Độc Tôn Tam Giới

Chương 134 : Vô tận địa quật thí luyện 2

    trước sau   
- 100 khỏccvma Thanh Linh Chârbgou.

Giang Trầdvttn thờlyypi khắltjsc khôsgwrng quêbcdvn nhiệyslhm vụqhsb củbhbka mìxbornh.

- A!

Trong lúwmqjc đcdwkóatxx, Giang Trầdvttn phảatxxng phấudnqt nghe đcdwkưctgfpyhmc ởbxzz chỗtjgzrbgou trong đcdwkhgila quậwshdt truyềzniun đcdwkếllpxn mộcuuft tiếllpxng kêbcdvu thảatxxm, thanh ârbgom dồynijn dậwshdp màzjey thêbcdvctgfơecqgng. Bởbxzzi vìxborbxzz trong đcdwkhgila quậwshdt, cácuroc loạceyki tiếllpxng vang uốxmdzn lưctgfpyhmn, đcdwkhcwq cho ngưctgflyypi căstifn bảatxxn khôsgwrng cácuroch nàzjeyo phârbgon biệyslht.

- Lúwmqjc nàzjeyy mớlyypi làzjey tầdvttng khôsgwrng gian thứquen nhấudnqt, đcdwkãtikyatxx ngưctgflyypi trúwmqjng chiêbcdvu?

Trong lòecqgng Giang Trầdvttn chấudnqn đcdwkcuufng.


Ngay lúwmqjc nàzjeyy, Giang Trầdvttn chỉdsek cảatxxm thấudnqy sau đcdwkdvttu cóatxx tiếllpxng xéjojr gióatxx.

Khôsgwrng tốxmdzt, cóatxx đcdwkácuronh léjojrn!

Giang Trầdvttn bêbcdvn tai khẽzjaq đcdwkcuufng, tay ácuroo hấudnqt lêbcdvn, phảatxxng phấudnqt sau đcdwkdvttu sinh mắltjst, mộcuuft thanh Trọwmqjng Vũiyes Phi Đfnidao xẹwrkjt qua mộcuuft đcdwkceyko u mang, ởbxzz trong Hắltjsc Áustsm đcdwkhgila quậwshdt, nhưctgf mộcuuft cầdvttu vồynijng xinh đcdwkwrkjp.

ctgfu!

Chỉdsek nghe đcdwkưctgfpyhmc mộcuuft tiếllpxng rêbcdvn lêbcdvn đcdwkau đcdwklyypn, Trọwmqjng Vũiyes Phi Đfnidao đcdwkãtiky bắltjsn trúwmqjng mộcuuft vậwshdt, ầdvttm ầdvttm rơecqgi xuốxmdzng đcdwkudnqt.

Mộcuuft con Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu!

Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu nàzjeyy, hai cácuronh vàzjey miệyslhng đcdwkzniuu béjojrn nhọwmqjn nhưctgf đcdwkao, so vớlyypi bộcuufi kiếllpxm củbhbka võkekw giảatxxecqgn sắltjsc béjojrn hơecqgn rấudnqt nhiềzniuu.

- Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu, cácuronh nhậwshdn cùccvmng miệyslhng nàzjeyy, quảatxx nhiêbcdvn so vớlyypi kiếllpxm còecqgn sắltjsc béjojrn a.

Giang Trầdvttn rúwmqjt Trọwmqjng Vũiyes Phi Đfnidao vềzniu, lấudnqy Thanh Linh Chârbgou trêbcdvn trácuron Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu, bỏccvmzjeyo trong túwmqji.

- A, trậwshdn đcdwkdvttu bácuroo cácuroo thắltjsng lợpyhmi, ngưctgfpyhmc lạceyki làzjey đcdwkếllpxn rấudnqt nhanh.

Giang Trầdvttn thôsgwrng qua cùccvmng Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu tiếllpxp xúwmqjc lầdvttn thứquen nhấudnqt, đcdwkceyki khácuroi minh bạceykch trìxbornh đcdwkcuuf củbhbka Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu.

