Độc Tôn Tam Giới

Chương 214 : Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 2

    trước sau   
Hắxhlxc Ôvjwx kỵgxspdkllybxnn khônqfmng khônqfmng cóohgl bao lâlejiu, liềjkpun nghêybxnnh đnszxóohgln mộfaptt lớwlvnp Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu đnszxlcqxi quâlejin. Bởbckgi nhưfypb vậumngy, đnszxlcqxi chiếydokn trêybxnn khônqfmng liềjkpun trìachsnh diễcuyen.

Luậumngn chiếydokn thuậumngt rèrhpnn luyệyppen hànszxng ngànszxy, Hắxhlxc Ôvjwx kỵgxspdkll khônqfmng thểvnjd nghi ngờipvmnszxfypbipvmng đnszxlcqxi hơyelnn nhiềjkpuu.

Nhưfypbng mànszx, Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkllybxnng cóohgl ưfypbu thếydok củmeqea bọtyion hắxhlxn, cáwlofi kia chírbghnh lànszx ưfypbu thếydok củmeqea bảjfgbn thâlejin Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu. Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu vớwlvni tưfypbwlofch linh cầlejim hung hãjkpun, lựlejic phòecvyng ngựleji củmeqea nóohgl hếydokt sứumngc kinh ngưfypbipvmi, hoànszxn toànszxn khônqfmng phảjfgbi Hắxhlxc Ôvjwxohgl khảjfgbehgeng so sáwlofnh.

Ưxrduu thếydoknszx khuyếydokt đnszxiểvnjdm triệyppet tiêybxnu, song phưfypbơyelnng ngưfypbeivac lạlcqxi lànszx đnszxdltku lựlejic lưfypbeivang ngang nhau.

Bấdltkt quáwlof đnszxfapti Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkllnszxy, hiểvnjdn nhiêybxnn khônqfmng cóohgl cách nghĩ ham chiếydokn. Cùfypbng Hắxhlxc Ôvjwx kỵgxspdkll đnszxoghhi xạlcqx mộfaptt hồygzni, liềjkpun gànszxo théqrhnt bay đnszxi.

Hắxhlxc Ôvjwx kỵgxspdkll thậumngm chírbgh hoànszxi nghi, Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu đnszxlcqxi quâlejin nànszxy, đnszxếydokn cùfypbng cóohgl bao nhiêybxnu nhóohglm? Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkll đnszxfapti ởbckg bốoghhn phírbgha xoay quanh, bay tớwlvni bay lui a?


fypb sao khônqfmng trung phi hànszxnh, cùfypbng mặirayt đnszxdltkt hànszxnh tẩxrduu khônqfmng giốoghhng, từbyqe phírbgha đnszxônqfmng đnszxếydokn, hơyelni quấdltkn mộfaptt vòecvyng, lạlcqxi cóohgl thểvnjd trởbckg lạlcqxi phírbgha đnszxônqfmng.

Chỉdltknszx quấdltkn nhưfypb vậumngy, cóohgl thểvnjd cho cáwlof nhâlejin mộfaptt loạlcqxi ảjfgbo giáwlofc, tựlejia hồygznohgl rấdltkt nhiềjkpuu Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkll đnszxfapti.

Nhưfypbng mànszx, rốoghht cuộfaptc lànszx mộfaptt đnszxfapti hay lànszx nhiềjkpuu đnszxfapti Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkll, ai cũybxnng khônqfmng thểvnjd biếydokt. Cho nêybxnn đnszxfapti trưfypbbckgng Hắxhlxc Ôvjwx kỵgxspdkll quyếydokt đnszxqrhnnh truy kírbghch mộfaptt hồygzni, nhìachsn xem Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkll đnszxfapti nànszxy đnszxếydokn cùfypbng chơyelni cáwlofi bịqrhnp bợeivam gìachs.

ybxnn nànszxy truy kírbghch chiếydokn vừbyqea mớwlvni bắxhlxt đnszxlejiu, đnszxfaptt nhiêybxnn ba phưfypbơyelnng hưfypbwlvnng phía đnszxônqfmng, phírbgha tâlejiy, phírbgha bắxhlxc, tuônqfmn ra từbyqeng mảjfgbnh Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu đnszxlcqxi quâlejin.

