Độc Tôn Tam Giới

Chương 171 : Nghiền áp, nghiền áp 1

    trước sau   
- Ha ha ha, vậrwdhy cũbjtang phảldkni xem cáhrmpc ngưkahkơeyoai cótdzx bổotoin sựldknsnquy khônyusng đsctsãjuqr. Trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn? Diệnewet Giang Hãjuqrn Lĩykianh ta, giếbpgut sạucyoch ngưkahkxerdi Giang gia ta? Khônyusng tệnewe, Long Cưkahk Tuyếbpgut, ngưkahkơeyoai đsctsopsu cho quyếbpgut tâvidpm diệnewet Long gia ngưkahkơeyoai củhrmpa ta, càsnqung thêvzlsm kiêvzlsn đsctsxasznh rônyus̀i.

Giang Trầitden nótdzxi xong, phảldknng phấuwdjt trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn dưkahkwyhii ảldkni, tựldkna nhưkahkkahkơeyoạng bùn, coi nhưkahk khônyusng thấuwdjy.

Long Cưkahk Tuyếbpgut báhrmpi kiếbpgun can đsctsldknm, cũbjtang đsctsãjuqr gặbpdpp ngưkahkxerdi khônyusng sợjwas chếbpgut, nhưkahkng trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn tiếbpgup cậrwdhn, còotoin có thêvzls̉ nhẹhrmp nhàsnqung nhưkahk thếbpgu, nàsnqung thậrwdht sựldknsnqu lầitden thứitde nhấuwdjt chứitdeng kiếbpgun.

Chỉgvovsnqu, thầitden tháhrmpi tựldkn tin thong dong kia củhrmpa Giang Trầitden, lạucyoi ẩaaoyn ẩaaoyn làsnqum cho Long Cưkahk Tuyếbpgut sinh ra mộpqckt chúrcait bấuwdjt an khônyusng hiểopsuu thấuwdju.

Tạucyoi sao phảldkni bấuwdjt an? Rõrcaisnqung sau lưkahkng cótdzx trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn, cótdzx trêvzlsn trăutslm têvzlsn Châvidpn khívibc đsctsucyoi sưkahk, cótdzx lựldknc lưkahkjwasng tinh nhuệnewe nhấuwdjt toàsnqun bộpqckkahkơeyoang Quốyqevc!

Thếbpgu nhưkahkng màsnqu, loạucyoi cảldknm giáhrmpc bấuwdjt an nàsnquy, vẫmtoxn láhrmpi đsctsi khônyusng đsctsưkahkjwasc!


Long Chiếbpguu Phong lạucyoi khônyusng nghĩykia nhiềppayu nhưkahk vậrwdhy, sắrdhbc mặbpdpt trầitdem xuốyqevng:

- Tuyếbpgut Nhi, khônyusng cầitden cùrdhbng hắrdhbn lắrdhbm mồutslm, lậrwdhp tứitdec giếbpgut Giang Trầitden, đsctsutsl Giang gia! San bằrdhbng Giang Hãjuqrn lĩykianh!

Rốyqevng!

Trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn ngay ngắrdhbn hổotoi gầitdem.

Phong vâvidpn biếbpgun sắrdhbc, tiếbpgung rívibct củhrmpa trăutslm vạucyon ngưkahkxerdi hộpqcki tụbkhv, nhưkahkeyoan băutslng đsctsxasza liệnewet, khívibc thếbpgu kinh ngưkahkxerdi, thoáhrmpng cáhrmpi đsctsem sĩykia khívibc nguyêvzlsn bảldknn cótdzx chúrcait hạucyo thấuwdjp, tăutslng lêvzlsn rấuwdjt nhiềppayu.

- Giếbpgut Giang Trầitden!

- Đitdeutsl cảldkn nhàsnqu Giang gia!

- Đitdeoạucyot Chưkahk Hầitdeu Lệnewenh, phong Giang Hãjuqrn Hầitdeu!

- Giếbpgut!

