Độc Tôn Tam Giới

Chương 274 : Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 1

    trước sau   
- Lạqsnni nóxhiki tiếjcyyp, lầedyzn nàiveey còhzman phảhzmai cảhzmam tạqsnn Luậimkpt Vômxgx Kỵllgf kia thoáxbgyng mộqrsdt pháxbgyt. Nếjcyyu nhưdiah khômxgxng phảhzmai hắepwbn kiêzjgnn trìavby khômxgxng ngừxbgyng làiveem chuyệfvrcn ngu xuẩqgkyn, chọbvffc giậimkpn Ninh trưdiahmejcng lãuqkno cùiveeng Thạqsnnch Tiêzjgnu Dao, chỉcgjw sợgdcs việfvrcc nàiveey còhzman khômxgxng cóxhik thuậimkpn lợgdcsi nhưdiah vậimkpy.

Giang Trầedyzn nhìavbyn nhữjyvong tàiveei liệfvrcu chấfmxnt lưdiahgdcsng tốzjbkt kia, khóxhike miệfvrcng lộqrsd ra mộqrsdt tia vui vẻufus ranh mãuqknnh. Luậimkpt Vômxgx Kỵllgfiveey, thậimkpt sựtbymivee tiễjyvon tàiveei đqrsdlifeng tửefbc.

Giang Trầedyzn cóxhik chúllgft do dựtbym, loạqsnni đqrsdzjbki thủjqmz nhìavbyn nhưdiah thômxgxng minh, kìavby thựtbymc ngu xuẩqgkyn nhưdiah heo kia, rốzjbkt cuộqrsdc làivee giếjcyyt hắepwbn tốzjbkt, hay làivee khômxgxng giếjcyyt mớoifhi tốzjbkt?

Cẩqgkyn thậimkpn ngẫxbgym lạqsnni, loạqsnni đqrsdzjbki thủjqmziveey, giữjyvo lạqsnni làiveem tiễjyvon tàiveei đqrsdlifeng tửefbc, cũspelng khômxgxng tệfvrc.

Mồlifei lửefbca thứbazc nhấfmxnt, bịsttx Giang Trầedyzn dẫxbgyn đqrsdzjbkt, đqrsdóxhikn lấfmxny, đqrsdqsnno thứbazc hai, đqrsdqsnno thứbazc ba, đqrsdqsnno thứbazcdiah, đqrsdqsnno thứbazctzkkm.

Tổfulfng cộqrsdng cóxhiktzkkm mồlifei lửefbca.


Mồlifei lửefbca nàiveey, cũspelng rấfmxnt cóxhik chúllgf ýaivq, luyệfvrcn chếjcyy đqrsdan gìavby, phảhzmai lựtbyma chọbvffn mồlifei lửefbca tưdiahơpwurng ứbazcng. Kim chi hỏiaxja, mộqrsdc chi hỏiaxja, nhữjyvong Bổfulfn Nguyêzjgnn Chi Hỏiaxja nàiveey, kháxbgyc nhau rấfmxnt lớoifhn.

Giang Trầedyzn theo trìavbynh tựtbym Ngũspeliveenh tưdiahơpwurng sinh tưdiahơpwurng khắepwbc, theo thứbazc tựtbym nhen nhóxhikm mồlifei lửefbca, đqrsdun nóxhikng Đxbgyan Đxbgycgjwnh.

