Độc Tôn Tam Giới

Chương 131 : Nhiệm vụ thứ ba 1

    trước sau   
Đjqfncxrhng nóauxki khiêeqpou chiếdhgon đhqzynjqqa vịnjqq củoqtoa Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu, coi nhưrljhbdmi tiếdhgop cậuppqn sựqczt hiệwxwtn hữczznu củoqtoa bọkoxqn hắusvdn, cũokaxng khôvgpeng cóauxk.

Thếdhgo nhưrljhng màbdmi, giờonnvbdmiy ngàbdmiy nàbdmiy, ngoàbdmii ýusvd muốdhgon xuấywxut hiệwxwtn.

Ngoàbdmii ýusvd muốdhgon mấywxuy trăvjtjm năvjtjm khôvgpeng cóauxk, xuấywxut hiệwxwtn!

Mặukfzc dùeeef nhưrljhng tiểuppqu khảprvpo hạnegdch nàbdmiy khôvgpeng phảprvpi tílvranh quyếdhgot đhqzynjqqnh, gầbdmin kềebyw chỉdhgobdmi mộcptut chi tiếdhgot nhỏnnhm khôvgpeng quan hệwxwt đhqzynegdi cụgzqfc. Nhưrljhng màbdmi, nhìiljpn chung Tiềebywm Long thi hộcptui khoáukfz trưrljhlvrac, Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu truyềebywn nhâwfxmn đhqzyebywu làbdmi tồwzian tạnegdi hạnegdc giữczzna bầbdmiy gàbdmi, bấywxut kểuppq đhqzynegdi cụgzqfc, hay làbdmi chi tiếdhgot nhỏnnhm, đhqzyebywu xa xa vưrljhhlpct lêeqpon đhqzybdmiu.

vgpem nay, coi nhưrljhbdmi chi tiếdhgot nhỏnnhm bịnjqq ngưrljhonnvi áukfzp qua danh tiếdhgong, đhqzyóauxkokaxng làbdmi lầbdmin đhqzybdmiu trong mấywxuy trăvjtjm năvjtjm qua!

Tin tứusvdc bịnjqq truyềebywn rấywxut nhanh, tựqczta nhưrljh mọkoxqc châwfxmn lan đhqzyi, thờonnvi gian uốdhgong cạnegdn chung tràbdmi, cơyher hồwzia truyềebywn khắusvdp toàbdmin bộcpturljhơyherng đhqzyôvgpe.


Tin tứusvdc nàbdmiy, thậuppqt khiếdhgon ngưrljhonnvi ta chấywxun kinh.

Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu truyềebywn nhâwfxmn, vâwfxṃy mà ởiljp Tiềebywm Long thi hộcptui, bịnjqq ngưrljhonnvi áukfzp qua danh tiếdhgong!

Ngưrljhhlpcc lạnegdi làbdmi ngưrljhonnvi trong cuộcptuc Giang Trầbdmin, lạnegdi khôvgpeng cóauxk nửivzja đhqzyiểuppqm đhqzyusvdc chílvra. Hoàbdmin thàbdminh nhiệwxwtm vụgzqf khảprvpo hạnegdch thứusvd hai, mụgzqfc tiêeqpou củoqtoa hắusvdn, làbdmi trựqcztc chỉdhgo nhiệwxwtm vụgzqf thứusvd ba.

Chỉdhgo cầbdmin hoàbdmin thàbdminh nhiệwxwtm vụgzqf thứusvd ba, liềebywn tuyêeqpon cáukfzo Giang Hãdhgon Hầbdmiu phủoqto khiêeqpou chiếdhgon Nhấywxut phẩnhmgm chưrljh hầbdmiu thàbdminh côvgpeng.

Tiếdhgop qua bàbdmii danh thi đhqzyywxuu, liềebywn quyếdhgot đhqzynjqqnh bàbdmii danh trong Nhấywxut phẩnhmgm chưrljh hầbdmiu.

bdmii danh thi đhqzyywxuu, mơyheŕi làbdmi mụgzqfc tiêeqpou củoqtoa Giang Trầbdmin ởiljp Tiềebywm Long hộcptui thửivzj lầbdmin nàbdmiy.

bdmi nhữczznng cáukfzi gọkoxqi làbdmi nhiệwxwtm vụgzqf kia, chỉdhgobdmi tậuppqp thểuppq dụgzqfc, làbdmiauxkn ăvjtjn khai vịnjqqbdmi thôvgpei.

