Độc Tôn Tam Giới

Chương 1 : Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1

    trước sau   
Giang Trầzxwsn cảcwnim giánpjqc dưlwkllwklng nhưlwkl trong đaainzxwsu mìnluanh loạnpjqn thàwengnh mộcokkt đaainwengn bộcokkt nhãpkljo, cảcwnim giánpjqc nàwengy giốpbvxng nhưlwklweng đaainang nằxhkzm mơpbvx, nhưlwklng nằxhkzm mơpbvx thìnlua khôlqfgng thểklsnwengo chârfjjn thậbwxvt đaainếrfjjn mứycmvc nàwengy đaainưlwklbjdkc. Mỗuwnxi mộcokkt tấiddic da thịunptt quanh thârfjjn, mỗuwnxi mộcokkt khốpbvxi xưlwklơpbvxng cốpbvxt, đaainjnunu đaainau đaaingwsjn khôlqfgng chịunptu nổklsni.

- Ta đaainãpklj chếrfjjt rồpklji sao? Đpvphang chịunptu nỗuwnxi khổklsn luyệmepcn thârfjjn trong mấiddiy tầzxwsng đaainunpta ngụcwnic sao ?

Trựdkffc giánpjqc đaainzxwsu tiêklsnn củxhkza Giang Trầzxwsn làweng cảcwnim giánpjqc mìnluanh đaainãpklj chếrfjjt. Thếrfjj nhưlwklng, Sinh Mệmepcnh Khímepc Tứycmvc nhưlwklzxws nhưlwkl khôlqfgng củxhkza thârfjjn thểklsn, lạnpjqi phảcwning phấiddit đaainang nhắhliqc nhởqurb hắhliqn, hắhliqn còwengn sốpbvxng.

jnunng khôlqfgng biếrfjjt cảcwnim giánpjqc nhưlwkl vậbwxvy giằxhkzng co bao lârfjju. Trong giârfjjy lánpjqt, Giang Trầzxwsn cốpbvx gắhliqng mởqurb mắhliqt ra, lạnpjqi phánpjqt hiệmepcn mìnluanh nằxhkzm ởqurb trong mộcokkt bộcokk quan tàwengi.

Nằxhkzm ởqurb trong quan tàwengi? Nózxwsi nhưlwkl vậbwxvy, mìnluanh làweng thậbwxvt đaainãpklj chếrfjjt? Giang Trầzxwsn lòwengng tràwengn đaainzxwsy bi thưlwklơpbvxng.

- Đpvphánpjqng tiếrfjjc đaainánpjqng buồpkljn, Giang Trầzxwsn ta thârfjjn làweng Thiêklsnn Đpvphếrfjj chi tửcczm, lạnpjqi trờlwkli sinh Thánpjqi Âlteom Chi Thểklsn, khôlqfgng thểklsn tu luyệmepcn võcvva đaainnpjqo. Dùdfzvzxws phụcwni hoàwengng luyệmepcn chếrfjj Nhậbwxvt Nguyệmepct Thầzxwsn Đpvphan cho ta, đaainklsn cho ta thọfrmadfzvng trờlwkli đaainiddit, kếrfjjt quảcwni Thiêklsnn Đpvphnpjqo hạnpjqo kiếrfjjp buôlqfgng xuốpbvxng, lạnpjqi thàwengnh vưlwklgwsjng vímepcu củxhkza phụcwni thârfjjn, cuốpbvxi cùdfzvng tránpjqnh khôlqfgng đaainưlwklbjdkc vậbwxvn mệmepcnh bỏwdzlnluanh. . .


- Ồuipe? Kinh mạnpjqch củxhkza ta làweng chuyệmepcn gìnlua xảcwniy ra? Thậbwxvm chímepczxws chârfjjn khímepc chạnpjqy! Tuy rấiddit nhỏwdzl. . . Khôlqfgng đaainúmknlng! Cánpjqi nàwengy. . . Đpvphârfjjy khôlqfgng phảcwnii thârfjjn thểklsn củxhkza ta, đaainârfjjy tuyệmepct đaainpbvxi khôlqfgng phảcwnii làweng nhụcwnic thểklsn củxhkza ta! Ta trờlwkli sinh Thánpjqi Âlteom Chi Thểklsn, trong cơpbvx thểklsnwengm sao cózxws thểklsnzxws chârfjjn khímepc du đaaincokkng?

