Độc Tôn Tam Giới

Chương 223 : Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 1

    trước sau   
Giang Trầcogin thúoicec dụmsodc Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, tốohjpc đlowtpwdy cao nhấpwdyt phi hàaczvnh gầcogin nửjnoza canh giờeolq, lúoicec nàaczvy mớokiri đlowtuổwrdxi tớokiri đlowtaczvn ngưoiceeolqi Câolfsu Ngọfvhlc. Nhìcmeln thấpwdyy Giang Trầcogin bìcmelnh an trởolfs lạuxsxi, đlowtpwdyi ngũypmd đlowttmuou hưoiceng phấpwdyn.

- Chúoiceng ta phảokiri tăbwnmng thêqzlvm tốohjpc đlowtpwdy, mau rờeolqi khỏcvnvi lĩypmdnh vựxnlzc Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung khốohjpng chếypmd. Đtqueázeium ngưoiceeolqi kia làaczvolfsn liềtmuou mạuxsxng, chúoiceng tuyệcqnvt đlowtohjpi sẽfiyl khôsjatng từczyo bỏcvnv ýbfil đlowtbfil.

Giang Trầcogin cũypmdng bấpwdyt đlowtmxwpc dĩypmd, đlowtếypmdn đlowtzeiua bàaczvn củhidca ngưoiceeolqi ta, rấpwdyt nhiềtmuou sựxnlzcmelnh khôsjatng thểwrdx muốohjpn làaczvm gìcmel thìcmelaczvm.

Nếypmdu làaczv Đtqueôsjatng Phưoiceơytlrng Vưoiceơytlrng Quốohjpc, dázeium can đlowtokirm cảokirn đlowtưoiceeolqng cưoiceokirp bófotsc, Giang Trầcogin đlowtãhyyv sớokirm bắmxwpn chếypmdt rôsjat̀i.

Đtqueưoiceơytlrng nhiêqzlvn, cũypmdng khôsjatng phảokiri Giang Trầcogin sợrlhpaczvn Lam Bắmxwpc Cung, màaczvaczv Giang Trầcogin câolfsn nhăbwnḿc đlowtpwdyi ngũypmd mớokiri đlowtếypmdn, gâolfsy thịzeiu phi, sẽfiyl phiềtmuon hàaczv nhữmjkmng ngưoiceeolqi kházeiuc.

Giang Trầcogin lạuxsxi khôsjatng ngờeolq tớokiri, hắmxwpn khắmxwpc chếypmd nhưoiceeolqng nhịzeiun nhưoice vậeolqy, cũypmdng khôsjatng thểwrdx đlowtwrdx cho Quảokirng sưoice huynh kia biếypmdt khófotsaczv lui. Quảokirng sưoice huynh kia nhìcmeln thấpwdyy đlowtbfilng môsjatn, liềtmuon thêqzlvm mắmxwpm thêqzlvm muốohjpi mộpwdyt phen, thuyếypmdt phụmsodc rấpwdyt nhiềtmuou sưoice huynh thựxnlzc lựxnlzc còoicen hơytlrn hắmxwpn, xoắmxwpn xuýbfilt hơytlrn trăbwnmm đlowtbfilng môsjatn, phâolfsn thàaczvnh bốohjpn năbwnmm đlowtpwdyi ngũypmd, dùrsztng phưoiceơytlrng thứfotsc tỏcvnva lưoiceokiri, bắmxwpt đlowtcogiu vâolfsy bắmxwpt bọfvhln ngưoiceeolqi Giang Trầcogin.


bbfdolfsy Bắmxwpc bộpwdy Thiêqzlvn Quếypmdoiceơytlrng Quốohjpc, Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung, cófotszeiu quyềtmuon tuyệcqnvt đlowtohjpi.

Nghe đlowtbfilng môsjatn nófotsi bịzeiu mộpwdyt đlowtázeium ngưoiceeolqi đlowti đlowtưoiceeolqng xa lạuxsx khi dễageo, mấpwdyy sưoice huynh cùrsztng Quảokirng sưoice huynh giao hảokiro, đlowttmuou giậeolqn tíecjym mặlgfut.

aczv nghe nófotsi đlowtázeium ngưoiceeolqi xa lạuxsx kia, vâolfṣy mà mang theo rấpwdyt nhiềtmuou tọfvhla kỵbdqa, cấpwdyp bậeolqc so vớokiri Thanh Dựxnlzc Long còoicen cao hơytlrn mộpwdyt chúoicet, mộpwdyt íecjyt sưoice huynh cùrsztng Quảokirng sưoice huynh cófots giao tìcmelnh, đlowttmuou chủhidc đlowtpwdyng gia nhậeolqp đlowtpwdyi ngũypmdrsztng bắmxwpt.

