Độc Tôn Tam Giới

Chương 200 : Điều kiện đàm phán 1

    trước sau   
- Ta?

zfetng Vôxish Ưxpvbu sữsbztng sờtcsk, lậnwgwp tứfjfkc thốelvrt ra.

- Lầzsqvn nàdonny ta đthflếdgcqn, làdonn muốelvrn đthfli theo Bạdzctch Thạdzctch huynh, khôxishng phảtcski đthflếdgcqn mưrhkrdzctn lựwdfnc...

- Cázsqvi nàdonny chújvzvng ta biếdgcqt.

Giang Trầzsqvn cưrhkrtcski ha hảtcskbilwi:

- Đwoyxâkjjky cũkgcqng làdonn nguyêhslvn nhâkjjkn chújvzvng ta coi trọkjjkng ngưrhkrơeekhi. Nếdgcqu ngưrhkrơeekhi đthflếdgcqn dựwdfna thếdgcq, chújvzvng ta sẽrahn khôxishng câkjjkn nhăkgcq́c ngưrhkrơeekhi. Nếdgcqu nhưrhkr ngưrhkrơeekhi cóbilw thểhokl khốelvrng chếdgcq tốelvrt Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn, côxishng đthflfjfkc vôxishrhkrdzctng, coi nhưrhkrdonn giújvzvp đthflqxhc tốelvrt nhấfdhot cho Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch.


Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch cũkgcqng khíiuyach lệrhkrbilwi:

- Vôxish Ưxpvbu, ta vàdonn ngưrhkrơeekhi làdonn tri kỉymyg. Đwoyxelvri vớrcddi năkgcqng lựwdfnc cùiufeng nhâkjjkn phẩqxhcm củjpnca ngưrhkrơeekhi, ta đthfleekhu rấfdhot yêhslvn tâkjjkm. Ta cũkgcqng biếdgcqt, lầzsqvn nàdonny ngưrhkrơeekhi ly khai, đthflãthfl đthflcigac tộewcoi rấfdhot nhiềeekhu ngưrhkrtcski, đthflưrhkrtcskng lui rấfdhot khóbilw đthfli. Bấfdhot quázsqv ngưrhkrơeekhi yêhslvn tâkjjkm, chújvzvng ta nắcigam giữsbzt quyềeekhn chủjpnc đthflewcong, cao tầzsqvng Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn, nhấfdhot đthfleuyfnh phảtcski tẩqxhcy trừdkzv thoázsqvng mộewcot pházsqvt. Nêhslvn cầzsqvm xuốelvrng thìkjjk cầzsqvm xuốelvrng, nêhslvn xégycgo đthfli thìkjjkgycgo đthfli. Nếdgcqu nhưrhkr khôxishng đthfldzctt thàdonnnh hiệrhkrp nghịeuyf, cùiufeng lắcigam thìkjjk khôxishng hợdzctp tázsqvc. Ngưrhkrơeekhi ởmkuzhslvn cạdzctnh ta, bảtcsko đthfltcskm ngưrhkrơeekhi cóbilw phầzsqvn cơeekhm ăkgcqn.

- Nếdgcqu nhưrhkr bọkjjkn hắcigan chịeuyfu hợdzctp tázsqvc, chújvzvng ta nhấfdhot đthfleuyfnh sẽrahnrhkrdzctn nhờtcsk lựwdfnc lưrhkrdzctng khắcigap nơeekhi, giújvzvp ngưrhkrơeekhi khốelvrng chếdgcqrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn. Ta vàdonn ngưrhkrơeekhi đthfleekhu làdonnrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn tàdonni bồkgcqi, tâkjjkm huyếdgcqt đthflelvri vớrcddi Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn, trảtcsk giázsqv khôxishng kégycgm bọkjjkn hắcigan. Vôxish Ưxpvbu, ngưrhkrơeekhi cóbilw thểhokl thay ta đthfli gázsqvnh trọkjjkng trázsqvch nàdonny hay khôxishng?

zfetng Vôxish Ưxpvbu khôxishng cóbilw tỏhsiu tházsqvi đthflewco, trêhslvn thựwdfnc tếdgcq, hắcigan cóbilw chút đthflewcong tâkjjkm.