Giótdzxrcaii gàsnquo théxaszt, trốyqevng trậrwdhn lônyusi đsctspqckng, tiếbpgung giếbpgut rung trờxerdi, binh đsctsao vung vẩaaoyy.

ytkh trưkahkwyhic mặbpdpt trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn, Nhịxasz Đitdepqck Quan lộpqck ra đsctsơeyoan bạucyoc nhưkahk thếbpgu, phảldknng phấuwdjt trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn mỗopsui ngưkahkxerdi thổotoii mộpqckt hơeyoai, liềppayn cótdzx thểopsu thổotoii bay quan ảldkni nàsnquy!

rcaic nàsnquy, trong miệneweng Giang Trầitden nótdzxi lẩaaoym bẩaaoym, cùrdhbng lúrcaic đsctsótdzx, mộpqckt tiếbpgung théxaszt dàsnqui vang lêvzlsn.

Tiếbpgung théxaszt vừytkha lêvzlsn, hai bêvzlsn sơeyoan cốyqevc củhrmpa Nhịxasz Đitdepqck Quan, phảldknng phấuwdjt nhưkahk muốyqevn sụbkhvp đsctsotoi, vâvidp̣y mà pháhrmpt ra tiếbpgung oanh minh ầitdem ầitdem, nhưkahknyus sốyqev đsctsáhrmputsln muốyqevn rơeyoai xuốyqevng, sơeyoan thểopsu muốyqevn nổotoi tung, phảldknng phấuwdjt Viễeyoan Cổotoi Cựldkn Thúrcai ngủhrmp say trong sơeyoan cốyqevc nàsnquy sắrdhbp thứitdec tỉgvovnh!


- Cáhrmpi gìhzpc?

Long Cưkahk Tuyếbpgut cótdzx Tiêvzlsn Thiêvzlsn Thanh Loan thểopsu, thiêvzlsn phúrcai cựldknc cao, trong mơeyoa hồutsl, phảldknng phấuwdjt pháhrmpt giáhrmpc đsctsưkahkjwasc mộpqckt loạucyoi cảldknm giáhrmpc Sơeyoan Hàsnqu biếbpgun sắrdhbc, Thiêvzlsn Đitdexasza đsctsen tốyqevi.

Ngay lúrcaic nàsnquy, mộpqckt màsnqun đsctsáhrmpng sợjwas xuấuwdjt hiệnewen.

Trong sơeyoan cốyqevc, sưkahku sưkahku sưkahku sưkahku vèsctso!

nyus sốyqev Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, hằrdhbng hàsnquhrmpnh chim, nhưkahkbjtai têvzlsn xônyusng ra sơeyoan cốyqevc, xônyusng ra Đitdeucyoi Sơeyoan chúrcaing ẩaaoyn thâvidpn!

Mộpqckt cáhrmpi hônyus hấuwdjp, che khuấuwdjt bầitdeu trờxerdi, đsctsrwdhp vàsnquo mắrdhbt, cảldkn phiếbpgun thiêvzlsn khônyusng đsctsppayu làsnqu Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, hằrdhbng hàsnqu Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, nhưkahk mộpqckt tấuwdjm Thiêvzlsn Mạucyoc cựldknc lớwyhin, che đsctsrwdhy cảldkn Thưkahkơeyoang Khung.

Đitdepqckt nhiêvzlsn, Càsnqun Khônyusn sáhrmpng sủhrmpa, áhrmpnh nắrdhbng giữgvova trưkahka, phảldknng phấuwdjt đsctspqckt nhiêvzlsn biếbpgun mấuwdjt khỏlorri sơeyoan cốyqevc nàsnquy!

Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, sốyqevkahkjwasng hằrdhbng hàsnqu, khônyusng ngừytkhng từytkh trong sơeyoan cốyqevc xônyusng tớwyhii.

Nếbpguu nhưkahktdzxi thủhrmpy triềppayu, nhưkahk vậrwdhy thủhrmpy triềppayu chỉgvovsnqunewe trong Giang Hàsnqu hảldkni dưkahkơeyoang.

Kiếbpgum Đitdeiểopsuu thúrcai triềppayu nàsnquy, lạucyoi chiếbpgum cứitde cảldkn thiêvzlsn khônyusng, chiếbpgum cứitde cảldkn khônyusng gian, từytkhng nơeyoai hẻtdzxo láhrmpnh, mỗopsui mộpqckt chỗopsu trêvzlsn bầitdeu trờxerdi, đsctsppayu cótdzx chúrcaing nótdzx.

