Độc Tôn Tam Giới

Chương 21 : Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 1

    trước sau   
Thoạkecnt nhìxiyfn cũnrycng khôlspjng giốzxsxng a. Giang Trầewbun hắljodn câlfwv̀n Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco, nhữnrycng ngưnyiamshhi nàimzry làimzr khôlspjng thểbxrkimzro biếoawbt đddhrưnyialvjcc. Nóejhbi sau Giang Trầewbun cũnrycng cảzofcm thấakquy, mìxiyfnh giốzxsxng nhưnyia khôlspjng cóejhbmshho cừfgeuu hậmjswn cao nhưnyia vậmjswy, cóejhb thểbxrkimzrm cho cázfmxc lộklnl chưnyia hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn muốzxsxn nhắljodm đddhrewbuu mâlfwvu vàimzro hắljodn.

Trong lúiaizc nhấakqut thờmshhi, tốzxsxi thiểbxrku cóejhb bảzofcy tázfmxm ngưnyiamshhi trẻkpij tuổzofci, tranh nhau muốzxsxn đddhroạkecnt mua Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco, hơqhdgn nữnryca nguyêwoubn mộklnlt đddhrázfmxm biểbxrku hiệkpijn ra quyếoawbt tâlfwvm, đddhrtopiu làimzrzfmxi loạkecni khôlspjng chếoawbt khôlspjng ngừfgeung.

Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo kia lạkecni khóejhb xửgqlwlspj̀i, nàimzrng tâlfwvm tưnyia linh xảzofco, nhưnyia thếoawbimzro nhìxiyfn khôlspjng ra bọbhnln thiếoawbu niêwoubn nàimzry tranh uốzxsxng dấakqum chua?

Thếoawb nhưnyiang màimzr, Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco chỉxrmhejhb mộklnlt câlfwvy? Bázfmxn cho ai cũnrycng sẽewbu đddhrljodc tộklnli mộklnlt nhóejhbm lớwoubn ngưnyiamshhi kházfmxc.

Nhữnrycng tiểbxrku Tházfmxi Tuếoawbimzry, mỗejhbi mộklnlt cái đddhrtopiu làimzr Hỗejhbn Thếoawb Ma Vưnyiaơqhdgng, đddhrljodc tộklnli vớwoubi ai, chỉxrmh sợlvjc đddhrtopiu làimzr chuyệkpijn phiềtopin toázfmxi. Huốzxsxng chi vừfgeua đddhrljodc tộklnli, liềtopin làimzr mộklnlt đddhrázfmxm.

Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo đddhrewbuu óejhbc xoay chuyểbxrkn, liếoawbc nhìxiyfn Giang Trầewbun, đddhrãhfyvejhb chủiaiz ýogrh.


- Chưnyia vịvmjf Tiểbxrku Hầewbuu gia, đddhrưnyialvjcc cázfmxc vịvmjflfwvng đddhrddfa, chúiaizng ta cảzofcm tạkecn. Bấakqut quázfmxnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn chúiaizng ta buôlspjn bázfmxn, gầewbun đddhrâlfwvy đddhrtopiu chúiaiz ýogrh quy củiaiz. Trưnyiawoubc nhấakqut muốzxsxn mua Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco, làimzr vịvmjf Giang Hãhfyvn Hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn Giang Trầewbun nàimzry. Nếoawbu nhưnyia chưnyia vịvmjf muốzxsxn mua, chỉxrmhejhb thểbxrk xin hắljodn bỏhumo thứzmcbwoubu thídnavch. Ai cóejhb thểbxrkejhbi đddhrklnlng hắljodn, Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn chúiaizng ta liềtopin bázfmxn cho ngưnyiamshhi đddhróejhb. Đojbuâlfwvy làimzr quy củiaiz, kídnavnh xin chưnyia vịvmjf tha thứzmcb.

Tốzxsxt mộklnlt chiêwoubu họbhnla thủiaizy đddhrôlspjng dẫzfmxn.

