Độc Tôn Tam Giới

Chương 102 : Xuân quang cùng sát ý 2

    trước sau   
- Ngưkygmơzyyci cuốwlwpi cùwlwpng khôefghng cójhet ngu xuẩpejyn vềbddu đfezoếjtrun nhàiuvd, quấqbxsy rầmdyyy tíhamtnh thúhamt củekxua bổzyycn đfezooekyi gia, đfezoájtrung chếjtrut, đfezoájtrung chếjtrut! Đgfoxmdyyu củekxua ngưkygmơzyyci, liềbddun giao cho ta bồjwlsi tộzyyci a!

Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch đfezozyyct nhiêizeyn khởlwxei đfezozyycng, thâaujmn ảwlwpnh nhưkygm quỷqqbi mịhdjw lấqbxsn đfezoếjtrun.

Đgfoxbdduu nójheti khinh côefghng củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch rấqbxst cao minh, vừqvona khởlwxei đfezozyycng, quảwlwp nhiêizeyn danh bấqbxst hưkygm truyềbddun. Đgfoxoảwlwpn kiếjtrum trong tay hójheta thàiuvdnh mộzyyct đfezooekyo hàiuvdn mang, hưkygmehnlng cổzyyc củekxua Giang Trầmdyyn bổzyyc tớehnli.

Toàiuvdn thâaujmn Giang Trầmdyyn lung lay sắqgqfp đfezozyyc, bộzyyc dạoekyng tùwlwpy thờcoehi cójhet khảwlwpqqbing ngãehnl xuốwlwpng.

jtrui nàiuvdy xem ởlwxe trong mắqgqft Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch, tựvytva nhưkygm con mồjwlsi giãehnly dụpgfda, càiuvdng thêizeym kíhamtch phájtrut dãehnlhamtnh củekxua hắqgqfn.

- Chếjtrut đfezoi!


Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch tiệefghn tay mộzyyct kiếjtrum bổzyyc xuốwlwpng.

Mộzyyct màiuvdn trong dựvytv liệefghu kia, lạoekyi khôefghng cójhet phájtrut sinh.

Đgfoxoảwlwpn kiếjtrum cũocffng khôefghng cójhet chécpmim vàiuvdo trêizeyn cổzyyc, chíhamtnh xájtruc ra, đfezooảwlwpn kiếjtrum chécpmim vàiuvdo khoảwlwpng khôefghng rôefgh̀i.

Đgfoxwlwpi thủekxu lung lay sắqgqfp đfezozyyc kia, đfezozyyct nhiêizeyn biếjtrun mấqbxst ngay tạoekyi chỗsdsv.

- Âehnln, khôefghng ổzyycn!

Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch phảwlwpn ứvytvng rấqbxst nhanh, đfezozyyct nhiêizeyn xoay ngưkygmcoehi mộzyyct cájtrui, đfezooảwlwpn kiếjtrum quécpmit qua.

Ngay lúhamtc nàiuvdy, mộzyyct đfezooekyo hàiuvdn mang khôefghng biếjtrut từqvon chỗsdsviuvdo bay đfezoếjtrun, phảwlwpng phấqbxst khôefghng tuâaujmn thủekxu quy tắqgqfc hưkygm khôefghng, lậmdyyp tứvytvc bắqgqfn tớehnli cổzyyc họifkdng củekxua hắqgqfn.

Phi đfezoao!

jhetc đfezozyyc hoàiuvdn mỹiuvd, mộzyyct kíhamtch hoàiuvdn mỹiuvd.

Trọifkdng Vũocff phi đfezoao củekxua Giang Trầmdyyn, mỏuuyjng nhưkygmjtrunh chim, dung nhậmdyyp hưkygm khôefghng, phájtru vỡmdyykygm khôefghng, bắqgqfn vàiuvdo cổzyyc họifkdng củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch.

Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch gắqgqft gao che cổzyyc, đfezoôefghi mắqgqft nhưkygmjtru chếjtrut mởlwxe to nhìmvgun Giang Trầmdyyn, mặzyyct mũocffi tràiuvdn đfezomdyyy khôefghng thểqtzxkygmlwxeng tưkygmsdsvng nổzyyci.

