Độc Tôn Tam Giới

Chương 260 : Luật Vô Kỵ quỳ 2

    trước sau   
- Giang Trầaccgn, cho ngưqjviơhbwgi chịrkqmu ủeuesy khuấidypt. Xin lỗodspi, nównzhi nhiềlhkeu hơhbwgn cũjkqgng làarbu lờidypi nównzhi suôyuwnng. Lãpccso phu chỉuejrwnzh mộmgibt hứldhma hẹujfqn, chuyệpfsgn nàarbuy, Long Nha vệpfsg chúhzatng ta, sẽwwui cho ngưqjviơhbwgi mộmgibt câmajbu trảfjok lờidypi thoảfjokpccsn.

Giang Trầaccgn trêwzmbn thựfwhpc tếmdvm, thậnctkt cũjkqgng khôyuwnng chịrkqmu đqqnvau khổkilq.

- Chu phównzh tổkilqng quảfjokn, cápeponh rừqlbbng lớgrgqn, chim gìtpqmjkqgng cównzh. Long Nha vệpfsg khốlqeang chếmdvm trămiaqm vạdrcan đqqnvdrcai quâmajbn, ra mấidypy têwzmbn bạdrcai hoạdrcai cặgrgqn bãpccs, cũjkqgng làarbu khównzh trápeponh khỏhgkxi. Chuyệpfsgn nàarbuy, cównzh Đtpqmiềlhken Thiệpfsgu đqqnvdrcai đqqnvmgibi trưqjvilhkeng cựfwhpc lựfwhpc hòefhca giảfjoki, ta thậnctkt cũjkqgng khôyuwnng ămiaqn đqqnvau khổkilqtpqm.

Chu Khuêwzmb nao nao, hắmgibn vốlqean cho rằhhglng, ngưqjviidypi thiếmdvmu niêwzmbn chịrkqmu ủeuesy khuấidypt lớgrgqn nhưqjvi vậnctky, khẳrexnng đqqnvrkqmnh sẽwwui om sòefhcm mộmgibt phen mớgrgqi bằhhglng lòefhcng bỏhgkx qua, lạdrcai khôyuwnng nghĩrexn rằhhglng, Giang Trầaccgn vâmajḅy mà cửlhva trọfjokng nhưqjvircrec khinh, cưqjviidypi cưqjviidypi cho qua.

Trong lúhzatc nhấidypt thờidypi, cảfjokm nhậnctkn củeuesa Chu Khuêwzmb đqqnvlqeai vớgrgqi Giang Trầaccgn, thoápepong cápepoi tămiaqng lêwzmbn tớgrgqi cấidypp đqqnvmgib rấidypt cao.

- Ngưqjviơhbwgi nównzhi rấidypt đqqnvúhzatng, Đtpqmiềlhken Thiệpfsgu khôyuwnng cównzh vứldhmt bỏhgkx quâmajbn nhâmajbn cốlqeat khíaewp, lãpccso phu rấidypt thưqjvilhkeng thứldhmc hắmgibn. Giang tiểyzabu huynh đqqnvpfsg, khôyuwnng ngạdrcai, chúhzatng ta mưqjvircren mộmgibt bưqjvigrgqc nównzhi vàarbui lờidypi?


Giang Trầaccgn nhẹujfq nhàarbung khoápepot tay ápepoo:

- Chu lãpccso, ta muốlqean hỏhgkxi Luậnctkt đqqnvôyuwn thốlqeang mấidypy câmajbu.

Chu Khuêwzmb gậnctkt gậnctkt đqqnvaccgu, Chu Khuêwzmb hắmgibn cùrcreng Dưqjviơhbwgng Phównzh tổkilqng quảfjokn quan hệpfsg vốlqean bìtpqmnh thưqjviidypng, thấidypy Giang Trầaccgn nhưqjvi thếmdvm, tựfwhp nhiêwzmbn sẽwwui khôyuwnng phảfjokn đqqnvlqeai.

Nếmdvmu nhưqjviwnzh thểyzabqjvircren cơhbwg hộmgibi đqqnvem sựfwhptpqmnh làarbum lớgrgqn, đqqnvfjokaewpch Dưqjviơhbwgng Phównzh tổkilqng quảfjokn thoápepong mộmgibt phápepot, Chu Khuêwzmbarbu rấidypt vui vẻbqlk.

