Độc Tôn Tam Giới

Chương 11 : Quản gia Giang Chính buồn rầu 2

    trước sau   
Thếpwpw nhưedlrng màmudj nghĩzmip lạedlri, khôverdng đmprkúmudjng! Ta vỗtnpj ngựccbtc xuốkqaung, nhữdxrcng lỗtnpj thủmhbwng nàmudjy đmprki đmprkâqprru bổojzr khuyếpwpwt? Vị này hôverdm nay miệzmipng nhưedlr ngậiapem đmprkưedlrtnpjng, khôverdng phảqdrxi làmudj bịwwulp bợfdpam đmprkếpwpwn chơqprri ta chứzqjr?

Trong mộfjvet ýojzr niệzmipm, Giang Chíofhnnh cảqdrxnh giápfxmc lậiapep tứzqjrc tălyorng vọhkdft gấtnpjp 10 lầkmypn.

Chứzqjrng kiếpwpwn bộfjve dạedlrng Giang Chíofhnnh lòtwoeng còtwoen sợfdpaahuti, Giang Trầkmypn cưedlrtnpji ha ha:

- Giang Chíofhnnh, làmudj nhưedlr thếpwpwmudjy. Ta nơqprri nàmudjy cókqau mộfjvet danh sápfxmch, phíofhna trêvpjvn ghi mộfjvet tíofhnedlrfdpac liệzmipu. Ngưedlrơqprri đmprki Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn giúmudjp ta cầkmypm mộfjvet phầkmypn.

Giang Chíofhnnh đmprktnpj đmprkpfxmn tiếpwpwp nhậiapen danh sápfxmch, nhưedlrng bưedlrayvnc châqprrn lạedlri khôverdng nhúmudjc nhíofhnch. Danh sápfxmch đmprkãahutkqau, nhưedlrng tiềgbhwn đmprkâqprru? Dưedlrfdpac liệzmipu củmhbwa Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn khôverdng phảqdrxi miễvvrin phíofhn a?

edlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn cũpwpwng khôverdng phảqdrxi nhàmudj củmhbwa ngưedlrơqprri mơqprr̉ a?


- Giang Chíofhnnh, nếpwpwu nókqaui chúmudjng ta bâqprry giờtnpj khôverdng phảqdrxi chủmhbw tớayvn, coi nhưedlrmudj bằiktbng hữdxrcu nókqaui chuyệzmipn phiếpwpwm. Ngưedlrơqprri ngưedlrfdpac lạedlri nókqaui xem, thâqprrn làmudjm mộfjvet Quảqdrxn gia, ởpjnz trêvpjvn chứzqjrc nghiệzmipp Quảqdrxn gia làmudjm tớayvni trìvlbynh đmprkfjvemudjo, mơqprŕi làmudj trạedlrng thápfxmi ngưedlrơqprri cảqdrxm thấtnpjy lýojzredlrpjnzng nhấtnpjt? Hoặmprkc làmudjkqaui, Quảqdrxn gia mạedlrnh nhấtnpjt trong suy nghĩzmip củmhbwa ngưedlrơqprri làmudjvlby?

Quảqdrxn gia mạedlrnh nhấtnpjt?

Giang Chíofhnnh sắiktbp khókqauc rôverd̀i, đmprkcysyng nókqaui mạedlrnh nhấtnpjt. Quảqdrxn gia trong mộfjvet trălyorm lẻiyjdpfxmm lộfjve chưedlr hầkmypu, Giang Chíofhnnh ta khôverdng xếpwpwp cuốkqaui cùmhbwng đmprkãahut rấtnpjt hạedlrnh phúmudjc.

- Đybtfcysyng làmudjm bộfjve mặmprkt nhưedlr ălyorn mưedlrayvnp đmprkiktbng a, nókqaui xem đmprki.

Giang Trầkmypn khíofhnch lệzmipkqaui.

Giang Chíofhnnh dừcysyng mộfjvet chúmudjt, nuốkqaut nuốkqaut nưedlrayvnc miếpwpwng, cảqdrx gan hỏmprki:

- Thựccbtc cho ta nókqaui?

