Độc Tôn Tam Giới

Chương 109 : Nhiệm vụ thứ hai 2

    trước sau   
Nếfilpu chỉggcwfgylm tásqmym thiếfilpu niêuzpfn cóxejk đhgmaưedaophbhc võeirf họgnlzc thiêuzpfn phúlmkn, kỳtemg thậzpyst khôejfnng khóxejk.

Nhưedaong màfgyl chiêuzpfu nạekgyp ngưedaoofchi hầvszfu cậzpysn, khôejfnng đhgmaơqhtyn thuầvszfn làfgyl vấfgyln đhgmapzcu thựpcehc lựpcehc thiêuzpfn phúlmkn, còumnqn phảuzpfi câgbhcn nhăyklíc tâgbhcm tímqwynh, ýtjlm nguyệxfptn, năykling lựpcehc làfgylm việxfptc...

Nhữgcprng yếfilpu tốeioxfgyly thêuzpfm cùfaqvng mộuprkt chỗfilp, liềpzcun khôejfnng dễbrvzfgylm rôejfǹi. Mờofchi mộuprkt ímqwyt chưedao hầvszfu nhiềpzcuu thếfilp hệxfpt giao hảuzpfo, ởccyi trêuzpfn đhgmaqvfka bàfgyln mìfgylnh tuyêuzpfn truyềpzcun thoásqmyng mộuprkt phásqmyt, kia làfgyl mộuprkt cásqmych giảuzpfi quyếfilpt rấfgylt tốeioxt.

Giang Trầvszfn cũgawwng khôejfnng phảuzpfn đhgmaeioxi, dùfaqv sao hiệxfptn tạekgyi con đhgmaưedaoofchng càfgylng nhiềpzcuu càfgylng tốeioxt. Vềpzcu phầvszfn chiêuzpfu dạekgyng ngưedaoofchi gìfgyl, đhgmaásqmyng tin cậzpysy hay khôejfnng đhgmaásqmyng tin cậzpysy, y nguyêuzpfn còumnqn phảuzpfi do Giang Trầvszfn hắxxxin đhgmaqvfknh đhgmaoạekgyt.

Đbwtcêuzpfm đhgmaóxejk, Giang Hãweown Hầvszfu tổxfst chứdngmc yếfilpn hộuprki, mờofchi bảuzpfy tásqmym chưedao hầvszfu quan hệxfpt xem nhưedao rấfgylt mậzpyst thiếfilpt dựpceh tiệxfptc.

Chưedao hầvszfu tầvszfm đhgmaóxejk, lẫzbrxn nhau lui tớqlgti mậzpyst thiếfilpt, tímqwynh cásqmych hợphbhp nhau, cũgawwng làfgyl chuyệxfptn thưedaoofchng xảuzpfy ra.


faqv biếfilpt rõeirf Long Đbwtczpysng Hầvszfu cùfaqvng Giang Hãweown Hầvszfu quan hệxfpt khôejfnng tốeioxt, nhưedaong cũgawwng khôejfnng ảuzpfnh hưedaoccying đhgmaưedaophbhc giao tìfgylnh giữgcpra bọgnlzn họgnlz.

faqv sao, chưedao hầvszfu tầvszfm đhgmaóxejkgbhcu thuẫzbrxn rấfgylt nhiềpzcuu, chưedaoa hẳscvin Long Đbwtczpysng Hầvszfu ngưedaoơqhtyi cóxejk thểhgma mộuprkt tay che trờofchi.

xejki sau, thếfilp cụiluwc Giang gia sưedaoơqhtyng mùfaqv quấfgyln quanh, rấfgylt nhiềpzcuu ngưedaoofchi cũgawwng xem khôejfnng rõeirf. Giang Trầvszfn gầvszfn đhgmaâgbhcy hoàfgyln khốeiox, rõeirffgylng bỗfilpng nhiêuzpfn nổxfsti tiếfilpng, liêuzpfn tụiluwc làfgylm ra rấfgylt nhiềpzcuu hàfgylnh đhgmauprkng kinh ngưedaoofchi.

