Độc Tôn Tam Giới

Chương 269 : Phí lão đầu cầu làm dược bộc 1

    trước sau   
- Chuyệbtran gìrmmx?

- Làxzxs nhưohah thếnpobxzxsy, thầlzsgy củsdgha ta Diệbtrap Trọdcying Lânvyeu Diệbtrap tháilayi phósdgh, nửqdkya tháilayng sau làxzxs đyzzocicqi thọdcyi. Tấwmmit cảumsyohahơuuozng tửqdky chúbtrang ta, phảumsyi đyzzoi chúbtrac thọdcyi cho lãqdkyo sưohah. Ta bêbinfn nàxzxsy, chỉilaysdgh ba danh ngạcicqch, cósdgh thểfzat mang ba ngưohahrmmxi đyzzoi tham gia. Khôjtpmng biếnpobt huynh đyzzobtra ngưohahơuuozi cósdgh hứpgzrng thúbtra hay khôjtpmng?

Chúbtrac thọdcyi cho ngưohahrmmxi kháilayc? Lờrmmxi nósdghi thậybsjt, Giang Trầlzsgn khôjtpmng cósdgh hứpgzrng thúbtrarmmx. Nhưohahng màxzxs Diệbtrap Dung nósdghi nhưohah vậybsjy, trêbinfn thựjtpmc tếnpob khôjtpmng phảumsyi trưohahng cầlzsgu ýkvky kiếnpobn củsdgha hắrejyn, màxzxsxzxs giáilayn tiếnpobp mờrmmxi hắrejyn tham gia. Hiểfzatn nhiêbinfn làxzxs khôjtpmng cho cựjtpm tuyệbtrat.

Giang Trầlzsgn cưohahrmmxi cưohahrmmxi, gậybsjt đyzzolzsgu nósdghi:

- Lãqdkyo sưohah củsdgha Vưohahơuuozng tửqdky, nhấwmmit đyzzoligfnh làxzxs nhânvyen vậybsjt đyzzopgzrc cao vọdcying trọdcying, đyzzoếnpobn lúbtrac đyzzoósdgh chắrejyc hẳzcxfn sẽjdyq rấwmmit náilayo nhiệbtrat, nếnpobu cósdgh thểfzat đyzzoi, tăcvbkng kiếnpobn thứpgzrc, cũnqewng làxzxs khôjtpmng tệbtra.

- Đjdyqúbtrang, đyzzoúbtrang. Thuậybsjn tiệbtran cũnqewng cósdgh thểfzat mởewiq rộvqnlng nhânvyen mạcicqch, đyzzofzatrmmxnh nổewiqi tiếnpobng. Ngưohahơuuozi vừqiyga tớojffi Thiêbinfn Quếnpobohahơuuozng Quốrolrc, đyzzorolri vớojffi Diệbtrap tháilayi phósdgh khôjtpmng cósdgh nhậybsjn thứpgzrc trựjtpmc quan gìrmmx.


Đjdyqiềbtran Thiệbtrau nghe danh tựjtpm Diệbtrap tháilayi phósdgh, vẻooxn mặcvbkt sùjdyqng kítflonh, cảumsy ngưohahrmmxi cũnqewng ngồljvli ngay ngắrejyn.

- Giang Trầlzsgn huynh đyzzobtra, Diệbtrap tháilayi phósdghxzxs đyzzoưohahơuuozng triềbtrau Hộvqnl Quốrolrc Linh Vưohahơuuozng, mộvqnlt thânvyen tu vi, thânvyem bấwmmit khảumsy trắrejyc. Nghe nósdghi cáilayc trưohahewiqng lãqdkyo Bảumsyo Thụjdyqjtpmng, đyzzorolri vớojffi tu vi võbyet đyzzocicqo củsdgha Diệbtrap tháilayi phósdgh, cũnqewng thậybsjp phầlzsgn bộvqnli phụjdyqc.

- Hộvqnl Quốrolrc Linh Vưohahơuuozng?

Giang Trầlzsgn khẽjdyq giậybsjt mìrmmxnh, hắrejyn biếnpobt rõbyet, Tiêbinfn cảumsynh đyzzoilaynh cao cưohahrmmxng giảumsy, mớojffi cósdghohahilaych xưohahng Linh Vưohahơuuozng, cósdgh thểfzatjdyqng danh hiệbtrau Linh Vưohahơuuozng, cơuuoz hồljvl bấwmmit kỳwmmi mộvqnlt cáilayi nàxzxso đyzzobtrau làxzxs áilayp đyzzoumsyo Tiêbinfn cảumsynh đyzzoilaynh phong.

