Độc Tôn Tam Giới

Chương 2 : Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 2

    trước sau   
Loảoyunng xoảoyunng lang!

- Giang Ưemseng, tra cho ta, khôxfasng tiếfxeqc bấjxwgt cứpzjx giáufdsejcfo, tra ra manh mốemsei!

Giang Hãbkden hầcmxxu Giang Phong hung hăzdcvng néomksm mộjxwgt cáufdsi bìaxjznh trêofwkn mặbtimt đdprkjxwgt, đdprkcmxxy ngậmfehp lửfuhua giậmfehn, chỉlgsa hậmfehn khôxfasng thểoxlo đdprkem trọhrygn Vưehsbơnvlvng đdprkôxfas thiêofwku hủeyviy.

- Hầcmxxu gia, thuộjxwgc hạhryg đdprkãbkdeqppo mộjxwgt tia manh mốemsei rôxfas̀i.

Giang Ưemseng toàejcfn thâaxjzn hắdprkc y, cung kíbtimnh nóqppoi.

- Tuy Tiểoxlou Hầcmxxu gia ởxktz trêofwkn việukcnc tu luyệukcnn khôxfasng dụnyvjng tâaxjzm, nhưehsbng dầcmxxu gìaxjzdckong làejcf Châaxjzn Khíbtim cảoyunnh Võoxlo Giảoyun, đdprkemsei vớwdjoi thâaxjzn thểoxlo hẳdsbun làejcf khốemseng chếfxeq tựchgg nhiêofwkn, tuyệukcnt đdprkemsei sẽmmrg khôxfasng ngay cảoyun mộjxwgt cáufdsi răzdcv́m cũdckong khốemseng chếfxeq khôxfasng nổquxgi.


- Nóqppoi nhưehsb vậmfehy, quảoyun nhiêofwkn làejcfqppo ngưehsbhqpqi giởxktz tròzdcv? Đcqdwoxlo cho Trầcmxxn Nhi tạhrygi Tếfxeq Thiêofwkn Đcqdwhrygi Đcqdwiểoxlon xấjxwgu mặbtimt? Chọhrygc giậmfehn quốemsec quâaxjzn, đdprkưehsba tớwdjoi họhryga sáufdst thâaxjzn?

Ngữrsmi khíbtim củeyvia Giang Phong càejcfng âaxjzm lãbkdenh.

- Sáufdsng nay, Tiểoxlou Hầcmxxu gia từxojmng cùbkdeng mấjxwgy bằajenng hữrsmiu đdprki Tùbkdeng Hạhrygc Lâaxjzu ăzdcvn sớwdjom. Thủeyvi hạhryg đdprki Tùbkdeng Hạhrygc Lâaxjzu đdprkiềlgsau tra, nhưehsbng khôxfasng cóqppo dấjxwgu vếfxeqt nàejcfo. Bấjxwgt quáufds thuộjxwgc hạhrygxktz trong cơnvlv thểoxlo Tiểoxlou Hầcmxxu gia, lạhrygi pháufdst hiệukcnn thàejcfnh phầcmxxn Tam Tiếfxequ Táufdsn.

Tam Tiếfxequ Táufdsn?

Sắdprkc mặbtimt Giang Phong lạhrygi trầcmxxm xuốemseng, Tam Tiếfxequ Táufdsn nàejcfy, hắdprkn làejcfm sao cóqppo thểoxlo khôxfasng biếfxeqt? Vậmfeht ấjxwgy thôxfasng kinh khai lạhrygc, mặbtimc dùbkde khôxfasng cóqppoufdsc dụnyvjng phụnyvjaxjz, lạhrygi cóqppo thểoxlo đdprkoxlo cho ngưehsbhqpqi nguyêofwkn khíbtim trầcmxxm xuốemseng, thôxfasng qua cáufdsc nơnvlvi trong cơnvlv thểoxloejcfi xuấjxwgt.

Quảoyun nhiêofwkn, nhi tửfuhu tạhrygi Tếfxeq Thiêofwkn Đcqdwhrygi Đcqdwiểoxlon, đdprkáufdsnh răzdcv́m chọhrygc giậmfehn quốemsec quâaxjzn đdprkhrygi nhâaxjzn, cũdckong khôxfasng phảoyuni làejcfxfas duyêofwkn vôxfas cớwdjo phóqppong. Tấjxwgt nhiêofwkn làejcf đdprkưehsbejcfc Tam Tiếfxequ Táufdsn ban tặbtimng.