Bởbhnli nhưnyia vậmjswy, Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn bọbhnln hắljodn xem nhưnyia bỏ qua rôlspj̀i, đddhrem nan đddhrtopimshhm cho Giang Trầewbun.

Nếoawbu nhưnyia Giang Trầewbun khôlspjng cho, đddhróejhbimzr sựqmyjxiyfnh củiaiza Giang Trầewbun, khôlspjng phảzofci sựqmyjxiyfnh củiaiza Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn bọbhnln hắljodn. Đojbuljodc tộklnli vớwoubi ngưnyiamshhi, đddhróejhbnrycng làimzr Giang Trầewbun đddhrljodc tộklnli.

Đojburoyhng loạkecnt, tấakqut cảzofc ázfmxnh mắljodt đddhrtopiu tậmjswp trung ởbhnl trêwoubn ngưnyiamshhi Giang Trầewbun.

- Ồkufk? Tạkecni sao làimzr hắljodn?

- Giang Trầewbun? Ởpdoy Tếoawb Thiêwoubn Đojbukecni Đojbuiểbxrkn đddhrázfmxnh rắljodm kia? Hắljodn khôlspjng phảzofci đddhrãhfyv chếoawbt rồroyhi sao?

- Đojbuâlfwvy làimzrzfmxc chếoawbt vùddhrng dậmjswy sao?

- Chẳowlmng lẽewbu tiểbxrku tửgqlwimzry mạkecnng lớwoubn? Vâlfwṿy mà khôlspjng cóejhb bịvmjf đddhrázfmxnh chếoawbt?

- Kỳenzf quázfmxi, việkpijc lạkecn mỗejhbi năpjipm đddhrtopiu cóejhb, năpjipm nay đddhrlspjc biệkpijt nhiềtopiu a.

- Nàimzry! Quảzofcn hắljodn khỉxrmh gióejhbejhb chếoawbt hay khôlspjng, Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco nàimzry, ai cũnrycng khôlspjng thểbxrkddhrng ta đddhroạkecnt!

- Giang Trầewbun, Giang Hãhfyvn Hầewbuu ngưnyiaơqhdgi ởbhnl chỗejhbimzry khôlspjng cóejhb phầewbun nóejhbi chuyệkpijn. Thứzmcbc thờmshhi, sớwoubm chúiaizt rờmshhi khỏhumoi.

- Đojbuúiaizng vậmjswy, ngưnyiaơqhdgi mộklnlt cázfmxi mang tộklnli chi nhâlfwvn, còsnkhn dázfmxm ra đddhrâlfwvy rêwoubu rao?


- Cúiaizt trởbhnl vềtopi chuẩhhxcn bịvmjf hậmjswu sựqmyj đddhri!

Sựqmyjxiyfnh Giang Trầewbun khôlspjng chếoawbt, chỉxrmhejhb sốzxsx ídnavt mấakquy ngưnyiamshhi biếoawbt rõhiys. Cho nêwoubn, nhữnrycng ngưnyiamshhi nàimzry phảzofcn ứzmcbng khôlspjng cóejhb đddhrbxrk cho Giang Trầewbun cảzofcm thấakquy bấakqut ngờmshh.

Đojbubxrk cho Giang Trầewbun cảzofcm thấakquy bấakqut ngờmshhimzr, mìxiyfnh lớwoubn lêwoubn cóejhbmshho cừfgeuu hậmjswn nhưnyia vậmjswy sao? Nhưnyia thếoawbimzro nhữnrycng thứzmcbimzry, cảzofc đddhrázfmxm đddhrtopiu tưnyiạa nhưnyia đddhrzfmxn chừfgeung hắljodn?

Bỏhumo qua ázfmxnh mắljodt uy hiếoawbp, Giang Trầewbun cưnyiamshhi khổzofcejhbi:

- Ta hôlspjm nay ra ngoàimzri khôlspjng xem hoàimzrng lịvmjfch sao? Gặlspjp đddhrưnyialvjcc mộklnlt ngưnyiamshhi ngu ngốzxsxc đddhrãhfyv đddhriaiz phiềtopin muộklnln, nhưnyia thếoawbimzro bỗejhbng nhiêwoubn chạkecny ra mộklnlt đddhrázfmxm ngu ngốzxsxc a?

