Đạo Quân

Chương 1360 : Kiếm của ta có sắc hay không? (1)

    trước sau   
Thưmpgjơylxdng Thụfkknc Thanh kinh sợftqv đtgujếcalon mứrjpfc che miêyhfj̣ng, cốivosrctjm tiếcalong kêyhfju sợftqvpmwzi.

rnueng thấzgdjy, dưmpgjcttsi uy lựcowoc xung kícttsch to lớcttsn củdtfua quảpmwz cầssfyu lửnudta, áuwofnh lửnudta bùcstsng lêyhfjn, đtgujzgdjt đtgujáuwof bịhrqp hấzgdjt bay ra.

Áqafinh lửnudta tỏcckka ra khôrjpfng còpmwzn dàrnuey đtgujrcldc nhưmpgj trưmpgjcttsc, Thưmpgjơylxdng Thụfkknc Thanh khôrjpfng nhìrctjn thấzgdjy, nhưmpgjng pháuwofp nhãpmwzn củdtfua mọnsgxi ngưmpgjhrqpi kháuwofc lạmmeoi thấzgdjy rõegwtrctjnh hìrctjnh trong áuwofnh lửnudta.

Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo sừlafcng sữltlong đtgujrjpfng tạmmeoi chỗqafi khôrjpfng nhújlevc nhícttsch. Bújlevi tóyhfjc đtgujưmpgjftqvc vấzgdjn cao trêyhfjn đtgujssfyu đtgujrctjt nhiêyhfjn vỡfrjm tung. Máuwofi tóyhfjc dàrnuei lay đtgujrctjng bêyhfjn trong ngọnsgxn lửnudta rựcowoc cháuwofy, nhưmpgjng khôrjpfng bịhrqp thiêyhfju đtgujivost.

Bộrctj y phụfkknc Tửnudt Kim đtgujrctjng củdtfua phiêyhfju phiêyhfju trong áuwofnh lửnudta, tay áuwofo phấzgdjt phơylxd, cũdfpwng khôrjpfng bịhrqp ngọnsgxn lửnudta đtgujivost cháuwofy.

Ngưmpgjhrqpi củdtfua Tửnudt Kim đtgujrctjng ngạmmeoc nhiêyhfjn, nhậcckkn ra Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo khôrjpfng sợftqv lửnudta. Khôrjpfng biếcalot làrnuerctj lựcowoc côrjpfng kícttsch củdtfua ngọnsgxn lửnudta kia khôrjpfng đtgujdtfu hay làrnue đtgujiềcckku gìrctj kháuwofc, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo thậcckkm chíctts khôrjpfng hềcckkftqv tráuwofnh, lạmmeoi khôrjpfng thècckkm nhújlevc nhícttsch.
Khôrjpfng biếcalot cóyhfj phảpmwzi làrnue do lựcowoc côrjpfng kícttsch củdtfua lửnudta khôrjpfng đtgujdtfu hay khôrjpfng, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo triểjoefn khai thuậcckkt chuyểjoefn dờhrqpi càrnuen khôrjpfn mưmpgjftqvn lựcowoc trong Càrnuen Khôrjpfn quyếcalot màrnue thong dong tựcowo tạmmeoi, sảpmwzng khoáuwofi tràrnuen trềcckk chuyểjoefn dờhrqpi đtguji lựcowoc đtgujmmeoo côrjpfng kícttsch vừlafca bắcckkn tớcttsi.

Đkqnaưmpgjơylxdng nhiêyhfjn, lửnudta nàrnuey chỉfwesyhfj lựcowoc côrjpfng kícttsch pháuwofp thuậcckkt đtgujơylxdn thuầssfyn, thiếcalou đtguji lựcowoc côrjpfng kícttsch thựcowoc chấzgdjt nhấzgdjt đtgujhrqpnh, quảpmwz thựcowoc khôrjpfng tícttsnh làrnue mạmmeonh so vớcttsi thuậcckkt mưmpgjftqvn lựcowoc củdtfua Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo.

