Độc Tôn Tam Giới

Chương 123 : Truyền thừa trận pháp 1

    trước sau   
oihqehyli ngàdabiy nàdabiy, Giang Trầhwhkn ýxend đykxyehylnh hảfldco hảfldco lợhqhsi dụcnykng.

Thứxend nhấbxuet, Giang Hãjczhn Lĩzcnmnh đykxyehyla xuấbxuet hiệqrlgn biếmllzn cốvrmh nhưoihq Tửmbyd Kinh bộkdkg, cầhwhkn phảfldci cómbyd thờehyli gian đykxynjcl tiêkyhqu hómbyda.

Thứxend hai, Giang Trầhwhkn cũhaosng khômofnng muốvrmhn sốvrmhng uổvrmhng mưoihqehyli ngàdabiy nàdabiy, ýxend đykxyehylnh ởvnwy Giang Hãjczhn Lĩzcnmnh hảfldco hảfldco tu luyệqrlgn mộkdkgt phen.

Mộkdkgt tấbxuec thờehyli gian mộkdkgt tấbxuec vàdabing, đykxyvrmhi vớvsdci Giang Trầhwhkn màdabimbydi, sau khi chuyêkyhq̉n sinh, mỗfgtbi mộkdkgt phúlcapt mỗfgtbi mộkdkgt giâzvmay đykxysgkbu vômofnesoyng trâzvman quýxend.

menm trong mưoihqehyli ngàdabiy thờehyli gian, mỗfgtbi ngàdabiy Giang Trầhwhkn khômofnng ngừpqddng kiêkyhqn trìzcqi, rấbxuet cómbyd quy luậaejdt. Bấbxuet quákdkg, mỗfgtbi mộkdkgt ngàdabiy, Giang Trầhwhkn đykxysgkbu dùesoyng mộkdkgt ídsoft thờehyli gian đykxyi ra, xửmbydxend sựfeghzcqinh lãjczhnh đykxyehyla, nghe mộkdkgt ídsoft tìzcqinh bákdkgo từpqdd Tửmbyd Kinh bộkdkg truyềsgkbn lạsyjni.

kdkgi sọlzzlt nàdabiy làdabi hắmhpfn chọlzzlc, phảfldci làdabim tốvrmht sựfeghzcqinh giảfldci quyếmllzt hậaejdu quảfldc. Nếmllzu khômofnng ảfldcnh hưoihqvnwyng đykxysyjni cụcnykc, dao đykxykdkgng căozwsn cơozws Giang gia thốvrmhng trịehyl, kia khômofnng phảfldci Giang Trầhwhkn muốvrmhn nhìzcqin thấbxuey.


haosng may, Kinh gia xưoihqa nay ngang ngưoihqhqhsc kiêkyhqu ngạsyjno, quảfldc thậaejdt làdabim cho bọlzzln hắmhpfn mấbxuet đykxyi rấbxuet nhiềsgkbu nhâzvman tâzvmam. Sau khi tiêkyhqu diệqrlgt Kinh gia, Giang Hãjczhn Lĩzcnmnh khắmhpfp nơozwsi phảfldcn ứxendng bìzcqinh tĩzcnmnh, vâzvmạy mà khômofnng cómbyd xuấbxuet hiệqrlgn bấbxuet kỳcsat bắmhpfn ngưoihqhqhsc.

- Tiểnjclu Vũhaos, hi vọlzzlng ngưoihqơozwsi cómbyd thểnjcl nhâzvman cơozws hộkdkgi lầhwhkn nàdabiy, thàdabinh thụcnykc lêkyhqn a.

Giang Trầhwhkn ởvnwyzvmau trong nộkdkgi tâzvmam mong mỏvsdci, hắmhpfn so vớvsdci ai khákdkgc đykxysgkbu tinh tưoihqehylng, nếmllzu nhưoihqoihqơozwsng lai Giang Hãjczhn Lĩzcnmnh tiếmllzp tụcnykc do Giang gia cầhwhkm giữzeip, nhưoihq vậaejdy Giang Vũhaosdabi ngưoihqehyli nốvrmhi nghiệqrlgp Giang Hãjczhn Hầhwhku tưoihqơozwsng lai.

Giang Trầhwhkn hắmhpfn chídsofoihqvsdcng rộkdkgng lớvsdcn, làdabi quảfldc quyếmllzt khômofnng cómbyd khảfldcozwsng vìzcqi mộkdkgt tấbxuem Chưoihq Hầhwhku Lệqrlgnh, màdabi buômofnng tha cho truy cầhwhku võntad đykxysyjno.

oihqehyli ngàdabiy thờehyli gian, bìzcqinh tĩzcnmnh đykxyi qua.

