Độc Tôn Tam Giới

Chương 117 : Thái độ biến hóa 2

    trước sau   
- Ôtxsfng ngoạubvgi, ngàoasmy mai ta...

Ba!

Khêthekcrizo trùxajzng trùxajzng đbistiệpflwp đbistiệpflwp mộclwot chưidairmbbng đbistxajzp trêthekn bàoasmn, tứsuwac giậxajzn đbistếaddbn bộclwooasmu lay đbistclwong.

crizo nhâoasmn gia hắqhmon vốnoypn hàoasmo hứsuwang rấuiywt cao, vừdbnqa mớqxvpi ngồpwrai xuốnoypng, lạubvgi toátuawt ra nhiềzgmpu ngưidaidvati đbistếaddbn xin phédvatp nghỉpqmf nhưidai vậxajzy, cảkrzr đbistátuawm đbistzgmpu từdbnq chốnoypi, đbistnoypi vớqxvpi đbistubvgi tụlwwq ngàoasmy mai hiểdzrtn nhiêthekn mộclwot chúqxvpt cũjreing khôcfawng đbistdzrt trong lòtvgdng.

tuawi nàoasmy đbistdzrt cho hắqhmon làoasmm sao cóclwo thểdzrt khôcfawng phẫdvatn nộclwo!

- Ai khôcfawng đbisti? Ai con mẹudysclwo khôcfawng đbisti, lão tưidaỉ đbistátuawnh gãcrizy châoasmn củbista hắqhmon!


Khêthekcrizo thậxajzt sựpwra nổsuwai giậxajzn, chỉpqmf tay hưidaiqxvpng mộclwot trung niêthekn nhâoasmn.

- Giang Hùxajzng, ngưidaiơgziai làoasm con củbista ta, ngưidaiơgziai nóclwoi thêthekm câoasmu khôcfawng đbisti nữkxpua thửqbzj xem? Mua sắqhmom Linh Dưidaiaddbc? Ngưidaiơgziai đbistdbnqng tưidairmbbng rằkcybng lão tưidaỉ khôcfawng biếaddbt, ngưidaiơgziai ởrmbb Thanh Hoa phốnoyp nuôcfawi mộclwot tiểdzrtu nhâoasmn, mỗcgzci ngàoasmy tiếaddbn đbistếaddbn lêtheku lỗcgzcng!

- Còtvgdn cóclwo, Giang Hạubvg! Ngưidaiơgziai làoasm chátuawu ruộclwot ta, cóclwo chúqxvpt tiềzgmpn đbistpwra đbistưidaiaddbc hay khôcfawng? Tuổsuwai còtvgdn trẻpqmf, mỗcgzci ngàoasmy quấuiywn quídbnqt lấuiywy mộclwot tiểdzrtu nưidaiơgziang bìzxbi, còtvgdn cóclwo mộclwot chúqxvpt chídbnq khídbnq hay khôcfawng?

- Còtvgdn ngưidaiơgziai nữkxpua, Lýgocs Hữkxpuu, ngưidaiơgziai làoasm ngoạubvgi tôcfawn củbista ta, nếaddbu nhưidai đbistnoypi vớqxvpi Giang gia khôcfawng cóclwo mộclwot chúqxvpt cảkrzrm giátuawc trung thàoasmnh, ngưidaiơgziai ởrmbb lạubvgi Giang gia ta làoasmm gìzxbi?

crizo gia tửqbzj dựpwrang râoasmu trừdbnqng mắqhmot, mắqhmong mátuawu chóclwo phun đbistjreiy đbistjreiu, átuawnh mắqhmot cũjreing khôcfawng biếaddbt đbistdzrtoasmo đbistâoasmu.

- Cha!

Giang Hùxajzng mặvhout mũjreii cóclwo chút khôcfawng nhịlwwqn đbistưidaiaddbc.

- Khôcfawng cầjrein cùxajzng lão tưidaỉ nóclwoi nhảkrzrm, ngàoasmy mai cátuawc ngưidaiơgziai đbistzgmpu phảkrzri đbisti. Hơgzian nữkxpua, từdbnq ngàoasmy mai trởrmbb đbisti, đbistem nhữkxpung chuyệpflwn hưidai hỏizheng kia củbista cátuawc ngưidaiơgziai giảkrzri quyếaddbt hếaddbt cho ta. Thâoasmn làoasm Giang gia đbistpflw tửqbzj, dòtvgdng họhezt Hầjreiu phủbist, nếaddbu nhưidaituawc ngưidaiơgziai khôcfawng thểdzrtzxbi gia tộclwoc phâoasmn ưidaiu giảkrzri nạubvgn, muốnoypn cátuawc ngưidaiơgziai làoasmm cátuawi gìzxbi?

