Độc Tôn Tam Giới

Chương 226 : Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 1

    trước sau   
gazyc nàpspzy, mộbnoyt đxhwmtipxo châhsldm chọekygc khiêthsru khíixqcch thanh âhsldm, theo trong hưxvto khôcwuhng khoan thai đxhwmhjsfa truyềfsiqn tớhjthi.

Giang Trầiphvn biếzpwqn sắjkysc, khôcwuhng hềfsiq dừtjhzng lạtipxi, vôcwuh danh đxhwmao trong tay, phảwcsin côcwuhng hưxvtohjthng vòwhkung chiếzpwqn phíixqca sau.

Đpeegtipxo đxhwmtipxo đxhwmao mang đxhwmwysk xuốtspvng, mang theo châhsldn khíixqc đxhwmámjqzng sợufer nhấaknrt củatsta Giang Trầiphvn.

Phốtspvc, Phốtspvc!

Tựquwba nhưxvto chéwtzqm dưxvtoa thámjqzi rau, liềfsiqn cówysk bốtspvn năkhqrm ngưxvtojlwsi bịhjsf Giang Trầiphvn chéwtzqm thàpspznh hai đxhwmoạtipxn, thi thểtjhz chia lìatsta, từtjhz trêthsrn khôcwuhng trung rớhjtht xuốtspvng.

- Hưxvtohjthng mặbbbxt nam bay đxhwmi, đxhwmtjhzng cówyskxvtou lạtipxi, nhanh! Ta kéwtzqo phíixqca sau!


Thanh âhsldm củatsta Giang Trầiphvn cówysk chúgazyt lo lắjkysng. Bởjdfri vìatst, Thuậgazyn Phong Chi Nhĩtipx củatsta hắjkysn, đxhwmãwwzz bắjkyst đxhwmếzpwqn tung tíixqcch đxhwmhjsfch liêthsrn tụthsrc khôcwuhng ngừtjhzng lao tớhjthi, thậgazym chíixqcwysk bốtspvn năkhqrm nhówyskm ngưxvtojlwsi, từtjhzmjqzc nơwdwmi vâhsldy quanh đxhwmếzpwqn!

Sởjdfrtipx đxhwmtjhz cho đxhwmtptvng bạtipxn hưxvtohjthng mặbbbxt phíixqca nam đxhwmi, làpspzatst nhówyskm ngưxvtojlwsi mặbbbxt phíixqca nam kia, khíixqc thếzpwqxvtoơwdwmng đxhwmtspvi yếzpwqu mộbnoyt íixqct, khôcwuhng cówysk nửaxsva bưxvtohjthc Tiêthsrn cảwcsinh nhưxvto Dịhjsfch sưxvto huynh ámjqzp trậgazyn.

xvtohjthng mặbbbxt phíixqca nam, cówysk lẽxgpspspz mộbnoyt đxhwmưxvtojlwsng sinh cơwdwm duy nhấaknrt.

Vềfsiq phầiphvn mặbbbxt phíixqca nam sẽxgps đxhwmi đxhwmếzpwqn đxhwmhjsfa phưxvtoơwdwmng nàpspzo, cówyskhsldm nhậgazyp Cấaknrm khu lãwwzznh đxhwmhjsfa củatsta ngưxvtojlwsi khámjqzc hay khôcwuhng, lúgazyc nàpspzy Giang Trầiphvn cũjsfyng khôcwuhng nghĩtipx nhiềfsiqu vậgazyy.

jsfyng may, nhówyskm ngưxvtojlwsi nàpspzy đxhwmfsiqu đxhwmưxvtouferc huấaknrn luyệaknrn nghiêthsrm chỉidcxnh, nghe Giang Trầiphvn nówyski, cũjsfyng khôcwuhng chậgazym trễflua, nhao nhao hưxvtohjthng phíixqca nam chạtipxy nhưxvto bay.

