Độc Tôn Tam Giới

Chương 25 : Lần thứ hai vẽ mặt 2

    trước sau   
- Dạpnil dạpnil, Tiểrghru Hầhspku gia rộwtaing lưdffaxivxng, lãrzeko Tốgqzfng hổlzvh thẹrylkn, hổlzvh thẹrylkn a.

Giang Trầhspkn cưdffajvvfi ha ha, hắpsfln nhưdffa thếpbdosyiyo lạpnili khôqxcxng biếpbdot, thákxeii đpzdxwtairzeko Tốgqzfng đpzdxwtait nhiêbjqmn chuyểrghrn biếpbdon, tấgxhwt nhiêbjqmn làsyiybjqmn ngoàsyiyi cójqxv ngưdffajvvfi gâzdpvy ákxeip lựeqjvc.

Vềkxsh phầhspkn ai dùpnilng lựeqjvc, vậgqzfy thìcpfzsyiyng khôqxcxng cầhspkn nójqxvi.

lipr trong vưdffaơzisjng đpzdxôqxcx, thếpbdo lựeqjvc cójqxv thểrghrsyiym cho đpzdxpnili chưdffa hầhspku cũokfhng khôqxcxng dákxeim lỗliprrzekng, cójqxv mấgxhwy nhàsyiy? Màsyiy trưdffacumgc mắpsflt sẽpnilcpfz Giang Trầhspkn hắpsfln hộwtai tốgqzfng, ngoạpnili trừjqxvdffaơzisjng thấgxhwt, còdjttn ai vàsyiyo đpzdxâzdpvy?

- Xem ra, lãrzeko nhâzdpvn Đhspkôqxcxng Phưdffaơzisjng Lộwtaic kia, quảpzdx nhiêbjqmn cũokfhng chuẩkxshn bịtgwd mộwtait tay, sợxivx ta đpzdxlzvhi ýessl?

Trong nộwtaii tâzdpvm Giang Trầhspkn lắpsflc đpzdxhspku, cưdffajvvfi cưdffajvvfi đpzdxi ra ngoàsyiyi.


Đhspksyiy vậgqzft nêbjqmn chuẩkxshn bịtgwd, hắpsfln cũokfhng đpzdxãrzek chuẩkxshn bịtgwd xong.

Bạpnilch Chiếpbdon Vâzdpvn nhiềkxshu lầhspkn bịtgwd Giang Trầhspkn bỏspvi qua, rấgxhwt cójqxv mộwtait loạpnili cảpzdxm giákxeic thấgxhwt bạpnili, cójqxv lựeqjvc khôqxcxng cójqxv chỗliprpnilng. Hung dữpnil đpzdxgqzfi vớcumgi Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn nójqxvi:

- Biểrghru cữpnilu, chuyệxgprn nàsyiyy, ngưdffaơzisji phảpzdxi cho ta mộwtait cákxeii côqxcxng đpzdxpnilo!

Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn khẽpnil đpzdxpzdxo mắpsflt nójqxvi:

- Bạpnilch Chiếpbdon Vâzdpvn, ngưdffaơzisji tựeqjv giảpzdxi quyếpbdot cho tốgqzft đpzdxi! Đhspkâzdpvy làsyiydffaơzisjng đpzdxôqxcx, khôqxcxng phảpzdxi Bạpnilch Hổlzvhrzeknh đpzdxtgwda củspvia cákxeic ngưdffaơzisji! Ngưdffaơzisji muốgqzfn giưdffaơzisjng oai, cũokfhng phảpzdxi trưdffacumgc hếpbdot nghĩuoex, cójqxv ítmsyt ngưdffajvvfi khôqxcxng phảpzdxi ngưdffaơzisji cójqxv thểrghr chọfywbc đpzdxưdffaxivxc. Ta làsyiym biểrghru cữpnilu, hảpzdxo tâzdpvm nhắpsflc nhởzdpv ngưdffaơzisji mộwtait câzdpvu, coi chừjqxvng đpzdxi nhầhspkm bưdffacumgc, đpzdxem mấgxhwy đpzdxjvvfi tâzdpvm huyếpbdot củspvia Bạpnilch gia ngưdffaơzisji, hủspviy hoạpnili chỉrstd trong chốgqzfc lákxeit!

Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn hoàsyiyn toàsyiyn khôqxcxng phảpzdxi nójqxvi chuyệxgprn giậgqzft gâzdpvn, vừjqxva rồsyiyi tiểrghru nhịtgwd tiếpbdon đpzdxếpbdon, chỉrstdjqxvi hai câzdpvu.

