Độc Tôn Tam Giới

Chương 149 : Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 2

    trước sau   
Hắcayyn cơwaef hồfcgp khômyktng thểsulw tin đqocaưyzlmwktic, bởcxpwi vìhvku hắcayyn cảekijm ứxzvqng đqocaưyzlmwktic mộdgast tia khíyfew tứxzvqc yếfcntu ớcdnit, khíyfew tứxzvqc nàdrxsy, đqocaúgjrcng làdrxsgjrcc trưyzlmcdnic hắcayyn ởcxpw trêepaln ngưyzlmtzboi Giang Trầdmjwn lưyzlmu lạmykti Ápvlem Hưyzlmơwaefng!

- Giang Trầdmjwn?

Huyếfcntt Sáfcntt cóhvku chúgjrct khômyktng tin hỏxbrri mộdgast câcayyu.

- Làdrxs ta.

Trong bóhvkung tốkieri, thanh âcayym đqocamyktm mạmyktc củbsgsa Giang Trầdmjwn truyềyzlmn ra.

- Thậwtcst làdrxs ngưyzlmơwaefi?


Huyếfcntt Sáfcntt kíyfewch đqocadgasng rômykt̀i.

- Ngưyzlmơwaefi khômyktng chếfcntt? Rấpvlet tốkiert! Giang Trầdmjwn, chúgjrcng ta cóhvku thểsulwhvkui chuyệgjrcn. Ta cóhvku thểsulw khômyktng giếfcntt ngưyzlmơwaefi, cho ngưyzlmơwaefi ly khai. Đrpkiiềyzlmu kiệgjrcn tiêepaln quyếfcntt làdrxsyzlmu lạmykti đqocaao củbsgsa ngưyzlmơwaefi.

- Ngưyzlmơwaefi cho rằjyyqng, ta sẽerks tin tưyzlmcxpwng chuyệgjrcn ma quỷxtcd củbsgsa ngưyzlmơwaefi sao?

Giang Trầdmjwn xùcayyy cưyzlmtzboi mộdgast tiếfcntng.

- Ngưyzlmơwaefi khômyktng cóhvku lựpwnfa chọiddln kháfcntc, chỉgjrchvku thểsulw lựpwnfa chọiddln tin tưyzlmcxpwng ta. Nếfcntu khômyktng, ngưyzlmơwaefi lạmykti đqocai vàdrxso thửsulw xem? Tầdmjwng khômyktng gian thứxzvqyzlmdrxsy, sẽerks khômyktng cóhvkugctpn sốkierng đqocai ra! Ngưyzlmơwaefi nhấpvlet đqocayfewnh làdrxs chưyzlma đqocai vàdrxso xa, chỉgjrccxpw khu vựpwnfc biêepaln giớcdnii, cóhvku phảekiji hay khômyktng?

Huyếfcntt Sáfcntt hỏxbrri.

- Cóhvku phảekiji hay khômyktng, ngưyzlmơwaefi tiếfcntn đqocaếfcntn xem chẳdgasng phảekiji sẽerks biếfcntt?

Giang Trầdmjwn tràdrxso phúgjrcng.

Huyếfcntt Sáfcntt u áfcntm cưyzlmtzboi lạmyktnh nóhvkui:

- Ta khômyktng cầdmjwn phảekiji đqocai vàdrxso, chỉgjrc cầdmjwn ta thủbsgscxpw chỗqhjldrxsy, ngưyzlmơwaefi liềyzlmn đqocai khômyktng đqocaưyzlmwktic. Ngưyzlmơwaefi làdrxs muốkiern giao bảekijo đqocaao ra cògctpn sốkierng ly khai, hay làdrxs chếfcntt ởcxpw cấpvlem đqocayfewa tầdmjwng thứxzvqyzlm?

- Khômyktng tuyểsulwn khômyktng đqocaưyzlmwktic sao?

Giang Trầdmjwn mỉgjrcm cưyzlmtzboi.

- Khômyktng tuyểsulwn khômyktng thểsulw!


- Rấpvlet tốkiert, ta lựpwnfa chọiddln ngưyzlmơwaefi lưyzlmu lạmykti, ta ly khai!

Giang Trầdmjwn vừwayia mớcdnii nóhvkui xong, trong miệgjrcng thìhvku thầdmjwm nóhvkui vàdrxsi câcayyu.

- Ngưyzlmơwaefi nóhvkui cáfcnti gìhvku?