Rấfgylt nhiềpzcuu ngưedaoofchi thậzpysm chímqwy hoàfgyli nghi, phụiluw tửvszf Giang Hãweown Hầvszfu nàfgyly, cóxejk phảuzpfi sớqlgtm cóxejkweowgbhcm, cốeiox ýtjlmesyxn dấfgylu thựpcehc lựpcehc, vìfgyl chímqwynh làfgyl khôejfnng đhgmahgma ngưedaoofchi chúlmkn ýtjlm. Mụiluwc tiêuzpfu củarlba hai ngưedaoofchi, làfgyl trựpcehc chỉggcw vịqvfk trímqwy Tứdngm đhgmaekgyi chưedao hầvszfu hay khôejfnng!

fgyl lầvszfn nàfgyly Giang Trầvszfn lựpceha chọgnlzn Nhấfgylt phẩesyxm nhiệxfptm vụiluw, cũgawwng xásqmyc minh suy đhgmasqmyn khắxxxip nơqhtyi.

Cho nêuzpfn, Giang Hãweown Hầvszfu triệxfptu hoásqmyn, đhgmaxxxing nóxejki trưedaoqlgtc kia cóxejk giao tìfgylnh, dùfaqv khôejfnng cóxejk giao tìfgylnh, cũgawwng sẽyikr khôejfnng côejfnng nhiêuzpfn phậzpyst ýtjlm Giang Phong.

Yếfilpn hộuprki kếfilpt thúlmknc, tin tứdngmc Giang Trầvszfn muốeioxn mờofchi thâgbhcn vệxfpt, liềpzcun đhgmai theo truyềpzcun ra.

Khôejfnng thểhgma khôejfnng nóxejki, ởccyiedaoơqhtyng đhgmaôejfn, tốeioxc đhgmauprk truyềpzcun básqmy tin tứdngmc, so vớqlgti Giang Trầvszfn tưedaoccying tưedaophbhng còumnqn nhanh hơqhtyn rấfgylt nhiềpzcuu.

Phảuzpfn ứdngmng dâgbhcy chuyềpzcun tùfaqvy theo màfgyl đhgmaếfilpn, tốeioxc đhgmauprkgawwng cựpcehc nhanh.

Vừxxxia rạekgyng sásqmyng ngàfgyly thứdngm hai, liềpzcun cóxejk đhgmaekgyi nhâgbhcn vậzpyst đhgmaếfilpn tìfgylm Giang Trầvszfn rôejfǹi.

Đbwtcvszfu tiêuzpfn đhgmaếfilpn, làfgyl Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych.

- Sưedaoejfnn, đhgmaxfpt tửvszfccyi phàfgylm tụiluwc cóxejk hai chấfgylt nhi, làfgyl huynh đhgmaxfpt sinh đhgmaôejfni, mộuprkt mựpcehc ởccyi trong gia tộuprkc tu luyệxfptn, ngẫzbrxu nhiêuzpfn còumnqn đhgmaưedaophbhc ta chỉggcw đhgmaiểhgmam mộuprkt chúlmknt. Cóxejk Linh Dưedaophbhc củarlba ta hỗfilp trợphbh, hôejfnm nay 17 tuổxfsti, cũgawwng đhgmaãweow tu luyệxfptn đhgmaếfilpn sásqmyu mạekgych châgbhcn khímqwy. Lạekgyi đhgmahgma cho bọgnlzn hắxxxin ởccyi trong gia tộuprkc, kia đhgmaơqhtyn giảuzpfn làfgylweowng phímqwy thờofchi gian. Bạekgych Thạekgych nghe nóxejki sưedaoejfnn muốeioxn nạekgyp thâgbhcn vệxfpt, cho nêuzpfn...

Giang Trầvszfn nghe ra, Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych đhgmaâgbhcy làfgyledaoqlgtng hắxxxin giớqlgti thiệxfptu nhâgbhcn tuyểhgman a.


- Huynh đhgmaxfpt sinh đhgmaôejfni? Kia cũgawwng khôejfnng tệxfpt. Khóxejk đhgmaưedaophbhc Bạekgych Thạekgych ngưedaoơqhtyi cóxejk phầvszfn tâgbhcm tưedaofgyly, hai chấfgylt nhi củarlba ngưedaoơqhtyi, ta liềpzcun lưedaou hai danh ngạekgych cho bọgnlzn hắxxxin. Ngưedaoơqhtyi cho bọgnlzn hắxxxin mộuprkt phong thưedao, bảuzpfo bọgnlzn hắxxxin đhgmai Giang Hãweown Lĩbwtcnh cùfaqvng ta hộuprki hợphbhp.

Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych nghe vậzpysy đhgmaekgyi hỉggcw, nóxejki làfgyl chấfgylt nhi, nhưedaong trêuzpfn thựpcehc tếfilp, Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych cùfaqvng chịqvfkgbhcu trong gia tộuprkc quan hệxfpt mậzpysp mờofch, thờofchi đhgmaiểhgmam tuổxfsti trẻuoau, làfgylm ra khôejfnng ímqwyt chuyệxfptn hoang đhgmaưedaoofchng.

Hai chấfgylt nhi nàfgyly, cùfaqvng Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych quan hệxfptfgyl thúlmknc chásqmyu, trêuzpfn thựpcehc tếfilp Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych coi nhưedaofgyl nhi tửvszf đhgmaeioxi đhgmaãweowi.

Hắxxxin cốeioxfgylnh đhgmapzcu bạekgyt hai chásqmyu trai nàfgyly, mộuprkt làfgylfgyl hai ngưedaoofchi đhgmaeioxi vớqlgti Linh Dưedaophbhc khôejfnng cóxejk chúlmknt hứdngmng thúlmknfgylo, chỉggcw thímqwych tu luyệxfptn võeirf nghệxfpt, tưedaoơqhtyng lai đhgmavszfu nhậzpysp vàfgylo nhàfgyledaoơqhtyng hầvszfu, trởccyiuzpfn nổxfsti bậzpyst.

Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych đhgmapzcu cửvszf, Giang Trầvszfn vẫzbrxn rấfgylt yêuzpfn tâgbhcm. Ívijyt nhấfgylt ởccyi chuyệxfptn trung thàfgylnh, tuyệxfptt đhgmaeioxi sẽyikr khôejfnng xảuzpfy ra vấfgyln đhgmapzcu.

Sau khi Kiềpzcuu Bạekgych Thạekgych đhgmai, Câgbhcu Ngọgnlzc côejfnng chúlmkna lạekgyi tớqlgti. Màfgylfgylng, vâgbhc̣y mà cũgawwng hưedaoqlgtng Giang Trầvszfn đhgmapzcu cửvszf danh sásqmych.

- Giang Trầvszfn, ta hưedaoqlgtng ngưedaoơqhtyi tiếfilpn cửvszf mộuprkt hiềpzcun tàfgyli, làfgyl chásqmyu ruộuprkt củarlba lãweowo sưedaoeirf đhgmaekgyo đhgmavszfu tiêuzpfn củarlba ta, hôejfnm nay gia đhgmaekgyo chásqmyn nảuzpfn, nhưedaong màfgylfgylm ngưedaoofchi lạekgyi phi thưedaoofchng trung hậzpysu.

gbhcu Ngọgnlzc côejfnng chúlmkna cũgawwng đhgmai thẳscving vàfgylo vấfgyln đhgmapzcu.

edaoơqhtyng đhgmaôejfn, ởccyi trong mộuprkt ngõeirf hẻuoaum.

Áedaonh nắxxxing sásqmyng sớqlgtm rơqhtyi vàfgylo trong sâgbhcn, mộuprkt thiếfilpu niêuzpfn quầvszfn ásqmyo vảuzpfi thôejfn châgbhc̣p choạng, đhgmaang vung mồuoauejfni nhưedaoedaoa tu luyệxfptn mộuprkt bộuprk đhgmaao kỹnjvg.

Tiểhgmau việxfptn nàfgyly thậzpysp phầvszfn rộuprkng rãweowi, đhgmaekgyi môejfnn sơqhtyn son, tưedaoofchng vâgbhcy cao lớqlgtn, bốeiox cụiluwc rộuprkng rãweowi, khôejfnng mộuprkt thứdngm khôejfnng lộuprk ra tiểhgmau việxfptn nàfgyly đhgmaãweow từxxxing phúlmkn quýtjlm phồuoaun hoa.

Chỉggcwfgylejfnm nay, đhgmaekgyi môejfnn sơqhtyn son kia, ởccyiedaoqlgti tuếfilp nguyệxfptt cọgnlz rửvszfa, đhgmaãweow mấfgylt đhgmai khôejfnng ímqwyt nưedaoqlgtc sơqhtyn, lộuprk ra cóxejk chút pha tạekgyp mấfgylt trậzpyst tựpceh; màfgyledaoofchng vâgbhcy cao lớqlgtn, cũgawwng cóxejk chúlmknt rásqmych rưedaoơqhtýi lỗfilp hổxfstng, tựpceha hồuoau khôejfnng cásqmych nàfgylo ngăyklin cảuzpfn mưedaoa gióxejkuzpfn ngoàfgyli.

fgyl bốeiox cụiluwc rộuprkng rãweowi bêuzpfn trong, cũgawwng lộuprk ra khôejfnng khôejfnng đhgmaãweowng đhgmaãweowng, đhgmaãweowfgylm khôejfnng thấfgyly đhgmauoaufaqvng trong nhàfgyl.


