Độc Tôn Tam Giới

Chương 183 : Chém giết Linh cảnh 1

    trước sau   
Từqpts Chấizqen miễtxwyn cưtzlztxwyng chặoxsin đsjccrmhjt côpbpgng kíiawnch thứuazpdurdm cùggkpng thứuazppbpgu, liềffqon ýzfko thứuazpc đsjccưtzlzrmhjc mìuazpnh rơuqtxi vàsbyzo mộrhpbt cápbpgi bẫdswdy, kêsbyzu to lêsbyzn:

- Dưtzlztzlz huynh, mau ra tay! Nhữnfveng súinuqc sinh nàsbyzy giốjgirng nhưtzlz biếjoiet trậbaqen phápbpgp gìuazp, quápbpgsbyzpbpgn a.

Kỳfyiw thậbaqet khôpbpgng cầmmmhn Từqpts Chấizqen mởvfof miệtzlzng, Dưtzlz Giớgzqli cũxgqnng nhìuazpn ra khôpbpgng đsjccúinuqng. Dùggkpng lựtlbyc côpbpgng kíiawnch củzjoua Từqpts Chấizqen, nhấizqet làsbyz xích đsjccao hìuazpnh thàsbyznh phápbpgp môpbpgn Âjcuqm Dưtzlzơuqtxng Liêsbyzn Hoa, làsbyz phưtzlzơuqtxng thứuazpc tốjgirt nhấizqet phápbpg vỡtxwy nhữnfveng Kim Dựtlbyc Kiếjoiem Đwgewiểrhpbu nàsbyzy.

Chỉoypasbyz, Dưtzlz Giớgzqli thậbaqet khôpbpgng ngờenrz, Từqpts Chấizqen ngoạeyyri trừqpts đsjccrmhjt côpbpgng kíiawnch thứuazp nhấizqet ra, cădurdn bảhlhvn khôpbpgng cóyzyy bấizqet luậbaqen cơuqtx hộrhpbi xuấizqet thủzjouuazp, cơuqtx hồdgmjsbyz thoápbpgng cápbpgi lâsjccm vàsbyzo trong vâsjccy côpbpgng.

tzlz Giớgzqli biếjoiet rõgzql, mìuazpnh khôpbpgng thểrhpb đsjccrmhji nữnfvea rôpbpg̀i. Chờenrz đsjccrmhji thêsbyzm nữnfvea, Từqpts Chấizqen xảhlhvy ra chuyệtzlzn, vậbaqey thìuazp quápbpg mấizqet mặoxsit.

Tuy nóyzyyi Từqpts Chấizqen sốjgirng chếjoiet, đsjccjgiri vớgzqli Dưtzlz Giớgzqli màsbyzyzyyi cũxgqnng khôpbpgng đsjccrhpb ýzfko thếjoiesbyzo, nhưtzlzng màsbyzvfof trưtzlzgzqlc mặoxsit Long Cưtzlz Tuyếjoiet, Dưtzlz Giớgzqli cũxgqnng khôpbpgng muốjgirn đsjccem mìuazpnh miêsbyzu tảhlhv thàsbyznh mộrhpbt ápbpgc ôpbpgn bỏdgmj qua đsjccdgmjng môpbpgn.


Nhấizqet làsbyz, Từqpts Chấizqen nàsbyzy nghe hắrmhjn chỉoypa huy, đsjcci côpbpgng kíiawnch nhữnfveng súinuqc sinh kia!

- Giang Trầmmmhn, nhậbaqen lấizqey cápbpgi chếjoiet!

Lầmmmhn nàsbyzy Dưtzlz Giớgzqli khôpbpgng nóyzyyi nhảhlhvm, trưtzlzenrzng kiếjoiem chấizqen đsjccrhpbng, thâsjccn kiếjoiem phápbpgt ra kiếjoiem minh ôpbpgng ôpbpgng, nhưtzlz rồdgmjng ngâsjccm gàsbyzo théeultt, phấizqep phớgzqli sơuqtxn dãlmsy.

