Độc Tôn Tam Giới

Chương 209 : Địa bàn của ta ta làm chủ 2

    trước sau   
Bấydujt quávijw, đhqkimwfvi đhqkiãwppui Nhâgekom Phi Long nàgwmky, đhqkiávijwy lògqysng lạwrqei càgwmkng nhiềboxuu vàgwmki phầboxun cảyxapnh giávijwc. Khôgksdng thểdynv khôgksdng thừjampa nhậfzfan, nătymmng lựunknc thốmwfvng quâgekon củbojza ngưwiidniami nàgwmky, nătymmng lựunknc dùpjmrng binh, đhqkiítzlpch thậfzfat làgwmk quỷotnp thầboxun khódhtlwiidniamng.

Giang Trầboxun trầboxum tưwiid, tuy Kiếkwbxm đhqkiiểdynvu đhqkiwrqei quâgekon củbojza mìtymmnh lợmmkpi hạwrqei, nhưwiidng dùpjmr sao cũpjmrng làgwmk dựunkna vàgwmko chiếkwbxn thuậfzfat biểdynvn ngưwiidniami, muốmwfvn nódhtli binh phávijwp, đhqkiódhtlgwmktymmn bảyxapn khôgksdng códhtl.

Nếkwbxu trong chiếkwbxn đhqkiyduju, Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc làgwmkm đhqkibojz chuẩpghwn bịqimu, códhtl lẽwvoldhtl biệrevzn phávijwp đhqkimwfvi khávijwng loạwrqei chiếkwbxn thuậfzfat biểdynvn ngưwiidniami nàgwmky, cũpjmrng nódhtli khôgksdng chừjampng.

pjmr sao, đhqkimwfvi thủbojzgwmk mộgtupt danh tưwiidvrznng đhqkiưwiidmmkpc xưwiidng đhqkirevz nhấydujt tưwiidvrznng tinh.

pjmrng loạwrqei ngưwiidniami nàgwmky đhqkimwfvi khávijwng, chẳbjning phảyxapi làgwmkwppui đhqkiúcbxgng chỗfotk ngứedmoa sao?

- Tiếkwbxt Đedmobycdng, cùpjmrng loạwrqei ngưwiidniami am hiểdynvu dùpjmrng binh nàgwmky, nếkwbxu nhưwiid chúcbxgng ta theo châgekon bọewdqn họewdq chơlapki binh phávijwp, nhấydujt đhqkiqimunh làgwmk nhưwiid bọewdqn hắkixmn mong muốmwfvn. Ngưwiidơlapki nódhtli phảyxapi khôgksdng?
Giang Trầboxun cưwiidniami hỏfmpwi.

Tiếkwbxt Đedmobycdng códhtl chúcbxgt suy nghĩbjni, đhqkigtupng dung nódhtli:

- Tiểdynvu Hầboxuu gia, ýedmo củbojza ngàgwmki làgwmk?

- Bọewdqn hắkixmn nódhtli chiếkwbxn thuậfzfat, chúcbxgng ta liềboxun khôgksdng theo châgekon bọewdqn họewdq chơlapki chiếkwbxn thuậfzfat. Bọewdqn hắkixmn ưwiida thítzlpch dùpjmrng binh chi đhqkiwrqeo, chúcbxgng ta hếkwbxt lầboxun nàgwmky tớvrzni lầboxun khávijwc khôgksdng theo nhưwiidvijwo lộgtup an bàgwmki. Cávijwi nàgwmky làgwmk đhqkiqimua bàgwmkn củbojza ta, đhqkiưwiidơlapkng nhiênijvn do ta làgwmkm chủbojz.

- Tiểdynvu Hầboxuu gia, ngàgwmki códhtl cao kiếkwbxn gìtymm?

- Cao kiếkwbxn chưwiida nódhtli tớvrzni, ưwiidu thếkwbx củbojza chúcbxgng ta ởunkn đhqkiqimua phưwiidơlapkng nàgwmko? Ởdynvtzlpnh cơlapk đhqkigtupng củbojza Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu. Chúcbxgng ta ởunkn chỗfotkgwmky chờniam Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc đhqkiwrqei quâgekon đhqkiếkwbxn, vìtymmvijwi gìtymm khôgksdng chủbojz đhqkigtupng xuấydujt kítzlpch?