Giang Trầbdmin hắusvdn phảprvpn ứusvdng bìiljpnh thảprvpn, lạnegdi khôvgpeng cóauxk nghĩpasxa làbdmi ngoạnegdi giớlvrai bìiljpnh thảprvpn. Khắusvdp nơyheri phảprvpn ứusvdng, đhqzyãdhgo viễokaxn siêeqpou Giang Trầbdmin dựqczt đhqzyukfzn.

Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu phủoqto đhqzynegdt đhqzyưrljhhlpcc tin tứusvdc nàbdmiy, tấywxut cảprvpvgpen xao, Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu Long Chiếdhgou Phong càbdming làbdmi thậuppqt lâwfxmu khôvgpeng nóauxki, sau đhqzyóauxk hạnegd lệwxwtnh, khôvgpeng cầbdmin biếdhgot dùeeefng bấywxut cứusvd thủoqto đhqzyoạnegdn gìiljp, phảprvpi tấywxut yếdhgou đhqzyem Giang Trầbdmin bóauxkp chếdhgot, khôvgpeng thểuppqeeefy ýusvd hắusvdn pháukfzt triểuppqn an toàbdmin.

bdmi trong vưrljhơyherng cung, quốdhgoc quâwfxmn Đjqfnôvgpeng Phưrljhơyherng Lộcptuc trưrljhlvrac tiêeqpon biếdhgot đhqzyưrljhhlpcc tìiljpnh báukfzo, cũokaxng im lặukfzng sau nửivzja ngàbdmiy. Hắusvdn bi ai ýusvd thứusvdc đhqzyưrljhhlpcc, ởiljp giữczzna vưrljhơyherng thấywxut cùeeefng Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu giáukfzc trụgzqfc, Giang Trầbdmin vốdhgon làbdmi tiểuppqu tửivzj bừcxrha bãdhgoi vôvgpe danh, lạnegdi thàbdminh đhqzynegdi sáukfzt khílvrabdmirljhơyherng thấywxut hắusvdn khôvgpeng thểuppq khôvgpeng cậuppqy vàbdmio.

- Thiêeqpon Đjqfnôvgpe, truyềebywn ýusvd chỉdhgo củoqtoa trẫkprdm, trong lúmdsrc diễokaxn ra Tiềebywm Long thi hộcptui, pháukfzi thêeqpom đhqzyôvgpẹi ngũ, tiềebywm phụgzqfc ởiljp phụgzqf cậuppqn Giang Hãdhgon Hầbdmiu, bảprvpo hộcptu Giang Hãdhgon Hầbdmiu phủoqto. Ngưrljhơyheri tựqczt thâwfxmn xuấywxut mãdhgo, âwfxmm thầbdmim bảprvpo hộcptu Giang Trầbdmin an nguy, khôvgpeng đhqzyưrljhhlpcc đhqzyuppq cho bấywxut cứusvd uy hiếdhgop gìiljp tớlvrai gầbdmin Giang Trầbdmin.

- Lĩpasxnh chỉdhgo.

Đjqfnôvgpeng Phưrljhơyherng Lộcptuc tuyệwxwtt đhqzydhgoi khôvgpeng thểuppqrljhiljpng đhqzyưrljhhlpcc, Giang gia thiếdhgou niêeqpon từcxrhng đhqzyuppq cho hắusvdn rấywxut ảprvpo nãdhgoo kia, đhqzyếdhgon ngàbdmiy nay, lạnegdi khiếdhgon hắusvdn khôvgpeng tiếdhgoc vậuppqn dụgzqfng vũokax lựqcztc mạnegdnh nhấywxut đhqzyi bảprvpo hộcptu.


- Giang Trầbdmin... Ngưrljhơyheri rốdhgot cuộcptuc làbdmi ngưrljhonnvi nhưrljh thếdhgobdmio?

Đjqfnôvgpeng Phưrljhơyherng Lộcptuc trong lúmdsrc nhấywxut thờonnvi, lâwfxmm vàbdmio trầbdmim tưrljh.

bdmiukfzc phưrljhơyherng diệwxwtn kháukfzc ởiljprljhơyherng đhqzyôvgpe, giờonnv phúmdsrt nàbdmiy cũokaxng phảprvpn ứusvdng kịnjqqch liệwxwtt.

rljhhlpcc Sưrljh Đjqfniệwxwtn tựqczt nhiêeqpon làbdmi mừcxrhng rỡoqto nhấywxut. Dùeeef sao, Giang Trầbdmin biểuppqu hiệwxwtn ra lựqcztc lưrljhhlpcng càbdming cưrljhonnvng đhqzynegdi, bọkoxqn hắusvdn liềebywn ýusvd thứusvdc đhqzyưrljhhlpcc cùeeefng Giang Trầbdmin hợhlpcp táukfzc càbdming vữczznng chắusvdc, tiềebywn đhqzywzia sẽewqbbdming quang minh.

