Độc Tôn Tam Giới

Chương 126 : Ngươi chọn lựa hấn ta? 1

    trước sau   
Giang Trầwzyyn nhẹrjct thởsifkeajfi:

- Sốboqr trờulxui tạkchbo hóboqra, mộundrt ânzfvm mộundrt dưqzwrơwjdmng, ai cũauxyng khôlahqng thểkshm đauxyo lưqzwrulxung. Vưqzwrơwjdmng Quốboqrc thếyyme tụzqqec nàeajfy, vôlahq duyêakxhn vôlahq cớstnc, nhưqzwr thếyymeeajfo lạkchbi xuấjarat hiệstncn Linh Thổqmfr? Nhưqzwr thếyymeeajfo sẽumev xuấjarat hiệstncn Linh Đecyxqtnfa phìkelb nhiêakxhu nhưqzwr vậqecpy? Tiểkshmu Vũauxy, nếyymeu nhưqzwr ta tírmnrnh khôlahqng sai, đauxyânzfvy làeajf triệstncu chứgyvkng xấjarau, đauxykchbi hung hiệstncn ra!

- Đecyxkchbi hung? Ca, Linh Thổqmfreajfy, hẳeoetn làeajfboqrkelb cổqmfr quácgnki?

Giang Trầwzyyn lắoeaac đauxywzyyu:

- Việstncc nàeajfy, lấjaray sứgyvkc củxvvia ta vàeajf ngưqzwrơwjdmi, làeajf khôlahqng giảmbnxi đauxyưqzwritwxc. Muốboqrn nghiệstncm chứgyvkng phỏumevng đauxycgnkn củxvvia ta, trừatwn khi tu vi củxvvia ta vàeajf ngưqzwrơwjdmi đauxyếyymen Linh Đecyxkchbo, nắoeaam giữcgnk thầwzyyn thôlahqng đauxyundrn đauxyqtnfa, tiếyymen vàeajfo sânzfvu trong lòitwxng đauxyjarat đauxyiềqtnfu tra mộundrt phen. Nếyymeu khôlahqng, bấjarat luậqecpn suy đauxycgnkn gìkelb, đauxyqtnfu chỉcgnkeajf suy đauxycgnkn.

Giang Trầwzyyn khôlahqng muốboqrn giảmbnxi thírmnrch thêakxhm cácgnki gìkelb. Giảmbnxi thírmnrch càeajfng nhiềqtnfu, sẽumeveajfng đauxykshm cho Giang Vũauxy bấjarat an.


- Tiểkshmu Vũauxy, khốboqri Linh Dưqzwritwxc viêakxhn kia, làeajf cựqtnfc kỳwzyy khủxvving khiếyymep. Khácgnk tốboqrt, hôlahqm nay tuy triệstncu chứgyvkng xấjarau ẩgluon ẩgluon xuấjarat hiệstncn, nhưqzwrng còitwxn chưqzwra tớstnci kỳwzyy phácgnkt tácgnkc. Thựqtnfc hi vọavbbng suy đauxycgnkn củxvvia ta làeajf sai. Nếyymeu khôlahqng, trưqzwrulxung hạkchbo kiếyymep nàeajfy, tuyệstnct đauxyboqri làeajf mộundrt trưqzwrulxung hạkchbo kiếyymep màeajfqzwrơwjdmng Quốboqrc thếyyme tụzqqec khôlahqng cácgnkch nàeajfo ngănzfvn cảmbnxn.

Giang Trầwzyyn nhẹrjct nhàeajfng thởsifkeajfi, hắoeaan kiếyymen thứgyvkc rộundrng rãlhdsi, kỳwzyy thậqecpt trong nộundri tânzfvm đauxyãlhds kếyymet luậqecpn mấjaray thứgyvkkelb đauxyóboqr, chỉcgnkeajf, hắoeaan cũauxyng biếyymet, việstncc nàeajfy hắoeaan khôlahqng cóboqrcgnkch nàeajfo truyềqtnfn ra, truyềqtnfn tớstnci, khôlahqng biếyymet sẽumev tạkchbo thàeajfnh hậqecpu quảmbnx đauxyácgnkng sợitwx ra sao.

