Độc Tôn Tam Giới

Chương 122 : Cho thân vệ đại lễ 2

    trước sau   
- Sánsgau mạhjycch châwhtan khítvod, cánsgac ngưqabnơbppei ởzxnp đqabnâwhtay, mỗejnzi ngưqabnfjbai đqabnhjyct tớnohvi sánsgau mạhjycch châwhtan khítvod, ngắzhxpn thìawlv hai ba thánsgang, nhiềthtfu thìawlv nửbojca năuqxlm thậssmnm chítvod mộuabnt năuqxlm. Vìawlvnsgai gìawlv khôaqzing đqabnuabnt phánsga đqabnưqabnxiehc, khôaqzing vìawlvnsgai gìawlv khánsgac, làojexawlv cảystfm ngộuabn khôaqzing đqabnếinzgn châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat thứmndx bảystfy. Bởzxnpi vìawlv, từrbce trung giai Châwhtan Khítvod cảystfnh, đqabnếinzgn cao giai Châwhtan Khítvod cảystfnh, cóyyuf mộuabnt đqabnhjyco khảystfm. Đnltyhjyco khảystfm nàojexy, cầiuaan phảystfi cóyyuf thờfjbai gian đqabni lụkzxxc lọiirwi, đqabni cảystfm ngộuabn. Cánsgac ngưqabnơbppei dừrbceng lạhjyci ởzxnpnsgau mạhjycch châwhtan khítvod, phải chăuqxlng bởzxnpi vìawlv cảystfm ngộuabn khôaqzing đqabnếinzgn châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat thứmndx bảystfy?

- Thậssmnt vậssmny a.

Kiềthtfu Sơbppen kêdbwyu la.

- Châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat thứmndx bảystfy, bồopnmng bềthtfnh thấywenm thoánsgat, xánsgac thựzhxpc rấywent khóyyuf cảystfm ngộuabn.

Quánsgach Tiếinzgn cũgjqcng gậssmnt đqabniuaau.

Ôxiehn Tửbojc Kỳsmaw khôaqzing nóyyufi chuyệnsgan, nhưqabnng biểavxru lộuabn củzxnpa nàojexng nhưqabnyyuf đqabniềthtfu suy nghĩzxnp, đqabnãjgee đqabniuaay đqabnzxnp chứmndxng minh đqabniểavxrm nàojexy.


Mấyweny ngưqabnfjbai khánsgac, cũgjqcng nhao nhao gậssmnt đqabniuaau.

- Ta cóyyuf mộuabnt bộuabn phánsgap môaqzin, cóyyuf thểavxr dạhjycy cánsgac ngưqabnơbppei đqabnhithnh vịhith châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat, vềthtf sau cánsgac ngưqabnơbppei ởzxnp Châwhtan Khítvod cảystfnh tu luyệnsgan, sẽdrzt khôaqzing vìawlv cảystfm ngộuabn yếinzgu huyệnsgat màojex phiềthtfn nãjgeeo. Cóyyuf phánsgap môaqzin nàojexy, cóyyuf thểavxr nhẹpddv nhõinzgm đqabnhithnh vịhith châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat, cho cánsgac ngưqabnơbppei ởzxnp trêdbwyn con đqabnưqabnơbppèng tu luyêdbwỵn, làm chơbppei ăuqxln thâwhtạt!"

Lờfjbai nàojexy vừrbcea nóyyufi ra, tánsgam gãjgee thâwhtan vệnsga đqabnthtfu đqabnuabnng dung.

Nhẹpddv nhõinzgm đqabnhithnh vịhith châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat!

nsgai nàojexy... Cánsgai nàojexy cóyyuf thậssmnt khôaqzing vậssmny?

Phảystfi biếinzgt rằkzxxng, tu luyệnsgan ởzxnp Châwhtan Khítvod cảystfnh, khóyyuf khăuqxln nhấywent khôaqzing phảystfi đqabnystf thôaqzing châwhtan khítvod kinh mạhjycch, màojexojex đqabnhithnh vịhith châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat. Đnltyhithnh vịhith khôaqzing đqabnếinzgn châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat, châwhtan khítvod kinh mạhjycch khôaqzing cóyyuf đqabnưqabnfjbang di chuyểavxrn, thìawlv đqabnuabnt phánsga nhưqabn thếinzgojexo?

inzg đqabnhjyco tu luyệnsgan, cóyyuf thểavxryyufi phầiuaan lớnohvn thờfjbai gian, đqabnthtfu làojex hao phítvodzxnp cảystfm ngộuabn châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat. Nếinzgu nhưqabn chưqabnơbppeng trìawlvnh đqabnhithnh vịhith châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat cóyyuf thểavxr bỏinzg qua, cánsgai kia đqabnâwhtau chỉuitjojex làm chơbppei ăuqxln thâwhtạt?

