Độc Tôn Tam Giới

Chương 197 : Giang Trần ngộ đạo

    trước sau   
Ngàyvaay hôkhzim nay, Giang Phong đjuekang ởyvhn trong phủhsfi xửqtuwmxed nộfqeai vụpnlb, chợhsfit nghe tin Kim Sơhjpjn Hầyvhnu cùmwaong Hổlvqd Khâvspnu Hầyvhnu tớjirsi chơhjpji.

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu cùmwaong Hổlvqd Khâvspnu Hầyvhnu, làyvaa bằyvhnng hữmgkeu củhsfia Giang Phong, lẫbpkdn nhau giao tìjdtinh rấdhtmt sâvspnu. Hơhjpjn nữmgkea lúbzzmc cùmwaong Long gia đjuekdkrqi khájkyong, hai nhàyvaayvaay cũgdfmng khăzmekng khăzmekng mộfqeat mựlvqdc đjueki theo Giang gia.

Tuy làyvaa do thếevhc cuộfqeac thôkhzii đjuekfqeang, nhưfqeang Tam gia giao tìjdtinh, vẫbpkdn tưfqeaơhjpjng đjuekdkrqi sâvspnu.

- Ha ha, nhịekwz vịekwz hiềlltjn đjueksdov tớjirsi chơhjpji, hôkhzim nay Giang Phong ta mộfqeat thâvspnn bốdkrq y, nhịekwz vịekwz hiềlltjn đjueksdov sẽshsc khôkhzing đjuekvpgbvspnm chứllzx?

Giang Phong vui đjuekùmwaoa.

- Giang huynh, khôkhzing quan mộfqeat thâvspnn nhẹuxdb, huynh đjueksdov ngưfqeahsfic lạkhzii làyvaavspnm mộfqea ngưfqeaơhjpji a.


Kim Sơhjpjn Hầyvhnu thởyvhnyvaai.

Hổlvqd Khâvspnu Hầyvhnu cũgdfmng cưfqeamiefi nózmeki:

- Lạkhzii nózmeki tiếevhcp, ta cùmwaong Kim Sơhjpjn Hầyvhnu cózmek thểvpgbzmekkhzim nay, cũgdfmng làyvaafqeahsfin đjuekkhzii thếevhc củhsfia Giang huynh. Hổlvqd thẹuxdbn, hổlvqd thẹuxdbn.

- Ha ha, huynh đjueksdov nhàyvaajdtinh, khôkhzing nózmeki nhữmgkeng lờmiefi khájkyoch khívspnyvaay a, mờmiefi.

Giang Phong hàyvaao sảhjpjng cưfqeamiefi cưfqeamiefi, đjuekdkrqi vớjirsi hai bằyvhnng hữmgkeu nàyvaay, vẫbpkdn làyvaa rấdhtmt hàyvaai lòxtkwng, vìjdti bọbzzmn họbzzm cao hứllzxng.

fqeaơhjpjng Quốdkrqc trảhjpji qua đjuekkhzii biếevhcn cốdkrq, hai nhàyvaayvaay nắvpgbm lấdhtmy cơhjpj hộfqeai, mờmiefi chàyvaao khôkhzing ívspnt nhâvspnn tàyvaai, thựlvqdc lựlvqdc đjuekfqeat nhiêsdovn tăzmekng mạkhzinh, lạkhzii mưfqeahsfin đjuekkhzii thếevhc củhsfia Giang gia, mộfqeat lầyvhnn hàyvaanh đjuekfqeang trởyvhn thàyvaanh Tứllzx đjuekkhzii chưfqea hầyvhnu mớjirsi.

- Giang huynh, nghe nózmeki, vưfqeaơhjpjng thấdhtmt cózmek ýmxed phong thưfqeayvhnng Giang gia thàyvaanh đjueksdov nhấdhtmt chưfqea hầyvhnu thiêsdovn hạkhzi? Lạkhzii khôkhzing biếevhct Giang huynh, vìjdti sao cựlvqd tuyệsdovt? Ngưfqeaơhjpji ta làyvaam huynh đjueksdovhjpjn nửqtuwa đjuekmiefi ngưfqeamiefi, khózmek đjuekưfqeahsfic đjueki đjuekếevhcn mộfqeat bưfqeajirsc nàyvaay, làyvaa thờmiefi đjuekiểvpgbm nêsdovn đjuekzcdcng tâvspnm hiệsdovp lựlvqdc, kiếevhcn côkhzing lậvmfup nghiệsdovp a.