- Hơpbvxn nữmaqha, nếrfjju nhưlwkl ta đaainãpklj chếrfjjt, trong cơpbvx thểklsn sao cózxws thểklsnzxws chârfjjn khímepc du đaaincokkng?

Giang Trầzxwsn nằxhkzm ởqurb trong quan tàwengi, đaainzxwsu ózxwsc phảcwning phấiddit cózxws mộcokkt dòwengng đaainiệmepcn kímepcch đaaincokkng màweng qua. Đpvphpkljng thờlwkli, hắhliqn cũjnunng phánpjqt hiệmepcn, bộcokk dạnpjqng thârfjjn thểklsn nằxhkzm ởqurb trong quan tàwengi nàwengy, căgwsjn bảcwnin khôlqfgng phảcwnii bảcwnin thârfjjn củxhkza hắhliqn.

- Cánpjqi nàwengy. . . Đpvphârfjjy rốpbvxt cuộcokkc xảcwniy ra chuyệmepcn gìnlua? Thârfjjn thểklsnwengy củxhkza ai?

npjqi phánpjqt hiệmepcn ngạnpjqc nhiêklsnn nàwengy, làwengm cho Giang Trầzxwsn vừcvvaa mừcvvang vừcvvaa sợbjdk.

Rấiddit nhanh, hắhliqn ởqurb trong thârfjjn thểklsnwengy, đaainfrmac đaainếrfjjn mộcokkt ímepct trímepc nhớgwsjlwklu lạnpjqi.

- Chủxhkz nhârfjjn thârfjjn thểklsnwengy cũjnunng gọfrmai làweng Giang Trầzxwsn? Chưlwkl hầzxwsu chi tửcczm củxhkza Đpvphôlqfgng Phưlwklơpbvxng Vưlwklơpbvxng Quốpbvxc Giang Hãpkljn Chârfjju. Têklsnn làweng trùdfzvng têklsnn, nhưlwklng đaainiềjnunu nàwengy hiểklsnn nhiêklsnn khôlqfgng phảcwnii ta a! Ta đaainưlwkllwklng đaainưlwkllwklng Thiêklsnn Đpvphếrfjj chi tửcczm, nhưlwkl thếrfjjwengo thàwengnh chưlwkl hầzxwsu chi tửcczm củxhkza Vưlwklơpbvxng Quốpbvxc phàwengm tụcwnic?

Trong đaainzxwsu Giang Trầzxwsn tràwengn ngậbwxvp nghi vấiddin.

- Chẳsinqng lẽpqgn ta thậbwxvt sựdkff đaainãpkljqurb trong Chưlwkl Thiêklsnn hạnpjqo kiếrfjjp chếrfjjt đaaini? Cánpjqi nàwengy chẳsinqng lẽpqgnweng chuyêklsn̉n sinh kýmaqhmknlc trong truyềjnunn thuyếrfjjt? Chưlwkl Thiêklsnn nghiềjnunn nánpjqt, Luârfjjn Hồpklji sụcwnip đaainklsn, theo lýmaqh thuyếrfjjt ta ởqurb trong hạnpjqo kiếrfjjp đaainãpklj chếrfjjt, khôlqfgng cózxws khảcwnigwsjng vàwengo luârfjjn hồpklji. Nózxwsi nhưlwkl vậbwxvy, ta thậbwxvt sựdkff chuyêklsn̉n sinh?

Trảcwnii qua mảcwninh vỡhliq ýmaqh thứycmvc củxhkza tiềjnunn nhiệmepcm Giang Trầzxwsn, Giang Trầzxwsn rốpbvxt cụcwnic xánpjqc nhậbwxvn sựdkff thậbwxvt nàwengy.

- Khôlqfgng thểklsnlwklqurbng đaainưlwklbjdkc, kiếrfjjp trưlwklgwsjc ta làweng Thiêklsnn Đpvphếrfjj chi tửcczm, nhưlwklng lạnpjqi làweng Thánpjqi Âlteom Chi Thểklsn khôlqfgng thểklsn tu luyệmepcn. Sau khi chuyêklsn̉n sinh, thàwengnh chưlwkl hầzxwsu chi tửcczm củxhkza Vưlwklơpbvxng Quốpbvxc phàwengm tụcwnic, ngưlwklbjdkc lạnpjqi đaainãpkljzxwslwkl chấiddit tu luyệmepcn. Cánpjqi nàwengy thậbwxvt sựdkffweng thiêklsnn đaainnpjqi chârfjjm chọfrmac a!

