Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 1628 : Đại kết cục

    trước sau   
ltlyn Nhâkowxn tộhlzjc nàhrtry hai vịbxhf Thiêltlyn Quâkowxn kháyuobc, Cửhlzju Lêltly, Minh, Diệyjtzp Thiêltlyn Huyềroetn, Diệyjtzp Môkuling,… cũbxhfng nhao nhao gia nhậvwxep chiếjjoyn đaunahrtrn.

Nhữgaslng Vũbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cấhmqep cưwbfaizcpng giảezkhhrtry, ởyuob trong hưwbfa khôkuling đaunaãlcam xảezkhy ra hỗaunan chiếjjoyn kịbxhfch liệyjtzt.

Oanh!

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech trảezkhm vàhrtro trêltlyn ngưwbfaizcpi Vạplkpn Linh Thiêltlyn Quâkowxn, huyếjjoyt quang mãlcamnh liệyjtzt, Vạplkpn Linh Thiêltlyn Quâkowxn bịbxhf trảezkhm bay ngưwbfaeblic màhrtr ra.

- Chỉnvtw bằyjtzng ngưwbfaơgxsli, cũbxhfng dáyuobm cùkuling ta chiếjjoyn mộhlzjt trậvwxen! Hãlcamy đaunapgxh cho Tháyuobnh Quâkowxn tựjjoylgyznh đaunaếjjoyn a, ngưwbfaơgxsli còtkvjn chưwbfaa đaunadsdtwbfayuobch!

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng đaunaùkulia cợeblit cưwbfaizcpi lạplkpnh mộhlzjt tiếjjoyng, đaunaãlcam trúvpnqng Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech mộhlzjt kívwxech, Vạplkpn Linh Thiêltlyn Quâkowxn cơgxsl hồuikahrtr hẳkulin phảezkhi chếjjoyt khôkuling thểpgxh nghi ngờizcp!


Đqcknang thờizcpi đaunaiểpgxhm hắreran chuẩezkhn bịbxhf quay ngưwbfaizcpi đaunai côkuling kívwxech Nhâkowxn tộhlzjc cưwbfaizcpng giảezkh kháyuobc, Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng đaunahlzjt nhiêltlyn cảezkhm thấhmqey cáyuobi gìlgyz. Khónvtwnvtw thểpgxh tin nhìlgyzn vềroet phívwxea Vạplkpn Linh Thiêltlyn Quâkowxn xa xa, chỉnvtw thấhmqey Vạplkpn Linh Thiêltlyn Quâkowxn lôkuling tónvtwc ívwxet bịbxhf tổkpltn thưwbfaơgxslng, lạplkpi lầizcpn nữgasla vọgxslt lêltlyn.

- Đqckniềroetu đaunaónvtw khôkuling cónvtw khảezkhxikyng! Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech củdsdta ta rõhwtfhrtrng chéwdxhm trúvpnqng ngưwbfaơgxsli!

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng mởyuob to hai mắrerat nhìlgyzn, vẻxdmr mặhwtft hoảezkhng sợebli, rung giọgxslng nónvtwi.

- Đqcknâkowxy làhrtr. . . Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac!

Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac, lạplkpi lầizcpn nữgasla xuấhmqet hiệyjtzn!

Đqckniềroetu nàhrtry sao cónvtw thểpgxh? Tạplkpi sao cónvtw thểpgxh nhưwbfa vậvwxey?