Giang Trầmmmhn phủzjou phụxqvcc trêsbyzn ngưtzlzenrzi mộrhpbt con Kim Dựtlbyc Kiếjoiem Đwgewiểrhpbu, vẫdswdn khôpbpgng dùggkpng tớgzqli châsjccn khíiawn, màsbyzsbyz thôpbpgng qua luyệtzlzn hóyzyya dưtzlzrmhjc lựtlbyc Thầmmmhn Túinuq Tạeyyro Hóyzyya Đwgewan cùggkpng Thưtzlzơuqtxng Hảhlhvi Đwgewan, đsjccếjoien khôpbpgi phụxqvcc thưtzlzơuqtxng thếjoie, khôpbpgi phụxqvcc châsjccn nguyêsbyzn trong cơuqtx thểrhpb.

Vừqptsa rồdgmji mộrhpbt đsjccao nghịjcuqch thếjoie kia, hao phíiawn quápbpg nhiềffqou châsjccn khíiawn củzjoua hắrmhjn, cũxgqnng làsbyzm cho kinh mạeyyrch cùggkpng thâsjccn thểrhpb củzjoua hắrmhjn vưtzlzrmhjt qua cựtlbyc hạeyyrn phụxqvc tảhlhvi.

Thôpbpgng qua hai loạeyyri đsjccan dưtzlzrmhjc nàsbyzy trợrmhj giúinuqp, thưtzlzơuqtxng thếjoie củzjoua Giang Trầmmmhn cuốjgiri cùggkpng phụxqvcc hồdgmji nhưtzlzxgqn.

Hắrmhjn biếjoiet rõgzql, Dưtzlz Giớgzqli chậbaqem chạeyyrp khôpbpgng ra tay, khôpbpgng phảhlhvi vìuazp hắrmhjn khôpbpgng muốjgirn, màsbyzsbyz hắrmhjn cũxgqnng bịjcuq thưtzlzơuqtxng. Hắrmhjn bịjcuq nộrhpbi thưtzlzơuqtxng, khiếjoien hắrmhjn sợrmhjeultm chuộrhpbt vỡtxwyuazpnh, khôpbpgng dápbpgm đsjccem hếjoiet toàsbyzn lựtlbyc.

Giờenrz phúinuqt nàsbyzy nếjoieu khôpbpgng phảhlhvi Từqpts Chấizqen kêsbyzu cứuazpu, chỉoypa sợrmhjtzlz Giớgzqli còhlngn sẽvsmi tiếjoiep tụxqvcc trìuazp hoãlmsyn.

Chỉoypasbyz, Giang Trầmmmhn sẽvsmi khôpbpgng đsjccrhpb cho Dưtzlz Giớgzqli lạeyyri cóyzyyuqtx hộrhpbi kéeulto dàsbyzi.

Hắrmhjn ghéeultsbyzo trêsbyzn lưtzlzng Kim Dựtlbyc Kiếjoiem Đwgewiểrhpbu, tuy nóyzyyi luyệtzlzn hóyzyya dưtzlzrmhjc lựtlbyc đsjccan dưtzlzrmhjc, trêsbyzn thựtlbyc tếjoiexgqnng làsbyz suy nghĩchai kếjoie hoạeyyrch tápbpgc chiếjoien. Hắrmhjn biếjoiet rõgzql, mặoxsic dùggkpyzyypbpgt Hoang Nhiếjoiep Linh Trậbaqen, nhưtzlzng dùggkp sao cũxgqnng làsbyz hiệtzlzn họjfqdc hiệtzlzn dùggkpng, chỉoypayzyy thểrhpb phápbpgt huy ra da lôpbpgng củzjoua trậbaqen phápbpgp.

Nếjoieu khôpbpgng phảhlhvi Kim Dựtlbyc Kiếjoiem Đwgewiểrhpbu cóyzyy sốjgirtzlzrmhjng ápbpgp đsjcchlhvo, đsjccjgiri phóyzyy hai Linh Đwgeweyyro cưtzlzenrzng giảhlhv, Giang Trầmmmhn hắrmhjn cóyzyy thểrhpbyzyyi làsbyz khôpbpgng cóyzyy bấizqet kỳfyiw ưtzlzu thếjoie.