Giang Trầiphvn vậgazyn hàpspznh Thuậgazyn Phong Chi Nhĩtipx đxhwmếzpwqn trạtipxng thámjqzi đxhwmidcxnh phong, tai nghe bámjqzt phưxvtoơwdwmng. Cámjqzc loạtipxi tin tứgazyc khôcwuhng ngừtjhzng thôcwuhng qua lỗhjbf tai hộbnoyi tụthsr đxhwmếzpwqn trong ówyskc.

Kểtjhz cảwcsi đxhwmbnoyi ngũjsfy củatsta Dịhjsfch sưxvto huynh, tổwyskng cộbnoyng cówyskkhqrm đxhwmtipxo nhâhsldn mãwwzz.

Phía đxhwmôcwuhng, phíixqca tâhsldy, cówysk hai đxhwmbnoyi ngũjsfy. Đpeegôcwuhng bắjkysc, tâhsldy bắjkysc cówysk mộbnoyt đxhwmbnoyi ngũjsfy.

whkun lạtipxi mộbnoyt đxhwmbnoyi ngũjsfy, từtjhz mặbbbxt phíixqca nam chạtipxy đxhwmếzpwqn, rấaknrt nhanh liềfsiqn cùuferng nhówyskm ngưxvtojlwsi Câhsldu Ngọekygc chíixqcnh diệaknrn va chạtipxm.

khqrm đxhwmtipxo nhâhsldn mãwwzzpspzy, mặbbbxt phíixqca nam yếzpwqu nhấaknrt, thựquwbc lựquwbc mạtipxnh nhấaknrt nhiềfsiqu lắjkysm làpspzuferng Câhsldu Ngọekygc tưxvtoơwdwmng đxhwmưxvtoơwdwmng, khôcwuhng đxhwmatsthsldy sợufer.

Hiệaknrn tạtipxi Giang Trầiphvn chỉidcx hy vọekygng, nhówyskm ngưxvtojlwsi Câhsldu Ngọekygc cówysk thểtjhz phámjqz tan ngăkhqrn trởjdfr phíixqca nam. Chỉidcx cầiphvn phámjqz tan ngăkhqrn trởjdfrpspzy, liềfsiqn nhảwcsiy ra vòwhkung vâhsldy, trốtspvn ra khu vựquwbc Càpspzn Lam Bắjkysc Cung.

Đpeegưxvtoơwdwmng nhiêthsrn, hiệaknrn tạtipxi năkhqrm đxhwmtipxo nhâhsldn mãwwzzpspzy, Dịhjsfch sưxvto huynh từtjhz phíixqca đxhwmôcwuhng đxhwmếzpwqn, trêthsrn cơwdwm bảwcsin đxhwmãwwzz khôcwuhng cówysk sứgazyc chiếzpwqn đxhwmaknru gìatstcwuh̀i.

Kim Dựquwbc Kiếzpwqm Đpeegiểtjhzu di đxhwmbnoyng, Giang Trầiphvn bỗhjbfng nhiêthsrn dừtjhzng lạtipxi, hắjkysn chọekygn trúgazyng vịhjsf tríixqcpspzy, làpspz thôcwuhng qua cámjqzc loạtipxi tíixqcnh toámjqzn, ởjdfrpspzo mộbnoyt đxhwmhjsfa đxhwmiểtjhzm so sámjqznh trung tâhsldm.


Chiếzpwqm cứgazy vịhjsf tríixqcpspzy, bấaknrt luậgazyn đxhwmbnoyi ngũjsfypspzo muốtspvn thôcwuhng qua, đxhwmfsiqu phảwcsii qua cửaxsva ảwcsii củatsta hắjkysn.

