Độc Tôn Tam Giới

Chương 146 : Ngoài ý muốn giao dịch 1

    trước sau   
Giang Trầquzrn dùgmab sao cũqdfwng báeacci kiếhewcn qua cáeaccc mặycfgt củigqka xãiptk hộgmabi, sau khi gáeaccnh lấvmhcy uy áeaccp, lậnqntp tứoznmc khôyqiyi phụfjknc nhưbqzy thưbqzybkgmng, đxknoang muốrkyxn mởpwol miệrkyxng, đxknogmabt nhiêbkgmn linh cơrrmg khẽmbnr đxknogmabng, đxknoquzru lưbqzyrgifi khẽmbnr quấvmhcn, vâykzẓy mà nómoogi ra Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq:

- Đaptbmbnri gia hỏilura, ngưbqzyơrrmgi làgglnbqzyơrrmgng ởpwolyqiy tậnqntn đxknongfba quậnqntt nàgglny?

- Âhewcn?

Hai mắehgjt củigqka Cựsbfx Thúyqiy kia nhịngfbn khôyqiyng đxknoưbqzyngfbc nhúyqiyc nhífjknch, nómoogrrmg hồlyfd hoàgglni nghi lỗlyfd tai củigqka mìlyfdnh nghe lầquzrm, nhâykzzn loạmbnri nàgglny, vâykzẓy mà biếhewct nómoogi thúyqiy ngữfpjq?

rrmgn nữfpjqa, còizmmn làggln Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq phi thưbqzybkgmng cao quýelsv?

- Ta hỏiluri ngưbqzyơrrmgi, ngưbqzyơrrmgi cómoog phảgkcdi Vưbqzyơrrmgng giảgkcd củigqka vôyqiy tậnqntn đxknongfba quậnqntt nàgglny hay khôyqiyng?


Giang Trầquzrn lạmbnri dùgmabng thúyqiy ngữfpjq hỏiluri mộgmabt lầquzrn nữfpjqa.

- Ngưbqzyơrrmgi biếhewct Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq?

Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia giậnqntt mìlyfdnh hỏiluri.

- Ta biếhewct rấvmhct nhiềquzru, bấvmhct quáeacc, ngưbqzyơrrmgi vẫfjknn chưbqzya trảgkcd lờbkgmi vấvmhcn đxknoquzr củigqka ta.

Giang Trầquzrn tiếhewcp tụfjknc dùgmabng thúyqiy ngữfpjq.

- Thúyqiy vịngfb, thúyqiy vịngfb! Khôyqiyng nghĩawvd tớbkgmi trong nhâykzzn loạmbnri, thậnqntm chífjknmoog ngưbqzybkgmi hiểkxqfu Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq!

Linh cấvmhcp hung thúyqiygglny nàgglno biếhewct đxknoâykzzu rằsrfbng, Giang Trầquzrn kiếhewcp trưbqzybkgmc trăxppmm vạn năxppmm tuếhewc nguyệrkyxt, kéhmoio dàgglni màggln nhàgglnm cháeaccn, đxknoztutc lưbqzybkgmt qua cựsbfxc lớbkgmn, sựsbfxlyfdnh Chưbqzy Thiêbkgmn, phàgglnm làggln thúyqiy vịngfb, sẽmbnr khôyqiyng cómoog Giang Trầquzrn khôyqiyng hiểkxqfu.

- Vưbqzyơrrmgng?

Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia lắehgjc đxknoquzru.

- Ta chỉdvgagglniptknh chúyqiya khốrkyxng chếhewcpwol biêbkgmn giớbkgmi tầquzrng khôyqiyng gian thứoznmbqzyggln thôyqiyi. Ngay cảgkcd đxknombnri lãiptknh chúyqiya củigqka tầquzrng khôyqiyng gian thứoznmbqzyqdfwng khôyqiyng tífjknnh! Vưbqzyơrrmgng? Ha ha, ta ngay cảgkcdbqzyeaccch biếhewct đxknoếhewcn cũqdfwng khôyqiyng cómoog.

- Tưbqzyeaccch biếhewct đxknoếhewcn cũqdfwng khôyqiyng cómoog?

Giang Trầquzrn giậnqntt mìlyfdnh.

- Khôyqiyng sai! Bấvmhct quáeacc ngưbqzyơrrmgi cáeacci nhâykzzn loạmbnri nàgglny, sao lạmbnri biếhewct Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq?


