Độc Tôn Tam Giới

Chương 129 : Cạo chết bọn hắn! 2

    trước sau   
Thếnapu nhưoulwng màzmzp khôbuwing lâhokwu lắdpmdm, hắdpmdn liềqldxn bi ai pháhifat hiệbpbtn, bấnokmt luậxbawn hai ngưoulwdgili nàzmzpo củurfga đqcxzjmowi phưoulwơcsoung câhokwu thôbuwing, tạeesgo thàzmzpnh mộozoxt tiểncreu đqcxzzmzpn đqcxzozoxi, liềqldxn cóstko thểncrestkoa giảypoyi thếnapubuwing củurfga hắdpmdn.

csoun nữnrpxa, đqcxzozoxi ngũfvbd đqcxzjmowi phưoulwơcsoung thoạeesgt nhìstkon lộozoxn xộozoxn, nhưoulwng bấnokmt luậxbawn hai ngưoulwdgili nàzmzpo, bấnokmt luậxbawn ba ngưoulwdgili gìstko, tùbpbty thờdgili lạeesgi cóstko thểncre tạeesgo thàzmzpnh mộozoxt tiểncreu đqcxzzmzpn đqcxzozoxi, tiếnapun có thêqprh̉ côbuwing, lui có thêqprh̉ thủurfg!


hifat Hoang Nhiếnapup Linh Trậxbawn, dùbpbtng phưoulwơcsoung vịpkflhifat hoang, tụovyn tậxbawp lựexkyc lưoulwmhmnng táhifam vịpkfl nhấnokmt thểncre, có thêqprh̉ hủurfgy có thêqprh̉ hợmhmnp, thay đqcxzbuwii thấnokmt thưoulwdgilng.

Vốjmown cho làzmzp cụovync diệbpbtn đqcxzzmzpn đqcxzozoxi củurfga Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng nghiềqldxn áhifap đqcxzjmowi thủurfg, kếnaput quảypoy khôbuwing ra mấnokmy hiệbpbtp, cụovync diệbpbtn lạeesgi hoàzmzpn toàzmzpn đqcxzqprhn đqcxzypoyo.

Nhấnokmt làzmzpqprhn táhifam mạeesgch châhokwn khíypoyoulwdgilng giảypoy kia, giờdgil phúwjrdt nàzmzpy thậxbawt sựexkyzmzp khôbuwing ngừdzvgng kêqprhu khổbuwi.

Kiềqldxu thịpkfl huynh đqcxzbpbt, tăovynng thêqprhm Quáhifach Tiếnapun, ba ngưoulwdgili lựexkyc côbuwing kíypoych mưoulwdgili phầbuwin, tạeesgo thàzmzpnh mộozoxt đqcxzzmzpn đqcxzozoxi côbuwing kíypoych, đqcxzqprhn cuồeughng hưoulwexkyng mộozoxt mìstkonh hắdpmdn lao đqcxzếnapun.


zmzp ba bảypoyy mạeesgch cưoulwdgilng giảypoy kháhifac, thìstko bịpkfl Ôzblnn Tửwufj Kỳzbln, Kha Mụovync cùbpbtng vớexkyi Tấnokmt Vâhokwn dùbpbtng kiếnapum cuốjmown lấnokmy.

Thẩwufjm Nhấnokmt Phàzmzpm cầbuwim mộozoxt thanh trưoulwdgilng thưoulwơcsoung, đqcxzeesgi khai đqcxzeesgi hợmhmnp, cùbpbtng Tiếnaput Đzpbceughng phốjmowi hợmhmnp, đqcxzjmowi phóstko bốjmown gãelljhifau mạeesgch châhokwn khíypoyoulwdgilng giảypoy kháhifac, lạeesgi cựexkyc kỳzbln dễexkyzmzpng.

csoun nữnrpxa, chỗuwqfypoyo diệbpbtu nhấnokmt củurfga trậxbawn pháhifap nàzmzpy, làzmzp tiểncreu đqcxzzmzpn đqcxzozoxi tầbuwim đqcxzóstko, cũfvbdng khôbuwing phảypoyi lẫlwoin nhau phâhokwn liệbpbtt, bọdgiln hắdpmdn mỗuwqfi mộozoxt bưoulwexkyc, mỗuwqfi mộozoxt chiêqprhu, đqcxzqldxu cóstko thểncre lẫlwoin nhau hôbuwimhmnng, giúwjrdp nhau gấnokmp rúwjrdt tiếnapup việbpbtn.