- Chủbojz đhqkigtupng xuấydujt kítzlpch?

gksdng mi Tiếkwbxt Đedmobycdng nhảyxapy lênijvn, quảyxap thựunknc sữkdsyng sờniam, lậfzfap tứedmoc vỗfotk đhqkiboxuu mộgtupt cávijwi.

- Đedmoúcbxgng vậfzfay, chúcbxgng ta giốmwfvng nhưwiid mộgtupt mựunknc lâgekom vàgwmko vògqysng lẩpghwn quẩpghwn củbojza tưwiid duy, tạwrqei sao phảyxapi ngồbycdi đhqkimmkpi Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc đhqkiwrqei quâgekon tớvrzni chứedmo?

Hoàgwmkn toàgwmkn chítzlpnh xávijwc, ưwiidu thếkwbx củbojza Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu đhqkiwrqei quâgekon ởunkn đhqkiqimua phưwiidơlapkng nàgwmko? Ngay ởunkntzlpnh cơlapk đhqkigtupng. Títzlpnh cơlapk đhqkigtupng làgwmkvijwi gìtymm? Làgwmkpjmry thờniami códhtl thểdynv đhqkiávijwnh, tùpjmry thờniami códhtl thểdynvcbxgt lui.

dhtli đhqkiávijwnh liềboxun đhqkiávijwnh, nódhtli rúcbxgt lui liềboxun rúcbxgt lui, toàgwmkn bộgtup quyềboxun chủbojz đhqkigtupng nắkixmm giữkdsyunkn trong tay chúng ta.

Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc rấydujt códhtl thểdynvdhtl chiếkwbxn thuậfzfat, códhtl thểdynv đhqkimwfvi phódhtl chiếkwbxn thuậfzfat biểdynvn ngưwiidniami củbojza Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu đhqkiwrqei quâgekon. Nhưwiidng màgwmk nhữkdsyng chiếkwbxn thuậfzfat nàgwmky, cũpjmrng cầboxun phảyxapi códhtl thờniami gian đhqkiếkwbxn bốmwfv trítzlp.

gwmk Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu đhqkiwrqei quâgekon, lạwrqei cựunknc kỳuikh thítzlpch hợmmkpp tậfzfap kítzlpch bấydujt ngờniam. Chiếkwbxn trậfzfan củbojza ngưwiidơlapki cògqysn khôgksdng códhtl triểdynvn khai, ta nhưwiidlapkn giódhtl tịqimuch cuốmwfvn tớvrzni.


Chờniam trậfzfan thếkwbx củbojza ngưwiidơlapki dọewdqn xong, ta lạwrqei nhưwiid mộgtupt trậfzfan giódhtlcbxgt lui.

Loạwrqei du kítzlpch chiếkwbxn nàgwmky, tuy títzlpnh sávijwt thưwiidơlapkng khôgksdng cao, nhưwiidng códhtl thểdynv quấydujy rốmwfvi đhqkimwfvi thủbojz, đhqkiyxaptzlpch sĩbjni khítzlp củbojza đhqkimwfvi thủbojz, làgwmkm cho đhqkimwfvi phưwiidơlapkng mệrevzt mỏfmpwi chốmwfvng đhqkiboxu.

Giang Trầboxun càgwmkng nghĩbjnigwmkng hưwiidng phấydujn:

- Tiếkwbxt Đedmobycdng, triệrevzu tậfzfap đhqkiôgksḍi ngũ, liênijvn hệrevzgekou Ngọewdqc côgksdng chúcbxga, bảyxapo nàgwmkng triệrevzu tậfzfap mộgtupt vạwrqen cung tiễuhogn thủbojz cho ta, nếkwbxu nhưwiidgwmk Cao giai Châgekon Khítzlp cảyxapnh, vậfzfay thìtymm tốmwfvt nhấydujt.

lapkn vạwrqen Cao giai Châgekon Khítzlp cảyxapnh cưwiidniamng giảyxap, thoávijwng cávijwi làgwmk rấydujt khódhtldhtl thểdynv triệrevzu tậfzfap.

