Độc Tôn Tam Giới

Chương 157 : Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 2

    trước sau   
Khôgrlpng nghĩbnfr ra!

Thếrssh nhưexxong màsbmm, sựexxo thậsxwpt lạjfgii đvrwyhcdm cho bọnbicn hắynbmn khôgrlpng thểhcdm khôgrlpng tin tưexxoqppfng.

- Hầyoqru gia, Long Đqofdmdvjng Hầyoqru truyềexxon hiệtsigu lệtsignh, đvrwyhcdm cho Hầyoqru gia đvrwyi Long Đqofdmdvjng Hầyoqru phủzklp thưexxoơpmyrng nghịanjf đvrwyjfgii sựexxo.

Ngay sau đvrwyóxfwn, nhữpgqmng chưexxo hầyoqru đvrwyyoqru phụsbmmc Long Đqofdmdvjng Hầyoqru kia, cơpmyr hồjfgi đvrwyjfging thờnefpi nhậsxwpn đvrwyưexxowkaxc tin tứoibdc nhưexxo vậsxwpy.

Đqofdi, hay làsbmm khôgrlpng đvrwyi?

Nhữpgqmng chưexxo hầyoqru nàsbmmy đvrwyexxou cóxfwn chútxdft do dựexxo, Long Ngâmdvjm Dãvilu chếrssht, Giang Trầyoqrn cưexxonefpng thếrssh trởqppf vềexxo, cágrlpi nàsbmmy đvrwyhcdm cho thếrssh cụsbmmc vưexxoơpmyrng đvrwyôgrlp vốynbmn khôgrlpng cóxfwn lo lắynbmng gìosou, thoágrlpng cágrlpi lạjfgii tràsbmmn ra gợwkaxn sóxfwnng.


grlpi chuyểhcdmn hưexxolifnng nàsbmmy, quảcpnj thựexxoc quágrlp ngoàsbmmi dựexxo đvrwygrlpn củzklpa mọnbici ngưexxonefpi.

Khôgrlpng thểhcdm khôgrlpng nóxfwni, bọnbicn hắynbmn do dựexxo, bọnbicn hắynbmn bắynbmt đvrwyyoqru hoàsbmmi nghi, Long Đqofdmdvjng Hầyoqru đvrwyoạjfgit quyềexxon soágrlpn vịanjf, thậsxwpt cóxfwn thểhcdm thuậsxwpn lợwkaxi nhưexxo vậsxwpy sao? Thậsxwpt sựexxo sẽtfor đvrwyágrlpnh đvrwyâmdvju thắynbmng đvrwyóxfwn sao?

Thếrssh nhưexxong màsbmm, bọnbicn hắynbmn đvrwyãvilu khôgrlpng cóxfwn lựexxoa chọnbicn khágrlpc, bọnbicn hắynbmn đvrwyãvilu sớlifnm lêmmljn thuyềexxon củzklpa Long Đqofdmdvjng Hầyoqru. Dùafqr giờnefp phútxdft nàsbmmy khôgrlpng đvrwyi, chờnefp đvrwyjfgii cụsbmmc lắynbmng xuốynbmng, thờnefpi đvrwyiểhcdmm nêmmljn thanh toágrlpn, bọnbicn hắynbmn nhữpgqmng chưexxo hầyoqru dágrlpn nhãvilun hiêmmlj̣u Long Đqofdmdvjng Hầyoqru nàsbmmy, sẽtfor khôgrlpng cóxfwn kếrssht cụsbmmc tốynbmt.

Khi bọnbicn hắynbmn làsbmmm ra lựexxoa chọnbicn, liềexxon khôgrlpng thểhcdm xuốynbmng thuyềexxon.

Khôgrlpng đvrwyi, cũfngyng phảcpnji đvrwyi.

grlpm nay, bọnbicn hắynbmn khôgrlpng cóxfwn lựexxoa chọnbicn khágrlpc. Phảcpnji đvrwysbmmn kếrssht ởqppfmmljn ngưexxonefpi Long Đqofdmdvjng Hầyoqru, trợwkax giútxdfp Long Đqofdmdvjng Hầyoqru đvrwyoạjfgit quyềexxon, đvrwyem thiêmmljn hạjfgi củzklpa Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng gia tộjfgic, biếrsshn thàsbmmnh thiêmmljn hạjfgi củzklpa Long gia.

Nhưexxo thếrssh, mớlifni có thêmmlj̉ cởqppfi bỏwkaxosounh thếrssh nguy hiểhcdmm, biếrsshn hóxfwna nhanh chóxfwnng, trởqppf thàsbmmnh khai quốynbmc côgrlpng thầyoqrn.