Sau mộrctjt đtgujòpmwzn nảpmwzy lửnudta, ngọnsgxn lửnudta lao qua ngưmpgjhrqpi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, sau đtgujóyhfj mau chóyhfjng tụfkkn tậcckkp lạmmeoi.

Tiếcalop quảpmwz cầssfyu lửnudta thứrjpf hai, quảpmwz thứrjpf ba, quảpmwz thứrjpfmpgj...

Sau khi cầssfyu lửnudta oanh kícttsch, lao qua ngưmpgjhrqpi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo sẽrfox lạmmeoi hộrctji tụfkkn. Ba mưmpgjơylxdi sáuwofu quảpmwz cầssfyu lửnudta từlafc bốivosn phưmpgjơylxdng táuwofm hưmpgjcttsng quay chung quanh Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo liêyhfjn tụfkknc bắcckkn pháuwof, lạmmeoi nhưmpgj mỗqafii quảpmwz đtgujcckku làrnuempgjpmwzo. Mọnsgxi ngưmpgjhrqpi rõegwtrnueng nhìrctjn thấzgdjy mỗqafii quảpmwz cầssfyu lửnudta bắcckkn trújlevng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo máuwofuwofn loạmmeoi rồnsgxi lạmmeoi ngưmpgjng tụfkkn, nhưmpgjng thủdtfuy chung khôrjpfng thấzgdjy bóyhfjng dáuwofng thựcowoc củdtfua Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn.

rjpfn Lâfahtm Thụfkkn thựcowoc sựcowompgjhrqpng nhưmpgj đtgujãpmwzyhfja thàrnuenh ngọnsgxn lửnudta hưmpgjpmwzo màrnuepmwznh liệkqnat kia.

Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo đtgujưmpgja thâfahtn trong tìrctjnh cảpmwznh bịhrqp ngọnsgxn lửnudta hung mãpmwznh kia liêyhfjn tụfkknc tàrnuen pháuwof, tay áuwofo phấzgdjt phơylxd, tóyhfjc dàrnuei bay mújleva. Cầssfyu lửnudta từlafcmpgjcttsng nàrnueo bắcckkn tớcttsi, tóyhfjc áuwofo lạmmeoi thuậcckkn thếcalo trôrjpfi vềcckkmpgjcttsng đtgujóyhfj. Cảpmwzm giáuwofc sáuwofng khoáuwofi màrnue nhẹlwvi nhàrnueng đtgujóyhfj khiếcalon ngưmpgjhrqpi bêyhfjn Cung Lâfahtm Sáuwofch nhìrctjn nhau khóyhfj hiểjoefu.

Cầssfyu lửnudta nốivosi góyhfjt côrjpfng kícttsch vẫuwofn cóyhfj khoảpmwzng cáuwofch ởftqv giữltloa, dùcsts Thưmpgjơylxdng Thụfkknc Thanh khôrjpfng cóyhfj pháuwofp nhãpmwzn cũdfpwng cóyhfj thểjoef nhìrctjn thấzgdjy đtgujmmeoo gia củdtfua nàrnueng giữltloa khoảpmwzng cáuwofch đtgujóyhfj. Tóyhfjc áuwofo bồnsgxng bềcckknh, hắcckkn vẫuwofn dáuwofng vẻegwt vữltlong vàrnueng đtgujrjpfng chốivosng kiếcalom, khôrjpfng hềcckk ngãpmwz xuốivosng. Trong hoàrnuen cảpmwznh lửnudta rựcowoc cháuwofy xung quanh, sựcowocstsy ýzelx củdtfua hắcckkn tạmmeoo ra mộrctjt loạmmeoi mịhrqp lựcowoc khóyhfjyhfji thàrnuenh lờhrqpi.

uwofng vẻegwtcstsy tiệkqnan mặrcldc cho hỏcckka lôrjpfi tàrnuen pháuwof, mặrcldc cho lửnudta đtgujcckkrjpfi luyệkqnan, tiêyhfju sáuwofi nhưmpgj tiêyhfjn củdtfua Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo khiếcalon Hỏcckka Phưmpgjftqvng Hoàrnueng trợftqvn mắcckkt.

rctjnh cảpmwznh nàrnuey cũdfpwng khiếcalon cơylxd mặrcldt Tiễrmswn Phụfkknc Thàrnuenh co giậcckkt.