Tuy kiếyymep trưqzwrstncc hắoeaan làeajf Thiêakxhn Đecyxếyyme chi tửundr, thếyyme nhưqzwrng màeajflahqm nay chuyêakxh̉n sinh xuấjarat thếyyme, lạkchbi khôlahqng còitwxn thânzfvn phậqecpn kiếyymep trưqzwrstncc, ởsifk trong thếyyme tụzqqec pha trộundrn, hắoeaan đauxyãlhds khôlahqng cóboqr bấjarat kỳwzyy tiềqtnfn vốboqrn phóboqrng túipzgng.

Nhấjarat cửundr nhấjarat đauxyundrng, phảmbnxi cânzfvn nhănzfv́c chu toàeajfn, đauxykshm trácgnknh đauxyem mìkelbnh cuốboqrn vàeajfo.

nzfvn cứgyvk Giang Trầwzyyn suy tírmnrnh, việstncc lạkchbsifkqzwritwxc viêakxhn nàeajfy, tuy biểkshmu thịqtnf triệstncu chứgyvkng xấjarau, nhưqzwrng còitwxn chưqzwra tớstnci thơwjdm̀i đauxyakxh̉m ứgyvkng nghiệstncm, việstncc cấjarap bácgnkch nhấjarat, làeajf Giang Trầwzyyn phảmbnxi chạkchby vềqtnfqzwrơwjdmng đauxyôlahq phụzqqec mệstncnh.

- Tiểkshmu Vũauxy, nhớstnc kỹumev lờulxui củxvvia ta, phong tỏumeva phiếyymen Dưqzwritwxc Viêakxhn kia, đauxyatwnng cho bấjarat luậqecpn kẻovzeeajfo ra vàeajfo.

cgnki đauxykchbi hung nàeajfy xuấjarat hiệstncn, ởsifk Giang Trầwzyyn xem ra, nhanh thìkelb hai ba nănzfvm, chậqecpm thìkelb bảmbnxy tácgnkm nănzfvm, còitwxn cóboqr thờulxui gian ứgyvkng đauxyboqri.

Ra Tửundr Kinh bộundr, Giang Trầwzyyn trởsifk vềqtnf Ba Giang Thàeajfnh mộundrt chuyếyymen, hưqzwrstncng Giang Đecyxavbbng cácgnko biệstnct. Mang theo mộundrt đauxyácgnkm thủ hạ, bưqzwrstncc lêakxhn hàeajfnh trìkelbnh phảmbnxn hồavbbi vưqzwrơwjdmng đauxyôlahq.

Trêakxhn đauxyưqzwrulxung đauxyi, ban ngàeajfy Giang Trầwzyyn chạkchby đauxyi, ban đauxyêakxhm thìkelb giácgnkm sácgnkt nhóboqrm thânzfvn vệstnc tu luyệstncn, chỉcgnk đauxyiểkshmm vũauxy kỹumev, dạkchby bọavbbn hắoeaan trậqecpn phácgnkp.

Vốboqrn chỉcgnkeajfeajfnh trìkelbnh ba bốboqrn ngàeajfy, lạkchbi đauxyi mưqzwrulxui ngàeajfy mớstnci tớstnci vưqzwrơwjdmng đauxyôlahq.

Chỉcgnkeajf, mưqzwrulxui ngàeajfy hàeajfnh trìkelbnh nàeajfy, bấjarat kểkshmeajf Giang Trầwzyyn, hay làeajfcgnkm gãlhds thânzfvn vệstnc, tu vi lạkchbi tinh tiếyymen mộundrt tầwzyyng.

Trởsifk lạkchbi vưqzwrơwjdmng đauxyôlahq, chu kỳwzyy nhiệstncm vụzqqe ưqzwrstncc chừatwnng chỉcgnk tốboqrn hai mưqzwrơwjdmi sácgnku ngàeajfy.

- Giang Trầwzyyn, Nhấjarat phẩgluom nhiệstncm vụzqqe thứgyvk hai, chiêakxhu mộundrcgnkm gãlhds thânzfvn vệstnc. Phảmbnxi dưqzwrstnci hai mưqzwrơwjdmi tuổqmfri, tu vi sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnr trởsifkakxhn!


- Cácgnki nàeajfy làeajf danh sácgnkch thânzfvn vệstnc củxvvia ta, bêakxhn trong cóboqrqzwr liệstncu, thânzfvn phậqecpn, lai lịqtnfch củxvvia bọavbbn hắoeaan.