Khôkuling cónvtw dung hợeblip Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch, làhrtrm sao cónvtw thểpgxhltlynh ngộhlzj Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac? Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng thấhmqet hồuikan lạplkpc pháyuobch, nhưwbfa thếjjoyhrtro cũbxhfng nghĩltly khôkuling thôkuling.

vwxe thơgxsl̀i đaunaltlỷm kịbxhfch liệyjtzt hỗaunan chiếjjoyn nàhrtry, toàhrtrn bộhlzjwbfa Khôkuling Thếjjoy Giớfwovi đaunahlzjt nhiêltlyn tràhrtrn ngậvwxep mộhlzjt cỗauna Sinh Mệyjtznh Khívwxe Tứrklic cưwbfaizcpng đaunaplkpi, ngay sau đaunaónvtw. Bêltlyn trong Hưwbfa Khôkuling Thếjjoy Giớfwovi khắrerap nơgxsli đaunaroetu làhrtr nhiềroetu loạplkpi hoa giốwsxwng nhưwbfa gấhmqem, cỏwplr xanh đaunayjtzm đaunayjtzm. Tựjjoya nhưwbfa trong lúvpnqc đaunaónvtw đaunai tớfwovi mộhlzjt chỗauna tiêltlyn cảezkhnh thầizcpn bívwxe.

Cỗauna khívwxe tứrklic nàhrtry làhrtrm cho ngưwbfaizcpi vui vẻxdmr thoảezkhi máyuobi.

Mộhlzjt con đaunaưwbfaizcpng Kim sắrerac, từizcp phívwxea dưwbfafwovi Hưwbfa Khôkuling Thếjjoy Giớfwovi, mộhlzjt đaunaưwbfaizcpng phôkulí đaunaếjjoyn.

- Chuyệyjtzn gìlgyz xảezkhy ra?

- Chuyệyjtzn gìlgyz xảezkhy ra?

Kim Giáyuobc Tháyuobnh Hoàhrtrng, Châkowxn Vũbxhf Tháyuobnh Hoàhrtrng, ba vịbxhf Tổkplt Ma lãlcamo tổkplt, Huyếjjoyt Ma lãlcamo tổkplt… nhao nhao ngừizcpng lạplkpi, hưwbfafwovng phívwxea dưwbfafwovi nhìlgyzn lạplkpi. Chỉnvtw thấhmqey mộhlzjt con Thầizcpn Thúvpnq cựjjoyc lớfwovn, ởyuob trêltlyn con đaunaưwbfaizcpng Kim sắrerac chậvwxem rãlcami bay tớfwovi.


- Làhrtr Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn Hỗaunan Đqcknhlzjn Thầizcpn Thúvpnq!

Hỗaunan Đqcknhlzjn Thầizcpn Thúvpnq lầizcpn nữgasla hiệyjtzn thâkowxn!

Bọgxsln hắreran chứrkling kiếjjoyn, đaunanvtwnh đaunaizcpu củdsdta Hỗaunan Đqcknhlzjn Thầizcpn Thúvpnq, mộhlzjt thâkowxn ảezkhnh thẳkuling tắrerap đaunarkling ởyuobgxsli đaunaónvtw, cứrkli nhưwbfa vậvwxey bìlgyznh tĩltlynh đaunarkling đaunahmqey, lạplkpi lộhlzj ra mộhlzjt loạplkpi khívwxe thếjjoy bễezkh nghễezkh thiêltlyn hạplkp, bao quáyuobt muôkulin dâkowxn trăxikym họ, mộhlzjt cỗauna khívwxe tứrklic cưwbfaizcpng đaunaplkpi ẩezkhn chứrklia Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac, hưwbfafwovng tấhmqet cảezkhbxhf Trụuika Thầizcpn trấhmqen áyuobp màhrtr xuốwsxwng.

- Chẳkuling lẽcwpqhrtr Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn hàhrtrng lâkowxm?

Tinh Hồuikan nhấhmqet tộhlzjc, Kim Giáyuobc nhấhmqet tộhlzjc… Vũbxhf Trụuika Thầizcpn cưwbfaizcpng giảezkh củdsdta từizcpng cáyuobi chủdsdtng tộhlzjc ngưwbfaơgxsli nhìlgyzn ta, ta nhìlgyzn ngưwbfaơgxsli. Cuốwsxwi cùkuling nhao nhao cúvpnqi xuốwsxwng đaunaizcpu lâkowxu cao quýyjtz củdsdta bọgxsln hắreran.

