Độc Tôn Tam Giới

Chương 177 : Không ai bì nổi 2

    trước sau   
Trêiaxrn mặnvdht Long Cưuivw Tuyếuytjt tràljaqn ngậvgfup hậvgfun ýqkmg, đzcclvgfui vớkfuki Từqola Chấjjnbn nóuytji:

- Từqolauivw huynh, Giang Trầnpbhn nàljaqy chỉhuieljaq mộwfxnt chưuivw hầnpbhu đzcclukmg tửqcfy nho nhỏqjca, thủmrzw đzccloạzvpun khu đzccliểlibzu nàljaqy, hẳiaxrn làljaq thờpnmmi đzccliểlibzm thíctap luyệukmgn ởdmtxryjh tậvgfun đzccllxoja quậvgfut ngẫuivwu nhiêiaxrn đzcclzvput đzcclưuivwufqjc. Long Đzvpunrlnng Hầnpbhu phủmrzw ta đzcclvgfui vớkfuki Giang gia bọhczan họhcza hiểlibzu rấjjnbt ngọhczan nguồjuiyn, hắqolan tuyệukmgt đzcclvgfui khôryjhng cóuytj chỗzqtt dựdrzna gìlmtz!

Thựdrznc lựdrznc củmrzwa Long Cưuivw Tuyếuytjt bâfxfly giờpnmm, làljaq giếuytjt khôryjhng đzcclưuivwufqjc Giang Trầnpbhn. Cho nêiaxrn, nàljaqng muốvgfun mưuivwufqjn tay hai sưuivw huynh nàljaqy, chéiwwim giếuytjt Giang Trầnpbhn.

Đzvpujuiyng thờpnmmi vàljaqnh mắqolat đzcclqjca hồjuiyng, nhìlmtzn qua Dưuivw Giớkfuki nóuytji:

- Dưuivwuivw huynh, Giang Trầnpbhn nàljaqy giếuytjt cha ta, giếuytjt huynh trưuivwdmtxng ta, giếuytjt rấjjnbt nhiềixuru ngưuivwpnmmi Long gia ta. Chưuivwa trừqola diệukmgt kẻfqxkljaqy, thếuytj tấjjnbt trởdmtx thàljaqnh Tâfxflm Ma củmrzwa tiểlibzu muộwfxni. Hôryjhm nay tiểlibzu muộwfxni làljaq con gái yêiaxŕu ơvbzít khôryjhng cha khôryjhng anh, khôryjhng chỗzqttuivwơvbzing tựdrzna, toàljaqn bộwfxn nhờpnmmuivw huynh thay tiểlibzu muộwfxni làljaqm chủ rôryjh̀i.

Long Cưuivw Tuyếuytjt hàljaqnh đzcclwfxnng rấjjnbt cao, nóuytji xong nưuivwkfukc mắqolat liềixurn chảeypmy xuốvgfung, nhưuivwiaxr hoa đzcclázvqwi vũsqtu, làljaqm cho Dưuivw Giớkfuki nhìlmtzn xem, nhịlxojn khôryjhng đzcclưuivwufqjc muốvgfun ôryjhm bờpnmm vai củmrzwa nàljaqng, nhẹxirq giọhczang an ủmrzwi mộwfxnt phen.


- Sưuivw muộwfxni, ngưuivwơvbzii yêiaxrn tâfxflm! Ởgqaj khu vựdrznc 16 quốvgfuc nàljaqy, mặnvdhc kệukmg chỗzqtt dựdrzna củmrzwa hắqolan làljaq ai, khôryjhng cóuytj tồjuiyn tạzvpui Tửqcfyuivwơvbzing Tôryjhng chúixurng ta khôryjhng thểlibz trêiaxru vàljaqo. Tiểlibzu tửqcfyljaqy giếuytjt cha anh ngưuivwơvbzii, tưuivwơvbzing đzcclưuivwơvbzing vớkfuki giếuytjt ngưuivwpnmmi Tửqcfyuivwơvbzing Tôryjhng ta. Hôryjhm nay, ngu huynh thay ngưuivwơvbzii làljaqm chủ!

uivw Giớkfuki ngănzcbn khôryjhng nổlbjni nưuivwkfukc mắqolat mỹhxme nhâfxfln, vỗzqtt lồjuiyng ngựdrznc hứaacia hẹxirqn.

uytji xong, Dưuivw Giớkfuki đzcclzvpup mạzvpunh bưuivwkfukc châfxfln, thâfxfln ảeypmnh nhưuivwuytj nhưuivw khôryjhng, phảeypmng phấjjnbt chỉhuie đzcclzvpup mộwfxnt bưuivwkfukc nhưuivw vậvgfuy, liềixurn đzcclếuytjn trưuivwkfukc Từqola Chấjjnbn.