Hắqgqfn nhưkygm thếjtruiuvdo cũocffng khôefghng thểqtzxkygmlwxeng đfezoưkygmsdsvc, mìmvgunh vâaujṃy mà sẽvmzc chếjtrut ởlwxe chỗsdsviuvdy.

Hắqgqfn khójhet hiểqtzxu, vìmvgujtrui gìmvgu đfezowlwpi phưkygmơzyycng trúhamtng yêizeyn đfezozyycc, lạoekyi khôefghng cójhet sựvytvmvgunh gìmvgu? Vìmvgujtrui gìmvgu đfezowlwpi phưkygmơzyycng cójhet thểqtzxmvgum tớehnli nơzyyci nàiuvdy, hơzyycn nữejixa thoảwlwpi májtrui hiểqtzxu rõkejr thâaujmn phậmdyyn củekxua hắqgqfn!


Thếjtru nhưkygmng màiuvd hếjtrut thảwlwpy đfezoájtrup ájtrun, Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch đfezocoehi nàiuvdy đfezoãehnl khôefghng cójhetzyyc hộzyyci biếjtrut rõkejr.

Hắqgqfn nơzyyci nàiuvdo sẽvmzc biếjtrut, đfezowlwpi vớehnli Giang Trầmdyyn kiếjtrup trưkygmehnlc làiuvd Chưkygm Thiêizeyn vịhdjw diệefghn Đgfoxan Đgfoxoekyo Đgfoxoekyi Sưkygmiuvdjheti, ởlwxe trêizeyn dụpgfdng đfezozyycc, đfezoiểqtzxm ấqbxsy thủekxu đfezooạoekyn củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch hắqgqfn, quảwlwp thựvytvc làiuvd đfezojwls chơzyyci cho con níhamtt.

Giang Trầmdyyn đfezoi đfezoếjtrun, nhẹkzep nhàiuvdng mộzyyct đfezoao, chécpmim thủekxu cấqbxsp củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch xuốwlwpng, bốwlwp nang bêizeyn hôefghng thuậmdyyn thếjtru khẽvmzc quấqbxsn, cuốwlwpn thủekxu cấqbxsp củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch vàiuvdo.

Thuậmdyyn tay thu hồjwlsi đfezooảwlwpn kiếjtrum củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch, lạoekyi từqvon trêizeyn ngưkygmcoehi Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch tìmvgum ra mộzyyct íhamtt gìmvgu đfezoójhet.

qqbin cứvytv nhiệefghm vụpgfdizeyu cầmdyyu, giếjtrut Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch, yêizeyu cầmdyyu nhìmvgun thấqbxsy thủekxu cấqbxsp, còspoon phảwlwpi lấqbxsy đfezoưkygmsdsvc mộzyyct tíhamtn vậmdyyt nàiuvdo đfezoójhet củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch. Đgfoxoảwlwpn kiếjtrum nàiuvdy, tựvytv nhiêizeyn cũocffng làiuvd mộzyyct loạoekyi tíhamtn vậmdyyt.

Giang Trầmdyyn đfezoem nhữejixng đfezojwls vậmdyyt thưkygmsdsvng vàiuvdng hạoekyjtrum trêizeyn ngưkygmcoehi Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch cuốwlwpn vàiuvdo bao.

Đgfoxi đfezoếjtrun trưkygmehnlc giưkygmcoehng lớehnln, bảwlwpy têizeyn nữejix tửjrxs Bắqgqfc Tôefghng kia, mỗsdsvi mộzyyct cái đfezobdduu trừqvonng lớehnln hai mắqgqft, biểqtzxu lộzyyc đfezoãehnl xấqbxsu hổzyyc, lạoekyi tràiuvdn đfezomdyyy khájtrut vọifkdng cầmdyyu cứvytvu.

Giang Trầmdyyn kiếjtrup trưkygmehnlc bájtrui kiếjtrun vôefgh sốwlwp nữejix nhâaujmn, tựvytv nhiêizeyn sẽvmzc khôefghng vìmvgu tràiuvdng diệefghn ngọifkdc thểqtzx ngang dọifkdc kia màiuvd thấqbxst thốwlwp. Áezdbnh mắqgqft đfezowlwpo qua trêizeyn ngưkygmcoehi chúhamtng nữejix, Giang Trầmdyyn thuậmdyyn tay đfezoem mộzyyct hạoekyt đfezoan dưkygmsdsvc nhécpmit vàiuvdo trong miệefghng Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr.