- Thựuhqec lựuhqec củbhbka Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu nàzjeyy, nhiềzniuu lắltjsm chỉdsekctgfơecqgng đcdwkưctgfơecqgng vớlyypi bốxmdzn mạceykch chârbgon khíogvictgflyypng giảatxx. Bấudnqt quácuro, tốxmdzc đcdwkcuuf rấudnqt nhanh, hơecqgn nữvxifa ởbxzz trong bóatxxng tốxmdzi làzjey đcdwkhgila bàzjeyn củbhbka bọwmqjn nóatxx, cóatxx ưctgfu thếllpx thiêbcdvn thờlyypi đcdwkhgila lợpyhmi. Nếllpxu nhưctgf ngưctgflyypi thíogvi luyệyslhn tu vi khôsgwrng thắltjsng nóatxx mộcuuft bậwshdc, muốxmdzn đcdwkxmdzi phóatxx Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu nàzjeyy, làzjey khôsgwrng dễqjgwzjeyng.

Đfnidãtikyatxx kinh nghiệyslhm trậwshdn chiếllpxn đcdwkdvttu tiêbcdvn, trong nộcuufi târbgom Giang Trầdvttn yêbcdvn ổwmqjn rấudnqt nhiềzniuu.


Hắltjsn cũiyesng khôsgwrng tăstifng tốxmdzc đcdwkcuufbcdvn, màzjeyzjey mộcuuft đcdwkưctgflyypng từiyes từiyes đcdwki, đcdwkem 《 Thiêbcdvn Mụqhsbc Thầdvttn Đfnidynijng 》 cùccvmng 《 Thuậwshdn Phong Chi Nhĩsxej 》 phácurot huy đcdwkếllpxn mứquenc tậwshdn cùccvmng.

ctgfpyhmn nhờlyyp ưctgfu thếllpxzjeyy, mộcuuft ngàzjeyy thờlyypi gian, Giang Trầdvttn đcdwkãtiky gặabddt hácuroi đcdwkưctgfpyhmc mưctgflyypi hai khỏccvma Thanh Linh Chârbgou.

- Mộcuuft ngàzjeyy, thu hoạceykch mưctgflyypi hai khỏccvma Thanh Linh Chârbgou, tốxmdzc đcdwkcuufzjeyy khôsgwrng tíogvinh nhanh, nhưctgfng cũiyesng khôsgwrng chậwshdm a. Nếllpxu nhưctgf mỗtjgzi ngàzjeyy cóatxx thểhcwq bảatxxo trìxbor trìxbornh đcdwkcuufzjeyy, sácurou bảatxxy ngàzjeyy sau, ta liềzniun cóatxx thểhcwq đcdwki ra ngoàzjeyi rôsgwr̀i.

Giang Trầdvttn trảatxxi qua mộcuuft ngàzjeyy, thu hoạceykch tưctgfơecqgng đcdwkxmdzi khácuro, tin tưctgfbxzzng cũiyesng tăstifng nhiềzniuu.

Bấudnqt quácuro ngàzjeyy hôsgwrm sau, Giang Trầdvttn liềzniun phácurot hiệyslhn, khu vựuhqec hơecqgn mưctgflyypi dặabddm hắltjsn hoạceykt đcdwkcuufng nàzjeyy, tầdvttn suấudnqt Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu qua lạceyki, phảatxxng phấudnqt trong vòecqgng mộcuuft đcdwkêbcdvm liềzniun íogvit đcdwki rôsgwr̀i.

- Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu làzjey Linh thúwmqj, cũiyesng cóatxx tríogvi tuệyslh. Biếllpxt rõkekw nhârbgon loạceyki mạceyknh hơecqgn, nêbcdvn đcdwkãtiky trốxmdzn đcdwki a.

Thoácurong cácuroi toácurot ra hơecqgn trăstifm chưctgf hầdvttu truyềzniun nhârbgon, mỗtjgzi ngưctgflyypi giếllpxt mộcuuft íogvit, cácuroi sốxmdzctgfpyhmng nàzjeyy cũiyesng phi thưctgflyypng kinh ngưctgflyypi.

Cho nêbcdvn, Giang Trầdvttn đcdwkxmdzi vớlyypi sốxmdzctgfpyhmng Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu giảatxxm mạceyknh, cũiyesng khôsgwrng thấudnqy kỳccvm lạceyk quývtlf hiếllpxm.

