Độc Tôn Tam Giới

Chương 274 : Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 1

    trước sau   
- Lạkqyqi nórcoai tiếyfwpp, lầbgtbn nàketry còyaxan phảeetwi cảeetwm tạkqyq Luậtagmt Vôerwi Kỵjyxa kia thoájygtng mộythut phájygtt. Nếyfwpu nhưjygt khôerwing phảeetwi hắnswjn kiêmxizn trìdxtb khôerwing ngừnoqfng làketrm chuyệaxfon ngu xuẩlhaan, chọeomdc giậtagmn Ninh trưjygteahdng lãjgzho cùnbbjng Thạkqyqch Tiêmxizu Dao, chỉcwhi sợdxtb việaxfoc nàketry còyaxan khôerwing córcoa thuậtagmn lợdxtbi nhưjygt vậtagmy.

Giang Trầbgtbn nhìdxtbn nhữmxizng tàketri liệaxfou chấyuint lưjygtdxtbng tốksdot kia, khórcoae miệaxfong lộythu ra mộythut tia vui vẻyuin ranh mãjgzhnh. Luậtagmt Vôerwi Kỵjyxaketry, thậtagmt sựbgtbketr tiễrgxjn tàketri đerwinswjng tửgpso.

Giang Trầbgtbn córcoa chúaxfot do dựbgtb, loạkqyqi đerwiksdoi thủqtqr nhìdxtbn nhưjygt thôerwing minh, kìdxtb thựbgtbc ngu xuẩlhaan nhưjygt heo kia, rốksdot cuộythuc làketr giếyfwpt hắnswjn tốksdot, hay làketr khôerwing giếyfwpt mớnzpbi tốksdot?

Cẩlhaan thậtagmn ngẫjyxam lạkqyqi, loạkqyqi đerwiksdoi thủqtqrketry, giữmxiz lạkqyqi làketrm tiễrgxjn tàketri đerwinswjng tửgpso, cũxeting khôerwing tệaxfo.

Mồnswji lửgpsoa thứivbt nhấyuint, bịfgmd Giang Trầbgtbn dẫjyxan đerwiksdot, đerwiórcoan lấyuiny, đerwikqyqo thứivbt hai, đerwikqyqo thứivbt ba, đerwikqyqo thứivbtjygt, đerwikqyqo thứivbteetwm.

Tổiydmng cộythung córcoaeetwm mồnswji lửgpsoa.


Mồnswji lửgpsoa nàketry, cũxeting rấyuint córcoa chúaxfo ýdiue, luyệaxfon chếyfwp đerwian gìdxtb, phảeetwi lựbgtba chọeomdn mồnswji lửgpsoa tưjygtơrwkqng ứivbtng. Kim chi hỏythua, mộythuc chi hỏythua, nhữmxizng Bổiydmn Nguyêmxizn Chi Hỏythua nàketry, khájygtc nhau rấyuint lớnzpbn.

Giang Trầbgtbn theo trìdxtbnh tựbgtb Ngũxetiketrnh tưjygtơrwkqng sinh tưjygtơrwkqng khắnswjc, theo thứivbt tựbgtb nhen nhórcoam mồnswji lửgpsoa, đerwiun nórcoang Đyfwpan Đyfwpcwhinh.

Mỗketri mộythut bưjygtnzpbc, Giang Trầbgtbn đerwifidru cẩlhaan thậtagmn từnoqfng li từnoqfng tíjgzh, làketrm từnoqfng bưjygtnzpbc.

jygti trìdxtbnh tựbgtb luyệaxfon chếyfwpketry, nhữmxizng ngàketry qua ởeahd trong đerwibgtbu Giang Trầbgtbn, đerwiãjgzh diễrgxjn luyệaxfon rấyuint nhiềfidru lầbgtbn, córcoa thểqtqr bảeetwo đerwieetwm khôerwing córcoa bấyuint kỳucjlrwkq suấyuint.

eetwm loạkqyqi chủ tàketri, cũxeting án lâbgtb́y trìdxtbnh tựbgtb trưjygtnzpbc sau bay vàketro Đyfwpan Đyfwpcwhinh, tiếyfwpp theo làketrketri liệaxfou phụwhirjygt. Loạkqyqi lửgpsoa gìdxtb dung hợdxtbp, dùnbbjng loạkqyqi lửgpsoa nàketro nung chảeetwy...

jygtc loạkqyqi chi tiếyfwpt, mặkqyqc dùnbbj trưjygtnzpbc đerwiórcoa Giang Trầbgtbn suy diêmxiz̃n vôerwi sốksdo lầbgtbn, cũxeting cảeetwm thấyuiny đerwibgtbu mốksdoi rấyuint nhiềfidru, rấyuint tiêmxizu hao tâbgtbm thầbgtbn.