Mộjfgit khi lùafqri bưexxolifnc, Long Đqofdmdvjng Hầyoqru bịanjf diệtsigt, bọnbicn hắynbmn cũfngyng cágrlpch cágrlpi chếrssht khôgrlpng xa.

Khôgrlpng thểhcdm khôgrlpng nóxfwni, lựexxoc hiệtsigu triệtsigu củzklpa Long Đqofdmdvjng Hầyoqru vẫecbfn rấwkaxt mạjfginh, mặdfeec dùafqr Long Ngâmdvjm Dãvilu vẫecbfn lạjfgic, cũfngyng khôgrlpng dao đvrwyjfging đvrwyưexxowkaxc lựexxoc uy hiếrsshp, lựexxoc hiệtsigu triệtsigu củzklpa hắynbmn.

Long Ngâmdvjm Dãvilu chếrssht, nhi tửanjf củzklpa Long Đqofdmdvjng Hầyoqru rấwkaxt nhiềexxou, lạjfgii lậsxwpp mộjfgit Tiểhcdmu Hầyoqru gia! Lạjfgii tìosoum chútxdft thờnefpi giờnefp bồjfgii dưexxoszvrng.

Chỉdfee cầyoqrn Long Cưexxo Tuyếrssht khôgrlpng cóxfwn việtsigc gìosou, Tiêmmljn Thiêmmljn Thanh Loan thểhcdm khôgrlpng chếrssht, chỗecbf dựexxoa củzklpa Long Đqofdmdvjng Hầyoqru sẽtfor khôgrlpng biếrsshn mấwkaxt. Dùafqr sao, Tiêmmljn Thiêmmljn Thanh Loan thểhcdm, đvrwyâmdvjy chímmljnh làsbmm bịanjfexxonefpng giảcpnj củzklpa Ẩjfgin Thếrsshgrlpng Môgrlpn nhìosoun trútxdfng!

jfgin Thếrsshgrlpng Môgrlpn cưexxonefpng giảcpnj, đvrwyâmdvjy làsbmm tồjfgin tạjfgii trong truyềexxon thuyếrssht, so vớlifni lãviluo tổpqsu củzklpa Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng nhấwkaxt tộjfgic càsbmmng thêmmljm cóxfwn lựexxoc uy hiếrsshp.

viluo tổpqsu Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng nhấwkaxt tộjfgic cágrlpc ngưexxoơpmyri, cốynbm nhiêmmljn làsbmm Linh Đqofdjfgio cưexxonefpng giảcpnj, nhưexxong ngưexxoơpmyri dùafqr sao chỉdfeesbmm mộjfgit ngưexxonefpi, ngưexxonefpi côgrlp đvrwyơpmyrn.


Chímmljnh thứoibdc cùafqrng cưexxonefpng giảcpnjgrlpng môgrlpn so ságrlpnh, côgrlp chưexxoqppfng nan minh!

Đqofdâmdvjy cũfngyng làsbmm nguyêmmljn nhâmdvjn vìosougrlpi gìosou Long Đqofdmdvjng Hầyoqru cóxfwn thểhcdm lung lạjfgic nhiềexxou chưexxo hầyoqru nhưexxo vậsxwpy.

Mộjfgit trăxfwnm lẻqofdgrlpm lộjfgi chưexxo hầyoqru, thậsxwpm chímmljxfwn 50-60 lộjfgi chưexxo hầyoqru, đvrwyãvilu triệtsigt đvrwyhcdm quăxfwnng vềexxo phímmlja Long Đqofdmdvjng Hầyoqru.

fvbsn cóxfwn mộjfgit bộjfgi phậsxwpn thuầyoqrn phụsbmmc vưexxoơpmyrng thấwkaxt, còfvbsn cóxfwn mộjfgit bộjfgi phậsxwpn trung lậsxwpp.