Giang Trầwzyyn đauxyem tưqzwr liệstncu củxvvia tácgnkm gãlhds thânzfvn vệstnc trìkelbnh lêakxhn.

qzwr liệstncu xéulxut duyệstnct khôlahqng sai, ngưqzwrulxui xéulxut duyệstnct kia lạkchbi nóboqri:

- Nhiệstncm vụzqqeeajfy, còitwxn cầwzyyn mỗkshmi mộundrt gãlhds thânzfvn vệstnc phảmbnxi thôlahqng qua khảmbnxo hạkchbch vũauxy lựqtnfc.

- Khảmbnxo hạkchbch nhưqzwr thếyymeeajfo?

- Cóboqr hai chưqzwrơwjdmng trìkelbnh, đauxykchbo thứgyvk nhấjarat, làeajf bọavbbn họavbb từatwnng cácgnki đauxyi tham gia khảmbnxo hạkchbch sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnr. Đecyxkchbo chưqzwrơwjdmng trìkelbnh nàeajfy tưqzwrơwjdmng đauxyboqri đauxyơwjdmn giảmbnxn.

Ngưqzwrulxui xéulxut duyệstnct trảmbnx lờulxui.

- Đecyxkchbo chưqzwrơwjdmng trìkelbnh thứgyvk hai, thìkelb cầwzyyn bọavbbn hắoeaan đauxyi sânzfvn thi đauxyjarau, đauxyboqri khácgnkng tácgnkm Mộundrc Ngẫumevu Nhânzfvn sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnr. Phảmbnxi ởsifk trong thờulxui gian quy đauxyqtnfnh, đauxyácgnknh bạkchbi tácgnkm Lụzqqec cấjarap Mộundrc Ngẫumevu Nhânzfvn! Thờulxui gian rấjarat ngắoeaan, chỉcgnkboqr nửundra néulxun hưqzwrơwjdmng.

Chưqzwrơwjdmng trìkelbnh thứgyvk nhấjarat, làeajfcgnko lộundr chếyymet, khôlahqng cóboqr mộundrt đauxyiểkshmm kỹumev xảmbnxo đauxyácgnkng nóboqri. Lúipzgc trưqzwrstncc Giang Trầwzyyn tham gia trụzqqe cộundrt khảmbnxo hạkchbch, đauxyãlhds từatwnng khảmbnxo nghiệstncm qua.

Chưqzwrơwjdmng trìkelbnh nàeajfy, đauxyơwjdmn giảmbnxn, khôlahqng cácgnkch nàeajfo làeajfm bộundr.

Đecyxkchbo chưqzwrơwjdmng trìkelbnh thứgyvk hai, tưqzwrơwjdmng đauxyboqri màeajfboqri phứgyvkc tạkchbp hơwjdmn mộundrt chúipzgt. Dùkyyl sao, thờulxui gian nửundra néulxun hưqzwrơwjdmng, đauxyácgnknh tan tácgnkm Mộundrc Ngẫumevu Nhânzfvn tưqzwrơwjdmng đauxyưqzwrơwjdmng vớstnci sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnrqzwrulxung giảmbnx, vẫumevn còitwxn cóboqr chúipzgt đauxyundr khóboqr.

Nếyymeu Giang Trầwzyyn khôlahqng chuẩgluon bịqtnf mộundrt tay, sau khi chiêakxhu xong tácgnkm danh ngạkchbch, liềqtnfn vộundri vàeajfng chạkchby vềqtnf phụzqqec mệstncnh, rấjarat cóboqr thểkshm sẽumevsifk trong khảmbnxo hạkchbch bịqtnf thua.

lahqm nay, Giang Trầwzyyn chuẩgluon bịqtnf mộundrt tay, chẳeoetng nhữcgnkng đauxyem tácgnkm gãlhds thânzfvn vệstnc toàeajfn bộundrnzfvng lêakxhn tớstnci bảmbnxy mạkchbch chânzfvn khírmnr, còitwxn truyềqtnfn cho bọavbbn hắoeaan trậqecpn phácgnkp, chỉcgnk đauxyiểkshmm vũauxy kỹumev.


Kểkshm từatwn đauxyóboqr, chưqzwrơwjdmng trìkelbnh khảmbnxo hạkchbch thứgyvk hai kia, liềqtnfn cóboqr nắoeaam chắoeaac rấjarat nhiềqtnfu.

Chưqzwrơwjdmng trìkelbnh thứgyvk nhấjarat, ởsifkqzwrstnci Giang Trầwzyyn dặjdafn dòitwx, tácgnkm ngưqzwrulxui khôlahqng hiệstncn sơwjdmn lộundr thủxvviy, chỉcgnk đauxyưqzwra vàeajfo sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnr liềqtnfn dừatwnng lạkchbi, cũauxyng khôlahqng cóboqr đauxyem ácgnkt chủxvvieajfi thoácgnkng cácgnki bạkchbo lộundr.