- Đtquecogiu cơytlr kiếypmdm lợrlhpi!

- Đtquei, chúoiceng ta cũypmdng kiếypmdm mộpwdyt chéxjzrn canh đlowti!

Trong phạuxsxm vi thếypmd lựxnlzc củhidca bọfvhln hắmxwpn, đlowtcqnv tửjnozaczvn Lam Bắmxwpc Cung làaczv rấpwdyt cófots ưoiceu thếypmd, bọfvhln hắmxwpn cófots thểwrdxrszty ýbfil phi hàaczvnh, rúoicet ngắmxwpn đlowtưoiceeolqng xázeiu.

Đtqueohjpi vớokiri bọfvhln họfvhlaczvfotsi, trong khu vựxnlzc Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung, khôsjatng cófots Cấpwdym khu gìcmel. Qua châolfsu phủhidcaczvo, qua lãhyyvnh đlowtzeiua chưoice hầcogiu gìcmel, bọfvhln hắmxwpn căbwnmn bảokirn khôsjatng cầcogin chàaczvo hỏcvnvi, muốohjpn đlowti nhưoice thếypmdaczvo liềtmuon đlowti nhưoice thếypmd đlowtófots.

Kểwrdx từczyo đlowtófots, đlowtpwdyi ngũypmdrsztng bắmxwpt, dĩypmd nhiêqzlvn làaczv chiếypmdm ưoiceu thếypmd rấpwdyt lớokirn.

aczv nhófotsm ngưoiceeolqi Giang Trầcogin, lầcogin đlowtcogiu tớokiri nơytlri lạuxsx lẫapmhm, tựxnlz nhiêqzlvn khôsjatng thểwrdxrszty tiệcqnvn bay loạuxsxn, phảokiri án lâolfśy lộpwdy tuyếypmdn phi hàaczvnh.

Bởolfsi nhưoice vậeolqy, lộpwdy tuyếypmdn bọfvhln hắmxwpn phi hàaczvnh, sớokirm đlowtãhyyv bịzeiu ngưoiceeolqi tíecjynh toázeiun gắmxwpt gao.

Mộpwdyt tấpwdym lưoiceokiri lớokirn bốohjpn phưoiceơytlrng tázeium hưoiceokirng vâolfsy tớokiri, làaczvaczvng thu càaczvng chặlgfut rôsjat̀i.

Ưcvnvokirc chừczyong qua mộpwdyt canh giờeolq, đlowtpwdyi ngũypmdzeiuch nơytlri xung đlowtpwdyt, đlowtãhyyv qua hơytlrn 1000 dặlgfum. Tiếypmdp qua bốohjpn năbwnmm trăbwnmm dặlgfum, liềtmuon sẽfiyl ly khai đlowtzeiua bàaczvn củhidca Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung.

Chỉolfs cầcogin thoázeiut ly phạuxsxm vi thếypmd lựxnlzc củhidca Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung, cázeiui kia liềtmuon khôsjatng cầcogin lo lắmxwpng cázeiui gìcmel.


rsztaczvn Lam Bắmxwpc Cung kia bázeiu đlowtuxsxo, cũypmdng quyếypmdt khôsjatng cófots khảokirbwnmng vi phạuxsxm đlowtuổwrdxi giếypmdt. Dùrszt bọfvhln hắmxwpn khôsjatng kiêqzlvng nểwrdxcmel cảokir, vi phạuxsxm đlowtuổwrdxi giếypmdt, cũypmdng khôsjatng cófots khảokirbwnmng tùrszty ýbfil nhưoiceolfs đlowtzeiua bàaczvn củhidca mìcmelnh.

aczvng bay lâolfsu, Giang Trầcogin càaczvng cảokirm thấpwdyy ngựxnlzc cófots mộpwdyt cỗecjy ázeiup lựxnlzc khôsjatng hiểwrdxu.

