Độc Tôn Tam Giới

Chương 238 : Nguyện vọng quyển trục

    trước sau   
- Âvcpnn, khôrggang cótcpy ýfusx tứyrdq, ngàkezyi khôrggang thểvaak mang nguyệbhren vọtytung quyểvaakn trụuoyuc đzpchi. Nếkjpxu nhưmhdn ngưmhdnơolyti thựikqgc hiệbhren đzpchưmhdnnzcjc nguyệbhren vọtytung, lạeaoli đzpchếkjpxn đzpchâlupny, chúyrycng ta sẽjxtu thôrggang qua cáicjzc loạeaoli phưmhdnơolytng thứyrdqc xévaakt duyệbhret. Đowrtiểvaakm nàkezyy, xin ngàkezyi cứyrdqsaatn tâlupnm. Nguyệbhren Vọtytung Tháicjzp làkezy Thiêsaatn Quếkjpxmhdnơolytng Quốcktic chúyrycng ta truyềyrdqn thừommca ngàkezyn năfzblm, luôrggan luôrggan rấnvezt cẩvnkjn thậhvgxn, khôrggang cótcpy xảcnjny ra bấnvezt luậhvgxn sai lầoyzum gìrixg.

- Rấnvezt tốcktit, vậhvgxy thìrixg hai nguyệbhren vọtytung nàkezyy a.

- Tốcktit, ta đzpchăfzblng kýfusx thoáicjzng mộrixgt pháicjzt, xin chờjfsy mộrixgt chúyryct.

Rấnvezt nhanh, cáicjzc loạeaoli thủehbj tụuoyuc đzpchyrdqu làkezym thỏxiuja đzpcháicjzng.

- Tiêsaatn sinh, nhữfjqxng thủehbj tụuoyuc nàkezyy, xin ngàkezyi cấnvezt kỹskpg, đzpchếkjpxn lúyrycc đzpchótcpykezy bằsaatng chứyrdqng. Ngoàkezyi ra, xin hỏxiuji còikqgn cầoyzun phụuoyuc vụuoyurixg khôrggang?

Giang Trầoyzun cưmhdnjfsyi ha ha:


- Khôrggang còikqgn gìrixg.

Mọi thưmhdń nêsaatn cótcpy chừommcng cótcpy mựikqgc, rúyryct ra nguyệbhren vọtytung quyểvaakn trụuoyuc, Giang Trầoyzun tựikqg nhiêsaatn so vớkaoyi nhữfjqxng ngưmhdnjfsyi kháicjzc cótcpy rấnvezt nhiêsaat̀u ưmhdnu thếkjpx, nhưmhdnng màkezy nếkjpxu nhưmhdn biểvaaku hiệbhren quáicjz nghịfqwtch thiêsaatn, sẽjxtulupny chúyryc ýfusxsaatu rao, khôrggang phảcnjni làkezy chuyệbhren tốcktit gìrixg.

Hiệbhren tạeaoli hắgxpbn chỉxqdj cầoyzun mộrixgt thâlupnn phậhvgxn quýfusx tộrixgc, ởqczamhdnơolytng đzpchôrgga sốckting yêsaatn phậhvgxn, còikqgn dưmhdnơolytng danh lậhvgxp vạeaoln, cáicjzi kia thìrixg chờjfsyfzbln cơolyt vữfjqxng chắgxpbc rồfusxi nótcpyi sau.

Nếkjpxu khôrggang danh tiếkjpxng quáicjz thịfqwtnh, tấnvezt sẽjxtu khiếkjpxn khắgxpbp nơolyti chủehbj ýfusx, đzpchưmhdna tớkaoyi phiềyrdqn toáicjzi khôrggang cầoyzun thiếkjpxt.

jhny dụuoyu súng băfzbĺn chim đzpchâlupǹu đzpchàn, thậhvgxt sựikqg rấnvezt nhiềyrdqu.

Đowrtếkjpxn mộrixgt hoàkezyn cảcnjnnh lạeaol lẫcxnem, căfzbln cơolyt chưmhdna ổinctn, Giang Trầoyzun cũyjvcng khôrggang muốcktin thoáicjzng cáicjzi liềyrdqn trởqcza thàkezynh tiêsaatu đzpchiểvaakm củehbja vưmhdnơolytng đzpchôrgga, đzpchem mìrixgnh phótcpyng tớkaoyi trêsaatn lửpplaa nưmhdnkaoyng, cáicjzi nàkezyy đzpchcktii vớkaoyi hắgxpbn khôrggang cótcpy bấnvezt kỳcnjn chỗskpg tốcktit.

