Độc Tôn Tam Giới

Chương 203 : Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 1

    trước sau   
Kiềschuu Bạbmbech Thạbmbech cũdfumng nghe khôvrsang vôvrsa, vung tay lêwnvnn:

- Kéuirwo toàhyuln bộuiwv xuốwpqwng dưoqbvpmjbi. Ta đaihgi bádfgei kiếwujan Tiểnqvju Hầllzju gia.

Tuy khôvrsang biếwujat Nhạbmbec Quầllzjn nàhyuly nókgdoi thậfaijt hay giảwnvn, nhưoqbvng màhyul tin tứfiktc nàhyuly quádfge kinh ngưoqbvcfawi. Nếwujau làhyul thậfaijt, vậfaijy trêwnvnn đaihgllzju Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc, chẳdfgeng khádfgec gìtmup treo lấcfawy mộuiwvt thanh kiếwujam.

Mộuiwvt thanh lợyfjwi kiếwujam tùfikty thờcfawi cũdfumng thểnqvj chéuirwm xuốwpqwng cổkyso Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc!

...

- Nhạbmbec Quầllzjn? Nằvrsam vùfiktng củhrxqa Hắaihgc Nguyệslfit vưoqbvơicovng quốwpqwc?


Giang Trầllzjn nghe đaihgưoqbvyfjwc Kiềschuu Bạbmbech Thạbmbech bẩcaxkm bádfgeo, cũdfumng hơicovi cókgdo chúnqvjt giậfaijt mìtmupnh. Hắaihgn đaihgnqvj cho Kiềschuu Bạbmbech Thạbmbech đaihgi đaihgàhyulm phádfgen, thậfaijm chíhlwi khôvrsang tiếwujac vậfaijn dụfaijng man lựylymc. Lạbmbei khôvrsang nghĩvhew rằvrsang, cuốwpqwi cùfiktng đaihgàhyulo lêwnvnn, dĩvhew nhiêwnvnn làhyul mộuiwvt tin tứfiktc kinh ngưoqbvcfawi nhưoqbv vậfaijy.

Hắaihgc Nguyệslfit vưoqbvơicovng quốwpqwc gầllzjn đaihgâpduny cùfiktng Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc xíhlwich míhlwich, lẫbihtn nhau chinh phạbmbet, gầllzjn mấcfawy trăhbfzm năhbfzm qua làhyul chuyệslfin thưoqbvcfawng xảwnvny ra.

- Tiểnqvju Hầllzju gia, việslfic nàhyuly chỉksde sợyfjw khôvrsang giảwnvn. Long gia nộuiwvi loạbmben, vưoqbvơicovng thấcfawt hưoqbv khôvrsang. Nếwujau Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc khôvrsang nhâpdunn cơicov hộuiwvi nàhyuly xâpdunm lấcfawn, đaihgókgdo mớpmjbi gọddavi việslfic lạbmbe.

Giang Trầllzjn gậfaijt gậfaijt đaihgllzju, chuyệslfin nàhyuly, hắaihgn rấcfawt xem trọddavng.

Vốwpqwn, Giang gia cùfiktng Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc đaihgãuiwv khôvrsang cókgdo quan hệslfitmupvrsài. Nhưoqbvng màhyul, mộuiwvt khi Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc xâpdunm lấcfawn, Giang gia ởrmgahyulo Nam Cưoqbvơicovng, phảwnvni đaihgfiktng mũdfumi chịvhewu sàhyulo.

fikt sao, Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc ởrmgapduny nam Vưoqbvơicovng Quốwpqwc, mộuiwvt khi mởrmga ra lỗqcre hổkysong, Giang gia cơicov hồhlwihyul tuyếwujan đaihgllzju bịvhew trùfiktng kíhlwich.

Đtmupang lúnqvjc do dựylym, bỗqcreng nhiêwnvnn cókgdo thủhrxq hạbmbedfgeo cádfgeo:

- Tiểnqvju Hầllzju gia, ngoàhyuli phủhrxq đaihgslfikgdo mộuiwvt ngưoqbvcfawi, tựylymoqbvng làhyul sứfikt giảwnvn Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc đaihgếwujan, cầllzju kiếwujan Tiểnqvju Hầllzju gia.

Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc?

Giang Trầllzjn cùfiktng Kiềschuu Bạbmbech Thạbmbech nhìtmupn nhau, nókgdoi Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc, sứfikt giảwnvn Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc liềschun đaihgếwujan. Cádfgei nàhyuly cũdfumng quádfge nhanh a?

Tuy Giang Trầllzjn khôvrsang muốwpqwn gặccffp ngưoqbvcfawi Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc, nhưoqbvng màhyuloqbvpmjbi loạbmbei thếwuja cụfaijc nàhyuly, hắaihgn cũdfumng muốwpqwn hiểnqvju rõmtnyoqbvpmjbng đaihgi thoádfgeng mộuiwvt phádfget, cókgdo lẽwpqw có thêwnvn̉ từslfi trong miệslfing sứfikt giảwnvn Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc nàhyuly, moi ra mộuiwvt chúnqvjt tiếwujang giókgdo?

- Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc sứfikt giảwnvn Tềschu Tham, bádfgei kiếwujan Giang thiếwujau gia.

Sứfikt giảwnvn Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc nàhyuly, dádfgeng ngưoqbvcfawi nhỏpyzr ngắaihgn, thoạbmbet nhìtmupn tựylyma nhưoqbv mộuiwvt tiểnqvju nhâpdunn phốwpqw phưoqbvcfawng, khôvrsang cókgdo nửltjsa đaihgiểnqvjm đaihgccffc thùfikt.


Loạbmbei ngưoqbvcfawi nàhyuly, dùfiktuirwm đaihgếwujan trong đaihgádfgem ngưoqbvcfawi, cũdfumng sẽwpqwtmupm khôvrsang ra.

Bấcfawt quádfge, mũdfumi ngưoqbvcfawi nàhyuly hơicovi bẹeltfp, hốwpqwc mắaihgt hãuiwvm sâpdunu. Từslfi vẻaxvj ngoàhyuli xem, ngưoqbvyfjwc lạbmbei cókgdohyuli phầllzjn đaihgccffc thùfikt củhrxqa Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc.

- Giang thiếwujau gia?

Giang Trầllzjn giốwpqwng nhưoqbvoqbvcfawi màhyul khôvrsang phảwnvni cưoqbvcfawi.

- Hắaihgc hắaihgc, ta nghe nókgdoi, Giang gia cựylym tuyệslfit Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng nhấcfawt tộuiwvc phong thưoqbvrmgang, khôvrsang muốwpqwn têwnvnn tuổkysoi đaihgslfi nhấcfawt chưoqbv hầllzju kia. Cho nêwnvnn, nếwujau nhưoqbv khôvrsang đaihgdfgen sai, hiệslfin tạbmbei Giang gia hẳdfgen làhyul bạbmbech thâpdunn. Xưoqbvng hôvrsa ngàhyuli Giang thiếwujau gia, hẳdfgen làhyul hợyfjwp lýccff nhấcfawt a?

Giang Trầllzjn cưoqbvcfawi nhạbmbet mộuiwvt tiếwujang:

- Ngưoqbvơicovi ngưoqbvyfjwc lạbmbei làhyul ngưoqbvcfawi thôvrsang minh. Bấcfawt quádfge ta nghĩvhewuiwvi màhyul khôvrsang rõmtny, Giang Trầllzjn ta, cùfiktng Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc cádfgec ngưoqbvơicovi lúc nào quen biếwujat, lạbmbei phiềschun cádfgec ngưoqbvơicovi tớpmjbi bádfgei phỏpyzrng?

- Ta làhyul tớpmjbi làhyulm thuyếwujat khádfgech.

- Thuyếwujat khádfgech?

Giang Trầllzjn khẽwpqw chau màhyuly.

- Hẳdfgen làhyul ngưoqbvơicovi cảwnvnm thấcfawy, Giang gia ta sẽwpqw phảwnvnn bộuiwvi quốwpqwc gia mìtmupnh?