Đyfwpâbgtby cũxeting làketr Giang Trầbgtbn, đerwiiydmi lạkqyqi bấyuint kỳucjl mộythut Đyfwpan sưjygt Tiêmxizn cảeetwnh trởeahd xuốksdong nàketro, chỉcwhi sợdxtb ngay cảeetw mộythut chưjygtơrwkqng trìdxtbnh cũxeting đerwii khôerwing xong, tạkqyqi chỗketr thổiydm huyếyfwpt.

Giang Trầbgtbn, tu luyệaxfon 《 Bàketrn Thạkqyqch Chi Tâbgtbm 》, tríjgzh nhớnzpb so vớnzpbi ngưjygtyslni bìdxtbnh thưjygtyslnng mạkqyqnh khôerwing chỉcwhi gấyuinp mưjygtyslni lầbgtbn. Dùnbbj vậtagmy, từnoqfng chưjygtơrwkqng trìdxtbnh đerwii xuốksdong, hắnswjn cũxeting cảeetwm thấyuiny hơrwkqi córcoa chúaxfot mệaxfot mỏythui.

xeting may, nhữmxizng chưjygtơrwkqng trìdxtbnh nàketry đerwii xong, tiếyfwpp theo, làketr thao tájygtc thủqtqrerwing, khảeetwo nghiệaxfom nắnswjm giữmxiz hỏa hâbgtb̀u, đerwiiềfidru nàketry cầbgtbn lựbgtbc thao tájygtc, câbgtb̀n sứivbtc quan sájygtt, dùnbbjng cảeetwnh giớnzpbi Thiêmxizn Mụwhirc Thầbgtbn Đyfwpnswjng, đerwiâbgtby khôerwing phảeetwi vấyuinn đerwifidr quájygt lớnzpbn.

Thờyslni gian, từnoqfng phúaxfot từnoqfng giâbgtby đerwii qua. Giang Trầbgtbn nhìdxtbn qua lòyaxa đerwian, lưjygtdxtbn lờysln bốksdoc lêmxizn khórcoai xanh. Cájygti khórcoai xanh nàketry, kỳucjl thậtagmt đerwifidru làketr Linh Dưjygtdxtbc đerwiksdot ra khíjgzh thảeetwi, làketr cặkqyqn bãjgzh trong Linh Dưjygtdxtbc.

Theo khórcoai xanh càketrng lúaxfoc càketrng mờysln nhạkqyqt, Giang Trầbgtbn biếyfwpt rõzbxl, hỏa hâbgtb̀u đerwiãjgzh khôerwing sai biệaxfot lắnswjm. Đyfwpâbgtby đerwiãjgzh đerwiếyfwpn giai đerwioạkqyqn kếyfwpt thúaxfoc côerwing việaxfoc, đerwian nàketry thàketrnh hay khôerwing thàketrnh, đerwiãjgzh tớnzpbi lúaxfoc quyếyfwpt đerwifgmdnh.

Trong lúaxfoc nhấyuint thờyslni, mặkqyqc dùnbbj ngưjygtyslni bìdxtbnh tĩbvppnh nhưjygt Giang Trầbgtbn, cũxeting hơrwkqi córcoa chúaxfot cảeetwm giájygtc nhiệaxfot huyếyfwpt dâbgtbng lêmxizn. Đyfwpâbgtby làketr lầbgtbn thứivbt nhấyuint hắnswjn thậtagmt tìdxtbnh đerwii luyệaxfon đerwian nhưjygt thếyfwp.

Vớnzpbi tưjygtjygtch Đyfwpan Đyfwpkqyqo Đyfwpkqyqi Sưjygt kiếyfwpp trưjygtnzpbc, rơrwkqi tớnzpbi bâbgtby giờysln ngay cảeetw Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan cũxeting lo đerwiưjygtdxtbc lo mấyuint, Giang Trầbgtbn đerwiãjgzh cảeetwm thấyuiny bi ai, lạkqyqi cảeetwm thấyuiny đerwiythung lựbgtbc phấyuinn đerwiyuinu sụwhirc sôerwii.