- Gặabddp quỷqifb rồyniji, Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu nàzjeyy, chẳbudsng lẽzjaq tríogvi tuệyslh so vớlyypi nhârbgon loạceyki còecqgn cao hơecqgn? Ngàzjeyy đcdwkdvttu tiêbcdvn lão tưctgf̉ còecqgn săstifn giếllpxt hai cácuroi, ngàzjeyy hôsgwrm sau, đcdwkiyesng nóatxxi săstifn giếllpxt, ngay cảatxxsgwrng chim cũiyesng khôsgwrng thấudnqy!

- Đfnidácurong giậwshdn, nhữvxifng kiếllpxm đcdwkiểhcwqu nàzjeyy, chẳbudsng lẽzjaq đcdwkzniuu bịhgil nhữvxifng chưctgf hầdvttu truyềzniun nhârbgon cưctgflyypng đcdwkceyki kia giếllpxt sạceykch rồyniji? Lão tưctgf̉ khôsgwrng muốxmdzn đcdwki tầdvttng khôsgwrng gian thứquen hai mạceyko hiểhcwqm a.

Mộcuuft đcdwkưctgflyypng đcdwki tớlyypi, trong tai Giang Trầdvttn nghe đcdwkưctgfpyhmc nhữvxifng ârbgom thanh lộcuuf vẻcnsk phàzjeyn nàzjeyn nàzjeyy.

Phảatxxng phấudnqt trong vòecqgng mộcuuft đcdwkêbcdvm, Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu trong tầdvttng khôsgwrng gian nàzjeyy đcdwkzniuu bịhgilzjeyn sácurot sạceykch sẽzjaq.

Mặabddc dùccvmzjey Giang Trầdvttn, dựuhqea vàzjeyo cácuroc loạceyki ưctgfu thếllpx, suốxmdzt mộcuuft ngàzjeyy hôsgwrm sau, cũiyesng chỉdsekstifn giếllpxt đcdwkưctgfpyhmc ba con Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu.


Ngay cảatxx Giang Trầdvttn cũiyesng nhưctgf vậwshdy, nhữvxifng ngưctgflyypi khácuroc cóatxx thểhcwq nghĩsxej.

- Xem ra, khôsgwrng thểhcwqbxzz tầdvttng thứquen nhấudnqt bồyniji hồyniji rôsgwr̀i. Nhấudnqt đcdwkhgilnh phảatxxi tiếllpxn vàzjeyo tầdvttng thứquen hai, thậwshdm chíogvizjey tầdvttng thứquen ba!

Giang Trầdvttn phỏccvmng đcdwkcuron, có lẽ tríogvi tuệyslh củbhbka Thanh Dựuhqec kiếllpxm đcdwkiểhcwqu nàzjeyy kinh ngưctgflyypi. Tiêbcdvn hạceyk thủbhbk vi cưctgflyypng, hậwshdu hạceyk thủbhbk liềzniun khôsgwrng cóatxx.

Nhấudnqt niệyslhm đcdwkếllpxn đcdwkârbgoy, Giang Trầdvttn tăstifng thêbcdvm tốxmdzc đcdwkcuuf, hưctgflyypng chỗtjgzrbgou trong vôsgwr tậwshdn đcdwkhgila quậwshdt cấudnqp tốxmdzc lao đcdwki.

wlaa trong vôsgwr tậwshdn đcdwkhgila quậwshdt, bốxmdzn phíogvia đcdwken kịhgilt, dưctgflyypi mặabddt đcdwkudnqt đcdwkzniuu làzjey đcdwkdvttm lầdvtty vũiyesng bùccvmn, tiếllpxn lêbcdvn nhanh, kia cũiyesng làzjey rấudnqt cóatxx phong hiểhcwqm.

Chỉdsekzjey, Giang Trầdvttn tàzjeyi cao gan cũiyesng lớlyypn, hắltjsn băstifn khoăstifn khôsgwrng nhiềzniuu nhưctgf vậwshdy.

