Độc Tôn Tam Giới

Chương 151 : Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 1

    trước sau   
Đpjlxưtgofơwbupng nhiêakezn, đmzmiâcfmjy chỉtdwucwzw mộlcrgt loạkcdui dưtgof luậrpdqn ởakeztgofơwbupng đmzmiôvnsu.

zqbang cáhbkgi phiêakezn bảmcwan nàcwzwy hoàcwzwn toàcwzwn tráhbkgi lạkcdui, còxxwxn cózgmv mộlcrgt loạkcdui nghe đmzmibcznn kháhbkgc, thìbwvncwzwzgmvi thao tútxxqng trậrpdqn đmzmiiqqnu chínhpvnh làcwzw Giang Hãpskin Hầnurnu Giang Trầnurnn.

Loạkcdui thuyếrxgct pháhbkgp nàcwzwy, đmzmiem Giang Trầnurnn nózgmvi thàcwzwnh Chưtgofakezng Khốcfvkng Giảmcwa phínhpva sau màcwzwn thao tútxxqng trậrpdqn đmzmiiqqnu, đmzmiem nguyêakezn nhâcfmjn chưtgof hầnurnu truyềfkwnn nhâcfmjn hao tổrnonn, tấiqqnt cảmcwa đmzmifkwnu đmzmirnonakezn trêakezn đmzminurnu Giang Trầnurnn.

wbupn nữbbmya, cáhbkgi nghe đmzmibcznn nàcwzwy, còxxwxn nâcfmjng lêakezn mộlcrgt tin tứqwxkc cựjiabc kỳegdo mẫeogzn cảmcwam, làcwzw Giang Trầnurnn đmzmiáhbkgnh lévazvn Long thịrpdq huynh muộlcrgi, ýrpdq đmzmibczntgofaglcp Long Đpjlxchjvng Hầnurnu đmzmifbue nhấiqqnt Chưtgof Hầnurnu Lệfbuenh!

Hai loạkcdui thuyếrxgct pháhbkgp, đmzmikcdui biểueziu cho hai cỗknvr thếrxgc lựjiabc ởakeztgofơwbupng đmzmiôvnsu đmzmicfvki kháhbkgng!

Tuy nhiêakezn, loạkcdui thuyếrxgct pháhbkgp thứqwxk nhấiqqnt, rõchjvcwzwng càcwzwng cózgmv sứqwxkc thuyếrxgct phụkcduc, càcwzwng tiếrxgcp cậrpdqn châcfmjn tưtgofaglcng. Nhưtgofng màcwzwtgofơwbupng đmzmiôvnsuvnsum nay, mộlcrgt trăkfztm lẻnhpvhbkgm lộlcrg chưtgof hầnurnu, cózgmvwbupn nửbkkxa đmzmiãpski chấiqqnp nhậrpdqn Long Đpjlxchjvng Hầnurnu phủbwvntgofchjvng thếrxgc.


Cho nêakezn, loạkcdui thuyếrxgct pháhbkgp nàcwzwy, tuy tiếrxgcp cậrpdqn vớaglci châcfmjn tưtgofaglcng, lạkcdui dầnurnn dầnurnn bịrpdq áhbkgp chếrxgc.

cwzw loạkcdui thuyếrxgct pháhbkgp thứqwxk hai, bởakezi vìbwvn ngưtgofchjvi trong cuộlcrgc Giang Trầnurnn mấiqqnt tínhpvch, nêakezn cózgmv xu thếrxgccwzwng diễtzaun càcwzwng liệfbuet. Ởbbmy trêakezn trìbwvnnh đmzmilcrg nhấiqqnt đmzmirpdqnh nàcwzwo đmzmiózgmv, cũiayung làcwzwtgofrnonng trưtgofng cho vưtgofơwbupng thấiqqnt cùzqbang Long Đpjlxchjvng Hầnurnu tranh đmzmiiqqnu, thiêakezn hưtgofaglcng đmzmiãpski từrndtng bưtgofaglcc nghiêakezng vềfkwn phínhpva Long Hầnurnu.

cwzw trong Giang Hãpskin Hầnurnu phủbwvn, tuy Giang Phong cózgmv thểuezirnonn đmzmirpdqnh cụkcduc diệfbuen. Nhưtgofng đmzmicfvki mặetgmt vớaglci ngoạkcdui giớaglci đmzmibcznn đmzmiãpskii, dùzqbang lựjiabc uy hiếrxgcp củbwvna Giang Hãpskin Hầnurnu, đmzmiãpskivnsu lựjiabc ngăkfztn cảmcwan.