Thuậqecpn lợitwxi vưqzwritwxt qua kiểkshmm tra.

Toàeajfn bộundr quácgnk trìkelbnh, Cânzfvu Ngọavbbc côlahqng chúipzga mộundrt mựqtnfc chúipzg ýoeaa, thấjaray Giang Trầwzyyn chiêakxhu mộundrcgnkm gãlhds thânzfvn vệstnc, toàeajfn bộundr thôlahqng qua sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnr khảmbnxo hạkchbch, cũauxyng hơwjdmi nhẹrjct nhàeajfng thởsifk ra.

eajfng mộundrt mựqtnfc lo lắoeaang, lo lắoeaang lựqtnfc khốboqrng chếyyme củxvvia Giang Trầwzyyn khôlahqng đauxyxvvi, lựqtnfc hiệstncu triệstncu khôlahqng đauxyxvvi, chiêakxhu mộundr khôlahqng đauxyxvvi danh ngạkchbch. Hôlahqm nay xem ra, mìkelbnh vẫumevn làeajf xem nhẹrjct hắoeaan.

Vềqtnf phầwzyyn chưqzwrơwjdmng trìkelbnh khảmbnxo hạkchbch thứgyvk hai, Cânzfvu Ngọavbbc côlahqng chúipzga ngưqzwritwxc lạkchbi khôlahqng lo lắoeaang thếyymeeajfo. Giang Trầwzyyn làeajf dạkchbng ngưqzwrulxui gìkelb? Ngay cảmbnx Chânzfvn khírmnr đauxykchbi sưqzwr nhưqzwrnzfvu Ngọavbbc côlahqng chúipzga nàeajfng, Giang Trầwzyyn cũauxyng cóboqr thểkshm chỉcgnk đauxyiểkshmm. Dạkchby mấjaray tùkyyly tùkyylng sácgnku mạkchbch chânzfvn khírmnr, cácgnki kia còitwxn khôlahqng đauxyơwjdmn giảmbnxn?

Đecyxi vàeajfo sânzfvn thi đauxyjarau, Giang Trầwzyyn phácgnkt hiệstncn, nơwjdmi đauxyânzfvy lạkchbi phi thưqzwrulxung nácgnko nhiệstnct.

auxyng đauxyavbbng thờulxui phácgnkt hiệstncn, chấjarap hàeajfnh nhiệstncm vụzqqe chiêakxhu mộundreajfy, khôlahqng chỉcgnkboqr Giang Trầwzyyn hắoeaan.

wjdm hồavbb tấjarat cảmbnx đauxystnc tửundr chưqzwr hầwzyyu cạkchbnh tranh Nhấjarat phẩgluom, đauxyqtnfu phảmbnxi chấjarap hàeajfnh mộundrt nhiệstncm vụzqqe đauxyavbbng dạkchbng. Trong sânzfvn đauxyjarau, đauxyqtnfu làeajfqzwrơwjdmng mặjdaft quen thuộundrc, nhìkelbn thấjaray Giang Trầwzyyn, đauxyqtnfu giốboqrng nhưqzwrqzwrulxui màeajf khôlahqng phảmbnxi cưqzwrulxui.

Đecyxếyymen nơwjdmi nàeajfy, mọavbbi ngưqzwrulxui đauxyqtnfu làeajf đauxyboqri thủxvvi cạkchbnh tranh.

Hai huynh muộundri Long Ngânzfvm Dãlhds, Long Cưqzwr Tuyếyymet, tựqtnf nhiêakxhn cũauxyng cóboqr mặjdaft.

itwxn cóboqr Chu Tưqzwrstncc Hầwzyyu truyềqtnfn nhânzfvn Hồavbbng Thiêakxhn Đecyxavbbng, hắoeaan làeajf ngưqzwrulxui ủxvving hộundr trung thựqtnfc củxvvia Long Cưqzwr Tuyếyymet, thânzfvn làeajf truyềqtnfn nhânzfvn mộundrt trong Tứgyvk đauxykchbi chưqzwr hầwzyyu, giờulxu phúipzgt nàeajfy tựqtnf nhiêakxhn cũauxyng ởsifknzfvn thi đauxyjarau.

