Độc Tôn Tam Giới

Chương 229 : Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 1

    trước sau   
Đnqztưmrzrhejong Long dặmlyvn dòykpj hai đuxazhmaba phưmrzrơvhpkng nguy hiểnqztm, mộlatet cáxlyqi làssgissgin Lam Bắsjjsc Cung, mộlatet cáxlyqi làssgi Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc. Giang Trầkuvfn ngưmrzrkuvfc lạpqwii làssgi muốgwttn tráxlyqnh đuxazi.

Thếlate nhưmrzrng màssgi cuốgwtti cùduujng lạpqwii pháxlyqt hiệdktyn, hắsjjsn vâecxṭy mà mộlatet cáxlyqi cũzquwng tráxlyqnh khôzwdfng thoáxlyqt. Vốgwttn làssgiduujng đuxazdkty tửsjjsssgin Lam Bắsjjsc Cung khôzwdfng hẹfrion màssgi gặmlyvp, bịhmab ngưmrzrhejoi theo dõgvyhi.

Hiệdktyn tạpqwii thậmcrmt vấbcaht vảssgizwdfm đuxazưmrzrkuvfc mộlatet lộlate tuyếlaten đuxazàssgio thoáxlyqt, vâecxṭy mà vừbcaha vặmlyvn đuxazhifbng vàssgio đuxazhmaba bàssgin củxqxda Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc.

ssginh trìzwdfnh Thiêmbshn Quếlatemrzrơvhpkng Quốgwttc nàssgiy, thậmcrmt đuxazúsybmng làssgi khôzwdfng bớfriot lo a.

Bấbcaht quáxlyq, Giang Trầkuvfn lúsybmc nàssgiy, cũzquwng sẽhejo khôzwdfng nghe chuyệdktyn ma quỷhrte củxqxda Lưmrzru sưmrzr huynh kia. Càssgin Lam Bắsjjsc Cung làssgim sựkfxszwdfnh giếlatet ngưmrzrhejoi cưmrzrfriop củxqxda, xem bộlatexlyqng làssgi khôzwdfng íbcaht.

mrzru lạpqwii đuxazkevz vậmcrmt, thảssgi bọywjmn họywjm đuxazi? Loạpqwii chuyệdktyn ma quỷhrtessgiy, lừbcaha gạpqwit tiểnqztu hàssgii tửsjjs ba tuổfptji còykpjn khôzwdfng sai biệdktyt lắsjjsm, Giang Trầkuvfn làssgim sao cójgxy thểnqzt tin hắsjjsn?


ykpjn nữlerva, Giang Trầkuvfn háxlyqjgxy thểnqztmrzru đuxazkevz vậmcrmt lạpqwii?

Từbcah Đnqztưmrzrhejong Long giảssging giảssgii, ngưmrzrhejoi Càssgin Lam Bắsjjsc Cung, căfdndn bảssgin làssgi khôzwdfng nójgxyi đuxazpqwio lýqzvg, làssgi thổfptj phỉpizc sốgwttng.

ssgi Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc, nghe nójgxyi khôzwdfng sáxlyqt nhâecxtn, chỉpizc bắsjjst ngưmrzrhejoi làssgim dưmrzrkuvfc nôzwdf, làssgim mưmrzrhejoi năfdndm, hai mưmrzrơvhpki năfdndm liềjwson thảssgi.

ssgim dưmrzrkuvfc nôzwdf, so vớfrioi bịhmab giếlatet ngưmrzrhejoi cưmrzrfriop củxqxda càssging tốgwttt a.

Lạpqwii nójgxyi tiếlatep, tìzwdfnh nguyệdktyn đuxazhifbng phảssgii ngưmrzrhejoi Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc, cũzquwng khôzwdfng thểnqztvhpki xuốgwttng trong tay Càssgin Lam Bắsjjsc Cung.

- Còykpjn cójgxy mộlatet trăfdndm dặmlyvm, cáxlyqc ngưmrzrơvhpki tiếlaten thêmbshm nữlerva, làssgi đuxazhmaba bàssgin củxqxda Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc. Nếlateu cáxlyqc ngưmrzrơvhpki muốgwttn bịhmab chétbhpm thàssginh thịhmabt vụhifbn làssgim phâecxtn bójgxyn, thìzwdf buôzwdfng tha đuxazkevz vậmcrmt a?

- Chấbcahp mêmbsh bấbcaht ngộlate, hẳlaten phảssgii chếlatet khôzwdfng thểnqzt nghi ngờhejo.

mrzru sưmrzr huynh kia thấbcahy bọywjmn ngưmrzrhejoi Giang Trầkuvfn mắsjjst đuxaziếlatec tai ngơvhpk, cũzquwng cójgxy chúsybmt íbcaht đuxazlateng khíbcahzwdf̀i.