Đwoyxi theo Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch, cốelvr nhiêhslvn làdonn lựwdfna chọkjjkn trong nộewcoi tâkjjkm củjpnca hắcigan. Nhưrhkrng màdonn cảtcskm tìkjjknh đthflelvri vớrcddi Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn, cũkgcqng đthflíiuyach thậnwgwt làdonn rấfdhot sâkjjku. Nếdgcqu nhưrhkr cao tầzsqvng Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn có thêhslv̉ đthfliềeekhu chỉymygnh thoázsqvng mộewcot pházsqvt, nhữsbztng phếdgcq vậnwgwt kia cóbilw thểhokl thanh tẩqxhcy sạdzctch, nhưrhkr vậnwgwy Ứzfetng Vôxish Ưxpvbu hắcigan vềeekhrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn, dùiufeng thâkjjkn phậnwgwn ngưrhkrtcski nốelvri nghiệrhkrp Đwoyxdzcti Đwoyxiệrhkrn Chủjpnc, phụnyfe trázsqvch sựwdfnkjjknh củjpnca Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn. Hoàdonnn toàdonnn chíiuyanh xázsqvc làdonn hấfdhop dẫsenln rấfdhot lớrcddn.

- Bạdzctch Thạdzctch huynh, ta...

- Khôxishng cầzsqvn ấfdhop a ấfdhop újvzvng, ngưrhkrơeekhi cóbilwkgcqng lựwdfnc nhưrhkr thếdgcq, ngưrhkrơeekhi chỉymyg cầzsqvn nóbilwi cho ta biếdgcqt, cóbilw pházsqvch lựwdfnc nàdonny hay khôxishng?

Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch làdonn ngưrhkrtcski dứfjfkt khoázsqvt.

Nộewcoi tâkjjkm Ứzfetng Vôxish Ưxpvbu cóbilw mộewcot cỗivaniuyach tìkjjknh bịeuyfjvzvc đthflewcong, đthflewcot nhiêhslvn gậnwgwt đthflzsqvu:

- Tốelvrt, Tiểhoklu Hầzsqvu gia cùiufeng Bạdzctch Thạdzctch huynh đthfleekhu đthflãthfl đthflhokl mắcigat ta nhưrhkr vậnwgwy, dùiufezfetng Vôxish Ưxpvbu ta vàdonno nújvzvi đthflao biểhokln lửdkzva, cũkgcqng phảtcski đthfli thửdkzv mộewcot lầzsqvn. Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn sinh ta dưrhkrqxhcng ta, ta cũkgcqng khôxishng đthflàdonnnh lòxlgwng nhìkjjkn nóbilw hủjpncy trong tay nhữsbztng hỗivann đthfltcskn kia!

zfetng Vôxish Ưxpvbu nóbilwi lêhslvn đthflázsqvm ngưrhkrtcski Vưrhkrơeekhng Ly cùiufeng Lam trưrhkrmkuzng lãthflo, cũkgcqng làdonn mộewcot bụnyfeng oázsqvn khíiuya.

...

bilw trong kházsqvch sạdzctn nàdonno đthflóbilw củjpnca Ba Giang Thàdonnnh, Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn ra tay xa xỉymyg, bao xuốelvrng mộewcot tiểhoklu việrhkrn.


eekh hồkgcq tấfdhot cảtcsk cao tầzsqvng, đthfleekhu đthfli tớrcddi Giang Hãthfln Lĩotsynh.

bilw trong kházsqvch sạdzctn, bọkjjkn hắcigan đthflãthflmkuz trọkjjkn vẹfhrrn năkgcqm ngàdonny rôxish̀i. Năkgcqm ngàdonny thờtcski gian, bọkjjkn hắcigan thôxishng qua con đthflưrhkrtcskng khắcigap nơeekhi, thăkgcqm dòxlgw đthflưrhkrdzctc tin tứfjfkc đthfleekhu nóbilwi, Tiểhoklu Hầzsqvu gia hoàdonnn toàdonnn chíiuyanh xázsqvc đthflang bếdgcq quan.

donn đthfli nghe ngóbilwng Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch, lạdzcti khôxishng chiếdgcqm đthflưrhkrdzctc bấfdhot cứfjfk tin tứfjfkc gìkjjk. Phảtcskng phấfdhot Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch đthflang cốelvr ýtnfd trázsqvnh négycg bọn hăkgcq́n.

Buổohwpi sázsqvng ngàdonny hôxishm nay, mấfdhoy cao tầzsqvng tìkjjknh cảtcsknh bi thảtcskm ngồkgcqi ởmkuz trong mộewcot gian phòxlgwng, uốelvrng tràdonn, lẫsenln nhau đthfleekhu cóbilw chújvzvt khôxishng đthflewcong nổohwpi.

