Độc Tôn Tam Giới

Chương 164 : Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2

    trước sau   
- Âdhfyn? Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc?

Trong mắvohvt Long Chiếeurhu Phong, hiệfiljn lêfdyan mộugodt tia sápyczt cơbzlr.

- Long Hầxtigu, Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc nàydrly đpyczãbjlt tậnuhsn thếeurh đpyczưohfqhzoeng cùhrbing, hắvohvn khiêfdyau chiếeurhn Long Hầxtigu, nhấermpt đpyczlfianh làydrl muốbqdxn vùhrbing vẫthbzy giãbjlty chếeurht. Hôxzwtm nay chúlfiang ta nắvohvm giữggrs đpycziykvi thếeurh trong tay, cầxtign gìrbvzhrbing hắvohvn đpyczơbzlrn đpyczugod đpyczugodc đpyczermpu?

Long Chiếeurhu Phong khẽvkcj gậnuhst đpyczxtigu, hắvohvn vạiykvn kim chi thâzsccn, tuy khôxzwtng sợhoqohrbing Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc quyếeurht nhấermpt tửczvg chiếeurhn, nhưohfqng màydrl thếeurh cụxzwtc trưohfqkjjsc mắvohvt nàydrly, hắvohvn cảugodm thấermpy khôxzwtng cầxtign.

Vạiykvn nhấermpt cócxsa mộugodt sơbzlr xuấermpt, kia khôxzwtng phảugodi lỗlpzk vốbqdxn sao?

- Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc, ngưohfqơbzlri đpyczfzicng ngâzsccy thơbzlrxzwt̀i. Thứxfodc thờhzoei, liềxzojn đpyczxtigu hàydrlng, ngưohfqơbzlri dầxtigu gìrbvziykvng làydrl vua củpycza mộugodt nưohfqkjjsc, Long Chiếeurhu Phong ta cócxsa thểiykv cho ngưohfqơbzlri mộugodt cápyczi chếeurht thểiykv diệfiljn. Nếeurhu nhưohfq ngoan cốbqdx chốbqdxng lạiykvi, đpycziykvi quâzsccn khởxpqfi đpyczugodng, mộugodt ngưohfqhzoei mộugodt cưohfqkjjsc cũiykvng đpyczem ngưohfqơbzlri đpycziykvp chếeurht!


Long Chiếeurhu Phong hăbzlrng hápyczi, ýsgkz đpycztiyz tan rãbjlt ýsgkz chínrpj chiếeurhn đpyczermpu củpycza Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc.

- Ha ha ha, Long Chiếeurhu Phong, ngưohfqơbzlri chínrpjnh làydrl ngưohfqhzoei nhu nhưohfqhoqoc chỉglxf biếeurht phòsqdvng thủpyczydrl khôxzwtng chiếeurhn nhưohfq vậnuhsy sao? Nếeurhu ngưohfqơbzlri ngay cảugodiykvng khínrpj chiếeurhn mộugodt trậnuhsn cũiykvng khôxzwtng cócxsa, nhưohfq thếeurhydrlo đpycziykv cho chưohfq hầxtigu thầxtign phụxzwtc? Nhưohfq thếeurhydrlo đpycziykv cho ngưohfqhzoei trong thiêfdyan hạiykv thầxtign phụxzwtc?

Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc sửczvg dụxzwtng phévgknp khínrpjch tưohfqkjjsng.

- Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc, hôxzwtm nay ngưohfqơbzlri bấermpt quápyczydrl mộugodt con chócxsa nhàydrlcxsa tang, dùhrbing quýsgkz thểiykv củpycza Long Hầxtigu, ngưohfqơbzlri cảugodm giápyczc mìrbvznh còsqdvn cócxsa tiềxzojn vốbqdxn cùhrbing Long Hầxtigu đpyczơbzlrn đpyczugod đpyczugodc đpyczermpu sao?

Nhạiykvn Môxzwtn Hầxtigu Yếeurhn Cửczvgu Trang làydrlm tửczvg trung củpycza Long Chiếeurhu Phong, làydrlpyczi thứxfod nhấermpt nhảugody ra kêfdyau lêfdyan.

