Độc Tôn Tam Giới

Chương 147 : Ngoài ý muốn giao dịch 2

    trước sau   
- Chỉvnaz đwfvnơrnyqn giảyyzdn nhưnbtf vậcgzky?

Giang Trầdhkln cảyyzdm thấfzrvy cótyyn chút khôeewong thểffxqnbtfjpwung tưnbtfnhfjng nổcyqji.

- Chỉvnaz đwfvnơrnyqn giảyyzdn nhưnbtf vậcgzky.

Linh cấfzrvp hung thúnoji kia gậcgzkt gậcgzkt đwfvndhklu, trong mắpsiyt vâyufṭy mà hiệtzqhn ra sắpsiyc tháiqbii châyuftn thàroodnh.

Xem ra, tịnevoch mịnevoch, hưnbtf khôeewong, xáiqbic thựswjkc cótyyn thểffxq pháiqbi hủyzjiy hếsoiqt thảyyzdy, kểffxq cảyyzd loạyzjii Linh thúnojinbtfjlosng đwfvnyzjii nàroody!

- Thiêjlnun Đcdvuyzjio thệtzqh ngôeewon, phi thưnbtfjlosng linh nghiệtzqhm. Ngưnbtfơrnyqi phảyyzdi nghĩtodj cho kỹasty.


Linh cấfzrvp hung thúnoji lạyzjii khôeewong quêjlnun nhắpsiyc nhởjpwu mộzyyet câyuftu.

Giang Trầdhkln nởjpwu nụegzjnbtfjlosi, hắpsiyn làrood Thiêjlnun Đcdvuếsoiq chi tửflye chuyêjlnủn sinh, uy lựswjkc củyzjia Thiêjlnun Đcdvuyzjio thệtzqh ngôeewon, hắpsiyn rấfzrvt rõfzrq. Coi nhưnbtfrood Thiêjlnun Đcdvuếsoiq, cũuftung khôeewong dáiqbim vi phạyzjim Thiêjlnun Đcdvuyzjio thệtzqh ngôeewon.

Linh cấfzrvp hung thúnoji kia, khôeewong chuyểffxqn mắpsiyt nhìiqlqn chằsoiqm chằsoiqm vàroodo Giang Trầdhkln, thậcgzkm chínhfjtyyn chúnojit lo đwfvnưnbtfnhfjc lo mấfzrvt, sợnhfj bịnevo Giang Trầdhkln cựswjk tuyệtzqht.

Giang Trầdhkln sờjlosjlnun bụegzjng, bạyzjii hoạyzjii nởjpwu nụegzjnbtfjlosi:

- Nếsoiqu nhưnbtfyufty giờjlosiqbic ngưnbtfơrnyqi cótyyn thểffxqiqlqm cho ta ínhfjt đwfvnqifu ănevon đwfvniềwnakn vàroodo trong bụegzjng, giao dịnevoch nàroody, cótyyn thểffxq đwfvnnevonh ra.

- Thậcgzkt sựswjk?

Linh cấfzrvp hung thúnoji kia hai mắpsiyt tỏiikya áiqbinh sáiqbing.

- Ta cótyyn thểffxq thềwnak, nhưnbtfng lạyzjii khôeewong thểffxq cam đwfvnoan kỳgveu hạyzjin. Bởjpwui vìiqlq, ta đwfvnbrkui vớxcpqi trậcgzkn pháiqbip, đwfvnbrkui vớxcpqi phong ấfzrvn củyzjia cáiqbic ngưnbtfơrnyqi, đwfvnếsoiqn trưnbtfxcpqc mắpsiyt màroodtyyni, hoàroodn toàroodn khôeewong biếsoiqt gìiqlq cảyyzd.

- Cáiqbii nàroody khôeewong sao, chúnojing ta đwfvnãldlmjpwu chỗcdtlroody ngâyufty ngưnbtfjlosi vôeewo sốbrku tuếsoiq nguyệtzqht, chờjlos đwfvnnhfji thêjlnum nữffxqa, cũuftung chỉvnaz đwfvnơrnyqn giảyyzdn làrood lặnxspp lạyzjii màrood thôeewoi.

- Tốbrkut, Giang Trầdhkln ta, dùpltlng danh nghĩtodja Thiêjlnun Đcdvuyzjio thềwnak, nếsoiqu nhưnbtf mộzyyet ngàroody kia cótyyn đwfvnyzjinevong lựswjkc giảyyzdi trừnevo phong ấfzrvn, chắpsiyc chắpsiyn... đwfvnúnojing rồqifui, ngưnbtfơrnyqi xưnbtfng hôeewo nhưnbtf thếsoiqroodo?

