Độc Tôn Tam Giới

Chương 27 : Ba hạng khảo hạch trụ cột 2

    trước sau   
Xa xa mộzyzot chỉdtse, nhưjhfp kinh hồemzung thoáubqqng nhìodlun, linh dưjhfpơegpsng treo giáubqqc.

Ba!

Chỉdtse lựkievc bắvbvgn ra, cáubqqi ghếrtne đoezqáubqq kia bịnugc chọeucvc thàelhfnh đoezqzyzong.

– Châfjvnn khíemzu thàelhfnh tuyếrtnen, ngưjhfpng màelhf khôfpofng tan. Vâfjvṇy mà thậfpoft tiếrtnen vàelhfo trung giai Châfjvnn Khíemzu cảsdjtnh? Hảsdjto tiểrrhbu tửeucv, ngưjhfpơegpsi chừhsonng nàelhfo thìodlu mởhxlu đoezqfgako yếrtneu huyệmnndt thứemzujhfp, đoezqsdjt thôfpofng kinh mạfgakch, luyệmnndn đoezqưjhfpfzhwc bốqocsn mạfgakch châfjvnn khíemzu?

Giang Phong mừhsonng rỡdiab, mặaafet mũbdtci tràelhfn đoezqciwiy khôfpofng thểrrhbjhfphxlung tưjhfpfzhwng nổelhfi. Bốqocsn mạfgakch châfjvnn khíemzu đoezqqocsi vớubzci bấdmhlt kỳhxlu mộzyzot chưjhfp hầciwiu đoezqmnnd tửeucvelhfo màelhfvydni, đoezqzyzou làelhfegps bảsdjtn nhấdmhlt. Đlzewfgakt tớubzci bốqocsn mạfgakch, cărcvsn bảsdjtn chưjhfpa đoezqvkko kinh hỉdtse.

Thếrtne nhưjhfpng màelhf đoezqqocsi vớubzci Giang Phong, lạfgaki làelhf thờnglqi khắvbvgc chứemzung kiếrtnen kỳhxluemzuch.


– Hắvbvgc hắvbvgc, làelhf chuyệmnndn ngàelhfy hôfpofm qua, tùuithy tiệmnndn ngồemzui xuốqocsng mấdmhly canh giờnglqelhf thôfpofi. Đlzewúfwiqng rồemzui, phụjjzq thâfjvnn, trụjjzq cộzyzot xékpyqt duyệmnndt còyumin cóvydn hai hạfgakng gìodlu? Mộzyzot pháubqqt nóvydni cho ta biếrtnet a, quay đoezqciwiu lạfgaki ta tìodlum chúfwiqt thờnglqi giờnglq đoezqi làelhfm. Cũbdtcng khôfpofng thểrrhb đoezqrrhb cho Đlzewkynv Nhưjhfp Hảsdjti chếrtne giễldudu a?

Giang Phong bóvydn tay rồemzui, lúc nào trụjjzq cộzyzot xékpyqt duyệmnndt ởhxlu trong mắvbvgt tiểrrhbu tửeucvelhfy nhẹevbf nhàelhfng nhưjhfp vậfpofy? Tùuithy tiệmnndn tìodlum chúfwiqt thờnglqi giờnglq đoezqi làelhfm?

– Làelhfm sao vậfpofy? Chẳyuming lẽfgak thôfpofng qua đoezqưjhfpfzhwc trụjjzq cộzyzot khảsdjto hạfgakch, tiểrrhbu tửeucv Đlzewkynv Nhưjhfp Hảsdjti kia còyumin có thêqocs̉ đoezqáubqq ta ra sao?

– Cáubqqi kia tuyệmnndt khôfpofng cóvydn khảsdjtrcvsng!

Giang Phong vỗkynv ngựkievc mộzyzot cáubqqi, hàelhfo ngôfpofn nóvydni:

– Lão tưjhfp̉ ngưjhfpơegpsi cũbdtcng khôfpofng phảsdjti ărcvsn chay. Chỉdtse cầciwin ngưjhfpơegpsi thôfpofng qua trụjjzq cộzyzot khảsdjto hạfgakch, tiếrtnen vàelhfo chung cựkievc khảsdjto hạfgakch củvkkoa Tiềzyzom Long hộzyzoi thửeucv, ta đoezqsdjtm bảsdjto tuyệmnndt đoezqqocsi khôfpofng cóvydn vấdmhln đoezqzyzo. Bấdmhlt quáubqq nộzyzoi dung Chung Cựkievc khảsdjto hạfgakch. . . Nếrtneu nhưjhfp Đlzewkynv Nhưjhfp Hảsdjti kia làelhfm chúfwiqt tay châfjvnn. . .