Nhưwiidng màgwmk, Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc cùpjmrng Đedmoôgksdng Phưwiidơlapkng Vưwiidơlapkng Quốmwfvc đhqkimwfvi chiếkwbxn, ởunkn Đedmoôgksdng Phưwiidơlapkng Vưwiidơlapkng Quốmwfvc códhtl thểdynvdhtli làgwmk toàgwmkn dâgekon thàgwmknh binh. Triệrevzu Tậfzfap Lệrevznh vừjampa ra, lậfzfap tứedmoc códhtlvijwc lộgtupwiidniamng giảyxap, vâgekọy mà nhao nhao xuấydujt đhqkigtupng, dùpjmrng tốmwfvc đhqkigtup nhanh nhấydujt tiếkwbxn đhqkiếkwbxn Giang Hãwppun Lĩbjninh.

Thứedmo nhấydujt, bảyxapo vệrevz quốmwfvc gia, đhqkiyxaptzlpch Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc xâgekom lấydujn, đhqkiâgekoy làgwmk bấydujt kỳuikh mộgtupt Võnmdk Giảyxapgwmko cũpjmrng khôgksdng chùpjmrn bưwiidvrznc, đhqkiâgekoy làgwmk bấydujt luậfzfan Võnmdk Giảyxaptymm vẫfzfan lấydujy làgwmkm kiênijvu ngạwrqeo.

Thứedmo hai, nhữkdsyng võnmdk giảyxapgwmky, cũpjmrng muốmwfvn biếkwbxt mộgtupt chúcbxgt vềboxu Giang Trầboxun, thiênijvn tàgwmki dùpjmrng sứedmoc mộgtupt mìtymmnh trấydujn ávijwp Long gia tạwrqeo phảyxapn trong truyềboxun thuyếkwbxt kia!

Quyếkwbxt tâgekom bảyxapo vệrevz quốmwfvc gia, cảyxapm xúcbxgc cávijw nhâgekon sùpjmrng bávijwi, hai loạwrqei tìtymmnh kếkwbxt cộgtupng lạwrqei, mộgtupt ngàgwmky thờniami gian, Cao giai Châgekon Khítzlp cảyxapnh dũpjmrng mãwppunh vàgwmko Ba Giang Thàgwmknh, liềboxun vưwiidmmkpt qua sávijwu ngàgwmkn ngưwiidniami.

Đedmoãwppu đhqkiếkwbxn sávijwng ngàgwmky thứedmo hai, liềboxun códhtl chítzlpn ngàgwmkn. Đedmoếkwbxn trưwiida, sốmwfvwiidmmkpng lạwrqei tătymmng đhqkiếkwbxn mộgtupt vạwrqen hai ba ngàgwmkn.

Trìtymmnh đhqkigtup nhiệrevzt tìtymmnh bựunknc nàgwmky, dùpjmrgwmk Giang Trầboxun cũpjmrng bấydujt ngờniam.

Giang Trầboxun khôgksdng khỏfmpwi khôgksdng cảyxapm khávijwi, Võnmdk Giảyxap củbojza thếkwbx giớvrzni nàgwmky, đhqkigtup trung thàgwmknh đhqkimwfvi vớvrzni quốmwfvc gia, thậfzfat đhqkiúcbxgng làgwmk khôgksdng phảyxapi thổunkni.

pjmrng may, Giang Phong vớvrzni tưwiidvijwch mộgtupt đhqkiniami chưwiid hầboxuu, thủ hạ khôgksdng thiếkwbxu ngưwiidniami códhtl thểdynv trịqimu quâgekon thốmwfvng binh. Rấydujt nhanh, hơlapkn mộgtupt vạwrqen ngưwiidniami kia, liềboxun bịqimu chia làgwmkm bốmwfvn đhqkiwrqei đhqkigtupi.


Mỗfotki 3000 ngưwiidơlapk̀i mộgtupt đhqkiwrqei đhqkigtupi, 300 ngưwiidơlapk̀i mộgtupt trung đhqkigtupi, ba mưwiidơlapki ngưwiidniami mộgtupt tiểdynvu đhqkigtupi, mỗfotki mộgtupt cấydujp bậfzfac đhqkiboxuu códhtl đhqkigtupi trưwiidunknng cùpjmrng phódhtl đhqkigtupi trưwiidunknng.

Thờniami gian, nhưwiidpjmrgwmk phi thưwiidniamng gấydujp gávijwp.

nijvn Mãwppung Kỳuikh kia, nhódhtlm đhqkiwrqei quâgekon Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu thứedmo hai cũpjmrng đhqkiãwppu đhqkiếkwbxn, tiềboxum phụlaegc ởunkn trong núcbxgi lớvrznn.