- Xem ra, việukcnc nàejcfy quảoyun thậmfeht khôxfasng phảoyuni ngẫufdsu nhiêofwkn, màejcfejcf âaxjzm mưehsbu sớwdjom cóqppo an bàejcfi!

Giang Phong vớwdjoi tưehsbufdsch mộjxwgt phưehsbơnvlvng chưehsb hầcmxxu, hơnvlvi chúimtzt liêofwkn tưehsbxktzng, liềlgsan suy đdprkufdsn ra mộjxwgt íbtimt kếfxeqt luậmfehn.

- Hầcmxxu gia, đdprkâaxjzy làejcf danh sáufdsch ngưehsbhqpqi sáufdsng nay cùbkdeng Tiểoxlou Hầcmxxu gia ăzdcvn sớwdjom. Đcqdwlgsau làejcf mộjxwgt íbtimt chưehsb hầcmxxu chi tửfuhu. Muốemsen tra rõoxloejcfng ai giởxktz tròzdcv quỷpzjx, lạhrygi cóqppo chúimtzt khóqppo khăzdcvn rôxfas̀i.

Giang Ưemseng làejcfaxjzm phúimtzc củeyvia Giang Phong, trợejcf thủeyvi đdprkdprkc lựchggc nhấjxwgt, cũdckong làejcf thuộjxwgc hạhryg trung thàejcfnh nhấjxwgt.

- Tra, tra cho bảoyunn hầcmxxu! Dùbkde vứpzjxt bỏofwk chưehsb hầcmxxu lệukcnnh, cho dùbkde thịhprgt náufdst xưehsbơnvlvng tan, Giang Phong ta cũdckong tuyệukcnt khôxfasng thểoxlo ngồgeaii xem tang tửfuhu chi thùbkdeejcfy!

ufdsi gìaxjz quâaxjzn muốemsen thầcmxxn chếfxeqt, thầcmxxn khôxfasng thểoxlo khôxfasng chếfxeqt. Nhữrsming luậmfehn đdprkiệukcnu cũdckobtimch nàejcfy, ởxktz Giang Phong giờhqpq phúimtzt nàejcfy xem ra, đdprklgsau làejcf chóqppoufds!

Giang Phong tổquxg đdprkhrygi đdprklgsau làejcf trung thầcmxxn, nhưehsbng lạhrygi khôxfasng phảoyuni ngu trung.


Ngẫufdsm lạhrygi Giang gia mấjxwgy đdprkhqpqi ngưehsbhqpqi báufdsn mạhrygng cho Đcqdwôxfasng Phưehsbơnvlvng vưehsbơnvlvng tộjxwgc, thủeyvi ngựchgg biêofwkn giớwdjoi, tậmfehn chứpzjxc tậmfehn tráufdsch, mấjxwgy đdprkhqpqi ngưehsbhqpqi máufdsu tưehsbơnvlvi chiếfxeqn côxfasng, mớwdjoi lấjxwgy đdprkưehsbejcfc mộjxwgt miếfxeqng chưehsb hầcmxxu lệukcnnh nhưehsb vậmfehy. Kếfxeqt quảoyun con trai đdprkjxwgc nhấjxwgt củeyvia hắdprkn, lạhrygi bịhprg trưehsbejcfng đdprkáufdsnh chếfxeqt?

Quâaxjzn bấjxwgt nhâaxjzn, thầcmxxn bấjxwgt nghĩemrza. Cùbkdeng lắdprkm thìaxjz… phảoyunn!

Vừxojma nghĩemrz tớwdjoi quốemsec quâaxjzn Đcqdwôxfasng Phưehsbơnvlvng Lộjxwgc hạhryg lệukcnnh trưehsbejcfng giếfxeqt Giang Trầcmxxn, nghĩemrz tớwdjoi biểoxlou lộjxwg nhìaxjzn cóqppo chúimtzt hảoyunofwk củeyvia mấjxwgy lộjxwg chưehsb hầcmxxu cùbkdeng Giang Phong hắdprkn xíbtimch míbtimch, lạhrygi quay đdprkcmxxu nhìaxjzn nhi tửfuhu nằajenm ởxktz trong quan bịhprg đdprkáufdsnh khôxfasng thàejcfnh hìaxjznh ngưehsbhqpqi. Ngựchggc Giang Phong giốemseng nhưehsb đdprkègbqhomksn mộjxwgt ngọhrygn núimtzi lửfuhua, tùbkdey thờhqpqi muốemsen phun ra.

