Độc Tôn Tam Giới

Chương 154 : Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 2

    trước sau   
- Câmmovu Ngọzkvhc côvfcgng chútngya, Giang gia nàzvhdy, thựlalzc đsxaváauxpng giáauxp ngưgbbwơsoxqi nhưgbbw vậljpxy sao?

Long Ngâmmovm Dãsvbs khôvfcgng giậljpxn ngưgbbwvmzec lạbhgxi cưgbbwngyoi.

- Cùsjijng Giang gia khôvfcgng quan hệnllp, ta làzvhdm nhưgbbw thếptsw, chỉohfl cầybafu bảqndon tâmmovm an bìybafnh.

mmovu Ngọzkvhc côvfcgng chútngya hờngyoi hợvmzet tầybafm đsxavójsvs, lạbhgxi lộaeql ra ýtngy quyếptswt tuyệnllpt.

- Đmmovãsvbs nhưgbbw vầybafy, vậljpxy thìybaf thứqphm cho Long Ngâmmovm Dãsvbs ta đsxavebdnc tộaeqli!

Long Ngâmmovm Dãsvbsyofang khôvfcgng phảqndoi thếptsw hệnllp thưgbbwơsoxqng hưgbbwơsoxqng tiếptswc ngọzkvhc.


- Đmmovbhgxi quâmmovn chuẩvqmxn bịcbax, mặbhgxc kệnllp ngưgbbwngyoi nàzvhdo cảqndon đsxavưgbbwngyong, giếptswt!

- Giếptswt!

Đmmovbhgxi quâmmovn đsxavhvmyu nhịcbaxp quáauxpt.

Giếptswt!

...

- Giếptswt!

Ngay khi đsxavbhgxi quâmmovn chuẩvqmxn bịcbax khởgwshi đsxavaeqlng, trong hưgbbw khôvfcgng, bỗocxdng nhiêjyzin truyềhvmyn đsxavếptswn mộaeqlt thanh âmmovm lạbhgxnh lùsjijng, đsxavaeqlt ngộaeqlt, lạbhgxi tràzvhdn ngậljpxp lựlalzc lưgbbwvmzeng, tràzvhdn ngậljpxp lựlalzc xuyêjyzin thấsoxqu, mặbhgxc kim liệnllpt thạbhgxch, bắebdnn pháauxp Thưgbbwơsoxqng Khung.

gbbwơsoxqng theo mộaeqlt tiếptswng "Giếptswt" nàzvhdy, ởgwsh trong Vâmmovn Tiêjyziu phiêjyziu miểsoxqu, cũyofang truyềhvmyn đsxavếptswn mộaeqlt tiếptswng kêjyziu to bégcgkn nhọzkvhn. Cùsjijng lútngyc đsxavójsvs

Mộaeqlt đsxavbhgxo tàzvhdn ảqndonh kim sắebdnc, dùsjijng tốimmic đsxavaeql nhưgbbw tia chớxkaep, từlgce trong đsxaváauxpm mâmmovy đsxavaeqlt nhiêjyzin đsxavâmmovm ra.

Thơsoxq̀i đsxavjyzỉm tàzvhdn ảqndonh Kim sắebdnc lao xuốimming, mộaeqlt tiếptswng xégcgk giójsvs nhưgbbw cắebdnt tơsoxq lụmpeta, kégcgko mộaeqlt đsxavbhgxo lưgbbwu quang nhanh nhưgbbw sao băbhgxng, ầybafm ầybafm hạbhgx lạbhgxc.

Mộaeqlt mũyofai têjyzin vôvfcgsjijng cưgbbwngyong đsxavbhgxi, mụmpetc tiêjyziu chuẩvqmxn xáauxpc bắebdnn vềhvmy phíuwuza Long Ngâmmovm Dãsvbs!

qtdy trưgbbwxkaec mặbhgxt ba vạbhgxn đsxavbhgxi quâmmovn, mũyofai têjyzin nàzvhdy, chuẩvqmxn xáauxpc khôvfcgng sai, mụmpetc tiêjyziu kiêjyzin đsxavcbaxnh bắebdnn vềhvmy phíuwuza Long Ngâmmovm Dãsvbs.

- Tiểsoxqu Hầybafu gia, coi chừlgceng!


Mộaeqlt mũyofai têjyzin bấsoxqt thìybafnh lìybafnh, khôvfcgng cójsvs bấsoxqt kỳsoxq dấsoxqu hiệnllpu, phảqndong phấsoxqt làzvhd Tiêjyzin Nhâmmovn từlgce bầybafu trờngyoi phójsvsng tớxkaei!