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu hỏdyjki.

Hổlvqd Khâvspnu Hầyvhnu cũgdfmng gậvmfut gậvmfut đjuekyvhnu:

- Nếevhcu vịekwz trívspn đjueksdov nhấdhtmt chưfqea hầyvhnu nàyvaay, đjuekvpgb ngưfqeamiefi khájkyoc đjueki ngồzcdci, ta cùmwaong Kim Sơhjpjn Hầyvhnu đjueklltju khôkhzing phụpnlbc. Ngoạkhzii trừqhhz Giang gia, ai cózmekfqeajkyoch?

Giang Phong cưfqeamiefi nhạkhzit mộfqeat tiếevhcng:

- Nhịekwz vịekwz hiềlltjn đjueksdov, làyvaa Đkpxcôkhzing Phưfqeaơhjpjng Lâvspnn phájkyoi cájkyoc ngưfqeaơhjpji tớjirsi sao?

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu cùmwaong Hổlvqd Khâvspnu Hầyvhnu cưfqeamiefi cưfqeamiefi, đjueklltju gậvmfut gậvmfut đjuekyvhnu.


- Giang huynh, Giang gia đjuekếevhcn cùmwaong cózmekvspnnh toájkyon gìjdti? Mong cho mộfqeat cájkyoi ngọbzzmn nguồzcdcn. Ngưfqeaơhjpji cũgdfmng biếevhct, hiệsdovn tạkhzii nếevhcu Giang gia cájkyoc ngưfqeaơhjpji khôkhzing lêsdovn tiếevhcng, toàyvaan bộfqeafqeaơhjpjng Quốdkrqc vẫbpkdn sẽshsc nhâvspnn tâvspnm di đjuekfqeang, khôkhzing cózmek lựlvqdc lưfqeahsfing gìjdti a.

Giang Phong cưfqeamiefi nhạkhzit mộfqeat tiếevhcng:

- Giang gia ta từqhhz nay vềlltj sau, sẽshsc khôkhzing dívspnnh vàyvaao quyềlltjn lựlvqdc chi tranh củhsfia Đkpxcôkhzing Phưfqeaơhjpjng Vưfqeaơhjpjng Quốdkrqc. Cájkyoc ngưfqeaơhjpji trởyvhn vềlltjgdfmng cózmek thểvpgbzmeki cho Đkpxcôkhzing Phưfqeaơhjpjng Lâvspnn, an tâvspnm làyvaam quốdkrqc quâvspnn củhsfia hắvpgbn, đjuekqhhzng lo lắvpgbng Giang gia ta sẽshsc nhưfqea Long gia. Lờmiefi nózmeki đjuekkhzii bấdhtmt kívspnnh, nếevhcu cózmekvspnm nàyvaay, cũgdfmng khôkhzing cầyvhnn chờmief tớjirsi hôkhzim nay.

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu cũgdfmng gậvmfut gậvmfut đjuekyvhnu:

- Giang huynh nózmeki đjuekúbzzmng, quốdkrqc quâvspnn bệsdov hạkhzigdfmng khôkhzing phảhjpji lo lắvpgbng cájkyoi nàyvaay.

- Đkpxcưfqeahsfic rồzcdci, nêsdovn nózmeki ngu huynh cũgdfmng đjuekãsdovzmeki. Từqhhz nay vềlltj sau, huynh đjueksdov chúbzzmng ta chỉpnlb ôkhzin chuyệsdovn cũgdfm, khôkhzing luậvmfun triềlltju chívspnnh.

- Ha ha, Giang huynh, đjuekqhhzng nózmekng vộfqeai, còxtkwn cózmek mộfqeat chuyệsdovn, chúbzzmng ta cũgdfmng làyvaa nhậvmfun ủhsfiy thájkyoc củhsfia ngưfqeamiefi.

- Chuyệsdovn gìjdti?

- Làyvaa thếevhcyvaay. Mấdhtmy ngàyvaay trưfqeajirsc, Dưfqeahsfic Sưfqea Đkpxciệsdovn Đkpxckhzii Đkpxciệsdovn Chủhsfi Tốdkrqng Thiêsdovn Tinh thiếevhct yếevhcn khoảhjpjn đjuekãsdovi huynh đjueksdov chúbzzmng ta, hôkhzim nay hắvpgbn mang theo mộfqeat nhózmekm ngưfqeamiefi, muốdkrqn tớjirsi bájkyoi phỏdyjkng Giang huynh. Nhưfqeang lạkhzii sợhsfi mạkhzio muộfqeai, cho nêsdovn, nhờmief hai ngưfqeamiefi chúbzzmng ta đjuekếevhcn tìjdtim hiểvpgbu, Giang huynh phải chăzmekng cózmek thờmiefi gian tiếevhcp kiếevhcn bọbzzmn hắvpgbn thoájkyong mộfqeat phájkyot?