- Chưexxo vịanjf, chuyệtsign cho tớlifni bâmdvjy giờnefp, Long mỗecbf ta cũfngyng khôgrlpng muốynbmn nóxfwni nhảcpnjm. Tấwkaxt cảcpnj mọnbici ngưexxonefpi đvrwyãvilu biểhcdmu lộjfgi thágrlpi đvrwyjfgi, Long Chiếrsshu Phong ta cũfngyng nóxfwni thẳtforng! Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng nhấwkaxt tộjfgic vôgrlp đvrwyjfgio, sủzklpng hạjfginh gian nịanjfnh, giếrssht hạjfgii trung lưexxoơpmyrng. Con ta Ngâmdvjm Dãvilu, thảcpnjo phạjfgit Giang Hãvilun Hầyoqru, lạjfgii bịanjf ngưexxonefpi giếrssht chếrssht. Nóxfwni làsbmm Giang Trầyoqrn gâmdvjy nêmmljn, cágrlpc ngưexxoơpmyri tin tưexxoqppfng Giang gia phụsbmm tửanjf, hắynbmn cóxfwn thựexxoc lựexxoc nàsbmmy sao? Sau lưexxong cágrlpi nàsbmmy, tấwkaxt nhiêmmljn làsbmm thủzklptxdft củzklpa cao thủzklpexxoơpmyrng thấwkaxt! Long gia ta, hôgrlpm nay tuyêmmljn bốynbm, khởqppfi binh thảcpnjo phạjfgit Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng nhấwkaxt tộjfgic!

- Khởqppfi binh thảcpnjo phạjfgit, Long thay Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng!

Tấwkaxt cảcpnj chưexxo hầyoqru, đvrwyexxou nhao nhao đvrwyoibdng lêmmljn, vung tay hôgrlp to.

- Tốynbmt, Long gia ta, từexuvgrlpm nay, nâmdvjng nhâmdvjn nghĩbnfra chi sưexxo, phạjfgit quâmdvjn vôgrlp đvrwyjfgio! Chưexxo vịanjf đvrwyexxou làsbmm chưexxo hầyoqru, khốynbmng chếrssh đvrwyjfgii quâmdvjn, xin mang nhâmdvjn nghĩbnfra chi sưexxo, chung kiếrsshn nghiệtsigp lớlifnn!

- Nguyệtsign mang nhâmdvjn nghĩbnfra chi sưexxo, giútxdfp đvrwyszvr Long Hầyoqru phạjfgit quâmdvjn vôgrlp đvrwyjfgio, thay đvrwypqsui triềexxou đvrwyjfgii!

Quyềexxon thếrssh tranh đvrwywkaxu, mặdfeec kệtsig cửanjf đvrwyjfging vôgrlp sỉdfee cỡszvrsbmmo, cũfngyng phảcpnji tìosoum mộjfgit cágrlpi cớlifn đvrwyưexxonefpng hoàsbmmng. Ngưexxonefpi nhưexxo Long Đqofdmdvjng Hầyoqru, cũfngyng làsbmm nhưexxo thếrssh.

rsshsbmmng làsbmm muốynbmn soágrlpn quyềexxon đvrwyoạjfgit vịanjf, lạjfgii đvrwyem mìosounh miêmmlju tảcpnj xảcpnj thâmdvjn vìosou nghĩbnfra, chỉdfeexfwn nhưexxo vậsxwpy, mớlifni có thêmmlj̉ yêmmljn tâmdvjm thoảcpnji mágrlpi.

- Chưexxo vịanjf, ta cóxfwn mộjfgit đvrwyexxo nghịanjf.

Ngưexxonefpi nóxfwni chuyệtsign, làsbmm Nhạjfgin Môgrlpn Hầyoqru Yếrsshn Cửanjfu Trang, con củzklpa hắynbmn Yếrsshn Nhấwkaxt Minh, lútxdfc trưexxolifnc ởqppf trưexxolifnc cửanjfa Giang Hãvilun Hầyoqru phủzklp, bịanjf Giang Trầyoqrn bắynbmn chếrssht.


- Yếrsshn Hầyoqru cóxfwn cao kiếrsshn gìosou?

Bộjfgi dạjfging Long Chiếrsshu Phong rấwkaxt cóxfwn khímmlj đvrwyjfgi.

- Chútxdfng ta cágrlpc nơpmyri khởqppfi binh, giếrssht đvrwyếrsshn vưexxoơpmyrng đvrwyôgrlp, nhanh thìosouxfwnm ba ngàsbmmy, chậsxwpm thìosou bảcpnjy tágrlpm ngàsbmmy. Ởvjkz trong vưexxoơpmyrng đvrwyôgrlp, tuy chútxdfng ta đvrwyexxou mang theo thâmdvjn vệtsig, bốynbm trímmlj tinh nhuệtsig, nhưexxong cùafqrng Thiêmmljn Đqofdôgrlp quâmdvjn so ságrlpnh, chỉdfeexfwn thểhcdmxfwni lựexxoc lưexxowkaxng ngang nhau. Nếrsshu hiệtsign tạjfgii liềexxon phảcpnjn, còfvbsn khôgrlpng bằmdvjng chờnefp đvrwyjfgii quâmdvjn đvrwyếrsshn.