- Chếydokt tiệyppet, trúhmdvng kếydok. Đnqfmâlejiy lànszx đnszxiệyppeu hổidoh ly sơyelnn! Bànszxy trậumngn, đnszxlcqxi quâlejin dưfypbwlvni mặirayt đnszxdltkt, bànszxy trậumngn!

Hắxhlxc Ôvjwx kỵgxspdkll bịqrhn hấdltkp dẫzetpn bay vềjkpu phírbgha nam, phòecvyng ngựleji trêybxnn khônqfmng trung tưfypbơyelnng đnszxưfypbơyelnng bịqrhnhmdvt sạlcqxch. Bởbckgi nhưfypb vậumngy, phírbgha dưfypbwlvni khônqfmng thểvnjd khônqfmng kiêybxnng nểvnjdachs cảjfgb cứumngu hoảjfgb, phảjfgbi bốoghh trírbgh phòecvyng ngựleji trậumngn, canh phòecvyng nghiêybxnm ngặirayt khônqfmng trung tậumngp kírbghch.

Chỉdltknszx, cáwlofi hỏcebha thếydok kia, khônqfmng phảjfgbi nóohgli bànszxy trậumngn lànszxnszxy trậumngn. Tuy mỗoghhi mộfaptt cái đnszxjkpuu mặirayc áwlofo giáwlofp, nhưfypbng dùfypb sao đnszxjkpuu lànszx phànszxm thai, ai cũybxnng gáwlofnh khônqfmng đnszxưfypbeivac thếydok lửxhlxa mãjkpunh liệyppet kia.

Ngay lúhmdvc nànszxy, ba đnszxfapti đnszxlcqxi quâlejin Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu trêybxnn khônqfmng trung, ngay ngắxhlxn pháwloft đnszxfaptng thếydoknqfmng, vônqfm sốoghhybxn tiễcuyen, nhưfypbnszxfypba to trúhmdvt xuốoghhng.

Phírbgha dưfypbwlvni cóohgl thếydok lửxhlxa mãjkpunh liệyppet, lànszxm cho trậumngn hìachsnh phòecvyng ngựleji khônqfmng ổidohn bằmpxqng trưfypbwlvnc kia.

Mộfaptt khi khiêybxnn tròecvyn đnszxlcqxi trậumngn bấdltkt ổidohn, liềjkpun sẽrhpn xuấdltkt hiệyppen rấdltkt nhiềjkpuu khe hởbckg. Đnqfmâlejiy đnszxoghhi vớwlvni vũybxn tiễcuyen cônqfmng kírbghch dànszxy đnszxirayc mànszxohgli, bấdltkt luậumngn mộfaptt khe hởbckgnszxo, cáwlofi kia đnszxjkpuu lànszx trírbgh mạlcqxng.

Trong khoảjfgbng khắxhlxc, liềjkpun cóohgl tiếydokng kêybxnu thảjfgbm truyềjkpun tớwlvni.

Đnqfmóohgln lấdltky, cànszxng nhiềjkpuu tiếydokng kêybxnu thảjfgbm nữehgea khônqfmng ngừbyqeng truyềjkpun đnszxếydokn.

ohgl trúhmdvng têybxnn kêybxnu thảjfgbm thiếydokt, cũybxnng cóohgl bịqrhn hỏcebha thiêybxnu kêybxnu đnszxau. Trong lúhmdvc nhấdltkt thờipvmi, đnszxlcqxi quâlejin lâlejim vànszxo bạlcqxo đnszxfaptng.


ybxnng may, đnszxlcqxi quâlejin nànszxy đnszxưfypbeivac huấdltkn luyệyppen nghiêybxnm chỉdltknh, sau khi bạlcqxo đnszxfaptng ngắxhlxn ngủmeqei, liềjkpun ổidohn đnszxqrhnnh trậumngn hìachsnh. Dậumngp lửxhlxa thìachs dậumngp lửxhlxa, bànszxy trậumngn thìachsnszxy trậumngn, bắxhlxt đnszxlejiu khônqfmi phụlglgc trạlcqxng tháwlofi ổidohn đnszxqrhnnh.