Khêthekcrizo hiêthekn ngang lẫdvatm liệpflwt.

Đkrxqiềzgmpu nàoasmy cũjreing làoasmm cho nguyêthekn mộclwot đbistátuawm ởrmbb đbistâoasmy sờdvat khôcfawng đbistưidaiaddbc ýgocs nghĩidai, xưidaia nay bọheztn họhezt đbistzgmpu làoasm nhưidai vậxajzy, cũjreing khôcfawng thấuiywy lãcrizo gia tửqbzj phảkrzrn đbistnoypi a.

crizo gia tửqbzjcfawm nay làoasmoasmm sao vậxajzy? Uốnoypng rưidaiaddbu trởrmbb lạubvgi, nhưidai thếaddboasmo khẩvzlin trưidaiơgziang nhưidai thếaddb? Hẳjdzhn làoasm bịlwwq Giang Trầjrein kia đbistjreiu đbistclwoc a?

Giang Hùxajzng sợaddbcrizi hỏizhei:

- Cha, ngưidaiơgziai cũjreing khôcfawng phảkrzri khôcfawng biếaddbt, Giang gia chúqxvpng ta, cátuawi Chưidai Hầjreiu Lệpflwnh nàoasmy làoasm giữkxpu khôcfawng đbistưidaiaddbc, ngàoasmi nóclwoi nhiềzgmpu nhưidai vậxajzy, cũjreing khóclwo ngăaddbn đbistubvgi thếaddb a. Ngàoasmi khôcfawng phảkrzri nóclwoi, ngàoasmi đbistãcriz sớqxvpm nhìzxbin ra sao?


- Cái răaddb́m! Lão tưidaỉ lúc nào nóclwoi qua loạubvgi lờdvati nàoasmy?

Khêthekcrizo thềzgmp thốnoypt phủbist nhậxajzn.

- Cátuawc ngưidaiơgziai nhớqxvp kỹtfwo cho ta, Giang gia chúqxvpng ta, chẳjdzhng nhữkxpung giữkxpu đbistưidaiaddbc Chưidai Hầjreiu Lệpflwnh, hơgzian nữkxpua, còtvgdn cóclwo thểdzrtoasmng tiếaddbn mộclwot bưidaiqxvpc! Tấuiywn chứsuwac Nhấuiywt phẩvzlim chưidai hầjreiu.

Khêthekcrizo nóclwoi đbistếaddbn đbistâoasmy, ngữkxpu khídbnqjreing hơgziai cóclwo chúqxvpt kídbnqch đbistclwong.

Nhấuiywt phẩvzlim chưidai hầjreiu, kia làoasm phẩvzlim cấuiywp chưidai hầjreiu hoàoasmn toàoasmn bấuiywt đbistpwrang rôcfaẁi.

Nhấuiywt phẩvzlim chưidai hầjreiu thìzxbiclwo quyềzgmpn lựpwrac phâoasmn phong, đbistếaddbn lúqxvpc đbistóclwo đbistpflw tửqbzj toàoasmn cảkrzr gia tộclwoc, cũjreing cóclwo thểdzrt phâoasmn phong lãcriznh đbistlwwqa, khai chi tátuawn diệpflwp!

Đkrxqếaddbn lúqxvpc đbistóclwo phúqxvp quýgocs kia, sẽsmrr hoàoasmn toàoasmn bấuiywt đbistpwrang hiệpflwn tạubvgi rôcfaẁi.

- Cátuawi gìzxbi? Nhấuiywt phẩvzlim chưidai hầjreiu? Cha, ngàoasmi sẽsmrr khôcfawng uốnoypng rưidaiaddbu uốnoypng hồpwra đbistpwra chứsuwa?

Giang Hùxajzng nhịlwwqn khôcfawng đbistưidaiaddbc muốnoypn cưidaidvati.

Ba!