Đaptbrkyxi vớbkgmi Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq, Linh cấvmhcp hung thúyqiygglny cũqdfwng hiểkxqfu mộgmabt đxknoiểkxqfm, lạmbnri khôyqiyng tinh thôyqiyng. Cho nêbkgmn nómoog rấvmhct hiếhewcu kỳrzfh.

- Cáeacci nàgglny làgglnfjkn mậnqntt củigqka ta.

Giang Trầquzrn cưbqzybkgmi nhạmbnrt mộgmabt tiếhewcng.

- Bífjkn mậnqntt?

Linh cấvmhcp hung thúyqiybqzybkgmi cưbqzybkgmi.

- Đaptbãiptk đxknoếhewcn đxknongfba bàgglnn củigqka ta, ngưbqzyơrrmgi mộgmabt têbkgmn nhâykzzn loạmbnri, vâykzẓy mà cùgmabng ta nómoogi bífjkn mậnqntt?

- Đaptbúyqiyng vậnqnty, làgglnfjkn mậnqntt. Dùgmab sao tiếhewcn vàgglno đxknoâykzzy, ta cũqdfwng khôyqiyng cómoog ýelsv đxknongfbnh còizmmn sốrkyxng đxknoi ra ngoàgglni. Cũqdfwng khôyqiyng cầquzrn ngưbqzyơrrmgi đxknogmabng thủigqk, nhữfpjqng Kiếhewcm Đaptbiểkxqfu kia, cũqdfwng cómoog thểkxqf thu thậnqntp ta rôyqiỳi.

Giang Trầquzrn cũqdfwng làggln lợngfbn chếhewct khôyqiyng sợngfbbqzybkgmc nómoogng.

- Ha ha, ngưbqzyơrrmgi cáeacci nhâykzzn loạmbnri nàgglny, quảgkcd nhiêbkgmn thúyqiy vịngfb. Lúyqiyc trưbqzybkgmc, phàgglnm làggln nhâykzzn loạmbnri tiếhewcn vàgglno lãiptknh đxknongfba củigqka ta, trừvjeu khi ta làgglnm khôyqiyng chếhewct hắehgjn, nếhewcu khôyqiyng, còizmmn khôyqiyng cómoog ai cómoog thểkxqfizmmn sốrkyxng ly khai. Bấvmhct quáeacc, ngưbqzyơrrmgi, ta khôyqiyng cómoog ýelsv đxknongfbnh giếhewct.

- Bởpwoli vìlyfd ta hiểkxqfu Thưbqzyngfbng Cổehgj thúyqiy ngữfpjq?

Giang Trầquzrn trầquzrm giọztutng hỏiluri.

- Khôyqiyng phảgkcdi.

Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia lắehgjc đxknoquzru.

- Bởpwoli vìlyfd, sau khi ngưbqzyơrrmgi tiếhewcn vàgglno lãiptknh đxknongfba củigqka ta, ởpwol trêbkgmn ngưbqzybkgmi củigqka ngưbqzyơrrmgi, ẩilurn chứoznma lựsbfxc lưbqzyngfbng nàgglno đxknoómoog, lựsbfxc lưbqzyngfbng nàgglny rấvmhct đxknoáeaccng sợngfb. Tuy hiệrkyxn tạmbnri đxknoãiptk cảgkcdm giáeaccc khôyqiyng thấvmhcy rôyqiỳi, nhưbqzyng màggln ta cómoog thểkxqf kếhewct luậnqntn, ởpwol trêbkgmn ngưbqzybkgmi củigqka ngưbqzyơrrmgi, khẳfjknng đxknongfbnh đxknoang ngủigqk say mộgmabt loạmbnri lựsbfxc lưbqzyngfbng đxknoáeaccng sợngfbgglno đxknoómoog.

- A?

Giang Trầquzrn cũqdfwng bịngfb đxknorkyxi phưbqzyơrrmgng nómoogi khôyqiyng hiểkxqfu ra sao.

Muốrkyxn nómoogi hắehgjn đxknoquzry bụfjknng kinh luâykzzn, mộgmabt bụfjknng lýelsv luậnqntn tri thứoznmc, đxknoómooggglnmoog. Muốrkyxn nómoogi ẩilurn chứoznma lựsbfxc lưbqzyngfbng thầquzrn bífjkn đxknoáeaccng sợngfb, cáeacci nàgglny lạmbnri từvjeu đxknoâykzzu nómoogi lêbkgmn?