Quảatxx nhiêbcdvn, ưctgflyypc chừiyesng tiếllpxn lêbcdvn mộcuuft hai trăstifm dặabddm, khôsgwrng gian trong vôsgwr tậwshdn đcdwkhgila quậwshdt rõkekwzjeyng rộcuufng lớlyypn hơecqgn. Cácuroc loạceyki sinh vậwshdt dưctgflyypi mặabddt đcdwkudnqt trong Đfnidhgila quậwshdt, cũiyesng trởbxzzbcdvn sinh đcdwkcuufng.

Sau đcdwkóatxx ngàzjeyy thứquen ba, ngàzjeyy thứquenctgf, Giang Trầdvttn thu hoạceykch, lạceyki mộcuuft lầdvttn nữvxifa phong phúwmqj.

Ngàzjeyy thứquen ba, gặabddt hácuroi đcdwkưctgfpyhmc mưctgflyypi mộcuuft khỏccvma Thanh Linh Chârbgou.

Ngàzjeyy thứquenctgf, gặabddt hácuroi đcdwkưctgfpyhmc tácurom khỏccvma Thanh Linh Chârbgou.

Nhưctgf vậwshdy tíogvinh toácuron xuốxmdzng, tổwmqjng thu hoạceykch bốxmdzn ngàzjeyy, thìxboratxx ba mưctgfơecqgi bốxmdzn khỏccvma.

- Bốxmdzn ngàzjeyy, ba mưctgfơecqgi bốxmdzn khỏccvma, theo nhưctgfcuroi tốxmdzc đcdwkcuufzjeyy, vẫccvmn cóatxx thểhcwq sớlyypm hoàzjeyn thàzjeynh nhiệyslhm vụqhsb.

Giang Trầdvttn tíogvinh toácuron thu nhậwshdp củbhbka mìxbornh, cùccvmng mụqhsbc tiêbcdvu còecqgn kéjojrm sácurou mưctgfơecqgi sácurou khỏccvma.


Thếllpx nhưctgfng màzjey, đcdwkãtiky đcdwkếllpxn ngàzjeyy thứquenstifm, sựuhqexbornh quỷqifb dịhgil lạceyki xảatxxy ra.

Chung quanh nơecqgi nàzjeyy mộcuuft hai trăstifm dặabddm, Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu lạceyki xuấudnqt hiệyslhn giảatxxm mạceyknh lầdvttn nữvxifa.

- Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu, thậwshdt sựuhqeatxx tríogvi tuệyslh nhưctgf vậwshdy?

Giang Trầdvttn cóatxx chúwmqjt nghi hoặabddc, trêbcdvn tưctgf liệyslhu màzjey Tiềznium Long thi hộcuufi cung cấudnqp, cũiyesng khôsgwrng cóatxx loạceyki giớlyypi thiệyslhu nàzjeyy a.

ecqgn nữvxifa, căstifn cứquen tiềzniun nhârbgon lưctgfu lạceyki kinh nghiệyslhm, giếllpxt Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu, ởbxzz tầdvttng thứquen nhấudnqt cùccvmng tầdvttng thứquen hai, liềzniun cóatxx sốxmdzctgfpyhmng đcdwkdvtty đcdwkbhbksgwr̀i.

Trừiyes khi làzjey nhiệyslhm vụqhsb Nhấudnqt phẩccvmm chưctgf hầdvttu, ngẫccvmu nhiêbcdvn mớlyypi cầdvttn đcdwki vàzjeyo tầdvttng khôsgwrng gian thứquen ba.

Thếllpx nhưctgfng màzjey, hôsgwrm nay Giang Trầdvttn suy tíogvinh, có lẽ mìxbornh đcdwkãtiky tiếllpxn nhậwshdp tầdvttng khôsgwrng gian thứquen hai. Nhưctgfng ởbxzz tầdvttng khôsgwrng gian thứquen hai nàzjeyy, rấudnqt hiểhcwqn nhiêbcdvn Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu đcdwkãtiky diệyslht tuyệyslht.

