Độc Tôn Tam Giới

Chương 111 : Trở về Giang Hãn Lĩnh 1

    trước sau   
Nhìhssrn xem Thắbgxcng Tựjwtq Doanh Tứtsxm huynh đdmnlxeaw nhưrmir lang nhưrmir hổnvwd, đdmnlem áxhzfc bộvwmic Chu gia đdmnláxhzfnh cho thấtsxmt linh báxhzft lạvokec, trong lòhvcmng Quáxhzfch Tiếgxfen làrjvh ngũlmjk vịvolc tạvokep trầdmnln.

Mộvwmit phưrmirơyehfng diệxeawn, hắbgxcn rấtsxmt cảebojm kíuahwch đdmnláxhzfm ngưrmirxdafi kia đdmnlưrmira than sưrmirpjvui ấtsxmm trong ngàrjvhy tuyếgxfet rơyehfi, khíuahw đdmnlvwmi bấtsxmt phàrjvhm, ngưrmirxdafi Chu gia hung thầdmnln áxhzfc sáxhzft, ởpjvu trong mắbgxct nhóoijtm ngưrmirxdafi nàrjvhy, hoàrjvhn toàrjvhn khôoijtng đdmnláxhzfng giáxhzf nhắbgxcc tớmokdi.

oijṭt phưrmirơyehfng diêiosṃn khác, trong lòhvcmng lạvokei lo sợniuw bấtsxmt an, khôoijtng biếgxfet bọuahwn ngưrmirxdafi nàrjvhy lai lịvolcch làrjvhhssr, đdmnlếgxfen cùeqxzng cóoijt ýccuh đdmnlyehfhssr.

Nhấtsxmt làrjvh áxhzfnh mắbgxct nhìhssrn bóoijtng lưrmirng Giang Trầdmnln đdmnli tớmokdi, trong nộvwmii tâvwmim càrjvhng dâvwming lêiosmn mộvwmit tia kháxhzfc thưrmirxdafng:

- Đbtwxyehfng dạvokeng làrjvh thiếgxfeu niêiosmn, đdmnlâvwmiy mớmokdi làrjvh khíuahw đdmnlvwmi củkvvra quýccuh tộvwmic, đdmnlâvwmiy mớmokdi làrjvh thủkvvr đdmnloạvoken củkvvra cưrmirxdafng giảeboj! Quáxhzfch Tiếgxfen ta, nhấtsxmt đdmnlvolcnh phảeboji nhưrmir hắbgxcn, trởpjvuiosmn nổnvwdi bậmnfdt, đdmnlliuj cho nhữodccng cưrmirxdafng quyềiscwn áxhzfc báxhzf kia, nhìhssrn thấtsxmy ta liềiscwn vòhvcmng quanh màrjvh đdmnli!

Giang Trầdmnln làrjvh từhlyc trưrmirmokdc đdmnlếgxfen nay, ngưrmirxdafi thứtsxm nhấtsxmt tiếgxfen vàrjvho Giang gia nộvwmii việxeawn, nhìhssrn thấtsxmy tiềiscwn đdmnlưrmirxdafng thờxdafngrmng bàrjvhi vịvolc lịvolcch đdmnlvokei tổnvwd tiêiosmn củkvvra Quáxhzfch thịvolc.


Thấtsxmy tìhssrnh hìhssrnh nàrjvhy, Giang Trầdmnln tiếgxfen lêiosmn, thắbgxcp hưrmirơyehfng, thàrjvhnh kíuahwnh lạvokey vàrjvhi cáxhzfi, cắbgxcm vàrjvho lưrmirrmirơyehfng, nhìhssrn thấtsxmy lưrmirrmirơyehfng cóoijt chúngrmt tro bụuzmii, Giang Trầdmnln thuậmnfdn tay vung tay áxhzfo lưrmirmokdt qua.

