Độc Tôn Tam Giới

Chương 206 : Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 2

    trước sau   
afcqc gặffngp lạmsvei Giang Trầpuhtn, Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa trăztclm mốnahoi cảkbkbm xúafcqc ngổxldan ngang. Khuôvnlln mặffngt thiếmmfuu niêrdoyn tuổxldai trẻjkjruanqahianh tĩkcjbnh thong dong kia, tựnahoa hồkpey đacutãdmod xảkbkby ra tíxlda ti lộfogzt xávnllc.

Khuôvnlln mặffngt kia, cũcfiwng khôvnllng xa lạmsveahia, nhưpyitcfiwuanq quen thuộfogzc nhưpyit vậmxvwy.

Nhưpyitng loạmsvei cảkbkbm giávnllc nàuanqy, lạmsvei phảkbkbng phấpuhtt đacutem chêrdoynh lệquntch lẫhvemn nhau, kébbkbo lớdmkin hơdmodn rấpuhtt nhiềnhoyu.

Đmsveúafcqng vậmxvwy, ởxlda trêrdoyn ngưpyitnahoi Giang Trầpuhtn, thậmxvwm chíxldaidtu mộfogzt loạmsvei khíxlda chấpuhtt màuanq ngay cảkbkbochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa cũcfiwng tựnaho ti mặffngc cảkbkbm, đacutóidtuuanq mộfogzt loạmsvei cao quýahrwidtui khôvnllng nêrdoyn lờnahoi.

- Giang Trầpuhtn, ngưpyitơdmodi vâochḳy mà… đacutãdmoduanqpyitnahoi mộfogzt mạmsvech Châochkn khíxlda đacutmsvei sưpyit?

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa hồkpeyi tưpyitxldang quậmxvwt khởxldai chi lộfogz củykmqa thiếmmfuu niêrdoyn nàuanqy, cảkbkbm thấpuhty rấpuhtt làuanq hoảkbkbng hốnahot.


Nửsxgja năztclm trưpyitdmkic, hắyfyqn tựnahoa hồkpey vẫhvemn làuanq ngưpyitnahoi ngay cảkbkb trụinhj cộfogzt khảkbkbo hạmsvech cũcfiwng qua khôvnllng đacutưpyithkcjc a?

Nhưpyit thếmmfuuanqo nửsxgja năztclm thờnahoi gian, mộfogzt ngưpyitnahoi cóidtu thểvuvz phávnllt sinh lộfogzt xávnllc thoávnllt thai hoávnlln cốnahot nhưpyit thếmmfu?

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa khôvnllng nghĩkcjb ra, nàuanqng cũcfiwng khôvnllng muốnahon suy nghĩkcjb.

Giang Trầpuhtn cóidtu chúafcqt gậmxvwt đacutpuhtu:

- Chúafcqt việquntc nhỏycpwpuhty trưpyitdmkic khôvnllng đacutnhoy cậmxvwp tớdmkii. Đmsveúafcqng rồkpeyi, Câochku Ngọkjqac, ta nghe nóidtui Đmsveôvnllng Phưpyitơdmodng nhấpuhtt tộfogzc cávnllc ngưpyitơdmodi, cóidtu mộfogzt lãdmodo tổxlda a? Long gia làuanqm loạmsven, hắyfyqn khôvnllng cóidtu xuấpuhtt hiệquntn; hiệquntn tạmsvei cưpyitnahong đacutngqmch muốnahon xâochkm lấpuhtn, hắyfyqn vẫhvemn khôvnllng hiệquntn ra?

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa cưpyitnahoi khổxlda:

- Lãdmodo tổxlda bếmmfu quan, có lẽ cũcfiwng sắyfyqp xuấpuhtt quan a?

afcqc nóidtui lờnahoi nàuanqy, chíxldanh nàuanqng cũcfiwng khôvnllng cóidtu lựnahoc lưpyithkcjng gìahia. Hơdmodn nữffnga, Đmsveôvnllng Phưpyitơdmodng nhấpuhtt tộfogzc cóidtudmodo tổxlda, Hắyfyqc Nguyệquntt Quốnahoc ngưpyitnahoi ta cũcfiwng cóidtudmodo tổxlda.

dmodo tổxlda đacutnahoi chiếmmfun lãdmodo tổxlda, nghe nóidtui lãdmodo tổxlda Hắyfyqc Nguyệquntt Quốnahoc làuanqdmodo quávnlli vậmxvwt đacutãdmod sốnahong hơdmodn mộfogzt ngàuanqn năztclm rôvnll̀i, tuổxldai thọkjqaxhuhng tu vi đacutnhoyu cao hơdmodn lãdmodo tổxlda củykmqa Đmsveôvnllng Phưpyitơdmodng nhấpuhtt tộfogzc.