Khêthekcrizo mộclwot cátuawi bạubvgt tai tátuawt tớqxvpi, bỗcgzcng nhiêthekn đbistsuwang lêthekn:

- Ngưidaiơgziai ăaddbn cátuawi tátuawt nàoasmy mộclwot chúqxvpt cũjreing khôcfawng oan! Lão tưidaỉ mộclwot lầjrein cuốnoypi cùxajzng nhắqhmoc nhởrmbb ngưidaiơgziai, ngàoasmy mai đbistubvgi tụlwwq, phảkrzri đbisti. Hơgzian nữkxpua, ởrmbb trưidaiqxvpc mặvhout Tiểdzrtu Hầjreiu gia, phảkrzri tấuiywt cung tấuiywt kídbnqnh. Đkrxqqhmoc tộclwoi Tiểdzrtu Hầjreiu gia, lão tưidaỉ cũjreing khôcfawng thểdzrtoasmo cứsuwau đbistưidaiaddbc ngưidaiơgziai!

- Còn các ngưidaiơgziai nưidaĩa, còtvgdn thểdzrt thốnoypng gìzxbi? Xem thưidaidvatng Tiểdzrtu Hầjreiu gia? Cảkrzrm thấuiywy ngưidaidvati ta hoàoasmn khốnoypcfaw đbistclwo? Cái răaddb́m! Ngưidaidvati ta đbistóclwooasm giảkrzr heo ăaddbn thịlwwqt hổsuwa, ẩvzlin dấuiywu thựpwrac lựpwrac, têthek liệpflwt đbistnoypi thủbist! Lầjrein nàoasmy Tiểdzrtu Hầjreiu gia khiêtheku chiếaddbn chídbnqnh làoasm Nhấuiywt phẩvzlim chưidai hầjreiu, hơgzian nữkxpua, hắqhmon đbistãcriz hoàoasmn thàoasmnh Nhấuiywt phẩvzlim nhiệpflwm vụlwwq thứsuwa nhấuiywt, chédvatm giếaddbt Thảkrzri Liêthekn Khátuawch ởrmbb Thiêthekn Hồpwraidainh!


- Cátuawi gìzxbi?

Giang Hùxajzng ngâoasmy dạubvgi, tay bụlwwqm mặvhout, mộclwot đbistiểdzrtm tídbnqnh tìzxbinh cũjreing khôcfawng cóclwo.

Chédvatm giếaddbt dâoasmm tặvhouc Thảkrzri Liêthekn Khátuawch!

Tuy Thiêthekn Hồpwraidainh cátuawch nơgziai nàoasmy rấuiywt xa, nhưidaing màoasmtuawc lĩidainh tầjreim đbistóclwo, tin tứsuwac xoay chuyểdzrtn rấuiywt nhanh. Thảkrzri Liêthekn Khátuawch nàoasmy tiếaddbng xấuiywu lan xa, ởrmbb Giang Hãcrizn Lĩidainh cũjreing rấuiywt cóclwo danh tiếaddbng.

idaiơgziang truyềzgmpn Thảkrzri Liêthekn Khátuawch nàoasmy tu vi ởrmbbtuawm mạubvgch cùxajzng chídbnqn mạubvgch tầjreim đbistóclwo, thiệpflwn dùxajzng âoasmm đbistclwoc, khinh côcfawng cựpwrac tốnoypt, ngưidaidvati lạubvgi giảkrzro hoạubvgt, cựpwrac kỳdzrt khóclwo đbistnoypi phóclwo.

Mộclwot hátuawi hoa tặvhouc nhưidai vậxajzy, lạubvgi bịlwwq Tiểdzrtu Hầjreiu gia chédvatm giếaddbt?

gzian nữkxpua, từdbnqqxvpc nhậxajzn lấuiywy nhiệpflwm vụlwwq, đbistếaddbn hoàoasmn thàoasmnh nhiệpflwm vụlwwq, chỉpqmf tốnoypn khôcfawng đbistếaddbn mộclwot thátuawng thờdvati gian?

- Nguyêthekn mộclwot đbistátuawm, đbistzgmpu cúqxvpt trởrmbb vềzgmp suy nghĩidai thậxajzt kỹtfwo cho ta! Nếaddbu nhưidaituawc ngưidaiơgziai khôcfawng muốnoypn lăaddbn lộclwon, sớqxvpm cúqxvpt ra khỏizhei nhàoasmoasmy, còtvgdn muốnoypn hỗcgzcn xuốnoypng dưidaiqxvpi, thìzxbi xốnoypc lạubvgi tinh thầjrein cho ta. Hầjreiu hạubvg tốnoypt Tiểdzrtu Hầjreiu gia!

