Độc Tôn Tam Giới

Chương 19 : Mua dược tạo phong ba 1

    trước sau   
- Giang Chíexuwnh, chuẩttain bịvqdp ngựffyoa, ta muốnjxpn đhiqdi ra ngoàhlzti.

- Vâdqiing!

Giang Chíexuwnh vui vẻxwiyvnzyi, trưsdfxihfic kia cảftggm thấzimby làhlztm châdqiin chạihfiy cho Tiểxpylu Hầftizu gia làhlzt khổzimb sai, thếxnsi nhưsdfxng màhlzt từwwsf ngàhlzty hôftizm qua bắhiqdt đhiqdftizu, hắhiqdn đhiqdãwxenvnzy nhiệpahht tìfgdlnh.

Sau khi đhiqdi ra ngoàhlzti, Giang Chíexuwnh mớihfii cẩttain thậxhvrn từwwsfng li từwwsfng tíexuw hỏfblui:

- Tiểxpylu Hầftizu gia, chúfuhong ta đhiqdi đhiqdâdqiiu?

- Đyohuưsdfxơlaynng nhiêaaekn làhlztsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn.
Giang Trầftizn cưsdfxxxsdi ha ha, huy đhiqdlyibng roi ngựffyoa, giụaaekc ngựffyoa lao nhanh. Hôftizm nay hắhiqdn cóvnzy thểxpylvnzyi làhlztdqiim tìfgdlnh thậxhvrt tốnjxpt, đhiqdưsdfxxxsdng làhlztm quan rộlyibng mởkbsa a!

- Ồcupx, Tiểxpylu Hầftizu gia, chờxxsd thuộlyibc hạihfi!

Chờxxsd Giang Chíexuwnh kịvqdpp phảftggn ứcupxng, Giang Trầftizn đhiqdãwxen chạihfiy mấzimbt bóvnzyng.

Kiếxnsin trúfuhoc Dưsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn rộlyibng rãwxeni, mộlyibt lávhsgt sau liềwotun hiệpahhn ra trưsdfxihfic mắhiqdt Giang Trầftizn.

Thờxxsdi đhiqdiểxpylm Giang Trầftizn xuấzimbt hiệpahhn ởkbsa cửpqava ra vàhlzto Dưsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn, khávhsgch hàhlztng ra ra vàhlzto vàhlzto, cảftgg đhiqdávhsgm đhiqdwotuu tưsdfx̣a nhưsdfx nhìfgdln thấzimby quỷgocm.

Giang Trầftizn tốnjxpt xấzimbu làhlzt nhi tửpqav mộlyibt phưsdfxơlaynng chưsdfx hầftizu, tạihfii vưsdfxơlaynng đhiqdôftiz vẫvrgcn còfyoyn cóvnzy chúfuhot danh khíexuw. Màhlzt hắhiqdn ởkbsa Thávhsgnh Đyohuiệpahhn phóvnzyng răqvpźm, lạihfii đhiqdxpyl cho hắhiqdn hai ngàhlzty nàhlzty thàhlztnh nhâdqiin vậxhvrt nổzimbi tiếxnsing toàhlztn bộlyibsdfxơlaynng đhiqdôftiz.

Tạihfii Tếxnsi Thiêaaekn Đyohuihfii Đyohuiểxpyln đhiqdávhsgnh rắhiqdm, Giang Trầftizn nàhlzty coi nhưsdfxhlzt Cựffyoc phẩttaim rôftiz̀i.

Cho nêaaekn hai ngàhlzty nàhlzty, Giang Trầftizn đhiqdãwxen bịvqdp truyềwotun xôftizn xao, trởkbsa thàhlztnh đhiqdihfii danh từwwsf hiếxnsim thấzimby.

Giang Trầftizn ởkbsa trong Tếxnsi Thiêaaekn Đyohuihfii Đyohuiểxpyln đhiqdávhsgnh rắhiqdm, khinh nhờxxsdn Thầftizn linh, bịvqdp quốnjxpc quâdqiin hạihfi lệpahhnh trưsdfxngmtng đhiqdávhsgnh chếxnsit, cávhsgi nàhlzty làhlzt tin tứcupxc cảftggsdfxơlaynng đhiqdôftiz đhiqdwotuu biếxnsit.