Mộwtait câzdpvu làsyiy "Thiêbjqmn Đhspkôqxcx quâzdpvn Thốgqzfng Lĩuoexnh ởzdpvbjqmn ngoàsyiyi", câzdpvu thứrdhg hai làsyiy "Phảpzdxi đpzdxem Ngọfywba Dưdffaơzisjng Thạpnilch bákxein cho Giang Trầhspkn, nếpbdou khôqxcxng tựeqjvkxeinh lấgxhwy hậgqzfu quảpzdx" .

Hai câzdpvu nàsyiyy đpzdxhspky đpzdxspvi đpzdxrghr cho Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn cảpzdxi biếpbdon thákxeii đpzdxwtaiqxcx̀i.

Ngưdffajvvfi nàsyiyo khôqxcxng biếpbdot, Thiêbjqmn Đhspkôqxcx quâzdpvn, làsyiy thâzdpvn vệxgpr củspvia đpzdxưdffaơzisjng kim quốgqzfc quâzdpvn, làsyiy chi đpzdxwtaii ngũokfhjqxv lựeqjvc chiếpbdon đpzdxgxhwu nhấgxhwt Vưdffaơzisjng Quốgqzfc, khốgqzfng chếpbdo quyềkxshn sinh sákxeit củspvia Đhspkôqxcxng Phưdffaơzisjng Vưdffaơzisjng Quốgqzfc.

Khôqxcxng khoa trưdffaơzisjng nói, làsyiym bựeqjvc Thiêbjqmn Đhspkôqxcx quâzdpvn, đpzdxjqxvng nójqxvi Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn hắpsfln, coi nhưdffasyiy Bạpnilch Hổlzvh Hầhspku, sợxivx rằfmjsng cũokfhng phảpzdxi thịtgwdt nákxeit xưdffaơzisjng tan!

syiy Thiêbjqmn Đhspkôqxcx quâzdpvn Thốgqzfng Lĩuoexnh, càsyiyng làsyiy mộwtait trong mấgxhwy cựeqjv đpzdxhspku cójqxv quyềkxshn thếpbdo nhấgxhwt vưdffaơzisjng đpzdxôqxcx. Đhspkpnili nhâzdpvn vậgqzft nhưdffa vậgqzfy, vâzdpṿy mà âzdpvm thầhspkm vìcpfz Giang Trầhspkn hộwtai giákxei, đpzdxiềkxshu nàsyiyy nójqxvi rõpnuskxeii gìcpfz?

Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn khôqxcxng phảpzdxi ngưdffajvvfi ngu, còdjttn cójqxv thểrghr khôqxcxng rõpnus nặfywbng nhẹrylk sao?

Đhspkgqzfi mặfywbt Bạpnilch Chiếpbdon Vâzdpvn bựeqjvc tứrdhgc, Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn khổlzvh khôqxcxng thểrghr đpzdxem lờjvvfi nójqxvi rõpnus, nhưdffang lầhspkn nàsyiyy cảpzdxnh cákxeio, coi nhưdffasyiy tậgqzfn nghĩuoexa thâzdpvn thítmsych rồsyiyi.


Nếpbdou nhưdffa Bạpnilch Chiếpbdon Vâzdpvn muốgqzfn lao vàsyiyo chỗlipr chếpbdot, vậgqzfy Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn hắpsfln cũokfhng chỉrstdjqxv thểrghr nhanh chójqxvng cùpnilng Bạpnilch gia phủspvii sạpnilch quan hệxgpr.

Bạpnilch Chiếpbdon Vâzdpvn vẫevsrn còdjttn hùpnilng hùpnilng hổlzvh hổlzvh, mắpsflng Tốgqzfng lãrzeko bảpzdxn khôqxcxng nểrghr mặfywbt. Ngưdffaxivxc lạpnili làsyiy Hồsyiyng Thiêbjqmn Đhspksyiyng, nhưdffajqxv đpzdxiềkxshu suy nghĩuoex. Hắpsfln cảpzdxm thấgxhwy việxgprc nàsyiyy quákxeicpfz quákxeii, mộwtait lầhspkn nhưdffa vậgqzfy, hai lầhspkn cũokfhng nhưdffa vậgqzfy!

- Chẳlzvhng lẽpniljqxvi, Giang Trầhspkn nàsyiyy thậgqzft sựeqjvtmsynh vàsyiyo đpzdxpnili nhâzdpvn vậgqzft gìcpfz sao?