Cao hứusvdng nhấywxut, khôvgpeng ai qua đhqzyưrljhhlpcc Giang Hãdhgon Hầbdmiu Giang Phong. Trong khoảprvpng thờonnvi gian nàbdmiy, hắusvdn lưrljhu thủoqtorljhơyherng đhqzyôvgpe, cũokaxng thừcxrha nhậuppqn lấywxuy áukfzp lựqcztc rấywxut lớlvran.

Quấywxuy rốdhgoi đhqzyếdhgon từcxrh Long Đjqfnukfzng Hầbdmiu, tuy ởiljprljhlvrai vưrljhơyherng thấywxut can thiệwxwtp, chưrljha từcxrhng cóauxk quáukfz đhqzyáukfzng, nhưrljhng lạnegdi đhqzyuppq cho Giang Phong cảprvpm nhậuppqn đhqzyưrljhhlpcc áukfzp lựqcztc khôvgpeng nhỏnnhm.

mdsrc nàbdmiy, Giang Trầbdmin ởiljp Tiềebywm Long thi hộcptui, lựqcztc áukfzp Long Ngâwfxmm Dãdhgoeeefng Long Cưrljh Tuyếdhgot, dùeeef chỉdhgobdmi áukfzp đhqzyprvpo trêeqpon mộcptut chi tiếdhgot nhỏnnhm, cũokaxng khiếdhgon cho Giang Phong phi thưrljhonnvng vui vẻogpw.

- Trầbdmin Nhi, làm rấywxut tốdhgoi a!

Giang Phong vốdhgon đhqzydhgoi vớlvrai nhiệwxwtm vụgzqf thứusvd hai củoqtoa Giang Trầbdmin, cũokaxng khôvgpeng quáukfz lạnegdc quan. Nhấywxut làbdmi vềebyw Giang Hãdhgon Lĩpasxnh mộcptut chuyếdhgon, trong nộcptui tâwfxmm Giang Phong cũokaxng khôvgpeng cóauxk ngọkoxqn nguồwzian.

Hắusvdn biếdhgot rõepih, Giang Hãdhgon Lĩpasxnh cóauxk Giang Phong hắusvdn thốdhgong trịnjqq, đhqzyóauxkbdmi bềebywn chắusvdc nhưrljh théhqzyp, ai cũokaxng khóauxkauxk khảprvpvjtjng làbdmim ầbdmim ĩpasx. Thếdhgo nhưrljhng màbdmi Giang Trầbdmin trởiljp vềebyw, đhqzycxrhng nóauxki nhữczznng đhqzynegdi bộcptu lạnegdc kia, nhữczznng tộcptuc lãdhgoo trong tộcptuc phải chăvjtjng nghe Giang Trầbdmin an bàbdmii, cũokaxng làbdmi khôvgpeng biếdhgot bao nhiêeqpou.

Thếdhgo nhưrljhng màbdmi, sựqczt thậuppqt chứusvdng minh, lo lắusvdng củoqtoa hắusvdn làbdmirljh thừcxrha.

Giang Trầbdmin chẳlfqwng nhữczznng thuậuppqn lợhlpci khốdhgong chếdhgo cụgzqfc diệwxwtn, còbdmin thuậuppqn tay gạnegdt bỏnnhm Kinh Man. Hoặukfzc làbdmi khôvgpeng ra tay, vừcxrha ra tay liềebywn gọkoxqn gàbdming linh hoạnegdt.

Giang Phong khôvgpeng thểuppq khôvgpeng thừcxrha nhậuppqn, đhqzyusvda con trai nàbdmiy củoqtoa mìiljpnh, pháukfzch lựqcztc cùeeefng thủoqto đhqzyoạnegdn, so vớlvrai mìiljpnh ởiljp thờonnvi đhqzyiểuppqm tuổluoji trẻogpwbdmin mạnegdnh hơyhern vàbdmii phầbdmin.


Bịnjqq nhi tửivzj siêeqpou việwxwtt, Giang Phong rấywxut thílvrach ýusvd.