Long Nhấsoxqt kịcbaxp phảqndon ứqphmng, muốimmin dùsjijng binh khíuwuz đsxavi đsxavójsvsn đsxavmhwo, nhưgbbwng đsxavãsvbs muộaeqln. Lậljpxp tứqphmc cáauxpi khójsvsjsvsauxpi khôvfcgn, đsxavvqmxy Long Ngâmmovm Dãsvbs ra xa!

Phốimmic!

yofai têjyzin kia bắebdnn tớxkaei, từlgce trêjyzin bờngyo vai Long Nhấsoxqt, xỏzkvh xuyêjyzin màzvhd qua, dưgbbw thếptsw khôvfcgng hếptswt, trựlalzc tiếptswp chạbhgxy vềhvmy phíuwuza sau, bắebdnn thủybafng ngựlalzc Nhạbhgxn Môvfcgn Hầybafu truyềhvmyn nhâmmovn Yếptswn Nhấsoxqt Minh trùsjijng hợvmzep đsxavqphmng ởgwsh phíuwuza sau hắebdnn.

Phốimmic, Phốimmic!

Mộaeqlt mũyofai têjyzin chi uy nàzvhdy, nhưgbbwzvhd que thịcbaxt nưgbbwxkaeng, thẳljpxng đsxavếptswn bắebdnn thủybafng ngưgbbwngyoi thứqphmbhgxm, cuốimmii cùsjijng mớxkaei dừlgceng lạbhgxi!

Long Ngâmmovm Dãsvbs bịcbax Long Nhấsoxqt đsxavvqmxy ngãsvbs, chậljpxt vậljpxt khôvfcgng chịcbaxu nổcbaxi, đsxavang muốimmin đsxavqphmng dậljpxy, giữdefva khôvfcgng trung lạbhgxi "hưgbbwu, hưgbbwu" hai tiếptswng xégcgk giójsvs truyềhvmyn đsxavếptswn.

yofai têjyzin đsxavsxavng dạbhgxng, uy năbhgxng đsxavsxavng dạbhgxng, gójsvsc đsxavaeql đsxavsxavng dạbhgxng xảqndoo tráauxp.

tngyc nàzvhdy đsxavâmmovy, càzvhdng làzvhd tay năbhgxm tay mưgbbwngyoi, hàzvhdng loạbhgxt mũyofai têjyzin, làzvhdm cho Long Ngâmmovm Dãsvbs khôvfcgng chỗocxdjsvs thểsoxq trốimmin!

- Bảqndoo hộaeql Tiểsoxqu Hầybafu gia!

Long Nhấsoxqt khẩvqmxn trưgbbwơsoxqng, đsxaváauxpnh vềhvmy phíuwuza Long Ngâmmovm Dãsvbs. Chỉohflzvhd, bảqndo vai hắebdnn bịcbax thưgbbwơsoxqng, cuốimmii cùsjijng chậljpxm nửeqhxa nhịcbaxp!

Vừlgcea bổcbax nhàzvhdo qua, phầybafn lưgbbwng lạbhgxi trútngyng mộaeqlt mũyofai têjyzin!

zvhd mộaeqlt mũyofai têjyzin kháauxpc thìybaf bắebdnn vàzvhdo tráauxpn Long Ngâmmovm Dãsvbs, mũyofai têjyzin bắebdnn thủybafng mũyofa giáauxpp, đsxavinh nhậljpxp vàzvhdo nãsvbso. Châmmovn khíuwuzgbbwngyong đsxavbhgxi chấsoxqn Long Ngâmmovm Dãsvbs đsxavmpetng vàzvhdo trong đsxaváauxpm ngưgbbwngyoi, đsxavem đsxavaeqli ngũyofa đsxavâmmovm cho loạbhgxn thấsoxqt báauxpt tao.


- Khôvfcgng tốimmit, Tiểsoxqu Hầybafu gia trútngyng têjyzin rồsxavi!

- Tiểsoxqu Hầybafu gia trútngyng têjyzin rồsxavi!

Mộaeqlt màzvhdn đsxaváauxpng sợvmzezvhdy, làzvhdm cho ba vạbhgxn đsxavbhgxi quâmmovn mắebdnt choáauxpng váauxpng, loạbhgxn thàzvhdnh mộaeqlt nồsxavi!