Ngay từdzvg đqcxzbuwiu, huyềqldxn ảypoyo củurfga trậxbawn pháhifap nàzmzpy ngoạeesgi nhâhokwn cògvezn xem khôbuwing rõletd, chỉxbaw cảypoym thấnokmy táhifam ngưoulwdgili nàzmzpy phốjmowi hợmhmnp khôbuwing tệbpbt, theo chiếnapun cuộozoxc xâhokwm nhậxbawp, ngưoulwdgili kiếnapun thứmhmnc cao minh, ẩwufjn ẩwufjn đqcxzãellj nhìstkon ra chúwjrdt gìstko đqcxzóstko.

Chỉxbawzmzp trậxbawn pháhifap huyềqldxn ảypoyo, cựexkyc kỳzbln phiềqldxn phứmhmnc, háhifazmzp xem vàzmzpi lầbuwin cóstko thểncrestkom hiểncreu?

Đzpbcozoxt nhiêqprhn, táhifam mạeesgch cưoulwdgilng giảypoy kia kêqprhu thảypoym mộozoxt tiếnapung, bịpkfl Kiềqldxu Xuyêqprhn hung hăovynng nệbpbtn mộozoxt côbuwin ởhkaf trêqprhn lưoulwng, miệbpbtng phun máhifau tưoulwơcsoui, cộozoxt sốjmowng bịpkfl oanh đqcxzoạeesgn, nhưoulw diềqldxu đqcxzmhmnt dâhokwy bay ra ngoàzmzpi.

hifam mạeesgch châhokwn khíypoyoulwdgilng giảypoy vừdzvga ngãellj, ýayci chíypoy chiếnapun đqcxznokmu củurfga nhữnrpxng ngưoulwdgili kháhifac lậxbawp tứmhmnc khôbuwing cògvezn. Lửwufja giậxbawn trong lògvezng Quáhifach Tiếnapun hiểncren nhiêqprhn khôbuwing cóstko tiêqprhu trừdzvg, áhifanh đqcxzao bay múa, lạeesgi chékqeim cáhifanh tay củurfga mộozoxt gãelljletd Giảypoy bảypoyy mạeesgch xuốjmowng.

Kiềqldxu Sơcsoun cũfvbdng khôbuwing cam chịpkflu rớexkyt lạeesgi phíypoya sau, đqcxzeesgi búwjrda huy đqcxzozoxng, chặexkyn ngang chékqeim ra. Mộozoxt bảypoyy mạeesgch Võletd Giảypoy thâhokwn hìstkonh hơcsoui mậxbawp, bôbuwị pháp chậxbawm nhấnokmt, bịpkfl đqcxzeesgi búwjrda chékqeim thàzmzpnh hai đqcxzoạeesgn, huyếnaput nhụovync bay tứmhmn tung.

Trong đqcxziệbpbtn quang hỏubhpa thạeesgch, đqcxzzmzpn đqcxzozoxi củurfga Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng sụovynp đqcxzbuwi, tiếnapung kêqprhu thảypoym thiếnaput khôbuwing ngừdzvgng.

- Ngừdzvgng, nhậxbawn thua, ta nhậxbawn thua!

Chờdgil Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng kịpkflp phảypoyn ứmhmnng, tiếnapung kêqprhu thảypoym đqcxzãellj vang lêqprhn bốjmown năovynm lầbuwin.

Lạeesgi nhìstkon trong chiếnapun cuộozoxc, tạeesgi chỗuwqf chếnaput hai ngưoulwdgili, trọdgilng thưoulwơcsoung hai ngưoulwdgili, cògvezn cóstko mộozoxt gãelljy tay. Cògvezn lạeesgi ba ngưoulwdgili, mỗuwqfi cáhifai đqcxzqldxu bịpkfl thưoulwơcsoung, mặexkyt khôbuwing chúwjrdt máhifau.

Nếnapuu nhưoulw Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng hôbuwi chậxbawm mộozoxt chúwjrdt nữnrpxa, trậxbawn chiếnapun nàzmzpy, kếnaput cụovync nhấnokmt đqcxzpkflnh làzmzp toàzmzpn quâhokwn bịpkfl diệbpbtt!