Mỗlskei mộqrsdt bưdiahoifhc, Giang Trầedyzn đqrsdbpanu cẩqgkyn thậimkpn từxbgyng li từxbgyng tíegsd, làiveem từxbgyng bưdiahoifhc.

xbgyi trìavbynh tựtbym luyệfvrcn chếjcyyiveey, nhữjyvong ngàiveey qua ởmejc trong đqrsdedyzu Giang Trầedyzn, đqrsdãuqkn diễjyvon luyệfvrcn rấfmxnt nhiềbpanu lầedyzn, cóxhik thểavgw bảhzmao đqrsdhzmam khômxgxng cóxhik bấfmxnt kỳcllvpwur suấfmxnt.

tzkkm loạqsnni chủ tàiveei, cũspelng án lâzjgńy trìavbynh tựtbym trưdiahoifhc sau bay vàiveeo Đxbgyan Đxbgycgjwnh, tiếjcyyp theo làiveeiveei liệfvrcu phụdiahxbgy. Loạqsnni lửefbca gìavby dung hợgdcsp, dùiveeng loạqsnni lửefbca nàiveeo nung chảhzmay...

xbgyc loạqsnni chi tiếjcyyt, mặwnhfc dùivee trưdiahoifhc đqrsdóxhik Giang Trầedyzn suy diêzjgñn vômxgx sốzjbk lầedyzn, cũspelng cảhzmam thấfmxny đqrsdedyzu mốzjbki rấfmxnt nhiềbpanu, rấfmxnt tiêzjgnu hao tâzjgnm thầedyzn.

Đxbgyâzjgny cũspelng làivee Giang Trầedyzn, đqrsdfulfi lạqsnni bấfmxnt kỳcllv mộqrsdt Đxbgyan sưdiah Tiêzjgnn cảhzmanh trởmejc xuốzjbkng nàiveeo, chỉcgjw sợgdcs ngay cảhzma mộqrsdt chưdiahơpwurng trìavbynh cũspelng đqrsdi khômxgxng xong, tạqsnni chỗlske thổfulf huyếjcyyt.

Giang Trầedyzn, tu luyệfvrcn 《 Bàiveen Thạqsnnch Chi Tâzjgnm 》, tríegsd nhớoifh so vớoifhi ngưdiahpaufi bìavbynh thưdiahpaufng mạqsnnnh khômxgxng chỉcgjw gấfmxnp mưdiahpaufi lầedyzn. Dùivee vậimkpy, từxbgyng chưdiahơpwurng trìavbynh đqrsdi xuốzjbkng, hắepwbn cũspelng cảhzmam thấfmxny hơpwuri cóxhik chúllgft mệfvrct mỏiaxji.

spelng may, nhữjyvong chưdiahơpwurng trìavbynh nàiveey đqrsdi xong, tiếjcyyp theo, làivee thao táxbgyc thủjqmzmxgxng, khảhzmao nghiệfvrcm nắepwbm giữjyvo hỏa hâzjgǹu, đqrsdiềbpanu nàiveey cầedyzn lựtbymc thao táxbgyc, câzjgǹn sứbazcc quan sáxbgyt, dùiveeng cảhzmanh giớoifhi Thiêzjgnn Mụdiahc Thầedyzn Đxbgylifeng, đqrsdâzjgny khômxgxng phảhzmai vấfmxnn đqrsdbpan quáxbgy lớoifhn.

Thờpaufi gian, từxbgyng phúllgft từxbgyng giâzjgny đqrsdi qua. Giang Trầedyzn nhìavbyn qua lòhzma đqrsdan, lưdiahgdcsn lờpauf bốzjbkc lêzjgnn khóxhiki xanh. Cáxbgyi khóxhiki xanh nàiveey, kỳcllv thậimkpt đqrsdbpanu làivee Linh Dưdiahgdcsc đqrsdzjbkt ra khíegsd thảhzmai, làivee cặwnhfn bãuqkn trong Linh Dưdiahgdcsc.

Theo khóxhiki xanh càiveeng lúllgfc càiveeng mờpauf nhạqsnnt, Giang Trầedyzn biếjcyyt rõuhfk, hỏa hâzjgǹu đqrsdãuqkn khômxgxng sai biệfvrct lắepwbm. Đxbgyâzjgny đqrsdãuqkn đqrsdếjcyyn giai đqrsdoạqsnnn kếjcyyt thúllgfc cômxgxng việfvrcc, đqrsdan nàiveey thàiveenh hay khômxgxng thàiveenh, đqrsdãuqkn tớoifhi lúllgfc quyếjcyyt đqrsdsttxnh.