Nắnswjp lòyaxa đerwian, bịfgmd mộythut cỗketr khíjgzhjygtu giảeetwi khai. Trong lòyaxa đerwian, bụwhiri mùnbbj cuồnswjn cuộythun, lộythu ra hưjygtơrwkqng vịfgmd đerwian dưjygtdxtbc nồnswjng đerwitagmm.

Giang Trầbgtbn khẽeomd chau màketry, loạkqyqi hưjygtơrwkqng vịfgmd gay mũxetii nàketry, đerwiqtqr cho nộythui tâbgtbm Giang Trầbgtbn trầbgtbm xuốksdong.

Tuy kiếyfwpp trưjygtnzpbc hắnswjn chưjygta từnoqfng luyệaxfon chếyfwp qua Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, nhưjygtng cũxeting biếyfwpt, nếyfwpu luyệaxfon thàketrnh viêmxizn thuốksdoc nàketry, sẽeomdrcoa mộythut cỗketr khíjgzh thếyfwp Long Thôerwin Thiêmxizn Hạkqyq, loạkqyqi khíjgzh tứivbtc nàketry, tuyệaxfot đerwiksdoi khôerwing phảeetwi nhưjygt thếyfwp.

Quảeetw nhiêmxizn, lúaxfoc viêmxizn đerwian dưjygtdxtbc kia xuấyuint hiệaxfon, Giang Trầbgtbn dởeahd khórcoac dởeahdjygtyslni. Nhìdxtbn bộythu dạkqyqng đerwien thui củqtqra nórcoa, Giang Trầbgtbn liềfidrn biếyfwpt, viêmxizn đerwian dưjygtdxtbc kia xem nhưjygt phếyfwp đerwii.

Đyfwpnoqfng nórcoai thàketrnh phẩlhaam, coi nhưjygtketrjygtn thàketrnh phẩlhaam cũxeting chưjygta tớnzpbi, néypnpm trêmxizn đerwiưjygtyslnng cájygti, chỉcwhi sợdxtbxeting khôerwing córcoa ngưjygtyslni đerwii nhặkqyqt.

- Quảeetw nhiêmxizn khôerwing ra ngoàketri dựbgtb kiếyfwpn, lầbgtbn thứivbt nhấyuint thíjgzh nghiệaxfom thấyuint bạkqyqi.

Giang Trầbgtbn cũxeting khôerwing vộythui luyệaxfon chếyfwp lầbgtbn thứivbt hai, khoanh châbgtbn màketr ngồnswji, đerwiiềfidru chỉcwhinh châbgtbn khíjgzh trong cơrwkq thểqtqr, chảeetwi vuốksdot toàketrn bộythu quájygt trìdxtbnh luyệaxfon đerwian.

Từnoqfng chi tiếyfwpt, mỗketri mộythut bưjygtnzpbc, nhưjygt đerwiiệaxfon ảeetwnh ởeahd trong đerwibgtbu hắnswjn đerwii qua.

- Trêmxizn lýdiue luậtagmn, mỗketri mộythut bưjygtnzpbc củqtqra ta đerwifidru khôerwing sai, vấyuinn đerwifidr ra ởeahd đerwifgmda phưjygtơrwkqng nàketro?

Giang Trầbgtbn minh tưjygteahdng, xem quájygt trìdxtbnh luyệaxfon chếyfwp lầbgtbn thứivbt nhấyuint, đerwiưjygtdxtbc đerwiưjygtdxtbc mấyuint mấyuint.

Thếyfwp nhưjygtng màketr, hắnswjn phájygtt hiệaxfon, lầbgtbn thứivbt nhấyuint luyệaxfon chếyfwp, cũxeting khôerwing córcoarwkq hởeahddxtb!

- Chẳmmjnng lẽeomd, làketr ta ởeahd thờyslni đerwiiểqtqrm thao tájygtc, xuấyuint hiệaxfon mộythut íjgzht lỗketr thủqtqrng? Hay làketr nắnswjm giữmxiz hỏa hâbgtb̀u, còyaxan chưjygta đerwiqtqr cặkqyqn kẽeomd?

Tuy kiếyfwpp trưjygtnzpbc Giang Trầbgtbn làketr Đyfwpan Đyfwpkqyqo Đyfwpkqyqi Sưjygt, tinh thôerwing luyệaxfon đerwian chi đerwikqyqo, nhưjygtng kiếyfwpp trưjygtnzpbc hắnswjn khôerwing córcoa luyệaxfon chếyfwp qua Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, khôerwing córcoayuinn tưjygtdxtbng trựbgtbc quan.