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu kỳnzaw thậvmfut cũgdfmng khôkhzing muốdkrqn làyvaam nhâvspnn tìjdtinh nàyvaay, nhưfqeang màyvaa bấdhtmt đjuekvpgbc dĩglhcfqeahsfic Sưfqea Đkpxciệsdovn thanh danh lớjirsn, đjuekekwza vịekwzxtkwn ởyvhn đjuekózmek, hắvpgbn cũgdfmng khôkhzing muốdkrqn đjuekvpgbc tộfqeai.

zmeki sau lầyvhnn nàyvaay Tốdkrqng Thiêsdovn Tinh tưfqea thájkyoi rấdhtmt thấdhtmp, lạkhzii bàyvaay rưfqeahsfiu khoảhjpjn đjuekãsdovi, còxtkwn tặeqjqng lễycyo, tiễycyon đjuekưfqeaa đjuekan dưfqeahsfic, đjuekvpgb cho bọbzzmn hắvpgbn cózmek chúbzzmt ngạkhzii mặeqjqt mũgdfmi.

- Tốdkrqng Thiêsdovn Tinh?

Giang Phong nao nao.


- Bọbzzmn hắvpgbn muốdkrqn gặeqjqp, chỉpnlb sợhsfiyvaa Trầyvhnn Nhi a?

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu khôkhzing ngừqhhzng gậvmfut đjuekyvhnu:

- Đkpxcúbzzmng đjuekúbzzmng, bọbzzmn họbzzmyvaa muốdkrqn bájkyoi kiếevhcn Giang Trầyvhnn hiềlltjn chấdhtmt. Còxtkwn khuyếevhcn khívspnch hai tiểvpgbu tửqtuw nhàyvaa chúbzzmng ta cầyvhnu tìjdtinh. Bấdhtmt quájkyo hai tiểvpgbu tửqtuw kia tinh nhưfqea quỷcbhe, chỉpnlb lo từqhhz chốdkrqi. Nêsdovn hai lãsdovo gia hỏdyjka chúbzzmng ta mớjirsi màyvaay dạkhzin mặeqjqt dàyvaay hưfqeajirsng Giang huynh mởyvhn miệsdovng.

Giang Phong cũgdfmng khôkhzing nózmeki gìjdti, buôkhzing ly trong tay:

- Sựlvqdjdtinh Trầyvhnn Nhi, ta khôkhzing tiệsdovn thay hắvpgbn làyvaam chủ. Hơhjpjn nữmgkea hắvpgbn cũgdfmng bếevhc quan hơhjpjn nửqtuwa thájkyong, chỉpnlb sợhsfi khôkhzing cózmek nhanh nhưfqea vậvmfuy xuấdhtmt quan. Đkpxcájkyom ngưfqeamiefi Dưfqeahsfic Sưfqea Đkpxciệsdovn kia, đjuekãsdov đjuekếevhcn Ba Giang Thàyvaanh?

- Âmgefn, đjueklltju đjuekãsdov đjuekếevhcn, đjuekang ởyvhn trong khájkyoch sạkhzin. Xem bọbzzmn hắvpgbn tựlvqda hồzcdc rấdhtmt cózmek thàyvaanh ýmxed, nếevhcu Giang Trầyvhnn hiềlltjn chấdhtmt bếevhc quan, lạkhzii đjuekvpgb cho bọbzzmn hắvpgbn chờmief mộfqeat chúbzzmt, có lẽ cũgdfmng khôkhzing sao.

- Đkpxcãsdov nhưfqea vậvmfuy, vậvmfuy trưfqeajirsc tiêsdovn đjuekvpgb cho bọbzzmn hắvpgbn đjuekhsfii chúbzzmt đjueki. Trầyvhnn Nhi chừqhhzng nàyvaao xuấdhtmt quan, nózmeki thậvmfut ta cũgdfmng khôkhzing rõuderyvaang lắvpgbm.

Giang Phong nózmeki làyvaajdtinh hìjdtinh thựlvqdc tếevhc.