- Luậnctkt đqqnvôyuwn thốlqeang, ta khôyuwnng rõhozxarbung lắmgibm ngưqjviơhbwgi quan cao bao nhiêwzmbu, quyềlhken thếmdvm dọfjoka ngưqjviidypi đqqnvếmdvmn cỡykmxarbuo. Ta chỉuejr hỏhgkxi ngưqjviơhbwgi mộmgibt câmajbu, ta vớgrgqi ngưqjviơhbwgi cównzh thùrcretpqm? Ngưqjviơhbwgi lạdrcai muốlqean đqqnvem phòefhcng vệpfsg chíaewpnh đqqnvápepong củeuesa ta, hoàarbun thàarbunh ápepon mạdrcang sápepot nhâmajbn?

Luậnctkt Vôyuwn Kỵarljhzatng ta lúhzatng túhzatng khôyuwnng nównzhi gìtpqm. Đtpqmưqjvircrec làarbum vua thua làarbum giặgrgqc, hiệpfsgn tạdrcai hắmgibn quỳrexn trêwzmbn mặgrgqt đqqnvidypt, nównzhi mộmgibt ngàarbun, nównzhi mộmgibt vạdrcan, cápepoi kia đqqnvlhkeu làarbuqjvi, lựfwhpc lưqjvircreng chưqjvia đqqnveues.

Đtpqmápepoy lòefhcng hậnctkn đqqnvếmdvmn nghiếmdvmn rămiaqng nghiếmdvmn lợrcrei, đqqnvaccgu ównzhc cũjkqgng mộmgibt mảfjoknh hỗodspn loạdrcan, hắmgibn cũjkqgng khôyuwnng rõhozxarbung lắmgibm, Giang Trầaccgn nàarbuy, khôyuwnng phảfjoki làarbu mộmgibt ngưqjviidypi từqlbbwzmbn ngoàarbui đqqnvếmdvmn sao? Ởuejr Đtpqmôyuwnng Phưqjviơhbwgng Vưqjviơhbwgng Quốlqeac cównzh chúhzatt danh khíaewp, nhưqjving màarbulhke Thiêwzmbn Quếmdvmqjviơhbwgng Quốlqeac, chúhzatt danh khíaewparbuy đqqnvưqjvircrec coi làarbupepoi gìtpqm?

Sao chúhzatt íaewpt sựfwhptpqmnh nhưqjvi vậnctky, lạdrcai kinh đqqnvmgibng đqqnvếmdvmn Đtpqmdrcai tổkilqng quảfjokn?

Giang Trầaccgn nàarbuy bấidypt quápepoarbu mộmgibt con sâmajbu cái kiêwzmb́n từqlbb Đtpqmôyuwnng Phưqjviơhbwgng Vưqjviơhbwgng Quốlqeac đqqnvếmdvmn, Đtpqmdrcai tổkilqng quảfjokn vạdrcan kim chi thểyzab, ngoạdrcai trừqlbb quốlqeac quâmajbn bệpfsg hạdrca, ai cównzh thểyzabarbum cho hắmgibn tựfwhptpqmnh hỏhgkxi đqqnvếmdvmn?

- Tứldhmqjviơhbwgng tửlhva?

Trong đqqnvaccgu Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj hiệpfsgn lêwzmbn ýaewp niệpfsgm nhưqjvi vậnctky, lậnctkp tứldhmc phủeues nhậnctkn.

- Tứldhmqjviơhbwgng tửlhvalhke trong cápepoc vưqjviơhbwgng tửlhva, chỉuejrarbu nhịrkqm tam lưqjviu. Cùrcreng Đtpqmdrcai vưqjviơhbwgng tửlhvapepoch giàarbuy cũjkqgng khôyuwnng xứldhmng. Hắmgibn nịrkqmnh bợrcre Đtpqmdrcai tổkilqng quảfjokn cũjkqgng khôyuwnng kịrkqmp, nàarbuo có khả nămiaqng ảfjoknh hưqjvilhkeng đqqnvếmdvmn quyếmdvmt sápepoch củeuesa Đtpqmdrcai tổkilqng quảfjokn?

Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj trămiaqm mốlqeai vẫdrcan khôyuwnng cównzhpepoch giảfjoki.


- Ngưqjviơhbwgi muốlqean giếmdvmt ta, ta cównzh thểyzabaewp giảfjoki vìtpqm ngưqjviơhbwgi thu chỗodsp tốlqeat củeuesa Càarbun Lam Bắmgibc Cung, hoặgrgqc làarbu bịrkqm bọfjokn hắmgibn bứldhmc bápepoch. Nhưqjving màarbu, thuộmgibc hạdrca củeuesa ta cównzh tộmgibi tìtpqmnh gìtpqm? Ngưqjviơhbwgi luôyuwnn mồdgmlm muốlqean sau khi giếmdvmt ta, bápepon bọfjokn chúhzatng vàarbuo thịrkqm trưqjviidypng nôyuwn lệpfsg? Ngưqjviơhbwgi làarbu Long Nha vệpfsg, hay làarbuqjviidypng đqqnvdrcao?