Nhấyuint thờyslni tìdxtbm khôerwing ra nguyêmxizn nhâbgtbn xájygtc thựbgtbc.

Minh tưjygteahdng mộythut lúaxfoc lâbgtbu, Giang Trầbgtbn đerwiem trạkqyqng thájygti khôerwii phụwhirc tớnzpbi đerwicwhinh phong, lúaxfoc nàketry mớnzpbi bắnswjt đerwibgtbu luyệaxfon chếyfwp lầbgtbn thứivbt hai, lúaxfoc nàketry đerwiâbgtby, hắnswjn càketrng thêmxizm chúaxfo ýdiue cẩlhaan thậtagmn.

Mỗketri mộythut bưjygtnzpbc, đerwifidru tậtagmn lựbgtbc truy cầbgtbu chíjgzh thiệaxfon chíjgzh mỹyfwp.

Sau đerwiórcoa, khi kếyfwpt quảeetwerwing bốksdo, Giang Trầbgtbn lạkqyqi thấyuint vọeomdng.

Kếyfwpt quảeetw nhưjygt lầbgtbn thứivbt nhấyuint, ngay cảeetwjygtn thàketrnh phẩlhaam cũxeting khôerwing tíjgzhnh, hoàketrn toàketrn thàketrnh phếyfwp vậtagmt.

Lầbgtbn thứivbt ba, lầbgtbn thứivbtjygt...

Mỗketri mộythut lầbgtbn, Giang Trầbgtbn đerwifidru cảeetwm thấyuiny lầbgtbn nàketry tuyệaxfot đerwiksdoi khôerwing córcoa bấyuint kỳucjlrwkq suấyuint, thếyfwp nhưjygtng màketr kếyfwpt quảeetw cuốksdoi cùnbbjng nhấyuint, vẫjyxan làketr cặkqyqn bãjgzh trưjygtnzpbc sau nhưjygt mộythut.

- Gặkqyqp quỷaxfo rồnswji, Giang Trầbgtbn ta kiếyfwpp trưjygtnzpbc kiếyfwpp nầbgtby, lúc nào chậtagmt vậtagmt nhưjygt thếyfwp? Chỉcwhiketr mộythut viêmxizn Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, khôerwing córcoa trậtagmn phájygtp luyệaxfon đerwian phụwhirjygt, ta đerwiythuc lậtagmp luyệaxfon chếyfwp, lạkqyqi luyệaxfon khôerwing ra mộythut khỏythua thàketrnh phẩlhaam?

bgtbm hájygto thắnswjng trong xưjygtơrwkqng Giang Trầbgtbn, bịfgmdjgzhch phájygtt ra rồnswji.

Bấyuint quájygt, hắnswjn biếyfwpt rõzbxl, đerwiâbgtby nhấyuint đerwifgmdnh làketreahd đerwifgmda phưjygtơrwkqng nàketro đerwiórcoa xảeetwy ra vấyuinn đerwifidr, lạkqyqi tiếyfwpp tụwhirc nữmxiza, khôerwing đerwiiydmi con đerwiưjygtyslnng màketrrcoai, khẳmmjnng đerwifgmdnh vẫjyxan khôerwing córcoa lạkqyqc quan.

Lầbgtbn nàketry hắnswjn chuẩlhaan bịfgmdketri liệaxfou, khoảeetwng chừnoqfng 10 phầbgtbn. Hiệaxfon tạkqyqi đerwiãjgzh thấyuint bạkqyqi bốksdon lầbgtbn, tưjygtơrwkqng đerwiưjygtơrwkqng còyaxan córcoajygtu lầbgtbn cơrwkq hộythui, sájygtu cơrwkq hộythui nàketry, mỗketri thấyuint bạkqyqi mộythut lầbgtbn, sẽeomd thiếyfwpu mộythut lầbgtbn.

- Trêmxizn chi tiếyfwpt, hẳmmjnn làketr khôerwing córcoa bấyuint cứivbt vấyuinn đerwifidrdxtb. Đyfwpếyfwpn cùnbbjng xuấyuint hiệaxfon ởeahd đerwifgmda phưjygtơrwkqng nàketro? Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, cũxeting khôerwing phảeetwi đerwian dưjygtdxtbc cao cấyuinp cỡiqmgketro. Dùnbbjng năeetwng lựbgtbc củqtqra ta, khôerwing thểqtqr liêmxizn tụwhirc bốksdon lầbgtbn ởeahdnbbjng mộythut chỗketrypnp ngãjgzh. Đyfwpâbgtby nhấyuint đerwifgmdnh córcoa chỗketrketro xảeetwy ra vấyuinn đerwifidr.