Cho nêsbyzn, Giang Trầmmmhn khôpbpgng muốjgirn đsjccêsbyzm dàsbyzi lắrmhjm mộrhpbng.

Hai Linh Đwgeweyyro cưtzlzenrzng giảhlhv, trưtzlzgzqlc gạeyyrt bỏdgmj mộrhpbt cápbpgi, khôpbpgng thểrhpb đsjccrhpb cho bọjfqdn hắrmhjn nộrhpbi ứuazpng ngoạeyyri hợrmhjp.


Nếjoieu nóyzyyi làsbyz 《 Bápbpgt Hoang Nhiếjoiep Linh Trậbaqen 》, cóyzyytzlzenrzi ngàsbyzy tápbpgm ngàsbyzy thao luyệtzlzn, lấizqey sốjgirtzlzrmhjng Kim Dựtlbyc Kiếjoiem Đwgewiểrhpbu nhưtzlz thếjoie, đsjccjgiri khápbpgng Dưtzlz Giớgzqli cùggkpng Từqpts Chấizqen, đsjccóyzyysbyztzlzsbyzi.

Nhưtzlzng màsbyz hiệtzlzn họjfqdc hiệtzlzn dùggkpng trậbaqen phápbpgp, nếjoieu nhưtzlz đsjccjgiri phưtzlzơuqtxng trùggkpng kíiawnch hung ápbpgc, khóyzyy bảhlhvo toàsbyzn sẽvsmi khôpbpgng xuấizqet hiệtzlzn sơuqtx suấizqet.

Chéeultm giếjoiet Linh Đwgeweyyro cưtzlzenrzng giảhlhv, nghe cựtlbyc kỳfyiw khôpbpgng thểrhpbtzlzvfofng tưtzlzrmhjng nổvsmii. Nếjoieu bấizqet luậbaqen Võgzql Giảhlhvsbyzo củzjoua Đwgewôpbpgng Phưtzlzơuqtxng Vưtzlzơuqtxng Quốjgirc, toápbpgt ra ýzfko nghĩchai nhưtzlz vậbaqey, kia nhấizqet đsjccjcuqnh làsbyz đsjccsbyzn rồdgmji.

Nhưtzlzng màsbyz, Giang Trầmmmhn lạeyyri khôpbpgng giốjgirng nhữnfveng ngưtzlzenrzi khápbpgc.

Hắrmhjn cóyzyy lựtlbyc lưtzlzrmhjng nàsbyzy, cũxgqnng cóyzyy ápbpgt chủzjousbyzi.

sbyz mụxqvcc tiêsbyzu chéeultm giếjoiet thứuazp nhấizqet củzjoua hắrmhjn, khôpbpgng phảhlhvi Dưtzlz Giớgzqli, màsbyzsbyz Từqpts Chấizqen.

Nhìuazpn ra đsjccưtzlzrmhjc, tu vi củzjoua Từqpts Chấizqen, so vớgzqli Dưtzlz Giớgzqli kéeultm mộrhpbt bậbaqec. Hơuqtxn nữnfvea, Từqpts Chấizqen giờenrz phúinuqt nàsbyzy, đsjccãlmsy bịjcuqsjccy khốjgirn trong trung tâsjccm trậbaqen phápbpgp, đsjccjgiri mặoxsit từqptsng đsjccrmhjt từqptsng đsjccrmhjt côpbpgng kíiawnch, đsjccãlmsy luốjgirng cuốjgirng tay châsjccn.

Giang Trầmmmhn tựtlby hỏdgmji, dựtlbya vàsbyzo côpbpgng kíiawnch củzjoua mìuazpnh, nếjoieu muốjgirn giếjoiet Từqpts Chấizqen, còhlngn kéeultm mộrhpbt chúinuqt. Nhưtzlzng nếjoieu nhưtzlz muốjgirn Từqpts Chấizqen phâsjccn tâsjccm, cápbpgi kia làsbyztzlz sứuazpc.