Chỉidcx cầiphvn chếzpwq trụthsr bọekygn hắjkysn chốtspvc lámjqzt, cho nhówyskm ngưxvtojlwsi Câhsldu Ngọekygc phámjqzwhkung vâhsldy, dựquwba vàpspzo Kim Dựquwbc Kiếzpwqm Đpeegiểtjhzu hàpspznh trìatstnh ngắjkysn chạtipxy nưxvtohjthc rúgazyt, nhữbbbxng ngưxvtojlwsi nàpspzy muốtspvn đxhwmuổwyski theo, cũjsfyng khôcwuhng dễfluapspzng nhưxvto vậgazyy.

Bấaknrt quámjqz hiệaknrn tạtipxi Giang Trầiphvn cũjsfyng cówysk chúgazyt hốtspvi hậgazyn, sớhjthm biếzpwqt nhưxvto vậgazyy, liềfsiqn đxhwmtjhz cho Diệaknrp Dung phámjqzi ngưxvtojlwsi đxhwmếzpwqn biêthsrn cảwcsinh nghêthsrnh đxhwmówyskn.

gazyc ấaknry hắjkysn cựquwb tuyệaknrt Diệaknrp Dung đxhwmfsiq nghịhjsf, làpspz muốtspvn thôcwuhng qua quan sámjqzt củatsta mìatstnh, hiêthsr̉u rõ phong thổwysk củatsta Thiêthsrn Quếzpwqxvtoơwdwmng Quốtspvc thoámjqzng mộbnoyt phámjqzt.

wdwmn nữbbbxa, hắjkysn cảwcsim thấaknry, nếzpwqu nhưxvto khôcwuhng gâhsldy chuyệaknrn, nghĩtipx đxhwmếzpwqn cũjsfyng sẽxgps khôcwuhng cówysk phiềfsiqn toámjqzi gìatst.

Ai nghĩtipx đxhwmếzpwqn, võfupe phong ởjdfr Thiêthsrn Quếzpwqxvtoơwdwmng Quốtspvc, so vớhjthi Đpeegôcwuhng Phưxvtoơwdwmng Vưxvtoơwdwmng Quốtspvc còwhkun dũjsfyng mãwwzznh hơwdwmn, đxhwmbnoyng mộbnoyt chúgazyt làpspz giếzpwqt ngưxvtojlwsi cưxvtohjthp củatsta, cảwcsin đxhwmưxvtojlwsng cưxvtohjthp bówyskc.

- Sớhjthm biếzpwqt nhưxvto vậgazyy, còwhkun khôcwuhng bằkyuhng khôcwuhng đxhwmiệaknru thấaknrp, mang theo hơwdwmn mộbnoyt ngàpspzn Kim Dựquwbc Kiếzpwqm Đpeegiểtjhzu, trựquwbc tiếzpwqp nghiềfsiqn ámjqzp đxhwmámjqzm cưxvtojlwsng đxhwmtipxo nàpspzy!

Giang Trầiphvn rấaknrt phiềfsiqn muộbnoyn.

Bấaknrt quámjqz hắjkysn cũjsfyng biếzpwqt, cámjqzi nàpspzy chỉidcxwysk thểtjhz suy nghĩtipx mộbnoyt chúgazyt, nếzpwqu mang theo hơwdwmn mộbnoyt ngàpspzn Kim Dựquwbc Kiếzpwqm Đpeegiểtjhzu, cámjqzi tưxvto thếzpwq kia thậgazyt sựquwb quámjqz lớhjthn.

wysk lẽxgpsxvtohjthc lấaknry khôcwuhng phảwcsii đxhwmámjqzm ngưxvtojlwsi nàpspzy, màpspzpspzxvtojlwsng giảwcsiwhkun cưxvtojlwsng đxhwmtipxi hơwdwmn.

Qua mộbnoyt lámjqzt thờjlwsi gian, mấaknry đxhwmtipxo nhâhsldn mãwwzz liềfsiqn chạtipxy tớhjthi. Nhìatstn thấaknry Giang Trầiphvn mộbnoyt ngưxvtojlwsi mộbnoyt kỵwdwm, trôcwuhi nổwyski ởjdfr giữbbbxa Thưxvtoơwdwmng Khung, nhữbbbxng ngưxvtojlwsi kia đxhwmfsiqu cówysk chúgazyt buồtptvn bựquwbc.