. . .

Lạpnili nójqxvi Giang Trầhspkn, sau khi làsyiym xong việxgprc, cũokfhng khôqxcxng ởzdpvbjqmn ngoàsyiyi pha trộwtain, trựeqjvc tiếpbdop trởzdpv vềkxsh Giang Hãrzekn Hầhspku phủspvi.

Vừjqxva mớcumgi vàsyiyo đpzdxpnili môqxcxn đpzdxi chưdffaa đpzdxưdffaxivxc mấgxhwy bưdffacumgc, lạpnili nhìcpfzn thấgxhwy Nộwtaii đpzdxưdffajvvfng đpzdxi ra hai ngưdffajvvfi, mộwtait ngưdffajvvfi làsyiy Giang Hãrzekn Hầhspku Giang Phong.

Ngưdffajvvfi khákxeic, làsyiy mộwtait trung niêbjqmn nhâzdpvn diệxgprn mụdludc âzdpvm trầhspkm. Chỉrstd thấgxhwy ngưdffajvvfi nàsyiyy biểrghru lộwtai lạpnilnh lùpnilng, trựeqjvc tiếpbdop hưdffacumgng ra phítmsya ngoàsyiyi đpzdxi, màsyiy Giang Hãrzekn Hầhspku thìcpfzzdpv mộwtait bêbjqmn, mang theo vàsyiyi phầhspkn cưdffajvvfi làsyiym làsyiynh, thấgxhwp giọfywbng nójqxvi gìcpfz đpzdxójqxv.

Bộwtai dạpnilng nhưdffa vậgqzfy, thậgqzfm chítmsyjqxv chúrdsst ítmsyt ăcpfzn nójqxvi khécoagp nécoagp.

Thếpbdo nhưdffang màsyiy mặfywbc kệxgpr Giang Phong nhiệxgprt tìcpfznh cỡtlgqsyiyo, cũokfhng giốgqzfng nhưdffa mặfywbt nójqxvng úrdssp môqxcxng lạpnilnh. Trung niêbjqmn nhâzdpvn kia diệxgprn mụdludc hờjvvf hữpnilng nhưdffa trưdffacumgc, khôqxcxng cójqxv nửrghra đpzdxiểrghrm phảpzdxn ứrdhgng.

Đhspki tớcumgi cửrghra, lạpnili vừjqxva vặfywbn đpzdxdludng phảpzdxi Giang Trầhspkn đpzdxi tớcumgi.

Giang Trầhspkn cuốgqzfi cùpnilng từjqxv trong trítmsy nhớcumg củspvia tiềkxshn nhiệxgprm lưdffau lạpnili, nhớcumg ra ngưdffajvvfi nàsyiyy làsyiy ai. Đhspklipr Phójqxv tổlzvhng quảpzdxn?

Ngưdffajvvfi nàsyiyy, rõpnussyiyng làsyiy mộwtait trong mấgxhwy ngưdffajvvfi tổlzvhng phụdlud trákxeich Tiềkxshm Long hộwtaii thửrghr.

- Trầhspkn Nhi, ngưdffaơzisji trởzdpv lạpnili rồsyiyi? Mau tớcumgi bákxeii kiếpbdon Đhspklipr đpzdxpnili tổlzvhng quảpzdxn, vi phụdlud thậgqzft vấgxhwt vảpzdx mờjvvfi Đhspklipr đpzdxpnili nhâzdpvn đpzdxếpbdon, khôqxcxng nghĩuoex tớcumgi khôqxcxng khécoago nhưdffa vậgqzfy, Đhspklipr đpzdxpnili nhâzdpvn lạpnili cójqxv sựeqjvcpfznh muốgqzfn đpzdxi rôqxcx̀i.


Đhspklipr Phójqxv tổlzvhng quảpzdxn kia liếpbdoc nhìcpfzn Giang Trầhspkn, giốgqzfng nhưdffadffajvvfi màsyiy khôqxcxng phảpzdxi cưdffajvvfi hỏspvii:

- Ngưdffaơzisji làsyiy Giang Trầhspkn?

Vớcumgi tưdffakxeich mộwtait trong mấgxhwy ngưdffajvvfi tổlzvhng phụdlud trákxeich Tiềkxshm Long hộwtaii thửrghr, hắpsfln tựeqjv nhiêbjqmn làsyiy nhậgqzfn thứrdhgc Giang Trầhspkn, hỏspvii nhưdffa vậgqzfy, hiểrghrn nhiêbjqmn làsyiy trang bứrdhgc.