Mặqhtyc kệxfpt tiểhgmau việxfptn nàfgyly đhgmaãweow từxxxing cóxejk bao nhiêuzpfu hiểhgman hásqmych phúlmkn quýtjlm, hôejfnm nay chủarlb nhâgbhcn ởccyiqhtyi đhgmaâgbhcy, tuyệxfptt đhgmaeioxi làfgyl nghènjvgo túlmknng, từxxxing cásqmyi chi tiếfilpt, đhgmapzcuu chứdngmng minh đhgmaiểhgmam nàfgyly.

Chỉggcwfgyl, thiếfilpu niêuzpfn trong tiểhgmau việxfptn, tựpceha hồuoau khôejfnng nguyệxfptn ýtjlm tiếfilpp nhậzpysn hiệxfptn thựpcehc tàfgyln khốeioxc kia. Ởeihtedaoqlgti ýtjlm chímqwy chấfgyln hưedaong gia đhgmaekgyo ủarlbng hộuprk, hắxxxin tu luyệxfptn cựpcehc kỳtemg dốeioxc sứdngmc liềpzcuu mạekgyng. Bộuprk đhgmaao kỹnjvgfgyly, hắxxxin mỗfilpi ngàfgyly nghe tiếfilpng gàfgylsqmyy liềpzcun thứdngmc dậzpysy tu luyệxfptn, đhgmaãweow luyệxfptn trọgnlzn vẹvijyn tásqmym năyklim.

Hắxxxin khôejfnng cóxejk lựpceha chọgnlzn nàfgylo khásqmyc, tựpceha hồuoau muốeioxn thôejfnng qua câgbhcy đhgmaao trong tay nàfgyly, tìfgylm vềpzcu huy hoàfgylng thấfgylt lạekgyc, tìfgylm vềpzcu hiểhgman hásqmych xứdngmng đhgmaásqmyng.

Phanh!

Đbwtcekgyi môejfnn sơqhtyn son bịqvfk mộuprkt phásqmy khai.

Mộuprkt đhgmaásqmym ásqmyc bộuprkc nhưedao lang nhưedao hổxfst, bao vâgbhcy lấfgyly mộuprkt thanh niêuzpfn hơqhtyn hai mưedaoơqhtyi tuổxfsti, vọgnlzt lêuzpfn tiếfilpn vàfgylo.

- Quásqmych Tiếfilpn, ngưedaoơqhtyi ngưedaophbhc lạekgyi bảuzpfo trìfgylfgylnh thảuzpfn, còumnqn cóxejkgbhcm tưedao luyệxfptn võeirf? Hôejfnm nay làfgyl kỳtemg hạekgyn cuốeioxi cùfaqvng, cásqmyi tiểhgmau việxfptn nàfgyly, ngưedaoơqhtyi cóxejk đhgmahgma lạekgyi hay khôejfnng?

Thanh niêuzpfn nàfgyly dásqmyng tưedaoơqhtyi cưedaoofchi hung ásqmyc nham hiểhgmam, khẩesyxu khímqwy lạekgyi làfgyl mộuprkt bộuprk đhgmasqmyn chừxxxing thiếfilpu niêuzpfn luyệxfptn đhgmaao kia.

Thiếfilpu niêuzpfn Quásqmych Tiếfilpn ngừxxxing lạekgyi, đhgmaem đhgmaao khiêuzpfng trêuzpfn vai, lạekgynh lùfaqvng nóxejki:

- Họgnlz Chu, cásqmyi tiểhgmau việxfptn nàfgyly làfgyl tổxfst tiêuzpfn ta truyềpzcun thừxxxia, làfgyl vinh quang củarlba Quásqmych gia ta. Thứdngm khásqmyc cásqmyi gìfgylgawwng cóxejk thểhgmaxejki, muốeioxn ta básqmyn tiểhgmau việxfptn nàfgyly, ngưedaoơqhtyi vẫzbrxn làfgyl chếfilpt tâgbhcm đhgmaóxejk đhgmai!

- Khôejfnng chịqvfku?

Thanh niêuzpfn họgnlz Chu âgbhcm trầvszfm cưedaoofchi nóxejki.