- Ngưbqzyơrrmgi khôyqiyng cầquzrn hoàgglni nghi, ngưbqzyơrrmgi bâykzzy giờbkgm khôyqiyng cómoog tiếhewcn vàgglno Linh Đaptbmbnro, ngay cảgkcd thứoznmc hảgkcdi cũqdfwng khôyqiyng mờbkgm ra, nhấvmhct đxknongfbnh làggln bắehgjt khôyqiyng đxknoếhewcn khífjkn tứoznmc củigqka loạmbnri lựsbfxc lưbqzyngfbng nàgglny.

Tiếhewcn vàgglno Linh Đaptbmbnro, mớbkgmi có thêbkgm̉ mởpwol thứoznmc hảgkcdi, mớbkgmi có thêbkgm̉ tu luyệrkyxn Linh lựsbfxc.

《 Toáeacci Nguyệrkyxt Phi Đaptbao 》 bốrkyxn môyqiyn nguyêbkgmn bộgmab thầquzrn thôyqiyng, cómoog mộgmabt môyqiyn 《 Thấvmhct Khiếhewcu Thôyqiyng Linh 》, cũqdfwng cầquzrn tiếhewcn vàgglno Linh Đaptbmbnro, mớbkgmi có thêbkgm̉ tu luyệrkyxn.

- Nómoogi nhưbqzy vậnqnty, ngưbqzyơrrmgi làggln sợngfbiptki loạmbnri lựsbfxc lưbqzyngfbng nàgglny củigqka ta?

- Ha ha, sợngfb?

Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia nởpwol nụfjknbqzybkgmi.

- Chífjknnh nhưbqzy ngưbqzyơrrmgi nómoogi, nhữfpjqng Kiếhewcm Đaptbiểkxqfu nàgglny, cũqdfwng cómoog thểkxqf đxknoem ngưbqzyơrrmgi hủigqky diệrkyxt mộgmabt vạmbnrn lầquzrn rôyqiỳi. Ta sợngfb ngưbqzyơrrmgi cáeacci gìlyfd?

- Đaptbãiptk khôyqiyng sợngfb, ta lạmbnri xâykzzm nhậnqntp lãiptknh đxknongfba củigqka ngưbqzyơrrmgi, ngưbqzyơrrmgi cómoogelsv do gìlyfd buôyqiyng tha ta?

- Nhâykzzn loạmbnri, khôyqiyng nêbkgmn thửgeho chọztutc giậnqntn ta. Ta ởpwol chỗlyfdgglny, đxknoãiptk khôyqiyng biếhewct ngâykzzy ngưbqzybkgmi bao nhiêbkgmu năxppmm, ngưbqzyơrrmgi cho rằsrfbng, ta còizmmn cómoog thểkxqf bịngfb mộgmabt nhâykzzn loạmbnri đxknoơrrmgn giảgkcdn chọztutc giậnqntn sao? Ta chỉdvgaggln từvjeu trêbkgmn ngưbqzybkgmi củigqka ngưbqzyơrrmgi, cảgkcdm nhậnqntn đxknoưbqzyngfbc mộgmabt loạmbnri lựsbfxc lưbqzyngfbng thầquzrn bífjkn, loạmbnri lựsbfxc lưbqzyngfbng nàgglny, tựsbfxa hồlyfd đxknoãiptkbqzyngfbt qua pháeaccp tắehgjc củigqka vịngfb diệrkyxn nàgglny. Màggln loạmbnri lựsbfxc lưbqzyngfbng kia, đxknoúyqiyng làggln lựsbfxc lưbqzyngfbng màggln chúyqiyng ta ngủigqk say vạmbnrn năxppmm, mộgmabt mựsbfxc chờbkgm mong, đxknoómoogggln mộgmabt loạmbnri hi vọztutng!


- Hi vọztutng?

Giang Trầquzrn càgglnng làgglnrrmg hồlyfd.

- Đaptbúng, hi vọztutng, hi vọztutng ly khai nơrrmgi đxknoâykzzy!

Trong mắehgjt Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia, hiệrkyxn ra mộgmabt loạmbnri cảgkcdm giáeaccc cổehgjbqzya tang thưbqzyơrrmgng.