Vềwotu phầftizn Giang Trầftizn trưsdfxngmtng đhiqdávhsgnh chếxnsit màhlzt sốnjxpng lạihfii, thìfgdl rấzimbt íexuwt ngưsdfxxxsdi biếxnsit đhiqdếxnsin.

Bởkbsai vậxhvry, Giang Trầftizn vừwwsfa hiệpahhn thâdqiin, khôftizng khỏfblui gâdqiiy ra oanh đhiqdlyibng.

- Nhìfgdln thấzimby khôftizng? Ngưsdfxxxsdi kia, hìfgdlnh nhưsdfxhlzt Tiểxpylu Hầftizu gia hoàhlztn khốnjxp củickwa Giang Hãwxenn hầftizu a.

- Tiểxpylu Hầftizu gia thìfgdl sao? Vưsdfxơlaynng đhiqdôftiz quyềwotun quýxcrp nhiềwotuu lắhiqdm. Chẳwvkhng lẽexuw ngưsdfxơlayni muốnjxpn đhiqdi ôftizm đhiqdùwkdui?


- Ôbzjwm đhiqdùwkdui con em ngưsdfxơlayni, ta nóvnzyi làhlzt Giang Trầftizn kia a! Khôftizng phảftggi nóvnzyi hắhiqdn ởkbsa trong Tếxnsi Thiêaaekn Đyohuihfii Đyohuiểxpyln thảftggqvpźm, bịvqdp đhiqdávhsgnh chếxnsit sao?

- Cávhsgi gìfgdl? Giang Trầftizn, ngưsdfxơlayni nóvnzyi làhlztaaekn đhiqdávhsgnh rắhiqdm kia sao? Hắhiqdn ởkbsa đhiqdâdqiiu?

Đyohunjxpi thoạihfii nhưsdfx thếxnsi, trong trong ngoàhlzti ngoàhlzti ởkbsasdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn, tốnjxpp năqvpzm tốnjxpp ba, cơlayn hồftgg đhiqdwotuu nghịvqdp luậxhvrn sựffyo kiệpahhn nàhlzty.

Giang Trầftizn làhlzt ngưsdfxxxsdi trong cuộlyibc, tựffyo nhiêaaekn sẽexuw khôftizng đhiqdxpyl ýxcrp tớihfii nhữvhsgng ávhsgnh mắhiqdt nhàhlztm chávhsgn nàhlzty, càhlztng sẽexuw khôftizng nhàhlztm chávhsgn đhiqdếxnsin cùwkdung nhữvhsgng ngưsdfxxxsdi nàhlzty chấzimbp nhặtnuft.

Hắhiqdn đhiqdếxnsin Dưsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn, làhlztvnzy sựffyofgdlnh quan trọjhtdng hơlaynn.

fyoyn cóvnzy hai ngàhlzty, liềwotun phảftggi vàhlzto cung hộlyibi chẩttain cho côftizng chúfuhoa rôftiz̀i. Bấzimbt kểxpylvnzyi thếxnsihlzto, phảftggi làhlztm chúfuhot chuẩttain bịvqdp. Bằwdnlng khôftizng thìfgdl đhiqdếxnsin lúfuhoc đhiqdóvnzy tay khôftizng đhiqdi, tràhlztng diệpahhn rấzimbt khóvnzy xửpqav a.

Vấzimbn đhiqdwotu nhằwdnlm vàhlzto Đyohuôftizng Phưsdfxơlaynng Chỉvhsg Nhưsdfxngmtc, Giang Trầftizn đhiqdihfii khávhsgi đhiqdãwxenvnzy mộlyibt phưsdfxơlaynng ávhsgn. Hôftizm nay hắhiqdn tớihfii, làhlzthlztm mộlyibt íexuwt chuẩttain bịvqdp giai đhiqdoạihfin trưsdfxihfic.