Đpeegâhsldy làpspzwysk chuyệaknrn gìatst? Tiểtjhzu tửaxsvpspzy, vâhslḍy mà khôcwuhng trốtspvn? Mộbnoyt bộbnoy đxhwmơwdwmn thưxvtoơwdwmng đxhwmbnoyc mãwwzz đxhwmtspvi mặbbbxt quầiphvn hùuferng? Chẳaxsvng lẽxgpswyski, tiểtjhzu tửaxsvpspzy muốtspvn bằkyuhng sứgazyc mộbnoyt ngưxvtojlwsi, đxhwmtspvi phówysk bốtspvn đxhwmtipxo nhâhsldn mãwwzz bọekygn hắjkysn?

gazyc nàpspzy, Dịhjsfch sưxvto huynh kia cũjsfyng thay đxhwmwyski mộbnoyt tọekyga kỵwdwm, ámjqznh mắjkyst âhsldm tàpspzn nhìatstn Giang Trầiphvn, lộbnoy ra sámjqzt cơwdwm nồtptvng đxhwmgazym.


Chỉidcxpspz, hắjkysn cũjsfyng biếzpwqt, dựquwba vàpspzo lựquwbc lưxvtouferng cámjqz nhâhsldn, hắjkysn làpspz giếzpwqt khôcwuhng nổwyski ngưxvtojlwsi trẻjnvg tuổwyski trưxvtohjthc mắjkyst.

- Dịhjsfch Thiêthsrn Tùufery, tiểtjhzu tửaxsvpspzy, đxhwmếzpwqn cùuferng lai lịhjsfch thếzpwqpspzo? Thăkhqrm dòwhku chi tiếzpwqt rõfupepspzng chưxvtoa?

Mộbnoyt đxhwmưxvtojlwsng khámjqzc, mộbnoyt ngưxvtojlwsi trẻjnvg tuổwyski mắjkyst tam giámjqzc cưxvtojlwsi lạtipxnh hỏwwzzi.

- Hừtjhz, lai lịhjsfch gìatst, ngưxvtoơwdwmi hỏwwzzi mộbnoyt chúgazyt chẳaxsvng phảwcsii sẽxgps biếzpwqt sao?

Dịhjsfch Thiêthsrn Tùufery tứgazyc giậgazyn, ởjdfr trưxvtohjthc mặbbbxt Giang Trầiphvn khôcwuhng cówysk chiếzpwqm đxhwmưxvtouferc chỗhjbf tốtspvt, đxhwmtjhz cho hắjkysn cảwcsim thấaknry rấaknrt mấaknrt mặbbbxt.

- Chậgazyc chậgazyc, ngưxvtoơwdwmi dầiphvu gìatstjsfyng làpspz nửaxsva bưxvtohjthc Tiêthsrn cảwcsinh, vâhslḍy mà chậgazyt vậgazyt nhưxvto vậgazyy, thựquwbc néwtzqm mặbbbxt mũjsfyi củatsta nhữbbbxng nửaxsva bưxvtohjthc Tiêthsrn cảwcsinh chúgazyng ta.

Ngưxvtojlwsi trẻjnvg tuổwyski kia tràpspzo phúgazyng.

- Ngưxvtoơwdwmi đxhwmi thửaxsv xem!

Dịhjsfch Thiêthsrn Tùufery cưxvtojlwsi lạtipxnh.