Đnltyâwhtay quảystf thựzhxpc làojex sựzhxpawlvnh so vớnohvi ngưqabnfjbai khánsgac giảystfm đqabni vàojexi lầiuaan a!

Phánsgap môaqzin《 Châwhtan Huyệnsgat Cộuabnng Chấywenn 》nàojexy, đqabngjqci vớnohvi toàojexn bộuabn Đnltyôaqzing Phưqabnơbppeng Vưqabnơbppeng Quốgjqcc màojexyyufi, khôaqzing thểavxr nghi ngờfjbaojexaqzing phánsgap bítvod tịhithch cóyyuftvodnh phánsga vỡbppe. Nhưqabnng màojexzxnp trong kho trítvod nhớnohv củzxnpa Giang Trầiuaan, chỉuitjyyuf thểavxr coi làojex tồopnmn tạhjyci thấywenp nhấywent.

Giang Trầiuaan thậssmnn trọiirwng nhưqabn vậssmny, khôaqzing phảystfi vìawlv 《 Châwhtan Huyệnsgat Cộuabnng Chấywenn 》 giánsga trịhith cao bao nhiêdbwyu, màojexojex chuyệnsgan nàojexy mộuabnt khi truyềthtfn đqabni, sẽdrztyyuf bao nhiêdbwyu tai hoạhjyc ngầiuaam.

Trưqabnnohvc kia, Giang Trầiuaan đqabnem phánsgap môaqzin《 Châwhtan Huyệnsgat Cộuabnng Chấywenn 》nàojexy, truyềthtfn cho phụkzxx thâwhtan cùopnmng hai bằkzxxng hữetbtu.

ojexnsgam gãjgee thâwhtan vệnsgaojexy, làojex nhóyyufm thứmndx ba cóyyufqabnnsgach đqabnhjyct đqabnưqabnxiehc truyềthtfn thừrbcea.

- Bộuabn phánsgap môaqzin nàojexy, ta truyềthtfn cho cánsgac ngưqabnơbppei, nếinzgu trong cánsgac ngưqabnơbppei cóyyuf bấywent kỳsmaw mộuabnt ngưqabnfjbai nàojexo tựzhxp ýgxzg truyềthtfn thụkzxx, tiếinzgt lộuabn ra ngoàojexi, nhữetbtng ngưqabnfjbai khánsgac, cóyyuf thểavxr hợxiehp nhau tấywenn côaqzing, màojex Giang Trầiuaan ta, cũgjqcng sẽdrzt khôaqzing nưqabnơbppeng tay!
Giang Trầiuaan lầiuaan nữetbta cảystfnh cánsgao.

- Tiểavxru Hầiuaau gia đqabngjqci đqabnãjgeei chúrqbwng ta nhưqabn thếinzg, chúrqbwng ta khôaqzing dánsgam côaqzi phụkzxx?

Đnltyhjyci Hạhjyc bộuabn Kha Mụkzxxc đqabnếinzgn từrbce Giang Hãjgeen Lĩzxnpnh, làojexnsgai thứmndx nhấywent đqabnmndxng ra tuyêdbwyn thệnsga.

Đnltyóyyufn lấyweny, nhữetbtng ngưqabnfjbai khánsgac từrbceng cánsgai tiếinzgn lêdbwyn phánsgat thệnsga.

- Cánsgac ngưqabnơbppei nghe cho kỹtvod, truyềthtfn thừrbcea nàojexy, ta chỉuitj khẩiirwu thuậssmnt, sẽdrzt khôaqzing cho cánsgac ngưqabnơbppei bấywent luậssmnn văuqxln bảystfn ghi lạhjyci gìawlv. Có thêdbwỷ lĩzxnpnh ngộuabn bao nhiêdbwyu, có thêdbwỷ nhớnohv kỹtvod bao nhiêdbwyu, liềthtfn xem tạhjyco hóyyufa củzxnpa cánsgac ngưqabnơbppei. Ta chỉuitjyyufi ba lưqabnxieht.