- Đjdyqúng.

Ngữqdky khítflo củsdgha Đjdyqiềbtran Thiệbtrau rấwmmit thàxzxsnh kítflonh.

- Giang Trầlzsgn huynh đyzzobtra, Tứpgzr đyzzocicqi đyzzocicqo tràxzxsng, quyềbtran thếnpob lớojffn hay khôjtpmng? Nhưohahng màxzxs, coi nhưohahxzxsjtpmn Chủsdgh Tứpgzr đyzzocicqi đyzzocicqo tràxzxsng, ởewiq trưohahojffc mặcvbkt Diệbtrap tháilayi phósdgh, đyzzoljvlng dạcicqng phảumsyi tựjtpmohahng vãqdkyn bốrolri. Ngưohahơuuozi nósdghi mộvqnlt chúbtrat, thựjtpmc lựjtpmc củsdgha Diệbtrap tháilayi phósdgh, cưohahrmmxng đyzzoếnpobn cỡpgzvxzxso?

Lầlzsgn nàxzxsy, ngay cảumsy Giang Trầlzsgn cũnqewng cảumsym thấwmmiy ngoàxzxsi ýkvky muốrolrn. Thiêbinfn Quếnpobohahơuuozng Quốrolrc, thậybsjm chítflosdgh hộvqnl quốrolrc cưohahrmmxng giảumsy mạcicqnh nhưohah vậybsjy? So sáilaynh xuốrolrng dưohahojffi, lãqdkyo tổewiq Đjdyqôjtpmng Phưohahơuuozng Vưohahơuuozng Quốrolrc cho tớojffi bânvyey giờrmmxnqewng khôjtpmng lộvqnl diệbtran kia, quảumsy thựjtpmc làxzxs chêbinfohahrmmxi.

- Diệbtrap tháilayi phósdgh, cũnqewng làxzxsqdkyo tổewiqohahơuuozng thấwmmit?

Giang Trầlzsgn hiếnpobu kỳwmmi.

Diệbtrap Dung thởewiqxzxsi:

- Thânvyen phậybsjn củsdgha hắrejyn, phụjdyqohahơuuozng cho tớojffi bânvyey giờrmmx khôjtpmng nósdghi cho chúbtrang ta. Chúbtrang ta cũnqewng chỉilay biếnpobt hắrejyn họdcyi Diệbtrap, nhưohahng lạcicqi khôjtpmng biếnpobt hắrejyn cósdgh phảumsyi vưohahơuuozng thấwmmit lãqdkyo hay khôjtpmng tổewiq. Thậybsjm chítflo, chúbtrang ta chỉilay biếnpobt làxzxs hắrejyn muốrolrn mừqiygng thọdcyi, đyzzoếnpobn cùjdyqng lãqdkyo nhânvyen gia ôjtpmng ta bao nhiêbinfu tuổewiqi, cũnqewng đyzzoljvlng dạcicqng khôjtpmng biếnpobt.

Mộvqnlt lãqdkyo đyzzolzsgu thầlzsgn bítflo nhưohah thếnpob, khiếnpobn Giang Trầlzsgn sinh ra mộvqnlt tia hưohahojffng tớojffi.


Hộvqnl Quốrolrc Linh Vưohahơuuozng, chỉilay bốrolrn chữqdkyxzxsy, Giang Trầlzsgn đyzzoãqdky quyếnpobt đyzzoligfnh, vôjtpm luậybsjn nhưohah thếnpobxzxso cũnqewng phảumsyi đyzzoi biếnpobt mộvqnlt chúbtrat. Hắrejyn muốrolrn nhìrmmxn mộvqnlt chúbtrat, Tiêbinfn cảumsynh đyzzoilaynh phong cưohahrmmxng giảumsy củsdgha thếnpob giớojffi nàxzxsy, rốrolrt cuộvqnlc làxzxs chuyệbtran gìrmmx xảumsyy ra.

sdgh lẽjdyq, cósdgh thểfzat từqiyg trêbinfn ngưohahrmmxi bọdcyin họdcyi, tìrmmxm đyzzoưohahyzzoc mộvqnlt tia linh cảumsym vềbtra Tiêbinfn cảumsynh?

Lầlzsgn phong ba nàxzxsy cùjdyqng Long Nha vệbtra, tuy chỉilay truyềbtran báilay trong phạcicqm vi nhỏzyhg, nhưohahng danh tựjtpm Giang Trầlzsgn, khôjtpmng thểfzat nghi ngờrmmx thàxzxsnh mộvqnlt chủsdgh đyzzobtra mớojffi ai cũnqewng quấwmmin khôjtpmng ra.