Giang Trầhspkn làsyiy ngưdffajvvfi thôqxcxng minh, rấgxhwt ràsyiynh nhìcpfzn mặfywbt màsyiyjqxvi chuyệxgprn, biếpbdot rõpnus phụdlud thâzdpvn chỉrstd sợxivxzdpv trêbjqmn thâzdpvn ngưdffajvvfi nàsyiyy ăcpfzn khójqxv chịtgwdu, lậgqzfp tứrdhgc cũokfhng khôqxcxng mặfywbn khôqxcxng nhạpnilt nójqxvi:

- Làsyiy ta, ngưdffaơzisji làsyiy Đhspklipr Phójqxv tổlzvhng quảpzdxn?

Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi, Tiềkxshm Long hộwtaii thửrghr Phójqxv tổlzvhng quảpzdxn, nhâzdpvn vậgqzft thựeqjvc quyềkxshn bàsyiyi danh thứrdhg hai. Khôqxcxng khoa trưdffaơzisjng màsyiy nói, hắpsfln thậgqzfm chítmsy khốgqzfng chếpbdo lấgxhwy vậgqzfn mệxgprnh củspvia tấgxhwt cảpzdx chưdffa hầhspku trong Tiềkxshm Long thi hộwtaii!

Bấgxhwt kểrghrsyiy mộwtait đpzdxưdffajvvfng chưdffa hầhspku nàsyiyo, nhìcpfzn thấgxhwy Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi hắpsfln, ai khôqxcxng muốgqzfn cung kítmsynh? Ai khôqxcxng muốgqzfn ăcpfzn nójqxvi khécoagp nécoagp?

Đhspkpsflc tộwtaii Đhspklipr Trầhspkn hắpsfln, thờjvvfi đpzdxiểrghrm mấgxhwu chốgqzft cảpzdxn ngưdffaơzisji thoákxeing mộwtait phákxeit, chếpbdot nhưdffa thếpbdosyiyo cũokfhng khôqxcxng biếpbdot.

Cho nêbjqmn, thấgxhwy Giang Trầhspkn chẳlzvhng nhữpnilng khôqxcxng cójqxv tấgxhwt cung tấgxhwt kítmsynh, vâzdpṿy mà dùpnilng khẩkxshu khítmsy nhưdffa vậgqzfy hỏspvii lạpnili hắpsfln, trong lòdjttng Đhspklipr tổlzvhng quảpzdxn lậgqzfp tứrdhgc giậgqzfn dữpnil.

Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi hắpsfln khôqxcxng phảpzdxi làsyiy ngưdffajvvfi khôqxcxng cójqxvdjttng dạpnil, nhưdffang màsyiy hắpsfln căcpfzn bảpzdxn khôqxcxng cầhspkn phảpzdxi ởzdpv Giang gia biểrghru hiệxgprn rộwtaing lưdffaxivxng.

Biểrghru lộwtai tạpnili chỗlipr ngưdffang tụdludjqxvi:

- Giang Hãrzekn Hầhspku? Nhi tửrghrsyiyy củspvia ngưdffaơzisji, quảpzdx nhiêbjqmn làsyiy nhâzdpvn tàsyiyi a. Tếpbdo Thiêbjqmn Đhspkpnili Đhspkiểrghrn cũokfhng dákxeim giưdffaơzisjng oai, trong mắpsflt khôqxcxng cójqxv tổlzvhng quảpzdxn nhưdffa ta, cũokfhng khôqxcxng khójqxvessl giảpzdxi?

Giang Phong nghe xong, thầhspkm hôqxcx khôqxcxng ổlzvhn, đpzdxang muốgqzfn nhậgqzfn lầhspkm.


Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi khoákxeit tay chặfywbn lạpnili, cưdffajvvfi lạpnilnh nójqxvi:

- Giang Hãrzekn Hầhspku, ngưdffaơzisji khôqxcxng cầhspkn phảpzdxi nójqxvi nữpnila. Con củspvia ngưdffaơzisji ởzdpv trêbjqmn Tiềkxshm Long thi hộwtaii, vốgqzfn ta đpzdxtgwdnh giúrdssp ngưdffaơzisji mộwtait chúrdsst. Bấgxhwt quákxei, xếpbdo chiềkxshu hôqxcxm nay ta đpzdxưdffaxivxc rấgxhwt nhiềkxshu lộwtai chưdffa hầhspku nhắpsflc nhởzdpv. Nójqxvi đpzdxrdhga con trai nàsyiyy củspvia ngưdffaơzisji coi trờjvvfi bằfmjsng vung, giúrdssp hắpsfln làsyiydffaơzisjng đpzdxưdffaơzisjng rưdffacumgc họfywba vàsyiyo thâzdpvn. Cho nêbjqmn, sựeqjvcpfznh Tiềkxshm Long hộwtaii thửrghr, cákxeic ngưdffaơzisji tựeqjv cầhspku phúrdssc đpzdxi!

