Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 1628 : Đại kết cục

    trước sau   
lcxsn Nhâgulxn tộbrcac nànkiiy hai vịhvul Thiêlcxsn Quâgulxn kháubuvc, Cửcgeyu Lêlcxs, Minh, Diệciewp Thiêlcxsn Huyềpwqdn, Diệciewp Môkqzbng,… cũqdpvng nhao nhao gia nhậqglmp chiếcubnn đpwqdnkiin.

Nhữghzang Vũqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cấhjfcp cưqdpvtiytng giảjsmznkiiy, ởdlzn trong hưqdpv khôkqzbng đpwqdãcnzx xảjsmzy ra hỗedrln chiếcubnn kịhvulch liệciewt.

Oanh!

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch trảjsmzm vànkiio trêlcxsn ngưqdpvtiyti Vạncrhn Linh Thiêlcxsn Quâgulxn, huyếcubnt quang mãcnzxnh liệciewt, Vạncrhn Linh Thiêlcxsn Quâgulxn bịhvul trảjsmzm bay ngưqdpvqglmc mànkii ra.

- Chỉnytt bằbaprng ngưqdpvơeinsi, cũqdpvng dáubuvm cùaqyong ta chiếcubnn mộbrcat trậqglmn! Hãcnzxy đpwqdnnif cho Tháubuvnh Quâgulxn tựdzhxaqyonh đpwqdếcubnn a, ngưqdpvơeinsi còubuvn chưqdpva đpwqdcnzxqdpvubuvch!

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng đpwqdùaqyoa cợqglmt cưqdpvtiyti lạncrhnh mộbrcat tiếcubnng, đpwqdãcnzx trúqglmng Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch mộbrcat kíbjfrch, Vạncrhn Linh Thiêlcxsn Quâgulxn cơeins hồfcqsnkii hẳgcjun phảjsmzi chếcubnt khôkqzbng thểnnif nghi ngờtiyt!


Đkicmang thờtiyti đpwqdiểnnifm hắdnrmn chuẩyvqjn bịhvul quay ngưqdpvtiyti đpwqdi côkqzbng kíbjfrch Nhâgulxn tộbrcac cưqdpvtiytng giảjsmz kháubuvc, Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng đpwqdbrcat nhiêlcxsn cảjsmzm thấhjfcy cáubuvi gìaqyo. Khóffzsffzs thểnnif tin nhìaqyon vềpwqd phíbjfra Vạncrhn Linh Thiêlcxsn Quâgulxn xa xa, chỉnytt thấhjfcy Vạncrhn Linh Thiêlcxsn Quâgulxn lôkqzbng tóffzsc íbjfrt bịhvul tổrisgn thưqdpvơeinsng, lạncrhi lầhjfcn nữghzaa vọtojmt lêlcxsn.

- Đkicmiềpwqdu đpwqdóffzs khôkqzbng cóffzs khảjsmzfklzng! Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch củcnzxa ta rõrisgnkiing chéweipm trúqglmng ngưqdpvơeinsi!

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng mởdlzn to hai mắdnrmt nhìaqyon, vẻybzo mặdqjat hoảjsmzng sợqglm, rung giọtojmng nóffzsi.

- Đkicmâgulxy lànkii. . . Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc!

Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc, lạncrhi lầhjfcn nữghzaa xuấhjfct hiệciewn!

Đkicmiềpwqdu nànkiiy sao cóffzs thểnnif? Tạncrhi sao cóffzs thểnnif nhưqdpv vậqglmy?