- Nókqaui, nókqaui hay cókqau thưedlrpjnzng!

kqau thưedlrpjnzng? Nếpwpwu làmudj ngâqprrn phiếpwpwu khốkqaung coi nhưedlr xong. Vẻiyjd mặmprkt Giang Chíofhnnh khôverdng dápfxmm lĩzmipnh giápfxmo. Giang Trầkmypn ngưedlrfdpac lạedlri làmudj thưedlrtnpjng xuyêvpjvn cókqau thưedlrpjnzng, thếpwpw nhưedlrng màmudjmudjng thưedlrtnpjng xuyêvpjvn làmudj, đmprkiktbng trưedlrayvnc vừcysya thưedlrpjnzng mộfjvet ngàmudjn lưedlrfdpang, quay đmprkkmypu lạedlri khôverdng chừcysyng sẽvsts hỏmprki ngưedlrơqprri mưedlrfdpan đmprki hai ngàmudjn lưedlrfdpang.

Bấtnpjt quápfxm nhắiktbc tớayvni Quảqdrxn gia mạedlrnh nhấtnpjt, Quảqdrxn gia phong cápfxmch nhấtnpjt, Quảqdrxn gia lýojzredlrpjnzng nhấtnpjt, tưedlr duy củmhbwa Giang Chíofhnnh khôverdng khỏmprki phi ngựccbta.

Lạedlri nókqaui tiếpwpwp, tùmhbwy tùmhbwng quyềgbhwn quýojzr, tuy khôverdng phảqdrxi bảqdrxn thâqprrn quyềgbhwn quýojzr, nhưedlrng cũpwpwng cókqau mộfjveng tưedlrpjnzng chứzqjrc nghiệzmipp.

Thậiapem chíofhntwoen cókqau ngưedlrtnpji biêvpjvn thàmudjnh sápfxmch…

Gặmprkp vẻiyjd mặmprkt Giang Trầkmypn thàmudjnh thậiapet, Giang Chíofhnnh cũpwpwng khôverdng biếpwpwt làmudjqprri nàmudjo đmprkếpwpwn lápfxm gan, nókqaui:


- Tiểfdpau Hầkmypu gia, chuyệzmipn nàmudjy đmprkãahut biêvpjvn thàmudjnh tiếpwpwt mụkrzpc, vưedlrơqprrng đmprkôverd rấtnpjt làmudjedlru hàmudjnh.

- A? Nókqaui nghe mộfjvet chúmudjt.

Giang Trầkmypn cũpwpwng tòtwoetwoe.

- Cápfxmi tiếpwpwt mụkrzpc ngắiktbn nàmudjy nókqaui làmudj… sơqprrn trâqprrn hảqdrxi vịwwul, tiêvpjvn y nộfjveahut, mộfjvet tòtwoea trang viêvpjvn, kim ngọhkdfc đmprkkmypy phòtwoeng.

- Đybtfàmudjm tiếpwpwu làmudj quyềgbhwn quýojzr, vãahutng lai đmprkgbhwu quýojzr tộfjvec; thêvpjv thiếpwpwp tưedlrơqprrng sựccbttwoea thuậiapen, con chápfxmu cùmhbwng hưedlrpjnzng phúmudjc.

- Khápfxmch quen Tùmhbwng Hạedlrc Lâqprru, kim chủ Xuâqprrn Hồybtfi Viêvpjvn; cùmhbwng vưedlrơqprrng côverdng chung mộfjvet chỗtnpj chơqprri kỹfppv nữdxrc, cùmhbwng đmprkedlri thầkmypn ngồybtfi cùmhbwng bàmudjn uốkqaung rưedlrfdpau. . .

Giang Chíofhnnh nókqaui mộfjvet hơqprri ba bốkqaun đmprkoạedlrn, nghe màmudj Giang Trầkmypn vỗtnpj tay cưedlrtnpji to:

- Khôverdng tệzmip khôverdng tệzmip, rấtnpjt cókqau ýojzr tứzqjr. Xuâqprrn Hồybtfi Viêvpjvn, chắiktbc làmudj giókqau trălyorng chi đmprkwwula a?

Giang Chíofhnnh hắiktbc hắiktbc cưedlrtnpji làmudjm làmudjnh, trong nộfjvei tâqprrm lạedlri rấtnpjt xem thưedlrtnpjng, nơqprri nàmudjy ngưedlrơqprri cũpwpwng khôverdng phảqdrxi khôverdng cókqau đmprki qua, giảqdrx trang cápfxmi gìvlby!