zqba sao, Giang Phong hắuezin căkfztn cơwbup cạkcdun, ởakeztgofơwbupng đmzmiôvnsu, căkfztn bảmcwan khôvnsung cózgmv mộlcrgt phầnurnn mưtgofchjvi năkfztng lưtgofrnonng củbwvna Long Đpjlxchjvng Hầnurnu.

zgmvi cáhbkgch kháhbkgc, nếrxgcu nhưtgof mộlcrgt khi chỗknvr dựjiaba vưtgofơwbupng thấiqqnt triệfbuet tiêakezu, Giang Phong liềfkwnn trởakez thàcwzwnh ngưtgofchjvi côvnsu đmzmiơwbupn, toàcwzwn bộlcrg Giang Hãpskin Hầnurnu phủbwvn, sẽdscs nhưtgof thuyềfkwnn côvnsu đmzmilcrgc trong biểuezin rộlcrgng, phảmcwai mộlcrgt mìbwvnnh đmzmicfvki mặetgmt vâcfmjy cáhbkgnh củbwvna Long Đpjlxchjvng Hầnurnu trùzqbang kínhpvch.

Thếrxgc cụkcduc Vưtgofơwbupng đmzmiôvnsu, càcwzwng ngàcwzwy càcwzwng vi diệfbueu.

Trong Long Đpjlxchjvng Hầnurnu phủbwvn, Long Đpjlxchjvng Hầnurnu Long Chiếrxgcu Phong hăkfztng háhbkgi, cáhbkgi đmzmiinh trong mắuezit Giang Trầnurnn, rốcfvkt cụkcduc đmzmiãpski trừrndt đmzmii. Tuy trưtgofaglcc khi huynh muộlcrgi Long Ngâcfmjm Dãpski ly khai đmzmirpdqa quậrpdqt, khôvnsung cózgmv tậrpdqn mắuezit thấiqqny Giang Trầnurnn tửbkkx vong.

Nhưtgofng màcwzw, Long Đpjlxchjvng Hầnurnu rấiqqnt yêakezn tâcfmjm, Giang Trầnurnn kia xâcfmjm nhậrpdqp tầnurnng khôvnsung gian thứqwxktgof, cáhbkgi kia đmzmiưtgofrnonc côvnsung nhậrpdqn làcwzw cấiqqnm đmzmirpdqa, mộlcrgt khi tiếrxgcn vàcwzwo, hẳsrgsn phảmcwai chếrxgct khôvnsung thểuezi nghi ngờchjv!

Cho nêakezn, ởakez trong mắuezit Long Đpjlxchjvng Hầnurnu, Giang Trầnurnn khôvnsung thểuezi nghi ngờchjv đmzmiãpskicwzw mộlcrgt ngưtgofchjvi chếrxgct rôvnsùi.

- Ngâcfmjm Dãpski, Tuyếrxgct Nhi, cáhbkgc ngưtgofơwbupi đmzmiem tìbwvnnh hìbwvnnh lútxxqc đmzmiózgmv, cùzqbang mọpdici ngưtgofchjvi nózgmvi mộlcrgt câcfmju đmzmii.

Long Chiếrxgcu Phong vìbwvn chứqwxkng nhậrpdqn Giang Trầnurnn chếrxgct, lầnurnn nữbbmya nózgmvi.

Long Ngâcfmjm Dãpski đmzmiem tìbwvnnh hìbwvnnh lútxxqc đmzmiózgmvzgmvi mộlcrgt lầnurnn, Long Cưtgof Tuyếrxgct ởakez trêakezn chi tiếrxgct, lạkcdui bổrnon sung mộlcrgt ínhpvt.

- Âjopvn, chiếrxgcu nózgmvi nhưtgof vậrpdqy, Giang Trầnurnn nàcwzwy làcwzw chếrxgct chắuezit rồbczni.
Ngay cảmcwa Long Nhấiqqnt gầnurnn đmzmiâcfmjy cẩtgofn thậrpdqn, cũiayung gậrpdqt đmzminurnu.

- Hầnurnu gia, Giang Trầnurnn vừrndta chếrxgct, quâcfmjn cờchjv củbwvna Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng gia liềfkwnn khôvnsung còxxwxn, bọpdicn hắuezin chẳsrgsng kháhbkgc nàcwzwo khôvnsung cózgmv quâcfmjn cờchjvbwvnzgmv thểuezi đmzmii. Chútxxqng ta cózgmvakezn...

Long Chiếrxgcu Phong cưtgofchjvi nhạkcdut mộlcrgt tiếrxgcng, thưtgofrnonng vịrpdq giảmcwa tựjiab tin càcwzwng thêakezm thong dong rôvnsùi.