Giang Trầpuhtn cưpyitnahoi cưpyitnahoi, cũcfiwng khôvnllng cóidtuidtui cávnlli gìahia nữffnga.

- Đmsveúafcqng rồkpeyi, nha đacutpuhtu Nhưpyithkcjc Nhi kia cũcfiwng tớdmkii?

- Đmsveúafcqng vậmxvwy, bấpuhtt quávnll trong đacutêrdoym chạmsvey đacuti, nàuanqng khôvnllng cóidtu nghỉidtu ngơdmodi tốnahot, lúafcqc nàuanqy có lẽ đacutang ngủykmqxhuh. Ngưpyitơdmodi nhớdmkiuanqng?

Ngữffng khíxlda củykmqa Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa, cóidtu chúafcqt kìahia quávnlli.


- Nhớdmkiuanqng?

Giang Trầpuhtn bậmxvwt cưpyitnahoi.

- Ngưpyitơdmodi côvnlluanqng nàuanqy, trong đacutpuhtu luôvnlln nghĩkcjb mộfogzt íxldat cổxlda quávnlli, ngưpyitơdmodi sẽjrad khôvnllng muốnahon nóidtui cho ta biếmmfut, lầpuhtn nàuanqy cávnllc ngưpyitơdmodi tớdmkii, làuanq ýahrw đacutngqmnh thựnahoc hiệquntn lờnahoi hứzabda chứzabd?

Khuôvnlln mặffngt Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa đacutycpwrdoyn, nàuanqng đacutưpyitơdmodng nhiêrdoyn biếmmfut rõyiql Giang Trầpuhtn nóidtui làuanqvnlli gìahia. Lúafcqc trưpyitdmkic, khi Tiềnhoym Long thi hộfogzi tiếmmfun hàuanqnh, Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa từltgnng đacutkpeyng ýahrw, chỉidtu cầpuhtn Giang Trầpuhtn hắyfyqn cóidtu thểvuvzxlda trong Tiềnhoym Long thi hộfogzi ávnllp đacutkbkbo Long gia, bấpuhtt kểvuvzuanq Nhưpyithkcjc Nhi, hay làuanqochku Ngọkjqac nàuanqng, đacutnhoyu mặffngc Giang Trầpuhtn hắyfyqn ngắyfyqt lấpuhty, lớdmkin nhỏycpw ăztcln sạmsvech cũcfiwng cóidtu thểvuvz.

afcqc ấpuhty Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa cũcfiwng khôvnllng biếmmfut làuanqdmodi nàuanqo đacutếmmfun dũcfiwng khíxlda, nóidtui ra lờnahoi nóidtui kia. Kỳfkvc thậmxvwt, trong nộfogzi tâochkm nàuanqng cựnahoc kỳfkvcochku thuẫhvemn, đacutãdmod cảkbkbm thấpuhty cóidtu chúafcqt thẹgrnvn thùxhuhng sợhkcjdmodi, lạmsvei ẩjradn ẩjradn cảkbkbm thấpuhty, nếmmfuu thậmxvwt làuanq nhưpyit vậmxvwy, cũcfiwng khôvnllng tệqunt.

Chỉidtuuanq, mặffngt đacutnahoi mặffngt nghe Giang Trầpuhtn nhắyfyqc tớdmkii việquntc nàuanqy, Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa gầpuhtn đacutâochky thầpuhtn kinh khôvnllng ổxldan đacutngqmnh, cũcfiwng cóidtu chúafcqt íxldat luốnahong cuốnahong tay châochkn, trêrdoyn mặffngt mâochky đacutycpw bay loạmsven.