- Hắaihgc hắaihgc! Lờcfawi nókgdoi mặccffc dùfikt nhưoqbv thếwuja, nhưoqbvng màhyul, Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng nhấcfawt tộuiwvc đaihgãuiwv lụfaijn bạbmbei, cũdfumng tìtmupm khôvrsang thấcfawy lýccff do gìtmup, đaihgnqvjdfgec ngưoqbvơicovi tiếwujap tụfaijc thuầllzjn phụfaijc a? Hơicovn nữtmupa ta nghe nókgdoi, ban đaihgllzju ởrmgaoqbvơicovng đaihgôvrsa, Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Lộuiwvc buôvrsang tha cho Giang gia cádfgec ngưoqbvơicovi, tựylyma nhưoqbv buôvrsang tha cho mộuiwvt con cờcfaw, căhbfzn bảwnvnn khôvrsang cókgdo nửltjsa đaihgiểnqvjm do dựylym.

Giang Trầllzjn cưoqbvcfawi nhạbmbet mộuiwvt tiếwujang, Giang Trầllzjn hắaihgn chíhlwi lớpmjbn, loạbmbei tiểnqvju nhâpdunn vậfaijt nàhyuly nhưoqbv thếwujahyulo cókgdo thểnqvj hiểnqvju?


- Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc chúnqvjng ta thìtmup khôvrsang nhưoqbv vậfaijy, Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc coi trọddavng nhấcfawt đaihgúnqvjng làhyul ngưoqbvcfawi cókgdo thựylymc họddavc. Giang gia, đaihgúnqvjng làhyul gia tộuiwvc cưoqbvcfawng đaihgbmbei màhyul Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc chúnqvjng ta thưoqbvrmgang thứfiktc nhấcfawt. Quốwpqwc quâpdunn chúnqvjng ta, nguyệslfin ýccfffiktng vịvhew tríhlwi Nhấcfawt phẩcaxkm chưoqbv hầllzju, mờcfawi Giang gia đaihgi Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc ta phádfget triểnqvjn! Ban tặccffng đaihgcfawt phong, càhyulng làhyul gấcfawp ba Giang Hãuiwvn Lĩvhewnh ngưoqbvơicovi! Tiềschun tàhyuli mỹdfge nữtmup, chỉksde cầllzjn Giang gia cádfgec ngưoqbvơicovi mởrmga miệslfing, muốwpqwn bao nhiêwnvnu, cókgdo bấcfawy nhiêwnvnu.

- Tiềschun tàhyuli? Mỹdfge nữtmup?

Giang Trầllzjn khẽwpqwoqbvcfawi nókgdoi.

- Đtmupúnqvjng vậfaijy, tàhyuli lựylymc củhrxqa Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc chúnqvjng ta, căhbfzn bảwnvnn khôvrsang phảwnvni Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc cókgdo thểnqvj so sádfgenh. Mỹdfge nữtmup Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc, ngưoqbvơicovi muốwpqwn làhyulm dádfgeng cókgdohyulm dádfgeng; muốwpqwn thanh thuầllzjn thìtmupkgdo thanh thuầllzjn; chỉksde cầllzjn ngưoqbvơicovi nghĩvhew đaihgếwujan, Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc chúnqvjng ta cókgdo thểnqvjtmupm cho ngưoqbvơicovi. Tuyệslfit đaihgwpqwi so vớpmjbi Câpdunu Ngọddavc côvrsang chúnqvja, Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Chỉksde Nhưoqbvyfjwc kia đaihgeltfp hơicovn, còrmgan muốwpqwn gợyfjwi cảwnvnm hơicovn!

Giang Trầllzjn thấcfawy hắaihgn miệslfing phun hoa sen, cũdfumng rấcfawt buồhlwin cưoqbvcfawi.

- Cádfgec ngưoqbvơicovi cảwnvnm thấcfawy, đaihgàhyuln ôvrsang Giang gia ta, làhyultmup tiềschun tàhyuli mỹdfge nữtmuphyul sốwpqwng?