Khôkqzbng cóffzs dung hợqglmp Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch, lànkiim sao cóffzs thểnnifkicmnh ngộbrca Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc? Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng thấhjfct hồfcqsn lạncrhc pháubuvch, nhưqdpv thếcubnnkiio cũqdpvng nghĩkicm khôkqzbng thôkqzbng.

fjtg thơeins̀i đpwqdlcxs̉m kịhvulch liệciewt hỗedrln chiếcubnn nànkiiy, toànkiin bộbrcaqdpv Khôkqzbng Thếcubn Giớzplii đpwqdbrcat nhiêlcxsn trànkiin ngậqglmp mộbrcat cỗedrl Sinh Mệciewnh Khíbjfr Tứnnifc cưqdpvtiytng đpwqdncrhi, ngay sau đpwqdóffzs. Bêlcxsn trong Hưqdpv Khôkqzbng Thếcubn Giớzplii khắdnrmp nơeinsi đpwqdpwqdu lànkii nhiềpwqdu loạncrhi hoa giốffzsng nhưqdpv gấhjfcm, cỏnnif xanh đpwqdciewm đpwqdciewm. Tựdzhxa nhưqdpv trong lúqglmc đpwqdóffzs đpwqdi tớzplii mộbrcat chỗedrl tiêlcxsn cảjsmznh thầhjfcn bíbjfr.

Cỗedrl khíbjfr tứnnifc nànkiiy lànkiim cho ngưqdpvtiyti vui vẻybzo thoảjsmzi máubuvi.

Mộbrcat con đpwqdưqdpvtiytng Kim sắdnrmc, từknhb phíbjfra dưqdpvzplii Hưqdpv Khôkqzbng Thếcubn Giớzplii, mộbrcat đpwqdưqdpvtiytng phôkqzb́ đpwqdếcubnn.

- Chuyệciewn gìaqyo xảjsmzy ra?

- Chuyệciewn gìaqyo xảjsmzy ra?

Kim Giáubuvc Tháubuvnh Hoànkiing, Châgulxn Vũqdpv Tháubuvnh Hoànkiing, ba vịhvul Tổrisg Ma lãcnzxo tổrisg, Huyếcubnt Ma lãcnzxo tổrisg… nhao nhao ngừknhbng lạncrhi, hưqdpvzpling phíbjfra dưqdpvzplii nhìaqyon lạncrhi. Chỉnytt thấhjfcy mộbrcat con Thầhjfcn Thúqglm cựdzhxc lớzplin, ởdlzn trêlcxsn con đpwqdưqdpvtiytng Kim sắdnrmc chậqglmm rãcnzxi bay tớzplii.


- Lànkii Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn Hỗedrln Đkicmbrcan Thầhjfcn Thúqglm!

Hỗedrln Đkicmbrcan Thầhjfcn Thúqglm lầhjfcn nữghzaa hiệciewn thâgulxn!

Bọtojmn hắdnrmn chứnnifng kiếcubnn, đpwqdnyttnh đpwqdhjfcu củcnzxa Hỗedrln Đkicmbrcan Thầhjfcn Thúqglm, mộbrcat thâgulxn ảjsmznh thẳgcjung tắdnrmp đpwqdnnifng ởdlzneinsi đpwqdóffzs, cứnnif nhưqdpv vậqglmy bìaqyonh tĩkicmnh đpwqdnnifng đpwqdhjfcy, lạncrhi lộbrca ra mộbrcat loạncrhi khíbjfr thếcubn bễbjfr nghễbjfr thiêlcxsn hạncrh, bao quáubuvt muôkqzbn dâgulxn trăfklzm họ, mộbrcat cỗedrl khíbjfr tứnnifc cưqdpvtiytng đpwqdncrhi ẩyvqjn chứnnifa Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc, hưqdpvzpling tấhjfct cảjsmzqdpv Trụcubn Thầhjfcn trấhjfcn áubuvp mànkii xuốffzsng.

- Chẳgcjung lẽtiytnkii Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn hànkiing lâgulxm?

Tinh Hồfcqsn nhấhjfct tộbrcac, Kim Giáubuvc nhấhjfct tộbrcac… Vũqdpv Trụcubn Thầhjfcn cưqdpvtiytng giảjsmz củcnzxa từknhbng cáubuvi chủcnzxng tộbrcac ngưqdpvơeinsi nhìaqyon ta, ta nhìaqyon ngưqdpvơeinsi. Cuốffzsi cùaqyong nhao nhao cúqglmi xuốffzsng đpwqdhjfcu lâgulxu cao quýnauy củcnzxa bọtojmn hắdnrmn.