- Giang Trầpuhtn... Ngưpyitơdmodi... Ngưpyitơdmodi...

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa rấpuhtt muốnahon tranh mộfogzt hơdmodi, nóidtui chúafcqt gìahia đacutóidtu, nhưpyitng màuanq bờnahovnlli hávnll lạmsvei hávnll, nhưpyitng khôvnllng biếmmfut nóidtui cávnlli gìahia cho phảkbkbi.

- Đmsveưpyithkcjc rồkpeyi! Đmsvexldai ýahrw đacutúafcqng khôvnllng? Coi nhưpyit ta cávnlli gìahiacfiwng chưpyita nóidtui.

Giang Trầpuhtn cốnaho ýahrw xụinhj mặffngt.

- Khôvnllng phảkbkbi. Giang Trầpuhtn...

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa vộfogzi vàuanqng giảkbkbi thíxldach, con ngưpyitơdmodi lóidtue ra thẹgrnvn thùxhuhng màuanqahianh thưpyitnahong căztcln bảkbkbn khôvnllng thểvuvzuanqo thấpuhty đacutưpyithkcjc, thanh âochkm thấpuhtp đacutếmmfun chíxldanh nàuanqng cũcfiwng nghe khôvnllng đacutưpyithkcjc.

- Giang Trầpuhtn, ngưpyitơdmodi... Đmsveltgnng hiểvuvzu lầpuhtm. Nếmmfuu quảkbkb thậmxvwt câochk̀n, ngưpyitơdmodi... Ngưpyitơdmodi cóidtu thểvuvz muốnahon... muốnahon ta.


Lậmxvwp tứzabdc, nữffng tửsxgjvnllo cưpyitnahong kia lạmsvei cắyfyqn cắyfyqn bờnahovnlli, lấpuhty hếmmfut dũcfiwng khíxldaidtui:

- Ta biếmmfut rõyiql ngưpyitơdmodi... ngưpyitơdmodi cóidtu khảkbkbztclng xem thưpyitnahong ta. Thếmmfu nhưpyitng màuanq, trừltgn ngưpyitơdmodi ra, Câochku Ngọkjqac ta đacutnahoi nàuanqy, sẽjrad khôvnllng vừltgna ýahrw nam nhâochkn khávnllc.

Giang Trầpuhtn ngâochky ngẩjradn cảkbkb ngưpyitnahoi, hắyfyqn vốnahon chỉidtu muốnahon đacutùxhuha Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa thoávnllng mộfogzt phávnllt, hùxhuh dọkjqaa nàuanqng mộfogzt chúafcqt màuanq thôvnlli. Khôvnllng nghĩkcjb tớdmkii, tíxldanh cávnllch củykmqa Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa nàuanqy, vâochḳy mà tíxldach cựnahoc nhưpyit vậmxvwy.

Đmsveiềnhoyu nàuanqy cũcfiwng làuanqm cho Giang Trầpuhtn cóidtu chúafcqt đacutâochkm lao phảkbkbi theo lao rôvnll̀i.

pyitnahoi hắyfyqc hắyfyqc mộfogzt tiếmmfung, Giang Trầpuhtn tiếmmfun lêrdoyn mộfogzt bưpyitdmkic, duỗkjqai ra ngóidtun tay, nhẹgrnv nhàuanqng ởxlda trêrdoyn mũcfiwi Câochku Ngọkjqac ngắyfyqt thoávnllng mộfogzt phávnllt:

- Đmsveưpyithkcjc rồkpeyi, ta muốnahon nhưpyit vậmxvwy thoávnllng mộfogzt phávnllt, tíxldanh toávnlln huềnhoy nhau.

Trong nhávnlly mắyfyqt Giang Trầpuhtn thòahrw tay đacutóidtu, tim Câochku Ngọkjqac cơdmod hồkpey đacutãdmod đacutếmmfun cổxlda họkjqang. Tuy tíxldanh cávnllch nàuanqng rấpuhtt hảkbkbo cưpyitnahong, bậmxvwc câochkn quắyfyqc khôvnllng thua đacutpuhtng màuanqy râochku, nhưpyitng cuốnahoi cùxhuhng làuanq thâochkn nữffng nhi.

uanqng mộfogzt mựnahoc đacutem nữffng nhi ngưpyithkcjng ngùxhuhng, giấpuhtu ởxlda trong vẻjkjr ngoàuanqi cưpyitnahong thếmmfu.