- Loạiykvn thầxtign tặhqlic tửczvg!

Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc khôxzwtng nócxsai hai lờhzoei, nắvohvm cung tiễnrpjn lêfdyan, vèdhfyo mộugodt mũiykvi têfdyan, liềxzojn hưohfqkjjsng Nhạiykvn Môxzwtn Hầxtigu Yếeurhn Cửczvgu Trang bắvohvn qua.

- Ai muốbqdxn cùhrbing trẫthbzm mộugodt đpyczưohfqhzoeng giếeurht đpyczlfiach?

Khínrpj thếeurhohfqhzoei mộugodt mạiykvch châzsccn khínrpj đpycziykvi sưohfq củpycza Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc dâzsccng lêfdyan màydrl ra, sau khi bắvohvn ra mộugodt mũiykvi têfdyan, trong tay hàydrlng loạiykvt mũiykvi têfdyan khôxzwtng ngừfzicng hưohfqkjjsng bêfdyan Long Đjlwgehcqng Hầxtigu bay tớkjjsi.

Lậnuhsp tứxfodc vung tay, nắvohvm lêfdyan mộugodt thanh đpycziykvi đpyczao, thâzsccn hìrbvznh lăbzlrng khôxzwtng nhảugody mạiykvnh, đpyczao mang chócxsai mắvohvt, nhưohfqydrl Long Dưohfqhoqoc tạiykvi uyêfdyan, bắvohvn ra vầxtigng sápyczng chócxsai mắvohvt, xoápyczt mộugodt đpyczao, bổsgkz vềxzoj phínrpja Long Đjlwgehcqng Hầxtigu.

- Theo bệfilj hạiykv giếeurht tăbzlṛc!

pyczm tửczvg vệfilj bốbqdxn trápyczi bốbqdxn phải, theo sau Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc, nhưohfq lang nhưohfq hổsgkz giếeurht tớkjjsi.

Lậnuhsp tứxfodc, rấermpt nhiềxzoju đpycziykvi nộugodi cao thủpycz, cũiykvng hung hãbjltn khôxzwtng sợhoqo chếeurht xung phong liềxzoju chếeurht tớkjjsi.


Tuy nhữggrsng nhâzsccn sốbqdxydrly phócxsang tớkjjsi đpycziykvi quâzsccn củpycza Long Đjlwgehcqng Hầxtigu, nhưohfqydrl đpyczápycz chìrbvzm đpyczápyczy biểiykvn. Nhưohfqng màydrl, khôxzwtng chịlfiau nổsgkzi mỗlpzki mộugodt cái đpyczxzoju làydrl Châzsccn khínrpj đpycziykvi sưohfq, lậnuhsp tứxfodc bạiykvo phápyczt ra lựiytbc trùhrbing kínrpjch, lựiytbc sápyczt thưohfqơbzlrng làydrl phi thưohfqhzoeng kinh ngưohfqhzoei.

Đjlwgao quang kiếeurhm ảugodnh, huyếeurht nhụxzwtc bay tápyczn loạiykvn.

Mộugodt cápyczi hôxzwt hấermpp tầxtigm đpyczócxsa, liềxzojn cócxsaydrli chụxzwtc têfdyan thâzsccn vệfilj củpycza Long Đjlwgehcqng Hầxtigu bịlfia phápyczch trởxpqfrbvznh.

- Giếeurht bọoeljn chúlfiang đpyczi!

Hai mắvohvt Long Đjlwgehcqng Hầxtigu trừfzicng lớkjjsn, cao giọoeljng hạiykv lệfiljnh.

- Ngưohfqhzoei giếeurht Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lộugodc, phong vạiykvn hộugod hầxtigu!

Giờhzoe khắvohvc nàydrly, mộugodt màydrln bi trápyczng xuấermpt hiệfiljn.

fdyan Vưohfqơbzlrng thấermpt, đpycziykvi nộugodi cao thủpycz, vưohfqơbzlrng thấermpt thâzsccn vệfilj, nguyêfdyan mộugodt đpyczápyczm mang theo tưohfq thếeurhxzwtng pha khócxsai lửczvga, nhưohfqydrl thủpyczy triềxzoju, khôxzwtng ngừfzicng nhảugody vàydrlo trậnuhsn doanh củpycza Long Đjlwgehcqng Hầxtigu.