Chỉdltknszx, dưfypbwlvni mộfaptt phiêybxnn cônqfmng kírbghch nhưfypb vậumngy, mặirayc dùfypb chủmeqe lựlejic đnszxlcqxi quâlejin khônqfmng tổidohn thưfypbơyelnng, nhưfypbng írbght ra cóohgl mấdltky ngànszxn tưfypbwlvnng sĩdkll, hoặirayc nhiềjkpuu hoặirayc írbght đnszxjkpuu mang theo thưfypbơyelnng tírbghch.

fypb sao ba đnszxfapti nhâlejin mãjkpu kia, trêybxnn vạlcqxn ngưfypbipvmi, bắxhlxn xuốoghhng mũybxni têybxnn, đnszxóohglybxnng lànszx trọtyion vẹfypbn hai ba mưfypbơyelni vạlcqxn, dùfypb bắxhlxn khônqfmng chếydokt ngưfypbipvmi, nệyppen cũybxnng nệyppen chếydokt khônqfmng írbght.

Chiếydokn thuậumngt quấdltky rốoghhi cùfypbng du kírbghch cóohgl hiệyppeu quảjfgb, nhữehgeng đnszxlcqxi quâlejin Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kia cũybxnng khônqfmng ham chiếydokn, ởbckg trong tiếydokng rírbght, lạlcqxi mộfaptt lầlejin nữehgea ly khai.

fypbu lạlcqxi đnszxlcqxi quâlejin phírbgha dưfypbwlvni mắxhlxng chửxhlxi liêybxnn tụlglgc.

Đnqfmfapt cao đnszxlcqxi quâlejin Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kia phi hànszxnh, căehgen bảjfgbn khônqfmng đnszxếydokn phạlcqxm vi cônqfmng kírbghch củmeqea bọtyion hắxhlxn.

Từbyqe cao xuốoghhng thấdltkp, tuy uy lựlejic cung tiễcuyen yếydoku bớwlvnt, nhưfypbng írbght ra còecvyn có thêybxn̉ hìachsnh thànszxnh lựlejic sáwloft thưfypbơyelnng. Nhưfypbng mànszx bọtyion hắxhlxn từbyqefypbwlvni đnszxáwlofy bắxhlxn lêybxnn, uy lựlejic tựleji nhiêybxnn lànszxqrhnm hơyelnn rấdltkt nhiềjkpuu.

Coi nhưfypbnszxubzy Giảjfgb lựlejic cáwlofnh tay tốoghht nhấdltkt, tầlejim bắxhlxn cũybxnng mớwlvni khóohgl khăehgen lắxhlxm vớwlvni tớwlvni. Nhưfypbng mànszx vừbyqea vặirayn vớwlvni tớwlvni, lànszxm sao cóohgl thểvnjd tổidohn thưfypbơyelnng Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu?

wlofnh chim trêybxnn ngưfypbipvmi Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kia, cứumngng rắxhlxn nhưfypb sắxhlxt théqrhnp, đnszxóohglnszx tồygznn tạlcqxi nhưfypb biếydokn tháwlofi.

Cho nêybxnn, mộfaptt trậumngn chiếydokn nànszxy, đnszxáwlofnh cho đnszxlcqxi quâlejin Hắxhlxc Nguyệyppet Quốoghhc nổidohi giậumngn, nhưfypbng hếydokt lầlejin nànszxy tớwlvni lầlejin kháwlofc lạlcqxi khônqfmng thểvnjdnszxm gìachs.

Chỉdltknszx, đnszxlcqxi quâlejin Hắxhlxc Nguyệyppet Quốoghhc nànszxy, ai cũybxnng khônqfmng ngờipvm tớwlvni, tai nạlcqxn chírbghnh thứumngc, giờipvm mớwlvni bắxhlxt đnszxlejiu.

Đnqfmfaptt nhiêybxnn, mộfaptt quâlejin sĩdkll trúhmdvng têybxnn trong chăehgen, thâlejin thểvnjd thậumngp phầlejin cứumngng ngắxhlxc bòecvyybxnn, đnszxfaptt nhiêybxnn bổidoh nhànszxo vềjkpu phírbgha trưfypbwlvnc, hưfypbwlvnng yếydokt hầlejiu củmeqea mộfaptt quâlejin sĩdkllybxnn cạlcqxnh táwlofp tớwlvni.

- A!


Mộfaptt tiếydokng kêybxnu thảjfgbm, têybxnn quâlejin sĩdkll bịqrhn cắxhlxn kia thốoghhng khổidoh che cổidoh, máwlofu tưfypbơyelni từbyqe trong cổidohjkpuo táwlofp chảjfgby ra.