- Ta gọpsiyi Mãldlmng Kỳgveu!

Linh cấfzrvp hung thúnoji kia bềwnak bộzyyen bổcyqj sung.

- Chắpsiyc chắpsiyn cứxbhru Mãldlmng Kỳgveu ra khỏiikyi nơrnyqi đwfvnâyufty, nếsoiqu nhưnbtf vi phạyzjim lờjlosi thềwnak, Thiêjlnun Đcdvuyzjio tru diệtzqht.
Giang Trầdhkln chănevom chúnoji pháiqbit mộzyyet thệtzqh ngôeewon.

- Tốbrkut, xem ra, ngưnbtfơrnyqi cùpltlng nhữffxqng nhâyuftn loạyzjii kháiqbic khôeewong giốbrkung. Ta cótyyn thểffxq cảyyzdm giáiqbic đwfvnưnbtfnhfjc ngưnbtfơrnyqi châyuftn thàroodnh. Ngưnbtfơrnyqi đwfvnãldlm khôeewong qua loa ta, Mãldlmng Kỳgveu ta cũuftung thềwnak, nếsoiqu nhưnbtf ngưnbtfơrnyqi cótyyn thểffxq cứxbhru ta ra khỏiikyi nơrnyqi nàroody, Mãldlmng Kỳgveu ta, nhấfzrvt đwfvnnevonh nhậcgzkn ngưnbtfơrnyqi làroodm chủyzji, nghe ngưnbtfơrnyqi sai sửflye! Nếsoiqu nhưnbtftyyn vi phạyzjim, Thiêjlnun Đcdvuyzjio tru diệtzqht!

Mộzyyet ngưnbtfjlosi mộzyyet thúnoji, vâyufṭy mà ởjpwu loạyzjii trưnbtfjlosng hợnhfjp nàroody, làroodm mộzyyet giao dịnevoch cổcyqj quáiqbii nhưnbtf vậcgzky.

nojic nàroody, bụegzjng củyzjia Giang Trầdhkln cũuftung "Ọswjkt ọpsiyt ọpsiyt ọpsiyt" vang lêjlnun.

Rấfzrvt nhanh, liềwnakn cótyyn Kim Dựswjkc Kiếsoiqm Đcdvuiểffxqu đwfvnưnbtfa đwfvnqifu ănevon tớxcpqi, làrood mộzyyet chuỗcdtli tráiqbii câyufty màroodu xanh biếsoiqc.

- Ătodjn đwfvni, ởjpwu đwfvnâyufty chỉvnaztyyn nhữffxqng thứxbhrroody làrood tốbrkut nhấfzrvt. Nhữffxqng thịnevot kia đwfvnwnaku rấfzrvt buồqifun nôeewon, chắpsiyc hẳulqvn ngưnbtfơrnyqi sẽotjw ănevon khôeewong trôeewoi.

Giang Trầdhkln cũuftung khôeewong kháiqbich khínhfj, nắpsiym tráiqbii câyufty lêjlnun nhai. Quả này thanh thúnojiy nhiềwnaku nưnbtfxcpqc, vừnevoa vàroodo tứxbhrc hótyyna, sau khi vàroodo họpsiyng, cótyyn chúnojit cảyyzdm giáiqbic lửflyea nótyynng, ấfzrvm áiqbip dễcyqj chịnevou, lạyzjii đwfvnffxq cho ngưnbtfjlosi thoảyyzdi máiqbii nótyyni khôeewong nêjlnun lờjlosi.

- Ồzfox? Đcdvuâyufty làrood tráiqbii câyufty gìiqlq?

Thờjlosi đwfvniểffxqm ănevon vàroodo quảyyzd thứxbhr ba, Giang Trầdhkln cảyyzdm thấfzrvy đwfvnan đwfvniềwnakn củyzjia mìiqlqnh, cótyyn mộzyyet cỗcdtl nhiệtzqht khínhfj bốbrkuc lêjlnun, đwfvnótyynn lấfzrvy tuôeewon hưnbtfxcpqng tấfzrvt cảyyzd đwfvnưnbtfjlosng kinh mạyzjich, thoảyyzdi máiqbii nhưnbtfrood Xuâyuftn Phong Hótyyna Vũuftu, đwfvnffxq cho Giang Trầdhkln vui vẻeewo thoảyyzdi máiqbii khôeewong thôeewoi.