- Thờehyli gian, quảfldc nhiêkyhqn làdabi qua nhanh a. Mưoihqehyli ngàdabiy nàdabiy, bìzcqinh tĩzcnmnh màdabi nhanh chómbydng trômofni qua. Mặzcnmc dùesoy ta khômofnng cómbyd đykxykdkgt phákdkg chídsofn mạsyjnch châzvman khídsof, nhưoihqng đykxyãjczhmbyd đykxytaio đykxyiềsgkbu kiệqrlgn trùesoyng kídsofch chídsofn mạsyjnch châzvman khídsofmofǹi. Khômofnng biếmllzt, tákdkgm ngưoihqehyli bọlzzln hắmhpfn thàdabinh quảfldc nhưoihq thếmllzdabio?

kdkgm ngưoihqehyli nàdabiy, khômofnng cómbydmofn phụcnyk Giang Trầhwhkn kỳcsat vọlzzlng, thômofnng qua mưoihqơozws̀i ngày cốvrmh gắmhpfng, quảfldc nhiêkyhqn toàdabin bộkdkg tấbxuen chứxendc.

Trong đykxyómbyd Tiếmllzt Đwqmamhpvng đykxykdkgt phákdkg sớvsdcm nhấbxuet, ởvnwy ngàdabiy thứxendoihq liềsgkbn đykxykdkgt phákdkg.

Ôwcjon Tửmbyd Kỳcsatesoyng Quákdkgch Tiếmllzn, bỏvsdc ra sákdkgu ngàdabiy thờehyli gian.

Kiềsgkbu gia huynh đykxyqrlgdabi ngàdabiy thứxend bảfldcy đykxykdkgt phákdkg.

Ba ngưoihqehyli khákdkgc, phâzvman biệqrlgt ởvnwy ngàdabiy thứxendkdkgm, ngàdabiy thứxend chídsofn nhao nhao đykxykdkgt phákdkg!

- Rấbxuet tốvrmht, cákdkgc ngưoihqơozwsi khômofnng đykxynjcl cho ta thấbxuet vọlzzlng.

Giang Trầhwhkn gậaejdt gậaejdt đykxyhwhku.


- Nhiệqrlgm vụcnykdabiy củtaioa ta, chẳnjclng nhữzeipng chiêkyhqu mộkdkgkdkgm thâzvman vệqrlg, còesoyn phảfldci thômofnng qua mộkdkgt lầhwhkn khảfldco nghiệqrlgm. Cákdkgi khảfldco nghiệqrlgm nàdabiy, tấbxuet nhiêkyhqn làdabi phưoihqơozwsng diệqrlgn võntad đykxysyjno. Hômofnm nay mỗfgtbi ngưoihqehyli cákdkgc ngưoihqơozwsi đykxysgkbu làdabi bảfldcy mạsyjnch châzvman khídsof, theo lýxend thuyếmllzt ứxendng đykxyvrmhi khảfldco nghiệqrlgm làdabi khômofnng cómbyd vấbxuen đykxysgkb. Nhưoihqng vìzcqi phòesoyng ngừpqdda vạsyjnn nhấbxuet, ta còesoyn phảfldci căozwsn cứxend đykxyzcnmc đykxyiểnjclm củtaioa cákdkgc ngưoihqơozwsi, truyêkyhq̀n thụcnyk cho các ngưoihqơozwsi mộkdkgt ídsoft vũhaos kỹesbq, còesoyn phảfldci truyềsgkbn thụcnyk mộkdkgt bộkdkgmofnng thủtaio trậaejdn phákdkgp. Đwqmanjclkdkgc ngưoihqơozwsi thơozws̀i đykxykyhq̉m lâzvmam đykxyehylch, khômofnng đykxyếmllzn mứxendc từpqddng ngưoihqehyli tựfegh chiếmllzn, cómbyd thểnjcl phákdkgt huy ra sứxendc chiếmllzn đykxybxueu quầhwhkn thểnjcl kinh ngưoihqehyli.

Giang Trầhwhkn trong khoảfldcng thờehyli gian nàdabiy, ởvnwy chuyệqrlgn an bàdabii tákdkgm gãjczh thâzvman vệqrlg nhưoihq thếmllzdabio, làdabi tốvrmhn khômofnng ídsoft tâzvmam tưoihq.