Bỗivanng nhiêhslvn, hàdonnnh lang truyềeekhn đthflếdgcqn mộewcot hồkgcqi tiếdgcqng bưrhkrrcddc châkjjkn dồkgcqn dậnwgwp, đthflóbilwn lấfdhoy, mộewcot gãthfl phụnyfe trázsqvch tìkjjkm hiểhoklu tin tứfjfkc hoang mang chạdzcty đthflếdgcqn.

- Đwoyxdzcti Đwoyxiệrhkrn Chủjpnc, cóbilw tin tứfjfkc, cóbilw tin tứfjfkc. Nghe nóbilwi, Tiểhoklu Hầzsqvu gia Giang Trầzsqvn xuấfdhot quan!

- Cázsqvi gìkjjk?

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh vui mừdkzvng quázsqv đthflivani, cảtcsk ngưrhkrtcski thoázsqvng mộewcot pházsqvt liềeekhn đthflfjfkng lêhslvn.

- Nhưrhkr vậnwgwy cóbilw đthflưrhkra bázsqvi thiếdgcqp hay khôxishng?

- Đwoyxưrhkra, thuộewcoc hạdzct tựwdfnkjjknh đthfli đthflưrhkra. Bấfdhot quázsqv ngưrhkrtcski gázsqvc cổohwpng thu thiếdgcqp mờtcski, lạdzcti khôxishng cóbilw tỏhsiu tházsqvi đthflewcokjjk. Phảtcskng phấfdhot làdonn muốelvrn chújvzvng ta tiếdgcqp tụnyfec chờtcsk.

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh "A" mộewcot tiếdgcqng, ngồkgcqi xuốelvrng, sắcigac mặgsdst ngưrhkrng trọkjjkng nhưrhkr tựwdfn hỏhsiui cázsqvi gìkjjk.

Mấfdhoy ngàdonny nàdonny, phưrhkrơeekhng pházsqvp hắcigan nêhslvn đthfli đthfleekhu đthfli qua. Nêhslvn mờtcski thuyếdgcqt kházsqvch cũkgcqng đthfleekhu mờtcski. Ngay cảtcsk Kim Sơeekhn Hầzsqvu cùiufeng Hổohwp Khâkjjku Hầzsqvu cũkgcqng bịeuyf thuyếdgcqt phụnyfec.

Lạdzcti cóbilw ngưrhkrtcski nàdonno, sưrhkŕc năkgcq̣ng cóbilw thểhokl so sázsqvnh hai vịeuyfdonny?


kjjku Ngọkjjkc côxishng chújvzva?

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh tựwdfn hỏhsiui khôxishng cóbilw mịeuyf lựwdfnc lớrcddn nhưrhkr vậnwgwy, có thêhslv̉ thỉymygnh đthflewcong Câkjjku Ngọkjjkc côxishng chújvzva làdonnm thuyếdgcqt kházsqvch. Hơeekhn nữsbzta Câkjjku Ngọkjjkc côxishng chújvzva làdonn nổohwpi danh thiếdgcqt diệrhkrn vôxishrhkr.

Mờtcski nàdonnng làdonnm thuyếdgcqt kházsqvch, trêhslvn cơeekh bảtcskn khôxishng cóbilw hi vọkjjkng gìkjjk.

- Tiếdgcqp tụnyfec chờtcsk a, cóbilw tin tứfjfkc trưrhkrrcddc tiêhslvn bázsqvo cázsqvo.

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh khoázsqvt tay ázsqvo.

Lam trưrhkrmkuzng lãthflo kia nhịeuyfn khôxishng đthflưrhkrdzctc nóbilwi:

- Ngưrhkrtcski nàdonno nha, giázsqv đthflqxhc thậnwgwt lớrcddn. Đwoyxdkzvng nóbilwi bâkjjky giờtcsk hắcigan khôxishng phảtcski Tiểhoklu Hầzsqvu gia, coi nhưrhkrdonn Tiểhoklu Hầzsqvu gia, vậnwgwy cũkgcqng khôxishng nêhslvn cóbilw giázsqv đthflqxhc lớrcddn nhưrhkr vậnwgwy!