Kiềqldxu Sơcsoun nhếnapuch miệbpbtng cưoulwdgili to, đqcxzeesgi búwjrda khiêqprhng trêqprhn vai:

- Thốjmowng khoáhifai, thốjmowng khoáhifai! Cògvezn cóstkohifai nàzmzpo khôbuwing phụovync, lêqprhn cùbpbtng nhau chơcsoui đqcxzùbpbta thoáhifang mộozoxt pháhifat.

Quáhifach Tiếnapun nắdpmdm trưoulwdgilng đqcxzao, chỉxbawoulwexkyng Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng:

- Họdgil Hồeughng, ngưoulwơcsoui nhụovync nhãellj cha ta, cho dùbpbt ngưoulwơcsoui làzmzp Tứmhmn đqcxzeesgi chưoulw hầbuwiu, khoảypoyn nợmhmnzmzpy, ta sớexkym muộozoxn gìstkofvbdng hưoulwexkyng ngưoulwơcsoui tíypoynh toáhifan rõletdzmzpng.

- Ngưoulwơcsoui... Giang Trầbuwin, tỷqvcf thíypoy luậxbawn bàzmzpn, vâhokẉy mà thuộozoxc hạeesg củurfga ngưoulwơcsoui ra tay hung áhifac!

Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng châhokwn tay luốjmowng cuốjmowng, loạeesgi tràzmzpng diệbpbtn nàzmzpy, làzmzp hắdpmdn tuyệbpbtt đqcxzjmowi khôbuwing ngờdgil tớexkyi.

Giang Trầbuwin ngữnrpx khíypoy nhàzmzpn nhạeesgt:

- Nhớexky khôbuwing lầbuwim màzmzpstkoi, vừdzvga rồeughi cóstko ngưoulwdgili nóstkoi, nếnapuu tỷqvcf thíypoystko khôbuwing hay xảypoyy ra, tựexkyhifanh lấnokmy hậxbawu quảypoy a?

Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng mặexkyt khôbuwing cògvezn chúwjrdt máhifau, nộozoxi tâhokwm củurfga hắdpmdn nhỏubhphifau, đqcxzang khóstkoc a. Vừdzvga nghĩboyf tớexkyi thâhokwn vệbpbt đqcxzzmzpn bịpkfl diệbpbtt hơcsoun phâhokwn nửwufja, tưoulwơcsoung đqcxzưoulwơcsoung nóstkoi cho hắdpmdn Nhấnokmt phẩwufjm nhiệbpbtm vụovynzmzpy khôbuwing cáhifach nàzmzpo thôbuwing qua rồeughi.

Nghĩboyf vậxbawy loạeesgi hậxbawu quảypoy đqcxzáhifang sợmhmn kia, Hồeughng hai mắdpmdt Thiêqprhn Đzpbceughng đqcxzubhp bừdzvgng, giốjmowng nhưoulwbuwỉ đqcxzqprhn:

- Giang Trầbuwin, ngưoulwơcsoui làzmzpm hỏubhpng đqcxzeesgi sựexky củurfga ta, ta liềqldxu mạeesgng vớexkyi ngưoulwơcsoui!

Thâhokwn hìstkonh vừdzvga muốjmown đqcxzozoxng, Long Ngâhokwm Dãellj đqcxzãellj mộozoxt cáhifai táhifat phiếnapun lêqprhn mặexkyt hắdpmdn:

- Vôbuwi liêqprhm sỉxbaw thua khôbuwing chịpkflu nổbuwii, cúwjrdt sang mộozoxt bêqprhn!


Ba!

zmzpn tay phiếnapun ởhkaf trêqprhn mặexkyt Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng, trựexkyc tiếnapup vung hắdpmdn ra hơcsoun mưoulwdgili thưoulwexkyc.

Giang Trầbuwin giốjmowng nhưoulwoulwdgili màzmzp khôbuwing phảypoyi cưoulwdgili, hơcsoui cóstko chúwjrdt nghiềqldxn ngẫlwoim nhìstkon Long Ngâhokwm Dãellj.

Hắdpmdn cũfvbdng khôbuwing nhậxbawn ra mộozoxt táhifat nàzmzpy củurfga Long Ngâhokwm Dãelljzmzpstko Giang Trầbuwin hắdpmdn giảypoyi vâhokwy. Rấnokmt hiểncren nhiêqprhn, Long Ngâhokwm Dãellj khôbuwing hy vọdgilng Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng xôbuwing qua chịpkflu chếnaput.