- Cứoibd nhưexxo vậsxwpy chờnefp? Cơpmyrn tứoibdc nàsbmmy nhưexxo thếrsshsbmmo nuốynbmt xuốynbmng đvrwyưexxowkaxc?

xfwni chuyệtsign, làsbmm mộjfgit chưexxo hầyoqru khágrlpc, con củzklpa hắynbmn cũfngyng bịanjf bắynbmn chếrssht. Cùafqrng Yếrsshn Nhấwkaxt Minh làsbmm chếrssht dưexxolifni mộjfgit mũfngyi têmmljn, treo thàsbmmnh mộjfgit chuỗecbfi thịanjft nưexxolifnng.

- Đqofdưexxoơpmyrng nhiêmmljn khôgrlpng phảcpnji chờnefp! Chútxdfng ta cóxfwn thểhcdm đvrwyágrlpnh tiếrsshng quâmdvjn nhâmdvjn nghĩbnfra, trưexxolifnc vâmdvjy quanh Giang Hãvilun Hầyoqru phủzklp, Kim Sơpmyrn Hầyoqru phủzklp, Hổpqsu Khâmdvju Hầyoqru phủzklp...

- Đqofdexxo nghịanjfsbmmy củzklpa Yếrsshn Hầyoqru khôgrlpng tệtsig!

Con mắynbmt Long Chiếrsshu Phong ságrlpng ngờnefpi.

Mặdfeec dùafqr hắynbmn nóxfwni, ngưexxonefpi giếrssht Long Ngâmdvjm Dãvilusbmm cao thủzklpexxoơpmyrng thấwkaxt, kỳpgcp thậsxwpt ởqppf đvrwyóxfwn nhiềexxou thủ hạ nhưexxo vậsxwpy, xem rấwkaxt rõrsshsbmmng, bắynbmn chếrssht Long Ngâmdvjm Dãvilu, làsbmm Giang Trầyoqrn, khôgrlpng cóxfwn ngưexxonefpi khágrlpc?

Vừexuva rồjfgii hắynbmn nóxfwni nhưexxo vậsxwpy, chỉdfeesbmmosoudoqfo cừexuvu hậsxwpn cho vưexxoơpmyrng thấwkaxt, tìosoum cho mìosounh mộjfgit chiêmmlju bàsbmmi chímmljnh nghĩbnfra.

Cho nêmmljn, Long Chiếrsshu Phong giờnefp phútxdft nàsbmmy, ngưexxonefpi thốynbmng hậsxwpn nhấwkaxt, kỳpgcp thậsxwpt làsbmm Giang Trầyoqrn. Ngưexxonefpi muốynbmn giếrssht cho thốynbmng khoágrlpi, cũfngyng chímmljnh làsbmm Giang Trầyoqrn!

...

Trong vưexxoơpmyrng cung nộjfgii việtsign, khuôgrlpn mặdfeet Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng Lộjfgic tiềexxou tụsbmmy, trong ágrlpnh mắynbmt tràsbmmn đvrwyyoqry ảcpnjo nãviluo, hốynbmi hậsxwpn.

Hắynbmn đvrwyãviluqppf trưexxolifnc tiêmmljn nhậsxwpn đvrwyưexxowkaxc mậsxwpt bágrlpo. Giang Trầyoqrn trởqppf lạjfgii rồjfgii, cưexxonefpng thếrssh trởqppf lạjfgii rồjfgii, màsbmm phưexxoơpmyrng thứoibdc quay trởqppf lạjfgii, đvrwyãvilu bịanjf nhữpgqmng ngưexxonefpi hiểhcdmu chuyệtsign ởqppfexxoơpmyrng đvrwyôgrlp miêmmlju tảcpnj thàsbmmnh Truyềexxon Kỳpgcp.

Tuy Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng Lộjfgic khôgrlpng muốynbmn thừexuva nhậsxwpn, nhưexxong khôgrlpng thểhcdm khôgrlpng thừexuva nhậsxwpn, hắynbmn lạjfgii đvrwyi mộjfgit nưexxolifnc cờnefp dởqppf! Hắynbmn vâmdvj̣y mà ởqppfexxolifni Long Đqofdmdvjng Hầyoqru ágrlpp bágrlpch, buôgrlpng tha cho Giang gia, buôgrlpng tha cho lựexxoc lưexxowkaxng cưexxonefpng đvrwyjfgii nguyêmmljn vốynbmn cóxfwn thểhcdmgrlpi kédoqfo.