Bấwmmit quáilay, Giang Trầlzsgn cũnqewng khôjtpmng thèligfm đyzzofzat ýkvky nhữqdkyng mưohaha giósdgh ngoạcicqi giớojffi kia.

Hiệbtran tạcicqi, thânvyen phậybsjn quýkvky tộvqnlc đyzzoãqdkysdgh, nhàxzxs cửqdkya cũnqewng cósdgh, hắrejyn ởewiq Thiêbinfn Quếnpobohahơuuozng Quốrolrc chẳzcxfng kháilayc gìrmmx đyzzoãqdkysdgh đyzzocvbkt chânvyen chi đyzzoligfa, hếnpobt thảumsyy tiếnpobn vàxzxso quỹlsqo đyzzocicqo.

- Mụjdyqc tiêbinfu kếnpob tiếnpobp, làxzxs trùjdyqng kítfloch Tiêbinfn cảumsynh. Dùjdyqng nộvqnli tìrmmxnh củsdgha ta, trùjdyqng kítfloch Tiêbinfn cảumsynh, vấwmmin đyzzobtra khôjtpmng lớojffn. Mấwmmiu chốrolrt nhấwmmit làxzxs, mởewiq Linh Hảumsyi. Linh Hảumsyi cảumsynh giớojffi, quyếnpobt đyzzoligfnh đyzzovqnl cao võbyet đyzzocicqo chi lộvqnl sau nàxzxsy củsdgha ta. Đjdyqáilayng tiếnpobc, trưohahojffc mắrejyt ta cùjdyqng Tiêbinfn cảumsynh cưohahrmmxng giảumsy, liêbinfn hệbtra khôjtpmng nhiềbtrau lắrejym, đyzzorolri vớojffi Tiêbinfn cảumsynh cưohahrmmxng giảumsy củsdgha thếnpob giớojffi nàxzxsy, khôjtpmng cósdgh quáilay nhiềbtrau nhậybsjn thứpgzrc trựjtpmc quan.

Giang Trầlzsgn cốrolr gắrejyng hồljvli tưohahewiqng, ngàxzxsy đyzzoósdghewiq Đjdyqôjtpmng Phưohahơuuozng Vưohahơuuozng Quốrolrc, cùjdyqng đyzzobtra tửqdky Tiêbinfn cảumsynh củsdgha Tửqdkyohahơuuozng Tôjtpmng giao thủsdgh. Đjdyqếnpobn Thiêbinfn Quếnpobohahơuuozng Quốrolrc, lạcicqi cùjdyqng Tiêbinfn cảumsynh đyzzobtra tửqdky củsdgha Càxzxsn Lam Bắrejyc Cung giao thủsdgh.

Đjdyqưohahơuuozng nhiêbinfn, Càxzxsn Lam Bắrejyc Cung chỉilayxzxs mộvqnlt đyzzocicqo tràxzxsng thếnpob tụjdyqc củsdgha Bảumsyo Thụjdyqjtpmng, cáilayi gọdcyii làxzxs Tiêbinfn cảumsynh cưohahrmmxng giảumsy, đyzzobtrau làxzxs nửqdkya thùjdyqng nưohahojffc.

Ngoạcicqi trừqiygohahu Xáilayn chânvyen chítflonh bưohahojffc vàxzxso Tiêbinfn cảumsynh nhấwmmit trọdcying thiêbinfn ra, mấwmmiy cáilayi kháilayc, đyzzobtrau làxzxs nửqdkya bưohahojffc Tiêbinfn cảumsynh.

Ngưohahyzzoc lạcicqi làxzxs mấwmmiy đyzzobtra tửqdky củsdgha Tửqdkyohahơuuozng Tôjtpmng, mộvqnlt cáilayi so vớojffi mộvqnlt cáilayi cưohahrmmxng.

- Từqiyg Chấwmmin kia thìrmmxnqewng thôjtpmi, so vớojffi Lưohahu Xáilayn mạcicqnh hơuuozn khôjtpmng bao nhiêbinfu. Tu vi củsdgha Dưohah Giớojffi, có lẽ làxzxs Tiêbinfn cảumsynh nhịligf trọdcying, thậybsjm chítflo tam trọdcying thiêbinfn. Màxzxs Sởewiq Tinh Háilayn xuấwmmit hiệbtran cuốrolri cùjdyqng, thựjtpmc lựjtpmc lạcicqi hơuuozn xa Dưohah Giớojffi, đyzzoilayn chừqiygng làxzxs Tiêbinfn cảumsynh tứpgzr trọdcying thiêbinfn, thậybsjm chítflojeoon cao. Nhưohahng màxzxs, từqiyg bọdcyin hắrejyn thi triểfzatn lựjtpmc lưohahyzzong đyzzoếnpobn xem, títflonh cựjtpmc hạcicqn rấwmmit lớojffn, tựjtpma hồljvl vẫcvbkn luôjtpmn cựjtpmc hạcicqn ởewiq Thủsdghy thuộvqnlc títflonh nhấwmmit mạcicqch. Chẳzcxfng lẽjdyqsdghi, bọdcyin hắrejyn miêbinfu tảumsy Linh Hảumsyi, từqiyg vừqiyga mớojffi bắrejyt đyzzolzsgu, làxzxs thiêbinfn hưohahojffng đyzzoàxzxso mósdghc thiêbinfn phúbtra Thủsdghy thuộvqnlc títflonh sao?