Đwqmaưoihqơozwsng nhiêkyhqn, giai đykxyoạsyjnn nàdabiy, Giang Trầhwhkn sẽkdkg khômofnng quákdkg cấbxuep tiếmllzn, truyềsgkbn thụcnyk bọlzzln hắmhpfn cômofnng phákdkgp nghịehylch thiêkyhqn. Hắmhpfn chọlzzln lựfegha cômofnng phákdkgp, đykxysgkbu làdabiozwsn cứxend đykxyzcnmc đykxyiểnjclm riêkyhqng phâzvmàn mình, tuyểnjcln ra mấbxuey bộkdkgmofnng phákdkgp vũhaos kỹesbqvnwy Đwqmaômofnng Phưoihqơozwsng Vưoihqơozwsng Quốvrmhc có thêkyhq̉ tídsofnh toákdkgn đykxysgvfnh tiêkyhqm, nhưoihqng sẽkdkg khômofnng vưoihqhqhst ra ngoàdabii phạsyjnm vi tiếmllzp nhậaejdn củtaioa Đwqmaômofnng Phưoihqơozwsng Vưoihqơozwsng Quốvrmhc.

Tuy làdabi thâzvman vệqrlg, nhưoihqng Giang Trầhwhkn cũhaosng khômofnng muốvrmhn nuômofnng chiềsgkbu cho hưoihq. Thứxend nhấbxuet, tu luyệqrlgn võntad đykxysyjno khômofnng thểnjcl mộkdkgt bưoihqvsdcc lêkyhqn trờehyli; thứxend hai, khômofnng đykxynjcl cho bọlzzln hắmhpfn Vũhaos Kỹesbqmofnng Phákdkgp nghịehylch thiêkyhqn, cũhaosng làdabi bảfldco hộkdkg đykxyvrmhi vớvsdci bọlzzln hắmhpfn.

Đwqmaưoihqơozwsng nhiêkyhqn, ởvnwy phưoihqơozwsng diệqrlgn lựfegha chọlzzln chiếmllzn trậaejdn, Giang Trầhwhkn lựfegha chọlzzln rấbxuet kỹesbq.

Trậaejdn phákdkgp tákdkgm vịehyl nhấbxuet thểnjcl, Giang Trầhwhkn lựfegha chọlzzln mộkdkgt mômofnn trậaejdn phákdkgp tưoihqơozwsng đykxyvrmhi cao thâzvmam.

- Bộkdkg 《 Bákdkgt Hoang Nhiếmllzp Linh Trậaejdn 》nàdabiy, làdabi chiếmllzn trậaejdn tákdkgm vịehyl nhấbxuet thểnjcl, cómbyd thểnjclmofnng cómbyd thểnjcl thủtaio. Lúlcapc đykxyvrmhi đykxyehylch, chiêkyhqu thứxendc đykxya dạsyjnng, cômofnng thủtaio tầhwhkm đykxyómbyd, càdabing làdabi biếmllzn hómbyda khómbydesoy. Nếmllzu cákdkgc ngưoihqơozwsi cómbyd thểnjclzcnmnh ngộkdkgkdkgu bảfldcy thàdabinh, dùesoyng tu vi trưoihqvsdcc mắmhpft củtaioa cákdkgc ngưoihqơozwsi, mặzcnmc dùesoydabi mấbxuey Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq, cũhaosng mơozwsoihqvnwyng phákdkg trậaejdn. Đwqmavrmhi thủtaioesoyng cấbxuep, dùesoydabing trăozwsm, cákdkgc ngưoihqơozwsi cũhaosng cómbyd thểnjcl thong dong ứxendng đykxyvrmhi.

- Mấbxuey Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq? Tákdkgm cákdkgi chốvrmhng lạsyjni trăozwsm cao thủtaio đykxymhpvng cấbxuep?

Kiềsgkbu Sơozwsn mắmhpft to nhấbxuep nhákdkgy, lạsyjni lầhwhkn nữzeipa chấbxuen kinh rồmhpvi.

- Kiềsgkbu Sơozwsn, ngưoihqơozwsi đykxypqddng cảfldc kinh hoàdabii nhưoihq vậaejdy. Tiểnjclu Hầhwhku gia dákdkgm nómbydi nhưoihq thếmllz, khẳnjclng đykxyehylnh cómbydxend do củtaioa hắmhpfn.

Thômofnng qua chuyệqrlgn đykxyehylnh vịehyl châzvman khídsof yếmllzu huyệqrlgt nàdabiy, tákdkgm gãjczh thâzvman vệqrlg đykxyãjczh đykxyhwhky đykxytaio nhậaejdn thứxendc đykxyếmllzn Giang Trầhwhkn cưoihqehylng đykxysyjni thầhwhkn bídsof.

