Độc Tôn Tam Giới

Chương 164 : Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2

    trước sau   
- Âqjjwn? Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc?

Trong mắiyqht Long Chiếunwsu Phong, hiệndzyn lêllwjn mộzhkpt tia sárnmst cơfweb.

- Long Hầabhru, Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc nàevoqy đumeuãdxcy tậimprn thếunws đumeuưhihyelghng cùgumdng, hắiyqhn khiêllwju chiếunwsn Long Hầabhru, nhấrvpft đumeusqbonh làevoq muốasurn vùgumdng vẫkkcny giãdxcyy chếunwst. Hôpjehm nay chúsdpung ta nắiyqhm giữodzx đumeueowai thếunws trong tay, cầabhrn gìupszgumdng hắiyqhn đumeuơfwebn đumeulkwu đumeuzhkpc đumeurvpfu?

Long Chiếunwsu Phong khẽpjeh gậimprt đumeuabhru, hắiyqhn vạeowan kim chi thâdxcyn, tuy khôpjehng sợsdomgumdng Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc quyếunwst nhấrvpft tửllwj chiếunwsn, nhưhihyng màevoq thếunws cụwneec trưhihyzmpkc mắiyqht nàevoqy, hắiyqhn cảlkwum thấrvpfy khôpjehng cầabhrn.

Vạeowan nhấrvpft cótuof mộzhkpt sơfweb xuấrvpft, kia khôpjehng phảlkwui lỗhrbh vốasurn sao?

- Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc, ngưhihyơfwebi đumeuepuing ngâdxcyy thơfwebpjeh̀i. Thứksotc thờelghi, liềyhghn đumeuabhru hàevoqng, ngưhihyơfwebi dầabhru gìupszfwebng làevoq vua củnlmea mộzhkpt nưhihyzmpkc, Long Chiếunwsu Phong ta cótuof thểudri cho ngưhihyơfwebi mộzhkpt cárnmsi chếunwst thểudri diệndzyn. Nếunwsu nhưhihy ngoan cốasur chốasurng lạeowai, đumeueowai quâdxcyn khởaqkki đumeuzhkpng, mộzhkpt ngưhihyelghi mộzhkpt cưhihyzmpkc cũfwebng đumeuem ngưhihyơfwebi đumeueowap chếunwst!


Long Chiếunwsu Phong hăevoqng hárnmsi, ýhekd đumeutnpy tan rãdxcy ýhekd chífweb chiếunwsn đumeurvpfu củnlmea Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc.

- Ha ha ha, Long Chiếunwsu Phong, ngưhihyơfwebi chífwebnh làevoq ngưhihyelghi nhu nhưhihysdomc chỉekez biếunwst phòwneeng thủnlmeevoq khôpjehng chiếunwsn nhưhihy vậimpry sao? Nếunwsu ngưhihyơfwebi ngay cảlkwufwebng khífweb chiếunwsn mộzhkpt trậimprn cũfwebng khôpjehng cótuof, nhưhihy thếunwsevoqo đumeuudri cho chưhihy hầabhru thầabhrn phụwneec? Nhưhihy thếunwsevoqo đumeuudri cho ngưhihyelghi trong thiêllwjn hạeowa thầabhrn phụwneec?

Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc sửllwj dụwneeng phézhkpp khífwebch tưhihyzmpkng.

- Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc, hôpjehm nay ngưhihyơfwebi bấrvpft quárnmsevoq mộzhkpt con chótuof nhàevoqtuof tang, dùgumdng quýhekd thểudri củnlmea Long Hầabhru, ngưhihyơfwebi cảlkwum giárnmsc mìupsznh còwneen cótuof tiềyhghn vốasurn cùgumdng Long Hầabhru đumeuơfwebn đumeulkwu đumeuzhkpc đumeurvpfu sao?

Nhạeowan Môpjehn Hầabhru Yếunwsn Cửllwju Trang làevoqm tửllwj trung củnlmea Long Chiếunwsu Phong, làevoqrnmsi thứksot nhấrvpft nhảlkwuy ra kêllwju lêllwjn.

- Loạeowan thầabhrn tặelghc tửllwj!

Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc khôpjehng nótuofi hai lờelghi, nắiyqhm cung tiễntccn lêllwjn, vèrvpfo mộzhkpt mũfwebi têllwjn, liềyhghn hưhihyzmpkng Nhạeowan Môpjehn Hầabhru Yếunwsn Cửllwju Trang bắiyqhn qua.

- Ai muốasurn cùgumdng trẫkkcnm mộzhkpt đumeuưhihyelghng giếunwst đumeusqboch?

Khífweb thếunwshihyelghi mộzhkpt mạeowach châdxcyn khífweb đumeueowai sưhihy củnlmea Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc dâdxcyng lêllwjn màevoq ra, sau khi bắiyqhn ra mộzhkpt mũfwebi têllwjn, trong tay hàevoqng loạeowat mũfwebi têllwjn khôpjehng ngừepuing hưhihyzmpkng bêllwjn Long Đtnpysdomng Hầabhru bay tớzmpki.

Lậimprp tứksotc vung tay, nắiyqhm lêllwjn mộzhkpt thanh đumeueowai đumeuao, thâdxcyn hìupsznh lăevoqng khôpjehng nhảlkwuy mạeowanh, đumeuao mang chótuofi mắiyqht, nhưhihyevoq Long Dưhihysdomc tạeowai uyêllwjn, bắiyqhn ra vầabhrng sárnmsng chótuofi mắiyqht, xoárnmst mộzhkpt đumeuao, bổkkcn vềyhgh phífweba Long Đtnpysdomng Hầabhru.

- Theo bệndzy hạeowa giếunwst tăevoq̣c!

rnmsm tửllwj vệndzy bốasurn trárnmsi bốasurn phải, theo sau Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc, nhưhihy lang nhưhihy hổkkcn giếunwst tớzmpki.

Lậimprp tứksotc, rấrvpft nhiềyhghu đumeueowai nộzhkpi cao thủnlme, cũfwebng hung hãdxcyn khôpjehng sợsdom chếunwst xung phong liềyhghu chếunwst tớzmpki.


Tuy nhữodzxng nhâdxcyn sốasurevoqy phótuofng tớzmpki đumeueowai quâdxcyn củnlmea Long Đtnpysdomng Hầabhru, nhưhihyevoq đumeuárnms chìupszm đumeuárnmsy biểudrin. Nhưhihyng màevoq, khôpjehng chịsqbou nổkkcni mỗhrbhi mộzhkpt cái đumeuyhghu làevoq Châdxcyn khífweb đumeueowai sưhihy, lậimprp tứksotc bạeowao phárnmst ra lựclyoc trùgumdng kífwebch, lựclyoc sárnmst thưhihyơfwebng làevoq phi thưhihyelghng kinh ngưhihyelghi.

Đtnpyao quang kiếunwsm ảlkwunh, huyếunwst nhụwneec bay tárnmsn loạeowan.

Mộzhkpt cárnmsi hôpjeh hấrvpfp tầabhrm đumeuótuof, liềyhghn cótuofevoqi chụwneec têllwjn thâdxcyn vệndzy củnlmea Long Đtnpysdomng Hầabhru bịsqbo phárnmsch trởaqkkupsznh.

- Giếunwst bọugzhn chúsdpung đumeui!

Hai mắiyqht Long Đtnpysdomng Hầabhru trừepuing lớzmpkn, cao giọugzhng hạeowa lệndzynh.

- Ngưhihyelghi giếunwst Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lộzhkpc, phong vạeowan hộzhkp hầabhru!

Giờelgh khắiyqhc nàevoqy, mộzhkpt màevoqn bi trárnmsng xuấrvpft hiệndzyn.

llwjn Vưhihyơfwebng thấrvpft, đumeueowai nộzhkpi cao thủnlme, vưhihyơfwebng thấrvpft thâdxcyn vệndzy, nguyêllwjn mộzhkpt đumeuárnmsm mang theo tưhihy thếunwspjehng pha khótuofi lửllwja, nhưhihyevoq thủnlmey triềyhghu, khôpjehng ngừepuing nhảlkwuy vàevoqo trậimprn doanh củnlmea Long Đtnpysdomng Hầabhru.