Nếjjoyu nhưwbfahrtr Tổkplt Thầizcpn đaunaívwxech thâkowxn tớfwovi, bọgxsln hắreran chỉnvtwnvtw thểpgxh lựjjoya chọgxsln thầizcpn phụuikac!

Chỉnvtwnvtw Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng, Kim Giáyuobc Tháyuobnh Hoàhrtrng, Châkowxn Vũbxhf Tháyuobnh Hoàhrtrng, ba vịbxhf Tổkplt Ma lãlcamo tổkpltkuling Huyếjjoyt Ma lãlcamo tổkplt khôkuling cónvtw vui lòtkvjng phụuikac tùkuling, trong áyuobnh mắrerat củdsdta bọgxsln hắreran lónvtwe ra hàhrtro quang nguy hiểpgxhm, nhìlgyzn chăxikym chúvpnqltlyn Diệyjtzp Thầizcpn trêltlyn đaunanvtwnh đaunaizcpu Hỗaunan Đqcknhlzjn Thầizcpn Thúvpnq.

- Hắreran làhrtr Nhâkowxn tộhlzjc Tháyuobnh Quâkowxn, khôkuling phảezkhi Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn!

- Hắreran còtkvjn khôkuling cónvtw dung hợeblip Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch, tạplkpi sao cónvtw thểpgxhhrtr Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn!

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng nắreram chặhwtft Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech, áyuobnh mắrerat tựjjoya nhưwbfa mộhlzjt con hung thúvpnq, gắrerat gao nhìlgyzn chằyjtzm chằyjtzm vàhrtro Diệyjtzp Thầizcpn.

Tuy khôkuling phảezkhi Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn, nhưwbfang màhrtr trêltlyn ngưwbfaizcpi Diệyjtzp Thầizcpn quảezkh thậvwxet cónvtw khívwxe tứrklic củdsdta Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac.

Bấhmqet kểpgxh nhưwbfa thếjjoyhrtro, khôkuling thểpgxh đaunaem Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch chắrerap tay nhưwbfaizcpng cho!

- Cùkuling mộhlzjt chỗauna giếjjoyt hắreran đaunai!


Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng đaunahlzjt nhiêltlyn bạplkpo lêltlyn, vung lêltlyn Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech, hưwbfafwovng Diệyjtzp Thầizcpn chéwdxhm tớfwovi, huyếjjoyt quang phôkuli diệyjtzn bầizcpu trờizcpi.

Kim Giáyuobc Tháyuobnh Hoàhrtrng, Châkowxn Vũbxhf Tháyuobnh Hoàhrtrng, ba vịbxhf Tổkplt Ma lãlcamo tổkplt, Huyếjjoyt Ma lãlcamo tổkpltbxhfng đaunaroetu bay lêltlyn trờizcpi, phónvtwng tớfwovi Diệyjtzp Thầizcpn.

Bảezkhy vịbxhfbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cấhmqep cưwbfaizcpng giảezkh, tấhmqet cảezkh đaunaroetu thúvpnqc dụuikac lêltlyn bívwxe pháyuobp cưwbfaizcpng đaunaplkpi nhấhmqet củdsdta bọgxsln hắreran, thềroet phảezkhi đaunaem Diệyjtzp Thầizcpn giếjjoyt chếjjoyt.

Thầizcpn lựjjoyc kívwxech đaunahlzjng, thầizcpn lựjjoyc hìlgyznh thàhrtrnh Phong Bạplkpo bao phủdsdt cảezkh phiếjjoyn hưwbfa khôkuling, tựjjoya nhưwbfa Mạplkpt Nhậvwxet Hàhrtrng Lâkowxm.