Giang Phong pháukfzt hiệwxwtn, từcxrh khi nhi tửivzjiljp Tếdhgo Thiêeqpon Đjqfnnegdi Đjqfniểuppqn tao ngộcptu, cảprvp ngưrljhonnvi pháukfzt sinh biếdhgon hóauxka, cóauxk thểuppqauxki làbdmi long trờonnvi lởiljp đhqzyywxut.

...

Tiềebywm Long thi hộcptui, ởiljprljhlvrai khílvra thếdhgo hừcxrhng hựqcztc tiếdhgon hàbdminh.

Nhiệwxwtm vụgzqf thứusvd ba cuốdhgoi cùeeefng đhqzyãdhgo tớlvrai. Nhiệwxwtm vụgzqfbdmiy, làbdmi tấywxut cảprvp chưrljh hầbdmiu truyềebywn nhâwfxmn tham gia khảprvpo hạnegdch cộcptung đhqzywziang tham dựqczt.

Nhiệwxwtm vụgzqf: Vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt thílvra luyệwxwtn.

vgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt, ởiljp Đjqfnôvgpeng Bắusvdc bộcptu củoqtoa Đjqfnôvgpeng Phưrljhơyherng Vưrljhơyherng Quốdhgoc, làbdmi mộcptut thếdhgo giớlvrai dưrljhlvrai lòbdming đhqzyywxut rấywxut thầbdmin kỳhlpc.

Từcxrh khi Đjqfnôvgpeng Phưrljhơyherng Vưrljhơyherng Quốdhgoc lậuppqp quốdhgoc tớlvrai nay, vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt nàbdmiy chưrljha bao giờonnv bịnjqq triệwxwtt đhqzyuppq đhqzyàbdmio móauxkc qua.

Cho dùeeefbdmirljhonnvng giảprvp kiệwxwtt xuấywxut nhấywxut Đjqfnôvgpeng Phưrljhơyherng Vưrljhơyherng Quốdhgoc, cũokaxng chưrljha bao giờonnv đhqzyem trọkoxqn vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt thăvjtjm dòbdmi đhqzyếdhgon cuốdhgoi cùeeefng.

Khôvgpeng cóauxk ai biếdhgot, vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt nàbdmiy đhqzyếdhgon cùeeefng cóauxk cuốdhgoi cùeeefng hay khôvgpeng.

okaxng khôvgpeng ngưrljhonnvi nàbdmio biếdhgot, vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt nàbdmiy, đhqzyếdhgon cùeeefng phầbdmin cuốdhgoi ởiljpyheri nàbdmio.

Đjqfnâwfxmy làbdmi mộcptut thếdhgo giớlvrai dưrljhlvrai lòbdming đhqzyywxut, tấywxut nhiêeqpon ra đhqzyonnvi rấywxut nhiềebywu sinh vậuppqt.

Thiêeqpon Đjqfnưrljhonnvng củoqtoa sinh vậuppqt dưrljhlvrai mặukfzt đhqzyywxut, đhqzydhgoi vớlvrai thílvra luyệwxwtn giảprvpbdmiauxki, lạnegdi có khả năvjtjng làbdmi Đjqfnnjqqa Ngụgzqfc mộcptut đhqzyi khôvgpeng trởiljp lạnegdi.


Giang Trầbdmin khiêeqpou chiếdhgon làbdmi Nhấywxut phẩnhmgm nhiệwxwtm vụgzqf, cho nêeqpon đhqzycptu khóauxk nhiệwxwtm vụgzqf củoqtoa hắusvdn, cũokaxng làbdmiwfxḿp bâwfxṃc cao nhâwfxḿt.

- Thu thậuppqp 100 khỏnnhma Thanh Linh Châwfxmu, hoặukfzc mưrljhonnvi khỏnnhma Ngâwfxmn Linh Châwfxmu, hoặukfzc làbdmi mộcptut khỏnnhma Kim Linh Châwfxmu!

Giang Trầbdmin nhìiljpn nhiệwxwtm vụgzqfeqpou cầbdmiu, đhqzybdmiu óauxkc mộcptut đhqzybdmin sưrljhơyherng mùeeef.

okaxng may, dưrljhlvrai quyểuppqn trụgzqfc nhiệwxwtm vụgzqfbdmiy, cóauxk giớlvrai thiệwxwtu vềebywvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt.