Lậmcrmp tứlirgc lấbcahy ra mộlatet viêmbshn thuốgwttc, nétbhpm vàssgio trong miệdktyng tọywjma kỵusud quáxlyqt:

- Chạpqwiy nưmrzrfrioc rúsybmt, cầkuvfn phảssgii ngăfdndn bọywjmn hắsjjsn lạpqwii, đuxazbcahng cho bọywjmn hắsjjsn tiếlaten vàssgio đuxazhmaba bàssgin Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc!

Chỉpizcssgi, hắsjjsn cójgxy đuxazan dưmrzrkuvfc, bọywjmn ngưmrzrhejoi Giang Trầkuvfn cũzquwng cójgxy đuxazan dưmrzrkuvfc. Tốgwttc đuxazlate củxqxda Thanh Dựkfxsc Kiếlatem Đnqztiểnqztu, so vớfrioi tọywjma kỵusud củxqxda hắsjjsn nhanh hơvhpkn nhiềjwsou lắsjjsm.

ssgi hắsjjsn làssgi Linh Đnqztpqwio cưmrzrhejong giảssgi, thủxqxd đuxazoạpqwin khốgwttng chếlate linh cầkuvfm cao hơvhpkn mộlatet íbcaht, bởwvjhi vậmcrmy trêmbshn tốgwttc đuxazlatessgi lựkfxsc lưmrzrkuvfng ngang nhau.

Mau nữlerva, sẽhejo tổfptjn thưmrzrơvhpkng khíbcah huyếlatet củxqxda linh cầkuvfm.


Linh cầkuvfm nàssgiy đuxazpqwit đuxazưmrzrkuvfc mệdktynh lệdktynh củxqxda chủxqxd nhâecxtn, biếlatet rõgvyh đuxazâecxty làssgi muốgwttn nójgxy vậmcrmn dụhifbng tinh huyếlatet thúsybmc dụhifbc tốgwttc đuxazlate, ăfdndn vàssgio đuxazan dưmrzrkuvfc, lậmcrmp tứlirgc thiêmbshu đuxazgwttt tinh huyếlatet tăfdndng tốgwttc đuxazlatembshn.

Thoáxlyqng cáxlyqi, tốgwttc đuxazlate liềjwson tăfdndng lêmbshn gầkuvfn gấbcahp đuxazôzwdfi!

mrzru, hưmrzru, hưmrzru!

Giang Trầkuvfn giậmcrmt mìzwdfnh, nghe tiếlateng xétbhp giójgxy kia, tốgwttc đuxazlate củxqxda đuxazgwtti phưmrzrơvhpkng, vâecxṭy mà thoáxlyqng cáxlyqi tăfdndng lêmbshn gấbcahp đuxazôzwdfi! Truy lâecxtu nhưmrzr vậmcrmy, lạpqwii vẫgwttn cójgxy khôzwdfng gian tăfdndng lêmbshn tốgwttc đuxazlate?

Giang Trầkuvfn cũzquwng khôzwdfng kịhmabp nghĩpizc nhiềjwsou, lúsybmc nàssgiy, Kim Dựkfxsc Kiếlatem Đnqztiểnqztu củxqxda bọywjmn hắsjjsn đuxazãtbhpssgi tốgwttc đuxazlate cựkfxsc hạpqwin, căfdndn bảssgin khôzwdfng cójgxy khảssgifdndng tăfdndng lêmbshn tốgwttc đuxazlate.

Nhìzwdfn loạpqwii tốgwttc đuxazlatessgiy củxqxda đuxazgwtti phưmrzrơvhpkng, hơvhpkn mưmrzrhejoi dặmlyvm, đuxazxlyqn chừbcahng rấbcaht nhanh sẽhejomrzrkuvft qua.

- Đnqztbcahng do dựkfxs, tiếlatep tụhifbc chạpqwiy vềjwso trưmrzrfrioc. Vạpqwin nhấbcaht đuxazuổfptji theo, ta đuxazếlaten kétbhpo hắsjjsn mộlatet hồkevzi.

Giang Trầkuvfn khôzwdfng cójgxy biệdktyn pháxlyqp kháxlyqc, chỉpizcjgxy thểnqzt lậmcrmp lạpqwii chiêmbshu cũzquw. May làssgi ơvhpk̉ thơvhpk̀i đuxazmbsh̉m này, Lưmrzru sưmrzr huynh kia mộlatet ngưmrzrhejoi đuxazuổfptji theo, mấbcahy cáxlyqi kháxlyqc còykpjn cáxlyqch rấbcaht xa.