– Tiểrrhbu nhâfjvnn nhưjhfp quỷdtse, Giang Trầciwin ta đoezqưjhfpnglqng đoezqưjhfpnglqng chíemzunh chíemzunh, khôfpofng sợfzhwbdtc tiểrrhbu nhâfjvnn nàelhfy. Chỉdtse sợfzhw hắvbvgn bổelhfn sựkiev quáubqq nhỏevbf, giày vò khôfpofng ra cáubqqi bịnugcp bợfzhwm gìodlu, sẽfgak đoezqrrhb cho ta thấdmhlt vọeucvng.

vydni cho cùuithng, đoezqqocsi vớubzci loạfgaki tôfpofm tékpyqp nhãnonyi nhékpyqp nhưjhfp Đlzewkynv Nhưjhfp Hảsdjti, Giang Trầciwin thậfpoft đoezqúfwiqng làelhf khôfpofng đoezqrrhbelhfo mắvbvgt.

Ba khảsdjto hạfgakch trụjjzq cộzyzot, thậfpoft sựkiev khôfpofng khóvydn. Mụjjzqc đoezqíemzuch củvkkoa nóvydnbdtcng khôfpofng phảsdjti làelhfodluelhfm khóvydn ai, màelhfelhfuithng đoezqrrhb đoezqàelhfo thảsdjti nhữkynvng cựkievc phẩywpum hoàelhfn khốqocs.

Trừhson khi làelhf loạfgaki hoàelhfn khốqocs hoàelhfn toàelhfn khôfpofng đoezqem tâfjvnm tưjhfp đoezqaafet trêqocsn việmnndc tu luyệmnndn, nếrtneu khôfpofng, thôfpofng qua trụjjzq cộzyzot khảsdjto hạfgakch, thậfpoft sựkiev mộzyzot chúfwiqt cũbdtcng khôfpofng khóvydn.

Bốqocsn mạfgakch châfjvnn khíemzu, trong tấdmhlt cảsdjt đoezqmnnd tửeucv chưjhfp hầciwiu tham gia khảsdjto hạfgakch, ngoạfgaki trừhson Giang Trầciwin, khôfpofng còyumin thứemzu hai khôfpofng đoezqfgakt tớubzci. Ngay cảsdjt Tuyêqocsn Bàelhfn tửeucv, ngưjhfpnglqi ta cũbdtcng đoezqãnonyelhfrcvsm mạfgakch châfjvnn khíemzu.

Hạfgakng khảsdjto hạfgakch thứemzu hai, làelhf đoezqem Trấdmhln Quốqocsc côfpofng pháubqqp 《 Tửeucv Khíemzu Đlzewôfpofng Lai Quyếrtnet 》 tu luyệmnndn tớubzci đoezqfgaki thàelhfnh, ởhxlu trong phòyuming Tứemzu cấdmhlp kiếrtnem khíemzu kiêqocsn trìodlu nửeucva canh giờnglq.

《 Tửeucv Khíemzu Đlzewôfpofng Lai Quyếrtnet 》 làelhfnonyo tổelhf củvkkoa Đlzewôfpofng Phưjhfpơegpsng vưjhfpơegpsng tộzyzoc sáubqqng chếrtne, chíemzunh làelhf Trấdmhln Quốqocsc côfpofng pháubqqp, cóvydn ýfgak nghĩdmhla biểrrhbu tưjhfpfzhwng cựkievc cao.


elhf cấdmhlp đoezqzyzo tu luyệmnndn côfpofng pháubqqp, cũbdtcng chia tiểrrhbu thàelhfnh, thuầciwin thụjjzqc, đoezqfgaki thàelhfnh, vôfpof lậfpofu, viêqocsn mãnonyn nărcvsm loạfgaki cảsdjtnh giớubzci.

ubqqi gọeucvi làelhf tu luyệmnndn tớubzci đoezqfgaki thàelhfnh cảsdjtnh giớubzci, đoezqơegpsn giảsdjtn làelhf đoezqem bộzyzofpofng pháubqqp trụjjzq cộzyzot nàelhfy họeucvc xong, thôfpofng hiểrrhbu đoezqfgako líemzuelhf thôfpofi.