Trong lúllgfc nhấfmxnt thờpaufi, mặwnhfc dùivee ngưdiahpaufi bìavbynh tĩefbcnh nhưdiah Giang Trầedyzn, cũspelng hơpwuri cóxhik chúllgft cảhzmam giáxbgyc nhiệfvrct huyếjcyyt dâzjgnng lêzjgnn. Đxbgyâzjgny làivee lầedyzn thứbazc nhấfmxnt hắepwbn thậimkpt tìavbynh đqrsdi luyệfvrcn đqrsdan nhưdiah thếjcyy.

Vớoifhi tưdiahxbgych Đxbgyan Đxbgyqsnno Đxbgyqsnni Sưdiah kiếjcyyp trưdiahoifhc, rơpwuri tớoifhi bâzjgny giờpauf ngay cảhzma Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan cũspelng lo đqrsdưdiahgdcsc lo mấfmxnt, Giang Trầedyzn đqrsdãuqkn cảhzmam thấfmxny bi ai, lạqsnni cảhzmam thấfmxny đqrsdqrsdng lựtbymc phấfmxnn đqrsdfmxnu sụdiahc sômxgxi.


Nắepwbp lòhzma đqrsdan, bịsttx mộqrsdt cỗlske khíegsddiahu giảhzmai khai. Trong lòhzma đqrsdan, bụdiahi mùivee cuồlifen cuộqrsdn, lộqrsd ra hưdiahơpwurng vịsttx đqrsdan dưdiahgdcsc nồlifeng đqrsdimkpm.

Giang Trầedyzn khẽfmxn chau màiveey, loạqsnni hưdiahơpwurng vịsttx gay mũspeli nàiveey, đqrsdavgw cho nộqrsdi tâzjgnm Giang Trầedyzn trầedyzm xuốzjbkng.

Tuy kiếjcyyp trưdiahoifhc hắepwbn chưdiaha từxbgyng luyệfvrcn chếjcyy qua Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, nhưdiahng cũspelng biếjcyyt, nếjcyyu luyệfvrcn thàiveenh viêzjgnn thuốzjbkc nàiveey, sẽfmxnxhik mộqrsdt cỗlske khíegsd thếjcyy Long Thômxgxn Thiêzjgnn Hạqsnn, loạqsnni khíegsd tứbazcc nàiveey, tuyệfvrct đqrsdzjbki khômxgxng phảhzmai nhưdiah thếjcyy.

Quảhzma nhiêzjgnn, lúllgfc viêzjgnn đqrsdan dưdiahgdcsc kia xuấfmxnt hiệfvrcn, Giang Trầedyzn dởmejc khóxhikc dởmejcdiahpaufi. Nhìavbyn bộqrsd dạqsnnng đqrsden thui củjqmza nóxhik, Giang Trầedyzn liềbpann biếjcyyt, viêzjgnn đqrsdan dưdiahgdcsc kia xem nhưdiah phếjcyy đqrsdi.

Đxbgyxbgyng nóxhiki thàiveenh phẩqgkym, coi nhưdiahiveexbgyn thàiveenh phẩqgkym cũspelng chưdiaha tớoifhi, néwnhfm trêzjgnn đqrsdưdiahpaufng cáxbgyi, chỉcgjw sợgdcsspelng khômxgxng cóxhik ngưdiahpaufi đqrsdi nhặwnhft.

- Quảhzma nhiêzjgnn khômxgxng ra ngoàiveei dựtbym kiếjcyyn, lầedyzn thứbazc nhấfmxnt thíegsd nghiệfvrcm thấfmxnt bạqsnni.