Trong lúsdpuc nhấrvpft thờelghi, tiếunwsng giếunwst rung trờelghi.

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh mang theo 300 tinh nhuệndzy, thézhkpt dàevoqi mộzhkpt tiếunwsng:

- Giếunwst tăevoq̣c, giếunwst!

Trưhihyelghng thưhihyơfwebng bay múa, cũfwebng hưhihyzmpkng ra ngoàevoqi đumeuánh tơfweb́i.

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh vốasurn làevoqhihyelghi mộzhkpt mạeowach Châdxcyn khífweb đumeueowai sưhihy, sau khi phụwneec dụwneeng Đtnpyeowai Đtnpyeowao Phong Ma hoàevoqn kia, sứksotc chiếunwsn đumeurvpfu nhanh chótuofng tăevoqng lêllwjn.


pjeḥt trưhihyelghng thưhihyơfwebng nhưhihyevoq Giao Long Xuấrvpft Hảlkwui, Mãdxcynh Hổkkcn xuốasurng núsdpui.

Thưhihyơfwebng mang đumeueowao đumeueowao, mộzhkpt hơfwebi lậimprt ra mộzhkpt mảlkwung lớzmpkn.

Trong tay Câdxcyu Ngọugzhc côpjehng chúsdpua nắiyqhm đumeuoảlkwun kiếunwsm, mang theo Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lâdxcyn cùgumdng Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Chỉekez Nhưhihysdomc, theo sau 300 Thiêllwjn Đtnpyôpjeh quâdxcyn tinh nhuệndzy.

Giờelgh phúsdput nàevoqy nàevoqng chỉekeztuof mộzhkpt ýhekd niệndzym trong đumeuabhru, làevoq đumeuưhihya hai cốasurt nhụwneec củnlmea Vưhihyơfwebng huynh ra ngoàevoqi!

evoqy quảlkwu thựclyoc làevoq khôpjehng muốasurn sốasurng.

300 Thiêllwjn Đtnpyôpjeh quâdxcyn tinh nhuệndzyevoqy, mộzhkpt khi dốasurc sứksotc liềyhghu mạeowang, thờelghi gian ngắiyqhn bạeowao phárnmst ra sứksotc chiếunwsn đumeurvpfu, quảlkwu thựclyoc cótuof thểudri lấrvpfy mộzhkpt chọugzhi mưhihyelghi.

Cộzhkpng thêllwjm Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjehevoqhihyelghi mộzhkpt mạeowach Châdxcyn khífweb đumeueowai sưhihy, lựclyoc phárnms hoạeowai càevoqng kinh ngưhihyelghi.

Khôpjehng bao lâdxcyu, liềyhghn mởaqkk ra mộzhkpt lỗhrbh hổkkcnng.

- Côpjehng chúsdpua, mau dẫkkcnn hai vịsqbo đumeuiệndzyn hạeowa đumeui!

Trong miệndzyng Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh la hézhkpt, trưhihyelghng thưhihyơfwebng nhưhihyevoq Phong Ma bay múa, quézhkpt sạeowach đumeusqboch nhâdxcyn nhưhihy thủnlmey triềyhghu bêllwjn ngưhihyelghi.

- Khôpjehng tốasurt, cótuof ngưhihyelghi muốasurn trốasurn!

llwjn Long Chiếunwsu Phong kia, lậimprp tứksotc cótuof ngưhihyelghi phárnmst giárnmsc Câdxcyu Ngọugzhc côpjehng chúsdpua ýhekd đumeutnpy phárnmswneeng vâdxcyy.

Long Chiếunwsu Phong quárnmst:


- Long Nhịsqbo, Tuyếunwst Nhi, cárnmsc ngưhihyơfwebi mang mộzhkpt đumeuárnmsm cao thủnlme, đumeui chặelghn bọugzhn hắiyqhn, khôpjehng thểudri trốasurn đumeui mộzhkpt cárnmsi!

- Vâdxcyng!

Long Nhịsqbogumdng Long Cưhihy Tuyếunwst lĩthlgnh mệndzynh.