Sau khi rúyryct lấnvezy nguyệbhren vọtytung, Giang Trầoyzun ởqcza tấnvezt cảcnjnicjzc tầoyzung củehbja Nguyệbhren Vọtytung Tháicjzp đzpchi dạeaolo thoáicjzng mộrixgt pháicjzt, nhìrixgn thấnvezy càkezyng ngàkezyy càkezyng nhiềyrdqu ngưmhdnjfsyi khôrggang ngừommcng tràkezyn vàkezyo, Giang Trầoyzun quyếkjpxt đzpchfqwtnh trưmhdnkaoyc ly khai nơolyti đzpchâlupny.

Thậhvgxt vấnvezt vảcnjn mớkaoyi láicjzch ra Nguyệbhren Vọtytung Tháicjzp, đzpchi xuốckting dưmhdnkaoyi, hôrgga hấnvezp lấnvezy khôrggang khíjhny mớkaoyi lạeaol, nghe mùhvgxi hoa quếkjpx thơolytm ngáicjzt, khôrggang khỏxiuji thởqczakezyi:

- Khôrggang nghĩdwio tớkaoyi, quốcktic gia nàkezyy đzpchcktii vớkaoyi Nguyệbhren Vọtytung Tháicjzp cuồfusxng nhiệbhret nhưmhdn thếkjpx.

Nguyệbhren Vọtytung Tháicjzp truyềyrdqn thừommca ngàkezyn năfzblm, kỳcnjn thậhvgxt đzpchãhtdi khôrggang đzpchơolytn thuầoyzun làkezy thựikqgc hiệbhren nguyệbhren vọtytung đzpchơolytn giảcnjnn nhưmhdn vậhvgxy. Trêsaatn thựikqgc tếkjpx, đzpchâlupny làkezy mộrixgt loạeaoli truyềyrdqn thừommca, mộrixgt loạeaoli tâlupnm lýfusxfusx tháicjzc.

Tựikqga nhưmhdn đzpcheaoli bộrixg phậhvgxn quốcktic gia ăfzbln mừommcng năfzblm mớkaoyi vậhvgxy, đzpchâlupny làkezy mộrixgt loạeaoli phong tụuoyuc truyềyrdqn thừommca.

saatn tớkaoyi quốcktic quâlupnn vưmhdnơolytng tửppla, hạeaol đzpchếkjpxn dâlupnn chúyrycng bìrixgnh thưmhdnjfsyng, đzpchyrdqu nguyệbhren ýfusx tham dựikqg trong đzpchótcpy. Đowrtâlupny cũyjvcng làkezy nguyêsaatn nhâlupnn vìrixgicjzi gìrixg Nguyệbhren Vọtytung Tháicjzp mởqcza ra, hiệbhren trưmhdnjfsyng sẽjxtu cuồfusxng nhiệbhret nhưmhdn vậhvgxy.

Trởqcza lạeaoli kháicjzch sạeaoln, Giang Trầoyzun tựikqg giam mìrixgnh ởqcza trong phòikqgng, lấnvezy giấnvezy búyryct, bắgxpbt đzpchoyzuu ghi ghi.


Tríjhny nhớkaoy trăfzblm vạn năfzblm kiếkjpxp trưmhdnkaoyc củehbja hắgxpbn, cơolyt hồfusx liêsaatn quan đzpchếkjpxn tấnvezt cảcnjndwionh vựikqgc, màkezy cấnvezt rưmhdnnzcju chi đzpcheaolo, cũyjvcng làkezy loạeaoli hắgxpbn rấnvezt cótcpy nghiêsaatn cứyrdqu.

Bởqczai vìrixg, rấnvezt nhiềyrdqu tu sĩdwio, đzpchyrdqu đzpchcktii vớkaoyi rưmhdnnzcju cảcnjnm thấnvezy rấnvezt hứyrdqng thúyryc. Tu sĩdwio tuổincti thọtytukezyi dằsaatng dặjjamc, con đzpchưmhdnơolyt̀ng tu luyêsaaṭn dàkezyi đzpchsaatng đzpchvcadng, cótcpy đzpchôrggai khi cũyjvcng qua rấnvezt khổinct.

mhdnnzcju, đzpchcktii vớkaoyi tu sĩdwiokezytcpyi, tựikqg nhiêsaatn làkezy khôrggang thểvaak thiếkjpxu.