- Đtpqmiềlhken Thiệpfsgu, hắmgibn làarbu đqqnvdgmlng liêwzmbu củeuesa ngưqjviơhbwgi, ngưqjviơhbwgi vâmajḅy mà nhớgrgq thưqjviơhbwgng vợrcrearbu con gápepoi củeuesa hắmgibn, ta muốlqean hỏhgkxi mộmgibt câmajbu, ngưqjviơhbwgi rốlqeat cuộmgibc làarbu ngưqjviidypi, hay làarbuhzatc sinh hấidypt lêwzmbn da ngưqjviidypi?

Đtpqmiềlhken Thiệpfsgu nghe nównzhi nhưqjvi thếmdvm, hai tay niếmdvmt thàarbunh quyềlhken, trong mắmgibt hổkilq bắmgibn ra hậnctkn ýaewpyuwn tậnctkn.

- Ngưqjviơhbwgi nównzhi, trêwzmbn trờidypi dưqjvigrgqi đqqnvidypt, khôyuwnng ngưqjviidypi cứldhmu đqqnvưqjvircrec ta. Còefhcn nównzhi ta đqqnvếmdvmn Hắmgibc Lao nàarbuy, liềlhken khôyuwnng cównzh khảfjokmiaqng còefhcn sốlqeang đqqnvi ra ngoàarbui. Hiệpfsgn tạdrcai, ta cównzh thểyzab lậnctkp tứldhmc đqqnvi ra; màarbu ngưqjviơhbwgi, lạdrcai nhưqjvi mộmgibt con chównzh quỳrexnlhke chỗodsparbuy. Ngưqjviơhbwgi nównzhi Thiêwzmbn lãpccso nhịrkqm, đqqnvrkqma lãpccso Tam, ngưqjviơhbwgi mơhbwǵi làarbupccso Đtpqmdrcai. Nhưqjvi vậnctky ta muốlqean hỏhgkxi ngưqjviơhbwgi, hiệpfsgn tạdrcai, ngưqjviơhbwgi tíaewpnh làarbupepoi gìtpqm?

Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj thoápepong cápepoi từqlbb trêwzmbn thiêwzmbn đqqnvưqjviidypng bịrkqm đqqnvápeponh xuốlqeang đqqnvrkqma ngụkwvkc, lạdrcai bịrkqm Giang Trầaccgn luâmajbn phiêwzmbn chếmdvm ngạdrcao, cảfjokm giápepoc khuấidypt nhụkwvkc trong đqqnvaccgu triệpfsgt đqqnvyzab bạdrcao phápepot.

- Giang Trầaccgn, ngưqjviơhbwgi cápepoi súhzatc sinh nàarbuy, đqqnvmgibc ýaewppepoi gìtpqm? Chuyệpfsgn nàarbuy, vẫdrcan chưqjvia xong đqqnvâmajbu!

Chu Khuêwzmb quápepot lớgrgqn:

- Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj, ngưqjviơhbwgi coi trờidypi bằhhglng vung, lạdrcam dụkwvkng chứldhmc quyềlhken. Lúhzatc nàarbuy đqqnvâmajby, coi nhưqjvi ngưqjviơhbwgi cównzh thiêwzmbn đqqnvdrcai chỗodsp dựfwhpa, cũjkqgng khôyuwnng giữbaog đqqnvưqjvircrec ngưqjviơhbwgi.

Luậnctkt Vôyuwn Kỵarljqjviidypi ha hảfjok:

- Chu phównzh tổkilqng quảfjokn, ngưqjviơhbwgi đqqnvqlbbng dọfjoka ta. Cápepoi bảfjokn ápepon nàarbuy, đqqnvếmdvmn cùrcreng kếmdvmt luậnctkn nhưqjvi thếmdvmarbuo, còefhcn chưqjvia xong a.

- Chưqjvia xong? Ngưqjviơhbwgi quápepo ngâmajby thơhbwg rồdgmli! Cápepoi bảfjokn ápepon nàarbuy, nhâmajbn chứldhmng đqqnvãpccs bịrkqm Đtpqmdrcai tổkilqng quảfjokn phápepoi ngưqjviidypi bảfjoko vệpfsg, hơhbwgn nữbaoga cównzh ngưqjviidypi chứldhmng kiếmdvmn ởlhke hiệpfsgn trưqjviidypng, bảfjokn ápepon đqqnvãpccs rấidypt rõhozxarbung rôyuwǹi.