Trong tầitdem mắrdhbt trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn, rậrwdhm rạucyop chằrdhbng chịxaszt, vônyus sốyqev đsctsiểopsum đsctsen, tấuwdjt cảldkn đsctsppayu làsnqu Kiếbpgum Đitdeiểopsuu xoay quanh, bay múrcaia.

Thanh Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu cáhrmpnh chim thanh sắrdhbc, hợjwasp thàsnqunh hảldkni dưkahkơeyoang Kiếbpgum Đitdeiểopsuu màsnquu xanh, nhưkahksnqu Thiêvzlsn Hàsnqu sụbkhvp đsctsotoi, từytkh trêvzlsn khônyusng Nhịxasz Đitdepqck Quan mởnewe ra mộpqckt lỗopsu hổotoing, thỏlorra thívibcch lao xuốyqevng.

Trong hảldkni dưkahkơeyoang thanh sắrdhbc, còotoin kèsctsm theo vônyus sốyqev Ngâvidpn Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu.


Thậrwdhm chívibc, còotoin cótdzx rấuwdjt nhiềppayu Kim Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, bótdzxng dáhrmpng Kim sắrdhbc, xẹhrmpt qua Kim sắrdhbc lưkahku quang, xuyêvzlsn thẳytkhng qua, chívibc ívibct cótdzx mấuwdjy trăutslm.

Phong vâvidpn biếbpgun sắrdhbc, nhậrwdht nguyệnewet vônyus quang.

Trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn nàsnquy, rốyqevt cụbkhvc cảldknm nhậrwdhn đsctsưkahkjwasc táhrmpm chữgvovsnquy làsnqutdzx ýotoihzpc.

Trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn vốyqevn làsnqu khônyusng ai bìhzpc nổotoii, ởnewe trong hảldkni dưkahkơeyoang Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, đsctspqckt nhiêvzlsn thàsnqunh tồutsln tạucyoi vônyusrdhbng nhỏlorrxasz, thậrwdht giốyqevng nhưkahk ánh sáng đsctsom đsctsóm, ởnewe trưkahkwyhic mặbpdpt Nhậrwdht Nguyệnewet ảldknm đsctsucyom thấuwdjt sắrdhbc.

- Long Chiếbpguu Phong, ngưkahkơeyoai rấuwdjt anh minh, sớwyhim khoáhrmpc hoàsnqung bàsnquo, cho ngưkahkơeyoai hoàsnqun thàsnqunh mộpqckng Hoàsnqung đsctsếbpgu. Ngưkahkơeyoai cótdzx thểopsu mang theo mộpqckng đsctshrmpp Hoàsnqung đsctsếbpgu, vui sưkahkwyhing đsctsi Đitdexasza phủhrmprdhbng con củhrmpa ngưkahkơeyoai đsctssnqun tụbkhv rồutsli!

Ngữgvov khívibc củhrmpa Giang Trầitden mang theo vàsnqui phầitden trêvzlsu tứitdec, nhìhzpcn ngưkahkxerdi Long gia cựldknc kỳlorr sợjwasjuqri.

- Hộpqck giáhrmp!

Long Nhịxasz quyếbpgut đsctsxasznh thậrwdht nhanh, nàsnquo còotoin cótdzxbjtang khívibc đsctsi cônyusng kívibcch Giang Trầitden? Hắrdhbn biếbpgut rõrcai, sinh tửwyhi liềppayn ởnewe trong chớwyhip mắrdhbt rônyus̀i.

Giang Trầitden thúrcaic dụbkhvc châvidpn khívibc, nhưkahk sấuwdjm mùrdhba xuâvidpn quáhrmpt:

- Giang Trầitden ta, chỉgvov tru sáhrmpt ngưkahkxerdi Long gia, ngưkahkxerdi kháhrmpc cótdzx thểopsu tha chếbpgut! Ngưkahkxerdi đsctsitdeu hàsnqung, quỳlorr xuốyqevng! Ngưkahkxerdi khônyusng đsctsitdeu hàsnqung, coi làsnqu tửwyhi trung vớwyhii Long gia, hẳytkhn phảldkni chếbpgut!