Huyếfcntt Sáfcntt sữcayyng sờtzbo.

Đrpkidgast nhiêepaln, hômykt hấpvlep củbsgsa Huyếfcntt Sáfcntt đqocaìhvkunh trệgjrcmykt̀i. Bởcxpwi vìhvku, hắcayyn chứxzvqng kiếfcntn bốkiern phưyzlmơwaefng táfcntm hưyzlmcdning, nhưyzlmdrxs châcayyu chấpvleu tràdrxsn lan, cáfcntc loạmykti Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu từwayifcntc nơwaefi lao đqocaếfcntn.

Phômykt thiêepaln cáfcnti đqocayfewa, đqocadmjwy trờtzboi đqocayzlmu làdrxs!

Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu rậwtcsm rạmyktp chằjyyqng chịyfewt, mậwtcst đqocadgas quảekij thựpwnfc làdrxs đqocasulw cho ngưyzlmtzboi ngay cảekij khômyktng gian nhấpvlec châcayyn cũbupxng khômyktng cóhvku.

yzlmu!

yzlmu!

mykt sốkier Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu, hung hãkrqyn khômyktng sợwkti chếfcntt nhàdrxso đqocadmjwu vềyzlm phíyfewa trưyzlmcdnic, cáfcnti mỏxbrr nhọiddln hung hãkrqyn kia, cáfcntnh chim nhưyzlm đqocaao, cắcayyt lấpvley khômyktng gian, cắcayyt lấpvley nham bíyfewch, cắcayyt lấpvley hếfcntt thảekijy hếfcntt thảekijy.

Sắcayyc mặwbmft Huyếfcntt Sáfcntt thay đqocaulevi, mưyzlmtzboi mộdgast mạmyktch châcayyn khíyfew khômyktng ngừwaying kíyfewch đqocadgasng ra, ýanjs đqocafcgp chốkierng đqocalnwo thoáfcntng mộdgast pháfcntt.

Thếfcnt nhưyzlmng màdrxs, ởcxpw trong khômyktng gian hẹrpkip hògctpi, dưyzlmcdnii tìhvkunh huốkierng bịyfewcayyy quanh, khômyktng gian đqocasulw hắcayyn có thêepal̉ thi triểsulwn thậwtcst sựpwnfdrxs khômyktng nhiềyzlmu lắcayym rômykt̀i.

Lựpwnfc lưyzlmwkting củbsgsa mưyzlmtzboi mộdgast mạmyktch Châcayyn khíyfew đqocamykti sưyzlm, xáfcntc thựpwnfc rấpvlet mạmyktnh. Tấpvlet cảekij Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu, bịyfew châcayyn khíyfew bắcayyn trúgjrcng, đqocayzlmu gọiddlt thàdrxsnh thịyfewt náfcntt, huyếfcntt vũbupxwaefi xuốkierng.


Thếfcnt nhưyzlmng màdrxs, giếfcntt nhưyzlm vậwtcsy, có thêepal̉ giếfcntt mưyzlmtzboi con, trăzvicm con, nhưyzlmng cuốkieri cùcayyng cóhvku thểsulw giếfcntt bao nhiêepalu.

Mộdgast bộdgas Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu, cóhvkuyzlmtzboi vạmyktn con, cògctpn cóhvku Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu ởcxpwepaln ngoàdrxsi, lúgjrcc nàdrxsy cũbupxng dũbupxng mãkrqynh tiếfcntn ra, khoảekijng chừwaying gầdmjwn hai mưyzlmơwaefi vạmyktn con, đqocaem mưyzlmtzboi dặwbmfm khômyktng gian chung quanh chậwtcst níyfewch rômykt̀i.

cayyy!

Mộdgast đqocamykto kim sắcayyc tàdrxsn ảekijnh, đqocadgast nhiêepaln bắcayyn vềyzlm phíyfewa Huyếfcntt Sáfcntt.

Đrpkii theo lạmykti làdrxs mộdgast đqocamykto kim sắcayyc tàdrxsn ảekijnh, lạmykti làdrxs mộdgast đqocamykto...

Liêepaln tụczyic mưyzlmtzboi đqocamykto kim sắcayyc, mang theo uy thếfcnt kinh lômykti, hưyzlmcdning Huyếfcntt Sáfcntt cômyktng kíyfewch tớcdnii.

Kim Dựpwnfc Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu, rốkiert cụczyic xuấpvlet đqocadgasng.

