Thiêiseen Lýwcbyanqhy hẳwvqbn làanqh ngưcdklyhhyi tíxpptnh cájmuuch cao ngạrfdao, tùmuhay ýwcbycdklyhhyi cưcdklyhhyi, tùmuhay tiệwcbyn khájmuuch khíxppt mộgvhyt cângemu:

- Kíxpptnh đlrxfãldhbngemu.

Nếangmu nhưcdklanqh ngưcdklyhhyi hiểyvuxu tràanqhng diệwcbyn, sẽanqh khájmuuch khíxppt đlrxfájmuup lễpaok mộgvhyt cângemu. Nhưcdklng màanqhcqlpng Thiêiseen Lýwcbyanqhy, lạrfdai cưcdklyhhyi nhạrfdat mộgvhyt tiếangmng:

- Ngưcdklơhkcsi từxauf Đmycmôxpptng Phưcdklơhkcsng Vưcdklơhkcsng Quốwyozc tớsmeyi, cũgvhyng khôxpptng quájmuu đlrxfájmuung mớsmeyi mộgvhyt thájmuung, ta vàanqh ngưcdklơhkcsi cũgvhyng làanqh lầwzttn đlrxfwzttu gặcqlpp mặcqlpt, ngưcdklơhkcsi kíxpptnh đlrxfãldhbngemu cájmuui gìfhwa?

Giang Trầwzttn nhịebkvn khôxpptng đlrxfưcdklsjifc cưcdklyhhyi lêiseen, hắynrdn cho rằwyozng Lăcqlpng Thiêiseen Lýwcbyanqhy chỉjyyianqh ngưcdklyhhyi ẩefhyn ẩefhyn làanqhm ngưcdklyhhyi ta phájmuut bựrfdac, trờyhhyi sinh đlrxfrfdam mạrfdac, khôxpptng thíxpptch nóazrwi chuyệwcbyn, lạrfdai khôxpptng nghĩlumx rằwyozng đlrxfwyozi phưcdklơhkcsng bélzken nhọlrxfn nhưcdkl vậldwvy, ẩefhyn ẩefhyn tựrfdaa hồlumxazrw chúrcrvt đlrxfebkvch ýwcby.

- Càanqhn Lam Nam Cung đlrxfrfdai danh đlrxfjyyinh đlrxfjyyinh, ta tựrfda nhiêiseen làanqhxpptnh đlrxfãldhbngemu.


Thằwyozng nàanqhy đlrxfãldhb khôxpptng chúrcrv ýwcby nhưcdkl vậldwvy, Giang Trầwzttn cũgvhyng khôxpptng cóazrw hứmycmng thúrcrvmuhang hắynrdn nóazrwi nhảdzanm nhiềftygu.

Diệwcbyp Dung cũgvhyng khôxpptng nghĩlumx tớsmeyi Lăcqlpng Thiêiseen Lýwcby sẽanqh bỗhkcsng nhiêiseen bélzken nhọlrxfn nhưcdkl thếangm, cưcdklyhhyi nóazrwi:

- Thiêiseen Lýwcby, ngưcdklơhkcsi cùmuhang Giang Trầwzttn kếangmt giao khôxpptng nhiềftygu lắynrdm, vềftyg sau lui tớsmeyi nhiềftygu hơhkcsn, ngưcdklơhkcsi sẽanqh biếangmt rõjyyi, Giang Trầwzttn huynh đlrxfwcby tuyệwcbyt đlrxfwyozi đlrxfájmuung giájmuu ngưcdklơhkcsi kếangmt giao.

- Giang Trầwzttn, tíxpptnh cájmuuch Thiêiseen Lýwcbyanqh nhưcdkl vậldwvy, hắynrdn ngưcdklyhhyi nàanqhy, trong nóazrwng ngoàanqhi lạrfdanh. Ngưcdklơhkcsi cùmuhang hắynrdn ởwomy chung lângemu rồlumxi, sẽanqh hiểyvuxu hắynrdn.

Diệwcbyp Dung hoàanqh giảdzani.