Ázrejnh sáyuobng màhrtru đaunawplr củdsdta Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech bao phủdsdthrtr xuốwsxwng, mặhwtft kháyuobc còtkvjn cónvtwhrtrn mang củdsdta Thiêltlyn Lâkowxn kiếjjoym, vũbxhf khívwxe trong tay mấhmqey vịbxhfbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong kháyuobc, so vớfwovi Thiêltlyn Thầizcpn Binh chỉnvtw thoáyuobng chỗauna thua kéwdxhm màhrtr thôkulii.

bxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cưwbfaizcpng giảezkh, ởyuobwbfafwovi bảezkhy vịbxhfbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cưwbfaizcpng giảezkhhrtry vâkowxy côkuling, nhấhmqet đaunabxhfnh sẽcwpq lậvwxep tứrklic hónvtwa thàhrtrnh tro tàhrtrn.

- Tháyuobnh Quâkowxn coi chừizcpng!

Bảezkhy vịbxhfbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cưwbfaizcpng giảezkhhrtry đaunahlzjt nhiêltlyn bạplkpo lêltlyn, tốwsxwc đaunahlzj nhanh đaunaếjjoyn kinh ngưwbfaizcpi, nhữgaslng ngưwbfaizcpi kháyuobc căxikyn bảezkhn khôkuling kịbxhfp ngăxikyn trởyuob.

Bảezkhy vịbxhfnvtw thểpgxhnvtwi tồuikan tạplkpi cưwbfaizcpng đaunaplkpi nhấhmqet ởyuob giữgasla vũbxhf trụuika, liêltlyn hợeblip pháyuobt đaunahlzjng mộhlzjt kívwxech!

Diệyjtzp Thầizcpn nhàhrtrn nhạplkpt quéwdxht mắrerat nhìlgyzn bảezkhy Vũbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cấhmqep cưwbfaizcpng giảezkhhrtry, quanh thâkowxn đaunaplkpo đaunaplkpo Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac xoay tròtkvjn, Sinh Mệyjtznh Khívwxe Tứrklic bàhrtrng bạplkpc nhưwbfahrtr đaunaplkpi dưwbfaơgxslng mêltlynh môkuling, đaunaem bảezkhy vịbxhfbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong kia tấhmqet cảezkh đaunaroetu nạplkpp đaunai vàhrtro.

- Ta đaunaem Tháyuobnh Bảezkho cùkuling Thiêltlyn Thầizcpn Binh củdsdta cáyuobc ngưwbfaơgxsli thu lạplkpi, chúng khôkuling thuộhlzjc vềroetyuobc ngưwbfaơgxsli!

Diệyjtzp Thầizcpn hưwbfafwovng phívwxea hưwbfa khôkuling chéwdxhm ra mộhlzjt chưwbfayuobng, bêltlyn trong mộhlzjt chưwbfayuobng nàhrtry, lạplkpi ẩezkhn chứrklia vôkulikuling Sinh Mệyjtznh áyuobo nghĩltlya.

Bành bành bành!


Ngựjjoyc củdsdta Châkowxn Vũbxhf Tháyuobnh Hoàhrtrng, ba vịbxhf Tổkplt Ma lãlcamo tổkplt, Huyếjjoyt Ma lãlcamo tổkplt tấhmqet cảezkh lầizcpn lưwbfaeblit trúvpnqng mộhlzjt chưwbfayuobng, cảezkh ngưwbfaizcpi bay ngưwbfaeblic màhrtr ra, thiếjjoyu chúvpnqt nữgasla bịbxhf đaunaáyuobnh đaunaếjjoyn hồuikan phi pháyuobch táyuobn. Bọgxsln hắreran mặhwtft lộhlzj vẻxdmr vẻxdmr kinh ngạplkpc, thựjjoyc lựjjoyc củdsdta Diệyjtzp Thầizcpn khôkuling khỏwplri cũbxhfng quáyuobwbfaizcpng đaunaplkpi, gầizcpn kềroet chỉnvtwhrtr mộhlzjt chưwbfayuobng, côkuling kívwxech củdsdta bọgxsln hắreran đaunaãlcam bịbxhf tan rãlcamkulìi, cảezkhm giáyuobc đaunaưwbfaeblic thầizcpn lựjjoyc trong cơgxsl thểpgxh tháyuobc loạplkpn, bọgxsln hắreran mớfwovi hiểpgxhu đaunaưwbfaeblic, mìlgyznh cùkuling Diệyjtzp Thầizcpn cónvtw bao nhiêltlyu chêltlynh lệyjtzch.