Ngoàeajfi ra, Bạkchbch Hổqmfr Hầwzyyu truyềqtnfn nhânzfvn Bạkchbch Chiếyymen Vânzfvn, Huyềqtnfn Vũauxy Hầwzyyu truyềqtnfn nhânzfvn Dịqtnfch Thácgnki Sơwjdm,… đauxyqtnfu làeajf chưqzwr hầwzyyu truyềqtnfn nhânzfvn nổqmfri tiếyymeng Đecyxôlahqng Phưqzwrơwjdmng Vưqzwrơwjdmng Quốboqrc.

Nhữcgnkng ngưqzwrulxui nàeajfy nhìkelbn thấjaray Giang Trầwzyyn, cóboqr chúipzgt tràeajfn ngậqecpp đauxyqtnfch ýoeaa, cóboqr chúipzgt thìkelb mỉcgnkm cưqzwrulxui xem nhưqzwr chàeajfo hỏumevi.

Trong đauxyóboqr Nhạkchbn Môlahqn Hầwzyyu truyềqtnfn nhânzfvn Yếyymen Nhấjarat Minh, nhìkelbn thấjaray Giang Trầwzyyn, hôlahqm nay đauxyãlhds khôlahqng dácgnkm lạkchbi khiêakxhu khírmnrch, màeajfeajfcgnkn hậqecpn nghiêakxhng đauxywzyyu sang chỗkshm khácgnkc, đauxyboqri vớstnci Giang Trầwzyyn làeajfm nhưqzwr khôlahqng thấjaray.

- Nộundri tìkelbnh, cácgnki nàeajfy làeajf nộundri tìkelbnh!

Thanh ânzfvm lỗkshmi thờulxui củxvvia Hồavbbng Thiêakxhn Đecyxavbbng ởsifkakxhn cạkchbnh Giang Trầwzyyn vang lêakxhn.

- Chúipzgng ta nhữcgnkng Nhấjarat phẩgluom chưqzwr hầwzyyu nàeajfy, chiêakxhu mộundrcgnkm thânzfvn vệstnc, đauxyqtnfu đauxyãlhds sớstncm hoàeajfn thàeajfnh. Khôlahqng giốboqrng cóboqr chúipzgt nhàeajf giàeajfu mớstnci nổqmfri, khôlahqng cóboqr nộundri tìkelbnh gìkelb, lạkchbi vọavbbng tưqzwrsifkng mộundrt bưqzwrstncc lêakxhn trờulxui, cho đauxyếyymen hôlahqm nay, mớstnci miễmhskn cưqzwrfldung hoàeajfn thàeajfnh. Cóboqr thểkshm thôlahqng qua khảmbnxo hạkchbch thứgyvk hai hay khôlahqng, còitwxn làeajf chuyệstncn khôlahqng biếyymet....

lahqm nay nhữcgnkng ngưqzwrulxui nhưqzwr Bạkchbch Chiếyymen Vânzfvn cùkyylng Dịqtnfch Thácgnki Sơwjdm, đauxyãlhds xem thấjarau Long Cưqzwr Tuyếyymet, biếyymet rõrjctipzgc trưqzwrstncc theo đauxyuổqmfri Long Cưqzwr Tuyếyymet làeajf ngu xuẩgluon đauxyếyymen cỡfldueajfo.

Thếyyme nhưqzwrng màeajf, bọavbbn hắoeaan khôlahqng theo đauxyuổqmfri Long Cưqzwr Tuyếyymet nữcgnka, Hồavbbng Thiêakxhn Đecyxavbbng lạkchbi rấjarat cam tânzfvm tìkelbnh nguyệstncn cốboqrng hiếyymen sứgyvkc lựqtnfc.

kyyl lấjaray khôlahqng đauxyếyymen tânzfvm hồavbbn thiếyymeu nữcgnk củxvvia Long Cưqzwr Tuyếyymet, nhưqzwrng cóboqr thểkshmkyylng Long Đecyxaoxeng Hầwzyyu phủxvvieajfm tốboqrt quan hệstnc, Hồavbbng Thiêakxhn Đecyxavbbng cũauxyng phi thưqzwrulxung cam tânzfvm tìkelbnh nguyệstncn. Hắoeaan làeajfm nhưqzwr vậqecpy, chẳeoetng nhữcgnkng làeajfkelb nịqtnfnh nọavbbt Long Cưqzwr Tuyếyymet, cũauxyng làeajf biểkshmu hiệstncn cho Long Ngânzfvm Dãlhds xem.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.