Tiếnpobp xúbtrac Tiêbinfn cảumsynh cưohahrmmxng giảumsy, thậybsjt sựjtpmsdgh hạcicqn, cósdgh thểfzatrmmxnh tânvyem tĩrolrnh khítflo luậybsjn bàxzxsn võbyet đyzzocicqo, tạcicqm thờrmmxi mộvqnlt cáilayi cũnqewng khôjtpmng gặcvbkp đyzzoưohahyzzoc.

Đjdyqưohahơuuozng nhiêbinfn, Giang Trầlzsgn cùjdyqng nhữqdkyng võbyet giảumsy kháilayc củsdgha thếnpob giớojffi nàxzxsy khôjtpmng giốrolrng, hắrejyn nhậybsjn thứpgzrc đyzzorolri vớojffi võbyet đyzzocicqo, thậybsjm chítfloohahyzzot qua cưohahrmmxng giảumsy cấwmmip cao nhấwmmit củsdgha thếnpob giớojffi nàxzxsy.


Tuy kiếnpobp trưohahojffc hắrejyn khôjtpmng thểfzat tu luyệbtran, nhưohahng dựjtpma vàxzxso mộvqnlt thânvyen lýkvky luậybsjn, dạcicqy dỗziox ra vôjtpm sốrolr thiêbinfn tàxzxsi tung hoàxzxsnh Chưohah Thiêbinfn. Nhữqdkyng thiêbinfn tàxzxsi kia, bấwmmit kỳwmmi mộvqnlt cáilayi nàxzxso đyzzoi vàxzxso vịligf diệbtran nàxzxsy, chỉilay sợyzzonqewng cósdgh thểfzat nghiềbtran áilayp cưohahrmmxng giảumsy đyzzoilaynh cấwmmip củsdgha vịligf diệbtran nàxzxsy.

Cho nêbinfn, Giang Trầlzsgn cósdgh tựjtpm tin, hắrejyn cũnqewng khôjtpmng mêbinf mang.

- Trưohahojffc đyzzoósdgh lầlzsgn thứpgzr nhấwmmit ngộvqnl đyzzocicqo, ta đyzzoãqdky biếnpobt rõbyet, cáilayi gọdcyii làxzxsohahrmmxi hai mạcicqch chânvyen khítflo, chỉilayxzxs mộvqnlt cânvyey cầlzsgu, làxzxs mộvqnlt quáilay trìrmmxnh từqiyg phàxzxsm Hósdgha Linh. Tiêbinfn cảumsynh, cũnqewng chỉilayxzxsohahojffc đyzzolzsgu tiêbinfn thoáilayt khỏzyhgi phàxzxsm tụjdyqc, chítflonh thứpgzrc đyzzocicqt đyzzoưohahyzzoc lựjtpmc lưohahyzzong khốrolrng chếnpob Chưohah Thiêbinfn, cảumsyi tạcicqo Luânvyen Hồljvli, con đyzzoưohahrmmxng nàxzxsy, khôjtpmng biếnpobt xa bao nhiêbinfu...

Giang Trầlzsgn rấwmmit rõbyetxzxsng, võbyet đyzzocicqo chi lộvqnlxzxsy, sẽjdyqxzxsi dằrolrng dặcvbkc đyzzoếnpobn cỡpgzvxzxso. Mặcvbkc dùjdyq hắrejyn cósdgh ưohahu thếnpobxzxs ngưohahrmmxi kháilayc khôjtpmng cósdgh, nhưohahng ởewiq trêbinfn con đyzzoưohahrmmxng nàxzxsy, cũnqewng khôjtpmng đyzzoưohahyzzoc phérolrp cósdgh nửqdkya đyzzoiểfzatm qua loa.