Lễpjvu tiếgxfet bìhssrnh thưrmirxdafng, đdmnlvwming táxhzfc bìhssrnh thưrmirxdafng, nhưrmirng lạvokei đdmnlliuj cho trong lòhvcmng Quáxhzfch Tiếgxfen nóoijtng hổnvwdi, tựjwtqa hồyehf cổnvwd họuahwng cóoijt mộvwmit cỗwclx cảebojm xúngrmc ngăhkrgn chặumfmn, đdmnlliuj cho hắbgxcn cóoijt loạvokei cảebojm đdmnlvwming muốxdafn khóoijtc.

Mặumfmc kệxeaw đdmnlxdafi phưrmirơyehfng cóoijt ýccuh đdmnlyehfhssr đdmnlếgxfen, mặumfmc kệxeaw đdmnlxdafi phưrmirơyehfng cóoijt ýccuh đdmnlyehfhssr, chỉmokdrjvh mấtsxmy đdmnlvwming táxhzfc nàrjvhy, cũlmjkng đdmnlãdmnl thắbgxcng đdmnlưrmirniuwc hảebojo cảebojm lớmokdn nhấtsxmt củkvvra Quáxhzfch Tiếgxfen.

lmjkng làrjvhm cho phòhvcmng tuyếgxfen củkvvra Quáxhzfch Tiếgxfen, dầdmnln dầdmnln triệxeawt đdmnli mộvwmit íuahwt.

- Khôoijtng thểliujrmirpjvung đdmnlưrmirniuwc Quáxhzfch Thuậmnfdn Quáxhzfch tháxhzfi phóoijt quy tiêiosmn bấtsxmt quáxhzfrjvhi chụuzmic năhkrgm, Quáxhzfch gia liềiscwn đdmnliosmu tàrjvhn nhưrmir vậmnfdy. Quảeboj nhiêiosmn làrjvh tạvokeo hóoijta trêiosmu ngưrmirxdafi, Thiêiosmn Đbtwxvokeo bấtsxmt côoijtng.

Giang Trầdmnln than nhẹfmnb mộvwmit tiếgxfeng.

Quáxhzfch Tiếgxfen nghe đdmnlưrmirniuwc lờxdafi ấtsxmy, bảeboj vai bấtsxmt tranh khíuahw run lêiosmn, con mắbgxct đdmnlen nhưrmir mựjwtqc đdmnlãdmnl khôoijtng thểliujtsxmc chếgxfe chảebojy ra nưrmirmokdc mắbgxct.

- Cáxhzfc hạvoke...

- Quáxhzfch Tiếgxfen, ta đdmnli thẳiscwng vàrjvho vấtsxmn đdmnliscw a, ta làrjvh Giang Hãdmnln Hầdmnlu phủkvvr Tiểliuju Hầdmnlu gia Giang Trầdmnln.

- Giang Trầdmnln? Ngưrmirơyehfi làrjvh Giang Trầdmnln ởpjvu Tếgxfe Thiêiosmn Đbtwxvokei Đbtwxiểliujn đdmnláxhzfnh rắbgxcm?

Quáxhzfch Tiếgxfen quảeboj thựjwtqc sữodccng sờxdaf, lậmnfdp tứtsxmc cóoijt chúngrmt xấtsxmu hổnvwddmnli gãdmnli đdmnldmnlu.

- Ta nóoijti sai rôoijt̀i, hẳiscwn làrjvhoijti Giang Trầdmnln ởpjvu Long Đbtwxxrzcng Hầdmnlu phủkvvr mắbgxcng cáxhzfc lộvwmi quyềiscwn quýccuh?

- Ha ha.
Giang Trầdmnln cưrmirxdafi to.

- Đbtwxiscwu bịvolc ngưrmirơyehfi nóoijti trúngrmng rồyehfi. Khôoijtng sai, ta chíuahwnh làrjvh Giang Trầdmnln kia.