Khêthekcrizo thởrmbb phìzxbi phìzxbi, vứsuwat bỏizhe mộclwot câoasmu nhưidai vậxajzy, liềzgmpn trựpwrac tiếaddbp đbisti ra.

gzia hồpwraoasmxajzng lúqxvpc đbistóclwo, trong nhàoasm mấuiywy tộclwoc lãcrizo khátuawc, cùxajzng mộclwot màoasmn nàoasmy trìzxbinh diễidbcn.

Đkrxqzgmpu khôcfawng ngoạubvgi lệpflw, nhữkxpung gia hỏizhea tiêtheku cựpwrac lưidaidvati biếaddbng kia, đbistzgmpu bịlwwq đbistátuawm tộclwoc lãcrizo mắqhmong rấuiywt thảkrzrm, cóclwo chúqxvpt thậxajzm chídbnq đbistpwrang dạubvgng nhưidai Giang Hùxajzng, hung hăaddbng ăaddbn mộclwot trậxajzn đbistòtvgdn.

tuawng sớqxvpm hôcfawm sau, khôcfawng khídbnq toàoasmn bộclwo Giang gia, đbistãcriz xảkrzry ra biếaddbn hóclwoa nghiêthekng trờdvati lệpflwch đbistuiywt. Mộclwot gia tộclwoc vốnoypn nhưidai vụlwwqn cátuawt, đbistclwot nhiêthekn, phảkrzrng phấuiywt bịlwwq mộclwot dâoasmy thừdbnqng vôcfawzxbinh vặvhoun chung mộclwot chỗcgzc.

Vốnoypn làoasmidaidvati biếaddbng ngủbist, hay sớqxvpm đbisti ra ngoàoasmi lêtheku lỗcgzcng, rấuiywt thầjrein kỳdzrt, cảkrzr đbistátuawm đbistzgmpu xuấuiywt hiệpflwn ởrmbb chỗcgzc hạubvgch tâoasmm Hầjreiu phủbist, hơgzian nữkxpua nguyêthekn mộclwot đbistátuawm tinh thầjrein vôcfawxajzng phấuiywn chấuiywn, ăaddbn mặvhouc chỉpqmfnh chu.


Nhìzxbin thấuiywy Giang Chídbnqnh đbisti tớqxvpi, cóclwo chúqxvpt đbistjreiu óclwoc linh hoạubvgt xôcfawng vềzgmp phídbnqa trưidaiqxvpc, cưidaidvati hôcfaw:

- Giang Chídbnqnh, Tiểdzrtu Hầjreiu gia đbistãcriz dậxajzy hay chưidaia?

- Đkrxqãcriz dậxajzy? Tiểdzrtu Hầjreiu gia mỗcgzci ngàoasmy canh ba rờdvati giưidaidvatng tu luyệpflwn, ngưidaiơgziai hỏizhei hắqhmon đbistãcriz dậxajzy chưidaia?

- A a, nóclwoi sai, nóclwoi sai! Thấuiywt lễidbc, thấuiywt lễidbc!

qxvpc nàoasmy, Giang Trầjrein từdbnqthekn trong đbisti ra, cưidaidvati nóclwoi:

- Tấuiywt cảkrzr mọhezti ngưidaidvati đbistãcriz đbistếaddbn, khôcfawng sai biệpflwt lắqhmom, nhữkxpung bộclwo lạubvgc kia cũjreing sắqhmop đbistếaddbn đbisti àoasm nha?

Đkrxqubvgi quảkrzrng trưidaidvatng Ba Giang Thàoasmnh, đbistjreiy đbistbist dung nạubvgp mấuiywy vạubvgn ngưidaidvati tụlwwq tậxajzp.

Toàoasmn bộclwo Giang Hãcrizn Lĩidainh, cóclwoidaidvati đbistubvgi bộclwo lạubvgc, màoasmidaiqxvpi đbistubvgi bộclwo lạubvgc, còtvgdn cóclwo rấuiywt nhiềzgmpu tiểdzrtu bộclwo lạubvgc.

Nhữkxpung bộclwo lạubvgc lớqxvpn nhỏizheoasmy đbistzgmpu do mộclwot gia tộclwoc khốnoypng chếaddb.

dbnq dụlwwq nhưidai Tửqbzj Kinh bộclwo, làoasm Kinh gia khốnoypng chếaddb.

dbnq dụlwwq nhưidaiaoefng Lam bộclwo, liềzgmpn do nhàoasm mẹudys đbistpqmf mẫdvatu thâoasmn Giang Trầjrein Lam thịlwwq nhấuiywt tộclwoc khốnoypng chếaddb.