Trong giâfahty láuwoft nàrnuey dưmpgjhrqpng nhưmpgj ôrjpfng ta chợftqvt tỉfwesnh táuwofo lạmmeoi. Ngưmpgjhrqpi ta khôrjpfng chấzgdjp nhậcckkn khiêyhfju chiếcalon thìrctj thôrjpfi, đtgujang yêyhfjn đtgujang làrnuenh sao cứrjpf phảpmwzi đtgujnsgxng ýzelx vớcttsi đtgujiềcckku kiệkqnan củdtfua ngưmpgjhrqpi ta?

Trong côrjpfng kícttsch liêyhfjn hồnsgxi củdtfua cầssfyu lửnudta, Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn vẫuwofn ởftqv đtgujóyhfj, khôrjpfng thểjoef biếcalon mấzgdjt. Chỉfwesrctj e ngạmmeoi nêyhfjn y vẫuwofn khôrjpfng dáuwofm đtgujjoef lộrctj bảpmwzn thâfahtn, khôrjpfng dáuwofm lậcckkp tứrjpfc pháuwoft đtgujrctjng lựcowoc sáuwoft thưmpgjơylxdng thựcowoc chấzgdjt châfahtn chícttsnh đtgujjoef tấzgdjn côrjpfng.

Đkqnaivosi vớcttsi việkqnac Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo cóyhfj thểjoef thừlafca nhậcckkn đtgujưmpgjftqvc côrjpfng kícttsch củdtfua mìrctjnh, trong tấzgdjt cảpmwz mọnsgxi ngưmpgjhrqpi, y làrnue kẻegwt khôrjpfng hềcckk cảpmwzm thấzgdjy ngoàrnuei dựcowo đtgujuwofn nhấzgdjt.
mpgjhrqpi năcckkm trưmpgjcttsc, tạmmeoi Kícttsnh hồnsgx, hai ngưmpgjhrqpi đtgujãpmwz từlafcng giao đtgujzgdju. Năcckkm đtgujóyhfjrjpfn Lâfahtm Thụfkkncstsng Thiêyhfjn Hỏcckka Huyềcckkn côrjpfng côrjpfng kícttsch Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, y đtgujãpmwz biếcalot Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo khôrjpfng sợftqv hỏcckka côrjpfng, cũdfpwng biếcalot uy lựcowoc côrjpfng kícttsch nàrnuey khôrjpfng chắcckkc đtgujãpmwzyhfj thểjoef tổzgdjn thưmpgjơylxdng đtgujưmpgjftqvc tớcttsi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo.

fahty giờhrqp tu vi củdtfua y tăcckkng mạmmeonh, uy lựcowoc côrjpfng kícttsch lớcttsn hơylxdn, nhưmpgjng hiểjoefn nhiêyhfjn tu vi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo cũng tăcckkng cao, sứrjpfc chịhrqpu đtgujcowong hiểjoefn nhiêyhfjn cũng tăcckkng cao.

Ngưmpgjhrqpi kháuwofc khôrjpfng pháuwoft hiệkqnan đtgujưmpgjftqvc, ngưmpgjhrqpi trong cuộrctjc nhưmpgj y lạmmeoi cóyhfj thểjoef nhậcckkn ra. Giốivosng nhưmpgjmpgjhrqpi năcckkm trưmpgjcttsc, lựcowoc côrjpfng kícttsch hỏcckka diễrmswm củdtfua mìrctjnh dưmpgjhrqpng nhưmpgj khôrjpfng cáuwofch nàrnueo ra lựcowoc tạmmeoi trêyhfjn ngưmpgjhrqpi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo.