Tiểxpylu nhịvqdp củickwa Dưsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn, trảftggi qua sựffyo kiệpahhn Giang Chíexuwnh ngàhlzty hôftizm qua giávhsgo huấzimbn, rõusjohlztng cho thấzimby chỉvhsgnh đhiqdnjxpn távhsgc phong rôftiz̀i. Thávhsgi đhiqdlyib củickwa bọjhtdn tiểxpylu nhịvqdp, đhiqdãwxen nhậxhvrn đhiqdưsdfxngmtc cảftggi thiệpahhn rõusjohlztng.

Giang Trầftizn đhiqdem mộlyibt phầftizn danh sávhsgch đhiqdtnuft ởkbsa trêaaekn quầftizy:

- Tiểxpylu nhịvqdp, chiếxnsiu vàhlzto tờxxsd đhiqdơlaynn nàhlzty lấzimby thuốnjxpc.

Tiểxpylu nhịvqdp kia tiếxnsip nhậxhvrn tờxxsd đhiqdơlaynn, nhẹwwsf gậxhvrt đhiqdftizu, bấzimbt quávhsg khi hắhiqdn chứcupxng kiếxnsin mộlyibt loạihfii Linh Dưsdfxngmtc cuốnjxpi cùwkdung, thìfgdl khẽexuw chau màhlzty:

- Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo? Linh phẩttaim Lụaaekc giai Linh Dưsdfxngmtc? Cávhsgc hạihfi, ngưsdfxơlayni xávhsgc đhiqdvqdpnh ngưsdfxơlayni muốnjxpn Linh Dưsdfxngmtc nàhlzty sao?

- Chiếxnsiu tờxxsd đhiqdơlaynn lấzimby đhiqdi.


Giang Trầftizn cưsdfxxxsdi nhạihfit mộlyibt tiếxnsing.

- Thếxnsi nhưsdfxng màhlzt Linh Dưsdfxngmtc nàhlzty. . .

Tiểxpylu nhịvqdp kia cóvnzy chúfuhot do dựffyo.

- Nhưsdfx thếxnsihlzto? Quávhsg thấzimbp sao? Hay cávhsgc ngưsdfxơlayni khôftizng cóvnzy? Vậxhvry đhiqdzimbi thàhlztnh Cửpqavu Viêaaekm Cựffyoc Quang Quảftggvrgcng đhiqdưsdfxngmtc.

fuhoc nàhlzty tiểxpylu nhịvqdp kia từwwsf trong quầftizy đhiqdi ra ngoàhlzti, miễwdnln cưsdfxvkbwng nặtnufn ra mộlyibt khuôftizn mặtnuft tưsdfxơlayni cưsdfxxxsdi nóvnzyi:

- Cávhsgc hạihfi, Cửpqavu Viêaaekm Cựffyoc Quang Quảftgghlztvhsgi gìfgdl? Bảftggn đhiqdiệpahhn khôftizng cóvnzy. Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo, làhlzt vậxhvrt chíexuwsdfxơlaynng, phi thưsdfxxxsdng hi hữvhsgu, chíexuwnh làhlzt mộlyibt trong cávhsgc trấzimbn đhiqdiếxnsim Linh Dưsdfxngmtc. Bảftggn đhiqdiệpahhn trưsdfxihfic mắhiqdt chỉvhsgvnzy mộlyibt câdqiiy, phi thưsdfxxxsdng trâdqiin quýxcrp, giávhsgvhsgn. . .

- Nhưsdfx thếxnsihlzto, lo lắhiqdng ta mua khôftizng nổzimbi?

Giang Trầftizn giưsdfxơlaynng mi hỏfblui.

Tiểxpylu nhịvqdp kia cưsdfxxxsdi hắhiqdc hắhiqdc, nghĩzimb thầftizm ngưsdfxơlayni còfyoyn cóvnzy tựffyofgdlnh hiểxpylu lấzimby, ta làhlzt thậxhvrt lo lắhiqdng ngưsdfxơlayni mua khôftizng nổzimbi. Bấzimbt quávhsg kinh nghiệpahhm giávhsgo huấzimbn ngàhlzty hôftizm qua kia nóvnzyi cho bọjhtdn hắhiqdn biếxnsit, phảftggi trávhsgnh cẩttaiu mắhiqdt xem ngưsdfxxxsdi thấzimbp.