Nếcubnu nhưqdpvnkii Tổrisg Thầhjfcn đpwqdíbjfrch thâgulxn tớzplii, bọtojmn hắdnrmn chỉnyttffzs thểnnif lựdzhxa chọtojmn thầhjfcn phụcubnc!

Chỉnyttffzs Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng, Kim Giáubuvc Tháubuvnh Hoànkiing, Châgulxn Vũqdpv Tháubuvnh Hoànkiing, ba vịhvul Tổrisg Ma lãcnzxo tổrisgaqyong Huyếcubnt Ma lãcnzxo tổrisg khôkqzbng cóffzs vui lòubuvng phụcubnc tùaqyong, trong áubuvnh mắdnrmt củcnzxa bọtojmn hắdnrmn lóffzse ra hànkiio quang nguy hiểnnifm, nhìaqyon chăfklzm chúqglmlcxsn Diệciewp Thầhjfcn trêlcxsn đpwqdnyttnh đpwqdhjfcu Hỗedrln Đkicmbrcan Thầhjfcn Thúqglm.

- Hắdnrmn lànkii Nhâgulxn tộbrcac Tháubuvnh Quâgulxn, khôkqzbng phảjsmzi Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn!

- Hắdnrmn còubuvn khôkqzbng cóffzs dung hợqglmp Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch, tạncrhi sao cóffzs thểnnifnkii Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn!

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng nắdnrmm chặdqjat Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch, áubuvnh mắdnrmt tựdzhxa nhưqdpv mộbrcat con hung thúqglm, gắdnrmt gao nhìaqyon chằbaprm chằbaprm vànkiio Diệciewp Thầhjfcn.

Tuy khôkqzbng phảjsmzi Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn, nhưqdpvng mànkii trêlcxsn ngưqdpvtiyti Diệciewp Thầhjfcn quảjsmz thậqglmt cóffzs khíbjfr tứnnifc củcnzxa Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc.

Bấhjfct kểnnif nhưqdpv thếcubnnkiio, khôkqzbng thểnnif đpwqdem Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch chắdnrmp tay nhưqdpvtiytng cho!

- Cùaqyong mộbrcat chỗedrl giếcubnt hắdnrmn đpwqdi!


Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng đpwqdbrcat nhiêlcxsn bạncrho lêlcxsn, vung lêlcxsn Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch, hưqdpvzpling Diệciewp Thầhjfcn chéweipm tớzplii, huyếcubnt quang phôkqzb diệciewn bầhjfcu trờtiyti.

Kim Giáubuvc Tháubuvnh Hoànkiing, Châgulxn Vũqdpv Tháubuvnh Hoànkiing, ba vịhvul Tổrisg Ma lãcnzxo tổrisg, Huyếcubnt Ma lãcnzxo tổrisgqdpvng đpwqdpwqdu bay lêlcxsn trờtiyti, phóffzsng tớzplii Diệciewp Thầhjfcn.

Bảjsmzy vịhvulqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cấhjfcp cưqdpvtiytng giảjsmz, tấhjfct cảjsmz đpwqdpwqdu thúqglmc dụcubnc lêlcxsn bíbjfr pháubuvp cưqdpvtiytng đpwqdncrhi nhấhjfct củcnzxa bọtojmn hắdnrmn, thềpwqd phảjsmzi đpwqdem Diệciewp Thầhjfcn giếcubnt chếcubnt.

Thầhjfcn lựdzhxc kíbjfrch đpwqdbrcang, thầhjfcn lựdzhxc hìaqyonh thànkiinh Phong Bạncrho bao phủcnzx cảjsmz phiếcubnn hưqdpv khôkqzbng, tựdzhxa nhưqdpv Mạncrht Nhậqglmt Hànkiing Lâgulxm.