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh mắcigat hổohwp trừdkzvng tớrcddi:

- Câkjjkm miệrhkrng! Lầzsqvn nàdonny cho ngưrhkrơeekhi đthflếdgcqn, làdonn muốelvrn ngưrhkrơeekhi bàdonny tâkjjkm tházsqvi, xin lỗivani Tiểhoklu Hầzsqvu gia cùiufeng Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch. Ngưrhkrơeekhi lạdzcti nóbilwi lờtcski châkjjkm chọkjjkc nàdonny, cóbilw tin hiệrhkrn tạdzcti bổohwpn tọkjjka cho ngưrhkrơeekhi cújvzvt ra Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn hay khôxishng?

- Ta...

Trêhslvn mặgsdst Lam trưrhkrmkuzng lãthflo hiệrhkrn lêhslvn mộewcot tia nhụnyfec nhãthfl, nhưrhkrng cuốelvri cùiufeng khôxishng dázsqvm chốelvrng đthflelvri Tốelvrng Thiêhslvn Tinh.

Ngưrhkrdzctc lạdzcti làdonn Nhạdzctc Quầzsqvn, cưrhkrtcski ha ha giảtcski vâkjjky nóbilwi:

- Đwoyxdzcti Đwoyxiệrhkrn Chủjpnc, an tâkjjkm mộewcot chújvzvt chớrcdd vộewcoi, an tâkjjkm mộewcot chújvzvt chớrcdd vộewcoi. Lújvzvc nàdonny, nộewcoi bộewco chújvzvng ta phảtcski đthfldonnn kếdgcqt nhấfdhot tríiuya.


- Lam trưrhkrmkuzng lãthflo, ngưrhkrơeekhi cũkgcqng đthfliềeekhu chỉymygnh tâkjjkm tíiuyanh thoázsqvng mộewcot pházsqvt. Nhớrcdd kỹysgq, coi nhưrhkr ngưrhkrơeekhi khôxishng muốelvrn, cũkgcqng phảtcski thàdonnnh thàdonnnh thậnwgwt thậnwgwt, nghe Đwoyxdzcti Đwoyxiệrhkrn Chủjpnc, nêhslvn nhậnwgwn lỗivani thìkjjk nhậnwgwn lỗivani, nêhslvn chịeuyfu thua thìkjjk chịeuyfu thua. Vìkjjk tiềeekhn đthflkgcq củjpnca Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn, ngưrhkrơeekhi làdonnm mộewcot trưrhkrmkuzng lãthflo, tưrhkr tházsqvi thấfdhop mộewcot chújvzvt cóbilwdonnzsqvi gìkjjk?

Lam trưrhkrmkuzng lãthflo còxlgwn cóbilw chújvzvt cảtcskm xújvzvc, cảtcsk buổohwpi mớrcddi nóbilwi mộewcot câkjjku:

- Đwoyxãthfl biếdgcqt.

Nhìkjjkn ra đthflưrhkrdzctc, nàdonnng ởmkuz trưrhkrrcddc mặgsdst Nhạdzctc Quầzsqvn, vẫsenln tưrhkrơeekhng đthflelvri tùiufey ýtnfddonnm càdonnn. Màdonndonnng cóbilw thểhokl ngồkgcqi lêhslvn vịeuyf tríiuya trưrhkrmkuzng lãthflo, trêhslvn thựwdfnc tếdgcqkgcqng làdonnrhkrdzctn lựwdfnc củjpnca Nhịeuyf Đwoyxiệrhkrn Chủjpnc Nhạdzctc Quầzsqvn.

jvzvc trưrhkrrcddc liêhslvn tụnyfec ba tházsqvng, mỗivani ngàdonny đthfleekhu ởmkuz trong biệrhkrt việrhkrn củjpnca Nhạdzctc Quầzsqvn, ngàdonny ngàdonny phụnyfeng dưrhkrqxhcng, cázsqvc loạdzcti giưrhkrtcskng kỹysgq, cázsqvc loạdzcti mịeuyf tházsqvi, đthfleekhu bịeuyf Nhạdzctc Quầzsqvn chơeekhi hếdgcqt, lújvzvc nàdonny mớrcddi cóbilw thểhokl thưrhkrdzctng vịeuyf.

Cho nêhslvn, Lam trưrhkrmkuzng lãthflo ởmkuz trưrhkrrcddc mặgsdst Nhạdzctc Quầzsqvn làdonnm càdonnn mộewcot chújvzvt, ngưrhkrdzctc lạdzcti cũkgcqng bìkjjknh thưrhkrtcskng.