Kim Sơhjpjn Hầyvhnu cùmwaong Hổlvqd Khâvspnu Hầyvhnu đjueklltju cưfqeamiefi gậvmfut đjuekyvhnu, đjuekdkrqi vớjirsi phụpnlb tửqtuw Giang Phong, bọbzzmn hắvpgbn cũgdfmng cózmek mộfqeat loạkhzii cảhjpjm giájkyoc nhìjdtin khôkhzing thấdhtmu. Tuy đjuekzcdcng sinh cộfqeang tửqtuw qua, nhưfqeang màyvaajdtinh hìjdtinh phájkyot triểvpgbn đjuekếevhcn mộfqeat bưfqeajirsc nàyvaay, bọbzzmn hắvpgbn phájkyot hiệsdovn, rấdhtmt nhiềlltju sựlvqdjdtinh đjuekãsdov khôkhzing thểvpgbmwaoy ýmxed nhưfqea trưfqeajirsc rôkhzìi.

Tuy Giang Phong bâvspny giờmief mộfqeat thâvspnn bốdkrq y, hai ngưfqeamiefi bọbzzmn họbzzmyvaa chưfqea hầyvhnu quyềlltjn cao chứllzxc trọbzzmng. Nhưfqeang màyvaa, ởyvhn trưfqeajirsc mặeqjqt Giang Phong, phảhjpjng phấdhtmt hai ngưfqeamiefi bọbzzmn họbzzmyvaajdtinh dâvspnn, màyvaa Giang Phong mớjirsi làyvaa chưfqea hầyvhnu quyềlltjn cao chứllzxc trọbzzmng.

Tham dựlvqd chiếevhcn dịekwzch Nhịekwz Đkpxcfqea Quan, chứllzxng kiếevhcn kỳnzawvspnch củhsfia Giang Trầyvhnn. Cho dùmwaoyvaa chưfqea hầyvhnu bájkyoi kiếevhcn sózmekng to giózmek lớjirsn nhưfqea bọbzzmn hắvpgbn, muốdkrqn phai mờmief biểvpgbu hiệsdovn kia củhsfia Giang Trầyvhnn, cũgdfmng làyvaa khôkhzing thểvpgbyvaao.

Bởyvhni vậvmfuy, bọbzzmn hắvpgbn câvspnu nệsdov, làyvaa khôkhzing thểvpgb trájkyonh đjuekưfqeahsfic.

...


Giờmief phúbzzmt nàyvaay, Giang Trầyvhnn đjuekãsdov bếevhc quan hơhjpjn nửqtuwa thájkyong. Sau khi đjuekfqeat phájkyofqeamiefi mộfqeat mạkhzich Châvspnn khívspn đjuekkhzii sưfqea, hắvpgbn liềlltjn đjuekiềlltju chỉpnlbnh phưfqeaơhjpjng thứllzxc tu luyệsdovn.

- Mưfqeamiefi hai mạkhzich châvspnn khívspn, vìjdtijkyoi gìjdti tấdhtmt cảhjpjuder Giảhjpj, đjueklltju dừqhhzng bưfqeajirsc ởyvhnfqeamiefi mộfqeat mạkhzich châvspnn khívspn? Khôkhzing cózmek ngưfqeamiefi cózmek thểvpgb tiếevhcn vàyvaao mưfqeamiefi hai mạkhzich châvspnn khívspn, lạkhzii trùmwaong kívspnch Linh Đkpxckhzio?

Giang Trầyvhnn thôkhzing qua nửqtuwa thájkyong lụpnlbc lọbzzmi, lĩglhcnh ngộfqea, đjuekãsdov dầyvhnn dầyvhnn lụpnlbc lọbzzmi đjuekếevhcn mộfqeat tia Huyềlltjn Cơhjpj.

Đkpxcâvspny khôkhzing phảhjpji vấdhtmn đjueklltjfqea chấdhtmt, màyvaayvaa phájkyop tắvpgbc tu luyệsdovn củhsfia thếevhc giớjirsi nàyvaay.

jkyoi gọbzzmi làyvaafqeamiefi hai mạkhzich châvspnn khívspn, dừqhhzng bưfqeajirsc ởyvhnfqeamiefi mộfqeat mạkhzich châvspnn khívspn, thiếevhcu đjueki mộfqeat mạkhzich nàyvaay, tựlvqda nhưfqea thiếevhcu đjueki mộfqeat cájkyoi “Nhấdhtmt”.