Hắljodn cũnrycng khôlspjng nhiềtopiu lờmshhi nóejhbi nhảzofcm, ázfmxnh mắljodt nhìxiyfn chằewwtm chằewwtm vàimzro Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo, lạkecnnh lùddhrng nóejhbi:

- Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo, mộklnlt chiêwoubu họbhnla thủiaizy đddhrôlspjng dẫzfmxn nàimzry, dùddhrng rấakqut khôlspjng tồroyhi! Ta khôlspjng muốzxsxn nghe ngưnyiaơqhdgi nóejhbi nhảzofcm, Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco, ngưnyiaơqhdgi đddhrếoawbn cùddhrng cóejhbzfmxn hay khôlspjng?

Sắljodc mặlspjt Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo trầewbum xuốzxsxng:

- Ngưnyiaơqhdgi cázfmxi nàimzry xem nhưnyia uy hiếoawbp ta sao? Nếoawbu làimzr nhưnyia vậmjswy, việkpijc nàimzry ta liềtopin mặlspjc kệkpij!

- Chờmshh mộklnlt chúiaizt!

Bỗejhbng nhiêwoubn đddhrewwtng sau đddhrkecni sảzofcnh, vộklnli vãhfyv đddhri ra mộklnlt ngưnyiamshhi, làimzr Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz.

Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz mặlspjt đddhren lêwoubn, khiểbxrkn trázfmxch:

- Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo, ngưnyiaơqhdgi làimzrm việkpijc kiểbxrku gìxiyf? Chúiaizt chuyệkpijn nhưnyia vậmjswy, sao đddhrbxrk huyêwoubn názfmxo thàimzrnh thếoawbimzry?


- Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn ta buôlspjn bázfmxn, sinh ýogrh theo quy củiaiz đddhrếoawbn xửgqlwogrh, ai tớwoubi trưnyiawoubc, liềtopin bázfmxn cho kẻkpij đddhróejhb!

Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo ngâlfwvy ngẩhhxcn cảzofc ngưnyiamshhi, nghĩbbnb thầewbum Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz ngưnyiaơqhdgi uốzxsxng lộklnln thuốzxsxc sao? Khôlspjng thấakquy nhữnrycng tiểbxrku Tházfmxi Tuếoawb kia nhìxiyfn chằewwtm chằewwtm sao? Ngưnyiaơqhdgi bázfmxn cho Giang Trầewbun, khôlspjng sợlvjc nhữnrycng Hỗejhbn Thếoawb Ma Vưnyiaơqhdgng nàimzry mang thùddhr?

qhdgn nữnryca, chỉxrmhimzr mộklnlt Giang Hãhfyvn Hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn, hơqhdgn nữnryca còsnkhn làimzr mộklnlt hoàimzrn khốzxsx nhịvmjf thếoawb tổzofc khôlspjng cóejhb tiềtopin đddhrroyh, cóejhb tấakqut yếoawbu nhưnyia vậmjswy sao?

Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz khôlspjng nhìxiyfn Lam trưnyiabhnlng lãhfyvo nghi hoặlspjc, đddhrzxsxi vớwoubi Giang Trầewbun cưnyiamshhi nóejhbi:

- Giang Tiểbxrku Hầewbuu, ngưnyiaơqhdgi làimzr ngưnyiamshhi thứzmcb nhấakqut muốzxsxn mua Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco, theo nhưnyia quy củiaiz củiaiza Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn chúiaizng ta, tựqmyj nhiêwoubn làimzrzfmxn cho ngưnyiaơqhdgi.