- Giang gia dũdfumng mãuiwvnh, tựylym nhiêwnvnn cókgdo khádfget vọddavng củhrxqa cádfgec ngưoqbvơicovi. Nhưoqbvng màhyul nhâpdunn sinh trêwnvnn đaihgcfawi, tiềschun tàhyuli mỹdfge nữtmup, làhyul thuyếwujat minh tốwpqwt nhấcfawt cho năhbfzng lựylymc. Khôvrsang cókgdo tiềschun tàhyuli mỹdfge nữtmuphyulm đaihgeltfp, dùfikt đaihgfiktng ởrmga đaihgksdenh phong quyềschun lựylymc, cádfgei kia thìtmup sao?

- Hơicovn nữtmupa, mặccffc dùfikt Giang gia cádfgec ngưoqbvơicovi ởrmga lạbmbei Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc, cókgdo vếwujat xe đaihgkyso củhrxqa Long gia, Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc cũdfumng khôvrsang thểnqvj uỷltjs quyềschun cho cádfgec ngưoqbvơicovi. Cádfgec ngưoqbvơicovi cókgdo thểnqvjoqbvrmgang thụfaij vinh hoa phúnqvj quýccff, nhưoqbvng tuyệslfit khôvrsang cókgdo khảwnvnhbfzng nắaihgm giữtmup quádfge nhiềschuu quyềschun lựylymc. Bốwpqwn chữtmup vịvhew cựylymc nhâpdunn thầllzjn nàhyuly, đaihgwpqwi vớpmjbi cádfgec ngưoqbvơicovi màhyulkgdoi, cádfgei kia chíhlwinh làhyul hy vọddavng xa vờcfawi!

Sứfikt giảwnvnhyuly nưoqbvpmjbc bọddavt bay tứfikt tung, mộuiwvt bộuiwv tràhyuln đaihgllzjy tựylym tin.

Kiềschuu Bạbmbech Thạbmbech ởrmga mộuiwvt bêwnvnn, nghe màhyul tràhyuln ngậfaijp lửltjsa giậfaijn. Tuy hắaihgn ly khai Dưoqbvyfjwc Sưoqbv Đtmupiệslfin, nhưoqbvng cuốwpqwi cùfiktng vẫbihtn làhyul ngưoqbvcfawi Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc.

kgdo lẽwpqw hắaihgn đaihgwpqwi vớpmjbi vưoqbvơicovng thấcfawt khôvrsang cókgdopdunm ủhrxqng hộuiwvtmup, nhưoqbvng màhyul đaihgwpqwi vớpmjbi quốwpqwc gia nàhyuly, đaihgwpqwi vớpmjbi phiếwujan thổkyso đaihgvhewa sinh dưoqbvtkagng hắaihgn kia, lạbmbei cókgdo cảwnvnm tìtmupnh rấcfawt sâpdunu đaihgfaijm.

Sứfikt giảwnvn Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc nàhyuly, vâpduṇy mà thổkysoi phồhlwing xúnqvji giụfaijc.

dfgei nàhyuly đaihgwpqwi vớpmjbi Kiềschuu Bạbmbech Thạbmbech màhyulkgdoi, quảwnvn thựylymc làhyulvrsafiktng nhụfaijc nhãuiwv.


Thếwuja giớpmjbi nàhyuly, bấcfawt kểnqvjhyulmtny Giảwnvn, hay làhyul phốwpqw phưoqbvcfawng vôvrsa lạbmbei, bọddavn hắaihgn đaihgwpqwi vớpmjbi quốwpqwc gia củhrxqa mìtmupnh, đaihgwpqwi vớpmjbi quêwnvnoqbvơicovng củhrxqa mìtmupnh, đaihgschuu rấcfawt cókgdo cảwnvnm giádfgec nhậfaijn đaihghlwing.

Quốwpqwc gia nàhyuly cókgdo thểnqvj nộuiwvi chiếwujan, cókgdo thểnqvj thay triềschuu đaihgkysoi đaihgbmbei.

Nhưoqbvng màhyul, nhữtmupng đaihgiềschuu nàhyuly đaihgschuu làhyul vấcfawn đaihgschu nộuiwvi bộuiwv quốwpqwc gia.

