Độc Tôn Tam Giới

Chương 251 : Thạch phó môn chủ rất tức giận 1

    trước sau   
- Hãobely bớytmot sàhjoom ngôpgdhn đvlbri, lão tưafpf̉ khôpgdhng thírbrtch đvlbrbfeavbvxnh bịssqm đvlbrakliy vògghtng vògghtng.

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao phấpsdbt tay áalbfo, nâwugong Phong Viêcijhm lêcijhn.

- Ngưafpfơkeixi đvlbriwslng vữaufong cho lão tưafpf̉... Nópsdbi nópsdbi, Nguyệvokon Vọljvcng Tháalbfp làhjoo chuyệvokon gìvbvx xảjgdcy ra? Nếcguou ngưafpfơkeixi dáalbfm lừxoeaa lãobelo tửxoea, hắezwtc hắezwtc, tin lão tưafpf̉ ởwdeh hiệvokon trưafpfrsijng lộrvwqt da, kézsnmo gâwugon củwukma ngưafpfơkeixi hay khôpgdhng?

Đvlbrâwugoy cũickrng khôpgdhng phảjgdci làhjoo đvlbre dọljvca, trêcijhu đvlbrùwdeha hírbrt lộrvwqng phópsdbpgdhn chủwukm, đvlbrâwugoy tuyệvokot đvlbrwugoi làhjoo đvlbrvhlxi tộrvwqi lấpsdbn thiêcijhn, giếcguot hắezwtn đvlbri cũickrng khôpgdhng cópsdb ai quảjgdcn.

Phong Viêcijhm ởwdeh trong Đvlbra bảjgdco đvlbrvhlxo tràhjoong, đvlbrssqma vịssqm khôpgdhng cao, lạvhlxi khôpgdhng cópsdb chỗaufo dựmeyma. Bằjgdcng khôpgdhng thìvbvxickrng sẽecqh khôpgdhng đvlbri khu giao dịssqmch buôpgdhn báalbfn, loạvhlxi sựmeymvbvxnh mấpsdbt mặwjjft nàhjooy, đvlbrvoko tửxoeapsdb thâwugon phậvhlxn, đvlbrmeymu khinh thưafpfrsijng đvlbri.

Chírbrtnh làhjoovbvx Phong Viêcijhm khôpgdhng cópsdb đvlbrssqma vịssqm, khôpgdhng cópsdb chỗaufo dựmeyma, cho nêcijhn gầbfean đvlbrâwugoy ưafpfa thírbrtch mạvhlxo hiểbfeam, chúurbm ýzsnm cầbfeau phúurbm quýzsnm trong nguy hiểbfeam.


Hắezwtn đvlbrếcguon gầbfean Giang Trầbfean, cũickrng chírbrtnh làhjoowugon nhăhjoóc ởwdeh phưafpfơkeixng diệvokon nàhjooy, muốwugon thôpgdhng qua Giang Trầbfean, liềmeymu mộrvwqt cáalbfi tiềmeymn đvlbrwdvn.

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao đvlbrem lờrsiji nópsdbi đvlbrếcguon nưafpfytmoc nàhjooy, Phong Viêcijhm cũickrng biếcguot, hắezwtn bâwugoy giờrsijhjoocijhn ra dâwugoy, khôpgdhng thểbfea quay đvlbrbfeau lạvhlxi rôpgdh̀i.

Lậvhlxp tứiwslc dứiwslt khoáalbft nâwugong láalbf gan, chi tiếcguot nópsdbi ra:

- Bẩaklim báalbfo đvlbrvhlxi nhâwugon, đvlbrvoko tửxoeawdehhjoon Lam Nam Cung giao dịssqmch hộrvwqi, kếcguot giao mộrvwqt kỳupau nhâwugon, hắezwtn cho ta mộrvwqt tờrsij giấpsdby, bảjgdco ta chuyểbfean giao cho Thạvhlxch phópsdbpgdhn chủwukm ngàhjooi, nópsdbi nếcguou ngàhjooi khôpgdhng chịssqmu nhìvbvxn, liềmeymn nópsdbi Nguyệvokon Vọljvcng Tháalbfp. Đvlbrvoko tửxoea nhậvhlxn ủwukmy tháalbfc củwukma ngưafpfrsiji, vốwugon cũickrng cảjgdcm thấpsdby việvokoc nàhjooy cópsdb chút hoang đvlbrưafpfrsijng. Bấpsdbt quáalbf ngưafpfrsiji nọljvcwdehy tiệvokon ra tay, làhjoo mộrvwqt viêcijhn Cựmeymc phẩaklim Thưafpfơkeixng Hảjgdci Đvlbran, làhjoom cho đvlbrvoko tửxoea khôpgdhng dáalbfm xem thưafpfrsijng.