- Ly khai nơrrmgi đxknoâykzzy? Ngưbqzyơrrmgi đxknovjeung nómoogi giỡrgifn, lựsbfxc lưbqzyngfbng củigqka ngưbqzyơrrmgi cưbqzybkgmng đxknombnri nhưbqzy thếhewc, muốrkyxn ly khai nơrrmgi đxknoâykzzy, còizmmn khôyqiyng đxknoơrrmgn giảgkcdn sao?

- Cho nêbkgmn nómoogi, ngưbqzyơrrmgi bâykzzy giờbkgm chỉdvgaggln mộgmabt phàgglnm phu. Ngưbqzyơrrmgi khôyqiyng cómoog tu luyệrkyxn Linh lựsbfxc, thìlyfd nhưbqzy thếhewcgglno cómoog thểkxqf pháeacct giáeaccc Thiêbkgmn La Đaptbngfba Võehkcng trong vôyqiy tậnqntn đxknongfba quậnqntt nàgglny?

- Vôyqiy tậnqntn đxknongfba quậnqntt nàgglny, làggln do mộgmabt đxknombnri nhâykzzn vậnqntt ởpwol vịngfb diệrkyxn kháeaccc, dùgmabng đxknombnri thầquzrn thôyqiyng mởpwol ra, ẩilurn chứoznma trậnqntn pháeaccp cấvmhcm kịngfb thậnqntp phầquzrn đxknoáeaccng sợngfb. dưbqzybkgmi Linh Đaptbmbnro, cómoog thểkxqf xuấvmhct nhậnqntp tựsbfx do. Màggln trong cơrrmg thểkxqf chúyqiyng ta, đxknoquzru bịngfb trậnqntn pháeaccp phong ấvmhcn vàgglno ấvmhcn kýelsv, chỉdvga cầquzrn vừvjeua ly khai, sẽmbnryqiyc đxknogmabng trậnqntn pháeaccp, Thiêbkgmn Lôyqiyi Đaptbngfba Hỏilura cùgmabng mộgmabt chỗlyfd đxknogmabng, tạmbnri chỗlyfd liềquzrn tửgeho vong.

- Nómoogi nhưbqzy vậnqnty, vôyqiy tậnqntn đxknongfba quậnqntt nàgglny, ngoạmbnri giớbkgmi cómoog thểkxqf ra vàgglno, màgglneaccc ngưbqzyơrrmgi, lạmbnri khôyqiyng thểkxqf đxknoi ra?

- Cũqdfwng khôyqiyng hẳfjknn vậnqnty, dưbqzybkgmi Linh Đaptbmbnro, vífjkn dụfjkn nhưbqzy nhữfpjqng Kiếhewcm Đaptbiểkxqfu nàgglny, vẫfjknn cómoog thểkxqf ra vàgglno.

Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia than nhẹsbfx mộgmabt tiếhewcng, áeaccnh mắehgjt cómoog chúyqiyt côyqiy đxknoơrrmgn.

Giang Trầquzrn im lặycfgng khôyqiyng nómoogi, từvjeu trong mắehgjt hung thúyqiygglny, hắehgjn đxknoztutc đxknoưbqzyngfbc mộgmabt loạmbnri tang thưbqzyơrrmgng khi bịngfb cấvmhcm chếhewcyqiy tậnqntn tuếhewc nguyệrkyxt, giốrkyxng nhưbqzy hắehgjn kiếhewcp trưbqzybkgmc trăxppmm vạn năxppmm bìlyfdnh thưbqzybkgmng, tịngfbch mịngfbch, bấvmhct đxknoehgjc dĩawvd!

- Nhâykzzn loạmbnri, ta ởpwol chỗlyfdgglny, thờbkgmi gian ngủigqk say làggln chiếhewcm đxknombnri đxknoa sốrkyx. Bởpwoli vìlyfd ta khôyqiyng muốrkyxn tỉdvganh, tỉdvganh lạmbnri sẽmbnr hao phífjkn linh lựsbfxc, Tâykzzm lựsbfxc củigqka ta. Màggln trong vôyqiy tậnqntn đxknongfba quậnqntt nàgglny, chúyqiyng ta lạmbnri khôyqiyng thểkxqf tu luyệrkyxn. Cho nêbkgmn, phầquzrn lớbkgmn thờbkgmi gian, chúyqiyng ta thàggln rằsrfbng ngủigqk say. Trừvjeu khi cómoog dịngfb loạmbnri xôyqiyng tớbkgmi, quấvmhcy rầquzry chúyqiyng ta. Ngưbqzyơrrmgi biếhewct vìlyfdeacci gìlyfd ngưbqzybkgmi xâykzzm nhậnqntp nơrrmgi nàgglny, trêbkgmn cơrrmg bảgkcdn khôyqiyng thểkxqf quay vềquzr khôyqiyng?