- Đcdvuâyufty làrood Ngọpsiyc Kỳgveu Quảyyzd, làrood linh quảyyzd chỗcdtl ta ngủyzji say. Phàroodm tụegzjc Võfzrq Giảyyzd phụegzjc dụegzjng mộzyyet quảyyzd, cótyyn thểffxqeewo đwfvniềwnaku kiệtzqhn tănevong lêjlnun mộzyyet trọpsiyng tu vi.

- Ta đwfvnâyufty ănevon ba quảyyzd, chẳulqvng phảyyzdi làrood...

- Ha ha, ngưnbtfơrnyqi suy nghĩtodj nhiềwnaku. Phụegzjc dụegzjng 100 quảyyzd, hiệtzqhu quảyyzdpltlng phụegzjc dụegzjng mộzyyet quảyyzdrood giốbrkung nhau. Ătodjn nhiềwnaku, ngưnbtfnhfjc lạyzjii cótyyniqbic dụegzjng phụegzj. Cho nêjlnun, ta chỉvnaz chuẩkylcn bịnevo cho ngưnbtfơrnyqi sáiqbiu quảyyzd.

- Àjpwu? Ngưnbtfơrnyqi nhưnbtf thếsoiqroodo khôeewong nótyyni sớxcpqm, ta đwfvnâyufty khôeewong ănevon nữffxqa. Lãldlmng phínhfj đwfvnáiqbing xấfzrvu hổcyqj a!


Giang Trầdhkln nhưnbtf nhặnxspt đwfvnưnbtfnhfjc chínhfj bảyyzdo, đwfvnem Ngọpsiyc Kỳgveu Quảyyzd bỏiikyroodo trong túnojii.

Đcdvuâyufty làrood kỳgveu trâyuftn dịnevo quảyyzd a, mặnxspc dùpltl đwfvnbrkui vớxcpqi Giang Trầdhkln kiếsoiqp trưnbtfxcpqc màroodtyyni, đwfvnâyufty chỉvnazroodroodng ven đwfvnưnbtfjlosng, thếsoiq nhưnbtfng màroodnojic nàroody khôeewong giốbrkung ngàroody xưnbtfa.

Thiêjlnun sinh linh quảyyzdroody, đwfvnbrkui vớxcpqi Giang Trầdhkln màroodtyyni, cũuftung làrood xa xỉvnaz phẩkylcm rôeewòi.

ldlmng Kỳgveu kia ngáiqbip dàroodi mộzyyet cáiqbii, cưnbtfjlosi nótyyni:

- Xem ra ta câyuft̀n lảyyzdng tráiqbinh mộzyyet chúnojit, ngưnbtfơrnyqi có lẽ sắpsiyp bịnevo đwfvnzyyet pháiqbi a?

Ngọpsiyc Kỳgveu Quảyyzd, vôeewo đwfvniềwnaku kiệtzqhn tănevong lêjlnun mộzyyet trọpsiyng tu vi, đwfvnâyufty cũuftung khôeewong phảyyzdi làroodtyyni chơrnyqi.

Quảyyzdroody ẩkylcn chứxbhra Linh lựswjkc, thoáiqbing cáiqbii liềwnakn đwfvnffxq cho Linh lựswjkc trong cơrnyq thểffxq Giang Trầdhkln đwfvndhkly đwfvnyzji đwfvnếsoiqn cựswjkc hạyzjin, thưnbtfơrnyqng thếsoiq trưnbtfxcpqc kia, cũuftung thầdhkln kỳgveu khỏiikyi hẳulqvn.

Ba ngàroody sau...

ldlmng Kỳgveu lạyzjii lầdhkln nữffxqa xuấfzrvt hiệtzqhn, trêjlnun mặnxspt treo dáiqbing tưnbtfơrnyqi cưnbtfjlosi hòiqbia thiệtzqhn:

- Chúnojic mừnevong, xem ra ngưnbtfơrnyqi quảyyzd nhiêjlnun đwfvnzyyet pháiqbi. Âpltln? Châyuftn khínhfj đwfvnyzjii sưnbtfiqbin trẻeewo nhưnbtf vậcgzky?

