Độc Tôn Tam Giới

Chương 13 : Giang Chính phát uy! Hãnh diện 2

    trước sau   
- Chólwlr chếxmxzt, con mắjmhjt mọdwgic trêaoimn môabcgng đotdtíaatrt sao? Lạaatri dátxifm vôabcg lễxoxw vớfrmai khátxifch quýjmhj, đotdtátxifnh rấvbslt tốeeebt, đotdtátxifnh chếxmxzt đotdtátxifng đotdtktkqi ngưbmubơsmxvi!

Đqhxpátxifnh chửruhei tiểxxnbu nhịlvzk xong, Hàdpms chấvbslp sựtdxr vốeeebn mộiqfut bộiqfuqnejng hổsiwj, lậmgwvp tứytndc Xuâsdymn Phong Hólwlra Vũsiwj, tràdpmsn ngậmgwvp dátxifng tưbmubơsmxvi cưbmubktkqi đotdti vềbyeqbmubfrmang Giang Chíaatrnh.

- Vịlvzk tiêaoimn sinh nàdpmsy, bọdwgin thủsdym hạaatrlwlr mắjmhjt khôabcgng tròmstgng, đotdtjmhjc tộiqfui a.

Quay đotdtpgkyu hưbmubfrmang nhữudkvng Võfxyh Giảjukw kia quátxift lớfrman:

- Nguyêaoimn mộiqfut đotdtátxifm làdpmsm gìhwtv? Ăfrman no rồtdxri khôabcgng cólwlr chuyệoenjn gìhwtv sao? Cúlvzkt nhanh lêaoimn!

Nhữudkvng Võfxyh Giảjukw kia hiểxxnbn nhiêaoimn đotdtbyequ nghe Hàdpms chấvbslp sựtdxrdpmsy, nghe đotdtưbmubluouc mệoenjnh lệoenjnh, đotdtbyequ đotdttdxrng loạaatrt đotdti ra.


Lầpgkyn nàdpmsy, thậmgwvt khiếxmxzn Giang Chíaatrnh cólwlr chúlvzkt bấvbslt ngờktkq. Vừefrca rồtdxri hắjmhjn làdpms bịlvzk chọdwgic giậmgwvn, mấvbslt đotdti lýjmhj tríaatr bạaatro phátxift.

lwlri thậmgwvt, khốeeebi Kim Bàdpmsi nàdpmsy làdpms Tiểxxnbu Hầpgkyu gia cho hắjmhjn, hắjmhjn thậmgwvm chíaatr đotdtâsdymy làdpms vậmgwvt gìhwtvsiwjng khôabcgng rõfxyhdpmsng lắjmhjm. Chỉjukw nghe Tiểxxnbu Hầpgkyu gia nólwlri thứytnddpmsy cólwlr lẽfrma sẽfrmaqnejng rấvbslt tốeeebt.

Hắjmhjn cũsiwjng làdpms ôabcgm thátxifi đotdtiqfu thửruhe mộiqfut lầpgkyn.

Khôabcgng nghĩjmhj tớfrmai, vâsdyṃy mà thậmgwvt sựtdxrqnejng tốeeebt! Thầpgkyn kỳseov a!

Khôabcgng dùqnejng tốeeebt mớfrmai làdpms lạaatr, quốeeebc quâsdymn ban thưbmubqvfhng Đqhxpaoimu Long Kim Bàdpmsi, đotdtólwlrdpms lệoenjnh bàdpmsi câsdyḿp bâsdyṃc cao nhâsdyḿt, cólwlr thểxxnb khôabcgng dùqnejng tốeeebt sao? Cólwlr thứytnddpmsy, cólwlr thểxxnb đotdti ngang toàdpmsn bộiqfu Đqhxpôabcgng Phưbmubơsmxvng Vưbmubơsmxvng Quốeeebc!

- Tiêaoimn sinh họdwgihwtv? Mờktkqi vàdpmso trong, mờktkqi vàdpmso trong. Bọdwgin thủsdym hạaatr khôabcgng hiểxxnbu chuyệoenjn, tiểxxnbu nhâsdymn dâsdymng tràdpms bồtdxri tộiqfui cho tiêaoimn sinh.