Trong vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt, sinh tồwzian lấywxuy cáukfzc loạnegdi sinh vậuppqt dưrljhlvrai mặukfzt đhqzyywxut, trong đhqzyóauxkauxk mộcptut loạnegdi Thanh Dựqcztc Kiếdhgom đhqzyiểuppqu, trêeqpon đhqzybdmiu củoqtoa nóauxkauxk mộcptut khỏnnhma linh châwfxmu Thanh sắusvdc pháukfzt sáukfzng.

Bởiljpi vìiljpvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt làbdmi thếdhgo giớlvrai dưrljhlvrai lòbdming đhqzyywxut, Hắusvdc Ákprdm ẩnhmgm ưrljhlvrat, tầbdmim mắusvdt rấywxut kéhqzym, Thanh sắusvdc linh châwfxmu củoqtoa Thanh Dựqcztc Kiếdhgom đhqzyiểuppqu, sẽewqb mang đhqzyếdhgon ưrljhu thếdhgo rấywxut lớlvran cho nóauxk.

bdmi Ngâwfxmn Linh Châwfxmu, thìiljpbdmi Thanh Dựqcztc Kiếdhgom đhqzyiểuppqu biếdhgon chủoqtong, làbdmi linh châwfxmu củoqtoa Ngâwfxmn Dựqcztc kiếdhgom đhqzyiểuppqu. Ngâwfxmn Dựqcztc kiếdhgom đhqzyiểuppqu nàbdmiy, chílvranh làbdmiiljpnh tháukfzi tiếdhgon giai củoqtoa Thanh Dựqcztc kiếdhgom đhqzyiểuppqu, làbdmi tồwzian tạnegdi trong trăvjtjm cóauxk mộcptut.

Kim Linh Châwfxmu, thìiljpbdmi Thanh Dựqcztc kiếdhgom đhqzyiểuppqu lầbdmin nữczzna tiếdhgon giai, làbdmi Thanh Dựqcztc Kiếdhgom Vưrljhơyherng. Bấywxut luậuppqn mộcptut con nàbdmio, đhqzyebywu cóauxk lựqcztc lưrljhhlpcng cóauxk thểuppq so sáukfznh Châwfxmn khílvra đhqzynegdi sưrljh.

Thôvgpeng qua tưrljh liệwxwtu vềebywvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt, Giang Trầbdmin đhqzynegdi kháukfzi đhqzyãdhgo minh bạnegdch chuyệwxwtn gìiljp xảprvpy ra.

Chỉdhgobdmi, trong tưrljh liệwxwtu nàbdmiy cũokaxng nóauxki, ởiljp trong vôvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt, chủoqtong loạnegdi sinh vậuppqt dưrljhlvrai mặukfzt đhqzyywxut vôvgpe sốdhgo, Thanh Dựqcztc kiếdhgom đhqzyiểuppqu chỉdhgobdmi mộcptut loạnegdi Linh thúmdsrrljhơyherng đhqzydhgoi thôvgpeng thưrljhonnvng trong đhqzyóauxk.

- Tấywxut cảprvp chưrljh hầbdmiu truyềebywn nhâwfxmn tham dựqczt Tiềebywm Long hộcptui thửivzj nghe kỹonnv, buổluoji sáukfzng ngàbdmiy mai, ởiljp chỗhlpcbdmiy tậuppqp hợhlpcp, tiếdhgon vềebywvgpe tậuppqn đhqzynjqqa quậuppqt. Ba ngàbdmiy sau, nhiệwxwtm vụgzqf thứusvd ba chílvranh thứusvdc bắusvdt đhqzybdmiu.

wfxmu Ngọkoxqc côvgpeng chúmdsra cấywxut giọkoxqng nóauxki:

- Ghi lạnegdi hạnegdn mứusvdc nhiệwxwtm vụgzqf củoqtoa cáukfzc ngưrljhơyheri, còbdmin cóauxk, sau mộcptut tháukfzng thờonnvi gian sẽewqb chấywxum dứusvdt. Vưrljhhlpct qua mộcptut tháukfzng, liềebywn tílvranh toáukfzn nhiệwxwtm vụgzqf thấywxut bạnegdi; nếdhgou nhưrljh sớlvram thu thậuppqp xong, cũokaxng cóauxk thểuppq đhqzyi ra. Nhiệwxwtm vụgzqf lầbdmin nàbdmiy, sinh tửivzj do thiêeqpon mệwxwtnh. Nếdhgou nhưrljh nháukfzt gan e ngạnegdi, có thêeqpỏ xin buôvgpeng tha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.