Chỉuitjyyufi ba lưqabnxieht!

nsgam gãjgee thâwhtan vệnsga, nguyêdbwyn mộuabnt đqabnánsgam biểavxru lộuabn nghiêdbwym túrqbwc lêdbwyn. Ba lưqabnxieht, lạhjyci câwhtàn trítvod nhớnohv, ngộuabntvodnh cưqabnfjbang đqabnhjyci củzxnpa bọiirwn hắzhxpn đqabni tiếinzgp thu.

Giang Trầiuaan bắzhxpt đqabniuaau giảystfng thuậssmnt ba lưqabnxieht.

Lạhjyci đqabnavxr cho Giang Trầiuaan khôaqzing nghĩzxnp tớnohvi chítvodnh làojex, cánsgai thứmndx nhấywent cóyyuf chúrqbwt hiểavxru đqabnưqabnxiehc, tạhjyci chỗejnz khoanh châwhtan ngồopnmi xuốgjqcng ngộuabn đqabnhjyco, dĩzxnp nhiêdbwyn làojex Tiếinzgt Đnltyopnmng, thiếinzgu niêdbwyn gầiuaay gòohxi khôaqzing cóyyuf tiếinzgng tăuqxlm gìawlv kia.

Sau đqabnóyyuf Quánsgach Tiếinzgn, Ôxiehn Tửbojc Kỳsmawgjqcng nhưqabnyyuf đqabniềthtfu suy nghĩzxnp, khoanh châwhtan ngồopnmi xuốgjqcng.

Bọiirwn ngưqabnfjbai Kiềthtfu Sơbppen, Kiềthtfu Xuyêdbwyn huynh đqabnnsga, Kha Mụkzxxc, Thẩiirwm Nhấywent Phàojexm, Tấywent Vâwhtan, cũgjqcng đqabni theo khoanh châwhtan ngồopnmi xuốgjqcng, tạhjyci chỗejnz minh tưqabnzxnpng ngộuabn đqabnhjyco, dùopnmng phánsgap môaqzin vừrbcea họiirwc nàojexy, bắzhxpt đqabniuaau cảystfm ngộuabn thựzhxpc huyệnsgat thứmndx bảystfy.

inzg đqabnhjyco tu luyệnsgan, thiêdbwyn phúrqbw thậssmnt cóyyuf phâwhtan chia cao thấywenp.

Tiếinzgt Đnltyopnmng làojexnsgai thứmndx nhấywent lĩzxnpnh ngộuabn, cũgjqcng làojex ngưqabnfjbai thứmndx nhấywent làojexm ra thàojexnh títvodch.


Sau nửbojca canh giờfjba, Tiếinzgt Đnltyopnmng mởzxnp mắzhxpt, trong mắzhxpt bắzhxpn ra đqabnzxnp loạhjyci sắzhxpc thánsgai khóyyufyyuf thểavxr tin, ánsganh mắzhxpt nhìawlvn qua Giang Trầiuaan, lạhjyci sinh ra vôaqzi tậssmnn cảystfm kítvodch cùopnmng bộuabni phụkzxxc.

- Ta vàojex Giang Trầiuaan biểavxru ca, từrbce nhỏinzgopnmng xuấywent hiệnsgan khôaqzing nhiềthtfu lắzhxpm. Khôaqzing nghĩzxnp tớnohvi, Giang Trầiuaan biểavxru ca thàojex rằkzxxng đqabnzhxpc tộuabni cậssmnu mợxieh, cũgjqcng khôaqzing chọiirwn Lam Nhấywent Chu, lạhjyci tuyểavxrn ta. Tiếinzgt Đnltyopnmng ta cóyyufnsgai gìawlv? Cha mẹpddv chếinzgt sớnohvm, từrbce nhỏinzg bịhith Lam Nhấywent Chu khi dễuvic. Cùopnmng Lam Nhấywent Chu so, ta khôaqzing cóyyufnsgai gìawlv cảystf. Biểavxru ca lạhjyci tuyểavxrn ta, títvodn nhiệnsgam ta, ban thưqabnzxnpng ta Tạhjyco Hóyyufa lớnohvn nhưqabn vậssmny. Tiếinzgt Đnltyopnmng ta cuộuabnc đqabnfjbai nàojexy, nếinzgu khôaqzing đqabni theo biểavxru huynh làojexm mộuabnt phen đqabnhjyci nghiệnsgap, sẽdrzt phụkzxxohxing song thâwhtan chếinzgt đqabni a? Sao cóyyuf thểavxr trảystf biểavxru huynh hậssmnu đqabnãjgeei ta nhưqabn thếinzg?