Quáxhzfch Tiếgxfen tâvwmim lýccuh thảeboj lỏcwfzng, biếgxfet rõhssr thâvwmin phậmnfdn củkvvra đdmnlxdafi phưrmirơyehfng, phòhvcmng tuyếgxfen trong lòhvcmng củkvvra hắbgxcn lạvokei tiêiosmu tan khôoijtng íuahwt. Chỉmokdrjvh, trong lúngrmc nhấtsxmt thờxdafi lạvokei khôoijtng biếgxfet nóoijti cáxhzfi gìhssr.

Thấtsxmy Giang Trầdmnln dâvwming hưrmirơyehfng báxhzfi tếgxfe tổnvwdoijtng củkvvra mìhssrnh, Quáxhzfch Tiếgxfen ngậmnfdp ngừhlycng nóoijti:

- Giang Tiểliuju Hầdmnlu, toàrjvhn bộvwmirmirơyehfng đdmnlôoijt, đdmnliscwu nóoijti phụuzmi thâvwmin ta làrjvh đdmnlàrjvho binh, làrjvh sỉmokd nhụuzmic củkvvra Vưrmirơyehfng Quốxdafc. Ngưrmirơyehfi vìhssrxhzfi gìhssr... tạvokei sao phảeboji báxhzfi tếgxfe hắbgxcn?

- Lờxdafi đdmnlyehfn dừhlycng ởpjvu tríuahw giảeboj. Cóoijt mộvwmit sốxdaf việxeawc, hoặumfmc làrjvh dụuzming tâvwmim kíuahwn đdmnláxhzfo, hoặumfmc làrjvh đdmnldmnlu ngu dốxdaft. Phụuzmi thâvwmin ngưrmirơyehfi huyếgxfet chiếgxfen màrjvh quay vềiscw, mang vềiscwhssrnh báxhzfo trọuahwng yếgxfeu, làrjvhoijtng thầdmnln củkvvra Vưrmirơyehfng Quốxdafc. Ta từhlyc chỗwclx củkvvra Câvwmiu Ngọuahwc côoijtng chúngrma, sớmokdm đdmnlãdmnl biếgxfet rõhssr. Đbtwxâvwmiy cũlmjkng làrjvh nguyêiosmn nhâvwmin hôoijtm nay ta tớmokdi tìhssrm ngưrmirơyehfi.

Loạvokei đdmnláxhzfnh giáxhzfrjvhy, Quáxhzfch Tiếgxfen cho tớmokdi bâvwmiy giờxdaf khôoijtng cóoijt từhlyc trong dâvwmin chúngrmng nghe đdmnlưrmirniuwc qua, giờxdaf phúngrmt nàrjvhy nghe Giang Trầdmnln nóoijti nhưrmir vậmnfdy, vốxdafn làrjvh ngẩmkwrn ngơyehf, lậmnfdp tứtsxmc gàrjvho khóoijtc, đdmnláxhzfnh vềiscw phíuahwa linh vịvolc củkvvra phụuzmi thâvwmin.

- Phụuzmi thâvwmin, ngàrjvhi đdmnlãdmnl nghe chưrmira? Giang Tiểliuju Hầdmnlu bêiosmnh vựjwtqc lẽiscw phảeboji, hắbgxcn nóoijti ngưrmirơyehfi làrjvhoijtng thầdmnln củkvvra Vưrmirơyehfng Quốxdafc, đdmnlãdmnl đdmnlyehfng ýccuhoijtng lao củkvvra ngưrmirơyehfi. Ngàrjvhi ởpjvu trêiosmn trờxdafi cóoijt linh thiêiosmng, có thêiosm̉ nghe đdmnlưrmirniuwc sao?

oijti đdmnlếgxfen chỗwclxrjvhy, Quáxhzfch Tiếgxfen đdmnlãdmnlrjvhrmirmokdc mắbgxct cuồyehfn cuộvwmin, nghẹfmnbn ngàrjvho khóoijtoijti rôoijt̀i.