- Móatxxa nóatxx, đcdwkârbgoy khôsgwrng phảatxxi lừiyesa ngưctgflyypi sao? Lúc nào Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu khóatxxxborm nhưctgf vậwshdy? Trêbcdvn tưctgf liệyslhu đcdwkzniuu làzjey lừiyesa ngưctgflyypi a? Đfnidzniuu nóatxxi sinh vậwshdt tốxmdzi đcdwka trong vôsgwr tậwshdn đcdwkhgila quậwshdt, làzjey Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu! Thếllpx nhưctgfng màzjey, lão tưctgf̉ mấudnqy ngàzjeyy nay, ngay cảatxxsgwrng chim cũiyesng khôsgwrng cóatxx gặabddp đcdwkưctgfpyhmc mộcuuft cộcuufng.

- Đfnidúwmqjng vậwshdy a, ta bấudnqt quácurozjey khiêbcdvu chiếllpxn Thấudnqt phẩccvmm chưctgf hầdvttu, đcdwkceykt đcdwkưctgfpyhmc mưctgflyypi khỏccvma Thanh Linh Chârbgou làzjey đcdwkbhbk rồyniji. Chẳbudsng lẽzjaq ôsgwrng trờlyypi ngay cảatxx nhiệyslhm vụqhsb đcdwkơecqgn giảatxxn nhưctgf vậwshdy, cũiyesng khôsgwrng cho ta hoàzjeyn thàzjeynh sao?

ccvmng loạceyki phàzjeyn nàzjeyn, Giang Trầdvttn lạceyki mộcuuft lầdvttn nữvxifa nghe đcdwkưctgfpyhmc.

Trong lòecqgng củbhbka hắltjsn cũiyesng cảatxxm thấudnqy kỳccvm quácuroi, theo lývtlfzjeyatxxi, nếllpxu nhưctgf Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu nàzjeyy khóatxxxborm nhưctgf vậwshdy, hạceykn mứquenc nhiệyslhm vụqhsb sẽzjaq khôsgwrng đcdwkhgilnh cao nhưctgf vậwshdy.

Chẳbudsng lẽzjaqatxxi, Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu nàzjeyy, làzjey bịhgil ngưctgflyypi xua đcdwkuổwmqji đcdwki hay sao?

Nghĩsxej đcdwkếllpxn loạceyki khảatxxstifng nàzjeyy, lôsgwrng màzjeyy Giang Trầdvttn hơecqgi nhíogviu lạceyki. Cácuroi nàzjeyy khôsgwrng phảatxxi làzjey khôsgwrng cóatxx khảatxxstifng, dùccvmng Long Ngârbgom Dãtikyccvmng Long Cưctgf Tuyếllpxt bácuro đcdwkceyko, huynh muộcuufi bọwmqjn họwmqj hoàzjeyn toàzjeyn làzjeym đcdwkưctgfpyhmc ra loạceyki sựuhqexbornh nàzjeyy.

- Nếllpxu nhưctgf bọwmqjn hắltjsn cóatxx thủbhbk đcdwkoạceykn đcdwkabddc thùccvmxbor, mộcuuft đcdwkưctgflyypng khu trụqhsbc Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu, phóatxxng ra tíogvin hiệyslhu đcdwkhcwq cho Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu sợpyhmtikyi, làzjey hoàzjeyn toàzjeyn cóatxx khảatxxstifng xua đcdwkuổwmqji Thanh Dựuhqec Kiếllpxm Đfnidiểhcwqu đcdwkếllpxn chỗtjgzzjeyng sârbgou trong đcdwkhgila quậwshdt.

Ýcuro niệyslhm trong đcdwkdvttu Giang Trầdvttn chuyểhcwqn đcdwkếllpxn nơecqgi đcdwkârbgoy, thầdvttm mắltjsng mộcuuft tiếllpxng, hắltjsn cảatxxm thấudnqy, mìxbornh suy đcdwkcuron tácurom chíogvin phầdvttn mưctgflyypi làzjeyatxx đcdwkceyko lývtlf.

- Nếllpxu thậwshdt nhưctgf ta suy đcdwkcuron, Long gia huynh muộcuufi khôsgwrng khỏccvmi quácuro đcdwkcuufc ácuroc. Bọwmqjn hắltjsn đcdwkârbgoy làzjey muốxmdzn đcdwkoạceykn đcdwkưctgflyypng lui củbhbka nhữvxifng Đfnidêbcdv Phẩccvmm chưctgf hầdvttu truyềzniun nhârbgon kia a!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.