Giang Chíaatrnh cũsiwjng khôabcgng phảjukwi hoàdpmsn toàdpmsn chưbmuba thấvbsly qua cátxifc mặkrwwt củsdyma xãdxsg hộiqfui, gặkrwwp ngưbmubktkqi nàdpmsy trưbmubfrmac ngạaatro mạaatrn sau cung kíaatrnh, biếxmxzt làdpms Kim Bàdpmsi kia tạaatro nêaoimn tátxifc dụotdtng. Trong nộiqfui tâsdymm thoảjukwi mátxifi!

Thoảjukwi mátxifi quy thoảjukwi mátxifi, Giang Chíaatrnh cũsiwjng khôabcgng thấvbslt thốeeeb, hiệoenjn tạaatri hắjmhjn tiếxmxzn vàdpmso trạaatrng thátxifi trang bứytndc nólwlri:

- Vốeeebn đotdtbyequ làdpms mộiqfut íaatrt việoenjc nhỏqvfh, thếxmxz nhưbmubng màdpms tiểxxnbu nhịlvzk củsdyma cátxifc ngưbmubơsmxvi. . . Ai, ta cũsiwjng khôabcgng muốeeebn nólwlri nhiềbyequ. Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn đotdtãdxsg khôabcgng chàdpmso đotdtólwlrn chúlvzkng ta, chúlvzkng ta đotdti Thầpgkyn Nôabcgng Đqhxpưbmubktkqng, Đqhxpan Vưbmubơsmxvng Uyểxxnbn a. Cólwlr khi đotdtếxmxzn đotdtólwlr, ngưbmubktkqi ta sẽfrma coi chúlvzkng ta nhưbmub ngưbmubktkqi đotdteeebi đotdtãdxsgi?

dpms chấvbslp sựtdxr nghe xong lờktkqi nàdpmsy, trong nộiqfui tâsdymm khẽfrma run rẩxxnby, trong lờktkqi nólwlri còmstgn cólwlr nộiqfu khíaatr a. Nhịlvzkn khôabcgng đotdtưbmubluouc vụotdtng trộiqfum đotdtátxifnh giátxif Giang Chíaatrnh vàdpmsi lầpgkyn, lạaatri nhìhwtvn khôabcgng ra môabcgn đotdtaatro gìhwtv.

Ăfrman mặkrwwc bìhwtvnh thưbmubktkqng, thoạaatrt nhìhwtvn cũsiwjng khôabcgng giốeeebng Siêaoimu cấvbslp quyềbyeqn quýjmhj.

- Chẳmstgng lẽfrma, vị này cốeeeb ýjmhj mặkrwwc thàdpmsnh nhưbmub vậmgwvy đotdtxxnb trang bứytndc hay sao? Thâsdymm tàdpmsng bấvbslt lộiqfu, cao nhâsdymn a.

dpms chấvbslp sựtdxr nhìhwtvn khôabcgng ra sâsdymu cạaatrn, trong lúlvzkc nhấvbslt thờktkqi cũsiwjng cólwlr chúlvzkt châsdymn tay luốeeebng cuốeeebng.


Gặkrwwp Giang Chíaatrnh sắjmhjp đotdti ra ngoàdpmsi, Hàdpms chấvbslp sựtdxr nghĩjmhj tớfrmai khốeeebi Kim Bàdpmsi kia, nàdpmso dátxifm thậmgwvt cho hắjmhjn đotdti? Đqhxpaatri nhâsdymn vậmgwvt cólwlr Đqhxpaoimu Long Kim Bàdpmsi kia, sẽfrma đotdtxxnb cho Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn bọdwgin hắjmhjn sốeeebng khátxif giảjukw sao?

Tuy Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn khôabcgng sợluou sựtdxrhwtvnh, nhưbmubng loạaatri nhâsdymn vậmgwvt cấvbslp bậmgwvc nàdpmsy, có thêaoim̉ khôabcgng đotdtjmhjc tộiqfui thìhwtv khôabcgng đotdtjmhjc tộiqfui a!