- Nuốwlwpt nójhetiuvdo.

Áezdbnh mắqgqft củekxua Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr linh đfezozyycng chớehnlp chớehnlp, lôefghng mi thậmdyyt dàiuvdi còspoon treo mójhetc mộzyyct chúhamtt nưkygmehnlc mắqgqft, nhưkygmng lạoekyi nghe lờcoehi đfezoem đfezoan dưkygmsdsvc nuốwlwpt xuốwlwpng.

Đgfoxan dưkygmsdsvc nàiuvdy, chíhamtnh làiuvd giảwlwpi dưkygmsdsvc cójhet thểqtzxjheta giảwlwpi Nhuyễpwvln Cốwlwpt phấqbxsn.

Nhữejixng thứvytviuvdy, lầmdyyn trưkygmehnlc Giang Trầmdyyn đfezoi Dưkygmsdsvc Sưkygm Đgfoxiệefghn, làiuvdiuvdm chuẩpejyn bịhdjw toàiuvdn bộzyyc phưkygmơzyycng diệefghn.

kygmsdsvc Sưkygm Đgfoxiệefghn xuấqbxst phẩpejym, tựvytv nhiêizeyn khôefghng phảwlwpi làiuvd phàiuvdm phẩpejym.


Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr phụpgfdc dụpgfdng mộzyyct lájtrut, tay châaujmn liềbddun cójhet chúhamtt năqqbing lựvytvc hoạoekyt đfezozyycng, giãehnly dụpgfda ngồjwlsi dậmdyyy, hai tay ýnbju thứvytvc muốwlwpn đfezoi mặzyycc xiêizeym y.

Chỉvmzciuvd hiệefghu quảwlwp đfezoan dưkygmsdsvc vừqvona mớehnli phájtrut huy tájtruc dụpgfdng, khíhamt lựvytvc trêizeyn tay khôefghng đfezoekxu, tay run lêizeyn, vạoekyt ájtruo rơzyyci xuốwlwpng, đfezoem mộzyyct mảwlwpnh xuâaujmn quang trưkygmehnlc ngựvytvc hiểqtzxn lộzyyc ra.

Mộzyyct đfezoôefghi nhũocff phong đfezoájtrung yêizeyu nhưkygm chim bồjwlsaujmu, vừqvona vặzyycn rơzyyci vàiuvdo trong mắqgqft Giang Trầmdyyn.

- Thậmdyyt xinh đfezokzepp.

Trong lòspoong Giang Trầmdyyn cũocffng hơzyyci đfezozyycng mộzyyct chúhamtt, lậmdyyp tứvytvc xoay ngưkygmcoehi, khôefghng cójhet nhìmvgun chằjtrhm chằjtrhm vàiuvdo.

hamtc nàiuvdy khuôefghn mặzyyct củekxua Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr đfezoãehnl hồjwlsng đfezoãehnl mang tai, cũocffng may Giang Trầmdyyn quay lưkygmng đfezoi, làiuvdm cho nàiuvdng khôefghng đfezoếjtrun mứvytvc tiếjtrup tụpgfdc xấqbxsu hổzyyc.

Qua loa quấqbxsn lấqbxsy xiêizeym y, nàiuvdng trầmdyym thấqbxsp nójheti:

- Tốwlwpt rồjwlsi.

Giang Trầmdyyn xoay ngưkygmcoehi lạoekyi, đfezoem mộzyyct lọifkd đfezoan dưkygmsdsvc đfezozyyct ởlwxe trưkygmehnlc mặzyyct Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr:

- Cho sưkygmefghn ngưkygmơzyyci, còspoon cójhet đfezojwlsng môefghn tỷqqbi muộzyyci ăqqbin vàiuvdo. Cájtruc ngưkygmơzyyci gặzyycp Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch, khôefghng cójhetaujḿt đfezoi trong sạch, xem nhưkygm vạoekyn hạoekynh trong bấqbxst hạoekynh rôefgh̀i.

- Hắqgqfn... Hắqgqfn làiuvd Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch?

Nghe đfezoưkygmsdsvc hung danh củekxua Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch, Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr hoa dung thấqbxst sắqgqfc, mộzyyct khỏuuyja tâaujmm hồjwlsn thiếjtruu nữejix sợsdsv tớehnli mứvytvc bang bang nhảwlwpy loạoekyn.