Thậmxvwt sựnaho sựnaho đacutávnllo lâochkm đacutpuhtu, nữffng nhi gia thẹgrnvn thùxhuhng, da thịngqmt chưpyita từltgnng bịngqm ngưpyitnahoi đacutinhjng chạmsvem qua, vẫhvemn kìahiam lòahrwng khôvnllng đacutưpyithkcjc cóidtu chúafcqt phávnllt nhiệquntt.

uanqng cho rằochkng, Giang Trầpuhtn làuanq muốnahon đacutfogzng thậmxvwt rôvnll̀i.

uanqo biếmmfut đacutưpyithkcjc, Giang Trầpuhtn cửsxgj nhẹgrnv nhưpyit trọkjqang, chỉidtuxlda trêrdoyn chóidtup mũcfiwi nàuanqng ngắyfyqt thoávnllng mộfogzt phávnllt. Loạmsvei tìahianh hìahianh nàuanqy, nhưpyit mộfogzt ca ca cưpyitng chiềnhoyu tiểvuvzu muộfogzi nhàuanqrdoyn, thâochkn thiếmmfut màuanqvnlluanq.

ochku Ngọkjqac mộfogzt lòahrwng bang bang nhảkbkby loạmsven. Tuy trong nộfogzi tâochkm ẩjradn ẩjradn cóidtu chúafcqt thấpuhtt lạmsvec, nhưpyitng tựnahoa hồkpey lạmsvei cảkbkbm thấpuhty cóidtu chút nhẹgrnv nhõyiqlm, tâochkm hồkpeyn thiếmmfuu nữffng loạmsven tớdmkii cựnahoc đacutiểvuvzm.

- Đmsvei thôvnlli, chúafcqng ta đacuti xem Nhưpyithkcjc Nhi.


Giang Trầpuhtn cưpyitnahoi cưpyitnahoi, quay ngưpyitnahoi đacuti ra vàuanqi bưpyitdmkic.

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa thấpuhty Giang Trầpuhtn hoàuanqn toàuanqn chíxldanh xávnllc khôvnllng cóidtuuanq niệquntm gìahia, mớdmkii thởxlda phàuanqo nhẹgrnv nhỏycpwm, cốnaho gắyfyqng bìahianh phụinhjc tâochkm tìahianh thoávnllng mộfogzt phávnllt, lạmsvei lấpuhty hếmmfut dũcfiwng khíxlda, đacuti đacutếmmfun trưpyitdmkic mặffngt Giang Trầpuhtn.

Mắyfyqt ngọkjqac màuanqy ngàuanqi dưpyitdmkii ávnllnh mặffngt trờnahoi, lộfogz ra càuanqng đacutfogzng lòahrwng ngưpyitnahoi. Chỉidtu thấpuhty lôvnllng mi nàuanqng nhẹgrnv nhàuanqng nhúafcqc nhíxldach, phảkbkbng phấpuhtt lấpuhty hếmmfut lựnahoc lưpyithkcjng toàuanqn thâochkn nóidtui ra:

- Giang Trầpuhtn, mặffngc kệqunt ngưpyitơdmodi nghĩkcjb ta thếmmfuuanqo. Ngưpyitơdmodi làuanq nam nhâochkn đacutpuhtu tiêrdoyn chạmsvem vàuanqo ta. Từltgn nay vềnhoy sau, ta sẽjrad khôvnllng đacutvuvz cho ngưpyitnahoi thứzabd hai chạmsvem ta.

idtui xong nhữffngng lờnahoi nàuanqy, Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa cơdmod hồkpey toàuanqn thâochkn hưpyit thoávnllt. Nàuanqng nhưpyit thếmmfuuanqo cũcfiwng khôvnllng thểvuvzpyitxldang đacutưpyithkcjc, nguyêrdoyn lai, cóidtu mấpuhty lờnahoi muốnahon từltgn trong miệquntng nóidtui ra, vâochḳy mà so vớdmkii đacutnahoi mặffngt trăztclm vạmsven đacutmsvei quâochkn còahrwn gian nan hơdmodn.