- Giang Chíofhnnh, trảqdrxi qua đmprkoạedlrn thờtnpji gian trưedlrayvnc quan sápfxmt, nălyorng lựccbtc làmudjm việzmipc củmhbwa ngưedlrơqprri, ta yêvpjvn tâqprrm. Hiệzmipn tạedlri chuyệzmipn nàmudjy, nếpwpwu ngưedlrơqprri cókqau thểfdpamudjm tốkqaut, khôverdng cầkmypn bao lâqprru thờtnpji gian, phúmudj quýojzr trong nhữdxrcng tiếpwpwt mụkrzpc ngắiktbn nàmudjy, bổojzrn thiếpwpwu gia giúmudjp ngưedlrơqprri thựccbtc hiệzmipn. Đybtfếpwpwn lúmudjc đmprkókqau, ngưedlrơqprri nhấtnpjt đmprkwwulnh sẽvsts cảqdrxm giápfxmc mìvlbynh làmudj Quảqdrxn gia thàmudjnh côverdng nhấtnpjt củmhbwa Đybtfôverdng Phưedlrơqprrng Vưedlrơqprrng Quốkqauc!

- Chuyệzmipn gìvlby?

Giang Chíofhnnh sữdxrcng sờtnpj, hắiktbn cảqdrxm giápfxmc đmprkkmypu tiêvpjvn làmudj vịwwulmudjy lạedlri muốkqaun chơqprri tròtwoevlby, phảqdrxi đmprkgbhw cao cảqdrxnh giápfxmc.

- Chíofhnnh làmudj danh sápfxmch ngưedlrơqprri cầkmypm trêvpjvn tay. Ngưedlrơqprri cầkmypn phảqdrxi cấtnpjt kỹfppv a, đmprkâqprry làmudj vậiapet vôverdmhbwng quýojzr giápfxm. Ngưedlrơqprri cầkmypm đmprki Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn, tìvlbym ngưedlrtnpji phụkrzp trápfxmch củmhbwa bọhkdfn hắiktbn.


- Tìvlbym ngưedlrtnpji phụkrzp trápfxmch làmudjm gìvlby? Mua nhữdxrcng dưedlrfdpac liệzmipu nàmudjy, trong đmprkiệzmipn tùmhbwy tiệzmipn tiểfdpau nhịwwulmudjo đmprkgbhwu cókqau thểfdpa lấtnpjy. Ngưedlrtnpji phụkrzp trápfxmch Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn, làmudj ngưedlru vôverdmhbwng, khôverdng phảqdrxi nókqaui gặmprkp liềgbhwn gặmprkp.

Giang Chíofhnnh nókqaui.

- Hắiktbc hắiktbc, ngưedlrơqprri đmprki a. Nếpwpwu nhưedlr ngưedlrtnpji phụkrzp trápfxmch Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn khôverdng gặmprkp ngưedlrơqprri, ngưedlrơqprri liềgbhwn nókqaui cho bọhkdfn hắiktbn biếpwpwt, đmprkãahut qua hôverdm nay, sẽvsts khôverdng còtwoen cửrnroa hiệzmipu củmhbwa bọhkdfn hắiktbn. Vềgbhw sau ôverdm đmprkùmhbwi cầkmypu ngưedlrơqprri, cũpwpwng khôverdng đmprkưedlrfdpac.

Giang Chíofhnnh nhịwwuln khôverdng đmprkưedlrfdpac muốkqaun sờtnpjpfxmi trápfxmn củmhbwa Tiểfdpau Hầkmypu gia thoápfxmng mộfjvet phápfxmt, vịwwulmudjy khôverdng phảqdrxi làmudj bịwwul đmprkápfxmnh hồybtf đmprkybtf, phápfxmt sốkqaut đmprki àmudj nha? Đybtfâqprry làmudjkqaui mơqprr sao?

pfxmnh cửrnroa Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn cao bao nhiêvpjvu, ngưedlrtnpji Dưedlrfdpac Sưedlr đmprkiệzmipn ngạedlro mạedlrn ra sao, Giang Chíofhnnh quápfxm tinh tưedlrtnpjng. Mỗtnpji lầkmypn đmprki mua Linh Dưedlrfdpac cho vị này, hắiktbn đmprkgbhwu đmprkãahutzmipnh giápfxmo qua. Ngưedlrtnpji ta călyorn bảqdrxn sẽvsts khôverdng cùmhbwng ngưedlrơqprri nókqaui nhảqdrxm.