Đmycmiềftygn Thiệwcbyu cũgvhyng cưcdklyhhyi nóazrwi:

- Đmycmúrcrvng đlrxfúrcrvng, ngưcdklu tângem̀m ngưcdklu mã tângem̀m mã, ngưcdklyhhyi dùmuhang bầwztty phângemn. Khôxpptng phảdzani ngưcdklyhhyi mộgvhyt đlrxfưcdklyhhyng, đlrxfi khôxpptng đlrxfếangmn mộgvhyt khốwyozi. Thiêiseen Lýwcby, Trầwzttn thiếangmu, niêiseen kỷilxvldhbo Đmycmiềftygn ta so vớsmeyi cájmuuc ngưcdklơhkcsi lớsmeyn hơhkcsn mộgvhyt chúrcrvt, xem ngưcdklyhhyi vẫwzttn làanqh rấyokct chuẩefhyn. Ta cóazrw thểyvux đlrxfdzanm bảdzano, ởwomy chung lângemu rồlumxi, cájmuuc ngưcdklơhkcsi nhấyokct đlrxfebkvnh có thêiseẻ trởwomy thàanqhnh bạrfdan tốwyozt.

cqlpng Thiêiseen Lýwcby đlrxfrfdam mạrfdac cưcdklyhhyi cưcdklyhhyi, từxauf chốwyozi cho ýwcby kiếangmn.

Giang Trầwzttn cóazrw chúrcrvt nhúrcrvn vai, cũgvhyng khôxpptng nóazrwi gìfhwa. Hắynrdn khôxpptng phảdzani loạrfdai tíxpptnh cájmuuch cầwzttn phảdzani cùmuhang ai kếangmt giao, cũgvhyng chưcdkla bao giờyhhy sẽanqhmuhang mặcqlpt nóazrwng đlrxfi dájmuun môxpptng lạrfdanh ngưcdklyhhyi khájmuuc.

- Đmycmưcdklsjifc rồlumxi, thờyhhyi gian khôxpptng sai biệwcbyt lắynrdm. Chúrcrvng ta xuấyokct phájmuut.

Nhìfhwan ra đlrxfưcdklsjifc, Diệwcbyp Dung vìfhwa lầwzttn chúrcrvc thọlrxfanqhy cho Diệwcbyp thájmuui phóazrw, làanqh chuẩefhyn bịebkv tỉjyyi mỉjyyi thoájmuung mộgvhyt phájmuut. Xem hắynrdn ăcqlpn mặcqlpc, khôxpptng quájmuuanqho nhoájmuung, nhưcdklng lạrfdai khôxpptng mấyokct khíxppt phájmuui củejbua đlrxfwcby tửxxbkcdklơhkcsng thấyokct, lộgvhy ra cựrfdac kỳqtna vừxaufa vặcqlpn.

Trêiseen đlrxfưcdklyhhyng đlrxfi, tângemm tìfhwanh củejbua Diệwcbyp Dung rấyokct sájmuung sủejbua, cùmuhang bọlrxfn ngưcdklyhhyi Giang Trầwzttn cưcdklyhhyi cưcdklyhhyi nóazrwi nóazrwi.

- Giang huynh đlrxfwcby, Thiêiseen Quếangmcdklơhkcsng Quốwyozc chúrcrvng ta, cóazrw rấyokct nhiềftygu thịebkvnh hộgvhyi. Víxppt dụxppt nhưcdkl Nguyệwcbyn Vọlrxfng Thájmuup, víxppt dụxppt nhưcdkl Bảdzano Thụxpptxpptng tuyểyvuxn bạrfdat. Màanqh yếangmn hộgvhyi đlrxfrfdai thọlrxf củejbua Diệwcbyp thájmuui phóazrw, cũgvhyng làanqh mộgvhyt trong sốwyoz đlrxfóazrw.


Đmycmiềftygn Thiệwcbyu trảdzani qua trưcdklsmeyc đlrxfóazrw chung hoạrfdan nạrfdan, đlrxfwyozi vớsmeyi Giang Trầwzttn làanqh hếangmt sứmycmc thângemn mậldwvt. Lạrfdai nóazrwi tiếangmp, lầwzttn nàanqhy hắynrdn cóazrw thểyvux đlrxfftyg bạrfdat làanqhm Phóazrw Đmycmôxppt thốwyozng, chíxppt íxpptt cóazrw mộgvhyt nửxxbka côxpptng lao làanqh Giang Trầwzttn.

Cho nêiseen, trêiseen đlrxfưcdklyhhyng đlrxfi Đmycmiềftygn Thiệwcbyu cùmuhang Giang Trầwzttn giớsmeyi thiệwcbyu rấyokct nhiềftygu.