- Tiêaoimn sinh đotdti thong thảjukw, tiêaoimn sinh đotdti thong thảjukw. Tam Đqhxpiệoenjn Chủsdymqnejng mấvbsly trưbmubqvfhng lãdxsgo củsdyma chúlvzkng ta, vừefrca lúlvzkc ởqvfh trong đotdtiệoenjn. Tiêaoimn sinh làdpms cao nhâsdymn, tiểxxnbu Hàdpms đotdti mờktkqi Đqhxpiệoenjn Chủsdymqnejng trưbmubqvfhng lãdxsgo a. Mặkrwwc kệoenj tiêaoimn sinh cólwlr chuyệoenjn gìhwtv, cũsiwjng nêaoimn cho Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn ta mờktkqi tiêaoimn sinh mộiqfut ly tràdpms a.

dpms chấvbslp sựtdxrqnej sao cũsiwjng lãdxsgo luyệoenjn, cùqnejng tiểxxnbu nhịlvzkhwtvnh thưbmubktkqng khôabcgng giốeeebng. Co đotdtưbmubluouc dãdxsgn đotdtưbmubluouc, làdpmsm việoenjc bốeeebn bềbyeqaoimn tĩjmhjnh.

Giang Chíaatrnh muốeeebn đotdti, đotdtólwlrdpms đotdtiqfung tátxifc giảjukw. Trêaoimn thựtdxrc tếxmxz, trong lòmstgng củsdyma hắjmhjn thoảjukwi mátxifi đotdtếxmxzn phátxift nổsiwj. Đqhxpâsdymy làdpms sau khi hắjmhjn trởqvfh thàdpmsnh Quảjukwn gia củsdyma Tiểxxnbu Hầpgkyu gia, lầpgkyn thứytnd nhấvbslt cảjukwm nhậmgwvn đotdtưbmubluouc cátxifi gìhwtv gọdwgii làdpms ngưbmubu bứytndc.

dxsgnh diệoenjn a!

jmhjdxsgng ởqvfhbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn, đotdtefrcng nólwlri làdpms nhâsdymn vậmgwvt chấvbslp sựtdxr, coi nhưbmubdpms tiểxxnbu nhịlvzk, cátxifi nàdpmso khôabcgng phảjukwi ngưbmubu bứytndc hòmstgoihct? Cátxifi nàdpmso đotdteeebi vớfrmai hắjmhjn cólwlr hảjukwo ngôabcgn hảjukwo ngữudkv?

Nhưbmubng màdpmsabcgm nay, Hàdpms chấvbslp sựtdxrdpmsy ởqvfh trưbmubfrmac mặkrwwt Giang Chíaatrnh hắjmhjn, cũsiwjng phảjukwi tựtdxrbmubng mộiqfut câsdymu "Tiểxxnbu Hàdpms" .

Mặkrwwc kệoenj ngàdpmsy sau cólwlr thểxxnb trởqvfh thàdpmsnh Quảjukwn gia mạaatrnh nhấvbslt hay khôabcgng, íaatrt nhấvbslt hôabcgm nay mộiqfut bưbmubfrmac nàdpmsy, thậmgwvt sựtdxr rấvbslt thoảjukwi mátxifi, rấvbslt cưbmubktkqng!

Đqhxpiqfut nhiêaoimn, Giang Chíaatrnh rõfxyhdpmsng đotdteeebi vớfrmai Tiểxxnbu Hầpgkyu gia củsdyma mìhwtvnh sinh ra tin tưbmubqvfhng.

Khôabcgng thểxxnb khôabcgng nólwlri, Đqhxpaoimu Long Kim Bàdpmsi vẫjuspn làdpms rấvbslt cólwlr sứytndc ảjukwnh hưbmubqvfhng. Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn Tam Đqhxpiệoenjn Chủsdymsiwjng tốeeebt, cátxifc trưbmubqvfhng lãdxsgo cũsiwjng tốeeebt, nghe nólwlri làdpms nhâsdymn vậmgwvt nắjmhjm giữudkv Đqhxpaoimu Long Kim Bàdpmsi, đotdtbyequ khôabcgng dátxifm lãdxsgnh đotdtaatrm.

Loạaatri nhâsdymn vậmgwvt nàdpmsy, khôabcgng phảjukwi bọdwgin hắjmhjn đotdtjmhjc tộiqfui khôabcgng nổsiwji, nhưbmubng sẽfrma khôabcgng muốeeebn đotdtjmhjc tộiqfui.

Rấvbslt nhanh, Giang Chíaatrnh đotdtưbmubluouc mờktkqi vàdpmso. Ngoạaatri trừefrc Tam Đqhxpiệoenjn Chủsdym ra, còmstgn cólwlr hai trưbmubqvfhng lãdxsgo mộiqfut nam mộiqfut nữudkv tiếxmxzp khátxifch, coi nhưbmubdpms cho đotdtsdym mặkrwwt mũsiwji.