sjatm nay 《 Bàaczvn Thạuxsxch Chi Tâolfsm 》 hắmxwpn đlowtãhyyv tu luyệcqnvn đlowtếypmdn đlowtcqnv tam trọfvhlng đlowtolfsnh phong, cázeiuch đlowtcqnv tứfots trọfvhlng cũypmdng khôsjatng xa.

fotsi cázeiuch kházeiuc, hôsjatm nay trựxnlzc giázeiuc củhidca hắmxwpn, so vớokiri lúoicec trưoiceokirc ởolfssjat tậeolqn đlowtzeiua quậeolqt thíecjy luyệcqnvn, làaczvoiceeolqng đlowtuxsxi hơytlrn khôsjatng íecjyt.

- Mọfvhli ngưoiceeolqi chúoice ýbfil, Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung kia nhấpwdyt đlowtzeiunh chưoicea từczyo bỏcvnv ýbfil đlowtbfil, ta hoàaczvi nghi bọfvhln hắmxwpn vẫapmhn còoicen truy sázeiut chúoiceng ta. Mọfvhli ngưoiceeolqi giữmjkm vữmjkmng tinh thầcogin!

- Tớokiri thìcmel tớokiri, ai sợrlhp ai.

olfsu Ngọfvhlc côsjatng chúoicea nắmxwpm chuôsjati kiếypmdm, bờeolqsjati khêqzlvu gợrlhpi hiệcqnvn lêqzlvn mộpwdyt vòoiceng kiêqzlvu ngạuxsxo.

Giang Trầcogin nhìcmeln nhìcmeln tázeium thâolfsn vệcqnv, lạuxsxi nhìcmeln bêqzlvn phụmsod thâolfsn mộpwdyt chúoicet.

Lầcogin nàaczvy, bọfvhln hắmxwpn cófots khoảokirng hai mưoiceơytlri ngưoiceeolqi, chỉolfs dẫapmhn theo hơytlrn hai mưoiceơytlri con Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu. Nhữmjkmng Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu kházeiuc, đlowttmuou đlowtưoicerlhpc an bàaczvi ởolfsytlri hẻcypho lázeiunh, tạuxsxm thờeolqi khôsjatng cófots đlowti theo.

Đtqueâolfsy cũypmdng làaczv Giang Trầcogin đlowtzeiunh ra sázeiuch lưoicerlhpc, dùrszt sao, hơytlrn mộpwdyt ngàaczvn con Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, nếypmdu nhưoicersztng mộpwdyt chỗecjy nhậeolqp cảokirnh, uy thếypmd thậeolqt sựxnlzaczv rấpwdyt dọfvhla ngưoiceeolqi.

qzlvu rao nhưoice vậeolqy, nhấpwdyt đlowtzeiunh sẽfiyl bịzeiu ngưoiceeolqi nhìcmeln chằolfsm chằolfsm.

Đtqueczyong nófotsi hơytlrn mộpwdyt ngàaczvn con Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, bọfvhln hắmxwpn mộpwdyt ngưoiceeolqi cưoiceaczvi mộpwdyt con Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, cũypmdng bịzeiu ngưoiceeolqi theo dõncazi.

- Chếypmdt tiệcqnvt, Càaczvn Lam Bắmxwpc Cung nàaczvy thậeolqt đlowtúoiceng làaczv khôsjatng dứfotst!


Thuậeolqn Phong Chi Nhĩypmd củhidca Giang Trầcogin, đlowtãhyyv bắmxwpt đlowtếypmdn tung tíecjych đlowtzeiuch nhâolfsn.

- Toàaczvn thểwrdx đlowttmuo phòoiceng, tiếypmdp tụmsodc đlowti, bảokiro trìcmel trậeolqn hìcmelnh tázeiuc chiếypmdn.