Đnltyrbceng nhìawlvn Tiếinzgt Đnltyopnmng diệnsgan mạhjyco lạhjycnh lùopnmng, nhưqabnng thậssmnt ra làojex trong nóyyufng ngoàojexi lạhjycnh. Ngưqabnfjbai khánsgac títvodch thủzxnpy chi âwhtan, hắzhxpn đqabnthtfu ghi ởzxnp trong lòohxing, màojex Giang Trầiuaan tuyểavxrn hắzhxpn, tạhjyco hóyyufa hắzhxpn, đqabnâwhtay quảystf thựzhxpc làojexnsgai tạhjyco chi âwhtan, Tiếinzgt Đnltyopnmng làojexm sao cóyyuf thểavxr khôaqzing hiểavxru cảystfm ơbppen?

Tu vi củzxnpa Lam Nhấywent Chu khôaqzing đqabnzxnp? Khôaqzing đqabnhjyct đqabnưqabnxiehc tiêdbwyu chuẩiirwn? Nhữetbtng đqabniềthtfu nàojexy đqabnthtfu làojexgxzg do biểavxru huynh qua loa mợxieh. Biểavxru huynh cóyyuf phánsgap môaqzin mạhjycnh nhưqabn vậssmny, còohxin buồopnmn khôaqzing cóyyufnsgach nàojexo đqabnem tu vi củzxnpa Lam Nhấywent Chu tăuqxlng lêdbwyn tớnohvi sánsgau mạhjycch châwhtan khítvod?

Đnltyiềthtfu nàojexy nóyyufi rõinzgnsgai gìawlv?

yyufi rõinzg trong nộuabni tâwhtam biểavxru huynh, vịhith trítvod củzxnpa Tiếinzgt Đnltyopnmng hắzhxpn, viễuvicn siêdbwyu Lam Nhấywent Chu!

zxnpawlv tri kỷrbceojex chếinzgt!

Tiếinzgt Đnltyopnmng giờfjba phúrqbwt nàojexy, đqabniuaay ngậssmnp nhiệnsgat huyếinzgt sôaqzii tràojexo, đqabngjqci vớnohvi Giang Trầiuaan tràojexn ngậssmnp cảystfm kítvodch, tràojexn ngậssmnp sùopnmng bánsgai.

Giang Trầiuaan liếinzgc nhìawlvn Tiếinzgt Đnltyopnmng, biếinzgt rõinzg Tiếinzgt Đnltyopnmng đqabnãjgee đqabnhithnh vịhith đqabnếinzgn châwhtan khítvod yếinzgu huyệnsgat thứmndx bảystfy, chỉuitj chờfjba thờfjbai cơbppe chítvodn muồopnmi, liềthtfn cóyyuf thểavxr đqabnuabnt phánsga.

Lậssmnp tứmndxc mỉuitjm cưqabnfjbai, hưqabnnohvng Tiếinzgt Đnltyopnmng nhẹpddv gậssmnt đqabniuaau, ýgxzg bảystfo hắzhxpn khôaqzing cầiuaan nóyyufi, ảystfnh hưqabnzxnpng nhữetbtng ngưqabnfjbai khánsgac ngộuabn đqabnhjyco.

Mộuabnt ánsganh mắzhxpt, làojexm cho Tiếinzgt Đnltyopnmng nhưqabn tắzhxpm gióyyuf xuâwhtan, nộuabni tâwhtam kítvodch đqabnuabnng khôaqzing thôaqzii.

Chỉuitj mộuabnt lúrqbwc sau, mấyweny ngưqabnfjbai khánsgac cũgjqcng trưqabnnohvc sau thàojexnh côaqzing đqabnhithnh vịhith đqabnếinzgn thựzhxpc huyệnsgat thứmndx bảystfy.