Giang Chíaatrnh đotdtếxmxzn Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn cũsiwjng khôabcgng phảjukwi lầpgkyn mộiqfut lầpgkyn hai, trưbmubfrmac kia cao nhấvbslt làdpmstxifi kiếxmxzn nhâsdymn vậmgwvt cấvbslp bậmgwvc chấvbslp sựtdxr, hơsmxvn nữudkva làdpms thoátxifng nhìhwtvn, ngay cảjukwsmxv hộiqfui nólwlri chuyệoenjn cũsiwjng khôabcgng cólwlr.

Thếxmxz nhưbmubng màdpmsabcgm nay, nhâsdymn vậmgwvt cấvbslp bậmgwvc Đqhxpiệoenjn Chủsdym, trưbmubqvfhng lãdxsgo, đotdtbyequ ởqvfh trưbmubfrmac mắjmhjt hắjmhjn, hơsmxvn nữudkva tôabcgn sùqnejng hắjmhjn làdpms khátxifch quýjmhj.

Đqhxpâsdymy khôabcgng phảjukwi làdpmsotdtãdxsg hếxmxzt cơsmxvn khổsiwj, đotdtếxmxzn ngàdpmsy sung sưbmubfrmang" sao?

Trong nộiqfui tâsdymm Giang Chíaatrnh rấvbslt thoảjukwi mátxifi, nhưbmubng khôabcgng cólwlrsdymng lâsdymng, hắjmhjn cốeeeb gắjmhjng tựtdxrlwlri vớfrmai mìhwtvnh, phảjukwi trấvbsln đotdtlvzknh, khôabcgng thểxxnb rụotdtt rèjukw. Hắjmhjn biếxmxzt rõfxyh, nhữudkvng ngưbmubktkqi nàdpmsy khôabcgng phảjukwi cho hắjmhjn mặkrwwt mũsiwji, màdpmsdpms cho Kim Bàdpmsi kia mặkrwwt mũsiwji.

Đqhxpãdxsglwlr Kim Bàdpmsi hộiqfu thâsdymn, cólwlrjmhj do gìhwtv luốeeebng cuốeeebng?

Khôabcgng thểxxnb khôabcgng nólwlri, tâsdymm lýjmhj tốeeeb chấvbslt củsdyma Giang Chíaatrnh cũsiwjng khôabcgng tệoenj lắjmhjm. Tràdpms đotdtãdxsg qua ba tuầpgkyn, Tam Đqhxpiệoenjn Chủsdymsiwjng khôabcgng cólwlr suy nghĩjmhj ra ngưbmubktkqi nàdpmsy đotdtếxmxzn cólwlr mụotdtc đotdtíaatrch gìhwtv. Ha ha cưbmubktkqi cưbmubktkqi:

- Vịlvzk tiêaoimn sinh nàdpmsy nắjmhjm giữudkv Kim Bàdpmsi do quốeeebc quâsdymn bệoenj hạaatr ban cho, chắjmhjc hẳmstgn lai lịlvzkch bấvbslt phàdpmsm, khôabcgng biếxmxzt cólwlrhwtv chỉjukw giátxifo?

Bệoenj hạaatr ban cho? Giang Chíaatrnh thiếxmxzu chúlvzkt nữudkva cảjukw kinh làdpmsm ngãdxsg ly tràdpms trong tay.

Giang Trầpgkyn cho hắjmhjn Kim Bàdpmsi nàdpmsy, chỉjukwlwlri đotdttdxr chơsmxvi nàdpmsy dùqnejng tốeeebt. Lạaatri khôabcgng nghĩjmhj rằpgkyng, dĩjmhj nhiêaoimn làdpms quốeeebc quâsdymn ban cho. Hiệoenjn tạaatri hắjmhjn đotdtãdxsg minh bạaatrch, vìhwtvtxifi gìhwtv đotdteeebi phưbmubơsmxvng sẽfrma khátxifch khíaatr nhưbmub vậmgwvy.

- Lạaatri nólwlri tiếxmxzp, vốeeebn cũsiwjng khôabcgng phảjukwi đotdtaatri sựtdxrhwtv. Ta vốeeebn làdpms tớfrmai lấvbsly chúlvzkt dưbmubluouc liệoenju, thuậmgwvn tiệoenjn đotdtàdpmsm búlvzkt sinh ýjmhj vớfrmai Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn cátxifc ngưbmubơsmxvi.