Giang Trầboxun triệrevzu tậfzfap nhódhtlm Kim Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu vàgwmk Ngâgekon Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu thứedmo hai lạwrqei, cùpjmrng nhódhtlm Kim Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu vàgwmk Ngâgekon Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu đhqkiboxuu tiênijvn tổunkn hợmmkpp chung mộgtupt chỗfotk.

Kểdynv từjamp đhqkiódhtl, chỉryrdgwmk Kim Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu, thìtymmdhtllapkn távijwm trătymmm.

gwmk Ngâgekon Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu, sốmwfvwiidmmkpng vưwiidmmkpt qua mộgtupt vạwrqen.

Bốmwfvn đhqkiwrqei đhqkigtupi, từjampng đhqkiwrqei đhqkigtupi ưwiidvrznc chừjampng códhtl hai trătymmm Kim Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu, 3000 Ngâgekon Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu, nódhtli cávijwch khávijwc, từjampng Võnmdk Giảyxap đhqkiếkwbxn đhqkiâgekoy hưwiidunknng ứedmong lệrevznh triệrevzu tậfzfap, ítzlpt nhấydujt đhqkiboxuu phâgekon phốmwfvi mộgtupt con Ngâgekon Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu.

- Chưwiid vịqimu, Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc phávijwt đhqkigtupng can qua, đhqkiwrqei quâgekon ítzlpt ngàgwmky nữkdsya sẽwvolvijwt nhậfzfap quốmwfvc thổunkn chúcbxgng ta. Cávijwc ngưwiidơlapki thâgekon làgwmknmdk Giảyxap củbojza Đedmoôgksdng Phưwiidơlapkng Vưwiidơlapkng Quốmwfvc, đhqkiãwppu đhqkiếkwbxn nơlapki nàgwmky, cũpjmrng khôgksdng cầboxun ta đhqkiếkwbxn khítzlpch lệrevz quyếkwbxt tâgekom bảyxapo vệrevz quốmwfvc gia củbojza cávijwc ngưwiidơlapki a?

Giang Trầboxun cưwiidboxui Kim Dựunknc Kiếkwbxm Đedmoiểdynvu, trôgksdi nổunkni ởunkn trênijvn khôgksdng, nhưwiid Chiếkwbxn Thầboxun hàgwmkng lâgekom.

- Cávijwc ngưwiidơlapki đhqkiboxuu làgwmkpjmrng sĩbjni củbojza Đedmoôgksdng Phưwiidơlapkng Vưwiidơlapkng Quốmwfvc, bảyxapo vệrevz quốmwfvc gia, làgwmk chứedmoc trávijwch củbojza cávijwc ngưwiidơlapki, cũpjmrng làgwmkgksd thưwiidmmkpng vinh quang củbojza cávijwc ngưwiidơlapki.

- Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc, lầboxun nàgwmky thốmwfvng quâgekon làgwmk đhqkirevz nhấydujt tưwiidvrznng tinh Nhâgekom Phi Long, ngưwiidniami nàgwmky dùpjmrng binh nhưwiid thầboxun. Nếkwbxu nhưwiid chítzlpnh diệrevzn theo châgekon chúcbxgng đhqkimwfvi khávijwng, Đedmoôgksdng Phưwiidơlapkng Vưwiidơlapkng Quốmwfvc chúcbxgng ta khôgksdng códhtl loạwrqei tiềboxun vốmwfvn nàgwmky.

- Nhưwiidng màgwmk, nếkwbxu nhưwiid đhqkidynv cho đhqkiwrqei quâgekon Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc xâgekom nhậfzfap, Nhâgekom Phi Long kia lạwrqei códhtl mộgtupt danh hiệrevzu, gọewdqi làgwmkvijwt Thầboxun. Hắkixmn làgwmk mộgtupt đhqkibycd tểdynv. Hắkixmn chẳbjning nhữkdsyng sẽwvol chàgwmk đhqkiwrqep thổunkn đhqkiqimua củbojza chúcbxgng ta, càgwmkng sẽwvol giếkwbxt con dâgekon củbojza chúcbxgng ta, giếkwbxt cha mẹxnxc củbojza cávijwc ngưwiidơlapki, huynh đhqkirevz củbojza cávijwc ngưwiidơlapki, con củbojza cávijwc ngưwiidơlapki!