Đgfoxan dưkygmsdsvc nuốwlwpt xuốwlwpng, dẫkejrn đfezomdyyu khôefghi phụpgfdc năqqbing lựvytvc hoạoekyt đfezozyycng, lạoekyi làiuvd Ngọifkdc phu nhâaujmn.


Mớehnli vừqvona rồjwlsi Ngọifkdc phu nhâaujmn bịhdjw Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch trêizeyu chọifkdc qua, xuâaujmn ýnbju trêizeyn mặzyyct khôefghng cójhet tan hếjtrut, giờcoeh phúhamtt nàiuvdy trong đfezoôefghi mắqgqft còspoon cójhet dụpgfdc hỏuuyja nhưkygmpejyn nhưkygm hiệefghn.

- Thiếjtruu hiệefghp xưkygmng hôefgh nhưkygm thếjtruiuvdo, tiểqtzxu nữejix tửjrxs tạoeky ơzyycn âaujmn cứvytvu mạoekyng.

Ngọifkdc phu nhâaujmn giọifkdng đfezoiệefghu ngâaujmy thơzyyc, cùwlwpng bộzyyc dạoekyng lúhamtc trưkygmehnlc lạoekynh lùwlwpng nhưkygmqqbing kia khájtruc nhau rấqbxst lớehnln.

Trong lòspoong Giang Trầmdyyn khẽvmzc đfezozyycng, nghe giọifkdng đfezoiệefghu nàiuvdy, liềbddun biếjtrut rõkejr Ngọifkdc phu nhâaujmn chỉvmzc sợsdsvspoon bịhdjw Thảwlwpi Liêizeyn Khájtruch kia làiuvdm thủekxu phájtrup gìmvgu, xuâaujmn ýnbju khôefghng tiêizeyu.

Lậmdyyp tứvytvc cưkygmcoehi khổzyyc:

- Vôefgh danh tiểqtzxu bốwlwpi, khôefghng đfezoájtrung nhắqgqfc đfezoếjtrun. Cájtruc ngưkygmơzyyci đfezoãehnl khôefghng cójhet việefghc gìmvgu, ta liềbddun cájtruo từqvon.

Nhưkygmng Ngọifkdc phu nhâaujmn lạoekyi trầmdyym thấqbxsp thởlwxeiuvdi, u oájtrun nójheti:

- Thiếjtruu hiệefghp, ngưkygmơzyyci đfezoem lớehnln nhỏuuyj Tinh Loan Cung Bắqgqfc Tôefghng chúhamtng ta đfezobdduu nhìmvgun mấqbxsy lầmdyyn, kia đfezoãehnliuvd khinh bạoekyc. Cứvytv nhưkygm vậmdyyy đfezoi rôefgh̀i, lãehnlo bàiuvd tửjrxs ta cũocffng khôefghng sợsdsvjtrui gìmvgu, nhưkygmng nhữejixng tiểqtzxu côefghkygmơzyycng nàiuvdy thanh bạoekych, vềbddu sau hưkygmehnlng ai nójheti đfezoâaujmy?

Giang Trầmdyyn sờcoehizeyn mũocffi:

- Tựvytva hồjwls khôefghng cójhet khoa trưkygmơzyycng nhưkygm vậmdyyy a?

Ngọifkdc phu nhâaujmn mềbddum mạoekyi đfezoájtrung yêizeyu cưkygmcoehi cưkygmcoehi:

- Vừqvona rồjwlsi cũocffng khôefghng biếjtrut làiuvd ai, ởlwxe trưkygmehnlc ngựvytvc cùwlwpng giữejixa hai châaujmn ngưkygmcoehi ta, nhìmvgun lạoekyi mộzyyct lúhamtc a.

Giang Trầmdyyn cảwlwpm thấqbxsy phiềbddun muộzyycn oan khuấqbxst. Hắqgqfn thừqvona nhậmdyyn, vừqvona rồjwlsi ởlwxe trêizeyn ngưkygmcoehi Ngọifkdc phu nhâaujmn, ájtrunh mắqgqft dừqvonng nhiềbdduu vàiuvdi giâaujmy a, đfezoójhetiuvd bởlwxei vìmvgujtrung ngưkygmcoehi thiếjtruu phụpgfdiuvdng đfezozyycc biệefght, cójhet lồjwlsi cójhetkejrm nhấqbxst.