- Làhlzt nhưsdfx thếxnsihlzty, thuốnjxpc kia quýxcrp trọjhtdng, cấzimbp bậxhvrc chấzimbp sựffyovrgcng lấzimby khôftizng đhiqdưsdfxngmtc thuốnjxpc nàhlzty. Phảftggi cóvnzy cấzimbp bậxhvrc trưsdfxkbsang lãwxeno gậxhvrt đhiqdftizu, mớihfii có thêaaek̉ giao dịvqdpch.

Tiểxpylu nhịvqdp kia kiêaaekn nhẫvrgcn giảftggi thíexuwch, đhiqdftizu vôftiz ýxcrp thứcupxc hưsdfxihfing ra sau rụaaekt rụaaekt, nghĩzimb thầftizm vị này sẽexuw khôftizng lấzimby ra mộlyibt miếxnsing Đyohuaaeku Long Kim Bàhlzti, mộlyibt đhiqdihfii bạihfit tai távhsgt tớihfii chứcupx?

- Chỉvhsghlzt mộlyibt câdqiiy Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo, cầftizn phiềwotun toávhsgi nhưsdfx vậxhvry sao? Vậxhvry trưsdfxkbsang lãwxeno cávhsgc ngưsdfxơlayni ởkbsalayni nàhlzto, kêaaeku ra đhiqdi. Ta khôftizng cóvnzy thờxxsdi gian nhưsdfx vậxhvry.

Giang Trầftizn xávhsgc thựffyoc khôftizng muốnjxpn ởkbsasdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn lãwxenng phíexuw thờxxsdi gian.


Tiểxpylu nhịvqdp kia bấzimbt đhiqdhiqdc dĩzimb, chỉvhsgvnzy thểxpyl đhiqdi vàhlzto thôftizng bávhsgo. Giang Trầftizn đhiqdang nhàhlztm chávhsgn, bỗeiesng nhiêaaekn thoávhsgng nhìfgdln qua cửpqava ra vàhlzto, tràhlztn vàhlzto rấzimbt nhiềwotuu ngưsdfxxxsdi.

Ngưsdfxxxsdi đhiqdi đhiqdftizu khoảftggng mưsdfxxxsdi sávhsgu mưsdfxxxsdi bảftggy tuổzimbi, hấzimbp tấzimbp đhiqdi đhiqdếxnsin, hai ba bưsdfxihfic liềwotun đhiqdi đhiqdếxnsin trưsdfxihfic quầftizy, mãwxennh liệpahht vỗeies quầftizy hàhlztng quávhsgt:

- Gọjhtdi cao tầftizng củickwa cávhsgc ngưsdfxơlayni đhiqdi ra, ta muốnjxpn mộlyibt câdqiiy Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo, cấzimbp tốnjxpc. Tranh thủickw thờxxsdi gian nhanh lêaaekn, lầftizm sựffyofgdlnh củickwa ta, cávhsgc ngưsdfxơlayni ai cũvrgcng khôftizng đhiqdftggm đhiqdưsdfxơlaynng nổzimbi.

Ngữvhsg khíexuw ngưsdfxxxsdi nàhlzty hung hăqvpzng càn quâdqiíy, dưsdfxihfii mắhiqdt khôftizng còfyoyn ai, thậxhvrm chíexuw ngay cảftgg khávhsgch hàhlztng khávhsgc bêaaekn cạihfinh quầftizy hàhlztng, con mắhiqdt hắhiqdn cũvrgcng khôftizng cóvnzy liếxnsic.

Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo?

Tiểxpylu nhịvqdp khávhsgc trêaaekn quầftizy lạihfii sửpqavng sốnjxpt.

vhsgi nàhlzty làhlzt sao a, năqvpzm ba năqvpzm, cũvrgcng chưsdfxa chắhiqdc cóvnzy ngưsdfxxxsdi cầftizn dùwkdung đhiqdếxnsin Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo. Nhưsdfx thếxnsihlzto hôftizm nay sávhsgng sớihfim khai trưsdfxơlaynng, liềwotun cóvnzy hai ngưsdfxxxsdi muốnjxpn mua Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo?

Chẳwvkhng lẽexuw giávhsg củickwa Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo tăqvpzng mạihfinh?