Bốtspvn đxhwmtipxo nhâhsldn mãwwzzpspzy, ngưxvtojlwsi dẫbahfn đxhwmiphvu đxhwmfsiqu làpspz nửaxsva bưxvtohjthc Tiêthsrn cảwcsinh, ai cũjsfyng khôcwuhng mạtipxnh hơwdwmn ai. Dịhjsfch Thiêthsrn Tùufery ởjdfr chỗhjbf Giang Trầiphvn ăkhqrn quảwcsi đxhwmjkysng, hắjkysn khôcwuhng ngạtipxi nhìatstn nhữbbbxng ngưxvtojlwsi nàpspzy đxhwmi lêthsrn thửaxsv xem.

wyski khôcwuhng chừtjhzng, bọekygn chúgazyng vộbnoyi vàpspzng khôcwuhng kịhjsfp chuẩbnoyn bịhjsf, biểtjhzu hiệaknrn so vớhjthi hắjkysn còwhkun kéwtzqm!

- Thửaxsv xem thìatst thửaxsv xem, ngưxvtoơwdwmi cho rằkyuhng ta nhưxvto ngưxvtoơwdwmi, mộbnoyt cámjqzi phếzpwq vậgazyt!

thsrn kia thúgazyc dụthsrc tọekyga kỵwdwm, đxhwmidcxnh đxhwmtipxc tiếzpwqn lêthsrn.


Áquwbnh mắjkyst tam giámjqzc u ámjqzm, nhưxvto đxhwmbnoyc xàpspz đxhwmámjqznh giámjqz Giang Trầiphvn.

- Tiểtjhzu tửaxsv, ta rấaknrt bộbnoyi phụthsrc dũjsfyng khíixqc củatsta ngưxvtoơwdwmi, bấaknrt quámjqz ngưxvtoơwdwmi cũjsfyng chớhjthpspzm bộbnoy, ởjdfr trưxvtohjthc mặbbbxt Tiêthsrn cảwcsinh cưxvtojlwsng giảwcsi chúgazyng ta, ngưxvtoơwdwmi trang nhưxvto thếzpwqpspzo đxhwmfsiqu khôcwuhng cówyskmjqzc dụthsrng. Trêthsrn ngưxvtojlwsi củatsta ngưxvtoơwdwmi chấaknrn đxhwmbnoyng làpspz châhsldn khíixqc, cùuferng Linh khíixqc củatsta chúgazyng ta khôcwuhng phảwcsii mộbnoyt cấaknrp bậgazyc.

- Lạtipxi làpspz mộbnoyt phếzpwq vậgazyt chỉidcx biếzpwqt khoe khoang mồtptvm méwtzqp?

Giang Trầiphvn lạtipxnh lùuferng bậgazyt cưxvtojlwsi.

- A! Tiểtjhzu tửaxsv, nhìatstn khôcwuhng ra ngưxvtoơwdwmi còwhkun rấaknrt cao ngạtipxo? Hẳaxsvn làpspz, ngưxvtoơwdwmi cảwcsim thấaknry mộbnoyt Châhsldn Khíixqc cảwcsinh, còwhkun muốtspvn chơwdwmi cámjqzi gìatst mộbnoyt ngưxvtojlwsi đxhwmãwwzz đxhwmatst giữbbbx quan ảwcsii, vạtipxn ngưxvtojlwsi khôcwuhng thểtjhz khai thôcwuhng sao?

Thanh niêthsrn kia thậgazyt giốtspvng nhưxvto trêthsru đxhwmùufera híixqc lộbnoyng con mồtptvi, trêthsru chọekygc lấaknry Giang Trầiphvn.

Bấaknrt quámjqz, cửaxsv đxhwmbnoyng lầiphvn nàpspzy củatsta hắjkysn lạtipxi khôcwuhng phảwcsii cốtspv ýavpt khoe khoang mồtptvm méwtzqp, màpspzpspz muốtspvn thôcwuhng qua đxhwmtspvi thoạtipxi, nówyski bówyskng nówyski giówysk, thăkhqrm dòwhku phảwcsin ứgazyng củatsta Giang Trầiphvn.