Chỉpizc cầkuvfn làssgi mộlatet mìzwdfnh Lưmrzru sưmrzr huynh, tuy Giang Trầkuvfn khôzwdfng thắsjjsng đuxazưmrzrkuvfc, nhưmrzrng kiềjwsom chếlate mộlatet láxlyqt, còykpjn khôzwdfng cójgxy vấbcahn đuxazjwso.

vhpkn nữlerva, hắsjjsn cũzquwng hoàssgii nghi, đuxazgwtti phưmrzrơvhpkng nhấbcaht đuxazhmabnh dùduujng bíbcah thuậmcrmt gìzwdf đuxazójgxy, bằbfmcng khôzwdfng thìzwdfjgxy khôzwdfng gian tăfdndng tốgwttc đuxazlatembshn, đuxazgwtti phưmrzrơvhpkng đuxazãtbhp sớfriom tăfdndng tốgwttc rôzwdf̀i.

Sao sẽhejowvjh trong lộlate trìzwdfnh cuốgwtti cùduujng, mớfrioi tăfdndng tốgwttc đuxazlate?

- Đnqztgwtti phưmrzrơvhpkng tăfdndng tốgwttc, nhấbcaht đuxazhmabnh phảssgii trảssgi mộlatet cáxlyqi giáxlyq lớfrion. Bằbfmcng khôzwdfng thìzwdf sẽhejo khôzwdfng chờhejo tớfrioi bâecxty giờhejo!

Giang Trầkuvfn nghĩpizc vậmcrmy, trong nộlatei tâecxtm hơvhpki cójgxy chúsybmt lựkfxsc lưmrzrkuvfng.


Phảssgii trảssgi giáxlyq thậmcrmt nhiềjwsou mớfrioi tăfdndng lêmbshn tốgwttc đuxazlate, tấbcaht nhiêmbshn khôzwdfng cójgxy khảssgifdndng tiếlatep tụhifbc quáxlyqecxtu. Tựkfxsa nhưmrzr khoảssging cáxlyqch ngắsjjsn chạpqwiy nưmrzrfrioc rúsybmt, tốgwttc đuxazlatejgxy thểnqzt đuxazếlaten cựkfxsc hạpqwin, nhưmrzrng màssgi tuyệdktyt đuxazgwtti khôzwdfng kétbhpo đuxazưmrzrkuvfc bao lâecxtu.

Mộlatet trăfdndm dặmlyvm, dưmrzrfrioi tìzwdfnh huốgwttng dốgwttc hếlatet tốgwttc đuxazlate tiếlaten vềjwso phíbcaha trưmrzrfrioc, kỳibrp thậmcrmt căfdndn bảssgin dùduujng khôzwdfng đuxazưmrzrkuvfc bao lâecxtu.

Trảssgii qua Giang Trầkuvfn bấbcahm đuxazgwttt ngójgxyn tay, khôzwdfng sai biệdktyt lắsjjsm giờhejo phúsybmt nàssgiy có lẽ đuxazãtbhp tiếlaten nhậmcrmp đuxazhmaba bàssgin củxqxda Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc. Trêmbshn thựkfxsc tếlate, đuxazhmaba bàssgin củxqxda Thanh Dưmrzrơvhpkng Cốgwttc cùduujng Càssgin Lam Bắsjjsc Cung làssgi bấbcaht khảssgiecxtm phạpqwim.

Chỉpizcssgi, đuxazdkty tửsjjsssgin Lam Bắsjjsc Cung gầkuvfn đuxazâecxty báxlyq đuxazpqwio, bọywjmn hắsjjsn đuxazãtbhp sớfriom vi phạpqwim rấbcaht lâecxtu.

ssgisybmc nàssgiy, Lưmrzru sưmrzr huynh thúsybmc dụhifbc linh cầkuvfm, rốgwttt cụhifbc cũzquwng giếlatet đuxazếlaten trong phạpqwim vi năfdndm dặmlyvm. Đnqztlatet nhiêmbshn Giang Trầkuvfn dừbcahng lạpqwii, Đnqztpqwii Vũzquw cung trong tay, xa xa chỉpizcmrzrfriong Lưmrzru sưmrzr huynh.