Ávacmnh sáubuvng mànkiiu đpwqdnnif củcnzxa Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch bao phủcnzxnkii xuốffzsng, mặdqjat kháubuvc còubuvn cóffzsnkiin mang củcnzxa Thiêlcxsn Lâgulxn kiếcubnm, vũqdpv khíbjfr trong tay mấhjfcy vịhvulqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong kháubuvc, so vớzplii Thiêlcxsn Thầhjfcn Binh chỉnytt thoáubuvng chỗedrl thua kéweipm mànkii thôkqzbi.

qdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cưqdpvtiytng giảjsmz, ởdlznqdpvzplii bảjsmzy vịhvulqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cưqdpvtiytng giảjsmznkiiy vâgulxy côkqzbng, nhấhjfct đpwqdhvulnh sẽtiyt lậqglmp tứnnifc hóffzsa thànkiinh tro tànkiin.

- Tháubuvnh Quâgulxn coi chừknhbng!

Bảjsmzy vịhvulqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cưqdpvtiytng giảjsmznkiiy đpwqdbrcat nhiêlcxsn bạncrho lêlcxsn, tốffzsc đpwqdbrca nhanh đpwqdếcubnn kinh ngưqdpvtiyti, nhữghzang ngưqdpvtiyti kháubuvc căfklzn bảjsmzn khôkqzbng kịhvulp ngăfklzn trởdlzn.

Bảjsmzy vịhvulffzs thểnnifffzsi tồfcqsn tạncrhi cưqdpvtiytng đpwqdncrhi nhấhjfct ởdlzn giữghzaa vũqdpv trụcubn, liêlcxsn hợqglmp pháubuvt đpwqdbrcang mộbrcat kíbjfrch!

Diệciewp Thầhjfcn nhànkiin nhạncrht quéweipt mắdnrmt nhìaqyon bảjsmzy Vũqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cấhjfcp cưqdpvtiytng giảjsmznkiiy, quanh thâgulxn đpwqdncrho đpwqdncrho Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc xoay tròubuvn, Sinh Mệciewnh Khíbjfr Tứnnifc bànkiing bạncrhc nhưqdpvnkii đpwqdncrhi dưqdpvơeinsng mêlcxsnh môkqzbng, đpwqdem bảjsmzy vịhvulqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong kia tấhjfct cảjsmz đpwqdpwqdu nạncrhp đpwqdi vànkiio.

- Ta đpwqdem Tháubuvnh Bảjsmzo cùaqyong Thiêlcxsn Thầhjfcn Binh củcnzxa cáubuvc ngưqdpvơeinsi thu lạncrhi, chúng khôkqzbng thuộbrcac vềpwqdubuvc ngưqdpvơeinsi!

Diệciewp Thầhjfcn hưqdpvzpling phíbjfra hưqdpv khôkqzbng chéweipm ra mộbrcat chưqdpvdlznng, bêlcxsn trong mộbrcat chưqdpvdlznng nànkiiy, lạncrhi ẩyvqjn chứnnifa vôkqzbaqyong Sinh Mệciewnh áubuvo nghĩkicma.

Bành bành bành!


Ngựdzhxc củcnzxa Châgulxn Vũqdpv Tháubuvnh Hoànkiing, ba vịhvul Tổrisg Ma lãcnzxo tổrisg, Huyếcubnt Ma lãcnzxo tổrisg tấhjfct cảjsmz lầhjfcn lưqdpvqglmt trúqglmng mộbrcat chưqdpvdlznng, cảjsmz ngưqdpvtiyti bay ngưqdpvqglmc mànkii ra, thiếcubnu chúqglmt nữghzaa bịhvul đpwqdáubuvnh đpwqdếcubnn hồfcqsn phi pháubuvch táubuvn. Bọtojmn hắdnrmn mặdqjat lộbrca vẻybzo vẻybzo kinh ngạncrhc, thựdzhxc lựdzhxc củcnzxa Diệciewp Thầhjfcn khôkqzbng khỏnnifi cũqdpvng quáubuvqdpvtiytng đpwqdncrhi, gầhjfcn kềpwqd chỉnyttnkii mộbrcat chưqdpvdlznng, côkqzbng kíbjfrch củcnzxa bọtojmn hắdnrmn đpwqdãcnzx bịhvul tan rãcnzxkqzb̀i, cảjsmzm giáubuvc đpwqdưqdpvqglmc thầhjfcn lựdzhxc trong cơeins thểnnif tháubuvc loạncrhn, bọtojmn hắdnrmn mớzplii hiểnnifu đpwqdưqdpvqglmc, mìaqyonh cùaqyong Diệciewp Thầhjfcn cóffzs bao nhiêlcxsu chêlcxsnh lệciewch.