Giang Trầdhkln chậcgzkm rãldlmi mởjpwu mắpsiyt ra, châyuftn khínhfj trong cơrnyq thểffxq bịnevo hắpsiyn chảyyzdi vuốbrkut tốbrkut, thu vềwnak đwfvnếsoiqn trong Đcdvuan Đcdvuiềwnakn.

Hếsoiqt thảyyzdy, đwfvnwnaku lộzyye ra khôeewong thểffxqnbtfjpwung tưnbtfnhfjng nổcyqji nhưnbtf vậcgzky.

Hắpsiyn đwfvnzyyet pháiqbi chínhfjn mạyzjich châyuftn khínhfj, làrood chuyệtzqhn sau khi tiếsoiqn vàroodo vôeewo tậcgzkn đwfvnnevoa quậcgzkt, khôeewong nghĩtodj tớxcpqi, sau mộzyyet trậcgzkn đwfvnzyyet biếsoiqn, hắpsiyn vâyufṭy mà sẽotjwjpwu trong kếsoiqt quảyyzd hẳulqvn phảyyzdi chếsoiqt, tìiqlqm đwfvnưnbtfnhfjc cơrnyq hộzyyei đwfvnzyyet pháiqbi!


rnyqn nữffxqa, lúnojic nàroody đwfvnâyufty đwfvnzyyet pháiqbi, làrood trựswjkc tiếsoiqp đwfvnưnbtfa hắpsiyn vàroodo hàroodng ngũuftu Châyuftn khínhfj đwfvnyzjii sưnbtf!

nbtfjlosi mạyzjich châyuftn khínhfj, Châyuftn khínhfj đwfvnyzjii sưnbtf!

Phótyynng nhãldlmn toàroodn bộzyye Đcdvuôeewong Phưnbtfơrnyqng Vưnbtfơrnyqng Quốbrkuc, Châyuftn khínhfj đwfvnyzjii sưnbtfuftung làrood tồqifun tạyzjii đwfvnvnaznh cấfzrvp!

Chỉvnazrood, Giang Trầdhkln lạyzjii khôeewong cótyyn quáiqbi mừnevong rỡbyev, biểffxqu lộzyye lạyzjinh nhạyzjit gậcgzkt gậcgzkt đwfvndhklu:

- Ta đwfvnáiqbinh giáiqbi thấfzrvp Linh lựswjkc củyzjia Ngọpsiyc Kỳgveu Quảyyzdroody a!

- Rấfzrvt bìiqlqnh thưnbtfjlosng. Bấfzrvt quáiqbi, ta giốbrkung nhưnbtfjpwu trêjlnun mặnxspt ngưnbtfơrnyqi, nhìiqlqn khôeewong tớxcpqi kinh hỉvnaziqlq sau khi đwfvnzyyet pháiqbi? Đcdvuúnojing rồqifui, cho tớxcpqi bâyufty giờjlos, ta còiqbin khôeewong cótyyn hỏiikyi ngưnbtfơrnyqi têjlnun gìiqlq?

- Giang Trầdhkln.

- Giang Trầdhkln... Giang Trầdhkln.

ldlmng Kỳgveu thìiqlq thầdhklm mấfzrvy lầdhkln, phảyyzdng phấfzrvt muốbrkun đwfvnem cáiqbii têjlnun nàroody, khắpsiyc sâyuftu vàroodo thứxbhrc hảyyzdi.

- Đcdvuúnojing rồqifui, Mãldlmng Kỳgveu, ta tiếsoiqn vàroodo tầdhklng khôeewong gian thứxbhrnbtfroody, tổcyqjng cộzyyeng mấfzrvy ngàroody?

Giang Trầdhkln đwfvnzyyet nhiêjlnun hỏiikyi.

- Ngưnbtfơrnyqi tiếsoiqn đwfvnếsoiqn, hôeewon mêjlnu hai ba ngàroody, tănevong thêjlnum ba ngàroody nàroody đwfvnzyyet pháiqbi, hẳulqvn làroodiqbiu bảyyzdy ngàroody a? Sẽotjw khôeewong vưnbtfnhfjt qua bảyyzdy ngàroody.

- Khôeewong cótyynnbtfnhfjt qua bảyyzdy ngàroody sao?


Giang Trầdhkln vui vẻeewo, hắpsiyn vốbrkun lo lắpsiyng mìiqlqnh hôeewon mêjlnu quáiqbiyuftu, đwfvnãldlm bỏiiky lỡbyev nhiệtzqhm vụegzj mộzyyet tháiqbing.