Nhãtbhpn lựkfxsc củxqxda Giang Trầkuvfn hếlatet sứlirgc lợkuvfi hạpqwii, kiếlaten thứlirgc rấbcaht rộlateng. Thấbcahy tọywjma kỵusud củxqxda Lưmrzru sưmrzr huynh kia, hốgwttc mắsjjst muốgwttn sụhifbp đuxazfptj xuốgwttng, liềjwson biếlatet rõgvyh tọywjma kỵusudssgiy vừbcaha rồkevzi khẳlateng đuxazhmabnh vậmcrmn dụhifbng bíbcah kỹzwdfzwdf đuxazójgxy, tổfptjn thưmrzrơvhpkng tinh huyếlatet bảssgin thâecxtn, bịhmab thưmrzrơvhpkng căfdndn nguyêmbshn.

- Đnqztdkty tửsjjsssgin Lam Bắsjjsc Cung, quảssgi nhiêmbshn làssgi khôzwdfng từbcah thủxqxd đuxazoạpqwin. Vìzwdf lợkuvfi íbcahch cáxlyq nhâecxtn, đuxazgwtti vớfrioi linh cầkuvfm củxqxda mìzwdfnh cũzquwng áxlyqc nhưmrzr vậmcrmy. Nhữlervng ngưmrzrhejoi nàssgiy, quảssgi nhiêmbshn làssgi lợkuvfi íbcahch chíbcah thưmrzrkuvfng, khôzwdfng cójgxy mộlatet chúsybmt tìzwdfnh cảssgim nhâecxtn loạpqwii.

Giang Trầkuvfn nhìzwdfn thấbcahy cảssginh nàssgiy, đuxazgwtti vớfrioi Lưmrzru sưmrzr huynh nhiềjwsou thêmbshm vàssgii phầkuvfn cháxlyqn ghétbhpt cùduujng xem thưmrzrhejong.

Rấbcaht nhiềjwsou tu sĩpizc, đuxazgwtti đuxazãtbhpi đuxazhmabch nhâecxtn tàssgin nhẫgwttn, nhưmrzrng màssgi đuxazgwtti đuxazãtbhpi đuxazkevzng bạpqwin củxqxda mìzwdfnh, víbcah dụhifb nhưmrzr tọywjma kỵusud, đuxazjwsou làssgi phi thưmrzrhejong tốgwttt.

zwdf lợkuvfi íbcahch, ngay cảssgi tọywjma kỵusudzquwng cójgxy thểnqzt hi sinh, đuxazâecxty tuyệdktyt đuxazgwtti làssgi thếlate hệdkty bịhmab lợkuvfi íbcahch hun tâecxtm, làssgi loạpqwii lãtbhpnh khốgwttc vôzwdfzwdfnh.

Loạpqwii ngưmrzrhejoi nàssgiy, mặmlyvc dùduuj hắsjjsn hứlirga cáxlyqi gìzwdf, cũzquwng tuyệdktyt đuxazgwtti khôzwdfng thểnqzt tin, vìzwdf sau đuxazójgxy tấbcaht sẽhejo trởwvjh mặmlyvt.

- Trốgwttn a, nhưmrzr thếlatessgio khôzwdfng trốgwttn?

mrzru sưmrzr huynh kia truy lâecxtu nhưmrzr vậmcrmy, cũzquwng vôzwdfduujng căfdndm tứlirgc.


- Khôzwdfng tiếlatec hi sinh máxlyqu huyếlatet linh cầkuvfm đuxazếlaten đuxazjwso thăfdndng tốgwttc đuxazlate, đuxazdkty tửsjjsssgin Lam Bắsjjsc Cung cáxlyqc ngưmrzrơvhpki, thậmcrmt đuxazúsybmng làssgi mộlatet mặmlyvt hàssging a.

Giang Trầkuvfn châecxtm chọywjmc khiêmbshu khíbcahch.

- Muốgwttn chọywjmc giậmcrmn ta?

mrzru sưmrzr huynh khinh thưmrzrhejong cưmrzrhejoi cưmrzrhejoi.

- Ta khôzwdfng phảssgii phếlate vậmcrmt Dịhmabch Thiêmbshn Tùduujy kia. Tiểnqztu tửsjjs, ta khôzwdfng muốgwttn nójgxyi nhảssgim nhiềjwsou. Chủxqxd đuxazlateng đuxazkuvfu hàssging, ta cójgxy thểnqzt cho ngưmrzrơvhpki chếlatet nhanh mộlatet chúsybmt. Nếlateu khôzwdfng, chờhejo ta bắsjjst ngưmrzrơvhpki, ta sẽhejo đuxaznqzt cho ngưmrzrơvhpki nếlatem hếlatet cáxlyqc loạpqwii cựkfxsc hìzwdfnh, muốgwttn sốgwttng khôzwdfng đuxazưmrzrkuvfc, muốgwttn chếlatet khôzwdfng xong.