- Chưlwkl Thiêklsnn nghiềjnunn nánpjqt, trậbwxvt tựdkffgwsjng diệmepct. . . Giang Trầzxwsn ta kiếrfjjp trưlwklgwsjc sốpbvxng trăgwsjm vạnpjqn năgwsjm, mặqojcc dùdfzvdfzvng Nhậbwxvt Nguyệmepct đaainpkljng thọfrma, nhưlwklng hạnpjqo kiếrfjjp vừcvvaa đaainếrfjjn, lạnpjqi mộcokkt chúmknlt bềjnun bộcokkn cũjnunng khôlqfgng thểklsn giúmknlp. Thánpjqi Âlteom Chi Thểklsn, khôlqfgng thểklsn tu luyệmepcn, sinh tửcczm cuốpbvxi cùdfzvng khôlqfgng thểklsn tựdkff chủxhkz. Vậbwxvn mệmepcnh tựdkffa nhưlwkl bụcwnii đaainiddit, giózxws thổklsni liềjnunn tánpjqn.

Nghĩlqfg đaainếrfjjn kiếrfjjp trưlwklgwsjc nhiềjnunu loạnpjqi tao ngộcokk, nghĩlqfg đaainếrfjjn kiếrfjjp trưlwklgwsjc phụcwni thârfjjn thârfjjn làweng Thiêklsnn Đpvphếrfjj, khôlqfgng tiếrfjjc hao phímepc Thầzxwsn Nguyêklsnn vìnlua hắhliqn luyệmepcn chếrfjj Nhậbwxvt Nguyệmepct Thầzxwsn Đpvphan, đaainklsn cho hắhliqn dùdfzvng phàwengm thai chi thểklsn, đaainưlwklbjdkc Nhậbwxvt Nguyệmepct chi thọfrma. Giang Trầzxwsn khôlqfgng khỏwdzli cózxws chúmknlt thấiddit thầzxwsn.


Hắhliqn biếrfjjt rõcvva, kiếrfjjp trưlwklgwsjc kiếrfjjp nàwengy sinh tửcczm biệmepct ly, cózxws lẽpqgnwenglqfgnh biệmepct!

Mặqojcc dùdfzv kiếrfjjp trưlwklgwsjc hắhliqn sốpbvxng qua trăgwsjm vạnpjqn tuếrfjj nguyệmepct, mặqojcc dùdfzv hắhliqn cózxws đaainnpjqi trímepc tuệmepc, nghĩlqfg đaainếrfjjn Thiêklsnn Đpvphếrfjj phụcwni thârfjjn cẩjzkin thậbwxvn chiếrfjju cốpbvx, liềjnunn lãpklj chãpkljpbvxi lệmepc.

Hắhliqn biếrfjjt rõcvva, Chưlwkl Thiêklsnn nghiềjnunn nánpjqt, coi nhưlwklweng Thiêklsnn Đpvphếrfjj, chỉpqgn sợbjdkjnunng khózxwsqurb trong hạnpjqo kiếrfjjp may mắhliqn thoánpjqt khỏwdzli.

Nhấiddit niệmepcm đaainếrfjjn đaainârfjjy, Giang Trầzxwsn khôlqfgng khỏwdzli cózxws chúmknlt bựdkffc mìnluanh.

Bấiddit quánpjq, trong nhánpjqy mắhliqt linh hồpkljn củxhkza hắhliqn xúmknlc đaaincokkng kinh mạnpjqch, giốpbvxng nhưlwkl mộcokkt đaainnpjqo lôlqfgi đaainiệmepcn kímepcch xạnpjq linh hồpkljn củxhkza hắhliqn. Nhưlwklweng ngưlwkllwkli cựdkffc khánpjqt gặqojcp đaainưlwklbjdkc mộcokkt đaainánpjqm cam tuyềjnunn!

Trong kinh mạnpjqch, chârfjjn khímepc chậbwxvm rãpklji lưlwklu đaaincokkng, tuy nhỏwdzl yếrfjju, nhỏwdzl yếrfjju đaainếrfjjn cơpbvx hồpklj muốpbvxn khôlqfg kiệmepct. Nhưlwklng màweng, đaainúmknlng làweng mộcokkt đaainnpjqo chârfjjn khímepc yếrfjju ớgwsjt nàwengy, lạnpjqi nhưlwkl hỏwdzla hoa nhen nhózxwsm tánpjqnh mạnpjqng chi quang củxhkza hắhliqn, đaainem nhữmaqhng cảcwnim xúmknlc tiêklsnu cựdkffc quékauat qua sạnpjqch sẽpqgn.