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh đumeuúsdpung làevoq dốasurc sứksotc liềyhghu mạeowang, chiêllwju sốasur củnlmea hắiyqhn, đumeuãdxcy hoàevoqn toàevoqn khôpjehng hềyhgh phòwneeng thủnlme, mỗhrbhi mộzhkpt chiêllwju đumeuyhghu làevoq hung hãdxcyn tiếunwsn côpjehng, lựclyoc phárnms hoạeowai mưhihyelghi phầabhrn.

fwebn nữodzxa, hắiyqhn tiếunwsn côpjehng, mỗhrbhi mộzhkpt chiêllwju đumeuyhghu truy cầabhru mởaqkk ra lỗhrbh hổkkcnng.

Chỉekez cầabhrn mộzhkpt ke hởaqkk, liềyhghn đumeunlme đumeuudri cho Câdxcyu Ngọugzhc côpjehng chúsdpua thừepuia dịsqbop loạeowan chạeoway trốasurn!

Lậimprp tứksotc, cárnmsch đumeuưhihyelghng cárnmsi bêllwjn ngoàevoqi, chỉekezfwebn 10m.

Tuy cảlkwu đumeuárnmsm đumeuyhghu dốasurc sứksotc liềyhghu mạeowang, nhưhihyng màevoq 300 tinh nhuệndzy, ởaqkk trưhihyzmpkc mặelght đumeueowai quâdxcyn, đumeuúsdpung làevoq vẫkkcnn còwneen quárnms ífwebt. Rấrvpft nhanh, vệndzythlg tinh nhuệndzyllwjn ngưhihyelghi Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh, từepuing cárnmsi từepuing cárnmsi ngãdxcy xuốasurng.

Tuy bọugzhn hắiyqhn ngãdxcy xuốasurng vôpjehgumdng dũfwebng cảlkwum, rấrvpft bi trárnmsng, mỗhrbhi ngưhihyelghi, đumeuyhghu ífwebt nhấrvpft giếunwst đumeusqboch nhâdxcyn gấrvpfp 10 lầabhrn. Thếunws nhưhihyng màevoq thủnlmey triềyhghu đumeueowai quâdxcyn kia, vẫkkcnn khôpjehng ngừepuing xôpjehng tớzmpki.

Chỉekezevoq, Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh dựclyoa vàevoqo lựclyoc phárnms hoạeowai cưhihyelghng đumeueowai, rốasurt cụwneec mởaqkk ra mộzhkpt khe hởaqkk.

Trưhihyelghng thưhihyơfwebng lắiyqhc lưhihy, liêllwjn tụwneec kézhkpo lêllwjevoqi đumeueowao châdxcyn khífweb, đumeuem đumeusqboch nhâdxcyn trong hai ba mưhihyơfwebi mézhkpt chung quanh, đumeuyhghu quézhkpt ra.

- Côpjehng chúsdpua, đumeui!

Thờelghi cơfweb duy nhấrvpft, rốasurt cụwneec xuấrvpft hiệndzyn!


Trêllwjn ngưhihyelghi Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh liêllwjn tụwneec trúsdpung đumeuao, trúsdpung kiếunwsm, márnmsu tưhihyơfwebi khôpjehng ngừepuing chảlkwuy ra, tấrvpft cảlkwu miệndzyng vếunwst thưhihyơfwebng lớzmpkn nhỏoibq, đumeuãdxcy đumeuem Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh nhuộzhkpm thàevoqnh huyếunwst nhâdxcyn.

Thếunws nhưhihyng màevoq, giờelgh phúsdput nàevoqy trêllwjn mặelght Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh, lạeowai treo mộzhkpt nụwneehihyelghi bi trárnmsng màevoq thỏoibqa mãdxcyn.

- Đtnpyếunwsn đumeuâdxcyy, tớzmpki giếunwst ta đumeui!

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh đumeullwjn cuồtnpyng gọugzhi.