(*Vôrjpf ngãpmwz: Vôrjpf ngãpmwzrnue mộrctjt trong ba pháuwofp ấzgdjn củdtfua đtgujmmeoo Phậcckkt, bao gồnsgxm Vôrjpf Ngãpmwz, Khổzgdj, Vôrjpf Thưmpgjhrqpng. Tham khảpmwzo Wiki đtgujjoef biếcalot thêyhfjm chi tiếcalot)

Lựcowoc côrjpfng kícttsch củdtfua lửnudta bịhrqprjpf hiệkqnau cũdfpwng khôrjpfng sao, Hỏcckka Mịhrqp Đkqnarctjn Ảegwtnh vốivosn làrnue mộrctjt môrjpfn pháuwofp thuậcckkt che mắcckkt cựcowoc kỳjfna tinh diệkqnau bao gồnsgxm côrjpfng phòpmwzng nhiềcckku mặrcldt. Ngưmpgjhrqpi dùcstsng cóyhfj thểjoefcstsng thuậcckkt che mắcckkt đtgujjoeffrjmn giấzgdju thâfahtn thểjoef, khiếcalon đtgujivosi thủdtfu khóyhfj phâfahtn biệkqnat thậcckkt giảpmwz, sau đtgujóyhfj nhâfahtn dịhrqpp hỗqafin loạmmeoi xuấzgdjt ra mộrctjt đtgujòpmwzn tríctts mạmmeong thựcowoc sựcowo.

Nhưmpgjng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo chốivosng kiếcalom, nhắcckkm mắcckkt bấzgdjt đtgujrctjng, mặrcldc cho gióyhfj thổzgdji tứrjpf phưmpgjơylxdng cũdfpwng vẫuwofn bìrctjnh châfahtn nhưmpgj vạmmeoi khiếcalon Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn e ngạmmeoi. Lạmmeoi thêyhfjm lờhrqpi nóyhfji lújlevc trưmpgjcttsc củdtfua Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo đtgujãpmwzfahty thêyhfjm áuwofp lựcowoc cho y, khiếcalon y chậcckkm chạmmeop khôrjpfng dáuwofm manh đtgujrctjng.

Sau khi liêyhfjn tụfkknc đtgujiềcckku khiểjoefn cầssfyu lửnudta côrjpfng kícttsch Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, Côrjpfn Lâfahtm Thụfkknfrjmn thâfahtn trong cầssfyu lửnudta cũdfpwng thửnudt tớcttsi gầssfyn Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, đtgujjoefcstsy thờhrqpi pháuwoft đtgujrctjng côrjpfng kícttsch quyếcalot phâfahtn thắcckkng thua.

Trong tiếcalong côrjpfng kícttsch rầssfym rầssfym liêyhfjn hồnsgxi, lầssfyn đtgujssfyu tiêyhfjn Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn tớcttsi gầssfyn Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo vẫuwofn khôrjpfng cóyhfj bấzgdjt kỳjfna phảpmwzn ứrjpfng nàrnueo.

Lầssfyn thứrjpf hai y tớcttsi gầssfyn Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo vẫuwofn khôrjpfng cóyhfj phảpmwzn ứrjpfng.

Lầssfyn thứrjpf ba y tớcttsi gầssfyn Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, đtgujãpmwz rấzgdjt gầssfyn, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo vẫuwofn khôrjpfng cóyhfj phảpmwzn ứrjpfng.

rjpfn Lâfahtm Thụfkkn lụfkknc tụfkknc mấzgdjy lầssfyn tớcttsi gầssfyn vôrjpfcstsng nhưmpgjng vẫuwofn khôrjpfng thểjoef khiếcalon Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo phảpmwzn ứrjpfng. Đkqnaivosi phưmpgjơylxdng nhắcckkm mắcckkt mặrcldc bay.

Khoảpmwzng cáuwofch nàrnuey đtgujãpmwz đtgujdtfu gầssfyn đtgujjoeffahty ra uy hiếcalop tríctts mạmmeong cho Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, đtgujdtfu đtgujjoef dẫuwofn dụfkkn Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo giáuwofng trảpmwz.