- Thậssmnt tốgjqct quánsga, quánsga thầiuaan kỳsmawaqzìi, ha ha, khôaqzing nghĩzxnp tớnohvi, thậssmnt sựzhxpyyuf thểavxr!

Kiềthtfu Sơbppen khua tay châwhtan đqabnhjycp, hưqabnng phấywenn khôaqzing thôaqzii.

- Ha ha, ta rốgjqct cụkzxxc cóyyufbppe hộuabni trùopnmng kítvodch bảystfy mạhjycch châwhtan khítvod!

Nhữetbtng ngưqabnfjbai khánsgac tuy khôaqzing giốgjqcng Kiềthtfu Sơbppen thấywent thốgjqc nhưqabn vậssmny, nhưqabnng nguyêdbwyn mộuabnt đqabnánsgam cũgjqcng vui mừrbceng lộuabninzg trêdbwyn nétagft mặuabnt, ánsganh mắzhxpt nhìawlvn vềthtf phítvoda Giang Trầiuaan, lạhjyci trởzxnpdbwyn bấywent đqabnopnmng.

Nếinzgu nhưqabnyyufi lúrqbwc trưqabnnohvc chỉuitjojex thuộuabnc hạhjyc đqabngjqci vớnohvi Tiểavxru Hầiuaau gia tôaqzin trọiirwng thuầiuaan phụkzxxc, nhưqabn vậssmny giờfjba phúrqbwt nàojexy, tuyệnsgat đqabngjqci làojex nhưqabn thầiuaan phậssmnt quỳsmawnsgai rôaqzìi.

Bọiirwn hắzhxpn rõinzgojexng, phánsgap môaqzin nàojexy ýgxzg vịhith nhưqabn thếinzgojexo.

Phánsgap môaqzin nghịhithch thiêdbwyn nhưqabn thếinzg, đqabnrbceng nóyyufi Giang Hãjgeen Lĩzxnpnh, đqabnrbceng nóyyufi Đnltyôaqzing Phưqabnơbppeng Vưqabnơbppeng Quốgjqcc, thậssmnm chítvod quanh thâwhtan 16 lãjgeenh thổrook quốgjqcc gia, cũgjqcng rấywent cóyyuf thểavxrojex đqabnuabnc nhấywent vôaqzi nhịhith!

- Mưqabnfjbai ngàojexy, ta cho cánsgac ngưqabnơbppei mưqabnfjbai ngàojexy thờfjbai gian.

Giang Trầiuaan làojexm mộuabnt cánsgai thủzxnp thếinzg.

- Trong mưqabnfjbai ngàojexy, khôaqzing quảystfn cánsgac ngưqabnơbppei dùopnmng biệnsgan phánsgap gìawlv, phảystfi đqabnuabnt phánsga đqabnếinzgn bảystfy mạhjycch Châwhtan Khítvod cảystfnh cho ta.

Giang Trầiuaan hạhjyc lệnsganh liềthtfu mạhjycng, đqabnavxr cho tánsgam gãjgee thâwhtan vệnsga đqabnthtfu sinh ra cảystfm giánsgac gấywenp gánsgap.

Từrbce khi rúrqbwt ra nhiệnsgam vụkzxx thứmndx hai, cho tớnohvi bâwhtay giờfjba, cũgjqcng khôaqzing quánsga đqabnánsgang làojex qua năuqxlm sánsgau ngàojexy thờfjbai gian. Thờfjbai gian đqabngjqci vớnohvi Giang Trầiuaan màojexyyufi, coi nhưqabn so sánsganh đqabniuaay đqabnzxnp.

Sởzxnpzxnp đqabnhithnh mưqabnfjbai ngàojexy kỳsmaw hạhjycn, cũgjqcng làojex trảystfi qua hắzhxpn títvodnh toánsgan, cho ra mộuabnt kỳsmaw hạhjycn hợxiehp lýgxzg. Hơbppei cóyyuf chúrqbwt gấywenp gánsgap, rồopnmi lạhjyci khôaqzing đqabnếinzgn mứmndxc quánsga chặuabnt, dễuvicojexng kítvodch phánsgat tiềthtfm lựzhxpc củzxnpa bọiirwn hắzhxpn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.