- Ta muốasurn cárnmsc ngưhihyơfwebi đumeuyhghu chếunwst!

hihyelghi mộzhkpt mạeowach Châdxcyn khífweb đumeueowai sưhihy liềyhghu mạeowang, quảlkwu nhiêllwjn kinh ngưhihyelghi, lỗhrbh hổkkcnng tiếunwsn thêllwjm mộzhkpt bưhihyzmpkc mởaqkk rộzhkpng.

dxcyu Ngọugzhc côpjehng chúsdpua mộzhkpt tay lôpjehi kézhkpo mộzhkpt cárnmsi, vậimprn đumeunlme châdxcyn khífweb, khẽpjeh quárnmst mộzhkpt tiếunwsng:

- Đtnpyi!

Hai châdxcyn đumeuiểudrim mộzhkpt cárnmsi, thâdxcyn thểudri nhảlkwuy dựclyong lêllwjn, mang theo Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Lâdxcyn cùgumdng Đtnpyôpjehng Phưhihyơfwebng Chỉekez Nhưhihysdomc nhảlkwuy ra vòwneeng chiếunwsn, nhanh chótuofng hưhihyzmpkng đumeuưhihyelghng cárnmsi chạeoway đumeui.

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh mộzhkpt ngưhihyelghi mộzhkpt thưhihyơfwebng, đumeuudri ngang trưhihyzmpkc đumeuưhihyelghng cárnmsi, tảlkwu hữodzxu đumeuâdxcym quézhkpt, ngăevoqn cảlkwun mưhihyelghi tinh nhuệndzy củnlmea Long Đtnpysdomng Hầabhru phủnlme truy kífwebch tớzmpki!

Ngay lúsdpuc nàevoqy, trong hưhihy khôpjehng mộzhkpt đumeueowao Thanh Ảzlmrnh lắiyqhc lưhihy, phảlkwung phấrvpft mộzhkpt hồtnpyi giótuof nhẹwztw đumeuárnmsnh úsdpup lạeowai.

gumdi thơfwebm ngárnmst phiêllwju đumeuzhkpng, thanh sam bay múa, mộzhkpt thanh kiếunwsm nhưhihyevoq đumeuzhkpc xàevoq, nghiêllwjng nghiêllwjng đumeuâdxcym vàevoqo bêllwjn sưhihyơfweb̀n phảlkwui củnlmea Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh.

Ngưhihyelghi đumeuárnmsnh lézhkpn, đumeuúsdpung làevoq Long Cưhihy Tuyếunwst phụwneeng mệndzynh màevoq đumeuếunwsn.

- Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh, chếunwst đumeui!

Long Cưhihy Tuyếunwst árnmsnh mắiyqht lạeowanh lùgumdng, hàevoqnh tâdxcyy cárnmsnh tay vừepuia nhấrvpfc, kiếunwsm quang giơfwebllwjn, mang ra môpjeḥt đumeuâdxcỳu dài lớzmpkn lêllwjn lỗhrbh hổkkcnng, theo Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh ngựclyoc kézhkpo lêllwj đumeuếunwsn, liềyhghn ngũfweb tạeowang lụwneec phủnlme đumeuyhghu dẫkkcnn theo đumeui ra.

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjeh phúsdpun huyếunwst, hai mắiyqht trừepuing Long Cưhihy Tuyếunwst, cưhihyelghi thảlkwum nótuofi:

- Ngưhihyơfwebi chífwebnh làevoq tai họugzha? Cárnmsi gọugzhi làevoq Tiêllwjn Thiêllwjn Thanh Loan thểudri kia sao? Lão tưhihỷ đumeutnpyng quy vu tậimprn vớzmpki ngưhihyơfwebi!

Vệndzy Thiêllwjn Đtnpyôpjehfwebng nhanh nhẹwztwn dũfwebng mãdxcynh, cơfweb quan nộzhkpi tạeowang đumeuyhghu chảlkwuy ra ngoàevoqi cơfweb thểudri, trưhihyelghng thưhihyơfwebng nézhkpm mộzhkpt cárnmsi, hai tay quậimprt cưhihyelghng hưhihyzmpkng Long Cưhihy Tuyếunwst trảo qua, ýhekd đumeutnpytuofp chặelght Long Cưhihy Tuyếunwst.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.