Hiểliujn nhiêiosmn, nhữodccng đdmnláxhzfnh giáxhzf nhưrmir đdmnlàrjvho binh, Vưrmirơyehfng Quốxdafc sỉmokd nhụuzmic nàrjvhy, đdmnlliuj cho Quáxhzfch Tiếgxfen từhlyc nhỏcwfz đdmnlếgxfen lớmokdn gáxhzfnh chịvolcu quáxhzf nhiềiscwu gáxhzfnh nặumfmng màrjvh nguyêiosmn vốxdafn khôoijtng nêiosmn thuộvwmic vềiscw hắbgxcn.

Hắbgxcn chịvolcu khổnvwd chịvolcu khóoijt tu luyệxeawn, lạvokei vấtsxmp phảeboji trắbgxcc trởpjvu khắbgxcp nơyehfi.

Đbtwxi tớmokdi chỗwclxrjvho, ngưrmirxdafi kháxhzfc nghe xong xuấtsxmt thâvwmin củkvvra hắbgxcn, sẽiscwoijti mộvwmit câvwmiu… làrjvh nhi tửeboj củkvvra Vưrmirơyehfng Quốxdafc sỉmokd nhụuzmic sao?

xhzfnh váxhzfc lấtsxmy bêiosmu danh nàrjvhy, Quáxhzfch Tiếgxfen sốxdafng qua lúngrmc nhỏcwfz, nhịvolcn đdmnlếgxfen thiếgxfeu niêiosmn.


Thếgxfe nhâvwmin chỉmokd tríuahwch, hèuzmin hạvoke, đdmnlliuj cho hắbgxcn càrjvhng thêiosmm phong bếgxfe, càrjvhng thêiosmm buồyehfn khổnvwd. Nhâvwmin sinh củkvvra hắbgxcn, trừhlyc mẫhssru thâvwmin cùeqxzng hắbgxcn sốxdafng nưrmirơyehfng tựjwtqa lẫhssrn nhau ra, cơyehf hồyehf chỉmokdhvcmn lạvokei cóoijt chuôoijti đdmnlao trong tay kia.

Nhưrmirng màrjvh

Thếgxfe nhâvwmin hèuzmin hạvoke, lạvokei khôoijtng đdmnlliuj cho hắbgxcn mấtsxmt tựjwtq trọuahwng, hắbgxcn khôoijtng phụuzmic, hắbgxcn muốxdafn mưrmirniuwn đdmnlao trong tay, hưrmirmokdng thếgxfe nhâvwmin chứtsxmng minh, Quáxhzfch gia hắbgxcn, cũlmjkng khôoijtng phảeboji Vưrmirơyehfng Quốxdafc sỉmokd nhụuzmic!

Thếgxfe nhưrmirng màrjvh, cho tớmokdi hôoijtm nay, Quáxhzfch Tiếgxfen vẫhssrn tìhssrm khôoijtng đdmnlếgxfen cơyehf hộvwmii thểliuj hiệxeawn.

Khôoijtng cóoijt bấtsxmt kỳxczz mộvwmit nhàrjvh quyềiscwn quýccuh, nguyệxeawn ýccuh cho hắbgxcn cơyehf hộvwmii chứtsxmng minh!

Giang Trầdmnln đdmnlxdafi vớmokdi Quáxhzfch Tiếgxfen buồyehfn khổnvwd, cũlmjkng cóoijt chúngrmt cảebojm đdmnlvwming. Bịvolc ngưrmirxdafi oan uổnvwdng, bịvolc ngưrmirxdafi chỉmokd tríuahwch, bịvolc ngưrmirxdafi ứtsxmc hiếgxfep, từhlyc nhỏcwfz đdmnlếgxfen lớmokdn, muốxdafn sốxdafng qua tớmokdi giờxdaf, quảeboj thựjwtqc khôoijtng dễpjvurjvhng.

Vỗwclx nhẹfmnb nhẹfmnb bảeboj vai Quáxhzfch Tiếgxfen nóoijti:

- Nóoijti ngắbgxcn gọuahwn a, lầdmnln nàrjvhy Giang gia ta cạvokenh tranh Nhấtsxmt phẩmkwrm chưrmir hầdmnlu, ta ởpjvu trêiosmn Tiềiscwm Long thi hộvwmii, rúngrmt thăhkrgm đdmnlưrmirniuwc nhiệxeawm vụuzmi chiêiosmu mộvwmi thâvwmin vệxeaw.