Chỉlgsa hậmfehn khôxfasng thểoxlo lậmfehp tứpzjxc trởxktz vềlgsabkdenh đdprkhprga, đdprkem hơnvlvn mưehsbhqpqi vạhrygn tinh binh sáufdst nhậmfehp vưehsbơnvlvng đdprkôxfas, giếfxeqt máufdsu chảoyuny thàejcfnh sôxfasng.

ejcf Giang Trầcmxxn ởxktz trong quan tàejcfi, nghe đdprkưehsbejcfc đdprkoạhrygn đdprkemsei thoạhrygi nàejcfy, kếfxeqt hợejcfp thâaxjzn thểoxloehsbu lạhrygi tríbtim nhớwdjo, đdprkhrygi kháufdsi đdprkãbkde minh bạhrygch chuyệukcnn gìaxjz xảoyuny ra.

Nguyêofwkn lai, chủeyvi nhâaxjzn thâaxjzn thểoxloejcfy, tạhrygi Tếfxeq Thiêofwkn Đcqdwhrygi Đcqdwiểoxlon, phạhrygm lỗergdi thảoyun mộjxwgt cáufdsi răzdcv́m!

ejcf Tếfxeq Thiêofwkn Đcqdwhrygi Đcqdwiểoxlon nàejcfy, chíbtimnh làejcf tếfxeq tựchgg Tháufdsnh Đcqdwiệukcnn câaxjźp bâaxjẓc cao nhâaxjźt cảoyunehsbwdjoc, làejcf quốemsec quâaxjzn cùbkdeng mộjxwgt trăzdcvm lẻsscuufdsm lộjxwg chưehsb hầcmxxu cảoyunehsbwdjoc cộjxwgng đdprkgeaing tham dựchgg, vìaxjz áufdsi nữrsmi củeyvia quốemsec quâaxjzn Đcqdwôxfasng Phưehsbơnvlvng Lộjxwgc cầcmxxu phúimtzc!

Trưehsbwdjoc khi loạhrygi tếfxeq tựchgg đdprkhrygi đdprkiểoxlon nàejcfy tiếfxeqn hàejcfnh, quốemsec quâaxjzn cùbkdeng chưehsb hầcmxxu đdprklgsau sớwdjom làejcfm rấjxwgt nhiềlgsau chuẩchggn bịhprg. Trai giớwdjoi tỉlgsanh sinh, tắdprkm rửfuhua thay quầcmxxn áufdso, dâaxjzng hưehsbơnvlvng hun thảoyuno.

qppoi ngắdprkn lạhrygi, cảoyun đdprkáufdsm đdprklgsau thu thậmfehp sạhrygch sẽmmrg, gắdprkng đdprkhrygt tớwdjoi thậmfehp toàejcfn thậmfehp mỹvrut đdprkếfxeqn cảoyunm thiêofwkn đdprkjxwgng đdprkhprga, từxojm đdprkóqppo đdprkhrygt tớwdjoi hiệukcnu quảoyun tếfxeq thiêofwkn cầcmxxu phúimtzc.

Vốemsen, hếfxeqt thảoyuny chưehsbơnvlvng trìaxjznh đdprklgsau tiếfxeqn hàejcfnh thậmfehp phầcmxxn thuậmfehn lợejcfi.

Thếfxeq nhưehsbng màejcf, ngay thờhqpqi đdprkiểoxlom quốemsec quâaxjzn cùbkdeng chưehsb hầcmxxu phủeyvi phụnyvjc lặbtimng im cầcmxxu nguyệukcnn, cái răzdcv́m củeyvia Giang Trầcmxxn lạhrygi cựchggc kỳypdn chóqppoi tai vang lêofwkn.

Phảoyuni biếfxeqt rằajenng, khâaxjzu phủeyvi phụnyvjc cầcmxxu nguyệukcnn, làejcf quáufds trìaxjznh long trọhrygng nhấjxwgt trong tếfxeq thiêofwkn. Ởbhsd trong quáufds trìaxjznh nàejcfy, câaxjz̀n mọhrygi âaxjzm thanh an tĩemrznh, lặbtimng ngắdprkt nhưehsb tờhqpq.

Nhưehsb thếfxeq mớwdjoi có thêofwk̉ Thôxfasng Thầcmxxn minh, gặbtimp thàejcfnh kíbtimnh.


Thếfxeq nhưehsbng màejcf Giang Trầcmxxn đdprkáufdsnh răzdcv́m, lạhrygi pháufds vỡchgg lặbtimng im, pháufds vỡchgg trang trọhrygng.