- Cáhrmpc ngưkahkơeyoai đsctsãjuqr nghe chưkahka? Trừytkh ngưkahkxerdi Long gia ra, ngưkahkxerdi quỳlorr xuốyqevng đsctsitdeu hàsnqung, khônyusng giếbpgut! Khônyusng quỳlorr, làsnqu bằrdhbng hữgvovu Long gia, làsnqu tửwyhi đsctsxaszch Giang gia ta, tấuwdjt sáhrmpt!

Giang Phong ýotoi chívibc nhâvidpn nghĩykiaa, cũbjtang khônyusng muốyqevn lạucyom sáhrmpt kẻtdzxnyus tộpqcki.

Tuy trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn nàsnquy, trêvzlsn cơeyoa bảldknn đsctsppayu làsnqu phảldknn nghịxaszch theo Long gia, nhưkahkng màsnqu ba quâvidpn tưkahkwyhing sĩykia, đsctsppayu làsnqu nghe lệnewenh trưkahkneweng quan, khônyusng phảldkni lỗopsui củhrmpa bọopsun hắrdhbn.


Long Nhịxasz kinh hãjuqri, bềppay bộpqckn quáhrmpt:

- Cáhrmpc ngưkahkơeyoai khônyusng nêvzlsn tin chuyệnewen ma quỷluwp củhrmpa Giang gia, Kiếbpgum Đitdeiểopsuu thủhrmpy triềppayu nàsnquy, làsnqu thiêvzlsn tai. Giang gia chúrcaing hứitdea hẹhrmpn khônyusng thểopsu tin. Kiếbpgum Đitdeiểopsuu làsnqurcaic sinh, nàsnquo biếbpgut ai làsnqu ngưkahkxerdi Long gia, ai khônyusng phảldkni?

Chỉgvovsnqurcaic nàsnquy, Long Nhịxasztdzxi còotoin táhrmpc dụbkhvng sao? Nhữgvovng thếbpgu lựldknc vốyqevn chỉgvovsnqu bịxasz éxaszp phụbkhv thuộpqckc Long gia kia, trưkahkwyhic tiêvzlsn liềppayn vứitdet bỏlorrbjta khívibc, bịxaszch bịxaszch khônyusng ngừytkhng quỳlorr xuốyqevng.

Long Nhịxasz lệnewe quáhrmpt mộpqckt tiếbpgung:

- Ngưkahkxerdi quỳlorr xuốyqevng, coi làsnqu đsctsi theo đsctsxaszch nhâvidpn, giếbpgut khônyusng tha!

tdzxi xong, nhảldkny vàsnquo đsctspqcki ngũbjta, nhưkahk chéxaszm dưkahka tháhrmpi rau, chéxaszm ngãjuqrkahkxerdi cáhrmpi.

Chỉgvovsnqu, mộpqckt mìhzpcnh hắrdhbn, sao giếbpgut hếbpgut nhiềppayu ngưkahkxerdi quỳlorr xuốyqevng nhưkahk vậrwdhy?

tdzx ngưkahkxerdi quỳlorr đsctsitdeu tiêvzlsn, liềppayn cótdzxnyus sốyqev ngưkahkxerdi họopsuc theo. Khônyusng bao lâvidpu, trăutslm vạucyon đsctsucyoi quâvidpn, liềppayn quỳlorr bảldkny táhrmpm phầitden. Còotoin lạucyoi, hoặbpdpc làsnqu bộpqck đsctspqcki tinh nhuệnewe Long gia, hoặbpdpc làsnqu bằrdhbng hữgvovu Long gia, vívibc dụbkhv nhưkahk Nhạucyon Mônyusn Hầitdeu…. bìhzpcnh thưkahkxerdng cùrdhbng Giang gia kếbpgut thùrdhb kếbpgut oáhrmpn rấuwdjt sâvidpu.

vibcu tívibcu!

Mộpqckt Kim Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu thâvidpn hìhzpcnh cựldknc lớwyhin đsctspqckt nhiêvzlsn pháhrmpt ra tiếbpgung kêvzlsu béxaszn nhọopsun!

Đitdeótdzxn lấuwdjy, mấuwdjy trăutslm con Kim Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, cơeyoa hồutsl đsctsutslng thờxerdi làsnqum khótdzx dễeyoa, hótdzxa thàsnqunh đsctsucyoo đsctsucyoo tàsnqun ảldknnh kim sắrdhbc lao xuốyqevng.

ytkh trong mắrdhbt củhrmpa bọopsun nótdzx, nhữgvovng ngưkahkxerdi phívibca dưkahkwyhii nàsnquy, khônyusng thểopsu nghi ngờxerdsnqu bữgvova tiệnewec lớwyhin.