- Ngàrjvhi... Nhìhssrn trúngrmng ta?

Thâvwmin hìhssrnh Quáxhzfch Tiếgxfen cóoijt chúngrmt run lêiosmn, ngẩmkwrng đdmnldmnlu, bắbgxcn ra áxhzfnh mắbgxct khóoijtoijt thểliuj tin.

Qua nhiềiscwu năhkrgm nhưrmir vậmnfdy, hắbgxcn bịvolc ngưrmirxdafi kháxhzfc khinh bỉmokd, khắbgxcp nơyehfi vấtsxmp phảeboji trắbgxcc trởpjvu, sẵhkrgn sàrjvhng góoijtp sứtsxmc khôoijtng cửeboja, nguyêiosmn bảebojn cho làrjvhhssrnh cảeboj đdmnlxdafi nàrjvhy, cũlmjkng chỉmokdoijt thểliujeqxzng đdmnlao làrjvhm bạvoken, làrjvhm mộvwmit hàrjvho kháxhzfch lang thang giang hồyehf.

Thếgxfe nhưrmirng màrjvh, vậmnfdn mệxeawnh lạvokei thầdmnln kỳxczz nhưrmir thếgxfe, thờxdafi đdmnliểliujm hăhkrǵn ởpjvu đdmnláxhzfy cốxdafc, đdmnlãdmnloijt ngưrmirxdafi bấtsxmt ngờxdafrmirơyehfn càrjvhnh ôoijt-liu!

- Ta nhìhssrn trúngrmng khôoijtng chỉmokdrjvh ngưrmirơyehfi, còhvcmn cóoijt Quáxhzfch thịvolcxhzfc ngưrmirơyehfi trung nghĩpdmha nữodcca.


Quáxhzfch Tiếgxfen nghe vậmnfdy, nghẹfmnbn ngàrjvho khóoijt ngữodcc. Dùeqxz hắbgxcn biếgxfet Giang Trầdmnln đdmnlâvwmiy cóoijt lẽiscwrjvh thu mua nhâvwmin tâvwmim, nhưrmirng cũlmjkng cảebojm đdmnlvwming rốxdafi tinh rốxdafi mùeqxz.

Bởpjvui vìhssrxhzfi gọuahwi làrjvh "lờxdafi hay mộvwmit câvwmiu mùeqxza đdmnlôoijtng ấtsxmm".

rjvh mộvwmit câvwmiu "Quáxhzfch thịvolc trung nghĩpdmha" nàrjvhy củkvvra Giang Trầdmnln, đdmnlúngrmng làrjvh đdmnlvolca phưrmirơyehfng nhu nhưrmirniuwc nhấtsxmt trong nộvwmii tâvwmim Quáxhzfch Tiếgxfen.

- Tiểliuju Hầdmnlu gia, chỉmokd bằxrzcng vàrjvho mộvwmit câvwmiu nóoijti kia củkvvra ngưrmirơyehfi, cuộvwmic đdmnlxdafi nàrjvhy củkvvra Quáxhzfch Tiếgxfen ta, nguyệxeawn thềiscw chếgxfet theo Tiểliuju Hầdmnlu gia, sinh tửeboj khôoijtng bỏcwfz!

Quáxhzfch Tiếgxfen khôoijtng am hiểliuju lờxdafi nóoijti hùeqxzng hồyehfn, nhưrmirng ởpjvuvwmiu trong nộvwmii tâvwmim cóoijt mộvwmit thanh âvwmim cựjwtqc kỳxczz kiêiosmn đdmnlvolcnh, nóoijti cho hắbgxcn biếgxfet nêiosmn làrjvhm nhưrmir vậmnfdy, phảeboji làrjvhm nhưrmir vậmnfdy!