Khôftizng bao lâdqiiu, phíexuwa sau Dưsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn đhiqdi ra ba ngưsdfxxxsdi. Ngoạihfii trừwwsf mộlyibt tiểxpylu nhịvqdp, còfyoyn cóvnzyhlzt chấzimbp sựffyo, cùwkdung vớihfii mộlyibt nữvhsg trưsdfxkbsang lãwxeno.

Nữvhsg trưsdfxkbsang lãwxeno kia ưsdfxihfic chừwwsfng hơlaynn 40 tuổzimbi, lôftizng mi cong dàhlzti, toàhlztn thâdqiin phụaaekc trang đhiqdwwsfp đhiqdexuw, cho ngưsdfxxxsdi mộlyibt loạihfii cảftggm giávhsgc rấzimbt khôftizng đhiqdưsdfxngmtc tựffyo nhiêaaekn.

- Làhlzt ai muốnjxpn mua Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo?

Nữvhsg trưsdfxkbsang lãwxeno kia mởkbsa miệpahhng hỏfblui.

- Làhlzt ta, làhlzt ta! Lam di, nhớihfiusjo ta khôftizng? Ta làhlzt nhi tửpqav củickwa Bạihfich Hổzimb Hầftizu Bạihfich Lệpahhnh Tiêaaekn, Bạihfich Chiếxnsin Vâdqiin. Ta lúfuhoc nhỏfblu, ngưsdfxơlayni còfyoyn ôftizm qua ta a.

Ngưsdfxxxsdi trẻxwiy tuổzimbi hung hăqvpzng càn quâdqiíy kia, đhiqdnjxpi vớihfii nữvhsg trưsdfxkbsang lãwxeno nàhlzty môftiẓt châdqiìu képlvoo quan hệpahh.

- Ơickw, làhlzt Bạihfich Tiểxpylu Hầftizu gia a. Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo nàhlzty, làhlzt ngưsdfxơlayni dùwkdung sao? Hay làhlzt lệpahhnh tôftizn đhiqdihfii nhâdqiin?

Bạihfich Hổzimb Hầftizu làhlzt đhiqdvhsgnh tiêaaekm chưsdfx hầftizu củickwa Đyohuôftizng Phưsdfxơlaynng Vưsdfxơlaynng Quốnjxpc, tồftggn tạihfii bàhlzti danh Top 5. Cho nêaaekn, mặtnufc dùwkduhlzt trưsdfxkbsang lãwxeno Dưsdfxngmtc Sưsdfx Đyohuiệpahhn, cũvrgcng phảftggi cho vàhlzti phầftizn mặtnuft mũvrgci.

- Lam di a, ngưsdfxơlayni đhiqdwwsfng hỏfblui nữvhsga. Dùwkdu sao chấzimbt nhi ta rấzimbt cấzimbp bávhsgch. Ngưsdfxơlayni nhanh cho mộlyibt cávhsgi giávhsg đhiqdi, quay đhiqdftizu lạihfii ta sẽexuw cảftggm tạihfi ngàhlzti.

Lam trưsdfxkbsang lãwxeno kia vũvrgc mịvqdpsdfxxxsdi cưsdfxxxsdi:

- Vộlyibi vãwxen nhưsdfx vậxhvry a. Tiểxpylu gia hỏfblua khôftizng phảftggi làhlzt cầftizm Linh Dưsdfxngmtc nàhlzty, đhiqdi nịvqdpnh nọjhtdt nữvhsghlzti tửpqav nhàhlzt ai chứcupx?

Bạihfich Chiếxnsin Vâdqiin cưsdfxxxsdi hắhiqdc hắhiqdc nóvnzyi:

- Lam di khôftizng hỗeieshlzt ngưsdfxxxsdi từwwsfng trảftggi.

- Đyohuưsdfxngmtc rồftggi, khôftizng đhiqdùwkdua tiểxpylu tửpqav ngưsdfxơlayni nữvhsga. Long Cốnjxpt Chíexuwsdfxơlaynng Thảftggo, yếxnsit giávhsg trăqvpzm vạihfin lưsdfxngmtng. Ngưsdfxơlayni mang theo nhiềwotuu tiềwotun nhưsdfx vậxhvry sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.