Trong lúlfiac nhấermpt thờhzoei, tiếeurhng giếeurht rung trờhzoei.

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt mang theo 300 tinh nhuệfilj, thévgknt dàydrli mộugodt tiếeurhng:

- Giếeurht tăbzlṛc, giếeurht!

Trưohfqhzoeng thưohfqơbzlrng bay múa, cũiykvng hưohfqkjjsng ra ngoàydrli đpyczánh tơbzlŕi.

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt vốbqdxn làydrlohfqhzoei mộugodt mạiykvch Châzsccn khínrpj đpycziykvi sưohfq, sau khi phụxzwtc dụxzwtng Đjlwgiykvi Đjlwgiykvo Phong Ma hoàydrln kia, sứxfodc chiếeurhn đpyczermpu nhanh chócxsang tăbzlrng lêfdyan.


xzwṭt trưohfqhzoeng thưohfqơbzlrng nhưohfqydrl Giao Long Xuấermpt Hảugodi, Mãbjltnh Hổsgkz xuốbqdxng núlfiai.

Thưohfqơbzlrng mang đpycziykvo đpycziykvo, mộugodt hơbzlri lậnuhst ra mộugodt mảugodng lớkjjsn.

Trong tay Câzsccu Ngọoeljc côxzwtng chúlfiaa nắvohvm đpyczoảugodn kiếeurhm, mang theo Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lâzsccn cùhrbing Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Chỉglxf Nhưohfqhoqoc, theo sau 300 Thiêfdyan Đjlwgôxzwt quâzsccn tinh nhuệfilj.

Giờhzoe phúlfiat nàydrly nàydrlng chỉglxfcxsa mộugodt ýsgkz niệfiljm trong đpyczxtigu, làydrl đpyczưohfqa hai cốbqdxt nhụxzwtc củpycza Vưohfqơbzlrng huynh ra ngoàydrli!

ydrly quảugod thựiytbc làydrl khôxzwtng muốbqdxn sốbqdxng.

300 Thiêfdyan Đjlwgôxzwt quâzsccn tinh nhuệfiljydrly, mộugodt khi dốbqdxc sứxfodc liềxzoju mạiykvng, thờhzoei gian ngắvohvn bạiykvo phápyczt ra sứxfodc chiếeurhn đpyczermpu, quảugod thựiytbc cócxsa thểiykv lấermpy mộugodt chọoelji mưohfqhzoei.

Cộugodng thêfdyam Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwtydrlohfqhzoei mộugodt mạiykvch Châzsccn khínrpj đpycziykvi sưohfq, lựiytbc phápycz hoạiykvi càydrlng kinh ngưohfqhzoei.

Khôxzwtng bao lâzsccu, liềxzojn mởxpqf ra mộugodt lỗlpzk hổsgkzng.

- Côxzwtng chúlfiaa, mau dẫthbzn hai vịlfia đpycziệfiljn hạiykv đpyczi!

Trong miệfiljng Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt la hévgknt, trưohfqhzoeng thưohfqơbzlrng nhưohfqydrl Phong Ma bay múa, quévgknt sạiykvch đpyczlfiach nhâzsccn nhưohfq thủpyczy triềxzoju bêfdyan ngưohfqhzoei.

- Khôxzwtng tốbqdxt, cócxsa ngưohfqhzoei muốbqdxn trốbqdxn!

fdyan Long Chiếeurhu Phong kia, lậnuhsp tứxfodc cócxsa ngưohfqhzoei phápyczt giápyczc Câzsccu Ngọoeljc côxzwtng chúlfiaa ýsgkz đpycztiyz phápyczsqdvng vâzsccy.

Long Chiếeurhu Phong quápyczt:


- Long Nhịlfia, Tuyếeurht Nhi, cápyczc ngưohfqơbzlri mang mộugodt đpyczápyczm cao thủpycz, đpyczi chặhqlin bọoeljn hắvohvn, khôxzwtng thểiykv trốbqdxn đpyczi mộugodt cápyczi!

- Vâzsccng!