Giang Trầdmnln đdmnlxdafi đdmnlãdmnli thuộvwmic hạvoke, làrjvh chưrmira bao giờxdaf tiếgxfec rẻtdfn.

Lậmnfdp tứtsxmc hạvoke lệxeawnh, nhậmnfdn mẫhssru thâvwmin Quáxhzfch Tiếgxfen đdmnlếgxfen Hầdmnlu phủkvvr, mờxdafi Dưrmirniuwc Sưrmir củkvvra Dưrmirniuwc Sưrmir Đbtwxiệxeawn tựjwtqhssrnh kháxhzfm vàrjvh chữodcca bệxeawnh. Đbtwxyehfng thờxdafi đdmnlliuj cho Quáxhzfch Tiếgxfen khóoijta cửeboja đdmnlvokei môoijtn, cũlmjkng sai ngưrmirxdafi chuyểliujn cáxhzfo Chu gia.

- Chu gia kia còhvcmn muốxdafn ồyehfn àrjvho, thìhssr đdmnlliuj cho hắbgxcn đdmnli Giang Hãdmnln Hầdmnlu phủkvvr ta náo; nếgxfeu cảebojm thấtsxmy Giang Hãdmnln Hầdmnlu phủkvvr náo chưrmira đdmnlkvvr nghiềiscwn, cóoijt thểliuj đdmnli Vưrmirơyehfng Cung đdmnlvokei việxeawn, tìhssrm Câvwmiu Ngọuahwc côoijtng chúngrma náo!

Trưrmirmokdc khi Giang Trầdmnln đdmnli, chỉmokd đdmnlliuj lạvokei nhữodccng lờxdafi nóoijti nàrjvhy.

vwmiu Ngọuahwc côoijtng chúngrma đdmnliscw cửeboj Quáxhzfch Tiếgxfen nàrjvhy, nhưrmir vậmnfdy Giang Trầdmnln sẽiscw khôoijtng đdmnlliuj ýccuhrmirniuwn mộvwmit phầdmnln lựjwtqc củkvvra Câvwmiu Ngọuahwc côoijtng chúngrma.

Vốxdafn, cáxhzfi nàrjvhy làrjvhrmirơyehfng thấtsxmt thiếgxfeu nợniuw Quáxhzfch gia.

ngrmc trưrmirmokdc phụuzmi thâvwmin Quáxhzfch Tiếgxfen, vốxdafn làrjvh ngưrmirxdafi hầdmnlu cậmnfdn dưrmirmokdi trưrmirmokdng huynh trưrmirpjvung Đbtwxôoijtng Phưrmirơyehfng Tuấtsxmn củkvvra Câvwmiu Ngọuahwc côoijtng chúngrma, lúngrmc ấtsxmy Đbtwxôoijtng Phưrmirơyehfng Tuấtsxmn kia làrjvh Tháxhzfi tửebojoijtn sưrmir.

Trong mộvwmit lầdmnln cùeqxzng đdmnlvolcch quốxdafc giao chiếgxfen, Đbtwxôoijtng Phưrmirơyehfng Tuấtsxmn muốxdafn lậmnfdp chiếgxfen côoijtng, kếgxfet quảeboj trúngrmng đdmnlvolcch nhâvwmin mai phụuzmic. Chỉmokdoijt phụuzmi thâvwmin Quáxhzfch Tiếgxfen huyếgxfet chiếgxfen giếgxfet ra, đdmnlem mộvwmit tìhssrnh báxhzfo trọuahwng yếgxfeu đdmnlưrmira vềiscwrmirơyehfng đdmnlôoijt, sau đdmnlóoijt kiệxeawt lựjwtqc màrjvh chếgxfet.

Bởpjvui vìhssr Tháxhzfi tửeboj ngoàrjvhi ýccuh muốxdafn chếgxfet trậmnfdn, mớmokdi dựjwtqng lêiosmn quốxdafc quâvwmin Đbtwxôoijtng Phưrmirơyehfng Lộvwmic hiệxeawn tạvokei làrjvhm tháxhzfi tửeboj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.