Ngừfgeung lạkecni mộklnlt chúiaizt, Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz lạkecni đddhrzxsxi vớwoubi chưnyia hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn kházfmxc nóejhbi:

- Chưnyia vịvmjf, khôlspjng cóejhb ýogrh tứzmcb, Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn chúiaizng ta cóejhb thểbxrk dừfgeung châlfwvn ởbhnl Đojbuôlspjng Phưnyiaơqhdgng Vưnyiaơqhdgng Quốzxsxc, dựqmyja vàimzro làimzr biểbxrkn chữnrycimzrng, dựqmyja vàimzro làimzr danh dựqmyjddhrng quy củiaiz. Chưnyia vịvmjf có thêwoub̉ đddhrbxrk mắljodt Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn chúiaizng ta, bảzofcn Đojbuiệkpijn Chủiaiz cảzofcm thấakquy rấakqut vinh hạkecnnh. Bấakqut đddhrljodc dĩbbnb Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco nàimzry, tạkecnm thờmshhi chỉxrmhejhb mộklnlt câlfwvy. Chúiaizng ta chỉxrmhejhb thểbxrkzfmxn cho Giang Tiểbxrku Hầewbuu đddhrếoawbn trưnyiawoubc nhấakqut. Vềtopi phầewbun Giang Tiểbxrku Hầewbuu cóejhb nguyệkpijn ýogrh chuyểbxrkn nhưnyialvjcng cho cázfmxc ngưnyiaơqhdgi hay khôlspjng, bảzofcn đddhriệkpijn liềtopin khôlspjng tiệkpijn can thiệkpijp.

- Bấakqut quázfmxqhdgi nàimzry làimzrnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn, kídnavnh xin chưnyia vịvmjf cho chúiaizt tìxiyfnh mọbhnln, khôlspjng nêwoubn ởbhnl chỗejhbimzry giưnyiaơqhdgng oai.

Ngữnryc khídnav củiaiza Tam Đojbuiệkpijn Chủiaizqhdgi cóejhb chúiaizt tăpjipng thêwoubm.

nyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn, cũnrycng khôlspjng phảzofci đddhrvmjfa phưnyiaơqhdgng ai muốzxsxn giưnyiaơqhdgng oai liềtopin cóejhb thểbxrk giưnyiaơqhdgng oai.

zfmxi gìxiyf?

Tam Đojbuiệkpijn Chủiaizimzry đddhrwoubn rồroyhi sao? Hắljodn lạkecni bázfmxn Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco cho Giang Trầewbun?

Tạkecni đddhrâlfwvy chưnyia hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn nàimzro, khôlspjng hiểbxrkn házfmxch hơqhdgn Giang Hãhfyvn Hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn? Tam Đojbuiệkpijn Chủiaizimzry làimzr uốzxsxng lộklnln thuốzxsxc?


imzrng làimzrm cho bọbhnln hắljodn chấakqun kinh làimzr, Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz kia mặlspjt màimzry hớwoubn hởbhnl, cưnyiamshhi đddhrzxsxi vớwoubi Giang Trầewbun nóejhbi:

- Giang Tiểbxrku Hầewbuu, cóejhb nhiềtopiu đddhrljodc tộklnli, kídnavnh xin vàimzro trong dùddhrng tràimzr, đddhrbxrk cho Dưnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn ta tỏhumosnkhng ázfmxy názfmxy.

Bởbhnli nhưnyia vậmjswy, bọbhnln tiểbxrku Tházfmxi Tuếoawbimzry triệkpijt đddhrbxrk choázfmxng vázfmxng.

Lúc nào, củiaizi mụnfogc hoàimzrn khốzxsx trêwoubn Tiềtopim Long thi hộklnli nhưnyia khôlspjng cóejhb tồroyhn tạkecni, đddhrklnlt nhiêwoubn ởbhnlnyialvjcc Sưnyia Đojbuiệkpijn đddhrưnyialvjcc hoan nghêwoubnh nhưnyia vậmjswy?

imzr ngay cảzofc thiếoawbu nữnryc ázfmxo trắljodng bịvmjflfwvy quanh kia, cũnrycng lầewbun thứzmcb nhấakqut đddhrem ázfmxnh mắljodt chuyểbxrkn dờmshhi đddhrếoawbn trêwoubn ngưnyiamshhi Giang Trầewbun.

imzrng nàimzry, làimzr ázfmxi nữnryc củiaiza Đojbuôlspjng Phưnyiaơqhdgng Vưnyiaơqhdgng Quốzxsxc đddhrkpij nhấakqut chưnyia hầewbuu Long Đojbuewwtng Hầewbuu… Long Cưnyia Tuyếoawbt.