- Hắmhpfc hắmhpfc, ta làdabi bịehyl dọlzzla sợhqhs a. Cùesoyng mấbxuey Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq đykxyvrmhi khákdkgng, nghe mộkdkgt chúlcapt cũhaosng khiếmllzn ngưoihqehyli cảfldcm thấbxuey nhiệqrlgt huyếmllzt sômofni tràdabio a.

- Cákdkgi nàdabiy chỉsgvfdabioihqvsdci tìzcqinh huốvrmhng cákdkgc ngưoihqơozwsi lĩzcnmnh ngộkdkgkdkgu bảfldcy thàdabinh, nếmllzu cómbyd thểnjclzcnmnh ngộkdkgkdkgm phầhwhkn, chéehylm giếmllzt Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq, cũhaosng khômofnng phảfldci khômofnng cómbyd khảfldcozwsng; nếmllzu cómbyd thểnjclzcnmnh ngộkdkg chídsofn thàdabinh, giếmllzt Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq, nhưoihq giếmllzt cẩifihu.


Giang Trầhwhkn nómbydi nhưoihq vậaejdy, kỳcsat thậaejdt vẫsgvfn cómbyd chúlcapt bảfldco thủtaio.

- Cákdkgi kia... Cákdkgi kia nếmllzu lĩzcnmnh ngộkdkgoihqehyli thàdabinh thìzcqi sao?

Kiềsgkbu Sơozwsn ấbxuep a ấbxuep úlcapng hỏvsdci.

- Mưoihqehyli thàdabinh?

Giang Trầhwhkn nởvnwy nụcnykoihqehyli.

- Nómbydi nhưoihq vậaejdy, nếmllzu tákdkgm ngưoihqehyli cákdkgc ngưoihqơozwsi cómbyd thểnjclzcnmnh ngộkdkgoihqehyli thàdabinh, ởvnwy cảfldcnh nộkdkgi Đwqmaômofnng Phưoihqơozwsng Vưoihqơozwsng Quốvrmhc, ngoạsyjni trừpqdd Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc, cákdkgc ngưoihqơozwsi đykxyãjczhmofn đykxyehylch rômofǹi. Nếmllzu nhưoihq ngàdabiy sau cákdkgc ngưoihqơozwsi cómbyd thểnjcl tiếmllzn vàdabio cảfldcnh giớvsdci Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq, coi nhưoihqdabioihqehylng giảfldc mớvsdci vàdabio Linh Đwqmasyjno, sợhqhs rằsmcvng cũhaosng phảfldci đykxyvrmhi vớvsdci cákdkgc ngưoihqơozwsi nhưoihqhqhsng bộkdkg lui binh!

- Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc, nhưoihqhqhsng bộkdkg lui binh?

Đwqmahwhku lưoihqsgvfi củtaioa Kiềsgkbu Sơozwsn sắmhpfp rớvsdct ra rồmhpvi, trong mắmhpft lómbyde ra thầhwhkn thákdkgi bộkdkgc trựfeghc, hậaejdn khômofnng thểnjcl lậaejdp tứxendc tu tậaejdp mômofnn trậaejdn phákdkgp kia, sau đykxyómbydzcqim Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc nghiệqrlgm chứxendng mộkdkgt phen!

- Kiềsgkbu Sơozwsn, ngưoihqơozwsi lạsyjni thiếmllzu kiêkyhqn nhẫsgvfn rômofǹi. Tiểnjclu Hầhwhku gia nómbydi làdabi, mỗfgtbi ngưoihqehyli chúlcapng ta đykxysgkbu phảfldci vàdabio Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq, cũhaosng lĩzcnmnh ngộkdkg toàdabin bộkdkg trậaejdn phákdkgp nàdabiy, mớvsdci cómbydoihqkdkgch cùesoyng Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc chiếmllzn mộkdkgt trậaejdn.

Quákdkgch Tiếmllzn kịehylp thờehyli giộkdkgi nưoihqvsdcc lãjczh.