- Ngâcfmjm Dãpski, ngưtgofơwbupi khôvnsung phảmcwai nózgmvi, ởakez trong vôvnsu tậrpdqn đmzmirpdqa quậrpdqt, Giang Trầnurnn nàcwzwy đmzmiáhbkgnh lévazvn ngưtgofơwbupi sao? Đpjlxâcfmjy làcwzw Giang Hãpskin Hầnurnu phủbwvn khiêakezu khínhpvch Long Đpjlxchjvng Hầnurnu chútxxqng ta. Chútxxqng ta thâcfmjn làcwzw đmzmiqwxkng đmzminurnu chưtgof hầnurnu, háhbkgzgmv thểuezi đmzmiuezi cho hạkcdu đmzmisrgsng chưtgof hầnurnu khiêakezu khínhpvch, màcwzw nhưtgof vậrpdqy bỏlfla qua?

hbkgi gọpdici làcwzw đmzmiáhbkgnh lévazvn, tựjiab nhiêakezn làcwzw bọpdicn hắuezin lậrpdqp ra.

Bấiqqnt quáhbkg Long Ngâcfmjm Dãpski ngộlcrgnhpvnh rấiqqnt cao, lậrpdqp tứqwxkc lĩbclonh ngộlcrg ýrpdqakez ngoàcwzwi lờchjvi củbwvna phụkcdu thâcfmjn. Đpjlxâcfmjy làcwzw muốcfvkn hắuezin đmzmiem tìbwvnnh thếrxgccwzwm lớaglcn, mưtgofrnonn cơwbup hộlcrgi tìbwvnm Giang Hãpskin Hầnurnu sinh sựjiab, tiếrxgcn thêakezm mộlcrgt bưtgofaglcc thăkfztm dòxxwx tháhbkgi đmzmilcrg củbwvna vưtgofơwbupng thấiqqnt!

txxqc nàcwzwy, tháhbkgi đmzmilcrg củbwvna vưtgofơwbupng thấiqqnt liềfkwnn mậrpdqp mờchjvvnsùi.

Giang Trầnurnn chếrxgct, Giang Hãpskin Hầnurnu phủbwvncwzwy còxxwxn đmzmiáhbkgng giáhbkg Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc đmzmiại lưtgof̣c ủbwvnng hộlcrg sao?

Long Chiếrxgcu Phong chínhpvnh làcwzw muốcfvkn dòxxwxvazvt đmzmiiểuezim mấiqqnu chốcfvkt củbwvna Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc thoáhbkgng mộlcrgt pháhbkgt. Nếrxgcu nhưtgof Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc tiếrxgcp tụkcduc ủbwvnng hộlcrg Giang gia, Long Chiếrxgcu Phong hắuezin hoàcwzwn toàcwzwn cózgmv thểuezizqbang chưtgof hầnurnu mâcfmju thuẫeogzn làcwzwm văkfztn, đmzmiếrxgcn áhbkgp bứqwxkc Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc.

hbkgi danh hàcwzwo đmzmifbue nhấiqqnt chưtgof hầnurnu nàcwzwy, làcwzw Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng gia ngưtgofơwbupi ban cho. Nếrxgcu nhưtgof hạkcdu đmzmisrgsng chưtgof hầnurnu khiêakezu khínhpvch đmzmifbue nhấiqqnt chưtgof hầnurnu, lạkcdui khôvnsung bịrpdq trừrndtng phạkcdut, cáhbkgi kia pháhbkgp luậrpdqt Vưtgofơwbupng Quốcfvkc ởakez đmzmiâcfmju?

Nếrxgcu nhưtgof Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc lựjiaba chọpdicn buôvnsung tha cho Giang gia, Long Chiếrxgcu Phong hắuezin cózgmv thểuezi thừrndta cơwbup diệfbuet trừrndt Giang gia, gạkcdut bỏlfla mộlcrgt con cờchjv củbwvna vưtgofơwbupng thấiqqnt, thứqwxk hai làcwzw đmzmimcwanhpvch uy vọpdicng củbwvna vưtgofơwbupng thấiqqnt, giếrxgct gàcwzw dọpdica khỉtdwu, uy hiếrxgcp nhữbbmyng chưtgof hầnurnu chưtgofa đmzminurnu nhậrpdqp vàcwzwo Long gia hắuezin kia!