Ai cũdckong biếfxeqt, cái răzdcv́m chíbtimnh làejcfbkdei hôxfasi, theo hậmfehu môxfasn ra, đdprkóqppoejcf vậmfeht thậmfehp phầcmxxn xui xẻsscuo. Bìaxjznh thưehsbhqpqng thìaxjzdckong thôxfasi, nhiềlgsau lắdprkm làejcf ngừxojmng thởxktz nhịhprgn mộjxwgt chúimtzt liềlgsan trôxfasi qua rồgeaii.

Kếfxeqt quảoyun, Giang Trầcmxxn đdprkáufdsnh răzdcv́m, vừxojma thốemsei lạhrygi vang, cóqppo thểoxloqppoi làejcf trầcmxxn trụnyvji khinh nhờhqpqn đdprkemsei vớwdjoi Thầcmxxn linh a! Thầcmxxn quan chủeyvi trìaxjz tếfxeq tựchgg đdprkhrygi đdprkiểoxlon nghe đdprkưehsbejcfc cái răzdcv́m nàejcfy, quáufds sợejcfbkdei, coi nhưehsb mộjxwgt cái răzdcv́m nàejcfy bắdprkn đdprkquxg trụnyvj trờhqpqi, thiêofwkn muốemsen sụnyvjp xuốemseng, tạhrygi chỗergd chửfuhui ầcmxxm lêofwkn.

Bởxktzi nhưehsb vậmfehy, quốemsec quâaxjzn Đcqdwôxfasng Phưehsbơnvlvng Lộjxwgc cựchggc kỳypdn thưehsbơnvlvng yêofwku con gáufdsi giậmfehn tíbtimm mặbtimt, Sơnvlvn Hàejcf biếfxeqn sắdprkc. Trựchggc tiếfxeqp mang Giang Trầcmxxn xuốemseng, tưehsbơnvlvi sốemseng đdprkáufdsnh chếfxeqt!

Mặbtimc dùbkde nhưehsb vậmfehy, nộjxwg khíbtim củeyvia Đcqdwôxfasng Phưehsbơnvlvng Lộjxwgc còzdcvn khôxfasng cóqppo tiêofwku hếfxeqt, hạhryg lệukcnnh muốemsen đdprkem Giang Trầcmxxn phơnvlvi thâaxjzy đdprkcmxxu tưehsbhqpqng, cho chóqppo ăzdcvn thi thểoxlo.

Nếfxequ khôxfasng phảoyuni mộjxwgt íbtimt triềlgsau thầcmxxn cùbkdeng chưehsb hầcmxxu khuyêofwkn can, nóqppoi loạhrygi hàejcfnh vi phơnvlvi thâaxjzy nàejcfy cóqppo thưehsbơnvlvng tíbtimch phong hoáufds, tổquxgn thưehsbơnvlvng sốemse mệukcnnh Vưehsbơnvlvng Quốemsec, chỉlgsa sợejcf Giang Trầcmxxn ngay cảoyun thi thểoxlo nguyêofwkn làejcfnh cũdckong khôxfasng cóqppo.

Thôxfasng qua chảoyuni vuốemset, Giang Trầcmxxn cuốemsei cùbkdeng đdprkem châaxjzn tưehsbwdjong sựchggaxjznh lý giảoyuni rõoxloejcfng, cũdckong biếfxeqt nguyêofwkn nhâaxjzn cáufdsi chếfxeqt củeyvia tiềlgsan nhiệukcnm Giang Trầcmxxn.

- Tốemset a! Xem ra tiềlgsan nhiệukcnm Giang Trầcmxxn nàejcfy, chếfxeqt thựchggc oan. Phóqppong mộjxwgt cái răzdcv́m, liềlgsan rưehsbwdjoc lấjxwgy họhryga sáufdst thâaxjzn? Đcqdwôxfasng Phưehsbơnvlvng Vưehsbơnvlvng Quốemsec quốemsec quâaxjzn kia, thậmfeht làejcf kỳypdn hoa. Tếfxeq Thiêofwkn Đcqdwhrygi Đcqdwiểoxlon? Ha ha, ta thâaxjzn làejcf Thiêofwkn Đcqdwếfxeq chi tửfuhu, duyệukcnt tậmfehn Chưehsb Thiêofwkn, lạhrygi chưehsba nghe nóqppoi qua, tắdprkm rửfuhua thay y, sau đdprkóqppo đdprkemset vàejcfi câaxjzy hưehsbơnvlvng liềlgsan đdprkưehsbejcfc ôxfasng trờhqpqi phùbkde hộjxwg. Thiêofwkn Đcqdwhrygo tựchgg đdprkjxwgng, chíbtimnh nghĩemrza thìaxjz đdprkưehsbejcfc ủeyving hộjxwg, vôxfas đdprkhrygo thìaxjz thiêofwkn phạhrygt. Aii, màejcf thôxfasi, nóqppoi nhưehsb thếfxeqejcfo thìaxjzdckong nhờhqpq quốemsec quâaxjzn bạhrygo ngưehsbejcfc nàejcfy giếfxeqt Giang Trầcmxxn, coi nhưehsbejcf thàejcfnh toàejcfn ta a.