Vềpwqd phầhjfcn Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng cùaqyong Kim Giáubuvc Tháubuvnh Hoànkiing, thìaqyo bịhvul đpwqdncrho đpwqdncrho Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc tróffzsi lạncrhi, khôkqzbng quảjsmzn xem bọtojmn hắdnrmn lànkiim khỉnytt gióffzsaqyo, giãcnzxy dụcubna nhưqdpv thếcubnnkiio, đpwqdpwqdu khôkqzbng thểnnif thoáubuvt khỏnnifi.

Thiêlcxsn Vũqdpv Kim Giáubuvp trêlcxsn ngưqdpvtiyti Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng nhao nhao tan rãcnzx, cùaqyong Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch, Thiêlcxsn Lâgulxn kiếcubnm chung mộbrcat chỗedrl, hưqdpvzpling Diệciewp Thầhjfcn bay đpwqdi.

Diệciewp Thầhjfcn tay phảjsmzi khẽtiyt đpwqdbrcang, đpwqdem Thiêlcxsn Vũqdpv Kim Giáubuvp, Tháubuvnh Huyếcubnt chiếcubnn kíbjfrch cùaqyong Thiêlcxsn Lâgulxn kiếcubnm toànkiin bộbrca thu nhậqglmp đpwqdan đpwqdiềpwqdn thếcubn giớzplii.

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng cuồfcqsng nộbrca giãcnzxy dụcubna, hắdnrmn khôkqzbng cam lòubuvng a, vìaqyoubuvi gìaqyo Diệciewp Thầhjfcn rõrisgnkiing cóffzs thểnnifkicmnh ngộbrca Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc? Khôkqzbng phảjsmzi chỉnyttffzs Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn mớzplii cóffzs thểnnifkicmnh ngộbrca Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc sao?

Diệciewp Thầhjfcn vung tay lêlcxsn, bành bành hai tiếcubnng, Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc oanh kíbjfrch ởdlzn trêlcxsn ngưqdpvtiyti Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng cùaqyong Kim Giáubuvc Tháubuvnh Hoànkiing.

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng cùaqyong Kim Giáubuvc Tháubuvnh Hoànkiing bay ngưqdpvqglmc mànkii ra, lậqglmp tứnnifc bịhvul mấhjfcy vịhvulqdpv Trụcubn Thầhjfcn xôkqzbng lêlcxsn giam giữghza.

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng khôkqzbng ngừknhbng giãcnzxy dụcubna, phẫrwchn nộbrca gầhjfcm rúqglm:

- Vìaqyoubuvi gìaqyo? Vìaqyoubuvi gìaqyo ngưqdpvơeinsi có thêlcxs̉ lĩkicmnh ngộbrca Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc?

aqyoubuvi gìaqyo ta có thêlcxs̉ lĩkicmnh ngộbrca Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc? Diệciewp Thầhjfcn cưqdpvtiyti nhạncrht mộbrcat tiếcubnng, nhìaqyon xem Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng mặdqjat mũqdpvi trànkiin đpwqdhjfcy khôkqzbng cam lòubuvng nóffzsi:

- Ta tạncrhi sao phảjsmzi nóffzsi cho ngưqdpvơeinsi biếcubnt?

Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng thầhjfcn sắdnrmc cứnnifng lạncrhi, nhưqdpvng lạncrhi khôkqzbng biếcubnt trảjsmz lờtiyti nhưqdpv thếcubnnkiio, Diệciewp Thầhjfcn lĩkicmnh ngộbrca Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc, đpwqdâgulxy đpwqdãcnzxnkii sựdzhx thậqglmt!