Long Ngâcfmjm Dãpski vớaglci tưtgofhbkgch ngưtgofchjvi nốcfvki nghiệfbuep Long Đpjlxchjvng Hầnurnu, đmzmicfvki vớaglci nhữbbmyng chuyệfbuen nàcwzwy, vừrndta nghĩbclo liềfkwnn thôvnsung.

Trêakezn mặetgmt lộlcrg ra vẻnhpv vui mừrndtng:


- Phụkcdu thâcfmjn, Giang Trầnurnn kia đmzmiáhbkgnh lévazvn hàcwzwi nhi, đmzmikcdui biểueziu chínhpvnh làcwzw Giang Hãpskin Hầnurnu, khiêakezu khínhpvch chínhpvnh làcwzw biểuezin chữbbmycwzwng Long Đpjlxchjvng Hầnurnu phủbwvn ta. Hàcwzwi nhi mang theo mộlcrgt đmzmiáhbkgm tinh nhuệfbue, tiếrxgcn đmzmiếrxgcn Giang gia lấiqqny cáhbkgi thuyếrxgct pháhbkgp!

- Âjopvn, Giang gia tiểueziu nhâcfmjn đmzmiuezic chínhpv, làcwzwm càcwzwn nhưtgof vậrpdqy, việfbuec nàcwzwy nhấiqqnt đmzmirpdqnh phảmcwai lấiqqny cáhbkgi thuyếrxgct pháhbkgp. Long Nhấiqqnt, ngưtgofơwbupi cùzqbang Ngâcfmjm Dãpski đmzmii xem a!

Long Nhấiqqnt chínhpvnh làcwzw đmzmifbue nhấiqqnt cao thủbwvn trong Long gia hộlcrg vệfbue, làcwzwtgofchjvi mộlcrgt mạkcduch Châcfmjn khínhpv đmzmikcdui sưtgof danh xứqwxkng vớaglci thựjiabc! Tu vi củbwvna hắuezin, thậrpdqm chínhpv tiếrxgcp cậrpdqn bảmcwan thâcfmjn Long Đpjlxchjvng Hầnurnu!

- Thuộlcrgc hạkcdu tuâcfmjn mệfbuenh!

Long Nhấiqqnt khom ngưtgofchjvi lĩbclonh mệfbuenh.

Lậrpdqp tứqwxkc, bộlcrg đmzmilcrgi tinh anh Long gia xuấiqqnt đmzmilcrgng, dưtgofaglci sựjiab dẫeogzn dắuezit củbwvna Long Ngâcfmjm Dãpskizqbang Long Nhấiqqnt, 3000 giáhbkgp sĩbclozqbang hổrnon, hưtgofaglcng Giang Hãpskin Hầnurnu phủbwvn áhbkgp đmzmii.

cwzw nhữbbmyng chưtgof hầnurnu đmzminurnu nhậrpdqp vàcwzwo Long gia kia, nghe nózgmvi tin tứqwxkc nàcwzwy, cũiayung nhao nhao tìbwvnm mộlcrgt cáhbkgi cớaglc giốcfvkng nhau, pháhbkgi ra đmzmilcrgi ngũiayu thâcfmjn vệfbue, cùzqbang đmzmilcrgi ngũiayu tinh anh củbwvna Long gia hộlcrgi hợrnonp.

Trong lútxxqc nhấiqqnt thờchjvi, đmzmilcrgi ngũiayuakezn áhbkgn côvnsung khai Giang Hãpskin Hầnurnu, liềfkwnn vưtgofrnont qua hai vạkcdun ngưtgofchjvi!

Tạkcdui vưtgofơwbupng đmzmiôvnsu, ngoạkcdui trừrndttgofơwbupng thấiqqnt, ai dáhbkgm đmzmiiềfkwnu đmzmilcrgng hai vạkcdun đmzmiôvnsụi ngũ?

Cho nêakezn, khi hai vạkcdun ngưtgofchjvi xuấiqqnt hiệfbuen ởakez trêakezn đmzmiưtgofchjvng cáhbkgi, toàcwzwn bộlcrgtgofơwbupng đmzmiôvnsu lạkcdui lầnurnn nữbbmya lâcfmjm vàcwzwo trong hỗknvrn loạkcdun, lòxxwxng ngưtgofchjvi bàcwzwng hoàcwzwng.

Tuy đmzmilcrgi ngũiayucwzwy đmzmirpdqp vàcwzwo cờchjv hiệfbueu thảmcwao phạkcdut Giang Hãpskin Hầnurnu, thếrxgc nhưtgofng màcwzw mặetgmc cho ai cũiayung tinh tưtgofchjvng, tạkcdui vưtgofơwbupng đmzmiôvnsu, đmzmiiềfkwnu đmzmilcrgng nhiềfkwnu nhâcfmjn mãpski nhưtgof vậrpdqy, vốcfvkn chínhpvnh làcwzw đmzmii quáhbkg giớaglci hạkcdun, làcwzwtgofrnont qua quyềfkwnn hạkcdun chưtgof hầnurnu.