- Từqolauivw đzcclukmg, ngưuivwơvbzii lui ra. Chuyệukmgn nàljaqy, ta tiếuytjp rồjuiyi!

Ngữowsf khíctap củmrzwa Dưuivw Giớkfuki lãiidsnh ngạzvpuo, tuy cùwiyjng làljaq đzcclukmg tửqcfy Tửqcfyuivwơvbzing Tôryjhng, nhưuivwng Dưuivw Giớkfuki ởdmtx trưuivwkfukc mặnvdht Từqola Chấjjnbn, cóuytj cảeypmm giázvqwc vềixur sựdrzn ưuivwu việukmgt rõlpxbljaqng.

Mặnvdhc dùwiyj Từqola Chấjjnbn cóuytj chúixurt ngoàljaqi ýqkmg muốvgfun, nhưuivwng vẫuivwn thứaacic thờpnmmi lui xuốvgfung, thuậvgfun tiệukmgn vỗzqtt mộwfxnt câfxflu mãiids thíctapfxflng bốvgfuc:

- Giếuytjt gàljaq cầnpbhn dùwiyjng đzcclao mổlbjn trâfxflu sao? Dưuivwuivw huynh đzcclãiids muốvgfun giếuytjt tiểlibzu tửqcfyljaqy, liềixurn giếuytjt a, cóuytj thểlibz chếuytjt trong tay Dưuivwuivw huynh, cũsqtung làljaq phúixurc khíctapljaq đzcclpnmmi trưuivwkfukc tiểlibzu tửqcfyljaqy tu luyệukmgn.

uivw Giớkfuki mặnvdht khôryjhng biểlibzu tìlmtznh, đzcclvgfui vớkfuki Từqola Chấjjnbn mãiids thíctapfxflng bốvgfuc cũsqtung khôryjhng cóuytj phảeypmn ứaacing gìlmtz.

ljaqljaq mắqolat lạzvpunh giưuivwơvbzing lêiaxrn, bắqolan ra hàljaqn quang, nhìlmtzn Giang Trầnpbhn ởdmtxzvqwch mấjjnby trănzcbm méiwwit nóuytji:

- Ngưuivwơvbzii gọhczai Giang Trầnpbhn? Hiệukmgn tạzvpui ta cho ngưuivwơvbzii hai lựdrzna chọhczan, lựdrzna chọhczan thứaaci nhấjjnbt, nóuytji cho ta biếuytjt bíctap mậvgfut khu đzcclwfxnng nhữowsfng Kiếuytjm Đzvpuiểlibzu nàljaqy, ta cóuytj thểlibz cho ngưuivwơvbzii chếuytjt thốvgfung thốvgfung khoázvqwi khoázvqwi; lựdrzna chọhczan thứaaci hai, ngưuivwơvbzii cậvgfun kềixurzvqwi chếuytjt khôryjhng nóuytji, ta trưuivwkfukc chậvgfum rãiidsi hàljaqnh hạzvpu ngưuivwơvbzii đzcclếuytjn chếuytjt, lạzvpui giếuytjt phụswmb thâfxfln ngưuivwơvbzii, sau đzcclóuytj đzcclem nữowsf nhâfxfln bêiaxrn cạzvpunh ngưuivwơvbzii tiềixurn dâfxflm hậvgfuu sázvqwt, sau đzcclóuytj lạzvpui đzccli gia tộwfxnc củmrzwa ngưuivwơvbzii, tấjjnbt cảeypm mọhczai ngưuivwpnmmi ởdmtx trong cửqcfyu tộwfxnc, từqolang bưuivwkfukc từqolang bưuivwkfukc giếuytjt sạzvpuch.

Khẩlibzu khíctap củmrzwa Dưuivw Giớkfuki, cũsqtung khôryjhng phảeypmi thưuivwơvbzing lưuivwufqjng, màljaqljaq mệukmgnh lệukmgnh.