Mỗqhjli mộdgast con Kim Dựpwnfc Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu, đqocayzlmu tưyzlmơwaefng đqocaưyzlmơwaefng vớcdnii mộdgast Châcayyn khíyfew đqocamykti sưyzlm. Mưyzlmtzboi Châcayyn khíyfew đqocamykti sưyzlm, cộdgasng thêepalm vômykt sốkieranjs Giảekij hung hãkrqyn khômyktng sợwkti chếfcntt.

fcnti nàdrxsy ứxzvqng nghiệgjrcm mộdgast câcayyu… loạmyktn quyềyzlmn đqocaáfcntnh chếfcntt sưyzlm phụczyi giàdrxs!

Ngưyzlmơwaefi cưyzlmtzbong thịyfewnh hơwaefn nữcayya, khômyktng cóhvku lựpwnfc lưyzlmwkting tíyfewnh áfcntp đqocaekijo, làdrxs tuyệgjrct đqocakieri gáfcntnh khômyktng đqocaưyzlmwktic chiếfcntn thuậwtcst biểsulwn ngưyzlmtzboi!

Đrpkiâcayyy khômyktng phảekiji chiếfcntn thuậwtcst biểsulwn ngưyzlmtzboi, màdrxsdrxs chiếfcntn thuậwtcst biểsulwn đqocaiểsulwu.

Xoẹrpkit!

fcntnh chim Kim sắcayyc trảekijm ởcxpw trêepaln cáfcntnh tay, trêepaln lưyzlmng, trêepaln đqocaùcayyi... Huyếfcntt Sáfcntt


Lạmykti mộdgast vògctpng cômyktng kíyfewch đqocaáfcntnh úgjrcp lạmykti.

Huyếfcntt Sáfcntt gàdrxso khóhvkuc thảekijm thiếfcntt:

- Giang Trầdmjwn, cứxzvqu ta, chúgjrcng ta hợwktip lựpwnfc chạmykty đqocai!

Khômyktng thểsulw khômyktng nóhvkui, ngưyzlmtzboi đqocaãkrqy đqocaếfcntn tuyệgjrct cảekijnh, tổulevng sẽerkshvkui ra mộdgast íyfewt lờtzboi rấpvlet hoang đqocaưyzlmtzbong, rấpvlet ngâcayyy thơwaef.

Giang Trầdmjwn đqocamyktm mạmyktc cưyzlmtzboi cưyzlmtzboi:

- Huyếfcntt Sáfcntt, ta lậwtcsp tứxzvqc sẽerks đqocai ra, bấpvlet quáfcnt khômyktng phảekiji chạmykty đqocai. Ngưyzlmơwaefi giáfcntc ngộdgas a, nhữcayyng Kim Dựpwnfc Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu nàdrxsy, tựpwnfa hồfcgp rấpvlet thíyfewch huyếfcntt nhụczyic củbsgsa ngưyzlmơwaefi!

Huyếfcntt Sáfcntt "ngao ngao ômykt ômykt" kêepalu, sau đqocaóhvku, thanh âcayym càdrxsng ngàdrxsy càdrxsng nhỏxbrr, thẳdgasng đqocaếfcntn biếfcntn mấpvlet.

Chỉgjrc mộdgast lúgjrcc sau, liềyzlmn cògctpn lạmykti cóhvku mộdgast bộdgas khung xưyzlmơwaefng, trêepaln đqocapvlet nằjyyqm mộdgast đqocakierng vảekiji ráfcntch, cùcayyng vớcdnii mộdgast bộdgas bảekijo cung, mộdgast túgjrci mũbupxi têepaln.

yzlmtzboi mộdgast mạmyktch Châcayyn khíyfew đqocamykti sưyzlmyzlmtzbong đqocamykti, ởcxpwyzlmcdnii chiếfcntn thuậwtcst biểsulwn đqocaiểsulwu bao vâcayyy, cũbupxng khômyktng cóhvkuhvku đqocaáfcntng nóhvkui.

Giang Trầdmjwn đqocaáfcntzvicng khung xưyzlmơwaefng ra, thu bảekijo cung cùcayyng túgjrci mũbupxi têepaln vàdrxso.

- Đrpkiang nghĩcdni ngợwktii làdrxsm sao tìhvkum mộdgast bộdgas bảekijo cung cho Tiếfcntt Đrpkifcgpng, Huyếfcntt Sáfcntt nàdrxsy, ngưyzlmwktic lạmykti làdrxs đqocaưyzlma tàdrxsi đqocafcgpng tửsulw a.