Lạlcqxi mộfaptt têybxnn quâlejin sĩdkll đnszxang bịqrhn chiếydokn hữehgeu băehgeng bóohgl, con mắxhlxt bỗoghhng nhiêybxnn trànszxn đnszxlejiy đnszxcebhfypbơyelni, hànszxm răehgeng lạlcqxc lạlcqxc, xoay đnszxlejiu, hung hăehgeng cắxhlxn lấdltky mu bànszxn tay củmeqea têybxnn đnszxygznng đnszxfapti kia.

- Ngưfypbơyelni... con mẹfypbohgl đnszxybxnn rồygzni hảjfgb? Lão tưfypb̉ băehgeng bóohgl miệyppeng vếydokt thưfypbơyelnng cho ngưfypbơyelni, ngưfypbơyelni còecvyn cắxhlxn ta?

Chỉdltknszx, trưfypbipvmng hợeivap nhưfypb vậumngy, giờipvm mớwlvni bắxhlxt đnszxlejiu.

Mộfaptt cáwlofi, hai cáwlofi...

Từbyqeng tiếydokng kêybxnu quỷvjwx dịqrhn, pháwlof vỡfkzuachsnh tĩdkllnh trong đnszxlcqxi quâlejin. Cáwlofc loạlcqxi tiếydokng kêybxnu thảjfgbm thiếydokt, tiếydokng quáwloft mắxhlxng, truyềjkpun khắxhlxp cảjfgbyelnn cốoghhc.

ubzynszxng đnszxqrhnch tậumngp kírbghch đnszxãjkpu chấdltkm dứumngt, thếydok nhưfypbng mànszxachs sao còecvyn cóohgl tiếydokng kêybxnu thảjfgbm thiếydokt liêybxnn tụlglgc khônqfmng ngừbyqeng?

Trong lúhmdvc nhấdltkt thờipvmi, cảjfgb đnszxlcqxi quâlejin lâlejim vànszxo mộfaptt loạlcqxi khủmeqeng hoảjfgbng khônqfmng hiểvnjdu. Loạlcqxi cảjfgbm xúhmdvc khủmeqeng hoảjfgbng nànszxy, tựlejia nhưfypb ônqfmn dịqrhnch lan truyềjkpun.

Chỉdltknszx, đnszxfaptc tírbghnh đnszxáwlofng sợeiva kia mộfaptt khi hìachsnh thànszxnh quy mônqfm, tốoghhc đnszxfapt truyềjkpun báwlof, cóohgl thểvnjdohgli lànszx khủmeqeng khiếydokp.

Nửxhlxa canh giờipvm đnszxi qua, cảjfgbyelnn cốoghhc đnszxãjkpu loạlcqxn thànszxnh mộfaptt bầlejiy. Ngay từbyqe đnszxlejiu, còecvyn cóohgl tiểvnjdu đnszxfapti trưfypbbckgng, trung đnszxfapti trưfypbbckgng, cùfypbng vớwlvni quâlejin tưfypbwlvnng cáwlofc cấdltkp chủmeqe trìachs trậumngt tựleji.

Vềjkpu sau, loạlcqxi thếydok cụlglgc nànszxy căehgen bảjfgbn khônqfmng khốoghhng chếydok đnszxưfypbeivac, dầlejin dầlejin khônqfmng khốoghhng chếydok đnszxưfypbeivac.

Mộfaptt khi sợeivajkpui truyềjkpun ra, coi nhưfypbnszx đnszxfapti quâlejin théqrhnp, cũybxnng sẽrhpn vỡfkzu tung. Huốoghhng chi, loạlcqxi sợeivajkpui nànszxy căehgen bảjfgbn khônqfmng phảjfgbi đnszxqrhnch nhâlejin mang đnszxếydokn, mànszxnszx từbyqe trong quâlejin doanh xuấdltkt hiệyppen.

ybxnn trong khủmeqeng hoảjfgbng, so vớwlvni kẻydok thùfypbybxnn ngoànszxi đnszxfaptt kírbghch còecvyn đnszxáwlofng sợeivayelnn, nguy hạlcqxi cànszxng lớwlvnn.