Đzvpuukmg tửqcfy củmrzwa Tửqcfyuivwơvbzing Tôryjhng cửqcfyu đzcclzvpui trưuivwdmtxng lãiidso, bấjjnbt kểlibzljaq thâfxfln phậvgfun hay thựdrznc lựdrznc, ởdmtx trong vưuivwơvbzing quốvgfuc thếuytj tụswmbc, đzcclixuru làljaq tồjuiyn tạzvpui nhưuivw thầnpbhn, đzccllibz cho hắqolan cóuytjuivwzvqwch trêiaxrn cao nhìlmtzn xuốvgfung nhưuivw vậvgfuy.

uytji cázvqwch kházvqwc, tuy Giang Trầnpbhn cóuytj bổlbjnn sựdrzn sửqcfy dụswmbng Kiếuytjm Đzvpuiểlibzu, nhưuivwng màljaqdmtx trong mắqolat Dưuivw Giớkfuki, cázvqwi nàljaqy cũsqtung chỉhuieljaq mộwfxnt Võlpxb Giảeypm thếuytj tụswmbc hơvbzii cóuytj chúixurt kỳjuiy quázvqwi màljaq thôryjhi.


lpxb Giảeypm thếuytj tụswmbc cuốvgfui cùwiyjng chỉhuieljaqlpxb Giảeypm thếuytj tụswmbc, ởdmtx trong mắqolat nhữowsfng tôryjhng môryjhn đzcclukmg tửqcfy cao cao tạzvpui thưuivwufqjng, quen bao quázvqwt chúixurng sinh nàljaqy, Võlpxb Giảeypm thếuytj tụswmbc ngay cảeypm con sâfxflu cái kiêiaxŕn cũsqtung khôryjhng bằnrlnng.

- Giang Trầnpbhn, Dưuivwuivw huynh cóuytj đzcclaacic hiếuytju sinh, cho ngưuivwơvbzii mộwfxnt cơvbzi hộwfxni lựdrzna chọhczan. Thứaacic thờpnmmi, liềixurn tranh thủmrzw thờpnmmi gian giao ra bíctap mậvgfut khu đzccliểlibzu. Nếuytju khôryjhng, Giang gia cửqcfyu tộwfxnc ngưuivwơvbzii, nguyêiaxrn mộwfxnt đzcclázvqwm khóuytj thoázvqwt khỏqjcai cázvqwi chếuytjt.

Từqola Chấjjnbn ởdmtx mộwfxnt bêiaxrn kêiaxru lêiaxrn.

- Đzvpuaacic hiếuytju sinh?

Giang Trầnpbhn lạzvpunh lùwiyjng nhìlmtzn qua hai đzcclukmg tửqcfy Tửqcfyuivwơvbzing Tôryjhng kia:

- Ta ngưuivwufqjc lạzvpui rấjjnbt hiếuytju kỳjuiy, cázvqwi gọhczai làljaqryjhng môryjhn đzcclukmg tửqcfy, chẳiaxrng lẽiids cảeypm đzcclázvqwm đzcclixuru dốvgfui trázvqw nhưuivwzvqwc ngưuivwơvbzii, lỗzqttsqtui chỉhuieiaxrn trờpnmmi nhưuivwzvqwc ngưuivwơvbzii sao? Lựdrzna chọhczan? Ngưuivwơvbzii cho rằnrlnng ngưuivwơvbzii làljaq ai? Ta tạzvpui sao phảeypmi lựdrzna chọhczan?

- A? Khôryjhng chọhczan?

uivw Giớkfuki giậvgfun quázvqw thàljaqnh cưuivwpnmmi.

- Hẳiaxrn làljaq, ngưuivwơvbzii cho rằnrlnng bằnrlnng ngưuivwơvbzii mộwfxnt Võlpxb Giảeypm thếuytj tụswmbc, còwiyjn muốvgfun nghịlxojch tậvgfup thiêiaxrn tàljaqi tôryjhng môryjhn nhưuivw ta?

Từqola Chấjjnbn cũsqtung khinh thưuivwpnmmng cưuivwpnmmi nóuytji:

- Ý nghĩ hão huyêiaxr̀n!

- Thiêiaxrn tàljaqi?

Giang Trầnpbhn cũsqtung nởdmtx nụswmbuivwpnmmi, ởdmtx trưuivwkfukc mặnvdht hắqolan, thếuytj giớkfuki nàljaqy ai dázvqwm tựdrznuivwng thiêiaxrn tàljaqi? Cóuytj thiêiaxrn tàljaqi nàljaqo, cóuytj thểlibz so sázvqwnh Giang Trầnpbhn hắqolan càljaqng hiểlibzu thiêiaxrn?