Giang Trầedyzn cũspelng khômxgxng vộqrsdi luyệfvrcn chếjcyy lầedyzn thứbazc hai, khoanh châzjgnn màivee ngồlifei, đqrsdiềbpanu chỉcgjwnh châzjgnn khíegsd trong cơpwur thểavgw, chảhzmai vuốzjbkt toàiveen bộqrsd quáxbgy trìavbynh luyệfvrcn đqrsdan.

Từxbgyng chi tiếjcyyt, mỗlskei mộqrsdt bưdiahoifhc, nhưdiah đqrsdiệfvrcn ảhzmanh ởmejc trong đqrsdedyzu hắepwbn đqrsdi qua.

- Trêzjgnn lýaivq luậimkpn, mỗlskei mộqrsdt bưdiahoifhc củjqmza ta đqrsdbpanu khômxgxng sai, vấfmxnn đqrsdbpan ra ởmejc đqrsdsttxa phưdiahơpwurng nàiveeo?

Giang Trầedyzn minh tưdiahmejcng, xem quáxbgy trìavbynh luyệfvrcn chếjcyy lầedyzn thứbazc nhấfmxnt, đqrsdưdiahgdcsc đqrsdưdiahgdcsc mấfmxnt mấfmxnt.

Thếjcyy nhưdiahng màivee, hắepwbn pháxbgyt hiệfvrcn, lầedyzn thứbazc nhấfmxnt luyệfvrcn chếjcyy, cũspelng khômxgxng cóxhikpwur hởmejcavby!

- Chẳimkpng lẽfmxn, làivee ta ởmejc thờpaufi đqrsdiểavgwm thao táxbgyc, xuấfmxnt hiệfvrcn mộqrsdt íegsdt lỗlske thủjqmzng? Hay làivee nắepwbm giữjyvo hỏa hâzjgǹu, còhzman chưdiaha đqrsdjqmz cặwnhfn kẽfmxn?

Tuy kiếjcyyp trưdiahoifhc Giang Trầedyzn làivee Đxbgyan Đxbgyqsnno Đxbgyqsnni Sưdiah, tinh thômxgxng luyệfvrcn đqrsdan chi đqrsdqsnno, nhưdiahng kiếjcyyp trưdiahoifhc hắepwbn khômxgxng cóxhik luyệfvrcn chếjcyy qua Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, khômxgxng cóxhikfmxnn tưdiahgdcsng trựtbymc quan.


Nhấfmxnt thờpaufi tìavbym khômxgxng ra nguyêzjgnn nhâzjgnn xáxbgyc thựtbymc.

Minh tưdiahmejcng mộqrsdt lúllgfc lâzjgnu, Giang Trầedyzn đqrsdem trạqsnnng tháxbgyi khômxgxi phụdiahc tớoifhi đqrsdcgjwnh phong, lúllgfc nàiveey mớoifhi bắepwbt đqrsdedyzu luyệfvrcn chếjcyy lầedyzn thứbazc hai, lúllgfc nàiveey đqrsdâzjgny, hắepwbn càiveeng thêzjgnm chúllgf ýaivq cẩqgkyn thậimkpn.

Mỗlskei mộqrsdt bưdiahoifhc, đqrsdbpanu tậimkpn lựtbymc truy cầedyzu chíegsd thiệfvrcn chíegsd mỹkcht.

Sau đqrsdóxhik, khi kếjcyyt quảhzmamxgxng bốzjbk, Giang Trầedyzn lạqsnni thấfmxnt vọbvffng.

Kếjcyyt quảhzma nhưdiah lầedyzn thứbazc nhấfmxnt, ngay cảhzmaxbgyn thàiveenh phẩqgkym cũspelng khômxgxng tíegsdnh, hoàiveen toàiveen thàiveenh phếjcyy vậimkpt.

Lầedyzn thứbazc ba, lầedyzn thứbazcdiah...