Tuyệslfit khôvrsang cókgdo nghĩvhewa làhyul bọddavn hắaihgn cókgdo thểnqvj tiếwujap nhậfaijn nưoqbvpmjbc khádfgec xâpdunm lấcfawn, tiếwujap nhậfaijn ngoạbmbei quốwpqwc vũdfum nhụfaijc.

Tuy linh hồhlwin củhrxqa Giang Trầllzjn cùfiktng Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc khôvrsang quan hệslfi, nhưoqbvng màhyul dung hợyfjwp tríhlwi nhớpmjb củhrxqa tiềschun nhiệslfim Giang Trầllzjn, hoặccffc nhiềschuu hoặccffc íhlwit, cũdfumng cókgdo mộuiwvt chúnqvjt tìtmupnh hưoqbvơicovng khókgdoi.

icovn nữtmupa, coi nhưoqbvhyul Giang Trầllzjn kiếwujap trưoqbvpmjbc, hắaihgn cũdfumng khôvrsang tiếwujap thụfaij đaihgưoqbvyfjwc loạbmbei sựylymtmupnh phảwnvnn bộuiwvi nàhyuly.

Cho nêwnvnn, Hắaihgc Nguyệslfit Quốwpqwc xúnqvji giụfaijc, ởrmgahbfźn nghe ra, căhbfzn bảwnvnn cùfiktng chêwnvnoqbvcfawi khôvrsang sai biệslfit lắaihgm. Sởrmgavhew hắaihgn khôvrsang cókgdohbfzn dạbmbey, khôvrsang cókgdo cựylym tuyệslfit, làhyul muốwpqwn nghe xem ngưoqbvcfawi nàhyuly còrmgan cókgdodfgei gìtmup muốwpqwn nókgdoi.

Thấcfawy sứfikt giảwnvn kia ngừslfing lạbmbei, Giang Trầllzjn cưoqbvcfawi hỏpyzri:

- Còrmgan nữtmupa khôvrsang? Chỉksde nhữtmupng lýccff do nàhyuly?

Vẻaxvj mặccfft sứfikt giảwnvn kia cổkyso quádfgei:

- Nhữtmupng thứfikthyuly chẳdfgeng lẽwpqwrmgan khôvrsang đaihghrxq?

Giang Trầllzjn cưoqbvcfawi ha ha nókgdoi:

- Đtmupnqvj cho ta tớpmjbi tổkysong kếwujat thoádfgeng mộuiwvt phádfget, Nhấcfawt phẩcaxkm chưoqbv hầllzju, tiềschun tàhyuli mỹdfge nữtmup, đaihgúnqvjng khôvrsang? Thếwuja nhưoqbvng màhyul ngưoqbvơicovi cókgdo nghĩvhew tớpmjbi hay khôvrsang, chỉksde cầllzjn ta nguyệslfin ýccff, nhữtmupng vậfaijt nàhyuly, ta ởrmga Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc cókgdo thểnqvj nhẹeltf nhõmtnym đaihgbmbet đaihgưoqbvyfjwc, thậfaijm chíhlwi đaihgbmbet đaihgưoqbvyfjwc nhiềschuu hơicovn nữtmupa. Ngưoqbvơicovi khôvrsang biếwujat sao?

- Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc?

Sứfikt giảwnvn kia lộuiwv ra mộuiwvt tia châpdunm chọddavc.

- Đtmupôvrsang Phưoqbvơicovng Vưoqbvơicovng Quốwpqwc, Giang thiếwujau gia cảwnvnm thấcfawy nókgdormgan cókgdo tiềschun đaihghlwi sao? Vưoqbvơicovng thấcfawt cùfiktng Long Đtmupvrsang Hầllzju nộuiwvi chiếwujan, cơicov hồhlwi tiêwnvnu hao hếwujat sạbmbech. Quốwpqwc gia nàhyuly, hiệslfin tạbmbei đaihgãuiwvhyuldfgei thùfiktng rỗqcreng. Khôvrsang cókgdohyuli thậfaijp niêwnvnn, căhbfzn bảwnvnn khôvrsang thểnqvj khôvrsai phụfaijc.

- Sau đaihgókgdo thìtmup sao?

Giang Trầllzjn nhàhyuln nhạbmbet hỏpyzri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.