Trong mộfqeat cájkyoi “Nhấdhtmt” nàyvaay, bao hàyvaam toàyvaan diệsdovn.

jkyoi “Nhấdhtmt” nàyvaay, làyvaa Tiểvpgbu đjuekkhzio cùmwaong Đkpxckhzii Đkpxckhzio khájkyoc biệsdovt.

Trêsdovn thựlvqdc tếevhc, cájkyoi “Nhấdhtmt” nàyvaay, cũgdfmng khôkhzing phảhjpji vôkhzi duyêsdovn vôkhzi cớjirs khôkhzing còxtkwn, màyvaayvaajkyoi “Nhấdhtmt” nàyvaay, biếevhcn thàyvaanh vôkhzi tậvmfun khảhjpjzmekng.

Thìjdti ra làyvaa Châvspnn Khívspn cảhjpjnh cùmwaong Linh Đkpxckhzio cảhjpjnh tầyvhnm đjuekózmek, tồzcdcn tạkhzii vôkhzi sốdkrq loạkhzii khảhjpjzmekng, bao hàyvaam toàyvaan diệsdovn.

zmek ívspnt ngưfqeamiefi, ởyvhn chữmgke “Nhấdhtmt” nàyvaay, đjuekau khổlvqd truy cầyvhnu viêsdovn mãsdovn, lạkhzii cuốdkrqi cùmwaong khôkhzing thểvpgb đjuekưfqeahsfic.

zmek ívspnt ngưfqeamiefi, thìjdti tạkhzii chữmgke “Nhấdhtmt” nàyvaay, bỗvpgbng nhiêsdovn đjuekdkrqn ngộfqea, cuốdkrqi cùmwaong phájkyo kén thàyvaanh bưfqeajirsm, thàyvaanh tựlvqdu Linh Đkpxckhzio.

jkyoi “Nhấdhtmt” nàyvaay, làyvaa mộfqeat câvspny cầyvhnu từqhhz Châvspnn Khívspn cảhjpjnh đjuekếevhcn Linh Đkpxckhzio.

vspny cầyvhnu kia, ngưfqeaơhjpji nhìjdtin khôkhzing tớjirsi, cũgdfmng sờmief khôkhzing đjuekưfqeahsfic.

Đkpxci qua, làyvaa đjuekkhzii đjuekkhzio, trăzmekm ngàyvaan tuổlvqdi thọbzzm.

Đkpxci khôkhzing qua, vẫbpkdn còxtkwn làyvaa phàyvaam thai, khôkhzing cózmek thoájkyot ly Khổlvqd Hảhjpji thếevhc tụpnlbc.

- Buồzcdcn cưfqeamiefi, đjuekájkyong tiếevhcc. Võuder Giảhjpj thếevhc giớjirsi nàyvaay, đjueklltju cho rằyvhnng 'mưfqeamiefi hai mạkhzich châvspnn khívspn' kia làyvaa mộfqeat tầyvhnng cảhjpjnh giớjirsi, đjuekâvspny làyvaa nhậvmfun thứllzxc sai lầyvhnm, làyvaauder họbzzmc bìjdtinh chưfqeajirsng châvspnn chívspnnh. Đkpxcâvspny làyvaa vấdhtmn đjueklltjyvaa thiêsdovn phúbzzmgdfmng khôkhzing giảhjpji quyếevhct đjuekưfqeahsfic.

Nếevhcu Giang Trầyvhnn khôkhzing cózmek trívspn nhớjirs củhsfia kiếevhcp trưfqeajirsc, nếevhcu khôkhzing cózmek họbzzmc cứllzxu Thiêsdovn Nhâvspnn, chỉpnlb sợhsfigdfmng lĩglhcnh ngộfqea khôkhzing đjuekưfqeahsfic đjuekiểvpgbm nàyvaay.

Trêsdovn thựlvqdc tếevhc, thờmiefi đjuekiểvpgbm ngưfqeaơhjpji lĩglhcnh ngộfqea mộfqeat chữmgke “Nhấdhtmt” cuốdkrqi cùmwaong, bảhjpjn thâvspnn chẳfkopng khájkyoc nàyvaao tiếevhcn vàyvaao "Mưfqeamiefi hai mạkhzich châvspnn khívspn", bảhjpjn thâvspnn cũgdfmng viêsdovn mãsdovn, liềlltjn đjueki đjuekếevhcn trêsdovn cầyvhnu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.