Nhưkygmng nàiuvdy cũocffng khôefghng cójhet nhưkygmiuvdng nójheti khoa trưkygmơzyycng nhưkygm vậmdyyy, nhìmvgun lạoekyi xem, cájtrui kia thàiuvdnh cájtrui gìmvgu?

- Phu nhâaujmn, tạoekyi hạoeky tuổzyyci còspoon trẻwlwp, nhưkygmng cũocffng biếjtrut nam nữejix đfezooekyi phòspoong. Chuyệefghn ngàiuvdy hôefghm nay, sau khi ta ra ngoàiuvdi, tuyệefght đfezowlwpi sẽvmzc khôefghng tiếjtrut lộzyyc ra ngoàiuvdi nửjrxsa câaujmu, nếjtruu nhưkygm vi phạoekym, đfezoqtzx ta vạoekyn tiễpwvln xuyêizeyn tâaujmm màiuvd chếjtrut.

- Ngưkygmơzyyci... Ngưkygmơzyyci cũocffng khôefghng cầmdyyn phájtrut thềbddu đfezozyycc.

Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr mặzyyct đfezouuyj hồjwlsng nójheti gấqbxsp, sau đfezoójhet lạoekyi bổzyyc sung mộzyyct câaujmu.

- Chúhamtng ta đfezobdduu tin tưkygmlwxeng ngưkygmơzyyci. Ngưkygmơzyyci làiuvd chíhamtnh nhâaujmn quâaujmn tửjrxs.

Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr nghĩkzqv đfezoếjtrun mộzyyct màiuvdn xấqbxsu hổzyyc vừqvona rồjwlsi kia, trưkygmehnlc ngựvytvc rõkejriuvdng khôefghng cójhet lộzyyc ra, kếjtrut quảwlwp tay mìmvgunh mềbddum nhũocffn, lạoekyi làiuvdm cho đfezowlwpi phưkygmơzyycng nhìmvgun sạoekych sẽvmzc.

Nghĩkzqv đfezoếjtrun chỗsdsviuvdy, Ôebsqn Tửjrxs Kỳqwkr xấqbxsu hổzyyc khôefghng thôefghi.

Giang Trầmdyyn nhẹkzep nhàiuvdng gậmdyyt đfezomdyyu, thởlwxe mộzyyct hơzyyci thậmdyyt dàiuvdi, hắqgqfn biếjtrut rõkejr, nơzyyci đfezoâaujmy khôefghng nêizeyn ởlwxeaujmu, nếjtruu dừqvonng lạoekyi lâaujmu rồjwlsi, đfezoqtzx cho Ngọifkdc phu nhâaujmn kia lôefghi kécpmio, nójheti khôefghng chừqvonng sẽvmzc thủekxu khôefghng đfezoưkygmsdsvc trậmdyyn đfezohdjwa.

wlwp sao, tràiuvdng diệefghn ngọifkdc thểqtzx ngang dọifkdc, hoạoekyt sắqgqfc sinh hưkygmơzyycng nàiuvdy, khôefghng phảwlwpi bấqbxst luậmdyyn nam tửjrxsiuvdo cũocffng cójhet thểqtzx đfezoơzyycn giảwlwpn chốwlwpng cựvytv.

Thấqbxsy Giang Trầmdyyn trong thờcoehi gian ngắqgqfn ngủekxui nhưkygm vậmdyyy, cójhet thểqtzx khôefghi phụpgfdc linh đfezoàiuvdi thanh minh đfezoi ra ngoàiuvdi, Ngọifkdc phu nhâaujmn cũocffng thầmdyym bộzyyci phụpgfdc, ngưkygmcoehi thiếjtruu niêizeyn, ởlwxekygmehnli loạoekyi trưkygmcoehng hợsdsvp nàiuvdy, hájtrujhet thểqtzx tựvytv chếjtru?

- Thiếjtruu hiệefghp, lãehnlo thájtrui bàiuvd ta khôefghng cójhet mặzyyct mũocffi, ta thay mấqbxsy đfezoefgh tửjrxs đfezoájtrung thưkygmơzyycng củekxua ta, hỏuuyji ngưkygmơzyyci mộzyyct câaujmu cao tíhamtnh đfezooekyi danh, đfezoưkygmsdsvc khôefghng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.