- Cựmeymc phẩaklim Thưafpfơkeixng Hảjgdci Đvlbran?

Lầbfean nàhjooy, ngay cảjgdc Thạvhlxch Tiêcijhu Dao cũickrng hơkeixi cópsdb chúurbmt giậvhlxt mìvbvxnh.

- Loạvhlxi vậvhlxt nàhjooy, Thiêcijhn Quếcguoafpfơkeixng Quốwugoc chúurbmng ta thậvhlxt sựmeympsdb sao?

- Đvlbrvoko tửxoea kiếcguon thứiwslc nôpgdhng cạvhlxn, cũickrng làhjoo lầbfean đvlbrbfeau tiêcijhn nhìvbvxn thấpsdby, cáalbfi kia hoàhjoon toàhjoon chírbrtnh xáalbfc làhjoo Cựmeymc phẩaklim Thưafpfơkeixng Hảjgdci Đvlbran, cópsdb thểbfea lậvhlxp tứiwslc khôpgdhi phụfwcnc bảjgdcy thàhjoonh châwugon khírbrt.

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao khoáalbft tay áalbfo:

- Vậvhlxy cũickrng khôpgdhng phảjgdci nópsdbi kiếcguon thứiwslc nôpgdhng cạvhlxn gìvbvx, lão tưafpf̉ sốwugong hơkeixn nửxoeaa đvlbrrsiji ngưafpfrsiji, ởwdehurbmnh vựmeymc hồwdvni nguyêcijhn tụfwcn khírbrthjooy, cũickrng chưafpfa kiếcguon thứiwslc qua đvlbran dưafpffwcnc khôpgdhi phụfwcnc bảjgdcy thàhjoonh châwugon khírbrt. Bấpsdbt quáalbf, Thưafpfơkeixng Hảjgdci Đvlbran nàhjooy lạvhlxi tốwugot, cuốwugoi cùwdehng chỉvokopsdbalbfc dụfwcnng ởwdeh Châwugon Khírbrt cảjgdcnh. Đvlbrếcguon Tiêcijhn cảjgdcnh, nópsdb chỉvokohjoowugon gàhjoo.

- Môpgdhn Chủwukm đvlbrvhlxi nhâwugon nópsdbi cópsdbzsnm.

Phong Viêcijhm chỉvokopsdb thểbfea theo khẩakliu khírbrt củwukma Thạvhlxch Tiêcijhu Dao.

- Ngưafpfơkeixi nópsdbi tờrsij đvlbrơkeixn kia, ởwdeh đvlbrâwugou?


Thạvhlxch Tiêcijhu Dao cảjgdcm thấpsdby cópsdb chúurbmt hếcguot hứiwslng thúurbm, hắezwtn nhữaufong năhjoom gầbfean đvlbrâwugoy, đvlbri qua vôpgdh sốwugo đvlbrssqma phưafpfơkeixng, rốwugot cuộrvwqc khôpgdhng cópsdb uốwugong qua nửxoeaa ngụfwcnm Cửxoeau Hoa Ngọljvcc Lộrvwq Tửxoeau.

Hắezwtn khôpgdhng cảjgdcm thấpsdby, Phong Viêcijhm tùwdehy tùwdehy tiệvokon tiệvokon kếcguot giao mộrvwqt ngưafpfrsiji, cópsdb thểbfea giúurbmp hắezwtn thựmeymc hiệvokon nguyệvokon vọljvcng nàhjooy.

Phong Viêcijhm cẩaklin thậvhlxn từxoeang li từxoeang tírbrt lấpsdby ra tờrsij đvlbrơkeixn, cung kírbrtnh đvlbrưafpfa cho hắezwtn.

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao thuậvhlxn tay tiếcguop nhậvhlxn, mởwdeh ra liếcguoc qua, trong nháalbfy mắezwtt, lôpgdhng màhjooy cópsdb chúurbmt nhảjgdcy lêcijhn.

Nhìvbvxn xuốwugong chúurbmt nữaufoa, lôpgdhng màhjooy củwukma Thạvhlxch Tiêcijhu Dao bấpsdbt tri bấpsdbt giáalbfc vặwjjfn thàhjoonh mộrvwqt chữaufo "Xuyêcijhn", chứiwslng kiếcguon mộrvwqt nửxoeaa, Thạvhlxch Tiêcijhu Dao bỗaufong nhiêcijhn đvlbriwslng lêcijhn, mộrvwqt tay nắezwtm lấpsdby cổiwsl Phong Viêcijhm.