Long Nhịlfiahrbing Long Cưohfq Tuyếeurht lĩxpqfnh mệfiljnh.

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt đpyczúlfiang làydrl dốbqdxc sứxfodc liềxzoju mạiykvng, chiêfdyau sốbqdx củpycza hắvohvn, đpyczãbjlt hoàydrln toàydrln khôxzwtng hềxzoj phòsqdvng thủpycz, mỗlpzki mộugodt chiêfdyau đpyczxzoju làydrl hung hãbjltn tiếeurhn côxzwtng, lựiytbc phápycz hoạiykvi mưohfqhzoei phầxtign.

bzlrn nữggrsa, hắvohvn tiếeurhn côxzwtng, mỗlpzki mộugodt chiêfdyau đpyczxzoju truy cầxtigu mởxpqf ra lỗlpzk hổsgkzng.

Chỉglxf cầxtign mộugodt ke hởxpqf, liềxzojn đpyczpycz đpycziykv cho Câzsccu Ngọoeljc côxzwtng chúlfiaa thừfzica dịlfiap loạiykvn chạiykvy trốbqdxn!

Lậnuhsp tứxfodc, cápyczch đpyczưohfqhzoeng cápyczi bêfdyan ngoàydrli, chỉglxfbzlrn 10m.

Tuy cảugod đpyczápyczm đpyczxzoju dốbqdxc sứxfodc liềxzoju mạiykvng, nhưohfqng màydrl 300 tinh nhuệfilj, ởxpqf trưohfqkjjsc mặhqlit đpycziykvi quâzsccn, đpyczúlfiang làydrl vẫthbzn còsqdvn quápycz ínrpjt. Rấermpt nhanh, vệfiljxpqf tinh nhuệfiljfdyan ngưohfqhzoei Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt, từfzicng cápyczi từfzicng cápyczi ngãbjlt xuốbqdxng.

Tuy bọoeljn hắvohvn ngãbjlt xuốbqdxng vôxzwthrbing dũiykvng cảugodm, rấermpt bi trápyczng, mỗlpzki ngưohfqhzoei, đpyczxzoju ínrpjt nhấermpt giếeurht đpyczlfiach nhâzsccn gấermpp 10 lầxtign. Thếeurh nhưohfqng màydrl thủpyczy triềxzoju đpycziykvi quâzsccn kia, vẫthbzn khôxzwtng ngừfzicng xôxzwtng tớkjjsi.

Chỉglxfydrl, Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt dựiytba vàydrlo lựiytbc phápycz hoạiykvi cưohfqhzoeng đpycziykvi, rốbqdxt cụxzwtc mởxpqf ra mộugodt khe hởxpqf.

Trưohfqhzoeng thưohfqơbzlrng lắvohvc lưohfq, liêfdyan tụxzwtc kévgkno lêfdyaydrli đpycziykvo châzsccn khínrpj, đpyczem đpyczlfiach nhâzsccn trong hai ba mưohfqơbzlri mévgknt chung quanh, đpyczxzoju quévgknt ra.

- Côxzwtng chúlfiaa, đpyczi!

Thờhzoei cơbzlr duy nhấermpt, rốbqdxt cụxzwtc xuấermpt hiệfiljn!


Trêfdyan ngưohfqhzoei Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt liêfdyan tụxzwtc trúlfiang đpyczao, trúlfiang kiếeurhm, mápyczu tưohfqơbzlri khôxzwtng ngừfzicng chảugody ra, tấermpt cảugod miệfiljng vếeurht thưohfqơbzlrng lớkjjsn nhỏtudd, đpyczãbjlt đpyczem Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt nhuộugodm thàydrlnh huyếeurht nhâzsccn.

Thếeurh nhưohfqng màydrl, giờhzoe phúlfiat nàydrly trêfdyan mặhqlit Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt, lạiykvi treo mộugodt nụxzwtohfqhzoei bi trápyczng màydrl thỏtudda mãbjltn.

- Đjlwgếeurhn đpyczâzsccy, tớkjjsi giếeurht ta đpyczi!

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt đpyczfdyan cuồtiyzng gọoelji.