Giang Trầcmxxn thởxktzejcfi mộjxwgt hơnvlvi, hắdprkn nằajenm ởxktz trong quan tàejcfi, cũdckong cảoyunm kháufdsi ngàejcfn vạhrygn. Đcqdwemsei vớwdjoi tiềlgsan nhiệukcnm Giang Trầcmxxn cảoyunm thấjxwgy bi ai bấjxwgt bìaxjznh, lạhrygi vìaxjzaxjznh chuyểoxlon thếfxeq trùbkdeng sinh màejcf mừxojmng thầcmxxm.

Chỉlgsaejcf, vừxojma rồgeaii hai ngưehsbhqpqi kia đdprkemsei thoạhrygi, hắdprkn cũdckong nghe đdprkưehsbejcfc nhấjxwgt thanh nhịhprg sởxktz. Mộjxwgt cáufdsi trong đdprkóqppo, tựchgg nhiêofwkn làejcf phụnyvj thâaxjzn củeyvia tiềlgsan nhiệukcnm Giang Trầcmxxn, chíbtimnh xáufdsc ra, làejcf phụnyvj thâaxjzn hiệukcnn tạhrygi củeyvia hắdprkn.

Chứpzjxng kiếfxeqn phụnyvj thâaxjzn ởxktz kiếfxeqp nàejcfy, bởxktzi vìaxjz chuyệukcnn củeyvia con nổquxgi trậmfehn lôxfasi đdprkìaxjznh, tùbkdey thờhqpqi chuẩchggn bịhprg tạhrygo phảoyunn, Giang Trầcmxxn khôxfasng khỏofwki ấjxwgm áufdsp. Loạhrygi sủeyving nịhprgch nàejcfy, đdprkoxlo cho hắdprkn kiếfxeqp trưehsbwdjoc kiếfxeqp nầcmxxy, giốemseng nhưehsb đdprkãbkde từxojmng quen biếfxeqt.

- Khôxfasng thểoxloehsbxktzng đdprkưehsbejcfc, kiếfxeqp trưehsbwdjoc kiếfxeqp nầcmxxy, ta thậmfehm chíbtimqppo may mắdprkn đdprkgeaing dạhrygng, đdprklgsau cóqppo mộjxwgt phụnyvj thâaxjzn bao che khuyếfxeqt đdprkiểoxlom. Giang Hãbkden Hầcmxxu nàejcfy thâaxjzn làejcf mộjxwgt phưehsbơnvlvng chưehsb hầcmxxu, vìaxjzufdso tang tửfuhu chi thùbkde, vâaxjẓy mà khôxfasng tiếfxeqc tạhrygo phảoyunn. Ngưehsbejcfc lạhrygi làejcf mộjxwgt nam tửfuhuaxjzm huyếfxeqt.

qppo lẽmmrg thâaxjzn thểoxloejcfy cùbkdeng Giang Phong cóqppo huyếfxeqt nhụnyvjc tưehsbơnvlvng liêofwkn, Giang Trầcmxxn đdprkemsei vớwdjoi phụnyvj thâaxjzn Giang Phong, cảoyunm giáufdsc đdprkcmxxu tiêofwkn làejcf phi thưehsbhqpqng thưehsbxktzng thứpzjxc.

Íiulvt nhấjxwgt, đdprkâaxjzy khôxfasng phảoyuni mộjxwgt thầcmxxn tửfuhu khúimtzm núimtzm, chỉlgsa biếfxeqt ngu trung.

Đcqdwưehsbơnvlvng nhiêofwkn, Giang Trầcmxxn tựchgg nhiêofwkn sẽmmrg khôxfasng đdprkoxlo cho sựchggaxjznh hưehsbwdjong tạhrygo phảoyunn pháufdst triểoxlon.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.