- Tu luyệmepcn! Ha ha, tu luyệmepcn! Chẳsinqng bao lârfjju sau, đaainpbvxi vớgwsji ta trờlwkli sinh Thánpjqi Âlteom Chi Thểklsnwengzxwsi, làweng mộcokkt khánpjqi niệmepcm xa xỉpqgn hạnpjqng gìnlua? Kiếrfjjp trưlwklgwsjc, ta khôlqfgng thểklsn tu luyệmepcn, lạnpjqi chưlwkla từcvvang hưlwklgwsjng vậbwxvn mệmepcnh khuấiddit phụcwnic. Hôlqfgm nay, ta chuyêklsn̉n sinh đaainnpjqt đaainưlwklbjdkc tưlwkl chấiddit tu luyệmepcn, chẳsinqng lẽpqgn khôlqfgng phảcwnii vậbwxvn mệmepcnh chi môlqfgn mởqurb ra cho ta mộcokkt khe hởqurb sao?

- Ta làweng Thiêklsnn Đpvphếrfjj chi tửcczm, chưlwklqurbng quảcwnin Thiêklsnn Lang Thưlwkl Uyểklsnn trăgwsjm vạn năgwsjm, Chưlwkl Thiêklsnn đaainiểklsnn tịunptch, ta khôlqfgng chỗuwnxwengo khôlqfgng duyệmepct; Chưlwkl Thiêklsnn phánpjqp môlqfgn, ta khôlqfgng gìnlua khôlqfgng biếrfjjt. Mộcokkt thârfjjn đaainan đaainnpjqo tu vi, càwengng làweng nổklsni tiếrfjjng Chưlwkl Thiêklsnn. Chỉpqgn tiếrfjjc kiếrfjjp trưlwklgwsjc đaainzxwsy bụcwning kinh luârfjjn, mộcokkt bụcwning lýmaqh luậbwxvn khôlqfgng thểklsn thựdkffc tiễberpn. Hôlqfgm nay, đaainưlwklbjdkc chuyêklsn̉n sinh Tạnpjqo Hózxwsa, đaainãpkljzxwslwkl chấiddit tu luyệmepcn, Giang Trầzxwsn ta càwengng cózxws sợbjdknlua? Cózxwsmaqh do gìnluamknli đaainzxwsu nhậbwxvn thua?

Nghĩlqfg đaainếrfjjn đaainârfjjy, Giang Trầzxwsn lậbwxvp tứycmvc cảcwnim thấiddiy rộcokkng mởqurb trong sánpjqng.

Nhữmaqhng cảcwnim xúmknlc tinh thầzxwsn sa súmknlt kia, cũjnunng dầzxwsn dầzxwsn hózxwsa giảcwnii khôlqfgng ímepct. Hắhliqn cảcwnim thấiddiy, lầzxwsn nàwengy chuyêklsn̉n sinh, cózxws lẽpqgnweng vậbwxvn mệmepcnh chuyểklsnn cơpbvx, làweng Đpvphnpjqi Tạnpjqo Hózxwsa củxhkza hắhliqn!

Đpvphúmknlng vậbwxvy, nguyêklsnn lai cánpjqi gọfrmai làweng thârfjjn phậbwxvn chưlwkl hầzxwsu chi tửcczm củxhkza Giang Trầzxwsn kia, từcvvazxwsc đaaincokk đaainunpta vịunpt kiếrfjjp trưlwklgwsjc củxhkza hắhliqn đaainếrfjjn xem, thậbwxvt sựdkffweng nhỏwdzl yếrfjju đaainếrfjjn khôlqfgng cózxws ýmaqh nghĩlqfga.

Nhưlwklng màweng, thârfjjn phậbwxvn lạnpjqi thấiddip kékauam nhỏwdzl yếrfjju, cózxws mộcokkt đaainiểklsnm làweng hắhliqn kiếrfjjp trưlwklgwsjc khôlqfgng cózxws. Cánpjqi kia chímepcnh làwenglwklnpjqch tu luyệmepcn!

lwklnpjqch tu luyệmepcn, tựdkffa nhưlwkl mộcokkt cánpjqi lạnpjqch trờlwkli.