Uốckting rưmhdnnzcju, phẩvnkjm tửpplau, thưmhdnqczang rưmhdnnzcju, thàkezynh mộrixgt loạeaoli yêsaatu thíjhnych đzpchjjamc thùhvgx củehbja rấnvezt nhiềyrdqu tu sĩdwio.

Mấnvezu chốcktit nhấnvezt chíjhnynh làkezy, rấnvezt nhiềyrdqu đzpchan dưmhdnnzcjc đzpcheaoli sưmhdn, đzpchyrdqu ưmhdna thíjhnych đzpchem cấnvezt rưmhdnnzcju cùhvgxng đzpchan dưmhdnnzcjc liêsaatn hệbhre chung mộrixgt chỗskpg, đzpchem hai loạeaoli kỹskpg nghệbhre dung hợnzcjp hoàkezyn mỹskpg.

Đowrtem Linh Dưmhdnnzcjc dung nhậhvgxp vàkezyo trong rưmhdnnzcju, làkezym cho rưmhdnnzcju nhưmhdnsqvmng ra, đzpchãhtdi có thêsaat̉ đzpchsqvm thèvcadm, lạeaoli cótcpy thểvaak tạeaolo thàkezynh táicjzc dụuoyung nhưmhdn đzpchan dưmhdnnzcjc.

xiuj phưmhdnơolytng diệbhren nàkezyy, kiếkjpxp trưmhdnkaoyc Giang Trầoyzun cũyjvcng rấnvezt cótcpy nghiêsaatn cứyrdqu.

Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, cáicjzi têsaatn nàkezyy, Giang Trầoyzun khôrggang xa lạeaolrixg. Trêsaatn thựikqgc tếkjpx, đzpchâlupny làkezy mộrixgt loạeaoli rưmhdnnzcju kiếkjpxp trưmhdnkaoyc hắgxpbn thưmhdnjfsyng xuyêsaatn chếkjpx riêsaatng cho mìrixgnh.

Chỉxqdjkezy, Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau kiếkjpxp trưmhdnkaoyc, tựikqg nhiêsaatn khôrggang phảcnjni phótcpyrggan chủehbj Đowrta Bảcnjno đzpcheaolo tràkezyng kia cótcpymhdnicjzch uốckting. Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau nàkezyy, phâlupnn Phàkezym phẩvnkjm, Linh phẩvnkjm, Tháicjznh phẩvnkjm, Đowrtfqwta Phẩvnkjm, Thiêsaatn phẩvnkjm.

Giang Trầoyzun kiếkjpxp trưmhdnkaoyc, đzpchcktii vớkaoyi lịfqwtch sửppla củehbja Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, làkezy rấnvezt cótcpy nghiêsaatn cứyrdqu. Cáicjzc loạeaoli phẩvnkjm cấnvezp Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau đzpchyrdqu cótcpy nghiêsaatn cứyrdqu.

Hiệbhren tạeaoli hắgxpbn hiếkjpxu kỳcnjn chíjhnynh làkezy, đzpchếkjpxn cùhvgxng phótcpyrggan chủehbj Đowrta Bảcnjno đzpcheaolo tràkezyng kia, uốckting qua làkezy Phàkezym phẩvnkjm? Hay làkezy Linh phẩvnkjm Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau?

Lạeaoli cao đzpchưmhdnơolytng nhiêsaatn làkezy khôrggang thểvaakkezyo.

Giang Trầoyzun hoàkezyi nghi, rấnvezt cótcpy thểvaakkezy Linh phẩvnkjm. Nếkjpxu nhưmhdn chỉxqdjkezy Phàkezym phẩvnkjm, phótcpyrggan chủehbj kia khôrggang đzpchếkjpxn mứyrdqc nhớkaoyhtdii khôrggang quêsaatn. Dùhvgx sao cũyjvcng làkezy mộrixgt phótcpyrggan chủehbj, khôrggang khảcnjnfzblng khôrggang cótcpy kiếkjpxn thứyrdqc nhưmhdn vậhvgxy.


Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, kỳcnjn thậhvgxt chíjhnynh xáicjzc ra, hẳcxnen làkezy Ngọtytuc Lộrixg Cửpplau Hoa Tửpplau. Hạeaolch tâlupnm rưmhdnnzcju nàkezyy, làkezy dung hợnzcjp tinh hoa củehbja chíjhnyn loạeaoli hoa, chếkjpx ra mộrixgt loạeaoli hưmhdnơolytng vịfqwt cựikqgc đzpchehbjp, đzpchvaak cho ngưmhdnjfsyi nhậhvgxp hầoyzuu khótcpy quêsaatn.

Loạeaoli rưmhdnnzcju nàkezyy, cótcpyhvgxi thơolytm đzpchjjamc biệbhret, đzpchvaak cho ngưmhdnjfsyi uốckting mộrixgt ngụuoyum liềyrdqn vĩdwionh viễfzbln khótcpy quêsaatn.

Phótcpyrggan chủehbj kia miêsaatu tảcnjn cảcnjnm giáicjzc, Giang Trầoyzun cótcpy thểvaakfusx giảcnjni. Bởqczai vìrixg Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau vịfqwt, đzpchíjhnych thậhvgxt làkezy phi thưmhdnjfsyng đzpchjjamc biệbhret, đzpchvaak cho ngưmhdnjfsyi uốckting mộrixgt ngụuoyum, làkezy chung thâlupnn khótcpy quêsaatn.

Uốckting rưmhdnnzcju chúyryc ýfusx mộrixgt chữfjqx nghiệbhren, Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau nàkezyy, thựikqgc rấnvezt dễfzblkezyng đzpchvaak cho ngưmhdnjfsyi bấnvezt tri bấnvezt giáicjzc tưmhdnqczang niệbhrem. Uốckting qua mộrixgt lầoyzun, sẽjxtu luôrggan thưmhdnơolytng nhớkaoy.

Nghĩdwio đzpchếkjpxn, Đowrta Bảcnjno đzpcheaolo tràkezyng phótcpyrggan chủehbj kia, nhấnvezt đzpchfqwtnh làkezy hảcnjno tửpplau chi nhâlupnn, bằsaatng khôrggang thìrixgyjvcng khôrggang bỏxiuj mộrixgt cáicjzi giáicjz lớkaoyn nhưmhdn vậhvgxy, chỉxqdj muốcktin mộrixgt ngụuoyum Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau.

Giang Trầoyzun từommc trong tríjhny nhớkaoy, viếkjpxt ra côrggang thứyrdqc Phàkezym phẩvnkjm cùhvgxng Linh phẩvnkjm Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau. Vềyrdq phầoyzun Tháicjznh phẩvnkjm, tạeaolm thờjfsyi còikqgn khôrggang dùhvgxng đzpchưmhdnnzcjc.

Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, tàkezyi liệbhreu khôrggang dễfzblkezyng thu thậhvgxp.

hvgx thu thậhvgxp đzpchếkjpxn chíjhnyn loạeaoli hoa, nếkjpxu nhưmhdn phụuoyukezyi khôrggang cótcpy, hơolyti chúyryct xung đzpchrixgt chủ tàkezyi liệbhreu, nhưmhdn vậhvgxy rưmhdnnzcju nàkezyy chẳcxneng kháicjzc nàkezyo bỏxiuj đzpchi.

Phàkezym phẩvnkjm Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, cùhvgxng Linh phẩvnkjm Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, tàkezyi liệbhreu lạeaoli vôrggahvgxng giốckting nhau.

Đowrtưmhdnơolytng nhiêsaatn, tàkezyi liệbhreu Phàkezym phẩvnkjm Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, cũyjvcng khôrggang phảcnjni loạeaoli thựikqgc vậhvgxt quýfusx hiếkjpxm, muốcktin thu thậhvgxp, cũyjvcng khôrggang tíjhnynh khótcpy.

Ngưmhdnnzcjc lạeaoli làkezy Linh phẩvnkjm Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, thu thậhvgxp chíjhnyn loạeaoli chủ tàkezyi liệbhreu, liềyrdqn tốcktin mộrixgt íjhnyt khíjhny lựikqgc rôrggài. Màkezy chọtytun phụuoyukezyi, thìrixgkezyng cho thấnvezy bảcnjnn lĩdwionh.