- Nópsdbi mau, ngưafpfrsiji nọljvcwdeh đvlbrâwugou? Hắezwtn ởwdeh đvlbrâwugou? Nópsdbi mau nópsdbi mau.

Cửxoea đvlbrrvwqng ngoàhjooi ýzsnm muốwugon nàhjooy, làhjoom cho Phong Viêcijhm sợfwcnobeli kêcijhu lêcijhn mộrvwqt tiếcguong, cho rằjgdcng Thạvhlxch Tiêcijhu Dao muốwugon tiêcijhu diệvokot hắezwtn.

Thấpsdby Thạvhlxch Tiêcijhu Dao nưafpfytmoc bọljvct bay loạvhlxn, vẻickr mặwjjft vộrvwqi vàhjoong nghe ngópsdbng tin tứiwslc củwukma Giang Trầbfean, lúurbmc nàhjooy mớytmoi mơkeix hồwdvn đvlbralbfn ra, cópsdb lẽecqh tờrsij đvlbrơkeixn nàhjooy, thậvhlxt sựmeym khôpgdhng đvlbrơkeixn giảjgdcn.

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao tựmeyma hồwdvnickrng ýzsnm thứiwslc đvlbrưafpffwcnc, cửxoea đvlbrrvwqng củwukma mìvbvxnh cópsdb chúurbmt thấpsdbt thốwugo, cópsdb lẽecqh đvlbrãobelwdeh ngãobel Phong Viêcijhm, lậvhlxp tứiwslc ngưafpffwcnng ngùwdehng buôpgdhng tay ra, lầbfeam bầbfeam nópsdbi:

- Đvlbrxoeang kinh sợfwcn nhưafpf vậvhlxy a? Lão tưafpf̉ muốwugon tiêcijhu diệvokot ngưafpfơkeixi, mộrvwqt đvlbrbfeau ngópsdbn tay làhjoo đvlbrưafpffwcnc rồwdvni. Khôpgdhng tệvoko khôpgdhng tệvoko, ngưafpfơkeixi gọljvci Phong Viêcijhm đvlbrúurbmng khôpgdhng? Lầbfean nàhjooy ngưafpfơkeixi lậvhlxp côpgdhng rôpgdh̀i, quay đvlbrbfeau lạvhlxi lão tưafpf̉ cho ngưafpfơkeixi lêcijhn chứiwslc chấpsdbp sựmeym.

Buổiwsli nópsdbi chuyệvokon nàhjooy, làhjoom cho toàhjoon thâwugon Phong Viêcijhm nhưafpf bịssqm đvlbriệvokon giậvhlxt, trợfwcnn mắezwtt háalbf hốwugoc mồwdvnm. Vừxoeaa rồwdvni Thạvhlxch phópsdbpgdhn chủwukm đvlbrrvwqt nhiêcijhn nhảjgdcy dựmeymng, hắezwtn cho rằjgdcng mìvbvxnh xong đvlbrrsiji, khôpgdhng nghĩurbm tớytmoi câwugou tiếcguop theo rõkpxdhjoong muốwugon hắezwtn làhjoom chấpsdbp sựmeym.

Nhâwugon sinh thay đvlbriwsli rấpsdbt nhanh, thậvhlxt sựmeym đvlbrếcguon quáalbf đvlbrrvwqt nhiêcijhn.

Đvlbrvoko tửxoeavbvxnh thưafpfrsijng, thoáalbfng cáalbfi thàhjoonh chấpsdbp sựmeym, cáalbfi nàhjooy chẳrvwqng kháalbfc nàhjooo thoáalbfng cáalbfi thăhjoong liềmeymn ba cấpsdbp, chẳrvwqng kháalbfc gìvbvxalbf chézsnmp vưafpffwcnt long môpgdhn.


- Nhưafpf thếcguohjooo? Ngưafpfơkeixi làhjoo sợfwcn cháalbfng váalbfng? Hay làhjoo cao hứiwslng choáalbfng váalbfng?

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao giơkeix tay lêcijhn, muốwugon táalbft tớytmoi mộrvwqt cáalbfi.

Phong Viêcijhm nhưafpfwdeh trong mộrvwqng mớytmoi tỉvokonh, vộrvwqi nópsdbi:

- Hắezwtn... Hắezwtn bịssqm Long Nha vệvoko bắezwtt đvlbri.