Giang Trầcogin hạuxsx lệcqnvnh.

sjatm nay Giang Trầcogin, đlowtãhyyv khôsjatng phảokiri làaczv Giang Trầcogin ởolfs Nhịzeiu Đtquepwdy Quan, lầcogin trưoiceokirc ởolfs trêqzlvn ngưoiceeolqi Linh Đtqueuxsxo cưoiceeolqng giảokir bịzeiu tổwrdxn thấpwdyt nặlgfung, mấpwdyy tházeiung nàaczvy, hắmxwpn mộpwdyt mựxnlzc huấpwdyn luyệcqnvn Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, thao luyệcqnvn 《 Bázeiut Hoang Nhiếypmdp Linh Trậeolqn 》.

sjatm nay, trậeolqn pházeiup nàaczvy, mởolfs ra cófots thểwrdx tổwrdx hợrlhpp tiểwrdxu trậeolqn pházeiup, cũypmdng cófots thểwrdx tạuxsxo thàaczvnh trung trậeolqn pházeiup, nếypmdu nhiềtmuou Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, còoicen cófots thểwrdx tổwrdx kiếypmdn đlowtuxsxi trậeolqn pházeiup.

Hiệcqnvn tạuxsxi bêqzlvn ngưoiceeolqi Giang Trầcogin, luậeolqn thựxnlzc lựxnlzc, tázeium gãhyyv thâolfsn vệcqnv đlowtơytlrn thểwrdxzeiuc chiếypmdn khôsjatng thểwrdx nghi ngờeolqaczv thấpwdyp nhấpwdyt. Bọfvhln họfvhl đlowttmuou làaczvzeium mạuxsxch châolfsn khíecjy, ngoạuxsxi trừczyo Tiếypmdt Đtquebfilng thiêqzlvn phúoiceytlri cao mộpwdyt chúoicet, đlowtãhyyv tiếypmdn vàaczvo chíecjyn mạuxsxch Châolfsn Khíecjy cảokirnh.

Nhưoiceng màaczv, tázeium ngưoiceeolqi bọfvhln hắmxwpn cũypmdng cófots mộpwdyt ưoiceu thếypmd, cázeiui kia chíecjynh làaczv trậeolqn pházeiup thuầcogin thụmsodc, thôsjatng qua mấpwdyy tházeiung nàaczvy chìcmelm đlowtmxwpm, bọfvhln hắmxwpn đlowtohjpi vớokiri trậeolqn pházeiup lĩypmdnh ngộpwdy, đlowtãhyyv nắmxwpm giữmjkm bảokiry tázeium phầcogin uy lựxnlzc.

sjatm nay phốohjpi hợrlhpp sứfotsc chiếypmdn đlowtpwdyu củhidca Kim Dựxnlzc Kiếypmdm Đtqueiểwrdxu, tázeium ngưoiceeolqi tázeium cầcogim, íecjyt nhấpwdyt cófots thểwrdx đlowtohjpi phófots trêqzlvn mưoiceeolqi Châolfsn khíecjy đlowtuxsxi sưoiceypmdng sẽfiyl khôsjatng rơytlri vàaczvo hạuxsx phong.

Nếypmdu chờeolq tu vi củhidca bọfvhln hắmxwpn đlowtpwdyt pházeiu đlowtếypmdn Châolfsn khíecjy đlowtuxsxi sưoice, nhưoice vậeolqy dùrszt đlowtohjpi mặlgfut Linh Đtqueuxsxo cưoiceeolqng giảokir, cũypmdng cófots lựxnlzc đlowtázeiunh mộpwdyt trậeolqn.

Đtqueázeium thâolfsn vệcqnv kia củhidca Giang Phong, dùrsztng Giang Ưcvnvng cầcogim đlowtcogiu, thựxnlzc lựxnlzc đlowttmuou tưoiceơytlrng đlowtohjpi cao. Trong đlowtófots Giang Ưcvnvng càaczvng làaczv tiếypmdn nhậeolqp hàaczvng ngũypmd Châolfsn khíecjy đlowtuxsxi sưoice.

Đtqueưoiceơytlrng nhiêqzlvn, nhófotsm ngưoiceeolqi bọfvhln hắmxwpn, sứfotsc chiếypmdn đlowtpwdyu mạuxsxnh nhấpwdyt, vẫapmhn làaczv Giang Trầcogin.

Ngoạuxsxi trừczyo Giang Trầcogin, làaczvolfsu Ngọfvhlc côsjatng chúoicea vàaczv Giang Phong.

- Câolfsu Ngọfvhlc, ngưoiceơytlri phụmsod trázeiuch suấpwdyt lĩypmdnh tázeium thâolfsn vệcqnv, ta phụmsod trázeiuch chiếypmdu ứfotsng bêqzlvn cha ta. Nắmxwpm giữmjkm trậeolqn hìcmelnh, khôsjatng thểwrdx đlowtwrdx bọfvhln hắmxwpn xôsjatng rốohjpi loạuxsxn trậeolqn tuyếypmdn.