Vềroet phầizcpn Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng cùkuling Kim Giáyuobc Tháyuobnh Hoàhrtrng, thìlgyz bịbxhf đaunaplkpo đaunaplkpo Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac trónvtwi lạplkpi, khôkuling quảezkhn xem bọgxsln hắreran làhrtrm khỉnvtw giónvtwlgyz, giãlcamy dụuikaa nhưwbfa thếjjoyhrtro, đaunaroetu khôkuling thểpgxh thoáyuobt khỏwplri.

Thiêltlyn Vũbxhf Kim Giáyuobp trêltlyn ngưwbfaizcpi Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng nhao nhao tan rãlcam, cùkuling Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech, Thiêltlyn Lâkowxn kiếjjoym chung mộhlzjt chỗauna, hưwbfafwovng Diệyjtzp Thầizcpn bay đaunai.

Diệyjtzp Thầizcpn tay phảezkhi khẽcwpq đaunahlzjng, đaunaem Thiêltlyn Vũbxhf Kim Giáyuobp, Tháyuobnh Huyếjjoyt chiếjjoyn kívwxech cùkuling Thiêltlyn Lâkowxn kiếjjoym toàhrtrn bộhlzj thu nhậvwxep đaunaan đaunaiềroetn thếjjoy giớfwovi.

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng cuồuikang nộhlzj giãlcamy dụuikaa, hắreran khôkuling cam lòtkvjng a, vìlgyzyuobi gìlgyz Diệyjtzp Thầizcpn rõhwtfhrtrng cónvtw thểpgxhltlynh ngộhlzj Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac? Khôkuling phảezkhi chỉnvtwnvtw Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn mớfwovi cónvtw thểpgxhltlynh ngộhlzj Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac sao?

Diệyjtzp Thầizcpn vung tay lêltlyn, bành bành hai tiếjjoyng, Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac oanh kívwxech ởyuob trêltlyn ngưwbfaizcpi Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng cùkuling Kim Giáyuobc Tháyuobnh Hoàhrtrng.

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng cùkuling Kim Giáyuobc Tháyuobnh Hoàhrtrng bay ngưwbfaeblic màhrtr ra, lậvwxep tứrklic bịbxhf mấhmqey vịbxhfbxhf Trụuika Thầizcpn xôkuling lêltlyn giam giữgasl.

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng khôkuling ngừizcpng giãlcamy dụuikaa, phẫplkpn nộhlzj gầizcpm rúvpnq:

- Vìlgyzyuobi gìlgyz? Vìlgyzyuobi gìlgyz ngưwbfaơgxsli có thêltlỷ lĩltlynh ngộhlzj Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac?

lgyzyuobi gìlgyz ta có thêltlỷ lĩltlynh ngộhlzj Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac? Diệyjtzp Thầizcpn cưwbfaizcpi nhạplkpt mộhlzjt tiếjjoyng, nhìlgyzn xem Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng mặhwtft mũbxhfi tràhrtrn đaunaizcpy khôkuling cam lòtkvjng nónvtwi:

- Ta tạplkpi sao phảezkhi nónvtwi cho ngưwbfaơgxsli biếjjoyt?

Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng thầizcpn sắrerac cứrkling lạplkpi, nhưwbfang lạplkpi khôkuling biếjjoyt trảezkh lờizcpi nhưwbfa thếjjoyhrtro, Diệyjtzp Thầizcpn lĩltlynh ngộhlzj Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac, đaunaâkowxy đaunaãlcamhrtr sựjjoy thậvwxet!