Sau khi lầssfyn lưmpgjftqvt thăcckkm dòpmwz, Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn đtgujãpmwz tin chắcckkc rằqafing Hữltlou Đkqnammeoo khôrjpfng cáuwofch nàrnueo pháuwoft hiệkqnan ra mìrctjnh, cuốivosi cùcstsng y cũdfpwng quyếcalot đtgujhrqpnh tấzgdjn côrjpfng mang tícttsnh quyếcalot thắcckkng.
Trong thếcalorjpfng liêyhfjn tụfkknc củdtfua cầssfyu lửnudta, mộrctjt quảpmwz cầssfyu lửnudta vọnsgxt tớcttsi phícttsa sau Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo. Trong chớcttsp mắcckkt khi cầssfyu lửnudta chuẩfrjmn bịhrqp va chạmmeom vớcttsi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn từlafc trong cầssfyu lửnudta lộrctj diệkqnan, tung ra mộrctjt đtgujòpmwzn dữltlo tợftqvn.

dfpwng chícttsnh lújlevc nàrnuey, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo vốivosn vẫuwofn trầssfym tĩranenh nhắcckkm mắcckkt trong lửnudta cháuwofy cuồnsgxng bạmmeoo, quay lưmpgjng vềcckk phícttsa Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn, chợftqvt mởftqv trừlafcng mắcckkt.

Mộrctjt chưmpgjftqvng tậcckkp kícttsch sau lưmpgjng, mưmpgjftqvn thếcalorjpfng cuồnsgxng mãpmwznh củdtfua cầssfyu lửnudta làrnuem lựcowoc, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo vẫuwofn tỏcckk ra thờhrqp ơylxd.

rjpfn Lâfahtm Thụfkkn vui vẻegwt từlafc đtgujáuwofy lòpmwzng. Mưmpgjhrqpi năcckkm chịhrqpu khổzgdj, chícttsnh làrnuerctj ngàrnuey hôrjpfm nay!

nudtm! Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn trong ngọnsgxn lửnudta đtgujrctjt nhiêyhfjn tung mộrctjt chưmpgjftqvng vàrnueo lưmpgjng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo.

Bằqafing pháuwofp nhãpmwzn, mọnsgxi ngưmpgjhrqpi chung quanh rốivost cuộrctjc đtgujãpmwz nhìrctjn thấzgdjy đtgujssfyu mốivosi đtgujújlevng lújlevc nàrnuey. Mọnsgxi ngưmpgjhrqpi đtgujcckku nhìrctjn ra Côrjpfn Lâfahtm Thụfkknyhfjn trong vôrjpf sốivos quảpmwz cầssfyu lửnudta cuốivosi cùcstsng đtgujãpmwz giáuwofng mộrctjt đtgujòpmwzn mang tícttsnh quyếcalot đtgujhrqpnh.

Hỏcckka Phưmpgjftqvng Hoàrnueng sáuwofng mắcckkt đtgujssfyy mừlafcng rỡfrjm. Tiễrmswn Phụfkknc Thàrnuenh nhếcaloch miệkqnang cưmpgjhrqpi gằqafin.

Cung Lâfahtm Sáuwofch trợftqvn mắcckkt lêyhfjn. Mọnsgxi ngưmpgjhrqpi Tửnudt Kim đtgujrctjng cảpmwz kinh.

Quảpmwzn Phưmpgjơylxdng Nghi kinh sợftqv đtgujếcalon mứrjpfc mícttsm chặrcldt môrjpfi, cáuwofnh tay cầssfym quạmmeot cứrjpfng đtgujơylxd lạmmeoi.

Sựcoworctjnh bộrctjc pháuwoft quáuwof đtgujrctjt nhiêyhfjn, cho dùcsts ngưmpgjhrqpi cóyhfjfahtm muốivosn ra tay cứrjpfu trợftqv Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo cũdfpwng khôrjpfng kịhrqpp.

Vu Chiếcalou Hàrnuenh lạmmeoi hơylxdi hícttsp mắcckkt. Y đtgujãpmwz bắcckkt đtgujưmpgjftqvc tìrctjnh hìrctjnh, chújlev ýzelx thấzgdjy trưmpgjcttsc khi ngưmpgjhrqpi trong quảpmwz cầssfyu lửnudta pháuwoft đtgujrctjng côrjpfng kícttsch thìrctj Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo đtgujãpmwz mởftqv mắcckkt ra.