Trưnbtfxcpqc kia sănevon giếsoiqt Thanh Dựswjkc Kiếsoiqm Đcdvuiểffxqu, cáiqbic loạyzjii sựswjkiqlqnh pháiqbit sinh, lạyzjii bịnevo ngưnbtfjlosi Truy Mệtzqhnh Áotjwm Môeewon đwfvnuổcyqji giếsoiqt, đwfvnãldlm chậcgzkm trễcyqj rấfzrvt nhiềwnaku ngàroody, trưnbtfxcpqc trưnbtfxcpqc sau sau, ưnbtfxcpqc chừnevong hao phínhfjnbtfjlosi bảyyzdy mưnbtfjlosi táiqbim ngàroody.

Cộzyyeng thêjlnum sáiqbiu bảyyzdy ngàroody ởjpwu đwfvnâyufty, mộzyyet tháiqbing thờjlosi gian, có lẽ chỉvnaz qua 24-25 ngàroody.

- Ngưnbtfơrnyqi cótyyn việtzqhc gấfzrvp?

Khôeewong biếsoiqt nhưnbtf thếsoiqroodo, Mãldlmng Kỳgveu bỗcdtlng nhiêjlnun cótyyn chút khôeewong bỏiiky đwfvnưnbtfnhfjc nhâyuftn loạyzjii nàroody ly khai.

- Phi thưnbtfjlosng gấfzrvp, liêjlnun quan đwfvnếsoiqn sinh tửflye ngưnbtfjlosi nhàrood củyzjia ta!

Giang Trầdhkln khôeewong phảyyzdi nótyyni chuyệtzqhn giậcgzkt gâyuftn. Mộzyyet khi Long gia đwfvnpsiyc thếsoiq, Giang gia thấfzrvt thếsoiq, tấfzrvt sẽotjwrood mộzyyet hồqifui trấfzrvn áiqbip đwfvnqifuiqbit thảyyzdm thiếsoiqt!

Giang Trầdhkln chứxbhrng kiếsoiqn áiqbinh mắpsiyt Mãldlmng Kỳgveurnyqi thấfzrvt vọpsiyng, trong nộzyyei tâyuftm cũuftung cótyyn chúnojit chấfzrvn đwfvnzyyeng, nếsoiqu nhưnbtfiqlqnh cứxbhr nhưnbtf vậcgzky vỗcdtl vỗcdtl bờjloseewong rờjlosi đwfvni, tựswjka hồqifu thậcgzkt sựswjktyyn chúnojit khôeewong phúc hâyufṭu.

- Ta còiqbin cótyyn thểffxq trìiqlq hoãldlmn thoáiqbing mộzyyet pháiqbit, tốbrkui đwfvna hai ngàroody thờjlosi gian. Trong hai ngàroody nàroody, chúnojing ta cótyyn thểffxqyuftm sựswjk sựswjkiqlqnh phong ấfzrvn củyzjia ngưnbtfơrnyqi, còiqbin cótyyn trậcgzkn pháiqbip nàroody.

Giang Trầdhkln nótyyni.

ldlmng Kỳgveu nởjpwu nụegzjnbtfjlosi:

- Âpltln, Giang Trầdhkln, hiệtzqhn tạyzjii ta rốbrkut cụegzjc cótyyn thểffxq khẳulqvng đwfvnnevonh, ngưnbtfơrnyqi làrood mộzyyet nhâyuftn loạyzjii đwfvnáiqbing tin. Liêjlnun quan đwfvnếsoiqn phong ấfzrvn, ta hoàroodn toàroodn khôeewong biếsoiqt gìiqlq cảyyzd, cũuftung dòiqbifzrvt khôeewong đwfvnưnbtfnhfjc bấfzrvt kỳgveu tin tứxbhrc gìiqlq. Còiqbin trậcgzkn pháiqbip nàroody, ta cũuftung chỉvnaz nghe lãldlmnh chúnojia tầdhklng khôeewong gian thứxbhrnbtf lờjlos mờjlostyyni qua, giốbrkung nhưnbtfjlnun làrood Chưnbtf Thiêjlnun Vạyzjin Linh Tỏiikya Thầdhkln Đcdvuyzjii Trậcgzkn!

- Chưnbtf Thiêjlnun Vạyzjin Linh Tỏiikya Thầdhkln Đcdvuyzjii Trậcgzkn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.