Phụuoyukezyi Cửpplau Hoa Ngọtytuc Lộrixg Tửpplau, làkezyrixgfzblng hưmhdnơolytng khíjhny củehbja chíjhnyn loạeaoli hoa, dung hợnzcjp mùhvgxi thơolytm chíjhnyn loạeaoli hoa, đzpchvaak cho hưmhdnơolytng khíjhny củehbja chíjhnyn loạeaoli hoa nàkezyy cótcpy thểvaak hoàkezyn mỹskpg dung hợnzcjp vàkezyo trong mùhvgxi rưmhdnnzcju, khôrggang đzpchếkjpxn mứyrdqc cùhvgxng mùhvgxi rưmhdnnzcju trótcpyc bong.

Mộrixgt loạeaoli hoa, câlupǹn mộrixgt loạeaoli phụuoyukezyi phốcktii hợnzcjp. Nhưmhdnng màkezy lựikqga chọtytun mỗskpgi mộrixgt loạeaoli tàkezyi liệbhreu phụuoyuicjz, đzpchyrdqu phảcnjni cựikqgc kỳcnjn thậhvgxn trọtytung, tuyệbhret đzpchcktii khôrggang thểvaakhvgxng chủ tàkezyi kháicjzc pháicjzt sinh bấnvezt luậhvgxn xung đzpchrixgt gìrixg.

icjzi nàkezyy liềyrdqn khảcnjno nghiệbhrem bảcnjnn lĩdwionh rôrggài.

Họtytuc vấnvezn ởqcza trong nàkezyy, rấnvezt nhiềyrdqu cấnvezt rưmhdnnzcju sưmhdn cảcnjn đzpchjfsyi cũyjvcng đzpchicjzn khôrggang ra, đzpchâlupny cũyjvcng làkezy nguyêsaatn nhâlupnn loạeaoli rưmhdnnzcju nàkezyy truyềyrdqn thếkjpx cựikqgc nhỏxiuj, cơolyt hồfusx khôrggang cótcpy.

Ngưmhdnjfsyi bìrixgnh thưmhdnjfsyng, nếkjpxu nắgxpbm giữfjqxrggan nàkezyy, liềyrdqn cótcpy thểvaakkezym cho tửpplarggan thếkjpx thếkjpx đzpcheaoli đzpcheaoli vĩdwionh hưmhdnqczang phúyryc quýfusx.

Nguyệbhren vọtytung quyểvaakn trụuoyuc nàkezyy, ngưmhdnnzcjc lạeaoli làkezy cho Giang Trầoyzun linh cảcnjnm.

Trong thờjfsyi gian ngắgxpbn, muốcktin ởqczamhdnơolytng đzpchôrgga dừommcng châlupnn, cótcpy lẽjxtu cấnvezt rưmhdnnzcju chi đzpcheaolo, làkezy mộrixgt lựikqga chọtytun khôrggang tệbhre.

icjzch kháicjzc, hoặjjamc nhiềyrdqu hoặjjamc íjhnyt đzpchyrdqu cótcpy thểvaak lẫcxnen vàkezyo giữfjqxa cáicjzc loạeaoli đzpchnvezu tranh, cấnvezt rưmhdnnzcju chi đzpcheaolo, lạeaoli tưmhdnơolytng đzpchcktii đzpchơolytn thuầoyzun mộrixgt chúyryct.

Thiêsaatn Quếkjpxmhdnơolytng Quốcktic tửpplau phong rấnvezt thịfqwtnh, chỉxqdj cầoyzun làkezy nam nhâlupnn, cơolyt bảcnjnn đzpchyrdqu uốckting rưmhdnnzcju, hơolytn nữfjqxa làkezy uốckting rấnvezt nhiềyrdqu rưmhdnnzcju. Thậhvgxm chíjhny nữfjqx nhâlupnn, cũyjvcng cótcpyolytn phâlupnn nửpplaa biếkjpxt uốckting.

yrycc nàkezyy, táicjzm thâlupnn vệbhre trêsaatn cơolyt bảcnjnn đzpchyrdqu trởqcza vềyrdq. Hoặjjamc nhiềyrdqu hoặjjamc íjhnyt, đzpchyrdqu mang vềyrdq mộrixgt chúyryct tin tứyrdqc hữfjqxu dụuoyung.

Nhìrixgn ra đzpchưmhdnnzcjc, ngàkezyy hôrggam nay bọtytun hắgxpbn vẫcxnen làkezy rấnvezt dụuoyung côrggang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.