- Cávijwc ngưwiidơlapki nguyệrevzn ýedmounkn chỗfotkgwmky chờniam bọewdqn hắkixmn giếkwbxt đhqkiếkwbxn tậfzfan cửryrda, tàgwmkn sávijwt thâgekon nhâgekon củbojza cávijwc ngưwiidơlapki, hay nguyệrevzn ýedmo đhqkii theo ta, chủbojz đhqkigtupng xuấydujt kítzlpch! Nghênijvnh đhqkiqimuch ởunkn ngoàgwmki biênijvn giớvrzni? Cávijwc ngưwiidơlapki, nguyệrevzn ýedmopjmrng mávijwu tưwiidơlapki cùpjmrng távijwnh mạwrqeng mìtymmnh đhqkii chốmwfvng lạwrqei, hay nguyệrevzn ýedmopjmrng mávijwu tưwiidơlapki củbojza thâgekon nhâgekon cávijwc ngưwiidơlapki đhqkii nhuộgtupm đhqkifmpw huâgekon chưwiidơlapkng côgksdng lao củbojza bọewdqn hắkixmn?

Khôgksdng thểdynv khôgksdng nódhtli, Giang Trầboxun ởunkn phưwiidơlapkng diệrevzn ủbojzng hộgtupbjni khítzlp, cũpjmrng khôgksdng phảyxapi quávijw am hiểdynvu. Nhưwiidng màgwmk nhữkdsyng lờniami nàgwmky, lạwrqei phi thưwiidniamng trựunknc quan.

lapkn nữkdsya, Hắkixmc Nguyệrevzt Quốmwfvc xâgekom lấydujn, đhqkiâgekoy làgwmk cừjampu hậfzfan đhqkiniami đhqkiniami títzlpch lũpjmry củbojza hai nưwiidvrznc. Đedmoâgekoy cơlapk hồbycdgwmk khôgksdng cầboxun đhqkigtupng viênijvn, mỗfotki ngưwiidniami đhqkiboxuu nguyệrevzn ýedmo chiếkwbxn đhqkiếkwbxn cuốmwfvi cùpjmrng, đhqkiboxuu nguyệrevzn ýedmo giếkwbxt đhqkiếkwbxn mộgtupt hơlapki cuốmwfvi cùpjmrng.

dynvwiidvrzni Giang Trầboxun cổunkn đhqkigtupng, nhữkdsyng võnmdk giảyxap kia nguyênijvn mộgtupt đhqkiávijwm vung tay hôgksd to, khấydujp huyếkwbxt thềboxu, nguyệrevzn ýedmo thềboxu chếkwbxt theo Giang Trầboxun, ngătymmn đhqkiqimuch ởunkn ngoàgwmki biênijvn giớvrzni!

- Giếkwbxt đhqkiqimuch! Giếkwbxt đhqkiqimuch!

lapkn mộgtupt vạwrqen Cao giai Châgekon Khítzlp cảyxapnh, ngay ngắkixmn hổunkn gầboxum, âgekom thanh chấydujn vâgekon tiênijvu.

- Ha ha ha, thúcbxg vịqimu, thúcbxg vịqimu!

Đedmogtupt nhiênijvn, trong hưwiid khôgksdng truyềboxun đhqkiếkwbxn mộgtupt tiếkwbxng cưwiidniami dàgwmki. Tiếkwbxng cưwiidniami dàgwmki nàgwmky, vâgekọy mà ởunkn trong tiếkwbxng hôgksd vạwrqen ngưwiidniami, nhưwiidgwmk Kim Thạwrqech, lựunknc xuyênijvn phávijw rấydujt mạwrqenh, từjamp trong hưwiid khôgksdng xuyênijvn thấyduju màgwmk đhqkiếkwbxn, đhqkiâgekom vàgwmko màgwmkng tai mỗfotki ngưwiidniami.

- Ngưwiidniami nàgwmko?

Giang Trầboxun nhưwiidvrznng màgwmky, Thuậfzfan Phong Chi Nhĩbjnilapki đhqkigtupng mộgtupt chúcbxgt, ávijwnh mắkixmt bắkixmn vềboxu mộgtupt chỗfotkwiid khôgksdng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.