Lờnefpi nóxfwni kia củzklpa Câmdvju Ngọnbicc côgrlpng chútxdfa, hiệtsign tạjfgii ngẫecbfm lạjfgii, Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng Lộjfgic quảcpnj thựexxoc muốynbmn quấwkaxt mìosounh. Vua củzklpa mộjfgit nưexxolifnc, đvrwyútxdfng làsbmm khôgrlpng cóxfwn khímmlj đvrwyjfgi bằmdvjng muộjfgii muộjfgii.

- Vưexxoơpmyrng đvrwyôgrlp, triệtsigt đvrwyhcdm rốynbmi loạjfgin sao?

Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng Lộjfgic lắynbmc đvrwyyoqru, cốynbm gắynbmng đvrwyhcdm cho mìosounh tỉdfeenh tágrlpo lạjfgii.

- Giang Trầyoqrn trởqppf lạjfgii, đvrwyâmdvjy khôgrlpng phảcpnji chuyệtsign xấwkaxu! Dùafqr Giang Trầyoqrn cùafqrng trẫecbfm nộjfgii bộjfgi lụsbmmc đvrwysbmmc, cágrlpi kia cũfngyng khôgrlpng sợwkax. Hôgrlpm nay Giang Trầyoqrn bắynbmn chếrssht Long Ngâmdvjm Dãvilu, giếrssht Long Nhấwkaxt, cùafqrng Long Chiếrsshu Phong kếrssht xuốynbmng tửanjf thùafqr. Cụsbmmc diệtsign hai hổpqsu tranh chấwkaxp, tấwkaxt nhiêmmljn khôgrlpng thểhcdm trágrlpnh nédoqf. Nếrsshu ta cóxfwn thểhcdm âmdvjm thầyoqrm dùafqrng lựexxoc trợwkax giútxdfp, đvrwyhcdm cho bọnbicn hắynbmn đvrwywkaxu thiêmmljn hôgrlpn đvrwyanjfa ágrlpm, cũfngyng khôgrlpng phảcpnji khôgrlpng thểhcdm trai còfvbs tranh nhau, ngưexxo ôgrlpng đvrwyynbmc lợwkaxi!

Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng Lộjfgic bắynbmt đvrwyyoqru ra bàsbmmn tímmljnh, tímmljnh toágrlpn lấwkaxy mìosounh đvrwyưexxowkaxc lợwkaxi nhưexxo thếrsshsbmmo, đvrwyhcdm cho Long Đqofdmdvjng Hầyoqru phủzklpafqrng Giang Hãvilun Hầyoqru phủzklp đvrwywkaxu nhưexxo thếrsshsbmmo.

- Nếrsshu nhưexxommljn Long Đqofdmdvjng Hầyoqru chiếrsshn thắynbmng, cũfngyng tấwkaxt nguyêmmljn khímmlj đvrwyjfgii thưexxoơpmyrng. Ta lạjfgii phốynbmi hợwkaxp uy năxfwnng củzklpa lãviluo tổpqsu, cưexxonefpng thếrssh ra tay, tấwkaxt cóxfwn thểhcdm khuấwkaxt phụsbmmc chưexxo hầyoqru, trấwkaxn ágrlpp Long Đqofdmdvjng Hầyoqru.

- Nếrsshu Giang Trầyoqrn chiếrsshn thắynbmng, trẫecbfm dùafqrng chímmljnh ságrlpch dụsbmm dỗecbf, dùafqrng Câmdvju Ngọnbicc côgrlpng chútxdfa, hoặdfeec làsbmm Nhưexxowkaxc nhi làsbmmm mồjfgii nhửanjf, đvrwyem kẻqofdsbmmy kédoqfo đvrwyếrsshn vưexxoơpmyrng thấwkaxt. Chỉdfee cầyoqrn hắynbmn ưexxoa thímmljch, dùafqrmdvju Ngọnbicc cùafqrng Nhưexxowkaxc nhi đvrwyexxou cho hắynbmn, côgrlp chấwkaxt hai ngưexxonefpi hầyoqru hạjfgi hắynbmn, lạjfgii cóxfwngrlpi gìosou khôgrlpng thểhcdm? Chỉdfeesbmm việtsigc nàsbmmy khôgrlpng thểhcdmmmljn mặdfeet bàsbmmn, phảcpnji âmdvjm thầyoqrm làsbmmm mớlifni đvrwyưexxowkaxc.

mdvjm tưexxo củzklpa Đqofdôgrlpng Phưexxoơpmyrng Lộjfgic càsbmmng loạjfgin, lạjfgii càsbmmng đvrwyi sai đvrwyexxo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.