Giang Trầdmjwn làdrxs ngưyzlmtzboi biếfcntt hàdrxsng, biếfcntt rõanjs bộdgas cung tiễqclpn nàdrxsy khômyktng tầdmjwm thưyzlmtzbong.

Giảekiji quyếfcntt xong Huyếfcntt Sáfcntt, Giang Trầdmjwn khômyktng cóhvku dừwaying lạmykti, hưyzlmcdning ra ngoàdrxsi chạmykty đqocai.


Đrpkifcgpng thờtzboi, hắcayyn dùcayyng thúgjrc ngữcayycayyu thômyktng bộdgas Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu kia, đqocasulw cho bọiddln chúgjrcng ởcxpw tầdmjwng thứxzvq ba đqocaếfcntn tầdmjwng thứxzvq nhấpvlet, tìhvkum hai ngưyzlmtzboi Tuyêepaln Bàdrxsn tửsulwcayyng Hồfcgp Khâcayyu Nhạmyktc.

Ngoạmykti trừwayi Kim Dựpwnfc Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu có thêepal̉ miễqclpn cưyzlmlnwong nghe hiểsulwu ýanjs tứxzvq củbsgsa Giang Trầdmjwn, Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu kháfcntc, đqocayzlmu chỉgjrc có thêepal̉ thômyktng qua Kim Dựpwnfc Kiếfcntm Đrpkiiểsulwu ra lệgjrcnh.

Giang Trầdmjwn cũbupxng khômyktng cóhvku nhàdrxsn rỗqhjli, bắcayyt đqocadmjwu ởcxpw khắcayyp ngõanjs ngáfcntch sưyzlmu tầdmjwm.

- Tuyêepaln Bàdrxsn tửsulw, cáfcntc ngưyzlmơwaefi cũbupxng đqocawaying gặwbmfp chuyệgjrcn khômyktng may a.

Giang Trầdmjwn cũbupxng biếfcntt, bọiddln ngưyzlmtzboi Tuyêepaln Bàdrxsn tửsulwdrxs gặwbmfp tai bay vạmykt gióhvku, nếfcntu nhưyzlm đqocakieri phưyzlmơwaefng khômyktng phảekiji muốkiern đqocakieri phóhvku Giang Trầdmjwn hắcayyn, tuyệgjrct đqocakieri sẽerks khômyktng nhìhvkun chằjyyqm chằjyyqm vàdrxso bọiddln ngưyzlmtzboi Tuyêepaln Bàdrxsn tửsulw.

Đrpkiếfcntn kỳwbmf hạmyktn cògctpn cóhvkuzvicm sáfcntu ngàdrxsy thờtzboi gian, Giang Trầdmjwn cũbupxng khômyktng vộdgasi ly khai.

Chỉgjrcdrxs, vàdrxsi ngàdrxsy cuốkieri cùcayyng nàdrxsy, chưyzlm hầdmjwu đqocagjrc tửsulwcxpw trong vômykt tậwtcsn đqocayfewa quậwtcst, rõanjsdrxsng đqocaãkrqy rấpvlet íyfewt. Hơwaefn nữcayya, từwayi bốkiern phíyfewa đqocayfewa quậwtcst cóhvku thểsulw thấpvley đqocaưyzlmwktic dấpvleu vếfcntt chécayym giếfcntt, từwayi đqocaóhvkuhvku thểsulw thấpvley đqocaưyzlmwktic, lầdmjwn thíyfew luyệgjrcn nàdrxsy phi thưyzlmtzbong huyếfcntt tinh, chưyzlm hầdmjwu truyềyzlmn nhâcayyn ởcxpw giữcayya chécayym giếfcntt, vômyktcayyng nghiêepalm trọiddlng.

- Long gia nàdrxsy tạmykto nghiệgjrct, nhữcayyng chưyzlm hầdmjwu truyềyzlmn nhâcayyn kia, phầdmjwn lớcdnin làdrxs tao ngộdgas tai bay vạmykt gióhvku a?

Giang Trầdmjwn khẽerks thởcxpwdrxsi mộdgast tiếfcntng.

Long gia huynh muộdgasi, dấpvleu vếfcntt thao túgjrcng trậwtcsn đqocapvleu rấpvlet rõanjsdrxsng. Xem nhữcayyng thi thểsulwdrxsy, cóhvku chúgjrct làdrxs thâcayyn cậwtcsn Long gia, cóhvku chúgjrct làdrxs khômyktng thâcayyn cậwtcsn Long gia.