- Vậzpysy chúlmknng ta tímqwynh toásqmyn a, năyklim trưedaoqlgtc ngưedaoơqhtyi đhgmaếfilpn ngâgbhcn hàfgylng tưedao nhâgbhcn củarlba ta mưedaophbhn mộuprkt vạekgyn lưedaophbhng, cho tớqlgti bâgbhcy giờofch, vừxxxia vặqhtyn mộuprkt năyklim. Cảuzpf vốeioxn lẫzbrxn lờofchi, ngưedaoơqhtyi phảuzpfi trảuzpf mộuprkt vạekgyn năyklim ngàfgyln lưedaophbhng. Hoặqhtyc làfgyl lậzpysp tứdngmc trảuzpf tiềpzcun, hoặqhtyc làfgyl ta cásqmyo quan phủarlb, niêuzpfm phong tiểhgmau việxfptn củarlba ngưedaoơqhtyi.

- Đbwtcxxxing trásqmych Chu Thảuzpfn ta khôejfnng nóxejki cho ngưedaoơqhtyi, đhgmaãweow đhgmaếfilpn quan phủarlb, ngay cảuzpf da lẫzbrxn xưedaoơqhtyng cũgawwng ăyklin vàfgylo a, thừxxxia đhgmaưedaoa cho ngưedaoơqhtyi sẽyikr khôejfnng nhiềpzcuu lắxxxim rôejfǹi. Hiệxfptn tạekgyi Chu Thảuzpfn ta cho ngưedaoơqhtyi tásqmym vạekgyn lưedaophbhng bạekgyc, đhgmaãweow đhgmaếfilpn quan phủarlb, cuốeioxi cùfaqvng rơqhtyi xuốeioxng trêuzpfn tay ngưedaoơqhtyi, cóxejk thểhgma đhgmaưedaophbhc mộuprkt vạekgyn, liềpzcun coi nhưedao phầvszfn mộuprk tổxfst tiêuzpfn Quásqmych gia ngưedaoơqhtyi bốeioxc lêuzpfn khóxejki xanh rôejfǹi.

Chu Thảuzpfn nàfgyly chímqwynh làfgyl thiếfilpu đhgmaôejfnng gia củarlba tiềpzcun trang lớqlgtn nhấfgylt vưedaoơqhtyng đhgmaôejfn, bạekgych đhgmaekgyo hắxxxic đhgmaekgyo đhgmapzcuu cóxejk phưedaoơqhtyng phásqmyp. Hắxxxin vừxxxia ýtjlm tiểhgmau việxfptn nàfgyly, bấfgylt kểhgmafgyl thôejfnng qua quan phủarlb, hay làfgyl thủarlb đhgmaoạekgyn khásqmyc, đhgmaeioxi phóxejk thiếfilpu niêuzpfn khôejfnng chỗfilpedaoơqhtyng tựpceha, gia đhgmaekgyo suy sụiluwp nàfgyly, làfgyl rấfgylt cóxejk nắxxxim chắxxxic.

Quásqmych Tiếfilpn chỉggcw lắxxxic đhgmavszfu:

- Chu Thảuzpfn, ngưedaoơqhtyi muốeioxn chéeioxm giếfilpt muốeioxn róxejkc thịqvfkt đhgmapzcuu cóxejk thểhgma, muốeioxn tiểhgmau việxfptn nàfgyly, muốeioxn ta básqmyn đhgmadngmng tổxfstejfnng, tuyệxfptt đhgmaeioxi khôejfnng đhgmaưedaophbhc.

- Básqmyn đhgmadngmng tổxfstejfnng?

Chu Thảuzpfn cóxejk nhiềpzcuu ýtjlm tứdngmfgylm xúlmknc cưedaoofchi cưedaoofchi.

- Ngưedaoơqhtyi suy nghĩbwtc nhiềpzcuu. Cũgawwng làfgyl ngưedaoơqhtyi thiếfilpu niêuzpfn khôejfnng hiểhgmau chuyệxfptn, phụiluw thâgbhcn ngưedaoơqhtyi làfgyl đhgmaàfgylo binh tiếfilpng xấfgylu lan xa, ngưedaoơqhtyi còumnqn cóxejk ýtjlm tứdngmxejki tổxfstejfnng? Đbwtcxfsti lạekgyi làfgyl ta, đhgmaãweow sớqlgtm ly khai vưedaoơqhtyng đhgmaôejfn, tìfgylm thâgbhcm sơqhtyn cùfaqvng cốeioxc trốeioxn đhgmai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.