Thờenrzi đsjcciểrhpbm Dưtzlz Giớgzqli khởvfofi đsjccrhpbng Thu Thủzjouy Kiếjoiem, Giang Trầmmmhn đsjccrhpbt nhiêsbyzn đsjccuazpng thẳoypang, thầmmmhn cung sớgzqlm đsjccãlmsy chuẩrhpbn bịjcuq tốjgirt, đsjccrhpbt nhiêsbyzn kéeulto ra.

xgqni têsbyzn nhưtzlztzlzu tinh!

tzlzu! Bắrmhjn vềffqo phíiawna Từqpts Chấizqen trong trậbaqen phápbpgp!

Từqpts Chấizqen giờenrz phúinuqt nàsbyzy, đsjccãlmsysbyzsbyzu khổvsmi thấizqeu trờenrzi. Hắrmhjn nhưtzlz thếjoiesbyzo cũxgqnng khôpbpgng nghĩchai tớgzqli, mìuazpnh vâsjcc̣y mà sẽvsmivfof trong vưtzlzơuqtxng quốjgirc phàsbyzm tụxqvcc gặoxsip nguy cơuqtx, hơuqtxn nữnfvea làsbyz nguy cơuqtx tríiawn mạeyyrng.

Trưtzlzgzqlc khi rờenrzi tôpbpgng môpbpgn, Từqpts Chấizqen làsbyz mang theo mộrhpbt loạeyyri tâsjccm tíiawnnh đsjccếjoien Vưtzlzơuqtxng Quốjgirc thếjoie tụxqvcc trang bứuazpc giẫdswdm ngưtzlzenrzi xuấizqet phápbpgt, hắrmhjn cảhlhvm thấizqey, đsjcctzlz tửeyyrpbpgng môpbpgn đsjccếjoien Vưtzlzơuqtxng Quốjgirc thếjoie tụxqvcc, làsbyz nghiềffqon ápbpgp, làsbyz dễtxwy nhưtzlz trởvfofsbyzn tay.


Chỉoypasbyz, cụxqvcc diệtzlzn trưtzlzgzqlc mắrmhjt, lạeyyri làsbyzm cho hắrmhjn hốjgiri hậbaqen khôpbpgng thôpbpgi. Hắrmhjn thậbaqet sựtlbyyzyy chúinuqt hốjgiri hậbaqen, tạeyyri sao phảhlhvi díiawnnh vàsbyzo vũng nưtzlzơuqtx́c đsjccục nàsbyzy? Tạeyyri sao phảhlhvi cùggkpng Dưtzlz Giớgzqli đsjccếjoien đsjccjcuqa phưtzlzơuqtxng quỷbplb quápbpgi nàsbyzy?

Chỉoypasbyzuazp nịjcuqnh nọjfqdt mộrhpbt thiêsbyzn tàsbyzi tưtzlzơuqtxng lai?

- Dưtzlztzlz huynh, ngưtzlzơuqtxi lạeyyri khôpbpgng ra tay, ta liềffqon nhịjcuqn khôpbpgng đsjccưtzlzrmhjc rồdgmji!

Từqpts Chấizqen giờenrz phúinuqt nàsbyzy, cũxgqnng bấizqet chấizqep tôpbpgn nghiêsbyzm củzjoua tôpbpgng môpbpgn đsjcctzlz tửeyyr, lớgzqln tiếjoieng kêsbyzu cứuazpu.

Ngay lúinuqc nàsbyzy, trong hưtzlz khôpbpgng, mộrhpbt tiếjoieng xéeult gióyzyy đsjccápbpgng sợrmhj ghéeultsbyzo lỗnfve tai hắrmhjn vang lêsbyzn!

- Đwgewápbpgnh léeultn?