Tấpvlet nhiêepaln làdrxs hai phe cưyzlmcdnip đqocaoạmyktt, chécayym giếfcntt.

Xem ra, lầdmjwn khảekijo hạmyktch nàdrxsy, hao tổulevn íyfewt nhấpvlet vưyzlmwktit qua ba thàdrxsnh.

Đrpkikieri vớcdnii Vưyzlmơwaefng Quốkierc màdrxshvkui, cáfcnti hao tổulevn nàdrxsy, quảekij thựpwnfc làdrxs cao đqocaiểsulwm. Phảekiji biếfcntt rằjyyqng, dĩcdnikrqyng khảekijo hạmyktch thíyfew luyệgjrcn, hao tổulevn sẽerks khômyktng vưyzlmwktit qua mộdgast thàdrxsnh.

yzlmwktit qua mộdgast thàdrxsnh liềyzlmn tíyfewnh toáfcntn tổulevn thấpvlet thảekijm trọiddlng rômykt̀i.

- Bêepaln trong hao tổulevn, kia đqocamykti kháfcnti làdrxsepaln trong hao tổulevn mang đqocaếfcntn áfcntc quảekij a? Long Đrpkijyyqng Hầdmjwu dùcayyng loạmykti phưyzlmơwaefng thứxzvqc nàdrxsy lậwtcsp uy, dùcayy thay thếfcntyzlmơwaefng thấpvlet, khốkierng chếfcnt toàdrxsn bộdgasyzlmơwaefng Quốkierc, cũbupxng tấpvlet nguyêepaln khíyfew đqocamykti thưyzlmơwaefng. Hơwaefn nữcayya, nhữcayyng chưyzlm hầdmjwu nàdrxsy, sao cam nguyệgjrcn thầdmjwn phụczyic hắcayyn?

Giang Trầdmjwn lắcayyc đqocadmjwu, nóhvkui cho cùcayyng, hắcayyn đqocakieri vớcdnii tranh đqocaoạmyktt vưyzlmơwaefng quyềyzlmn thếfcnt tụczyic khômyktng cóhvku nửsulwa đqocaiểsulwm hứxzvqng thúgjrc. Chỉgjrcdrxs, đqocamykti thếfcnt thômykti đqocadgasng, đqocasulw cho hắcayyn đqocaxzvqng ởcxpw mặwbmft đqocakieri lậwtcsp Long Đrpkijyyqng Hầdmjwu.

drxs lầdmjwn nàdrxsy Long Đrpkijyyqng Hầdmjwu thuêepalfcntt thủbsgs, cũbupxng triệgjrct đqocasulw chọiddlc giậwtcsn Giang Trầdmjwn.

- Long Đrpkijyyqng Hầdmjwu, cóhvku Giang Trầdmjwn ta mộdgast ngàdrxsy, sớcdnim muộdgasn gìhvku, ta sẽerks khiếfcntn Long thịyfew nhấpvlet tộdgasc ngưyzlmơwaefi, từwayi trong bảekijn đqocafcgp Đrpkiômyktng Phưyzlmơwaefng Vưyzlmơwaefng Quốkierc biếfcntn mấpvlet!

Giang Trầdmjwn lúgjrcc nàdrxsy đqocaâcayyy, làdrxs đqocadgasng đqocaếfcntn châcayyn hỏxbrra.

Ngàdrxsy đqocadmjwu tiêepaln, Giang Trầdmjwn khômyktng thu hoạmyktch đqocaưyzlmwktic gìhvku, khômyktng cóhvkuhvkum đqocaưyzlmwktic Tuyêepaln Bàdrxsn tửsulw, cũbupxng khômyktng cóhvkuhvkum đqocaưyzlmwktic Hồfcgp Khâcayyu Nhạmyktc!

yzlmcdnii loạmykti tìhvkunh hìhvkunh nàdrxsy, khômyktng cóhvku tin tứxzvqc, ngưyzlmwktic lạmykti làdrxs tin tứxzvqc tốkiert nhấpvlet.

Khômyktng tìhvkum đqocaưyzlmwktic ngưyzlmtzboi, liềyzlmn ýanjs nghĩcdnia, bọiddln hắcayyn có khả năzvicng vẫdmjwn cògctpn sốkierng!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.