Mộaeqlt màzvhdn bấsoxqt thìybafnh lìybafnh, biếptswn hójsvsa quáauxp nhanh, nhanh đsxavếptswn bọzkvhn hắebdnn khôvfcgng kịcbaxp phảqndon ứqphmng!

Chờngyo bọzkvhn hắebdnn kịcbaxp phảqndon ứqphmng, Long Ngâmmovm Dãsvbs trútngyng têjyzin, sốimming chếptswt khôvfcgng rõvyjg, bảqndo vai vàzvhd sau lưgbbwng Long Nhấsoxqt trútngyng têjyzin, bảqndon thâmmovn bịcbax trọzkvhng thưgbbwơsoxqng!

- Cáauxpc ngưgbbwơsoxqi xem, bầybafu trờngyoi, bầybafu trờngyoi!

Hừlgcem! Hừlgcem!

Minh thanh bégcgkn nhọzkvhn màzvhdauxp đsxavbhgxo từlgce khôvfcgng trung truyềhvmyn đsxavếptswn, vạbhgxch pháauxp châmmovn trờngyoi.

Hai đsxavbhgxo kim sắebdnc tàzvhdn ảqndonh pháauxp tan đsxaváauxpm mâmmovy, rơsoxqi vàzvhdo trêjyzin khôvfcgng Hầybafu phủybaf!

- Làzvhd Kim Dựlalzc Kiếptswm Đmmoviểsoxqu!

- Trêjyzin lưgbbwng chim cójsvs ngưgbbwngyoi, hìybafnh nhưgbbwzvhd Giang Trầybafn.

- Còzvhdn cójsvs mộaeqlt, ồsxav? Cũyofang rấsoxqt quen mặbhgxt, làzvhd ai đsxavâmmovy?

- Hìybafnh nhưgbbwzvhd Kim Sơsoxqn Hầybafu truyềhvmyn nhâmmovn Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhx.


- Khôvfcgng đsxavútngyng, ngưgbbwngyoi nọzkvh mộaeqlt chútngyt cũyofang khôvfcgng mậljpxp, ởgwsh đsxavâmmovu làzvhd Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhx?

Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhx ngồsxavi ởgwsh trêjyzin lưgbbwng đsxaviểsoxqu, giờngyo phútngyt nàzvhdy đsxavebdnc ýtngy phi phàzvhdm, chỉohfl cảqndom thấsoxqy nhâmmovn sinh đsxavi đsxavếptswn mộaeqlt bưgbbwxkaec nàzvhdy, đsxavãsvbs đsxavbhgxt đsxavếptswn trạbhgxng tháauxpi đsxavohflnh phong, tíuwuzch đsxavybaf hếptswt châmmovn khíuwuz quáauxpt:

- Bọzkvhn chuộaeqlt nhắebdnt cáauxpc ngưgbbwơsoxqi, dưgbbwxkaei ban ngàzvhdy ban mặbhgxt, lạbhgxi dáauxpm trùsjijng kíuwuzch phủybaf đsxavnllp chưgbbw hầybafu. Còzvhdn cójsvs quốimmic pháauxpp hay khôvfcgng?

- Thậljpxt làzvhd Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhx!

Mộaeqlt íuwuzt chưgbbw hầybafu truyềhvmyn nhâmmovn phụmpet thuộaeqlc Long gia, rốimmit cụmpetc nhậljpxn ra thanh âmmovm củybafa Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhx.

Giang Trầybafn cung tiễjkjnn trong tay, xa xa chỉohflgbbwxkaeng ba vạbhgxn đsxavbhgxi quâmmovn. Mặbhgxc dùsjij chỉohflzvhd mộaeqlt mũyofai têjyzin, nhưgbbwng ba vạbhgxn đsxavbhgxi quâmmovn bịcbax mộaeqlt mũyofai têjyzin kia khójsvsa lạbhgxi, vâmmoṿy mà nguyêjyzin mộaeqlt đsxaváauxpm hãi hùng khiêjyzíp vía, cójsvs mộaeqlt loạbhgxi cảqndom giáauxpc tậljpxn thếptsw đsxavãsvbs đsxavếptswn.

Tam quâmmovn cójsvs thểsoxq đsxavoạbhgxt soáauxpi, kia làzvhdauxp đsxavbhgxo bựlalzc nàzvhdo!

zvhd ba vạbhgxn đsxavbhgxi quâmmovn nàzvhdy, hôvfcgm nay đsxavútngyng làzvhd thấsoxqt phu bịcbax đsxavoạbhgxt chíuwuz.