- Thếuytj lựdrznc Tôryjhng môryjhn, hưuivwdmtxng thụswmb chíctapnh làljaqljaqi nguyêiaxrn thiêiaxrn hạzvpu, hưuivwdmtxng thụswmb chíctapnh làljaq chúixurng sinh ủmrzwng hộwfxn. Lẽiids ra nêiaxrn giữowsflmtzn thiêiaxrn hạzvpu tházvqwi bìlmtznh, tạzvpuo phúixurc cho muôryjhn dâfxfln trănzcbm họ! Màljaq nhìlmtzn cázvqwc ngưuivwơvbzii, dốvgfui trázvqw, tham lam, kiêiaxru ngạzvpuo, bázvqw đzcclzvpuo... Ta muốvgfun hỏqjcai mộwfxnt câfxflu, toàljaqn thâfxfln cázvqwc ngưuivwơvbzii, cóuytj chỗzqttljaqo xứaacing vớkfuki chữowsf tửqcfy đzcclukmgryjhng môryjhn nàljaqy?

Ngữowsf khíctap Giang Trầnpbhn làljaqnh lạzvpunh, nghiêiaxrm nghịlxojuytji:

- Nếuytju nhưuivwzvqwi gọhczai làljaq thiêiaxrn tàljaqi, cázvqwi gọhczai làljaq đzcclukmg tửqcfyryjhng môryjhn, tấjjnbt cảeypm đzcclixuru làljaq loạzvpui mặnvdht hàljaqng nhưuivwzvqwc ngưuivwơvbzii! Vậvgfuy đzccllibz cho Giang Trầnpbhn ta, đzcclếuytjn kéiwwio cázvqwc ngưuivwơvbzii từqola trêiaxrn thầnpbhn đzcclàljaqn xuốvgfung, dẫuivwm názvqwt cázvqwc ngưuivwơvbzii dưuivwkfuki châfxfln! Cázvqwc ngưuivwơvbzii loạzvpui mặnvdht hàljaqng nàljaqy nếuytju nhưuivwsqtung gọhczai làljaq thiêiaxrn tàljaqi, đzcclóuytjljaqsqtu nhụswmbc lớkfukn lao vớkfuki thiêiaxrn!

Giang Trầnpbhn thậvgfut sựdrzn nổlbjni giậvgfun.

Hắqolan kiếuytjp trưuivwkfukc làljaq Thiêiaxrn Đzvpuếuytj chi tửqcfy, bázvqwi kiếuytjn vôryjh sốvgfu thiêiaxrn tàljaqi đzcclhuienh cấjjnbp. Trêiaxrn ngưuivwpnmmi mỗzqtti mộwfxnt thiêiaxrn tàljaqi, hoặnvdhc nhiềixuru hoặnvdhc íctapt đzcclixuru cóuytj mộwfxnt chúixurt tíctapnh cázvqwch đzcclnvdhc biệukmgt.

Nhưuivwng màljaq, nhưuivw hai đzcclukmg tửqcfyryjhng môryjhn trưuivwkfukc mắqolat nàljaqy, toàljaqn thâfxfln cao thấjjnbp tìlmtzm khôryjhng thấjjnby nửqcfya phầnpbhn ưuivwu đzccliểlibzm, cũsqtung dázvqwm tựdrznuivwng thiêiaxrn tàljaqi!

vbzin nữowsfa dùwiyjng khẩlibzu khíctap Thẩlibzm Pházvqwn ngưuivwpnmmi nhưuivw thếuytj đzccllibz cho Giang Trầnpbhn hắqolan lựdrzna chọhczan, đzcclâfxfly khôryjhng thểlibz nghi ngờpnmmljaq chọhczac giậvgfun tựdrznryjhn trong lòwiyjng Giang Trầnpbhn!

Đzvpuâfxfly làljaq Thiêiaxrn Đzvpuếuytj chi tửqcfy kiếuytjp trưuivwkfukc truyềixurn thừqolaa xuốvgfung tựdrznryjhn!

Giang Trầnpbhn lờpnmmi nóuytji rơvbzii xuốvgfung, cázvqwnh tay đzcclãiids chậvgfum rãiidsi nâfxflng lêiaxrn, mũsqtui têiaxrn xa xa tậvgfup trung Dưuivw Giớkfuki, đzcclwfxnt nhiêiaxrn bắqolan mộwfxnt mũsqtui têiaxrn!

uivwu!

- Cázvqwi nàljaqy, chíctapnh làljaq Giang Trầnpbhn ta lựdrzna chọhczan!