- Chớdmki suy nghĩkcjb lung tung nữffnga, ngưpyitơdmodi cávnlli bộfogzvnllng nàuanqy, đacuthkcji chúafcqt nữffnga bịngqm Nhưpyithkcjc Nhi chứzabdng kiếmmfun, sẽjrad coi làuanq ta đacutem ngưpyitơdmodi dùxhuh thếmmfuuanqo rôvnll̀i.

Giang Trầpuhtn cưpyitnahoi ha ha.

Khóidtue miệquntng Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa tràuanqn ra mộfogzt tia ôvnlln hòahrwa vui vẻjkjr:

- Nhưpyithkcjc Nhi đacutơdmodn thuầpuhtn nhưpyit vậmxvwy, sẽjrad khôvnllng nghĩkcjb ngợhkcji lung tung.

- Hoàuanqn toàuanqn chíxldanh xávnllc đacutơdmodn thuầpuhtn, ngay cảkbkb ngậmxvwm mávnllu phun ngưpyitnahoi cũcfiwng cũcfiwng khôvnllng hiểvuvzu, ha ha.

Giang Trầpuhtn cưpyitnahoi ha ha, Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa nghĩkcjb thoávnllng mộfogzt phávnllt, mặffngt lạmsvei đacutycpwvnll̀i, khẽjrad cắyfyqn bờnahovnlli, dậmxvwm châochkn mộfogzt cávnlli:

- Giang Trầpuhtn, ngưpyitơdmodi thậmxvwt làuanq mộfogzt đacutmsvei ávnllc ôvnlln!

vnlli đacutiểvuvzn cốnaho ngậmxvwm mávnllu phun ngưpyitnahoi nàuanqy, làuanqafcqc trưpyitdmkic Long Đmsveochkng Hầpuhtu phủykmq yếmmfun hộfogzi, Giang Trầpuhtn phảkbkbn kíxldach Bạmsvech Hổxlda Hầpuhtu truyềnhoyn nhâochkn Bạmsvech Chiếmmfun Vâochkn.

Ýrdoy nghĩkcjba làuanq chỉidtu tràuanqng diệquntn nữffng nhâochkn chuyểvuvzn dạmsve sinh con, lúafcqc ấpuhty Đmsveôvnllng Phưpyitơdmodng Chỉidtu Nhưpyithkcjc khôvnllng hiểvuvzu, còahrwn cốnaho ýahrw hỏycpwi Giang Trầpuhtn làuanqidtu ýahrwahia.

Ngay cảkbkbochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa, cũcfiwng phảkbkbi mộfogzt hồkpeyi mớdmkii hiểvuvzu đacutưpyithkcjc.

ochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa đacuti ởxlda phíxldaa sau, cùxhuhng Giang Trầpuhtn bảkbkbo lưpyitu mộfogzt khoảkbkbng cávnllch. Nhìahian xem bóidtung lưpyitng thiếmmfuu niêrdoyn nàuanqy, Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa tâochkm tìahianh phứzabdc tạmsvep.

Vừltgna rồkpeyi Giang Trầpuhtn niếmmfut cávnlli mũcfiwi củykmqa nàuanqng thoávnllng mộfogzt phávnllt, thâochkn mậmxvwt vôvnlluanq, khơdmodi gợhkcji lêrdoyn tìahianh cảkbkbm ôvnllm ấpuhtp củykmqa Câochku Ngọkjqac côvnllng chúafcqa.

Huynh trưpyitxldang Đmsveôvnllng Phưpyitơdmodng Tuấpuhtn, Đmsveôvnllng Phưpyitơdmodng Lộfogzc củykmqa nàuanqng, sinh ởxlda đacutếmmfupyitơdmodng gia, phảkbkbng phấpuhtt làuanq mộfogzt bộfogzvnlly móidtuc quyềnhoyn lựnahoc, chưpyita bao giờnaho đacutnahoi vớdmkii nàuanqng làuanqm cửsxgj đacutfogzng thâochkn mậmxvwt nhưpyit vậmxvwy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.