Kiếrfjjp trưlwklgwsjc, hắhliqn thârfjjn phậbwxvn làweng cao quýmaqh, nhưlwkl Cửcczmu Thiêklsnn Long Phưlwklbjdkng, lạnpjqi chỉpqgnzxws thểklsnqurb phímepca sau nhìnluan ngưlwkllwkli khánpjqc tu luyệmepcn.

Kiếrfjjp nầzxwsy, hắhliqn thârfjjn phậbwxvn thấiddip kékauam, tựdkffa nhưlwkl con sârfjju cái kiêklsńn, đaainãpkljzxwslwklnpjqch từcvvawengng dưlwklgwsji chózxwst bắhliqt đaainzxwsu cârfjj́t bưlwklơpbvx́c.

Tu luyệmepcn chi đaainnpjqo vôlqfgdfzvng vôlqfg tậbwxvn, chỉpqgn cầzxwsn cózxwspbvx duyêklsnn, Kim Lârfjjn ngộcokk phong, gặqojcp giózxws có thêklsn̉ hózxwsa rồpkljng, con sârfjju cái kiêklsńn cũjnunng đaainpkljng dạnpjqng cózxws thểklsn tiếrfjju ngạnpjqo trờlwkli cao!

lqfgm nay, cơpbvx duyêklsnn đaainếrfjjn rồpklji!

Thiêklsnn Đpvphếrfjj chi tửcczm, chưlwklqurbng quảcwnin Thiêklsnn Lang Thưlwkl Uyểklsnn, trăgwsjm vạn năgwsjm tuếrfjj nguyệmepct, cơpbvx hồpkljweng đaainfrmac tậbwxvn sánpjqch vởqurb, kiếrfjjn thứycmvc uyêklsnn bánpjqc. Nózxwsi hắhliqn đaainzxwsy bụcwning kinh luârfjjn, ýmaqh chímepc vạnpjqn tưlwklbjdkng cũjnunng khôlqfgng tímepcnh khoa trưlwklơpbvxng.

Đpvphzxwsy mìnluanh lýmaqh luậbwxvn, từcvva Chưlwkl Thiêklsnn, cho tớgwsji phàwengm tụcwnic, cózxws thểklsnzxwsi khôlqfgng cózxwslqfgnh vựdkffc màweng Giang Trầzxwsn hắhliqn chưlwkla quen thuộcokkc.

urju kiếrfjjp trưlwklgwsjc, trong trăgwsjm vạn năgwsjm nhàwengm chánpjqn, Giang Trầzxwsn khôlqfgng thểklsn tu luyệmepcn, lạnpjqi ưlwkla thímepcch dạnpjqy đaainpklj đaainmepc. Dùdfzvng đaainpklj đaainmepcwengm thímepc nghiệmepcm, đaainem lýmaqh luậbwxvn biếrfjjn thàwengnh thựdkffc tếrfjj.

Trăgwsjm vạn năgwsjm thờlwkli gian, khôlqfgng biếrfjjt sánpjqng tạnpjqo ra bao nhiêklsnu thiêklsnn tàwengi.

npjqi gìnluawengpbvx duyêklsnn?

Hắhliqn chuyêklsn̉n sinh rôlqfg̀i, mang theo trímepc nhớgwsj củxhkza Thiêklsnn Đpvphếrfjj chi tửcczm, nhậbwxvn đaainưlwklbjdkc thârfjjn thểklsn chếrfjjt oan củxhkza chưlwkl hầzxwsu chi tửcczm Giang Trầzxwsn.

Kiếrfjjp trưlwklgwsjc ởqurb trêklsnn ngưlwkllwkli đaainpklj đaainmepcwengm nhữmaqhng thímepc nghiệmepcm kia, hôlqfgm nay, rốpbvxt cụcwnic cózxws thểklsn tựdkffnluanh thựdkffc hiệmepcn!

npjqi nàwengy làwengpbvx duyêklsnn!

Nhấiddit niệmepcm đaainếrfjjn đaainârfjjy, Giang Trầzxwsn nhịunptn khôlqfgng đaainưlwklbjdkc vạnpjqn phầzxwsn kímepcch đaaincokkng.

Vừcvvaa lúmknlc đaainózxws, mộcokkt thanh ârfjjm vỡhliq tan thanh thúmknly, truyềjnunn vàwengo trong tai củxhkza hắhliqn, phảcwning phấiddit cózxws đaainpklj vậbwxvt gìnlua đaainózxws bịunpt rớgwsjt bểklsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.