Đkqnaiềcckku nàrnuey chứrjpfng tỏcckkuwofi gìrctj, chứrjpfng tỏcckk rằqafing Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo đtgujãpmwz nhậcckkn ra hàrnuenh vi tấzgdjn côrjpfng củdtfua đtgujivosi thủdtfu. Trong giâfahty láuwoft, Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo hẳvqtfn đtgujãpmwzyhfj chújlevt thờhrqpi gian ứrjpfng biếcalon, nhưmpgjng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo vẫuwofn khôrjpfng cóyhfj bấzgdjt kỳjfna đtgujrctjng táuwofc gìrctj.

pmwzi đtgujếcalon tậcckkn khi lưmpgjng trújlevng mộrctjt chưmpgjftqvng kia, dưmpgjhrqpng nhưmpgj Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo mớcttsi cảpmwzm thấzgdjy rồnsgxi chuyểjoefn đtgujrctjng. Hắcckkn đtgujrctjt nhiêyhfjn xoay ngưmpgjhrqpi.

Chớcttsp mắcckkt khi Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn ra tay đtgujáuwofnh trújlevng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo, y cũdfpwng nhậcckkn ra đtgujrctjng táuwofc củdtfua Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo. Nhưmpgjng Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn ra tay trưmpgjcttsc, tấzgdjt nhiêyhfjn làrnueyhfjn thàrnuenh côrjpfng trưmpgjcttsc. Cho dùcsts Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo cóyhfj phảpmwzn ứrjpfng cũng đtgujãpmwz chậcckkm hơylxdn y mộrctjt bưmpgjcttsc. Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn sẽrfox khôrjpfng rújlevt tay vềcckkftqv tráuwofnh, tấzgdjt nhiêyhfjn muốivosn mộrctjt đtgujòpmwzn cóyhfj hiệkqnau quảpmwz rồnsgxi mớcttsi dừlafcng tay.

nudtm! Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn vữltlong vàrnueng đtgujáuwofnh mộrctjt chưmpgjftqvng lêyhfjn lưmpgjng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo.

Ngưmpgjhrqpi bêyhfjn Tửnudt Kim đtgujrctjng đtgujcckku hoảpmwzng sợftqv. Hỏcckka Phưmpgjftqvng Hoàrnueng hưmpgjng phấzgdjn suýzelxt chújlevt nữltloa kêyhfju ra tiếcalong. Sưmpgj huynh thàrnuenh côrjpfng rồnsgxi!

Nhưmpgjng Côrjpfn Lâfahtm Thụfkkn giáuwofng mộrctjt chưmpgjftqvng trújlevng Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo lạmmeoi khiếcalop sợftqv khôrjpfng cáuwofch nàrnueo hìrctjnh dung.

Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo trújlevng mộrctjt chưmpgjftqvng toàrnuen lựcowoc củdtfua y màrnue vữltlong vàrnueng nhưmpgjjlevi, khôrjpfng hềcckk lay đtgujrctjng. Hắcckkn nhưmpgj biểjoefn rộrctjng vôrjpf ngầssfyn, sâfahtu khôrjpfng lưmpgjhrqpng đtgujưmpgjftqvc.

Khôrjpfng chỉfwes uy lựcowoc hỏcckka côrjpfng khôrjpfng cóyhfj hiệkqnau quảpmwz chújlevt nàrnueo, màrnueegwtrnueng y dãpmwz đtgujáuwofnh đtgujáuwofnh trung mộrctjt chưmpgjftqvng vữltlong vàrnueng lêyhfjn ngưmpgjhrqpi Ngưmpgju Hữltlou Đkqnammeoo nhưmpgjng cứrjpf nhưmpgj đtgujáuwofnh trújlevng tújlevi bôrjpfng. Y pháuwoft lựcowoc giốivosng nhưmpgjpmwzng nhưmpgjcttsc va chạmmeom vàrnueo mộrctjt câfahty dùcstsi, chớcttsp mắcckkt đtgujãpmwz bịhrqp phâfahtn dòpmwzng trôrjpfi đtguji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.