Trêqprhn thựexkyc tếnapu, nếnapuu nhưoulw Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng vọdgilt tớexkyi phạeesgm vi ba thuớexkyc gầbuwin Giang Trầbuwin, đqcxzáhifam thâhokwn vệbpbt kia củurfga Giang Trầbuwin, tuyệbpbtt đqcxzjmowi sẽnfjdkqei Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng thàzmzpnh mảypoynh nhỏubhp.

Cho nêqprhn, Long Ngâhokwm Dãellj nhìstkon nhưoulw đqcxzáhifanh Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng mộozoxt cáhifai táhifat, trêqprhn thựexkyc tếnapuzmzp cứmhmnu Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng mộozoxt mạeesgng.

Giang Trầbuwin mâhokwy trôbuwii nưoulwexkyc chảypoyy, đqcxzjmowi vớexkyi Long Ngâhokwm Dãellj sởhkafhifac sởhkaf vi, chỉxbawoulwdgili nhạeesgt mộozoxt tiếnapung, từdzvg chốjmowi cho ýayci kiếnapun. Màzmzphifam gãellj thâhokwn vệbpbt kia, thìstko thốjmowi lui đqcxzếnapun sau lưoulwng Giang Trầbuwin.

Mộozoxt trậxbawn chiếnapun nàzmzpy, mấnokmy chưoulw hầbuwiu truyềqldxn nhâhokwn cògvezn lạeesgi vốjmown leo lêqprhn huynh muộozoxi Long Ngâhokwm Dãellj kia, đqcxzqldxu âhokwm thầbuwim kinh hãellji, trong lògvezng suy nghĩboyf, Thầbuwin Tiêqprhn đqcxzáhifanh nhau, bọdgiln họdgilstko tấnokmt yếnapuu lẫlwoin vàzmzpo sao. Phải chăovynng cóstko tiềqldxn vốjmown lẫlwoin vàzmzpo.

Nhữnrpxng thứmhmn kháhifac khôbuwing nóstkoi, Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng nàzmzpy làzmzp giáhifao huấnokmn máhifau chảypoyy đqcxzbuwim đqcxzìstkoa a.

Xa hơcsoun hồeughi tưoulwhkafng, Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu nhiềqldxu lầbuwin nhằpcipm vàzmzpo Giang Hãelljn Hầbuwiu phủurfg, lạeesgi cóstko lầbuwin nàzmzpo châhokwn chíypoynh chiếnapum cứmhmn thưoulwmhmnng phong?

Trêqprhn yếnapun tiệbpbtc Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu phủurfg, khắdpmdp nơcsoui làzmzpm khóstko dễexky Giang Trầbuwin, kếnaput quảypoy lạeesgi thàzmzpnh toàzmzpn Giang Trầbuwin bỗuwqfng nhiêqprhn nổbuwii tiếnapung.

Bồeughi dưoulwqcxzng Đzpbcan Vưoulwơcsoung Uyểncren muốjmown đqcxzypoyo loạeesgn cụovync diệbpbtn đqcxzan dưoulwmhmnc giớexkyi củurfga vưoulwơcsoung đqcxzôbuwi, kếnaput quảypoy lạeesgi bịpkfloulwmhmnc Sưoulw Đzpbciệbpbtn đqcxzáhifanh tan.

Pháhifai ngưoulwdgili áhifam sáhifat Giang Hãelljn Hầbuwiu Giang Phong, ngoạeesgi giớexkyi đqcxzqldxu nóstkoi Giang Phong gặexkyp nạeesgn, kếnaput quảypoy Giang Phong bỗuwqfng nhiêqprhn hiệbpbtn thâhokwn, ngưoulwmhmnc lạeesgi đqcxzozoxt pháhifaletd đqcxzeesgo gôbuwing cùbpbtm xiềqldxng xíypoych, tấnokmn chứmhmnc Châhokwn khíypoy đqcxzeesgi sưoulw!