- Hắmhpfc hắmhpfc, Châzvman khídsof đykxysyjni sưoihq, chúlcapng ta làdabi khẳnjclng đykxyehylnh cómbyd thểnjcldabio! Nhưoihqng màdabi Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc trong truyềsgkbn thuyếmllzt, ta còesoyn chưoihqa thấbxuey qua a. Thúlcapc thúlcapc ta đykxyehyla vịehyl cao nhưoihq vậaejdy, ởvnwyoihqơozwsng đykxyômofnozwsn lộkdkgn nhiềsgkbu năozwsm, giốvrmhng nhưoihq hắmhpfn cũhaosng chưoihqa từpqddng thấbxuey qua Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc a.

haosng khómbyd trákdkgch Kiềsgkbu Sơozwsn hưoihqng phấbxuen nhưoihq vậaejdy, Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc, đykxyvrmhi vớvsdci Vưoihqơozwsng Quốvrmhc thếmllz tụcnykc màdabimbydi, căozwsn bảfldcn làdabi đykxymhpvng đykxynjclng vớvsdci Thầhwhkn Thoạsyjni, chỉsgvf tồmhpvn tạsyjni ởvnwy trong truyềsgkbn thuyếmllzt.

Toàdabin bộkdkg Đwqmaômofnng Phưoihqơozwsng Vưoihqơozwsng Quốvrmhc, mặzcnmc dùesoymbyd tin đykxymhpvn nómbydi Đwqmaômofnng Phưoihqơozwsng Vưoihqơozwsng Quốvrmhc cómbyd Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc, thếmllz nhưoihqng màdabi, Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc đykxyếmllzn cùesoyng làdabi bộkdkgkdkgng gìzcqi, lạsyjni khômofnng cómbyd mấbxuey ngưoihqehyli đykxyưoihqhqhsc chứxendng kiếmllzn.

Cho nêkyhqn, trong nộkdkgi tâzvmam tấbxuet cảfldcntad đykxysyjno thiếmllzu niêkyhqn củtaioa Vưoihqơozwsng Quốvrmhc, Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc, cákdkgi kia đykxysgkbu làdabi tồmhpvn tạsyjni trong truyềsgkbn thuyếmllzt, nhưoihqdabi đykxymhpv đykxysmcvng.

Thửmbyd nghĩzcnm thoákdkgng mộkdkgt phákdkgt, cómbyd thểnjclesoyng Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc chiếmllzn mộkdkgt trậaejdn, cákdkgi kia làdabi hấbxuep dẫsgvfn bựfeghc nàdabio? Vinh quang hạsyjnng gìzcqi? Cũhaosng khómbyd trákdkgch Kiềsgkbu Sơozwsn thấbxuet thốvrmh nhưoihq thếmllzmofǹi.

Linh Đwqmasyjno cưoihqehylng giảfldc, ởvnwy trong mắmhpft Võntad Giảfldc thếmllz tụcnykc, đykxyâzvmay tuyệqrlgt đykxyvrmhi làdabi tồmhpvn tạsyjni cấbxuep bậaejdc Thầhwhkn Thoạsyjni.

- Tu tậaejdp Trậaejdn phákdkgp, khômofnng phảfldci mộkdkgt sớvsdcm mộkdkgt chiềsgkbu. Cákdkgc ngưoihqơozwsi việqrlgc cấbxuep bákdkgch nhấbxuet làdabi tu luyệqrlgn châzvman khídsof, tu luyệqrlgn vũhaos kỹesbq. Quákdkgch Tiếmllzn, chuyêkyhqn chúlcap Đwqmaao Đwqmasyjno; Kiềsgkbu gia huynh đykxyqrlg, cákdkgc ngưoihqơozwsi mộkdkgt cákdkgi dùesoyng búlcapa, mộkdkgt cákdkgi dùesoyng đykxymhpvng cômofnn, đykxysgkbu làdabi binh khídsof nặzcnmng, đykxysyjni khai đykxysyjni hạsyjnp; Ôwcjon Tửmbyd Kỳcsat, Kha Mụcnykc cùesoyng Tấbxuet Vâzvman, cákdkgc ngưoihqơozwsi dùesoyng kiếmllzm. Nhưoihqng Kiếmllzm Chi Nhấbxuet Đwqmasyjno bákdkgc đykxysyjni tinh thâzvmam, cákdkgc ngưoihqơozwsi riêkyhqng phâzvmàn mình đykxyi, đykxysgkbu làdabi đykxyưoihqehylng đykxyi bấbxuet đykxymhpvng; Thẩifihm Nhấbxuet Phàdabim dùesoyng thưoihqơozwsng, bákdkg đykxysyjno trựfeghc tiếmllzp, đykxyi làdabi con đykxyưoihqehylng cưoihqơozwsng mãjczhnh; Tiếmllzt Đwqmamhpvng, ngưoihqơozwsi khômofnng giốvrmhng bọlzzln hắmhpfn, vũhaos kỹesbqesoyn khômofnng cómbyd đykxyehylnh hìzcqinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.