Ngay khi Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng dừknhbng lạncrhi mộbrcat láubuvt, đpwqdbrcat nhiêlcxsn tầhjfcm đpwqdóffzs, mộbrcat đpwqdncrho thâgulxn ảjsmznh hồfcqsng nhạncrht từknhblcxsn cạncrhnh nhảjsmzy ra, rơeinsi xuốffzsng sau lưqdpvng Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng, háubuv miệciewng hưqdpvzpling bờtiytkqzbng củcnzxa Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng táubuvp tớzplii.

- NGAO...OOO!

Trêlcxsn mặdqjat Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng thốffzsng khổrisg run rẩyvqjy.

- Cáubuvi nànkiiy lànkii thay tấhjfct cảjsmz tiềpwqdn bốffzsi củcnzxa Yêlcxsu thúqglm nhấhjfct tộbrcac cắdnrmn, Trưqdpv Củcnzxng Củcnzxng ta rốffzst cụcubnc cắdnrmn qua bờtiytkqzbng củcnzxa Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng rồfcqsi!

Trưqdpv Củcnzxng Củcnzxng rung đpwqdùaqyoi đpwqddnrmc ýnauy, thầhjfcn sắdnrmc cựdzhxc kỳeyni đpwqddnrmc ýnauy, phảjsmzi biếcubnt rằbaprng hôkqzbm nay nóffzsqdpvng lànkii mộbrcat Vũqdpv Trụcubn Thầhjfcn đpwqdnyttnh phong cấhjfcp cưqdpvtiytng giảjsmz, mộbrcat cáubuvi cắdnrmn nànkiiy lànkiiaqyong Yêlcxsu thúqglm nhấhjfct tộbrcac bíbjfr pháubuvp, đpwqdcnzx đpwqdnnif cho Tháubuvnh Vưqdpvơeinsng ăfklzn thốffzsng khổrisg.

Thấhjfcy mộbrcat mànkiin nhưqdpv vậqglmy, Diệciewp Thầhjfcn khôkqzbng khỏnnifi cưqdpvtiyti mộbrcat tiếcubnng, hắdnrmn ngẩyvqjng đpwqdhjfcu nhìaqyon hưqdpvzpling Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch, ởdlznqdpvzplii tấhjfct cảjsmzqdpv Trụcubn Thầhjfcn nhìaqyon chăfklzm chúqglm, cấhjfct bưqdpvzplic hưqdpvzpling Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch đpwqdi đpwqdếcubnn.

Thầhjfcn cấhjfcm kếcubnt giớzplii chung quanh Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch nhao nhao vỡhnhh tan, Sinh Mệciewnh Pháubuvp Tắdnrmc hộbrcai tụcubn đpwqdếcubnn trêlcxsn ngưqdpvtiyti Diệciewp Thầhjfcn, lànkiim cho trêlcxsn ngưqdpvtiyti Diệciewp Thầhjfcn hànkiio quang vạncrhn đpwqdncrho, giốffzsng nhưqdpvnkiiqdpvơeinsng giảjsmz mộbrcat thâgulxn hoa bànkiio sắdnrmp lêlcxsn ngôkqzbi.

Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch chóffzsi mắdnrmt, sáubuvng chóffzsi rựdzhxc rỡhnhhqdpvơeinsi đpwqdfgjvp.

Cảjsmzm thụcubn đpwqdưqdpvqglmc Sinh Mệciewnh Khíbjfr Tứnnifc dànkiio dạncrht trêlcxsn Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch kia, trong nộbrcai tâgulxm Diệciewp Thầhjfcn mộbrcat mảjsmznh yêlcxsn lặdqjang, thòubuv tay hưqdpvzpling Sinh Mệciewnh thầhjfcn cáubuvch nắdnrmm đpwqdi, từknhbkqzbm nay trởdlzn đpwqdi, hắdnrmn sẽtiyt trùaqyong kiếcubnn trậqglmt tựdzhx củcnzxa vũqdpv trụcubnnkiiy, hắdnrmn đpwqdãcnzxffzs mộbrcat xưqdpvng hôkqzb mớzplii: Sinh Mệciewnh Tổrisg Thầhjfcn!

HẾbzuqT


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.