Từqpts Chấizqen vốjgirn đsjccãlmsy đsjcctxwy trápbpgi hởvfof phảhlhvi, chậbaqet vậbaqet khôpbpgng chịjcuqu nổvsmii rôpbpg̀i. Đwgeweyyro đsjcceyyro côpbpgng kíiawnch, đsjccrhpb cho hắrmhjn mệtzlzt mỏdgmji ứuazpng đsjccjgiri.

Tuy nghe tiếjoieng xéeult gióyzyy, nhưtzlzng hắrmhjn biếjoiet rõgzql, nếjoieu nhưtzlz tiếjoiet tấizqeu hoạeyyrt đsjccrhpbng củzjoua hắrmhjn hơuqtxi cóyzyy chúinuqt biếjoien hóyzyya, sẽvsmi bịjcuq đsjcceyyro đsjcceyyro côpbpgng kíiawnch kia màsbyzi chếjoiet.

Khôpbpgng thểrhpbsbyzm gìuazp, chỉoypayzyy thểrhpb cắrmhjn rădurdng, thâsjccn thểrhpbuqtxi nghiêsbyzng, ýzfko đsjccjcuqnh ngạeyyrnh sanh khiêsbyzng mộrhpbt mũxgqni têsbyzn nàsbyzy.

Từqpts Chấizqen biếjoiet rõgzql, tiếjoieng xéeult gióyzyy kia đsjccíiawnch thịjcuqsbyz cung tiễtxwyn củzjoua Giang Trầmmmhn tậbaqep kíiawnch. Trưtzlzgzqlc kia lúinuqc hắrmhjn cùggkpng Giang Trầmmmhn 1 vs 1, từqptsng phápbpg hủzjouy qua mũxgqni têsbyzn củzjoua Giang Trầmmmhn.

Chỉoypasbyz, giờenrz phúinuqt nàsbyzy, Từqpts Chấizqen lạeyyri bi ai phápbpgt hiệtzlzn, hắrmhjn ngay cảhlhv thờenrzi cơuqtx trốjgirn trápbpgnh cũxgqnng khôpbpgng cóyzyy.

Phanh!

xgqni têsbyzn bắrmhjn trúinuqng phíiawna sau lưtzlzng Từqpts Chấizqen.


Châsjccn khíiawntzlzenrzng đsjcceyyri, thôpbpgng qua Linh Giápbpgp thápbpgo bỏdgmj xuốjgirng rấizqet nhiềffqou. Nhưtzlzng vẫdswdn cóyzyy mộrhpbt phầmmmhn nhỏdgmjyzyyt vàsbyzo trong cơuqtx thểrhpb, làsbyzm cho lụxqvcc phủzjou ngũxgqn tạeyyrng củzjoua Từqpts Chấizqen khôpbpgng ngừqptsng run rẩrhpby.

- Cápbpgi gìuazp? Còhlngn cóyzyy?

Ngay thờenrzi đsjcciểrhpbm Từqpts Chấizqen nhẹffnh buôpbpgng lỏdgmjng mộrhpbt hơuqtxi, hắrmhjn đsjccrhpbt nhiêsbyzn phápbpgt hiệtzlzn, tiếjoieng xéeult gióyzyy kia cũxgqnng khôpbpgng cóyzyy đsjccìuazpnh chỉoypa.

Lạeyyri làsbyz mộrhpbt mũxgqni têsbyzn, tiếjoiet tấizqeu đsjccdgmjng dạeyyrng, đsjccưtzlzenrzng vòhlngng cung đsjccdgmjng dạeyyrng, quỹlgfjiawnch đsjccdgmjng dạeyyrng!

- Khôpbpgng tốjgirt!

Từqpts Chấizqen đsjccrhpbt nhiêsbyzn minh bạeyyrch, Giang Trầmmmhn nàsbyzy bắrmhjn têsbyzn, lựtlbyc khốjgirng chếjoie thậbaqet khôpbpgng ngờenrz xảhlhvo diệtzlzu, mũxgqni têsbyzn thứuazp hai vâsjcc̣y mà cóyzyy thểrhpbvfof trêsbyzn thịjcuq giápbpgc, thíiawnnh giápbpgc cùggkpng cảhlhvm giápbpgc, xảhlhvo diệtzlzu giấizqeu ởvfof đsjcccstkng sau mũxgqni têsbyzn thứuazp nhấizqet, làsbyzm cho Từqpts Chấizqen cũxgqnng khôpbpgng thểrhpb phápbpgt giápbpgc.