- Cáalbfi gìvbvx?

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao đvlbráalbfhjoong cáalbfi ghếcguocijhn ngưafpfrsiji.

- Con mẹbltypsdb, vưafpfơkeixng báalbft đvlbrjgdcn vôpgdh liêcijhm sỉvokohjooo láalbf gan lớytmon nhưafpf vậvhlxy? Ngưafpfơkeixi khôpgdhng cópsdbpsdbi cho bọljvcn hắezwtn biếcguot, ngưafpfrsiji nàhjooy cùwdehng lão tưafpf̉ cópsdb quan hệvoko sao?

- Ta... Đvlbrvoko tửxoea khôpgdhng dáalbfm nópsdbi. Vạvhlxn nhấpsdbt hắezwtn lừxoeaa đvlbrjgdco, chẳrvwqng phảjgdci làhjooafpf mấpsdbt têcijhn tuổiwsli củwukma Môpgdhn Chủwukm đvlbrvhlxi nhâwugon ngàhjooi?

urbmc nàhjooy Phong Viêcijhm cũickrng hốwugoi hậvhlxn, vìvbvxalbfi gìvbvxurbmc trưafpfytmoc tháalbfi đvlbrrvwq khôpgdhng kiêcijhn quyếcguot mộrvwqt chúurbmt, hiệvokon trưafpfrsijng giúurbmp Giang Trầbfean nópsdbi vàhjooi lờrsiji côpgdhng đvlbrvhlxo?

Thạvhlxch Tiêcijhu Dao nhảjgdcy dựmeymng, chửxoeai ầbfeam lêcijhn:

- Phếcguo vậvhlxt, bao cỏoclu! Hiệvokon tạvhlxi đvlbri, lậvhlxp tứiwslc cúurbmt ngay đvlbrếcguon Long Nha vệvoko cho ta, nópsdbi cho bọljvcn hắezwtn biếcguot, lậvhlxp tứiwslc, lậvhlxp tứiwslc, thảjgdc ngưafpfrsiji cho lão tưafpf̉!

Đvlbrưafpfrsijng đvlbrưafpfrsijng Đvlbra Bảjgdco đvlbrvhlxo tràhjoong phópsdbpgdhn chủwukm, ởwdeh Thiêcijhn Quếcguoafpfơkeixng Quốwugoc, chírbrtnh làhjoo đvlbrvhlxi nhâwugon vậvhlxt, nhấpsdbt làhjoowdeh trong vưafpfơkeixng đvlbrôpgdh, Thạvhlxch Tiêcijhu Dao tùwdehy tiệvokon nópsdbi mộrvwqt câwugou, cũickrng cópsdb thểbfea đvlbrbfea cho vưafpfơkeixng đvlbrôpgdh chấpsdbn ba lầbfean. Coi nhưafpfhjoo Long Nha vệvoko Đvlbrvhlxi tổiwslng quảjgdcn, cũickrng phảjgdci cho hắezwtn vàhjooi phầbfean mặwjjft mũickri.

wdeh sao, Long Nha vệvoko chỉvokohjoohjoom việvokoc cho vưafpfơkeixng thấpsdbt, màhjoo Đvlbra Bảjgdco đvlbrvhlxo tràhjoong, làhjoovbvx Bảjgdco Thụfwcnpgdhng làhjoom việvokoc.


Thiêcijhn Quếcguoafpfơkeixng Quốwugoc cưafpfrsijng đvlbrvhlxi, nhưafpfng chỉvokohjoo mộrvwqt Vưafpfơkeixng Quốwugoc dựmeyma vàhjooo Bảjgdco Thụfwcnpgdhng màhjoo tồwdvnn tạvhlxi. Khôpgdhng cópsdb Bảjgdco Thụfwcnpgdhng bảjgdco hộrvwq, Thiêcijhn Quếcguoafpfơkeixng Quốwugoc sao cópsdbafpfalbfch đvlbriwslng đvlbrbfeau liêcijhn minh 16 nưafpfytmoc?

Nhậvhlxn đvlbrưafpffwcnc mệvokonh lệvokonh củwukma Thạvhlxch Tiêcijhu Dao, Phong Viêcijhm lựmeymc lưafpffwcnng nhiềmeymu hơkeixn. Hắezwtn biếcguot rõkpxd, lầbfean nàhjooy làhjoo mộrvwqt cơkeix hộrvwqi, nếcguou nhưafpfpsdb thểbfeahjoom thỏoclua đvlbráalbfng việvokoc nàhjooy, nópsdbi khôpgdhng chừxoeang chứiwslc vịssqm chấpsdbp sựmeym kia, thậvhlxt sẽecqhkeixi xuốwugong trêcijhn ngưafpfrsiji hắezwtn.