- Giang Chíofhnnh, ngưedlrơqprri nhấtnpjt đmprkwwulnh đmprkang ởpjnz trong bụkrzpng mắiktbng ta, cảqdrxm thấtnpjy ta là nói mơqprr. Cảqdrxm thấtnpjy ta khôverdng cho ngưedlrơqprri bạedlrc, lạedlri bảqdrxo ngưedlrơqprri đmprki bốkqauc thuốkqauc làmudjmudji ngưedlrơqprri. Ta đmprkếpwpwn nókqaui cho ngưedlrơqprri biếpwpwt, danh sápfxmch trong tay ngưedlrơqprri kia, khôverdng phảqdrxi danh sápfxmch bìvlbynh thưedlrtnpjng, đmprkókqaumudj mộfjvet đmprkan phưedlrơqprrng, làmudj đmprkan phưedlrơqprrng Thưedlrfdpang Cổojzr thấtnpjt truyềgbhwn. Cápfxmi đmprkan phưedlrơqprrng nàmudjy, nếpwpwu nhưedlr đmprkưedlra đmprki đmprktnpju giápfxm, mưedlrtnpji triệzmipu lưedlrfdpang bạedlrc cũpwpwng mơqprredlrpjnzng đmprkiapep đmprkếpwpwn.

- Đybtfan phưedlrơqprrng?

Giang Chíofhnnh lộfjve ra mộfjvet dápfxmng tưedlrơqprri cưedlrtnpji so vớayvni khókqauc còtwoen khókqau coi hơqprrn.

- Tiểfdpau Hầkmypu gia, ngàmudji đmprkcysyng đmprkùmhbwa thuộfjvec hạedlr. Giang gia ta lúc nào cókqau Thưedlrfdpang Cổojzr đmprkan phưedlrơqprrng? Cókqau phảqdrxi ngưedlrơqprri cảqdrxm thấtnpjy nălyorng lựccbtc thừcysya nhậiapen củmhbwa thuộfjvec hạedlrtwoen chưedlra tớayvni cựccbtc hạedlrn, muốkqaun cho thuộfjvec hạedlr thểfdpa nghiệzmipm cápfxmi gìvlby gọhkdfi làmudj đmprkếpwpwn bưedlrayvnc đmprkưedlrtnpjng cùmhbwng thoápfxmng mộfjvet phápfxmt hay khôverdng?

Giang Chíofhnnh cưedlrtnpji cưedlrtnpji, hai mắiktbt đmprkmprk bừcysyng, hắiktbn thậiapet sựccbt sắiktbp khókqauc a.

Đybtfkqaui mặmprkt chủmhbw tửrnro nhưedlr vậiapey, Giang Chíofhnnh thậiapet sựccbtkqau mộfjvet loạedlri cảqdrxm giápfxmc sắiktbp sụkrzpp đmprkojzr.

Tiềgbhwn lệzmip thápfxmng nàmudjy đmprkãahut tiêvpjvu hếpwpwt, tờtnpj khai nàmudjy khôverdng cókqau mộfjvet vạedlrn lưedlrfdpang călyorn bảqdrxn bắiktbt khôverdng đmprkưedlrfdpac. Cầkmypm mộfjvet tờtnpj giấtnpjy nhưedlr vậiapey, đmprki tìvlbym ngưedlrtnpji đmprkojzri mưedlrtnpji triệzmipu lưedlrfdpang bạedlrc, đmprkâqprry khôverdng phảqdrxi đmprkvpjvn làmudjvlby?

- Khókqauc đmprki, nam nhâqprrn khókqauc cũpwpwng khôverdng phảqdrxi tộfjvei!

Giang Trầkmypn ha ha cưedlrtnpji cưedlrtnpji.

- Bấtnpjt quápfxm nếpwpwu ta cho ngưedlrơqprri biếpwpwt, tờtnpj đmprkơqprrn nàmudjy làmudj Thầkmypn linh phókqau thápfxmc, ngưedlrơqprri cókqau cảqdrxm thấtnpjy ta đmprkvpjvn hay khôverdng?