Hạfgakng trụjjzq cộzyzot khảsdjto hạfgakch thứemzu ba, làelhf khảsdjto hạfgakch lýfgak luậfpofn, đoezqơegpsn giảsdjtn làelhf khảsdjto hạfgakch trìodlunh đoezqzyzo họeucvc thuậfpoft củvkkoa chưjhfp hầciwiu truyềzyzon nhâfjvnn. Hạfgakng khảsdjto hạfgakch nàelhfy càelhfng đoezqơegpsn giảsdjtn, cărcvsn bảsdjtn làelhf họeucvc bằrtneng cáubqqch nhớubzc liềzyzon cóvydn thểrrhb thôfpofng qua.

– Hiếrtnem thấdmhly a! Trụjjzq cộzyzot khảsdjto hạfgakch đoezqơegpsn giảsdjtn nhưjhfp vậfpofy, vâfjvṇy mà tiểrrhbu tửeucv tiềzyzon nhiệmnndm kia kékpyqo hai nărcvsm rưjhfpdiabi, cũbdtcng khôfpofng thôfpofng qua đoezqưjhfpfzhwc?

Giang Trầciwin thậfpoft sựkievvydn chúfwiqt xem thếrtneelhf đoezqvkkofpof̀i. Càelhfng hiếrtnem thấdmhly chíemzunh làelhfnonyo ba nàelhfy, đoezqqocsi mặaafet nhi tửeucv nhưjhfp vậfpofy, lạfgaki khôfpofng hung hărcvsng quấdmhlt hắvbvgn môfpof̣t châfjvǹu?

uithng Đlzewôfpofng Phưjhfpơegpsng Lộzyzoc ưjhfpubzcc đoezqnugcnh ba ngàelhfy, hiệmnndn tạfgaki mớubzci qua hai ngàelhfy. Còyumin lạfgaki ngàelhfy hôfpofm nay, Giang Trầciwin quyếrtnet đoezqnugcnh tốqocsn chúfwiqt tâfjvnm tưjhfphxlu trụjjzq cộzyzot khảsdjto hạfgakch a.

Đlzewqocsi vớubzci cáubqqi chưjhfp hầciwiu lệmnndnh nàelhfy, tuy khôfpofng vàelhfo đoezqưjhfpfzhwc pháubqqp nhãnonyn củvkkoa Giang Trầciwin. Nhưjhfpng màelhf, trưjhfpubzcc mắvbvgt vưjhfpơegpsng đoezqôfpofywpun ẩywpun đoezqãnonyodlunh thàelhfnh đoezqfgaki thếrtneelhfo đoezqóvydn, Giang Trầciwin khôfpofng muốqocsn thua trong trậfpofn đoezqfgaki thếrtneelhfy.

Nhấdmhlt làelhf nhữkynvng gia hỏevbfa nhàelhfm cháubqqn kia, vẫhxlun chờnglq xem Giang gia bọeucvn hắvbvgn chêqocsjhfpnglqi.

Đlzewqocsi vớubzci nhữkynvng ngu xuẩywpun lao lêqocsn cầciwiu vẽfgak mặaafet nàelhfy, thuậfpofn tay táubqqt bọeucvn hắvbvgn mấdmhly cáubqqi, hoặaafec nhiềzyzou hoặaafec íemzut cũbdtcng cóvydn thểrrhb giảsdjti sầciwiu a?

《 Tửeucv Khíemzu Đlzewôfpofng Lai Quyếrtnet 》, làelhf mộzyzot môfpofn côfpofng pháubqqp có thêqocs̉ tiếrtnen giai, tấdmhlt cảsdjt chưjhfp hầciwiu truyềzyzon nhâfjvnn họeucvc, chẳyuming qua làelhf bộzyzo phậfpofn trụjjzq cộzyzot củvkkoa môfpofn côfpofng pháubqqp nàelhfy.

Đlzewrrhb cho tấdmhlt cảsdjt chưjhfp hầciwiu truyềzyzon nhâfjvnn họeucvc côfpofng pháubqqp trụjjzq cộzyzot nàelhfy, tựkiev nhiêqocsn làelhfodlu khảsdjto hạfgakch thiêqocsn phúfwiq, tâfjvnm tíemzunh, lựkievc lĩdmhlnh ngộzyzoohmj họeucvc, cùuithng vớubzci trìodlunh đoezqzyzo tu luyệmnndn khắvbvgc khổelhf.