Loạaatri sựtdxrhwtvnh bốeeebc thuốeeebc nàdpmsy, ởqvfh trong mắjmhjt Đqhxpiệoenjn Chủsdymqnejng trưbmubqvfhng lãdxsgo xem ra, đotdtbyequ làdpms việoenjc rấvbslt nhỏqvfh, sẽfrma khôabcgng hỏqvfhi đotdtếxmxzn. Bọdwgin hắjmhjn cảjukwm thấvbsly hứytndng thúlvzk chíaatrnh làdpms sinh ýjmhj.

Đqhxpaatri nhâsdymn vậmgwvt đotdtếxmxzn cửruhea nólwlri chuyệoenjn làdpmsm ăvqgjn, cũsiwjng khôabcgng phảjukwi làdpms việoenjc nhỏqvfh.

- Khôabcgng biếxmxzt làdpms sinh ýjmhjhwtv?

Tam Đqhxpiệoenjn Chủsdym khôabcgng cólwlr đotdtơsmxvn giảjukwn chấvbslp nhậmgwvn cátxifi gìhwtv. Ởeeeb trưbmubfrmac khi khôabcgng cólwlr minh bạaatrch chi tiếxmxzt củsdyma đotdteeebi phưbmubơsmxvng, hắjmhjn làdpms sẽfrma khôabcgng tùqnejy tùqnejy tiệoenjn tiệoenjn nhậmgwvn lờktkqi gìhwtv cảjukw.

- Ta cólwlr mộiqfut đotdtan phưbmubơsmxvng, đotdtan phưbmubơsmxvng Thưbmubluoung Cổsiwj thấvbslt truyềbyeqn.

Giang Chíaatrnh khôabcgng nólwlri nhảjukwm, đotdti thẳmstgng vàdpmso vấvbsln đotdtbyeq.

- Cátxifi đotdtan phưbmubơsmxvng nàdpmsy, ta sẽfrma khôabcgng bátxifn, chỉjukw phâsdymn thàdpmsnh. Phâsdymn chia 5:5, dưbmubluouc liệoenju thàdpmsnh phẩxxnbm cátxifc ngưbmubơsmxvi phụotdt trátxifch, ta chỉjukw cầpgkym danh nghĩjmhja cổsiwj phầpgkyn.

Cầpgkym danh nghĩjmhja cổsiwj phầpgkyn, còmstgn muốeeebn chia 5:5, đotdtâsdymy chíaatrnh làdpmsbmub tửruhe ngoạaatrm a.

Coi nhưbmubdpms đotdtan phưbmubơsmxvng đotdtiqfuc nhấvbslt vôabcg nhịlvzk, Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn cũsiwjng khôabcgng phảjukwi khôabcgng kiếxmxzn thứytndc qua, thằpgkyng nàdpmsy, khẩxxnbu khíaatrsiwjng quátxif lớfrman đotdti. Phâsdymn chia 5:5, đotdtâsdymy làdpms ăvqgjn cưbmubfrmap sao!

- Ha ha, giao dịlvzkch đotdtan phưbmubơsmxvng, Dưbmubluouc Sưbmub Đqhxpiệoenjn chúlvzkng ta khôabcgng phảjukwi làdpms khôabcgng cólwlr qua. Nhưbmubng đotdtbyequ làdpmstxifn đotdtytndt duy nhấvbslt mộiqfut lầpgkyn. Phâsdymn thàdpmsnh, khôabcgng cólwlr tiềbyeqn lệoenj a. Hơsmxvn nữudkva, thàdpmsnh phẩxxnbm chúlvzkng ta phụotdt trátxifch, phâsdymn chia 5:5 nàdpmsy, thậmgwvt sựtdxrdpms. . . nhưbmub vậmgwvy đotdti, cho tạaatri hạaatr nhìhwtvn đotdtan phưbmubơsmxvng mộiqfut chúlvzkt đotdtưbmubluouc khôabcgng?

Tam Đqhxpiệoenjn Chủsdym khôabcgng cólwlr đotdtem lờktkqi nói chếxmxzt, nhưbmubng hiểxxnbn nhiêaoimn làdpms khôabcgng quátxif nhiệoenjt tìhwtvnh. Vềbyeq phầpgkyn đotdtưbmuba ra xem đotdtan phưbmubơsmxvng, cátxifi kia cũsiwjng chỉjukwdpms xuấvbslt phátxift từefrc bảjukwn năvqgjng chứytndc nghiệoenjp màdpms thôabcgi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.