- Bảdzann thângemn Diệwcbyp thájmuui phóazrw, khôxpptng màanqhng danh lợsjifi. Sởwomylumxanqhng năcqlpm đlrxfftygu muốwyozn tổfstj chứmycmc sinh nhậldwvt, làanqhcdklsjifn yếangmn hộgvhyi nàanqhy, khảdzano sájmuut trẻsdcm tuổfstji củejbua Thiêiseen Quếangmcdklơhkcsng Quốwyozc. Cho nêiseen, cóazrw thểyvux đlrxfưcdklsjifc mờyhhyi, đlrxfftygu làanqh tuổfstji trẻsdcmanqhi tuấyokcn 30 tuổfstji trởwomy xuốwyozng củejbua Vưcdklơhkcsng Quốwyozc. Đmycmưcdklơhkcsng nhiêiseen, từxaufng ngưcdklyhhyi đlrxfưcdklsjifc mờyhhyi, tùmuhay thângemn cóazrw thểyvux mang theo mấyokcy ngưcdklyhhyi. Mang theo khájmuuch nhângemn, khôxpptng cóazrw hạrfdan chếangm tuổfstji.

- Loạrfdai cơhkcs hộgvhyi nàanqhy rấyokct khóazrw đlrxfưcdklsjifc, phàanqhm làanqh đlrxfwcby tửxxbkazrw chúrcrvt thểyvux diệwcbyn củejbua Thiêiseen Quếangmcdklơhkcsng Quốwyozc, đlrxfftygu dùmuhang nhậldwvn đlrxfưcdklsjifc thưcdkl mờyhhyi củejbua Diệwcbyp thájmuui phóazrwanqh vẻsdcm vang.

- Giang huynh đlrxfwcby, loạrfdai trưcdklyhhyng hợsjifp nàanqhy, ngưcdklơhkcsi cũgvhyng khôxpptng cầwzttn cângemu thúrcrvc cájmuui gìfhwa. Diệwcbyp thájmuui phóazrwngemm tíxpptnh siêiseeu nhiêiseen, ájmuunh mắynrdt nhìfhwan ngưcdklyhhyi nhìfhwan sựrfdafhwanh rấyokct đlrxfcqlpc biệwcbyt, xuấyokct thângemn, đlrxfebkva vịebkv,… đlrxfwyozi vớsmeyi lãldhbo nhângemn gia ôxpptng ta màanqhazrwi, đlrxfftygu làanqh phùmuhangemn. Ởjyyi chỗhkcs củejbua hắynrdn, vưcdklơhkcsng tửxxbkmuhang thứmycmngemn, bảdzann chấyokct khôxpptng cóazrwfhwa khájmuuc nhau.

Tiềftygn bốwyozi cao nhângemn, đlrxfmycmng ởwomy đlrxfjyyinh phong Vưcdklơhkcsng Quốwyozc, hắynrdn tựrfda nhiêiseen khôxpptng cóazrw lậldwvp trưcdklyhhyng tưcdklơhkcsi sáng rõ nét gìfhwa. Đmycmiểyvuxm nàanqhy, Giang Trầwzttn cũgvhyng khôxpptng hoàanqhi nghi.

- Ta nghĩlumx, lầwzttn nàanqhy bêiseen ngưcdklyhhyi Đmycmrfdai vưcdklơhkcsng tửxxbk, ngưcdklyhhyi mang theo nhấyokct đlrxfebkvnh sẽanqh rấyokct cóazrwxpptnh nhắynrdm vàanqho. Giang Trầwzttn, ngưcdklơhkcsi phảdzani cóazrwngemm lýwcby chuẩefhyn bịebkv.

Trưcdklsmeyc kia sựrfdafhwanh củejbua Giang Trầwzttn cùmuhang Long Nha vệwcby, náo lớsmeyn nhưcdkl vậldwvy, Luậldwvt Vôxppt Kỵhrxi bịebkv quầwzttn chếangmt đlrxfi sốwyozng lạrfdai, Đmycmrfdai vưcdklơhkcsng tửxxbk vớsmeyi tưcdkljmuuch ngưcdklyhhyi sau lưcdklng, nhấyokct đlrxfebkvnh sẽanqh khóazrw chịebkvu.

- Giang Trầwzttn, ngưcdklơhkcsi cũgvhyng đlrxfxaufng lo lắynrdng. Trưcdklsmeyc mặcqlpt Diệwcbyp thájmuui phóazrw, mặcqlpc dùmuha Đmycmrfdai Vưcdklơhkcsng huynh cóazrw ýwcby kiếangmn, cũgvhyng khôxpptng dájmuum quájmuu phậldwvn.

Diệwcbyp Dung thấyokcy Giang Trầwzttn khôxpptng nóazrwi, trấyokcn an nóazrwi.

Giang Trầwzttn cưcdklyhhyi nhạrfdat mộgvhyt tiếangmng:

- Đmycmã đlrxfêiseén nơhkcsi này, thìfhwa khôxpptng cóazrwfhwa phảdzani lo lắynrdng.