- Ta xem bệzmipnh cho côverdng chúmudja? Ngưedlrơqprri cókqau phảqdrxi cũpwpwng thấtnpjy ta đmprkvpjvn rồybtfi hay khôverdng?

- Dùmhbw ta đmprkvpjvn rồybtfi, ta sẽvstsczcoo theo cha ta, kéczcoo lêvpjvn toàmudjn bộfjve Giang gia sao? Tuy ta hoàmudjn khốkqau, nhưedlrng còtwoen khôverdng đmprkếpwpwn mứzqjrc nãahuto tàmudjn nhưedlr vậiapey a?

Giang Chíofhnnh bịwwul Giang Trầkmypn hỏmprki mộfjvet loạedlrt, khôverdng khỏmprki trợfdpan mắiktbt hápfxm hốkqauc mồybtfm. Đybtfúmudjng vậiapey a, vị này tuy làmudjm khôverdng íofhnt chuyệzmipn hoang đmprkưedlrtnpjng, nhưedlrng sẽvsts khôverdng đmprkem toàmudjn bộfjve Giang gia kéczcoo lêvpjvn àmudj?

Chẳdkzing lẽvstskqaui, loạedlri sựccbtvlbynh Thầkmypn linh phókqau thápfxmc nàmudjy, dĩzmip nhiêvpjvn làmudj thậiapet?

- Giang Chíofhnnh, ta cókqau thểfdpa minh xápfxmc nókqaui cho ngưedlrơqprri biếpwpwt. Tờtnpj giấtnpjy trong tay ngưedlrơqprri kia, bao nhiêvpjvu bạedlrc ta đmprkgbhwu khôverdng bápfxmn. Ngưedlrơqprri nókqaui cho ngưedlrtnpji phụkrzp trápfxmch Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn. Đybtfôverdng Phưedlrơqprrng Vưedlrơqprrng Quốkqauc nàmudjy, trừcysyedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn bọhkdfn họhkdf ra, khôverdng phảqdrxi làmudj khôverdng cókqauedlrfdpac đmprkiếpwpwm khápfxmc. Nếpwpwu nhưedlr bọhkdfn hắiktbn khôverdng muốkqaun, Thầkmypn Nôverdng Đybtfưedlrtnpjng, Đybtfan Vưedlrơqprrng Uyểfdpan đmprkgbhwu cầkmypu còtwoen khôverdng đmprkưedlrfdpac. Đybtfếpwpwn lúmudjc đmprkókqau sinh ýojzr củmhbwa Dưedlrfdpac Sưedlr Đybtfiệzmipn bịwwul ngưedlrtnpji ápfxmp đmprkqdrxo, sẽvsts khôverdng cókqau thuốkqauc hốkqaui hậiapen ălyorn. Đybtfan phưedlrơqprrng nàmudjy củmhbwa ta mộfjvet khi đmprkkmypu nhậiapep sảqdrxn xuấtnpjt, hiệzmipn tạedlri nhữdxrcng thuốkqauc chữdxrca thưedlrơqprrng trêvpjvn thịwwul trưedlrtnpjng, đmprkgbhwu sẽvsts loạedlri bỏmprk, đmprkgbhwu néczcom vàmudjo thùmhbwng rápfxmc, khôverdng đmprkápfxmng mộfjvet đmprkybtfng!

Giang Trầkmypn đmprkãahutofhnnh trưedlrayvnc, phấtnpjt tay tầkmypm đmprkókqau, tràmudjn đmprkkmypy tựccbt tin.

Đybtfâqprry cũpwpwng khôverdng phảqdrxi mặmprkt dầkmypy, trong đmprkkmypu Giang Trầkmypn, đmprkãahutmudjng chọhkdfn n lầkmypn, cuốkqaui cùmhbwng đmprkem nhữdxrcng đmprkan phưedlrơqprrng Thápfxmnh phẩdxrcm bàmudji trừcysy, lấtnpjy ra mộfjvet đmprkan phưedlrơqprrng khôverdng tíofhnnh khoa trưedlrơqprrng, nhưedlrng tuyệzmipt đmprkkqaui trâqprrn quýojzr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.