- Ta muốbqdxn cápyczc ngưohfqơbzlri đpyczxzoju chếeurht!

ohfqhzoei mộugodt mạiykvch Châzsccn khínrpj đpycziykvi sưohfq liềxzoju mạiykvng, quảugod nhiêfdyan kinh ngưohfqhzoei, lỗlpzk hổsgkzng tiếeurhn thêfdyam mộugodt bưohfqkjjsc mởxpqf rộugodng.

zsccu Ngọoeljc côxzwtng chúlfiaa mộugodt tay lôxzwti kévgkno mộugodt cápyczi, vậnuhsn đpyczpycz châzsccn khínrpj, khẽvkcj quápyczt mộugodt tiếeurhng:

- Đjlwgi!

Hai châzsccn đpycziểiykvm mộugodt cápyczi, thâzsccn thểiykv nhảugody dựiytbng lêfdyan, mang theo Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Lâzsccn cùhrbing Đjlwgôxzwtng Phưohfqơbzlrng Chỉglxf Nhưohfqhoqoc nhảugody ra vòsqdvng chiếeurhn, nhanh chócxsang hưohfqkjjsng đpyczưohfqhzoeng cápyczi chạiykvy đpyczi.

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt mộugodt ngưohfqhzoei mộugodt thưohfqơbzlrng, đpycziykv ngang trưohfqkjjsc đpyczưohfqhzoeng cápyczi, tảugod hữggrsu đpyczâzsccm quévgknt, ngăbzlrn cảugodn mưohfqhzoei tinh nhuệfilj củpycza Long Đjlwgehcqng Hầxtigu phủpycz truy kínrpjch tớkjjsi!

Ngay lúlfiac nàydrly, trong hưohfq khôxzwtng mộugodt đpycziykvo Thanh Ảzsccnh lắvohvc lưohfq, phảugodng phấermpt mộugodt hồtiyzi giócxsa nhẹsebh đpyczápycznh úlfiap lạiykvi.

hrbii thơbzlrm ngápyczt phiêfdyau đpyczugodng, thanh sam bay múa, mộugodt thanh kiếeurhm nhưohfqydrl đpyczugodc xàydrl, nghiêfdyang nghiêfdyang đpyczâzsccm vàydrlo bêfdyan sưohfqơbzlr̀n phảugodi củpycza Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt.

Ngưohfqhzoei đpyczápycznh lévgknn, đpyczúlfiang làydrl Long Cưohfq Tuyếeurht phụxzwtng mệfiljnh màydrl đpyczếeurhn.

- Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt, chếeurht đpyczi!

Long Cưohfq Tuyếeurht ápycznh mắvohvt lạiykvnh lùhrbing, hàydrlnh tâzsccy cápycznh tay vừfzica nhấermpc, kiếeurhm quang giơbzlrfdyan, mang ra môxzwṭt đpyczâzscc̀u dài lớkjjsn lêfdyan lỗlpzk hổsgkzng, theo Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt ngựiytbc kévgkno lêfdya đpyczếeurhn, liềxzojn ngũiykv tạiykvng lụxzwtc phủpycz đpyczxzoju dẫthbzn theo đpyczi ra.

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwt phúlfian huyếeurht, hai mắvohvt trừfzicng Long Cưohfq Tuyếeurht, cưohfqhzoei thảugodm nócxsai:

- Ngưohfqơbzlri chínrpjnh làydrl tai họoelja? Cápyczi gọoelji làydrl Tiêfdyan Thiêfdyan Thanh Loan thểiykv kia sao? Lão tưohfq̉ đpycztiyzng quy vu tậnuhsn vớkjjsi ngưohfqơbzlri!

Vệfilj Thiêfdyan Đjlwgôxzwtiykvng nhanh nhẹsebhn dũiykvng mãbjltnh, cơbzlr quan nộugodi tạiykvng đpyczxzoju chảugody ra ngoàydrli cơbzlr thểiykv, trưohfqhzoeng thưohfqơbzlrng névgknm mộugodt cápyczi, hai tay quậnuhst cưohfqhzoeng hưohfqkjjsng Long Cưohfq Tuyếeurht trảo qua, ýsgkz đpycztiyzcxsap chặhqlit Long Cưohfq Tuyếeurht.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.