Đkrxqưidaiơgziang nhiêthekn, từdbnqng bộclwo lạubvgc, ngoạubvgi trừdbnq gia tộclwoc hạubvgch tâoasmm ra, tấuiywt nhiêthekn còtvgdn cóclwo rấuiywt nhiềzgmpu gia tộclwoc phụlwwq thuộclwoc, cộclwong đbistpwrang cấuiywu thàoasmnh lựpwrac lưidaiaddbng thốnoypng trịlwwq.

Cho nêthekn, hôcfawm nay trêthekn Ba Giang Thàoasmnh đbistubvgi quảkrzrng trưidaidvatng, tụlwwq tậxajzp gia tộclwoc tốnoypi thiểdzrtu cóclwo mấuiywy trăaddbm. Từdbnqng gia tộclwoc, đbistzgmpu chídbnq ídbnqt cóclwo hai ba mưidaiơgziai ngưidaidvati dựpwra họheztp, cóclwo thểdzrtclwoi làoasm thanh thếaddb to lớqxvpn.

Giang Phong khôcfawng ởrmbb Giang Hãcrizn Lĩidainh, Giang Đkrxqpwrang làoasm quyềzgmpn Hầjreiu gia trêthekn danh nghĩidaia. Bấuiywt quátuawcfawm nay, hắqhmon tựpwra nhiêthekn sẽsmrr khôcfawng đbistoạubvgt danh tiếaddbng củbista chátuawu trai. Giang Đkrxqpwrang cũjreing biếaddbt rõqhmo, chátuawu trai Giang Trầjrein, mơgziái làoasm nhâoasmn vậxajzt chídbnqnh hôcfawm nay.

- Chưidai vịlwwq, lầjrein nàoasmy dùxajzng Chưidai Hầjreiu Lệpflwnh triệpflwu tậxajzp cátuawc ngưidaiơgziai đbistếaddbn, làoasmclwo mộclwot thiêthekn đbistubvgi việpflwc vui muốnoypn tuyêthekn cátuawo tấuiywt cảkrzrtuawc bộclwo!

Khóclwoe môcfawi Giang Đkrxqpwrang nhếaddbch lêthekn mỉpqmfm cưidaidvati, átuawnh mắqhmot dòtvgddvatt mộclwot vòtvgdng, từdbnq trêthekn mặvhout từdbnqng bộclwo lạubvgc tùxajz trưidairmbbng đbistkrzro qua.

- Ha ha, Tam gia khôcfawng tiếaddbc vậxajzn dụlwwqng Chưidai Hầjreiu Lệpflwnh, triệpflwu tậxajzp chúqxvpng ta đbistếaddbn đbistâoasmy, chắqhmoc hẳjdzhn việpflwc vui nàoasmy nhấuiywt đbistlwwqnh phi thưidaidvatng trọheztng yếaddbu a.

- Đkrxqúqxvpng vậxajzy, Tam gia, đbistdbnqng thừdbnqa nưidaiqxvpc đbistlwwqc thảkrzroasmu nữkxpua, nóclwoi ra cho mọhezti ngưidaidvati cùxajzng vui a!

Giang Đkrxqpwrang cưidaidvati cưidaidvati:

- Tốnoypt, ta cũjreing khôcfawng thừdbnqa nưidaiqxvpc đbistlwwqc thảkrzroasmu nữkxpua. Mọhezti ngưidaidvati đbistzgmpu biếaddbt, phụlwwq tửqbzj Hầjreiu gia tiếaddbn vềzgmpidaiơgziang đbistôcfaw, tham gia Tiềzgmpm Long thi hộclwoi, lầjrein nàoasmy Tiểdzrtu Hầjreiu gia đbistclwot nhiêthekn trởrmbb vềzgmp, khôcfawng vìzxbituawi gìzxbi khátuawc, chídbnqnh làoasm trởrmbb lạubvgi chiêtheku mộclwo thâoasmn vệpflw, tổsuwa kiếaddbn hạubvgch tâoasmm thếaddb lựpwrac ngàoasmy sau khốnoypng chếaddb Giang Hãcrizn Hầjreiu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.