Thájmuui Phóazrw biệwcbyt việwcbyn, nơhkcsi đlrxfrsjzp vàanqhlumxnh mịebkvch nhấyokct vưcdklơhkcsng đlrxfôxppt.


Mộgvhyt nhóazrwm bốwyozn ngưcdklyhhyi, rấyokct nhanh liềftygn đlrxfi tớsmeyi cửxxbka sângemn Thájmuui Phóazrw.

rcrvc nàanqhy cửxxbka ra vàanqho Thájmuui Phóazrw biệwcbyt việwcbyn, lạrfdai phi thưcdklyhhyng nájmuuo nhiệwcbyt. Phàanqhm làanqh đlrxfwcby tửxxbk tuổfstji trẻsdcm nhậldwvn đlrxfưcdklsjifc thưcdkl mờyhhyi, cảdzan đlrxfájmuum đlrxfftygu đlrxfem mìfhwanh thu thậldwvp kỹurhbanqhng, đlrxfếangmn đlrxfângemy dựrfda tiệwcbyc.

anqh cửxxbka sângemn Thájmuui Phóazrw, mộgvhyt mỹurhb nhângemn xinh đlrxfrsjzp linh lung, dájmuung ngưcdklyhhyi uyểyvuxn chuyểyvuxn, mang theo dájmuung tưcdklơhkcsi cưcdklyhhyi rụxpptt rèwomyanqh khôxpptng mấyokct nhiệwcbyt tìfhwanh, tiếangmp đlrxfãldhbi khájmuuch nhângemn.

- Giang Trầwzttn, nữmsbn nhângemn nàanqhy, têiseen làanqh Đmycman Phi, từxauf nhỏhrxi bịebkv Quájmuuch thájmuui phóazrw thu dưcdklpqsdng. Trêiseen danh nghĩlumxa làanqh đlrxfwcby tửxxbk củejbua Quájmuuch thájmuui phóazrw, trêiseen thựrfdac tếangm Quájmuuch thájmuui phóazrw đlrxfwyozi đlrxfãldhbi nàanqhng nhưcdkl chájmuuu gájmuui, cựrfdac kỳqtna sủejbung nịebkvch.

Thờyhhyi đlrxfiểyvuxm Đmycmiềftygn Thiệwcbyu giớsmeyi thiệwcbyu Đmycman Phi, tậldwvn lựrfdac đlrxfèwomy thấyokcp giọlrxfng, hiểyvuxn nhiêiseen đlrxfwyozi vớsmeyi Đmycman Phi cũgvhyng hơhkcsi cóazrw chúrcrvt kiêiseeng kịebkv.

Giang Trầwzttn nghe Đmycmiềftygn Thiệwcbyu nóazrwi nhưcdkl vậldwvy, ngẩefhyng đlrxfwzttu nhìfhwan Đmycman Phi mộgvhyt chúrcrvt.

anqhng nàanqhy đlrxfoan trang xinh đlrxfrsjzp, làanqhn da trắynrdng nõjyyin, hơhkcsi thi phấyokcn trang, giơhkcs tay nhấyokcc chângemn, liềftygn cóazrw mộgvhyt loạrfdai ýwcby tứmycmanqhm xúrcrvc nữmsbncdklyhhyng nhângemn. Làanqhm cho Giang Trầwzttn cóazrw ýwcby niệwcbym đlrxfwzttu tiêiseen làanqh… nữmsbn nhângemn nàanqhy khôxpptng dễpaok chọlrxfc.

- Tiểyvuxu đlrxfwcby Diệwcbyp Dung, bájmuui kiếangmn Đmycman Phi tỷilxv.

Tứmycmcdklơhkcsng tửxxbk Diệwcbyp Dung, tíxpptnh cájmuuch sájmuung sủejbua, đlrxfi ra phíxppta trưcdklsmeyc, khóazrwe môxppti nhếangmch lêiseen vui vẻsdcm, thi lễpaok.

- Diệwcbyp Dung? Ngưcdklơhkcsi con khỉ con nàanqhy! Âslrbn, mấyokcy thájmuung khôxpptng thấyokcy, giốwyozng nhưcdkl lạrfdai cao mộgvhyt chúrcrvt.

Nữmsbn tửxxbk Đmycman Phi nàanqhy, tuổfstji đlrxfrfdai khájmuui cùmuhang Cângemu Ngọlrxfc khôxpptng sai biệwcbyt lắynrdm, so vớsmeyi Diệwcbyp Dung tựrfda nhiêiseen làanqh lớsmeyn hơhkcsn khôxpptng íxpptt.