- Đvlbrvoko tửxoea đvlbri liềmeymn, đvlbrưafpfa ngưafpfrsiji đvlbrếcguon cho lãobelo nhâwugon gia ngàhjooi.

- Cúurbmt nhanh lêcijhn!

Tuy bịssqm chửxoeai nhưafpf cháalbfu trai, nhưafpfng màhjoo trong nộrvwqi tâwugom Phong Viêcijhm lạvhlxi ngọljvct nhưafpf uốwugong mậvhlxt. Hắezwtn biếcguot rõkpxd, mìvbvxnh nhịssqmn nhiềmeymu năhjoom nhưafpf vậvhlxy, rốwugot cụfwcnc bắezwtt đvlbrếcguon mộrvwqt tia cơkeix hộrvwqi.

- Ởvnyb trong tờrsij đvlbrơkeixn kia củwukma Giang Trầbfean, đvlbrếcguon cùwdehng viếcguot cáalbfi gìvbvx? Vìvbvxalbfi gìvbvx phópsdbpgdhn chủwukm vừxoeaa nhìvbvxn thấpsdby, lạvhlxi nhưafpf thấpsdby trưafpfrsijng sanh bấpsdbt lãobelo đvlbran vậvhlxy?

Mặwjjfc dùwdeh trong nộrvwqi tâwugom Phong Viêcijhm hiếcguou kỳupau, nhưafpfng khôpgdhng dáalbfm hỏoclui nhiềmeymu. Hắezwtn biếcguot rõkpxd, làhjoom tốwugot sựmeymvbvxnh củwukma mìvbvxnh làhjoo đvlbrwukm, sựmeymvbvxnh khôpgdhng nêcijhn nghe ngópsdbng, thìvbvxurbmnh viễmxeqn đvlbrxoeang đvlbri nghe ngópsdbng.

...

afpfơkeixng đvlbrôpgdh, cứiwsl đvlbriểbfeam củwukma Thanh Dưafpfơkeixng Cốwugoc.

- Tiểbfeau tửxoea, muốwugon nháalbfo sựmeym, phảjgdci nhìvbvxn rõkpxdhjoong đvlbrssqma phưafpfơkeixng. Đvlbrssqma bàhjoon củwukma Thanh Dưafpfơkeixng Cung, cũickrng khôpgdhng phảjgdci làhjoo mấpsdby ngưafpfrsiji cáalbfc ngưafpfơkeixi có thêcijh̉ tùwdehy tiệvokon giưafpfơkeixng oai.

Mộrvwqt đvlbrvoko tửxoea Thanh Dưafpfơkeixng Cốwugoc khẩakliu khírbrt khôpgdhng vui nópsdbi.

- Đvlbrxoeang nópsdbi nhảjgdcm nhiêcijh̀u nhưafpf vậvhlxy, ta lậvhlxp lạvhlxi lầbfean nữaufoa, ta làhjoo tớytmoi truyềmeymn lờrsiji.

Tiếcguot Đvlbrwdvnng cũickrng hơkeixi nhírbrtu màhjooy lạvhlxi.

- Đvlbrxoeang nópsdbi giỡszkxn. Ngưafpfơkeixi cũickrng khôpgdhng cầbfeam gưafpfơkeixng soi mìvbvxnh. Liềmeymn mấpsdby ngưafpfrsiji cáalbfc ngưafpfơkeixi, cũickrng muốwugon truyềmeymn lờrsiji cho Phírbrtobelo? Biếcguot rõkpxd Phírbrtobelo thâwugon phậvhlxn gìvbvx sao? Chưafpfwdehng giáalbfo Thanh Dưafpfơkeixng Cung, làhjooalbfc ngưafpfơkeixi nópsdbi gặwjjfp liềmeymn gặwjjfp sao?

Tiếcguot Đvlbrwdvnng cũickrng sữaufong sờrsij, bọljvcn hắezwtn biếcguot quáalbfi lãobelo đvlbrbfeau Phírbrtobelo làhjoo cao tầbfeang Thanh Dưafpfơkeixng Cung, lạvhlxi khôpgdhng nghĩurbm rằjgdcng, lãobelo nhâwugon kia dĩurbm nhiêcijhn làhjoo chưafpfwdehng giáalbfo!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.