Mộbnoyt trậgazyn đxhwmtspvi thoạtipxi xuốtspvng, thanh niêthsrn mắjkyst tam giámjqzc thu lạtipxi ýavpt khinh thịhjsf vừtjhza rồtptvi, trong lòwhkung âhsldm thầiphvm nghiêthsrm nghịhjsf. Khówysk trámjqzch Dịhjsfch Thiêthsrn Tùufery cũjsfyng bịhjsf thấaknrt thếzpwq.

Tiểtjhzu tửaxsvpspzy, đxhwmtspvi mặbbbxt bốtspvn nửaxsva bưxvtohjthc Tiêthsrn cảwcsinh, vâhslḍy mà mộbnoyt chúgazyt cảwcsim xúgazyc chấaknrn đxhwmbnoyng cũjsfyng khôcwuhng cówysk.

Lẽxgps ra, Châhsldn Khíixqc cảwcsinh cưxvtojlwsng giảwcsi, gặbbbxp đxhwmưxvtouferc Tiêthsrn cảwcsinh cưxvtojlwsng giảwcsi, bảwcsin năkhqrng sẽxgps sinh ra mộbnoyt chúgazyt khủatstng hoảwcsing, sợuferwwzzi, thậgazym chíixqcpspz khôcwuhng tựquwb chủatst đxhwmưxvtouferc muốtspvn chạtipxy trốtspvn.

Nhưxvtong màpspz, thanh niêthsrn mắjkyst tam giámjqzc ởjdfr trêthsrn ngưxvtojlwsi Giang Trầiphvn, căkhqrn bảwcsin khôcwuhng cówysk phámjqzt hiệaknrn loạtipxi manh mốtspvi nàpspzy.

- Tiểtjhzu tửaxsvpspzy, khẳaxsvng đxhwmhjsfnh rèpeegn luyệaknrn đxhwmtipxi nghi lựquwbc, bằkyuhng khôcwuhng màpspzwyski, khôcwuhng cówysk khảwcsikhqrng bìatstnh tĩtipxnh nhưxvto thếzpwq.

Ýbnoy niệaknrm trong đxhwmiphvu thanh niêthsrn mắjkyst tam giámjqzc khẽxgps đxhwmbnoyng, trong tay đxhwmãwwzz nhiềfsiqu ra mộbnoyt thanh kiếzpwqm.

- Chưxvto vịhjsf, ta cùuferng hắjkysn chơwdwmi đxhwmùufera. Nówyski trưxvtohjthc, nếzpwqu nhưxvto ta hạtipx tiểtjhzu tửaxsvpspzy, trang bịhjsf trêthsrn ngưxvtojlwsi hắjkysn, toàpspzn bộbnoy quy ta!

Ngữbbbx khíixqc củatsta mắjkyst tam giámjqzc cówysk chúgazyt bámjqz đxhwmtipxo.

- Nằkyuhm mơwdwm!

Ba nửaxsva bưxvtohjthc Tiêthsrn cảwcsinh khámjqzc, đxhwmtptvng thờjlwsi lêthsrn tiếzpwqng quámjqzt lớhjthn.

Thanh niêthsrn mắjkyst tam giámjqzc giậgazyn dữbbbx:

- Ta xung phong, chẳaxsvng lẽxgpsmjqzc ngưxvtoơwdwmi kiếzpwqm tiệaknrn nghi?

- Khôcwuhng cówysk ngưxvtojlwsi bứgazyc ngưxvtoơwdwmi xung phong.

Mộbnoyt Võfupe Giảwcsi mậgazyp mạtipxp khámjqzc tứgazyc giậgazyn nówyski.

Giang Trầiphvn thấaknry đxhwmtspvi phưxvtoơwdwmng nộbnoyi chiếzpwqn, trong nộbnoyi tâhsldm ngưxvtouferc lạtipxi âhsldm thầiphvm cao hứgazyng. Nhữbbbxng ngưxvtojlwsi nàpspzy, càpspzng kéwtzqo dàpspzi thờjlwsi gian, đxhwmtspvi vớhjthi hắjkysn càpspzng cówysk lợuferi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.