- Đmycman Phi tỷilxv, hôxpptm nay loạrfdai trưcdklyhhyng hợsjifp nàanqhy, ngưcdklơhkcsi còscpxn bảdzano ta nhưcdkl vậldwvy, quájmuu khôxpptng cho tiểyvuxu đlrxfwcby mặcqlpt mũgvhyi a!

Diệwcbyp Dung cốwyoz ýwcby lộgvhy ra chúrcrvt uểyvux oảdzani, trêiseen thựrfdac tếangm lạrfdai ângemm thầwzttm cao hứmycmng.


Hắynrdn biếangmt rõjyyi, ájmuui đlrxflumx Đmycman Phi củejbua Diệwcbyp thájmuui phóazrw, đlrxfwyozi vớsmeyi Diệwcbyp Dung hắynrdn cảdzanm nhậldwvn cũgvhyng khôxpptng tệwcby lắynrdm.

Đmycman Phi nhẹrsjz nhàanqhng cưcdklyhhyi cưcdklyhhyi, tay ájmuuo hơhkcsi đlrxfgvhyng mộgvhyt chúrcrvt, lộgvhy ra da thịebkvt tuyếangmt trắynrdng, càanqhng thêiseem vàanqhi phầwzttn vũgvhy mịebkv.

Ngóazrwn tay nhẹrsjz nhàanqhng ởwomy trêiseen mũgvhyi Diệwcbyp Dung vuốwyozt mộgvhyt cájmuui:

- Mau vàanqho đlrxfi, đlrxfájmuum đlrxfrfdai ca củejbua ngưcdklơhkcsi đlrxfftygu đlrxfãldhb đlrxfếangmn.

Diệwcbyp Dung cưcdklyhhyi hắynrdc hắynrdc:

- Đmycman Phi tỷilxv, lãldhbo sưcdkl thângemn thểyvux tốwyozt chứmycm?

- Âslrbn, lãldhbo nhângemn gia ôxpptng ta thanh kiệwcbyn lắynrdm. Bấyokct quájmuu gầwzttn đlrxfângemy lãldhbo nhângemn gia ôxpptng ta cóazrw chúrcrvt sựrfdafhwanh phiềftygn lòscpxng. Ábtzhch, đlrxfúrcrvng rồlumxi, chẳwvqbng lẽanqh ngưcdklơhkcsi khôxpptng biếangmt?

Đmycman Phi nhìfhwan nhìfhwan Diệwcbyp Dung mang ba đlrxflumxng bạrfdan, mắynrdt hạrfdanh ởwomy trưcdklsmeyc mặcqlpt bọlrxfn ngưcdklyhhyi Giang Trầwzttn đlrxfdzano qua, mang theo vàanqhi phầwzttn ngạrfdac nhiêiseen hỏhrxii.

- Đmycmãldhb xảdzany ra chuyệwcbyn gìfhwa?

Diệwcbyp Dung sữmsbnng sờyhhy, trong lúrcrvc nhấyokct thờyhhyi nộgvhyi tângemm cóazrw chúrcrvt trầwzttm xuốwyozng, cảdzanm giájmuuc mìfhwanh phảdzanng phấyokct bỏhrxi qua chuyệwcbyn trọlrxfng yếangmu gìfhwa.

Đmycman Phi khoájmuut tay ájmuuo:

- Đmycmưcdklsjifc rồlumxi, ngưcdklơhkcsi đlrxfi vàanqho trưcdklsmeyc đlrxfi. Quay đlrxfwzttu lạrfdai cóazrwhkcs hộgvhyi sẽanqh tròscpx chuyệwcbyn. Ta còscpxn phảdzani tiếangmp đlrxfãldhbi nhữmsbnng ngưcdklyhhyi khájmuuc.

Vẻsdcm mặcqlpt Diệwcbyp Dung đlrxfau khổfstj:

- Đmycmưcdklsjifc rồlumxi, Đmycman Phi tỷilxv, đlrxfsjifi chúrcrvt nữmsbna ngưcdklơhkcsi phảdzani nóazrwi cho ta mộgvhyt chúrcrvt. Lãldhbo sưcdkl đlrxfwyozi vớsmeyi ta chiếangmu cốwyoz nhưcdkl vậldwvy, ta cũgvhyng nêiseen vìfhwa hắynrdn phângemn ưcdklu a?

Đmycman Phi than nhẹrsjz mộgvhyt tiếangmng, lạrfdai khôxpptng nóazrwi gìfhwa.

Diệwcbyp Dung biếangmt tíxpptnh cájmuuch củejbua Đmycman Phi, thứmycmc thờyhhyi dẫwzttn dắynrdt bọlrxfn ngưcdklyhhyi Giang Trầwzttn, đlrxfi vàanqho trong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.