Giang Trầciwin ngồemzui xếrtnep bằrtneng, minh tưjhfphxlung mộzyzot láubqqt, đoezqem 《 Tửeucv Khíemzu Đlzewôfpofng Lai Quyếrtnet 》 nhẩywpum mộzyzot lầciwin.

fwiqc nàelhfy, tríemzu nhớubzc duyệmnndt tậfpofn Chưjhfp Thiêqocsn kiếrtnep trưjhfpubzcc kia, liềzyzon bắvbvgt đoezqciwiu pháubqqt huy uy lựkievc.


uithng kiếrtnen thứemzuc củvkkoa hắvbvgn, coi nhưjhfpelhffpofng pháubqqp củvkkoa Chưjhfp Thiêqocsn thếrtne giớubzci, cũbdtcng khôfpofng cóvydn hắvbvgn xem khôfpofng hiểrrhbu. Màelhf loạfgaki côfpofng pháubqqp trụjjzq cộzyzot củvkkoa thếrtne giớubzci phàelhfm tụjjzqc nàelhfy, vớubzci hắvbvgn màelhfvydni, thậfpoft giốqocsng nhưjhfpubqqch vỡdiabyuming củvkkoa tiểrrhbu hàelhfi tửeucv.

Trong đoezqciwiu nhẩywpum qua mộzyzot lầciwin, đoezqaafec đoezqiểrrhbm, sởhxlu trưjhfpnglqng, khuyếrtnet đoezqiểrrhbm củvkkoa côfpofng pháubqqp nàelhfy, cóvydn thểrrhbvydni làelhfohmjelhfng ràelhfnh mạfgakch.

Đlzewrrhb cho Giang Trầciwin cảsdjtm giáubqqc vừhsona bựkievc mìodlunh vừhsona buồemzun cưjhfpnglqi làelhf, ởhxlu trong tríemzu nhớubzc, tiềzyzon nhiệmnndm Giang Trầciwin, ởhxlu trong thờnglqi gian hai nărcvsm rưjhfpdiabi,《 Tửeucv Khíemzu Đlzewôfpofng Lai Quyếrtnet 》nàelhfy vâfjvṇy mà chỉdtse luyệmnndn qua sáubqqu lầciwin.

egpsn nữkynva hai lầciwin trong đoezqóvydn, vừhsona mớubzci luyệmnndn khôfpofng tớubzci 10 phúfwiqt, đoezqãnony bịnugc mấdmhly bạfgakn bèevbfqocsu đoezqi lêqocsu lỗkynvng rôfpof̀i.

Tứemzuc giậfpofn chíemzunh làelhf, mộzyzot ngưjhfpnglqi tu luyệmnndn có thêqocs̉ lưjhfpnglqi biếrtneng đoezqếrtnen loạfgaki trìodlunh đoezqzyzoelhfy, coi nhưjhfpelhf cựkievc phẩywpum rôfpof̀i.

Đlzewáubqqng cưjhfpnglqi nhấdmhlt chíemzunh làelhf, tiềzyzon nhiệmnndm Giang Trầciwin tu luyệmnndn càelhfng íemzut, đoezqqocsi vớubzci Giang Trầciwin hiệmnndn tạfgaki màelhfvydni, ngưjhfpfzhwc lạfgaki càelhfng tốqocst.

Bởhxlui nhưjhfp vậfpofy, hắvbvgn íemzut nhấdmhlt cóvydn thểrrhb bớubzct thờnglqi gian sửeucva sai do tiềzyzon nhiệmnndm tu luyệmnndn sai lầciwim. Mộzyzot môfpofn côfpofng pháubqqp, tu luyệmnndn qua sáubqqu lầciwin, vậfpofy màelhf vẫhxlun đoezqemzut quãnonyng.

Trêqocsn cơegps bảsdjtn, nàelhfy bằrtneng vớubzci bắvbvgt đoezqciwiu từhson sốqocs khôfpofng.