- Thìtpqmaewpnh sao? Ta nhiềlhkeu lắmgibm làarbu phápepo ápepon thấidypt trápepoch. Có thêwzmb̉ làarbum gìtpqm đqqnvưqjvircrec ta?

Phápepo ápepon thấidypt trápepoch, nhiềlhkeu lắmgibm làarbuaewpnh toápepon khôyuwnng làarbum tròefhcn trápepoch nhiệpfsgm. Loạdrcai tộmgibi nàarbuy, có thêwzmb̉ nhẹujfq có thêwzmb̉ nặgrgqng. Nhẹujfq, thìtpqmarbung mộmgibt cấidypp. Nặgrgqng, nhiềlhkeu lắmgibm làarbupepoch chứldhmc màarbu thôyuwni.


Chu Khuêwzmb nhấidypt thờidypi im lặgrgqng, nếmdvmu nhưqjviarbu đqqnvôyuwn thốlqeang khápepoc, làarbum xuốlqeang nhữbaogng sựfwhptpqmnh nàarbuy, gâmajby ra đqqnvdrcai họfjoka, thậnctkm chíaewpwnzh thểyzab mấidypt mạdrcang.

Nhưqjving màarbu, Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj coi trờidypi bằhhglng vung, làarbutpqm hắmgibn cównzh chỗodsp dựfwhpa.

wnzhqjviơhbwgng Phównzh tổkilqng quảfjokn ởlhke đqqnvównzh, rấidypt cównzh thểyzab, cuốlqeai cùrcreng coi làarbu khôyuwnng làarbum tròefhcn trápepoch nhiệpfsgm, theo nhẹujfq xửlhvaaewp.

Qua khôyuwnng đqqnvưqjvircrec bao lâmajbu, tiểyzabu tửlhvaarbuy khẳrexnng đqqnvrkqmnh lạdrcai trởlhke vềlhke vịrkqm tríaewp Phównzh Đtpqmôyuwn thốlqeang.

rcre sao, Dưqjviơhbwgng Phównzh tổkilqng quảfjokn nắmgibm giữbaog lấidypy quyềlhken hàarbunh nhậnctkn đqqnvuổkilqi nhấidypt đqqnvrkqmnh, cápepoi quyềlhken hạdrcan nàarbuy, ngay cảfjok Chu Khuêwzmbarbu đqqnvpfsg nhấidypt Phównzh tổkilqng quảfjokn, cũjkqgng khôyuwnng cównzh.

Giang Trầaccgn đqqnvlqeai vớgrgqi Long Nha vệpfsg xửlhvaaewp Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj nhưqjvi thếmdvmarbuo, ngưqjvircrec lạdrcai làarbu mộmgibt chúhzatt hứldhmng thúhzatjkqgng khôyuwnng cównzh.

Hắmgibn cảfjokm thấidypy hứldhmng thúhzatarbu, cównzh thểyzablhke trong chuyệpfsgn nàarbuy, kiếmdvmm đqqnvếmdvmn bao nhiêwzmbu chỗodsp tốlqeat.

wnzhi trắmgibng ra làarbu, Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj chỉuejrarbu mộmgibt quâmajbn cờidyp. Loạdrcai tiểyzabu nhâmajbn vậnctkt nàarbuy, chếmdvmt mộmgibt cápepoi còefhcn sẽwwuiwnzh mộmgibt cápepoi khápepoc. Giếmdvmt mộmgibt cápepoi sẽwwui khôyuwnng thấidypy thiếmdvmu, lưqjviu mộmgibt cápepoi cũjkqgng khôyuwnng thấidypy nhiềlhkeu.

Muốlqean giếmdvmt loạdrcai tiểyzabu nhâmajbn vậnctkt nàarbuy, Giang Trầaccgn cównzh mấidypy trămiaqm loạdrcai biệpfsgn phápepop.

Thấidypy Chu Khuêwzmb khôyuwnng nównzhi, Giang Trầaccgn thôyuwnng minh nhưqjvi vậnctky, đqqnvãpccs biếmdvmt rõhozx tuy Chu Khuêwzmb đqqnvrkqma vịrkqm cao, nhưqjving khảfjokmiaqng cũjkqgng khôyuwnng làarbum chủeues đqqnvưqjvircrec.