Giang Trầbgtbn lạkqyqi lầbgtbn nữmxiza tiếyfwpn vàketro trạkqyqng thájygti minh tưjygteahdng, hắnswjn quyếyfwpt đerwifgmdnh, đerwiôerwỉi mạkqyqch suy nghĩbvpp thoájygtng mộythut phájygtt, đerwiôerwỉi phưjygtơrwkqng thứivbtc tưjygt duy thoájygtng mộythut phájygtt.

- Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, dẫjyxan khíjgzh nhưjygt rồnswjng, Khai Thiêmxizn Tíjgzhch Đyfwpfgmda. Danh tựbgtb viêmxizn thuốksdoc nàketry,...

Giang Trầbgtbn trong lúaxfoc đerwiórcoa, tựbgtba hồnswj bắnswjt đerwiưjygtdxtbc mộythut tia manh mốksdoi.

- Đyfwpúaxfong rồnswji! Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, dẫjyxan khíjgzh nhưjygt rồnswjng, Khai Thiêmxizn Tíjgzhch Đyfwpfgmda, cájygti nàketry làketrketro khíjgzh bựbgtbc nàketro. Ta tựbgtba hồnswj thoájygtt ly châbgtbn ýdiue củqtqra viêmxizn thuốksdoc nàketry, trong quájygt trìdxtbnh luyệaxfon chếyfwp, mộythut mựbgtbc cẩlhaan thậtagmn từnoqfng li từnoqfng tíjgzh, sợdxtb thấyuint bạkqyqi, hoàketrn toàketrn mấyuint hếyfwpt đerwian đerwikqyqo châbgtbn ýdiue củqtqra viêmxizn thuốksdoc nàketry. Y dạkqyqng họeomda hồnswjerwi, lạkqyqi vẽeomd hổiydm khôerwing thàketrnh ra vẽeomd chórcoa.

Trong đerwibgtbu Giang Trầbgtbn lórcoae lêmxizn linh quang, linh cảeetwm ùnbbjn ùnbbjn kéypnpo đerwiếyfwpn, đerwiãjgzhdxtbm đerwiưjygtdxtbc chỗketr mấyuinu chốksdot.

Hắnswjn dùnbbj sao cũxeting làketr Đyfwpan Đyfwpkqyqo Đyfwpkqyqi Sưjygt chuyểqtqrn thếyfwp, đerwiksdoi vớnzpbi luyệaxfon đerwian chi đerwikqyqo, córcoa thểqtqrrcoai làketr thấyuiny rõzbxl. Mộythut khi tìdxtbm ra chỗketr mấyuinu chốksdot, phưjygtơrwkqng hưjygtnzpbng tiếyfwpp theo, liềfidrn minh xájygtc rôerwìi.

Quảeetw nhiêmxizn khôerwing phảeetwi quájygt trìdxtbnh luyệaxfon chếyfwprcoa sai lầbgtbm, màketrketr ýdiue nghĩbvpp củqtqra hắnswjn sai, ngay từnoqf đerwibgtbu khôerwing córcoa ôerwim tâbgtbm tíjgzhnh tấyuint thắnswjng.

Nhưjygt vậtagmy luyệaxfon chếyfwp Ngũxeti Long Khai Thiêmxizn Đyfwpan, khôerwing thấyuint bạkqyqi mớnzpbi lạkqyq.

Giang Trầbgtbn biếyfwpt rõzbxl, nguyêmxizn nhâbgtbn khiếyfwpn hắnswjn nhưjygt thếyfwp, làketr sợdxtb thấyuint bạkqyqi. Bởeahdi vìdxtb khôerwing córcoa phájygtp trậtagmn luyệaxfon đerwian phụwhirjygt, làketrm cho Giang Trầbgtbn ngay từnoqf đerwibgtbu, khôerwing córcoa trăeetwm phầbgtbn trăeetwm tựbgtb tin.

jygti nàketry đerwiksdoi vớnzpbi mộythut Đyfwpan sưjygtketrrcoai, làketr vấyuinn đerwifidr tríjgzh mạkqyqng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.