- Đnqfmlcqxi soáwlofi, đnszxlcqxi sựleji khônqfmng ổidohn, đnszxlcqxi quâlejin triệyppet đnszxvnjd rốoghhi loạlcqxn. Nhữehgeng quâlejin sĩdkll bịqrhn thưfypbơyelnng kia, nhao nhao cắxhlxn chiếydokn hữehgeu. Mànszx ngưfypbipvmi bịqrhn cắxhlxn, chỉdltk mộfaptt lúhmdvc sau, lạlcqxi đnszxi cắxhlxn nhữehgeng ngưfypbipvmi kháwlofc. Mộfaptt truyềjkpun mưfypbipvmi, mưfypbipvmi truyềjkpun trăehgem. Hiệyppen tạlcqxi muốoghhn giếydokt, cũybxnng giếydokt khônqfmng hếydokt rônqfm̀i. Hơyelnn nữehgea cáwlofc tưfypbwlvnng sĩdkllecvyng ngưfypbipvmi bànszxng hoànszxng, đnszxoghhi vớwlvni chiếydokn hữehgeu củmeqea mìachsnh hạlcqxwloft thủmeqe, bọtyion hắxhlxn căehgen bảjfgbn lànszxm khônqfmng đnszxưfypbeivac.

Trong đnszxlcqxi doanh Chủmeqe soáwlofi, ngay từbyqe đnszxlejiu Nhâlejim Phi Long chỉdltk cho lànszx mộfaptt írbght tiểvnjdu đnszxjfgb tiểvnjdu nháwlofo. Trêybxnn thựlejic tếydok, coi nhưfypbnszx vừbyqea rồygzni tiếydokng giếydokt rung trờipvmi, hắxhlxn cũybxnng khônqfmng cóohgl dao đnszxfaptng chúhmdvt nànszxo.

Hắxhlxn biếydokt rõubzy, Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu kỵgxspdkll kia, lànszx quấdltky rốoghhi, tuyệyppet đnszxoghhi khônqfmng cóohgl khảjfgbehgeng ởbckgyelni nànszxy theo châlejin chủmeqe lựlejic củmeqea bọtyion họtyio giao chiếydokn. Đnqfmônqfmng Phưfypbơyelnng Vưfypbơyelnng Quốoghhc khônqfmng cóohgl lựlejic lưfypbeivang nànszxy, hơyelnn nữehgea, ởbckg đnszxâlejiy cũybxnng khônqfmng phảjfgbi khu vựlejic táwlofc chiếydokn phùfypb hợeivap.

Chỉdltknszx, lúhmdvc nànszxy Nhâlejim Phi Long tựleji tin, lạlcqxi cóohgl chúhmdvt tựleji tin quáwlof đnszxfapt.

- Đnqfmlcqxi soáwlofi, thậumngt sựleji khốoghhng chếydok khônqfmng nổidohi rônqfm̀i. Xem ra, đnszxlcqxi quâlejin đnszxãjkpu loạlcqxn. Chúhmdvng ta phảjfgbi thừbyqea dịqrhnp loạlcqxn pháwlofecvyng vâlejiy, bằmpxqng khônqfmng mànszxohgli, đnszxlcqxi quâlejin sẽrhpn triệyppet đnszxvnjd sụlglgp đnszxidoh!

Nhâlejim Phi Long hung hăehgeng néqrhnm chéqrhnn trànszx trong tay xuốoghhng đnszxdltkt:

- Phếydok vậumngt, đnszxjkpuu lànszx mộfaptt đnszxáwlofm phếydok vậumngt! Chỉdltknszx mấdltky ngànszxn Kiếydokm Đnqfmiểvnjdu, liềjkpun đnszxjfgbo loạlcqxn trăehgem vạlcqxn đnszxlcqxi quâlejin củmeqea ta?

- Đnqfmlcqxi soáwlofi, lầlejin nànszxy khônqfmng giốoghhng. Ai nghĩdkll đnszxếydokn, tưfypbwlvnng sĩdkll củmeqea chúhmdvng ta, lạlcqxi đnszxfaptt nhiêybxnn cônqfmng kírbghch ngưfypbipvmi mộfaptt nhànszx? Hơyelnn nữehgea tựlejia hồygzn nhưfypb trúhmdvng ma chúhmdv, mộfaptt cáwlofi cắxhlxn mộfaptt cáwlofi, căehgen bảjfgbn khônqfmng giảjfgbng đnszxlcqxo lývbyd. Giốoghhng nhưfypb nguyêybxnn mộfaptt đnszxáwlofm trúhmdvng tànszx đnszxfaptc, thànszxnh cáwlofi xáwlofc khônqfmng hồygznn khônqfmng cảjfgbm giáwlofc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.