Mỗlskei mộqrsdt lầedyzn, Giang Trầedyzn đqrsdbpanu cảhzmam thấfmxny lầedyzn nàiveey tuyệfvrct đqrsdzjbki khômxgxng cóxhik bấfmxnt kỳcllvpwur suấfmxnt, thếjcyy nhưdiahng màivee kếjcyyt quảhzma cuốzjbki cùiveeng nhấfmxnt, vẫxbgyn làivee cặwnhfn bãuqkn trưdiahoifhc sau nhưdiah mộqrsdt.

- Gặwnhfp quỷuqkn rồlifei, Giang Trầedyzn ta kiếjcyyp trưdiahoifhc kiếjcyyp nầedyzy, lúc nào chậimkpt vậimkpt nhưdiah thếjcyy? Chỉcgjwivee mộqrsdt viêzjgnn Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, khômxgxng cóxhik trậimkpn pháxbgyp luyệfvrcn đqrsdan phụdiahxbgy, ta đqrsdqrsdc lậimkpp luyệfvrcn chếjcyy, lạqsnni luyệfvrcn khômxgxng ra mộqrsdt khỏiaxja thàiveenh phẩqgkym?

zjgnm háxbgyo thắepwbng trong xưdiahơpwurng Giang Trầedyzn, bịsttxegsdch pháxbgyt ra rồlifei.

Bấfmxnt quáxbgy, hắepwbn biếjcyyt rõuhfk, đqrsdâzjgny nhấfmxnt đqrsdsttxnh làiveemejc đqrsdsttxa phưdiahơpwurng nàiveeo đqrsdóxhik xảhzmay ra vấfmxnn đqrsdbpan, lạqsnni tiếjcyyp tụdiahc nữjyvoa, khômxgxng đqrsdfulfi con đqrsdưdiahpaufng màiveexhiki, khẳimkpng đqrsdsttxnh vẫxbgyn khômxgxng cóxhik lạqsnnc quan.

Lầedyzn nàiveey hắepwbn chuẩqgkyn bịsttxiveei liệfvrcu, khoảhzmang chừxbgyng 10 phầedyzn. Hiệfvrcn tạqsnni đqrsdãuqkn thấfmxnt bạqsnni bốzjbkn lầedyzn, tưdiahơpwurng đqrsdưdiahơpwurng còhzman cóxhikxbgyu lầedyzn cơpwur hộqrsdi, sáxbgyu cơpwur hộqrsdi nàiveey, mỗlskei thấfmxnt bạqsnni mộqrsdt lầedyzn, sẽfmxn thiếjcyyu mộqrsdt lầedyzn.

- Trêzjgnn chi tiếjcyyt, hẳimkpn làivee khômxgxng cóxhik bấfmxnt cứbazc vấfmxnn đqrsdbpanavby. Đxbgyếjcyyn cùiveeng xuấfmxnt hiệfvrcn ởmejc đqrsdsttxa phưdiahơpwurng nàiveeo? Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, cũspelng khômxgxng phảhzmai đqrsdan dưdiahgdcsc cao cấfmxnp cỡuhfkiveeo. Dùiveeng nătzkkng lựtbymc củjqmza ta, khômxgxng thểavgw liêzjgnn tụdiahc bốzjbkn lầedyzn ởmejciveeng mộqrsdt chỗlskewnhf ngãuqkn. Đxbgyâzjgny nhấfmxnt đqrsdsttxnh cóxhik chỗlskeiveeo xảhzmay ra vấfmxnn đqrsdbpan.

Giang Trầedyzn lạqsnni lầedyzn nữjyvoa tiếjcyyn vàiveeo trạqsnnng tháxbgyi minh tưdiahmejcng, hắepwbn quyếjcyyt đqrsdsttxnh, đqrsdômxgx̉i mạqsnnch suy nghĩefbc thoáxbgyng mộqrsdt pháxbgyt, đqrsdômxgx̉i phưdiahơpwurng thứbazcc tưdiah duy thoáxbgyng mộqrsdt pháxbgyt.

- Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, dẫxbgyn khíegsd nhưdiah rồlifeng, Khai Thiêzjgnn Tíegsdch Đxbgysttxa. Danh tựtbym viêzjgnn thuốzjbkc nàiveey,...

Giang Trầedyzn trong lúllgfc đqrsdóxhik, tựtbyma hồlife bắepwbt đqrsdưdiahgdcsc mộqrsdt tia manh mốzjbki.

- Đxbgyúllgfng rồlifei! Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, dẫxbgyn khíegsd nhưdiah rồlifeng, Khai Thiêzjgnn Tíegsdch Đxbgysttxa, cáxbgyi nàiveey làiveeiveeo khíegsd bựtbymc nàiveeo. Ta tựtbyma hồlife thoáxbgyt ly châzjgnn ýaivq củjqmza viêzjgnn thuốzjbkc nàiveey, trong quáxbgy trìavbynh luyệfvrcn chếjcyy, mộqrsdt mựtbymc cẩqgkyn thậimkpn từxbgyng li từxbgyng tíegsd, sợgdcs thấfmxnt bạqsnni, hoàiveen toàiveen mấfmxnt hếjcyyt đqrsdan đqrsdqsnno châzjgnn ýaivq củjqmza viêzjgnn thuốzjbkc nàiveey. Y dạqsnnng họbvffa hồlifemxgx, lạqsnni vẽfmxn hổfulf khômxgxng thàiveenh ra vẽfmxn chóxhik.

Trong đqrsdedyzu Giang Trầedyzn lóxhike lêzjgnn linh quang, linh cảhzmam ùiveen ùiveen kéwnhfo đqrsdếjcyyn, đqrsdãuqknavbym đqrsdưdiahgdcsc chỗlske mấfmxnu chốzjbkt.

Hắepwbn dùivee sao cũspelng làivee Đxbgyan Đxbgyqsnno Đxbgyqsnni Sưdiah chuyểavgwn thếjcyy, đqrsdzjbki vớoifhi luyệfvrcn đqrsdan chi đqrsdqsnno, cóxhik thểavgwxhiki làivee thấfmxny rõuhfk. Mộqrsdt khi tìavbym ra chỗlske mấfmxnu chốzjbkt, phưdiahơpwurng hưdiahoifhng tiếjcyyp theo, liềbpann minh xáxbgyc rômxgx̀i.

Quảhzma nhiêzjgnn khômxgxng phảhzmai quáxbgy trìavbynh luyệfvrcn chếjcyyxhik sai lầedyzm, màiveeivee ýaivq nghĩefbc củjqmza hắepwbn sai, ngay từxbgy đqrsdedyzu khômxgxng cóxhik ômxgxm tâzjgnm tíegsdnh tấfmxnt thắepwbng.

Nhưdiah vậimkpy luyệfvrcn chếjcyy Ngũspel Long Khai Thiêzjgnn Đxbgyan, khômxgxng thấfmxnt bạqsnni mớoifhi lạqsnn.

Giang Trầedyzn biếjcyyt rõuhfk, nguyêzjgnn nhâzjgnn khiếjcyyn hắepwbn nhưdiah thếjcyy, làivee sợgdcs thấfmxnt bạqsnni. Bởmejci vìavby khômxgxng cóxhik pháxbgyp trậimkpn luyệfvrcn đqrsdan phụdiahxbgy, làiveem cho Giang Trầedyzn ngay từxbgy đqrsdedyzu, khômxgxng cóxhik trătzkkm phầedyzn trătzkkm tựtbym tin.

xbgyi nàiveey đqrsdzjbki vớoifhi mộqrsdt Đxbgyan sưdiahiveexhiki, làivee vấfmxnn đqrsdbpan tríegsd mạqsnnng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.