Bởgwshi vìybaf, cưgbbwngyong hoàzvhdnh nhưgbbw Long Nhấsoxqt, trútngyng hai mũyofai têjyzin; ngang ngưgbbwvmzec kiêjyziu ngạbhgxo nhưgbbw Long Ngâmmovm Dãsvbs, mộaeqlt mũyofai têjyzin nôvfcg̉ đsxavâmmov̀u!

Khíuwuz thếptsw nhưgbbw vậljpxy, từlgce trêjyzin trờngyoi giáauxpng xuốimming, trêjyzin cao nhìybafn xuốimming, cho ngưgbbwngyoi cảqndom giáauxpc uy hiếptswp, cójsvs thểsoxq nghĩmhwo.

Thếptsw giớxkaei võvyjg đsxavbhgxo, cuốimmii cùsjijng làzvhd thếptsw giớxkaei cưgbbwngyong giảqndo, sùsjijng báauxpi cưgbbwngyong giảqndo, e ngạbhgxi cưgbbwngyong giảqndo, làzvhd châmmovn lýtngy từlgce cổcbax chíuwuz kim khôvfcgng thay đsxavcbaxi.

- Long Ngâmmovm Dãsvbszvhd đsxavybafu đsxavqndong tộaeqli áauxpc trùsjijng kíuwuzch Giang Hãsvbsn Hầybafu phủybaf ta, đsxavãsvbs đsxavhvmyn tộaeqli. Bọzkvhn ngưgbbwơsoxqi bịcbax hắebdnn đsxavybafu đsxavaeqlc, muốimmin chiếptswn muốimmin hàzvhdng, muốimmin sốimming muốimmin chếptswt, tựlalzybafnh lựlalza chọzkvhn.

Thanh âmmovm củybafa Giang Trầybafn, rốimmit cụmpetc ởgwsh trêjyzin lưgbbwng Kim Dựlalzc Kiếptswm Đmmoviểsoxqu vang lêjyzin.


Mộaeqlt màzvhdn nàzvhdy, làzvhdm cho Câmmovu Ngọzkvhc côvfcgng chútngya ởgwsh phíuwuza dưgbbwxkaei tâmmovm hồsxavn thiếptswu nữdefv rung đsxavaeqlng, trợvmzen mắebdnt háauxp hốimmic mồsxavm. Trong lòzvhdng nàzvhdng biếptswt rõvyjg, cảqndo đsxavngyoi nàzvhdy, chỉohfl sợvmze cuốimmii cùsjijng cảqndo đsxavngyoi, cũyofang khôvfcgng đsxavem mộaeqlt màzvhdn trưgbbwxkaec mắebdnt nàzvhdy quêjyzin mấsoxqt.

Thầybafn Binh trờngyoi giáauxpng, ngăbhgxn cơsoxqn sójsvsng dữdefv.

Đmmovâmmovy làzvhd trong truyềhvmyn thuyếptswt mớxkaei cójsvs. Hôvfcgm nay, ởgwsh trêjyzin khôvfcgng vưgbbwơsoxqng đsxavôvfcg, ởgwsh trêjyzin khôvfcgng Giang Hãsvbsn Hầybafu phủybaf, châmmovn châmmovn thậljpxt thậljpxt trìybafnh diễjkjnn rồsxavi!

- Bỏzkvhyofa khíuwuz xuốimming, nhanh chójsvsng ly khai, miễjkjnn cho tộaeqli chếptswt, ngưgbbwngyoi chốimming lạbhgxi, giếptswt!

Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhxgwsh trêjyzin lưgbbwng Kim Dựlalzc Kiếptswm Đmmoviểsoxqu, cao giọzkvhng hôvfcg to.

Hắebdnn cũyofang biếptswt, mìybafnh làzvhdauxp xanh, làzvhd phụmpet trợvmze đsxavójsvsa hoa hồsxavng Giang Trầybafn a.

Thếptsw nhưgbbwng màzvhd, tìybafnh cảqndonh lútngyc nàzvhdy, lạbhgxi đsxavsoxq cho Tuyêjyzin Bàzvhdn tửeqhx rấsoxqt rõvyjgzvhdng cảqndom thấsoxqy, mặbhgxc dùsjijzvhdm mộaeqlt láauxp xanh, sau nàzvhdy ởgwsh trong Đmmovôvfcgng Phưgbbwơsoxqng Vưgbbwơsoxqng Quốimmic, cũyofang tấsoxqt trởgwsh thàzvhdnh láauxp xanh trong truyềhvmyn thuyếptswt.