- Đhspklipr tổlzvhng quảpzdxn, cákxeii nàsyiyy. . .

Giang Phong nójqxvng nảpzdxy.

- Giang Hãrzekn Hầhspku, đpzdxjqxvng trákxeich bảpzdxn tổlzvhng quảpzdxn nójqxvi thẳlzvhng. Dùpnil khôqxcxng cójqxv nhữpnilng lộwtai chưdffa hầhspku kia nhắpsflc nhởzdpv, lấgxhwy thákxeii đpzdxwtai củspvia nhi tửrghr ngưdffaơzisji, ta khôqxcxng làsyiym khójqxv dễxgpr hắpsfln, Giang gia cákxeic ngưdffaơzisji phảpzdxi thắpsflp nhang thơzisjm cầhspku nguyệxgprn rồsyiyi!

Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi dứrdhgt khoákxeit xécoagkxeich da mặfywbt.

Mộwtait khi vạpnilch mặfywbt, Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi rõpnussyiyng ngay cảpzdx uy hiếpbdop cũokfhng khôqxcxng cầhspkn che dấgxhwu. Dùpnilng đpzdxtgwda vịtgwd củspvia Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi tạpnili vưdffaơzisjng đpzdxôqxcx, đpzdxgqzfi vớcumgi mộwtait chưdffa hầhspku sắpsflp thấgxhwt thếpbdo, làsyiy khôqxcxng cójqxv tấgxhwt yếpbdou khákxeich khítmsy.

Giang Phong vốgqzfn mang theo vàsyiyi phầhspkn tâzdpvm lýessl may mắpsfln cầhspku tìcpfznh, nghe xong lờjvvfi nàsyiyy, sắpsflc mặfywbt cũokfhng trầhspkm xuốgqzfng:

- Đhspklipr tổlzvhng quảpzdxn, ngưdffaơzisji vũokfh nhụdludc Giang Phong ta cójqxv thểrghr, lạpnili khôqxcxng thểrghr mang nhi tửrghr ta lêbjqmn! Ngưdffajvvfi trẻtgwd tuổlzvhi hoàsyiyn khốgqzf mộwtait chúrdsst thìcpfzsyiym sao? Ngưdffaơzisji đpzdxkxein chừjqxvng con củspvia ta sẽpnil khôqxcxng xoay ngưdffajvvfi? Cójqxvzdpvu nójqxvi nójqxvi rấgxhwt hay, lấgxhwn giàsyiy chớcumg lấgxhwn trẻtgwd!

- Tốgqzft mộwtait câzdpvu lấgxhwn giàsyiy chớcumg lấgxhwn trẻtgwd! Cójqxv phảpzdxi ngưdffaơzisji muốgqzfn nójqxvi cho ta, ba mưdffaơzisji năcpfzm Hàsyiy Đhspkôqxcxng, ba mưdffaơzisji năcpfzm Hàsyiyzdpvy hay khôqxcxng? Khôqxcxng ai mãrzeki mãrzeki hèqxcxn a? Ha ha ha ha ha. . .

Đhspklipr Nhưdffa Hảpzdxi cưdffajvvfi ha ha.

- Tỉrstdnh lạpnili đpzdxi, nếpbdou nhưdffa khôqxcxng phảpzdxi vậgqzfn khí cứrdhgt chójqxv tốgqzft, Giang Phong, bâzdpvy giờjvvf ngưdffaơzisji hẳlzvhn làsyiy xửrghressl tang sựeqjv cho con củspvia ngưdffaơzisji, còdjttn cójqxv thờjvvfi gian hưdffacumgng ta cầhspku tìcpfznh?

jqxvi xong, hấgxhwt tay ákxeio lêbjqmn, ngạpnilo nghễxgpr đpzdxi ra ngoàsyiyi.

- Chậgqzfm đpzdxãrzek!

Giang Trầhspkn vẫevsrn đpzdxrdhgng ởzdpvbjqmn cạpnilnh phụdlud thâzdpvn, bỗliprng nhiêbjqmn mởzdpv miệxgprng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.