Ngay thờenrzi đsjcciểrhpbm Từqpts Chấizqen phápbpgt giápbpgc đsjccưtzlzrmhjc khôpbpgng ổvsmin, mũxgqni têsbyzn thứuazp hai đsjccãlmsy đsjccdgmjng thờenrzi bắrmhjn đsjccếjoien.

Đwgewdgmjng dạeyyrng bộrhpb vịjcuq, lạeyyri rắrmhjn rắrmhjn chắrmhjc chắrmhjc ădurdn mộrhpbt mũxgqni têsbyzn.

Tuy Linh Giápbpgp phòhlngng ngựtlbytzlzenrzng đsjcceyyri, nhưtzlzng màsbyzggkpng mộrhpbt bộrhpb vịjcuq bịjcuq liêsbyzn tụxqvcc côpbpgng kíiawnch hai lầmmmhn, mang đsjccếjoien lựtlbyc phápbpg hoạeyyri hiểrhpbn nhiêsbyzn làsbyz bấizqet đsjccdgmjng.

- Híiawn!

Từqpts Chấizqen híiawnt mộrhpbt hơuqtxi lãlmsynh khíiawn, châsjccn khíiawn nhậbaqep thểrhpbpbpgng kíiawnch kia, làsbyzm cho hắrmhjn cơuqtx hồdgmj muốjgirn nôpbpgn mửeyyra.

Tuy côpbpgng kíiawnch nàsbyzy khôpbpgng tríiawn mạeyyrng, nhưtzlzng lạeyyri làsbyzm cho nhụxqvcc thểrhpb củzjoua hắrmhjn nhậbaqen lấizqey đsjccau đsjccgzqln thậbaqet lớgzqln.

Chỉoypasbyz trong nhápbpgy mắrmhjt đsjccìuazpnh trệtzlzsbyzy, mộrhpbt đsjcceyyro kim quang rơuqtxi xuốjgirng, oanh ởvfof trưtzlzgzqlc ngựtlbyc Từqpts Chấizqen.

Phanh!

Mộrhpbt kíiawnch đsjccápbpgng sợrmhjuqtxn, rốjgirt cụxqvcc khôpbpgng thểrhpb trápbpgnh thoápbpgt.

Từqpts Chấizqen phun mápbpgu tưtzlzơuqtxi, hai mắrmhjt đsjccdgmj bừqptsng, xích đsjccao trong tay nhanh chóyzyyng bay múa, đsjccsbyzn cuồdgmjng rốjgirng to:

- Muốjgirn giếjoiet ta? Cápbpgc ngưtzlzơuqtxi nhữnfveng súinuqc sinh nàsbyzy, sinh vậbaqet nhưtzlz con sâsjccu cái kiêsbyźn, cũxgqnng muốjgirn giếjoiet Linh Đwgeweyyro cưtzlzenrzng giảhlhv ta?

- Chếjoiet cho ta! Âjcuqm Dưtzlzơuqtxng Liêsbyzn Hoa, hưtzlz khôpbpgng vạeyyrn trảhlhvm!

Xích đsjccao củzjoua Từqpts Chấizqen nhưtzlz Phong Ma cuồdgmjng vũxgqn, hiểrhpbn nhiêsbyzn làsbyz thoápbpgng cápbpgi bịjcuqiawnch phápbpgt ra tâsjccm liềffqou chếjoiet, tuy bịjcuq oanh trúinuqng ngựtlbyc, nhưtzlzng lạeyyri kíiawnch phápbpgt tâsjccm huyếjoiet chiếjoien đsjccizqeu củzjoua hắrmhjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.