Tu luyệmnndn loạfgaki côfpofng pháubqqp cấdmhlp bậfpofc trụjjzq cộzyzot nàelhfy, cărcvsn bảsdjtn khôfpofng cầciwin Giang Trầciwin đoezqi lĩdmhlnh ngộzyzo, chỗkynv huyềzyzon ảsdjto màelhf rấdmhlt nhiềzyzou ngưjhfpnglqi khôfpofng thểrrhbjhfphxlung đoezqưjhfpfzhwc, hắvbvgn chẳyuming nhữkynvng cóvydn thểrrhb nhẹevbf nhõohmjm thấdmhly, thậfpofm chíemzu mộzyzot íemzut huyềzyzon ảsdjto màelhf bảsdjtn thâfjvnn côfpofng pháubqqp nàelhfy khôfpofng cóvydn, hắvbvgn cũbdtcng cóvydn thểrrhb hoàelhfn thiệmnndn, hơegpsn nữkynva làelhf hoàelhfn thiệmnndn gấdmhlp mưjhfpnglqi gấdmhlp trărcvsm lầciwin.

Đlzewưjhfpơegpsng nhiêqocsn, Giang Trầciwin cũbdtcng khôfpofng cóvydn quáubqq phậfpofn hao phíemzu đoezqciwiu óvydnc, loạfgaki côfpofng pháubqqp nhậfpofp môfpofn nàelhfy, cărcvsn bảsdjtn khôfpofng đoezqáubqqng hắvbvgn tốqocsn quáubqq nhiềzyzou thờnglqi gian.

Sau nửeucva canh giờnglq, cáubqqi gọeucvi làelhf bộzyzo phậfpofn trụjjzq cộzyzot củvkkoa Trấdmhln Quốqocsc côfpofng pháubqqp, đoezqãnony bịnugc Giang Trầciwin hoàelhfn toàelhfn hiểrrhbu rõohmj.

Mộzyzot khi hiểrrhbu rõohmj, tu luyệmnndn liềzyzon đoezqơegpsn giảsdjtn.

Lầciwin thứemzu nhấdmhlt, hơegpsi cóvydn chúfwiqt khôfpofng lưjhfpu loáubqqt, lầciwin thứemzu hai, làelhf thôfpofng hiểrrhbu đoezqfgako líemzufpof̀i.

Đlzewãnony đoezqếrtnen lầciwin thứemzu ba, quảsdjt thựkievc cóvydn thểrrhbvydni lôfpof hỏevbfa thuầciwin thanh.

Lầciwin thưjhfṕ tưjhfp, lầciwin thứemzurcvsm. . .

Đlzewãnony đoezqếrtnen lầciwin thứemzuubqqu, mặaafec dùuithelhfnonyo tổelhf Đlzewôfpofng Phưjhfpơegpsng vưjhfpơegpsng tộzyzoc khai sáubqqng môfpofn côfpofng pháubqqp nàelhfy chứemzung kiếrtnen, nhấdmhlt đoezqnugcnh cũbdtcng chấdmhln kinh rớubzct cằrtnem, thậfpofm chíemzuyumin cóvydn thểrrhbjhfpubzcng Giang Trầciwin báubqqi sưjhfp.

Bởhxlui vìodlu Giang Trầciwin đoezqãnonyhxlu trêqocsn cơegps sởhxluelhfy, diễldudn sinh ra hơegpsn mưjhfpnglqi loạfgaki biếrtnen hóvydna. Đlzewâfjvny còyumin làelhfjhfpubzci tìodlunh huốqocsng Giang Trầciwin khắvbvgc chếrtne a.

Nếrtneu nhưjhfp khôfpofng phảsdjti hắvbvgn khôfpofng muốqocsn hao phíemzu nhiềzyzou tếrtneelhfo nãnonyo, diễldudn sinh ra mấdmhly trărcvsm loạfgaki biếrtnen hóvydna, đoezqóvydnbdtcng làelhf sựkievodlunh dễldudelhfng.

Sau khi luyệmnndn mấdmhly lầciwin, Giang Trầciwin hếrtnet hưjhfpng phấdmhln, khôfpofng cóvydn hứemzung thúfwiq tiếrtnep tụjjzqc nữkynva. Tiêqocsu hao quáubqq nhiềzyzou thờnglqi gian đoezqi thao luyệmnndn loạfgaki côfpofng pháubqqp cơegps sởhxluelhfy, quảsdjt thựkievc làelhfjhfpu sáubqqt chíemzunh mìodlunh.

Hắvbvgn quyếrtnet đoezqnugcnh, lạfgaki nhìodlun hạfgakng khảsdjto hạfgakch thứemzu ba.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.