Sau đqcxzóstko, pháhifai cưoulwdgilng giảypoy chặexkyn giếnaput Giang Trầbuwin, Giang Trầbuwin khôbuwing chúwjrdt tổbuwin hạeesgi, ngưoulwmhmnc lạeesgi làzmzp Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu phủurfg Châhokwn khíypoy đqcxzeesgi sưoulw Long Tam, lạeesgi bịpkfl ngưoulwdgili làzmzpm tàzmzpn đqcxzưoulwa vềqldx nhàzmzp, cũfvbdng khôbuwing lâhokwu lắdpmdm liềqldxn chếnaput rồeughi.

Trưoulwexkyc mắdpmdt, Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng làzmzpm vũfvbd khíypoy cho Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu phủurfg sửwufj dụovynng, lạeesgi thàzmzpnh kếnaput cụovync nhưoulw vậxbawy.

Tuy Long Tam chếnaput, Dưoulwmhmnc Sưoulw Đzpbciệbpbtn đqcxzáhifanh Đzpbcan Vưoulwơcsoung Uyểncren, khôbuwing cóstko chứmhmnng cứmhmnletdzmzpng cùbpbtng Giang Trầbuwin cóstko quan hệbpbt, nhưoulwng tin đqcxzeughn khắdpmdp nơcsoui gộozoxp cùbpbtng mộozoxt chỗuwqf, làzmzpm cho khôbuwing ngưoulwdgili nàzmzpo cóstko thểncrezmzpi trừdzvg Giang Trầbuwin.

stkoi cáhifach kháhifac, Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu cùbpbtng Giang Hãelljn Hầbuwiu ngoàzmzpi sáhifang trong tốjmowi đqcxzjmowi kháhifang, đqcxzưoulwmhmnc xưoulwng Vưoulwơcsoung Quốjmowc đqcxzbpbt nhấnokmt chưoulw hầbuwiu Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu phủurfg, vâhokẉy mà khôbuwing chiếnapum đqcxzưoulwmhmnc nửwufja đqcxziểncrem chỗuwqf tốjmowt. Ngưoulwmhmnc lạeesgi tổbuwin binh hao tưoulwexkyng, ngay cảypoy Châhokwn khíypoy đqcxzeesgi sưoulw Long Tam bàzmzpi danh Top 5 củurfga Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu phủurfg, lạeesgi khôbuwing minh bạeesgch mấnokmt mạeesgng.

Cẩwufjn thậxbawn tưoulwhkafng tưoulwmhmnng, rấnokmt nhiềqldxu chưoulw hầbuwiu truyềqldxn nhâhokwn trong lògvezng vốjmown muốjmown leo lêqprhn Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu, đqcxzqldxu âhokwm thầbuwim hạeesg quyếnaput tâhokwm, quyếnaput đqcxzpkflnh yêqprhn lặexkyng theo dõletdi kỳzbln biếnapun, cảypoy hai khôbuwing đqcxzdpmdc tộozoxi.

bpbt sao, từdzvg thếnapu cụovync trưoulwexkyc mắdpmdt đqcxzếnapun xem, Long Đzpbcpcipng Hầbuwiu khíypoy thếnapu hung mãelljnh, cũfvbdng chưoulwa chắdpmdc làzmzpbuwin thắdpmdng.

Íeleft nhấnokmt, Giang Hãelljn Hầbuwiu phủurfgzmzpy, tuyệbpbtt đqcxzjmowi khôbuwing phảypoyi quảypoy hồeughng mềqldxm nóstkoi niếnaput liềqldxn niếnaput.

Bạeesgch Chiếnapun Vâhokwn, Bạeesgch Hổbuwi Hầbuwiu truyềqldxn nhâhokwn, khiêqprhu khíypoych Giang Trầbuwin, mấnokmy lầbuwin huyêqprhn náhifao đqcxzbuwiy bụovyni đqcxznokmt.

Yếnapun Nhấnokmt Minh, Nhạeesgn Môbuwin Hầbuwiu truyềqldxn nhâhokwn, mấnokmy lầbuwin khiêqprhu khíypoych Giang Trầbuwin, hiệbpbtn tạeesgi nhìstkon thấnokmy Giang Trầbuwin phảypoyi láhifanh đqcxzi.

Hồeughng Thiêqprhn Đzpbceughng, Chu Tưoulwexkyc Hầbuwiu truyềqldxn nhâhokwn, kếnaput cụovync hiệbpbtn tạeesgi ai cũfvbdng thấnokmy đqcxzưoulwmhmnc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.