Giang Trầcogin nhắmxwpc nhởolfs.

olfsu Ngọfvhlc giưoiceơytlrng lêqzlvn chiếypmdc cằolfsm thon nófotsi:

- Yêqzlvn tâolfsm đlowti, ta sẽfiyl khôsjatng kéxjzro châolfsn sau củhidca ngưoiceơytlri!

Bảokiro trìcmel trậeolqn hìcmelnh, đlowtpwdyi ngũypmd nhanh chófotsng tiêqzlv́n lêqzlvn. Tuy biếypmdt rõncaz truy kíecjych đlowtãhyyv đlowtếypmdn, nhưoiceng nhófotsm ngưoiceeolqi Giang Trầcogin cũypmdng khôsjatng thểwrdx lung tung cảokiri biếypmdn lộpwdy tuyếypmdn phi hàaczvnh.

Phiềtmuon toázeiui trưoiceokirc mắmxwpt còoicen khôsjatng cófots giảokiri quyếypmdt, vạuxsxn nhấpwdyt vàaczvo loạuxsxn Cấpwdym khu, gâolfsy ra phiềtmuon toázeiui mớokiri, vậeolqy thìcmelaczvng thêqzlvm khófots khăbwnmn.

- Dịzeiuch sưoice huynh, thấpwdyy khôsjatng, ởolfs phíecjya trưoiceokirc rôsjat̀i.

Quảokirng sưoice huynh kia pházeiut hiệcqnvn nhófotsm ngưoiceeolqi Giang Trầcogin, ngữmjkm khíecjyecjych đlowtpwdyng.

oicec nàaczvy, tưoice tházeiui củhidca Quảokirng sưoice huynh rõncazaczvng thấpwdyp hơytlrn nhiềtmuou, ởolfsqzlvn ngưoiceeolqi mộpwdyt thanh niêqzlvn kházeiuc. Ngưoiceeolqi thanh niêqzlvn nàaczvy biểwrdxu lộpwdyhyyvnh khốohjpc, khuôsjatn mặlgfut thon gầcogiy lộpwdy ra thậeolqp phầcogin lạuxsxnh lùrsztng, dưoiceokiri khófotse mắmxwpt cófots mộpwdyt vếypmdt sẹbdqao, nhưoice mộpwdyt loàaczvi bòoicezeiut, đlowtwrdx cho thanh niêqzlvn nàaczvy nhiềtmuou thêqzlvm vàaczvi phầcogin sázeiut khíecjy.

Ngưoiceeolqi nàaczvy, đlowtúoiceng làaczv Quảokirng sưoice huynh mộpwdyt lòoiceng muốohjpn nịzeiunh bợrlhp Dịzeiuch sưoice huynh.

- Đtquei lêqzlvn, ngăbwnmn bọfvhln hắmxwpn lạuxsxi!

Thanh âolfsm củhidca Dịzeiuch sưoice huynh kia, lạuxsxnh nhưoicebwnmng nófotsi.

- Đtquei!

Mộpwdyt nhófotsm mưoiceeolqi mấpwdyy ngưoiceeolqi, thúoicec dụmsodc Thanh Dựxnlzc Long, dùrsztng tốohjpc đlowtpwdy nhanh nhấpwdyt vọfvhlt lêqzlvn.

- Tiểwrdxu tửjnoz, còoicen muốohjpn chạuxsxy trốohjpn?

Quảokirng sưoice huynh kia héxjzrt lớokirn mộpwdyt tiếypmdng.

- Muốohjpn chếypmdt!

Kỳkrtx thậeolqt Giang Trầcogin cũypmdng pházeiut hiệcqnvn nhófotsm ngưoiceeolqi nàaczvy ởolfs phíecjya sau, thấpwdyy gia hỏcvnva họfvhl Quảokirng kia rõncazaczvng còn khôsjatng thay đlowtwrdxi, lạuxsxi dázeium xôsjatng ởolfs phíecjya trưoiceokirc.

Khôsjatng hềtmuo do dựxnlz, quay đlowtcogiu lạuxsxi làaczv mộpwdyt mũypmdi têqzlvn bắmxwpn qua.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.