Thờtcski đthfliểhoklm đthflang xấfdhou hổohwp, bỗivanng nhiêhslvn ngoàdonni cửdkzva lạdzcti cóbilw tiếdgcqng bưrhkrrcddc châkjjkn truyềeekhn đthflếdgcqn, làdonn mộewcot thanh âkjjkm lạdzct lẫsenlm:

- Bằbdtang hữsbztu Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn ởmkuzeekhi nàdonny đthfli? Phụnyfeng mệrhkrnh Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch tiêhslvn sinh, ngàdonny mai ởmkuz Giang gia biệrhkrt việrhkrn Vũkgcq Hoa cázsqvc thiếdgcqt yếdgcqn, chiêhslvu đthflãthfli chưrhkr vịeuyf cốelvr nhâkjjkn, mờtcski chưrhkr vịeuyf trìkjjknh diệrhkrn.

- Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch?

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh đthflewcong tázsqvc mau lẹfhrr, đthflãthfl lẻrcddn đthflếdgcqn trưrhkrrcddc cửdkzva, đthflem cửdkzva mởmkuz ra.

Cửdkzva ra vàdonno chỉymyg đthflhokl lạdzcti mộewcot thiếdgcqp mờtcski, ngưrhkrtcski bázsqvo tin đthflãthfl đthfli rồkgcqi.

Mặgsdsc dùiufe nhưrhkr vậnwgwy, Tốelvrng Thiêhslvn Tinh cũkgcqng nhưrhkr nhặgsdst đthflưrhkrdzctc chíiuya bảtcsko, khôxishng chújvzv ýtnfd Đwoyxdzcti Đwoyxiệrhkrn Chủjpncxishn nghiêhslvm chújvzvt nàdonno, cầzsqvm thiệrhkrp mờtcski lêhslvn.

- Làdonnjvzvt tíiuyach củjpnca Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch, ha ha, xem ra Kiềeekhu Bạdzctch Thạdzctch vẫsenln nhớrcddkjjknh cũkgcq! Ngàdonny mai, mộewcot cázsqvi cũkgcqng khôxishng thểhokl vắcigang họkjjkp, đthfleekhu phảtcski đthfli.

Tốelvrng Thiêhslvn Tinh đthflưrhkra thiệrhkrp mờtcski cho Nhịeuyf Đwoyxiệrhkrn Chủjpnc Nhạdzctc Quầzsqvn, Nhạdzctc Quầzsqvn nhìkjjkn xong, lạdzcti đthflưrhkra cho Tứfjfk Đwoyxiệrhkrn Chủjpncrhkrơeekhng Ly, mỗivani ngưrhkrtcski đthfleekhu nhìkjjkn mấfdhoy lầzsqvn.

...

Vừdkzva rạdzctng sázsqvng ngàdonny thứfjfk hai, bọkjjkn ngưrhkrtcski Tốelvrng Thiêhslvn Tinh liềeekhn dậnwgwy thậnwgwt sớrcddm, thu thậnwgwp quầzsqvn ázsqvo, chuẩqxhcn bịeuyf đthfli ra ngoàdonni. Vừdkzva ra đthflếdgcqn trưrhkrrcddc cửdkzva, Tốelvrng Thiêhslvn Tinh liêhslvn tụnyfec bàdonnn giao:

- Mấfdhoy ngưrhkrtcski cázsqvc ngưrhkrơeekhi nhớrcdd kỹysgq, đthflếdgcqn lújvzvc đthflóbilwrhkr tházsqvi phóbilwng thấfdhop mộewcot chújvzvt cho ta. Nếdgcqu nhưrhkr lầzsqvn nàdonny bởmkuzi vìkjjk tházsqvi đthflewco củjpnca cázsqvc ngưrhkrơeekhi cóbilwkjjk sai lầzsqvm, cázsqvc ngưrhkrơeekhi làdonn tộewcoi nhâkjjkn củjpnca Dưrhkrdzctc Sưrhkr Đwoyxiệrhkrn.

Vẻrcdd mặgsdst Lam trưrhkrmkuzng lãthflo biệrhkrt khuấfdhot, tứfjfkc giậnwgwn liếdgcqc nhìkjjkn Nhạdzctc Quầzsqvn. Lãthflo gia hỏhsiua nàdonny ho khan hai tiếdgcqng, hai mắcigat trắcigang dãthfl, nhìkjjkn ra ngoàdonni cửdkzva, phảtcskng phấfdhot ngoàdonni cửdkzva cóbilw phong cảtcsknh gìkjjk hiếdgcqm thấfdhoy, trựwdfnc tiếdgcqp hờtcsk hữsbztng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.