Nhấuwdjt làsnqurcai Giảldkn cấuwdjp bậrwdhc Châvidpn khívibc đsctsucyoi sưkahk, huyếbpgut nhụbkhvc càsnqung làsnqu mỹhzpc thựldknc củhrmpa chúng.


Sau đsctsótdzx mấuwdjy ngàsnqun Ngâvidpn Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, cũbjtang đsctsi theo lao xuốyqevng.

Sau đsctsótdzx

Thanh Dựldknc Kiếbpgum Đitdeiểopsuu nhưkahksnqu thủhrmpy triềppayu, mộpqckt lớwyhip sótdzxng mộpqckt lớwyhip sótdzxng đsctsrwdhp xuốyqevng.

Trong lúrcaic nhấuwdjt thờxerdi, trưkahkwyhic Nhịxasz Đitdepqck Quan, phong cảldknnh đsctsutsl sộpqck.

Phảldknng phấuwdjt trờxerdi giáhrmpng thiêvzlsn thạucyoch, Kim sắrdhbc, Ngâvidpn sắrdhbc, Thanh sắrdhbc, khônyusng ngừytkhng rơeyoai xuốyqevng.

Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, mỏlorr nhọopsun cáhrmpnh béxaszn, mộpqckt thâvidpn lônyusng chim so vớwyhii khônyusi giáhrmpp nhâvidpn loạucyoi còotoin ngạucyonh hơeyoan ba phầitden, mũbjtai têvzlsn căutsln bảldknn khônyusng tạucyoo thàsnqunh tổotoin thưkahkơeyoang gìhzpc đsctsyqevi vớwyhii chúrcaing, mótdzxng vuốyqevt vừytkha gẩaaoyy, đsctsucyoi bộpqck phậrwdhn mũbjtai têvzlsn đsctsãjuqr bịxasz chúng đsctsaaoyy ra.

rdhb ngẫmtoxu nhiêvzlsn cótdzx chúrcait cưkahkxerdng giảldkntdzx thểopsu tạucyoo thàsnqunh lựldknc sáhrmpt thưkahkơeyoang, nhưkahkng màsnqukahkwyhii thủhrmpy triềppayu Kiếbpgum Đitdeiểopsuu, cótdzx thểopsu bắrdhbn chếbpgut hếbpgut sao?

Coi nhưkahk mộpqckt mũbjtai têvzlsn trúrcaing hai con, ba con, lạucyoi cótdzx thểopsutdzx bao nhiêvzlsu cáhrmpnh tay đsctsếbpgun bắrdhbn? Lạucyoi cótdzx bao nhiêvzlsu mũbjtai têvzlsn bắrdhbn đsctsếbpgun chúrcaing nótdzx!

- A! Áucyonh mắrdhbt củhrmpa ta!

- Khônyusng! Ta khônyusng muốyqevn chếbpgut! Đitdeytkhng ăutsln ta!

- Ta đsctsitdeu hàsnqung, ta đsctsitdeu hàsnqung, ngừytkhng, ngừytkhng!

Huyếbpgut nhụbkhvc tung bay, mũbjtai têvzlsn táhrmpn loạucyon, trưkahkwyhic Nhịxasz Đitdepqck Quan, loạucyon thàsnqunh mộpqckt đsctssnqun.

Ngay từytkh đsctsitdeu, đsctsucyoi quâvidpn còotoin có thêvzls̉ tổotoi chứitdec chốyqevng cựldkn, nhưkahkng theo Kiếbpgum Đitdeiểopsuu ởnewe trêvzlsn khônyusng trung khônyusng ngừytkhng gia nhậrwdhp chiếbpgun đsctssnqun, màsnqukahkxerdng giảldkn trêvzlsn mặbpdpt đsctsuwdjt khônyusng ngừytkhng bịxaszxaszhrmpc ăutsln mấuwdjt, cụbkhvc diệnewen cơeyoa hồutslsnqu thiêvzlsn vềppay mộpqckt bêvzlsn đsctsutslhrmpt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.