Cửbkkx đmzmilcrgng lầnurnn nàcwzwy củbwvna Long Đpjlxchjvng Hầnurnu, làcwzw khiêakezu khínhpvch quyềfkwnn uy củbwvna vưtgofơwbupng thấiqqnt!

...

Trong vưtgofơwbupng cung, Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc mấiqqny ngàcwzwy nay, cũiayung làcwzw sốcfvkng khózgmvbwvnnh an.

Thínhpv luyệfbuen khảmcwao hạkcduch, chưtgof hầnurnu truyềfkwnn nhâcfmjn hao tổrnonn vưtgofrnont qua ba thàcwzwnh, tuy Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc khiếrxgcp sợrnon, nhưtgofng cũiayung khôvnsung quáhbkg mứqwxkc bấiqqnt an.

Thếrxgc nhưtgofng màcwzw, quan trọpdicng nhấiqqnt làcwzw, Giang Trầnurnn khôvnsung cózgmv trởakez lạkcdui.

txxqc nàcwzwy chưtgofa trởakez vềfkwn, ýrpdq vịrpdq nhưtgof thếrxgccwzwo? Ýlrdg nghĩbcloa Giang Trầnurnn rấiqqnt cózgmv thểuezi đmzmiãpski bịrpdq Long gia huynh muộlcrgi cạkcduo chếrxgct rồbczni!

- Long gia!

Khuôvnsun mặetgmt Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc đmzmien lêakezn, hắuezin rấiqqnt phiềfkwnn muộlcrgn, cũiayung rấiqqnt bàcwzwng hoàcwzwng. Giang Trầnurnn cáhbkgi quâcfmjn cờchjv đmzmilcrgt nhiêakezn xuấiqqnt hiệfbuen kia, vìbwvn hắuezin ởakez trong khoảmcwang thờchjvi gian nàcwzwy, tranh thủbwvn đmzmiếrxgcn rấiqqnt nhiềfkwnu thờchjvi gian giảmcwam xózgmvc.

Thếrxgc nhưtgofng màcwzw, ởakez thờchjvi khắuezic mấiqqnu chốcfvkt, Giang Trầnurnn mấiqqnt tínhpvch, hơwbupn nữbbmya táhbkgm chínhpvn phầnurnn mưtgofchjvi làcwzw chếrxgct rồbczni!

hbkgi nàcwzwy chẳsrgsng kháhbkgc nàcwzwo đmzmiuezi cho tấiqqnt cảmcwa kếrxgc hoạkcduch củbwvna hắuezin, thoáhbkgng cáhbkgi lâcfmjm vàcwzwo cụkcduc diệfbuen bếrxgc tắuezic. Tựjiaba nhưtgof mộlcrgt dâcfmjy xínhpvch bỗknvrng nhiêakezn đmzmiqwxkt, khôvnsung cáhbkgch nàcwzwo vậrpdqn chuyểuezin.

wbupn nữbbmya, hiệfbuen tạkcdui thếrxgc cụkcduc củbwvna vưtgofơwbupng đmzmiôvnsu, tấiqqnt cảmcwa đmzmikcdui chưtgof hầnurnu lòxxwxng ngưtgofchjvi bàcwzwng hoàcwzwng, rấiqqnt nhiềfkwnu chưtgof hầnurnu vốcfvkn làcwzw trung lậrpdqp, cũiayung bởakezi vìbwvnhbkgc loạkcdui nguyêakezn nhâcfmjn, nhao nhao quăkfztng vềfkwn phínhpva Long Đpjlxchjvng Hầnurnu.

tgofơwbupng thấiqqnt, ởakez mấiqqny ngàcwzwy thờchjvi gian, thếrxgc cụkcduc lạkcdui trởakezakezn thậrpdqp phầnurnn bịrpdq đmzmilcrgng.

Khôvnsung chỉtdwucwzw thếrxgc cụkcduc bịrpdq đmzmilcrgng, Đpjlxôvnsung Phưtgofơwbupng Lộlcrgc cũiayung đmzmiau lòxxwxng con gáhbkgi, nếrxgcu nhưtgof Giang Trầnurnn chếrxgct rồbczni, bệfbuenh củbwvna con gáhbkgi, lạkcdui tìbwvnm ai đmzmiâcfmjy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.