Giang Trầnpbhn théiwwit dàljaqi mộwfxnt tiếuytjng, tấjjnbt cảeypm Kim Dựdrznc Kiếuytjm Đzvpuiểlibzu trậvgfun đzccllxoja sẵnvdhn sàljaqng đzcclóuytjn quâfxfln đzccllxojch, phảeypmng phấjjnbt tâfxflm hữowsfu linh têiaxr, đzcclixuru hung hãiidsn khôryjhng sợufqj chếuytjt bay đzcclếuytjn phíctapa trưuivwkfukc Giang Trầnpbhn, xoay quanh, kếuytjt thàljaqnh từqolang bứaacic tưuivwpnmmng Kiếuytjm Đzvpuiểlibzu!

- Giang Trầnpbhn, ngưuivwơvbzii cázvqwi nàljaqy làljaq muốvgfun chếuytjt!

uivw Giớkfuki nhìlmtzn qua mũsqtui têiaxrn nhanh nhưuivw sao bănzcbng kia, nhưuivwng vẫuivwn khôryjhng nhúixurc nhíctapch, hai mắqolat tầnpbhm đzcclóuytj, lạzvpui cóuytj mộwfxnt đzcclzvpuo hỏqjcaa quang sázvqwng tắqolat huyễufqjn đzcclwfxnng.

Trong lúixurc đzcclóuytj, cázvqwnh tay Dưuivw Giớkfuki nhấjjnbc lêiaxrn, mộwfxnt đzcclzvpuo hàljaqn quang hóuytja thàljaqnh mộwfxnt bàljaqn tay hưuivweypmnh, xa xa nắqolam lấjjnby mũsqtui têiaxrn kia.

iwwit sázvqwt!

Thanh âfxflm đzcclaacit gãiidsy truyềixurn ra, mũsqtui têiaxrn hóuytja thàljaqnh bộwfxnt mịlxojn, bay lảeypm tảeypm xuốvgfung đzccljjnbt.

Linh Đzvpuzvpuo cưuivwpnmmng giảeypm, tiệukmgn tay mộwfxnt kíctapch, vâfxfḷy mà đzcclem mũsqtui têiaxrn thiêiaxrn chuy bázvqwch luyệukmgn nghiềixurn ázvqwp thàljaqnh tro!

- Giang Trầnpbhn, hôryjhm nay ngưuivwơvbzii hẳiaxrn phảeypmi chếuytjt! Trêiaxrn trờpnmmi dưuivwkfuki đzccljjnbt, ai cũsqtung khôryjhng thểlibzljaqo cứaaciu đzcclưuivwufqjc ngưuivwơvbzii!

uivw Giớkfuki bưuivwkfukc châfxfln khẽiids đzcclwfxnng, toàljaqn thâfxfln thoázvqwng nhưuivw mộwfxnt đzcclzvpuo gợufqjn sóuytjng phiêiaxru đzcclwfxnng, thựdrznc thựdrznc huyễufqjn huyễufqjn, hưuivwuivw thậvgfut thậvgfut, nhưuivw liễufqju lắqolac nhẹxirq, lại nhưuivw hoa lau bay loạzvpun.

Chỉhuie thấjjnby trong hưuivw khôryjhng tàljaqn ảeypmnh vôryjh sốvgfu, đzcclwfxnt nhiêiaxrn, trưuivwkfukc mắqolat Giang Trầnpbhn hiệukmgn lêiaxrn mộwfxnt đzcclzvpuo ázvqwnh sázvqwng màljaqu xanh, sau mộwfxnt khắqolac, Dưuivw Giớkfuki phảeypmng phấjjnbt pházvqw vỡursa khôryjhng gian pházvqwp tắqolac, đzcclwfxnt nhiêiaxrn hiệukmgn ra cázvqwch hắqolan 10m.

- Ta giếuytjt ngưuivwơvbzii, mộwfxnt đzcclnpbhu ngóuytjn tay làljaq đzcclưuivwufqjc!

Thanh âfxflm Dưuivw Giớkfuki lạzvpunh lùwiyjng, đzcclnpbhu ngóuytjn tay phảeypmi đzcclâfxflm ra, hàljaqn quang bắqolan mạzvpunh, phảeypmng phấjjnbt hàljaqn tinh trêiaxrn bầnpbhu trờpnmmi nứaacit vỡursa, bắqolan ra vầnpbhng sázvqwng khiếuytjp ngưuivwpnmmi.

ljaqn khíctap bứaacic ngưuivwpnmmi, nhưuivwljaqwiyja đzcclòwiyji mạzvpung tớkfuki từqola đzccllxoja ngụswmbc, vâfxfḷy mà gắqolat gao tậvgfup trung Giang Trầnpbhn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.