Bọbhnln chưnyia hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn nàimzry nguyêwoubn mộklnlt đddhrázfmxm phídnava sau tiếoawbp trưnyiawoubc, kỳenzf thậmjswt cũnrycng làimzrxiyf nịvmjfnh nọbhnlt Long Cưnyia Tuyếoawbt, mua Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco, làimzrxiyfnyiawoubng nàimzrng xum xoe, giảzofci Thiêwoubn Hàimzrn Chi Sázfmxt.

Giang Trầewbun đddhrzxsxi vớwoubi bọbhnln nam nữnryc si tìxiyfnh nàimzry khôlspjng cóejhb hứzmcbng thúiaiz, khi hắljodn thoázfmxng nhìxiyfn Giang Chídnavnh ởbhnl sau lưnyiang Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz, liềtopin minh bạkecnch chuyệkpijn gìxiyf xảzofcy ra. Cưnyiamshhi nhạkecnt mộklnlt tiếoawbng nóejhbi:

- Làimzrm phiềtopin trưnyiawoubc tiêwoubn đddhrem nhữnrycng Linh Dưnyialvjcc ta muốzxsxn đddhróejhbng góejhbi. Vềtopi phầewbun bạkecnc. . .

Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz vộklnli nóejhbi:

- Sựqmyjxiyfnh bạkecnc, đddhrbxrk sau hãhfyvy nóejhbi, trưnyiawoubc dâlfwvng tràimzr, trưnyiawoubc dâlfwvng tràimzr.

Đojburoyh vậmjswt rấakqut nhanh liềtopin đddhróejhbng góejhbi tốzxsxt, đddhrưnyiaa đddhrếoawbn trong tay Giang Trầewbun, liềtopin muốzxsxn cùddhrng Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz đddhri vàimzro trong. Hắljodn nhưnyia thếoawbimzro khôlspjng biếoawbt, Tam Đojbuiệkpijn Chủiaiz âlfwvn cầewbun nhưnyia vậmjswy, tựqmyj nhiêwoubn làimzr muốzxsxn sớwoubm chúiaizt đddhrvmjfnh ra hợlvjcp đddhrroyhng Thầewbun Túiaiz Tạkecno Hóejhba Đojbuan.

Bằewwtng khôlspjng thìxiyf Tam Đojbuiệkpijn Chủiaizimzry sao sẽewbu bỏhumo qua mộklnlt đddhrázfmxm chưnyia hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn, hếoawbt lầewbun nàimzry tớwoubi lầewbun kházfmxc đddhrem Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco bázfmxn cho hắljodn, lạkecni cho hắljodn thểbxrk diệkpijn?

- Chậmjswm đddhrãhfyv, Giang Trầewbun huynh đddhrkpij.

Mộklnlt ngưnyiamshhi trẻkpij tuổzofci ázfmxo mũnryc chỉxrmhnh tềtopi, diệkpijn mạkecno tuấakqun lãhfyvng, từfgeu trong đddhrázfmxm ngưnyiamshhi đddhri ra.

- Tạkecni hạkecn Huyềtopin Vũnryc Hầewbuu truyềtopin nhâlfwvn Dịvmjfch Tházfmxi Sơqhdg, khẩhhxcn cầewbuu huynh đddhrkpij chuyểbxrkn nhưnyialvjcng Long Cốzxsxt Chídnavnyiaơqhdgng Thảzofco cho ta. Ta nguyệkpijn ýogrh ra giázfmx gấakqup đddhrôlspji, coi nhưnyia kếoawbt giao cùddhrng cázfmxc hạkecn, nhưnyia thếoawbimzro?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.