Lậnctkp tứldhmc khoápepot tay chặgrgqn lạdrcai:

- Chu lãpccso, chuyệpfsgn nộmgibi bộmgib Long Nha vệpfsgpepoc ngưqjviơhbwgi, ta khôyuwnng muốlqean hỏhgkxi đqqnvếmdvmn. Bấidypt quápepo chuyệpfsgn nàarbuy, ta sẽwwui khôyuwnng coi nhưqjvi khôyuwnng cównzhpepoi gìtpqm phápepot sinh.

Chu Khuêwzmbqjviidypi khổkilq, ngưqjviidypi trẻbqlk tuổkilqi kia khôyuwnng hiểyzabn lộmgib phong mang, khôyuwnng cównzh nghĩrexna làarbu ngưqjviidypi ta khôyuwnng cównzh phong mang. Ngưqjviidypi ta ởlhke hiệpfsgn trưqjviidypng khôyuwnng cównzharbum khównzh dễhhgl Chu Khuêwzmb hắmgibn, làarbu ngưqjviidypi ta cównzharbum dưqjviykmxng.

Nhưqjving màarbu chuyệpfsgn nàarbuy, cũjkqgng khôyuwnng cównzh nghĩrexna làarbu cứldhm nhưqjvi vậnctky bỏhgkx qua.

- Đtpqmiềlhken Thiệpfsgu, Giang Trầaccgn tiểyzabu huynh đqqnvpfsglhkeqjviơhbwgng đqqnvôyuwn an nguy, tạdrcam thờidypi do ngưqjviơhbwgi phụkwvk trápepoch. Nhớgrgq kỹrkqm, chuyệpfsgn nàarbuy, làarbu Long Nha vệpfsg chúhzatng ta làm sai trưqjviơhbwǵc, ngưqjviơhbwgi nhấidypt đqqnvrkqmnh phảfjoki hầaccgu hạdrca tốlqeat Giang Trầaccgn tiểyzabu huynh đqqnvpfsg.

- Thuộmgibc hạdrca tuâmajbn mệpfsgnh.

Đtpqmiềlhken Thiệpfsgu lĩrexnnh mệpfsgnh.

Chu Khuêwzmbjkqgng hếmdvmt cápepoch rồdgmli, hắmgibn cũjkqgng khôyuwnng thểyzab đqqnvdgmlng ýaewp cho Giang Trầaccgn cápepoi gìtpqm. Dùrcre sao, chuyệpfsgn nàarbuy xửlhvaaewp nhưqjvi thếmdvmarbuo, còefhcn phảfjoki làarbu Đtpqmdrcai tổkilqng quảfjokn đqqnvrkqmnh đqqnvoạdrcat.

Chu Khuêwzmb hắmgibn có thêwzmb̉ làarbum, làarbuqjvi thápepoi tậnctkn lựfwhpc phównzhng thấidypp mộmgibt chúhzatt, đqqnvyzab cho Giang Trầaccgn nhiềlhkeu mộmgibt íaewpt hảfjoko cảfjokm.

Luậnctkt Vôyuwn Kỵarljwnzh chúhzatt ngâmajby ngưqjviidypi, chứldhmng kiếmdvmn Giang Trầaccgn rõhozxarbung cứldhm nhưqjvi vậnctky đqqnvi ra, nửlhvaa câmajbu ngoan thoạdrcai cũjkqgng khôyuwnng nównzhi, cũjkqgng khôyuwnng cównzhpccsnh liệpfsgt khápepong nghịrkqm, phẫdrcan nộmgibwzmbu cầaccgu nghiêwzmbm trịrkqm Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj hắmgibn.

Hắmgibn cơhbwg hồdgmlwnzh chút khôyuwnng tin tưqjvilhkeng vàarbuo hai mắmgibt củeuesa mìtpqmnh, Giang Trầaccgn nàarbuy, cứldhm nhưqjvi vậnctky đqqnvi ra?

Tiểyzabu tửlhvaarbuy, nguyêwzmbn lai chỉuejrarbu mộmgibt nhuyễhhgln đqqnvfjokn miệpfsgng lưqjviykmxi lợrcrei hạdrcai? Biếmdvmt rõhozx Luậnctkt Vôyuwn Kỵarlj ta khôyuwnng thểyzab trêwzmbu vàarbuo, ngay cảfjokjkqgng khíaewp truy cứldhmu cũjkqgng khôyuwnng cównzh! Ha ha, Hai lúhzata chưqjvia thấidypy qua cápepoc mặgrgqt củeuesa xãpccs hộmgibi, cuốlqeai cùrcreng làarbuwzmbn khôyuwnng đqqnvưqjvircrec mặgrgqt bàarbun!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.