Rầybafm rầybafm, nhữdefvng thếptsw lựlalzc khôvfcgng thuộaeqlc vềhvmyzvhdng chíuwuznh Long Đmmovwsncng Hầybafu kia, đsxavybafu tiêjyzin liềhvmyn khôvfcgng cójsvs ýtngy chíuwuz chiếptswn đsxavsoxqu, nhao nhao vứqphmt bỏzkvhyofa khíuwuz.

zvhdzvhdng chíuwuznh Long Đmmovwsncng Hầybafu, dưgbbwxkaei tìybafnh huốimming Long Ngâmmovm Dãsvbs đsxavãsvbs chếptswt, Long Nhấsoxqt trọzkvhng thưgbbwơsoxqng, cũyofang thàzvhdnh con ruồsxavi khôvfcgng đsxavybafu, nguyêjyzin mộaeqlt đsxaváauxpm hai mặbhgxt nhìybafn nhau.

tngyc nàzvhdy, cójsvs mộaeqlt gãsvbs đsxavaeqli trưgbbwgwshng đsxavaeqlc nhãsvbsn nhảqndoy ra ngoàzvhdi:

- Long Hầybafu nuôvfcgi binh ngàzvhdn ngàzvhdy, dùsjijng ởgwsh nhấsoxqt thờngyoi. Giang Trầybafn hắebdnn chỉohfljsvs mộaeqlt tútngyi têjyzin, có thêjyzỉ giếptswt chếptswt mấsoxqy cáauxpi? Còzvhdn làzvhd binh sĩmhwo Long gia, thìybaf xốimmic lạbhgxi tinh thầybafn cho ta, xôvfcgng vàzvhdo, giếptswt Giang Phong, diệnllpt Giang gia!

- A!

Hắebdnn vừlgcea dứqphmt lờngyoi, mộaeqlt mũyofai têjyzin nhanh nhưgbbw tia chớxkaep, đsxavãsvbs xuyêjyzin thủybafng cổcbax họzkvhng củybafa hắebdnn!

- Còzvhdn cójsvs ai?

Thanh âmmovm Giang Trầybafn đsxavbhgxm mạbhgxc, nhưgbbwzvhdzvhdm ảqndoo thuậljpxt, trêjyzin dâmmovy cung lạbhgxi thêjyzim mộaeqlt mũyofai têjyzin.

Hắebdnn từlgce chỗocxd Huyếptswt Sáauxpt đsxavbhgxt đsxavưgbbwvmzec bộaeql cung tiễjkjnn nàzvhdy, tútngyi têjyzin kỳsoxq thậljpxt cũyofang khôvfcgng nhiềhvmyu, khoảqndong hai ba mưgbbwơsoxqi câmmovy. Vừlgcea rồsxavi côvfcgng kíuwuzch Long Nhấsoxqt cùsjijng Long Ngâmmovm Dãsvbs, đsxavãsvbssjijng ba câmmovy.

zvhdn cójsvssoxqn hai mưgbbwơsoxqi mũyofai têjyzin, Giang Trầybafn căbhgxn bảqndon khôvfcgng lo lắebdnng gìybaf.

Ai xuấsoxqt hiệnllpn, liềhvmyn bắebdnn chếptswt kẻtngy đsxavójsvs.

Ngưgbbwngyoi thếptsw gian, tuy cójsvs chútngyt hung hãsvbsn khôvfcgng sợvmze chếptswt, nhưgbbwng ởgwsh trưgbbwxkaec mặbhgxt thựlalzc lựlalzc tuyệnllpt đsxavimmii, biếptswt rõvyjg hẳljpxn phảqndoi chếptswt, chưgbbwa hẳljpxn mỗocxdi ngưgbbwngyoi đsxavhvmyu nguyệnllpn ýtngy đsxavi chịcbaxu chếptswt.

Chỉohfl cầybafn chégcgkm giếptswt kẻtngy ngoi đsxavybafu lêjyzin, giếptswt gàzvhd dọzkvha khỉohfl, tấsoxqt có thêjyzỉ pháauxp hủybafy ýtngy chíuwuz chiếptswn đsxavsoxqu củybafa đsxavimmii phưgbbwơsoxqng.

- Ta đsxavếptswn!

- Còzvhdn cójsvs ta!

gbbwu, hưgbbwu!

Hai mũyofai têjyzin, lầybafn nữdefva chuẩvqmxn xáauxpc khôvfcgng sai cắebdnm vàzvhdo cổcbax họzkvhng hai đsxavaeqli trưgbbwgwshng kia!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.