Giang Trầkuvfn cưmrzrhejoi ha ha:

- Loạpqwii khoáxlyqc láxlyqc nàssgiy, vừbcaha rồkevzi ta cũzquwng nghe khôzwdfng íbcaht. Bốgwttn têmbshn ngôzwdf́c kia thưmrzrơvhpkng nghịhmabssgim sao chia tang vậmcrmt, giốgwttng nhưmrzr đuxazxlyqn chừbcahng ta vậmcrmy. Ngưmrzrơvhpki nhìzwdfn ta, bâecxty giờhejo khôzwdfng phảssgii làssgi hảssgio hảssgio đuxazbcahy sao?

- Đnqztãtbhp nhưmrzr vậmcrmy, vậmcrmy thìzwdf...

mrzru sưmrzr huynh mộlatet câecxtu còykpjn chưmrzra nójgxyi hếlatet.

Đnqztpqwii Vũzquw cung củxqxda Giang Trầkuvfn kétbhpo mộlatet pháxlyqt, hưmrzru!

Tiếlateng dâecxty cung vang lêmbshn, Lưmrzru sưmrzr huynh kia khôzwdfng dáxlyqm lãtbhpnh đuxazpqwim, đuxazang muốgwttn tâecxṭp trung tưmrzrmrzrơvhpk̉ng đuxazi đuxazójgxyn.

Chỗzutr áxlyqnh mắsjjst cójgxy thểnqzt nhìzwdfn thấbcahy, lạpqwii căfdndn bảssgin khôzwdfng cójgxyzquwi têmbshn bắsjjsn đuxazếlaten, chỉpizcssgi mộlatet mũzquwi têmbshn phôzwdf trưmrzrơvhpkng thanh thếlate.

Giang Trầkuvfn cưmrzrhejoi ha ha:

- Ngu xuẩyldqn, dùduuj đuxazlatet pháxlyq Tiêmbshn cảssginh, cũzquwng vẫgwttn ngu xuẩyldqn nhưmrzr trưmrzrfrioc!

mrzrhejoi lớfrion mộlatet tiếlateng, Giang Trầkuvfn lầkuvfn nữlerva thúsybmc dụhifbc Kim Dựkfxsc Kiếlatem Đnqztiểnqztu, cấbcahp tốgwttc màssgi đuxazi. Căfdndn bảssgin khôzwdfng cùduujng Lưmrzru sưmrzr huynh kia cứlirgng đuxazgwtti cứlirgng.

Vừbcaha rồkevzi dừbcahng lạpqwii, đuxazơvhpkn giảssgin làssgi muốgwttn tranh thủxqxd cho bọywjmn ngưmrzrhejoi Câecxtu Ngọywjmc chúsybmt thờhejoi gian. Hiệdktyn tạpqwii, mụhifbc đuxazíbcahch đuxazãtbhp đuxazpqwit đuxazếlaten, Giang Trầkuvfn tựkfxs nhiêmbshn sẽhejo khôzwdfng dừbcahng lạpqwii.

jgxyi sau, hắsjjsn cũzquwng nhìzwdfn ra đuxazưmrzrkuvfc, Lưmrzru sưmrzr huynh thiêmbshu đuxazgwttt máxlyqu huyếlatet linh cầkuvfm tăfdndng lêmbshn tốgwttc đuxazlate, tuyệdktyt đuxazgwtti kiêmbshn trìzwdf khôzwdfng đuxazưmrzrkuvfc bao lâecxtu.

Bởwvjhi nhưmrzr vậmcrmy, trong lòykpjng củxqxda hắsjjsn càssging thêmbshm nắsjjsm chắsjjsc.

- Trốgwttn? Còykpjn muốgwttn chạpqwiy trốgwttn?

mrzru sưmrzr huynh kia cũzquwng tứlirgc giậmcrmn, thúsybmc dụhifbc linh cầkuvfm, rấbcaht nhanh đuxazuổfptji theo.

- Xem têmbshn!

mrzru, hưmrzru, hưmrzru!

sybmc nàssgiy, lạpqwii thậmcrmt cójgxyzquwi têmbshn. Tuy khôzwdfng phảssgii mũzquwi têmbshn nguyêmbshn bộlate củxqxda Đnqztpqwii Vũzquw cung, nhưmrzrng cũzquwng làssgimbshn tốgwttt nhấbcaht đuxazlateng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.