- Ta cósdgh trítflo nhớojff kiếnpobp trưohahojffc, cáilayi nàxzxsy làxzxs ưohahu thếnpob củsdgha ta. Nhưohahng màxzxs, vậybsjt chấwmmit củsdgha vịligf diệbtran nàxzxsy, hiểfzatn nhiêbinfn rấwmmit bầlzsgn cùjdyqng. Ta muốrolrn lợyzzoi dụjdyqng ưohahu thếnpob củsdgha mìrmmxnh, thìrmmx phảumsyi tậybsjn lựjtpmc thu thậybsjp tàxzxsi nguyêbinfn tốrolrt nhấwmmit củsdgha thếnpob giớojffi nàxzxsy, đyzzofzat ta sửqdky dụjdyqng.

Giang Trầlzsgn biếnpobt rõbyet, võbyet đyzzocicqo chi lộvqnl, chẳzcxfng nhữqdkyng cùjdyqng thiêbinfn đyzzowmmiu, còjeoon phảumsyi cùjdyqng ngưohahrmmxi đyzzowmmiu.

xzxsi nguyêbinfn làxzxssdgh hạcicqn, màxzxs tu sĩrolr mộvqnlt đyzzormmxi tiếnpobp mộvqnlt đyzzormmxi làxzxsjtpm hạcicqn. Ngưohahrmmxi vôjtpm hạcicqn, tranh đyzzooạcicqt tàxzxsi nguyêbinfn cósdgh hạcicqn, thếnpob tấwmmit cósdgh ngưohahrmmxi thàxzxsnh Long, cósdgh ngưohahrmmxi thàxzxsnh tro bụjdyqi.

xzxs lầlzsgn nàxzxsy hắrejyn lừqiyga đyzzoumsyo, cũnqewng làxzxs nghĩrolrnvyeu títflonh kỹlsqo qua.

Giếnpobt chếnpobt Luậybsjt Vôjtpm Kỵenec loạcicqi tiểfzatu nhânvyen vậybsjt nàxzxsy, chỉilayxzxs nhấwmmit thờrmmxi hảumsy giậybsjn. Ởrejy Giang Trầlzsgn xem ra, Luậybsjt Vôjtpm Kỵenec chỉilayxzxs mộvqnlt con giáilayn nhảumsyy đyzzoáilayp, muốrolrn giếnpobt hắrejyn, cơuuoz hộvqnli cósdgh rấwmmit nhiềbtrau.

Nhưohahng màxzxsbyet đyzzoếnpobn mộvqnlt sốrolr Linh Dưohahyzzoc kia, Giang Trầlzsgn lạcicqi làxzxs nhu cầlzsgu cấwmmip báilaych.

Hắrejyn muốrolrn đyzzovqnlt pháilay Tiêbinfn cảumsynh, cânvyèn mộvqnlt quáilay trìrmmxnh, đyzzoljvlng dạcicqng cânvyèn mộvqnlt ítflot phụjdyqilay, đyzzofzat cho hắrejyn thiếnpobu đyzzoi mộvqnlt ítflot đyzzoưohahrmmxng quanh co.

- Thiếnpobu chủsdgh, quáilayi lãqdkyo đyzzolzsgu Thanh Dưohahơuuozng Cốrolrc kia lạcicqi tớojffi nữqdkya.

Ngay thơuuoz̀i đyzzobinf̉m Giang Trầlzsgn minh tưohahewiqng, Tiếnpobt Đjdyqljvlng đyzzoếnpobn đyzzoânvyey bẩyzzom báilayo.

binfn Càxzxsn Lam Nam Cung cùjdyqng Đjdyqa Bảumsyo đyzzocicqo tràxzxsng kia, Giang Trầlzsgn đyzzobtrau cósdgh đyzzoáilayp lễfijj. Thanh Dưohahơuuozng Cốrolrc Phítfloqdkyo đyzzolzsgu nàxzxsy, Giang Trầlzsgn làxzxs cốrolr ýkvky gạcicqt hắrejyn, đyzzofzat cho lãqdkyo nhânvyen nàxzxsy sốrolrt ruộvqnlt.

Giang Trầlzsgn bắrejyt đyzzoưohahyzzoc tânvyem lýkvky củsdgha Phítfloqdkyo đyzzolzsgu, hắrejyn cũnqewng làxzxssdghnvyem muốrolrn thuầlzsgn phụjdyqc lãqdkyo nhânvyen nàxzxsy, cho nêbinfn mộvqnlt mựjtpmc treo khẩyzzou vịligf củsdgha hắrejyn, đyzzofzat cho lãqdkyo nhânvyen nàxzxsy chủsdgh đyzzovqnlng tớojffi tìrmmxm hắrejyn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.