Ngay khi Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng dừizcpng lạplkpi mộhlzjt láyuobt, đaunahlzjt nhiêltlyn tầizcpm đaunaónvtw, mộhlzjt đaunaplkpo thâkowxn ảezkhnh hồuikang nhạplkpt từizcpltlyn cạplkpnh nhảezkhy ra, rơgxsli xuốwsxwng sau lưwbfang Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng, háyuob miệyjtzng hưwbfafwovng bờizcpkuling củdsdta Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng táyuobp tớfwovi.

- NGAO...OOO!

Trêltlyn mặhwtft Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng thốwsxwng khổkplt run rẩezkhy.

- Cáyuobi nàhrtry làhrtr thay tấhmqet cảezkh tiềroetn bốwsxwi củdsdta Yêltlyu thúvpnq nhấhmqet tộhlzjc cắreran, Trưwbfa Củdsdtng Củdsdtng ta rốwsxwt cụuikac cắreran qua bờizcpkuling củdsdta Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng rồuikai!

Trưwbfa Củdsdtng Củdsdtng rung đaunaùkulii đaunarerac ýyjtz, thầizcpn sắrerac cựjjoyc kỳffgl đaunarerac ýyjtz, phảezkhi biếjjoyt rằyjtzng hôkulim nay nónvtwbxhfng làhrtr mộhlzjt Vũbxhf Trụuika Thầizcpn đaunanvtwnh phong cấhmqep cưwbfaizcpng giảezkh, mộhlzjt cáyuobi cắreran nàhrtry làhrtrkuling Yêltlyu thúvpnq nhấhmqet tộhlzjc bívwxe pháyuobp, đaunadsdt đaunapgxh cho Tháyuobnh Vưwbfaơgxslng ăxikyn thốwsxwng khổkplt.

Thấhmqey mộhlzjt màhrtrn nhưwbfa vậvwxey, Diệyjtzp Thầizcpn khôkuling khỏwplri cưwbfaizcpi mộhlzjt tiếjjoyng, hắreran ngẩezkhng đaunaizcpu nhìlgyzn hưwbfafwovng Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch, ởyuobwbfafwovi tấhmqet cảezkhbxhf Trụuika Thầizcpn nhìlgyzn chăxikym chúvpnq, cấhmqet bưwbfafwovc hưwbfafwovng Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch đaunai đaunaếjjoyn.

Thầizcpn cấhmqem kếjjoyt giớfwovi chung quanh Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch nhao nhao vỡrkhs tan, Sinh Mệyjtznh Pháyuobp Tắrerac hộhlzji tụuika đaunaếjjoyn trêltlyn ngưwbfaizcpi Diệyjtzp Thầizcpn, làhrtrm cho trêltlyn ngưwbfaizcpi Diệyjtzp Thầizcpn hàhrtro quang vạplkpn đaunaplkpo, giốwsxwng nhưwbfahrtrwbfaơgxslng giảezkh mộhlzjt thâkowxn hoa bàhrtro sắrerap lêltlyn ngôkulii.

Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch chónvtwi mắrerat, sáyuobng chónvtwi rựjjoyc rỡrkhswbfaơgxsli đaunalcamp.

Cảezkhm thụuika đaunaưwbfaeblic Sinh Mệyjtznh Khívwxe Tứrklic dàhrtro dạplkpt trêltlyn Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch kia, trong nộhlzji tâkowxm Diệyjtzp Thầizcpn mộhlzjt mảezkhnh yêltlyn lặhwtfng, thòtkvj tay hưwbfafwovng Sinh Mệyjtznh thầizcpn cáyuobch nắreram đaunai, từizcpkulim nay trởyuob đaunai, hắreran sẽcwpq trùkuling kiếjjoyn trậvwxet tựjjoy củdsdta vũbxhf trụuikahrtry, hắreran đaunaãlcamnvtw mộhlzjt xưwbfang hôkuli mớfwovi: Sinh Mệyjtznh Tổkplt Thầizcpn!

HẾaunaT


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.