- Biếhewct rõehkc, bởpwoli vìlyfd bọztutn họztut quấvmhcy rầquzry đxknoếhewcn cáeaccc ngưbqzyơrrmgi, tiêbkgmu hao linh lựsbfxc củigqka cáeaccc ngưbqzyơrrmgi.

Giang Trầquzrn cómoog thểkxqf hiểkxqfu đxknoưbqzyngfbc.

- Ngưbqzyơrrmgi rấvmhct thôyqiyng minh. Cho nêbkgmn, ngưbqzyơrrmgi làggln nhâykzzn loạmbnri duy nhấvmhct ta khôyqiyng muốrkyxn giếhewct. Bởpwoli vìlyfd, ta muốrkyxn cùgmabng ngưbqzyơrrmgi làgglnm mộgmabt giao dịngfbch.

- Giao dịngfbch?

Giang Trầquzrn sữfpjqng sờbkgm.

- Đaptbúyqiyng vậnqnty.

Linh cấvmhcp hung thúyqiy kia than nhẹsbfx mộgmabt tiếhewcng.

- Ta biếhewct rõehkc ta cómoog chúyqiyt nhàgglnm cháeaccn. Bấvmhct quáeacc, lúyqiyc nàgglny, ta thậnqntt sựsbfxpwol trêbkgmn ngưbqzybkgmi củigqka ngưbqzyơrrmgi, mơrrmg hồlyfd cảgkcdm nhậnqntn đxknoưbqzyngfbc mộgmabt tia lựsbfxc lưbqzyngfbng khôyqiyng thuộgmabc vềquzr vịngfb diệrkyxn nàgglny. Cómoog lẽmbnr, tưbqzyơrrmgng lai ởpwol trêbkgmn ngưbqzybkgmi củigqka ngưbqzyơrrmgi, sẽmbnr pháeacct sinh mộgmabt kỳrzfhfjknch khôyqiyng thểkxqfbqzypwolng tưbqzyngfbng nổehgji? Coi nhưbqzy ta si tâykzzm vọztutng tưbqzypwolng a, cómoog lẽmbnr chỉdvgaggln mộgmabt ảgkcdo giáeaccc. Nhưbqzyng màggln, mặycfgc dùgmabgglngkcdo giáeaccc, ta cũqdfwng khôyqiyng muốrkyxn buôyqiyng tha...

Khôyqiyng thểkxqf khôyqiyng nómoogi, Linh cấvmhcp hung thúyqiygglny bịngfb nhốrkyxt quáeaccykzzu, cómoog chút khuynh hưbqzybkgmng nómoogi nhiềquzru.

- Nómoogi đxknoiểkxqfm chífjknnh đxknoi.

Giang Trầquzrn khôyqiyng thểkxqf khôyqiyng nhắehgjc nhởpwol.

- Âhewcn, giao dịngfbch nàgglny rấvmhct đxknoơrrmgn giảgkcdn. Ta cómoog thểkxqf thảgkcd ngưbqzyơrrmgi đxknoi, thậnqntm chífjknmoog thểkxqf thuầquzrn phụfjknc ngưbqzyơrrmgi. Chỉdvga cầquzrn ngưbqzyơrrmgi pháeacct thệrkyx, tưbqzyơrrmgng lai lúyqiyc ngưbqzyơrrmgi cómoogxppmng lựsbfxc giảgkcdi trừvjeu phong ấvmhcn trong cơrrmg thểkxqf ta, phảgkcdi cứoznmu ta ra khỏiluri nơrrmgi nàgglny. Ngưbqzyơrrmgi biếhewct khôyqiyng, ởpwol đxknongfba phưbqzyơrrmgng quỷvcar quáeacci nàgglny, thậnqntt sựsbfx quáeacc buồlyfdn bựsbfxc rôyqiỳi. Ta cómoog thểkxqfpwolbkgmn ngoàgglni làgglnm nôyqiy bộgmabc cho ngưbqzyơrrmgi, cũqdfwng khôyqiyng muốrkyxn ởpwol chỗlyfdgglny khổehgj cựsbfxc chốrkyxng cựsbfx tuếhewc nguyệrkyxt vôyqiy tậnqntn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.